KIO 3222/20 Sygn. akt: KIO 3252/20 WYROK dnia 18 stycznia 2021 r.

Data: 16 lutego 2021

Sygn. akt:  

KIO   3222/20 

Sygn. akt: 

KIO   3252/20 

WYROK 

z dnia 18 stycznia 2021  r. 

K

rajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:        Ewa Kisiel 

     Emilia Garbala 

     Magdalena 

Grabarczyk 

    Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie w dniu 13 stycznia 2021 r. 

odwołań, wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 grudnia 2020 r. przez:  

A. 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako  Konsorcjum 

firm:  1.  PORR  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie,  2.  Vamed  Polska  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Warszawie,  3.  VAMED  Standortentwicklung  und  Engineering 

GmbH z siedzibą w Wiedniu, Austria (sygn. akt KIO 3222/20); 

B. 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako  Konsorcjum 

firm:  1. 

Warbud  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  2.  CITINEA  Sociètè  par  actions 

simplifièe (Sociètè á associè unique) z siedzibą w Villeurbanne, Francja (sygn. 

akt KIO 3252/20) 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  1.  Szpital  Kliniczny  im.  Heliodora 

Święcickiego  Uniwersytetu  Medycznego  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Poznaniu  

z  si

edzibą  w  Poznaniu,  2.  Uniwersytet  Medyczny  im.  Karola  Marcinkowskiego  

w Poznaniu z si

edzibą w Poznaniu; 


przy udziale: 

  wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum 

firm:  1

.  PORR  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  2.  Vamed  Polska  Sp.  z  o.  o.  

z  siedzibą  w  Warszawie,  3.  VAMED  Standortentwicklung  und  Engineering 

GmbH  z  siedzibą  w  Wiedniu,  Austria,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 3252/20 po stronie zamawiającego; 

  wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako  Konsorcjum 

firm:  1.  Warbud  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  2.  CITINEA  Sociètè  par  actions 

simplifièe  (Sociètè  á  associè  unique)  z  siedzibą  w  Villeurbanne,  Francja, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO 

3222/20 p

o stronie zamawiającego 

orzeka: 

A. 

Oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 3222/20. 

B. 

Oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 3252/20. 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża:  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, 2. Vamed 

Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  3.  VAMED  Standortentwicklung  und 

Engineering  Gm

bH  z  siedzibą  w  Wiedniu,  Austria  (sygn.  akt  KIO  3222/20)  oraz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 

1.  Warbud  S.A.  z  siedzibą w  Warszawie,  2.  CITINEA  Sociètè  par  actions  simplifièe 

(Sociètè  á  associè  unique)  z  siedzibą  w  Villeurbanne,  Francja  (sygn.  akt  KIO 

3252/20) i: 


zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  40  000  zł  00  gr 

(słownie:  czterdzieści  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  odpowiednio  przez: 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako  Konsorcjum 

firm:  1.  PORR  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  2.  Vamed  Polska  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Warszawie, 3. VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH 

z siedzibą w Wiedniu, Austria (sygn. akt KIO 3222/20) w kwocie 20 000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  oraz  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. Warbud S.A. z 

siedzibą  w  Warszawie,  2.  CITINEA  Sociètè  par  actions  simplifièe  (Sociètè  á 

associè  unique)  z  siedzibą  w  Villeurbanne,  Francja  (sygn.  akt  KIO  3252/20)  

kwocie  20  000 

zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),  tytułem 

wpisów od odwołań; 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako 

Konsorcjum firm: 1. 

PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, 2. Vamed Polska Sp. z 

o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  3.  VAMED  Standortentwicklung  und  Engineering 

GmbH  z  siedzibą  w  Wiedniu,  Austria  (sygn.  akt  KIO  3222/20)  na  rzecz 

zamawiającego:  1.  Szpital  Kliniczny  im.  Heliodora  Święcickiego  Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z siedzibą w Poznaniu, 2. 

Uniwersytet  Medyczny  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Poznaniu  z  siedzibą  w 

Poznaniu 

kwotę 2 135 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych zero 

groszy), 

stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na rozprawę; 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako 

Konsorcjum  firm:  1.  Warbud  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  2.  CITINEA  Sociètè 

par  actions  simplifièe  (Sociètè  á  associè  unique)  z  siedzibą  w  Villeurbanne, 

Francja (sygn. akt KIO 3252/20) 

na rzecz zamawiającego: 1. Szpital Kliniczny im. 

Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w  Pozn

aniu  z  siedzibą  w  Poznaniu,  2.  Uniwersytet  Medyczny  im.  Karola 

Marcinkowskiego  w  Poznaniu  z  siedzibą  w  Poznaniu  kwotę  2  135  zł  00  gr 

(słownie:  dwa  tysiące  sto  trzydzieści  pięć  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z  tytułu  wynagrodzenia pełnomocnika  oraz 

dojazdu na rozprawę. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  oraz  art.  580  ust.  1  ustawy  z  dnia  11 

września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  ze  zm.)  w 

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy  wyrok - w terminie 7 

dni  od  dnia  je

go  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      …………………….. 

……………………… 

……………………… 


Sygn. akt: KIO 3222/20 

Sygn. akt: KIO 3252/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Szpital  Kliniczny  im.  Heliodora  Święcickiego  Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, 2. Uniwersytet 

Medyczny  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Poznaniu  z  siedzibą  w  Poznaniu  -  prowadzi  w 

trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  –  zwanej  dalej "ustawą"  lub 

"Pzp" 

–  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Budowa  Centralnego 

Zintegrowanego  Szpitala  Klinicznego  w  Poznaniu  centrum  medycyny  interwencyjnej  (etap  I 

CZSK) w zakresie Modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule zaprojektuj i wybuduj". 

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych  

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 29 lipca 2020 r. pod numerem 2020/S 145-356162. 

W  dniu  27  listopada  2020  r.  Zamawiający  przesłał  wykonawcom  ubiegającym  się  o 

udzielenie  zamówienia  informacje  o  wykluczeniu  z  prowadzonego  postępowania 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia,  jako  Konsorcjum firm:  1. 

PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, 2. Vamed Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 3. 

VAMED  Standortentwicklung  und  Engineering  GmbH  z  siedzibą  w  Wiedniu,  Austria  (dalej: 

„Konsorcjum Porr” lub „Odwołujący”) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 Pzp.  

KIO 3222/20 

W  dniu  7  grudnia  2020  r.  Konsorcjum  Porr 

wniosło  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie wobec: 

  czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu Odwołującego z postępowania 

na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  z  uwagi  na  niezasadne  przyjęcie,  że 

Odwołujący  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których 

mowa w pkt 6.2. ppkt 2) lit. c. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej 

"SIWZ"  lub  „specyfikacja”),  tj.  nie  wykazał,  że  dysponuje  osobą  spełniającą  warunki 


określone dla Menedżera BIM; 

  ewentualnie  także  zaniechaniu  przez  Zamawiającego  czynności  wezwania 

Odwołującego do  uzupełnienia  wykazu osób na potwierdzenie spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp w celu wykazania, że dysponuje 

osobą spełniającą warunek określony w pkt 6.2. ppkt 2) lit. c. IV SIWZ dla Menedżera 

BIM; 

  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wykluczeniu  Odwołującego  z 

podstępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  z  uwagi  na  niezasadne 

przyjęcie,  że  Odwołujący  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  w 

wykazie  osób  złożonym  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  o  których  mowa  w  pkt  6.2.  ppkt  2)  lit.  c.  IV  SIWZ  oraz  na  potrzeby 

kryteriów  oceny  ofert,  określonych  w  pkt  14.2  ppkt  3b)  SIWZ,  w  zakresie 

doświadczenia  osoby  dedykowanej  na  stanowisko  Menedżera  BIM  informacje 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  które  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania; 

  zaniechanie dokonania wyboru oferty Odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej;  

Odwołujący Zamawiającemu zarzucał naruszenie następujących przepisów ustawy: 

art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  przez  uznanie,  że  Odwołujący  nie  wykazał  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu określonych dla Menedżera BIM opisanych w pkt 

6.2.  ppkt  2)  lit.  c.  IV  SIWZ,  w  sytuacji,  w  której  Odwołujący  wykazał,  że  dysponuje 

osob

ą spełniającą wymagania Zamawiającego określone w SIWZ; 

ewentualnie także art.  26 ust.  3  Pzp przez  zaniechanie wezwania Odwołującego do 

uzupełnienia „Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego”  (dalej:  „wykaz  osób”)  w  zakresie  doświadczenia  osoby  wskazanej  na 

stanowisko  Menedżera  BIM  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2. ppkt 2) lit. c. IV SIWZ; 

art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez uznanie, że Odwołujący w wyniku lekkomyślności lub 

niedbalstwa  przedstawił  w  Wykazie  osób  w  zakresie  doświadczenia  osoby 

dedykowanej  na  stanowisko  Menedżera  BIM  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego,  które  mogły  mieć  wpływ  na  podejmowane  przez  Zamawiającego 

decyzje pomimo  tego,  że brak  było podstaw  do zastosowania  wobec Odwołującego 

powyżej wskazanej podstawy wykluczenia; 

4.  art.  91  ust.  1  Pzp  oraz art.  7  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty 

Odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i w 


konsekwencji nakazanie Zamawiającemu: 

  unieważnienie  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  na  podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 Pzp; 

  ponowne dokonanie badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 
  ewentualnie  także  wezwanie  Odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  do 

uzupełnienia  wykazu  osób  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  w  celu  potwierdzenia,  że  Odwołujący  dysponuje  osobą  spełniającą 

wymagania określone dla Menedżera BIM opisane w pkt 6.2 ppkt 2) lit. c. IV SIWZ; 

  dokonanie wyboru oferty Odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej. 

W treści uzasadnienia Odwołujący podnosił m. in, że: 

Zarzuty  dotyczący  bezpodstawnego  uznania,  iż  Odwołujący  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd. 

W  ocenie  Odwołującego  w  niniejszym  stanie  faktycznym  nie  ziściła  się  żadna  z 

przesłanek wykluczenia Odwołującego z postępowania. Zdaniem Odwołującego sama treść 

warunku udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert odnosząca się do wymaganego 

doświadczenia dla Specjalisty BIM nie jest jednoznaczna, a Zamawiający stosuje w stosunku 

do  oferty  Odwołującego  wykładnię  zawężającą,  wbrew  zasadzie  wykładni  treści  SIWZ  na 

korzyść wykonawców. 

Odwołujący  wskazywał,  że  Zamawiający  oparł  swoje  stanowisko  na  informacjach  i 

dokumentach  pozyskanych  od  konkurenta  wykonawcy  - 

firmy WARBUD  S.A.  Zamawiający 

odmówił  jednocześnie  wiarygodności  twierdzeniom  oraz  dowodom  przeciwnym  złożonym 

przez  Odwołującego.  Zamawiający  oparł  się  w  całości  wyłącznie  na  twierdzeniach 

przeciwnika  Odwołującego,  co  daje  podstawy  do  sformułowania  stanowiska,  że  działanie 

Zamawiającego nie charakteryzowało się obiektywizmem i było ukierunkowane na określony 

cel  - 

a  mianowicie  wyeliminowanie,  zgodnie  z  żądaniami  WARBUD  S.A.,  wykluczenie 

Odwołującego  z  postępowania.  Jego  zdaniem  nie  sposób  uznać,  że  dokonana  przez 

Zamawiającego  ocena  dowodów  była  prawidłowa.  Zamawiający  w  żaden  sposób  nie 

skonfrontował posiadanych informacji, ani nie podjął próby ustalenia prawdy obiektywnej na 

p

odstawie  miarodajnych  i  wiarygodnych  źródeł.  Zamawiający  nie  wskazał  konkretnie,  jakie 

dane  ze  "zbiorów  publicznych"  wzbudziły  w  nim  przekonanie,  że  Odwołujący  przedstawia 

informacje nieprawdziwe, co uniemożliwia w wejście w polemikę z poczynionymi przez niego 

ustaleniami.  


Następnie  Odwołujący  odniósł  się  szczegółowo  do  poszczególnych  dowodów 

przedstawionych przez WARBUD S.A. ocenionych przez Zamawiającego oraz stanowiących 

podstawę  decyzji  Zamawiającego  w  przedmiocie  wykluczenia  Odwołującego  z 

postępowania.  Kolejno  stwierdził,  że  w  jego  ocenie  brak  było  podstaw  do  uznania,  że 

Odwołujący  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  a  przynajmniej  z  ustalonego  przez 

Zamawiającego stanu faktycznego oraz pozyskanych dowodów taka informacja nie wynika w 

sposób niezaprzeczalny.  

Następnie Odwołujący wykazał, że na etapie przygotowania oferty oraz doboru kadry 

referencyjnej  dokonał  weryfikacji  informacji  pozyskiwanych  od  poszczególnych  osób 

dedykowanych do realizacji zamówienia przekazanych przez te osoby w toku korespondencji 

z  Odwołującym.  Trudno  jest,  zatem  przypisać  działaniu  Odwołującego  lekkomyślność  czy 

rażące  niedbalstwo.  Odwołujący  wyjaśniał,  że  pozyskał  od  Pana  Ł.  oświadczenia  o 

wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu z ramienia Odwołującego, i spełnianiu warunku 

udziału w postępowaniu określonego dla danego stanowiska oraz spełnianiu kryterium oceny 

ofert. Odwołujący zwrócił się również do Pana Ł. o przesłanie dokumentów potwierdzających 

fakt pełnienia określonych funkcji. Dodatkowo Odwołujący bezpośrednio zwrócił się do firm, z 

ramienia  których  osoby  te  brały  udział  w  projekcie,  o  potwierdzenie  zarówno  faktu 

uczestnictwa  Pana  Ł.  we  wskazanych  przez  niego  projektach,  jak  również  pełnionej  przez 

niego roli. W przypadku doświadczenia Pana Ł. Odwołujący uznał, że dokonana przez niego 

weryfikacja  w  powyższym  zakresie  dawała  możliwość  uznania,  że  podane  przez  Pana  Ł. 

informacje są prawdziwe.  

Kolejno  Odwołujący  wskazywał,  że  wszystkie  niezbędne  okoliczności  zostały 

wykazane przez Odwołującego na etapie złożenia wyjaśnień. Zamawiający posiadał, zatem 

pełną  wiedzę  na  temat  wykonanego  przez  Zamawiającego  procesu  weryfikacyjnego  i  miał 

możliwość  dokonania  jego  oceny  pod  kątem  przesłanki  wykluczenia  z  art.  24  ust.  1  pkt  17 

Pzp. Okoliczność interpretacji przez Zamawiającego treści warunku udziału w postępowaniu 

w kontekście doświadczenia Pana Ł. zdaniem Konsorcjum Porr może ewentualnie stanowić 

podstawę  do  uznania,  że  Odwołujący  nie  potwierdził,  że  Pan  Ł.  posiada  doświadczenie 

wymagane  w  SIWZ.  W  takiej 

sytuacji  Zamawiający  powinien  wezwać  Odwołującego  do 

uzupełnienia wykazu osób w zakresie doświadczenia Menadżera BIM w trybie art. 26 ust. 3 

Pzp  oraz  zaniechać  przyznania  Odwołującemu  dodatkowych  punktów  w  ramach  kryterium 

oceny  ofert  określonym  w  pkt  14.2  ppkt  3b  SIWZ,  (z  czym  oczywiście  Odwołujący  się  nie 

zgadza).  Niemniej  jednak  w  kontekście  zaprezentowanych  powyżej  okoliczności  brak  jest 

podstaw  do  uznania,  że  Odwołujący  próbował  wprowadzić  Zamawiającego  w  błąd, 

przedstawiony  zakres  danych  jest  niezgodn

y  z  rzeczywistością,  a  jego  działaniu  można 

przypisać lekkomyślność lub rażące niedbalstwo. 


I. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp oraz art. 26 ust. 3 Pzp. 

W ocenie Odwołującego, na tym etapie postępowania brak jest podstaw do uznania, 

że  Odwołujący  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Jego  zdaniem 

wskazany  w  wykazie  osób  złożonym  przez  Odwołującego  zakres  doświadczenia  Pana  Ł. 

literalnie potwierdza spełnianie przez Odwołującego określonego w pkt 6.2. ppkt 2) lit. c. IV 

SIWZ wa

runku udziału w postępowaniu. W tym zakresie Odwołujący zwracał uwagę na dwie 

kwestie: 

Zamawiający  w  uzasadnieniu  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  dokonał 

zmiany brzmienia wymagań w zakresie Menedżera BIM względem tego, jakie zostało 

określone  na  etapie  postępowania  przetargowego  oraz  zdaje  się  pomijać  kluczowe 

dla  sprawy  okoliczności  związane  z  istotą  wykorzystania  modelowania  BIM  przy 

projekcie; 

Zamawiający  nie  wyczerpał  względem  Odwołującego  procedury  uzupełnienia 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp w zakresie doświadczenia osoby wskazanej 

na stanowisko Menedżera BIM. 

Odwołujący, odnosząc się do pierwszej z poruszonych powyżej kwestii wskazywał, że 

Zamawiający  dokonał  rozszerzenia  zastosowania  pojęcia  "kompletnej  dokumentacji",  która 

została określona w SIWZ. Zauważał, że definicja ustanowiona w pkt 6.2 ppkt 2 lit. c II SIWZ 

odnosi  się  kompletów  dokumentacji  projektowej  "na  których  wykonanie  przez  osoby,  które 

Zamawiający  zamierza  skierować  do  realizacji  niniejszego  zamówienia,  a  które  to  osoby 

zostały  wskazane  w  „Wykazie  osób..”,  wykonawca  powołuje  się  na  potrzeby  wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu (i  kryteriów oceny ofert)." Powyższa definicja 

ma  zastosowanie  wyłącznie  do  doświadczenia  Projektantów,  jakimi  winien  legitymować  się 

wykonawca.  Definicja  natomiast  nie  ma  zastosowania  m.in.  do  Menadżera  BIM,  o  czym 

świadczy  m.in.  umiejscowienie  tej  definicji  w  SIWZ  -  znajduje  się  ona  pod  wymaganiami 

ustanowionymi  dla  kadry  projektowej  (pkt  6.2.  ppkt  2)  pkkt  lit.  c.  II  SIWZ),  a  nie 

me

nadżerskiej (pkt 6.2. ppkt 2) lit. c IV SIWZ). W świetle powyższego dokonywanie na tym 

etapie  postępowania  rozszerzenia  tego  wymagania  również  na  innych  członków  personelu 

jest niedopuszczalne i de facto prowadzi do zmiany treści SIWZ po terminie składania ofert. 

Dodatkowo  Odwołujący  wskazywał,  że  Zamawiający  dokonując  definicji  "kompletu 

dokumentacji"  na  potrzeby  kryterium  oceny  ofert  posłużył  się  zwrotem  "w  szczególności" 

("Poprzez „komplety dokumentacji projektowej" nie należy rozumieć kolejnych kopii (tomów) 

dokumentacji  projektowej  dotyczących  tego  samego  obiektu  budowlanego.  Komplet 


dokumentacji  projektowej  obejmuje  komplet  składający  się  w  szczególności  z  projektu 

budowlanego  i  projektu  wykonawczego  dla  jednego  obiektu  budowlanego")  -  co  powoduje, 

że zakres dokumentów będących przedmiotem koordynacji nie ma charakteru ścisłego i nie 

zawęża się do zakresu dokumentów wymienionych przez Zamawiającego (katalog otwarty). 

Aktualnie Zamawiający dokonuje zawężenia warunku, co jest niedopuszczalne na tym etapie 

postępowania. 

Zdaniem  Odwołującego  gdyby  intencją  Zamawiającego  było  wykazanie  się 

doświadczeniem  w  nadzorowaniu  opracowania  całego  projektu  winien  użyć  innych  słów 

takich  jak  np.  "składający  się  z  minimum".  Na  kanwie  niniejszego  stanu  faktycznego 

dokumen

tacja  projektowa,  jako  komplet  została  opracowana  na  potrzeby  jednego  obiektu 

budowalnego  i  obejmowała  konieczność  wykonania  prac  w  obrębie  wszystkich  projektów  i 

branż. 

Następnie zauważenia wymaga, że okoliczność, że podwykonawca wskazanej spółki 

nie  był  odpowiedzialny  za  wykonanie  wszystkich  projektów  branżowych  pozostaje  bez 

wpływu  na  ocenę  doświadczenia  Menedżera  BIM.  Wskazać,  bowiem  należy,  że 

podwykonawcy  zostało  powierzone  wykonanie  projektów  instalacyjnych  niemalże  we 

wszystkich  branżach,  co  wymagało  dokonania  ich  wzajemnej  weryfikacji  oraz 

skoordynowania  wykonanych  projektów  z  pozostałymi  projektami  oraz  usuwania 

ewentualnych  kolizji.  Zakres  wykonanych  przez  podwykonawcę  prac  wymagał,  zatem 

podjęcia  działań  w  obrębie  wszystkich  elementów  dokumentacji  projektowej  -  całego 

"kompletu  dokumentacji"  i  jej  kompletnej  weryfikacji  (w  tym  przeniesienia  do  modelu  BIM). 

Odwołujący  wskazywał,  że  w  praktyce  to  właśnie  w  przypadku  projektów  branżowych 

wykorzystanie  modelu  BIM  pozwala  na  optymalizacje  prac  związanych  z  wykonaniem 

opracowania  projektowego.  Sam  Zamawiający  zdefiniował,  że  BIM  koordynator  ma  być 

odpowiedzialny  za  koordynację  modeli  branżowych,  więc  wykazane  doświadczenie  jest 

adekwatne do funkcji, którą ma sprawować Menadżer BIM.  

Odwołujący  wyjaśnił  również,  że  wykorzystanie  przy  projektowaniu  oprogramowania 

Autocad  nie  wyłącza  możliwości  wykonania  projektów  w  oparciu  o  metodologię  BIM.  Przy 

tworzeniu  modeli  projektowych  w  oprogramowaniu  Autocad,  istnieje  możliwość 

wykorzystania  nakładki  modelującej  BIM  -  MagiCad  ,  która  umożliwia  w  takiej  sytuacji 

wykonanie  modeli  BIM.  Programy  niewymagające  już  nakładek  BIM  (Revit,  ArchiCad) 

pojawiły się dopiero od roku 2008 r. Do dziś część projektantów wymieniło oprogramowanie, 

ale  znaczna  część  rynku  pozostała  przy  AutoCAD-zie  z  nakładkami  BIM,  stąd 

prawdopodobnie  pojawiły  się  wątpliwości  zarówno  ze  strony  WARBUD  S.A.,  jak  i 

Zamawiającego  w  zakresie  możliwości  koordynacji  wykonania  kompletu  dokumentacji 

projektowej  z  zastosowaniem  technologii  BIM  w  przypadku,  w  którym  dokumentacja  ta 


została  przygotowana  dla  inwestora  w  programie  AutoCad.  W  przypadku  wykorzystania 

nakładki  BIM,  finalny  produkt  tj.  opracowanie  dokumentacji  projektowej,  jako  drukowany 

rysunek  2D,  powstaje  z  modeli  3D/BIM  poprzez  „ciecia  i  rzuty"  modelu  w  każdym 

oprogramowaniu,  tak  samo  i  w  formie  2D.  Przy  czym  mając  tylko  plik  2D  nie  da  się 

stwierdzić, czy finalny produkt był modelowany w Revit, Autocad, Bentley, czy MagiCad.  

Nadto  Odwołujący  podnosił,  że  dla  możliwości  wykluczenia  go  z  postępowania  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  niezbędnym  jest  wcześniejsze  wyczerpanie  procedury 

wynikającej  z  art.  26  ust.  3  Pzp,  która  jest  w  takim  przypadku  obligatoryjna.  Odwołujący 

stwierdził,  że  nie  istnieją  podstawy  do  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  a  w  takim  przypadku  Zamawiający  nie  miał  także 

podstaw  prawnych  do  odstąpienia  od  wdrożenia  procedury  wezwania  Odwołującego  na 

podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp  do  uzupełnienia  wykazu  osób  w  zakresie  wykazania  się 

dyspon

owaniem  osoby  dedykowanej  na  stanowisko  Menadżera  BIM.  Tak  zaś  winien 

postąpić,  jeżeli  uznałby,  że  doświadczenie  Pana  Ł.  nie  czyni  zadość  wymaganiom 

wskazanym w pkt 6.2. ppkt 2) lit. c. IV SIWZ.  

3.  Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp. 

Odwołujący stwierdził, że Zamawiający dopuścił się również naruszenia art. 91 ust. 1 

Pzp  z  uwagi  na  zaniechanie  uznania  oferty  Odwołującego,  jako  oferty  najkorzystniejszej. 

Zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego,  jako  najkorzystniejszej  stanowi 

jednocześnie  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców  wynikającej  z  art.  7  ust.  1  Pzp.  Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  w  toku 

prowadzonego  postępowania  podejmował  szereg  działań,  które  miały  na  celu  ograniczenie 

lub 

utrudnienie Odwołującemu dostępu do zamówienia. Powyżej opisane naruszenie należy 

identyfikować  z  takimi  czynnościami  Zamawiającego  jak  opieranie  swojej  decyzji  o 

wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  wyłącznie  w  twierdzeniach  konkurenta 

Odwołującego, czy też dokonywanie zmiany interpretacji SIWZ na niekorzyść Odwołującego 

po terminie składania ofert z naruszeniem art. 38 ust. 4 Pzp, czy też zaniechanie wezwania 

Odwołującego  do  uzupełnienia  wykazu  osób  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp.    Sam  sposób 

procedowani

a  postępowania  wyjaśniającego,  w  którym  Zamawiający  nie  ujawnił,  jakiego 

rodzaju informacje stanowią przedmiot jego wątpliwości, jak również zaniechanie wskazania 

źródła  otrzymanych  informacji  świadczy  o  tym,  że  Zamawiający  działał  w  sposób 

ukierunkowany, 

nie  dając  Odwołującemu  możliwości  wykazania  prawidłowości  swoich 

twierdzeń.  W  ocenie  Odwołującego  niepodważalnym  faktem  świadczącym  o  tym,  że 

Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców 


jest  okoliczność,  że  pozytywnie  ocenił  doświadczenie  osoby  wskazanej  przez  spółkę 

WARBUD S.A. na stanowisko Menadżera BIM, który w ofercie powołał się na doświadczenie 

osoby Pana M. A. 

w koordynowaniu określonych prac projektowych.  

Odwołujący  wskazywał,  że  o  ile  Zamawiający  dokonał  weryfikacji  doświadczenia 

personelu Odwołującego, to z nieznanych powodów zaniechał takiej weryfikacji w stosunku 

do  drugiego  z  wykonawców  WARBUD  S.A.,  automatycznie  przyjmując,  że  wszystkie 

wskazane  przez  tego  wykonawcę  informacje  są  prawdziwe  i  nie  wymagają  podjęcia 

czynności analizy ich zgodności z rzeczywistością. Powyższe działanie w sposób całkowicie 

nieuzasadniony stawia WARBUD S.A. w uprzywilejowanej sytuacji względem Odwołującego. 

Zdaniem Odwołującego działanie Zamawiającego naruszało zasadę obiektywizmu, równego 

traktowania  wykonawców  oraz  uczciwej  konkurencji,  co  potwierdza  zasadność  zarzutu 

naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp. 

W dniu 23 grudnia 2020 r. do Izby ze strony Zamawiającego wpłynęła odpowiedź na 

odwołania,  w  ramach  której  Zamawiający  odpowiadając  na  odwołania  wniesione  przez: 

Konsorcjum Porr oraz Konsorcjum Warbud wskazał, m. in., że: 

A. W odniesieniu do zarzutów podniesionych przez konsorcjum Porr:  

Zamawiający  wyjaśnił,  że  dokonując  wykluczenia  Odwołującego  z  udziału  w 

postepowaniu, wyjaśnił powody swojej decyzji i odwołał się do dokumentów znajdujących się 

w  aktach  postępowania.  Zamawiający  stwierdził,  że  w  jego  ocenie,  na  podstawie 

przedłożonych mu dokumentów, doszedł do wniosku, że Odwołujący nie wykazał spełnienia 

warunku w  udziału w  postepowaniu,  z  uwagi  na brak  wymaganego w  SIWZ dysponowania 

osobom z wymaganym doświadczeniem Menedżera BIM.  

Drugim  zarzutem  Odwołującego  jest  ewentualne  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego do uzupełnienia wykazu osób w zakresie doświadczenia osoby wskazanej na 

stanowisko  Menadżera  BIM.  Zdaniem  Zamawiającego  Odwołujący  stara  się  wykreować  w 

odwołaniu  przeświadczenie,  że  treść  SIWZ  w  odniesieniu  do  opisu  warunku  udziału  osoby 

mającej  pełnić  obowiązku  Menadżera  BIM,  może  być  różnie  interpretowana.  Zamawiający 

jednoznacznie wskazał, że określił w SIWZ, iż osoba skierowana do realizacji zamówienia w 

technologii  BIM  ma  legitymizować  się  doświadczeniem  w  wykonaniu  kompletnej 

dokumentacji  projektowanej  w  techn

ologii  BIM.  Odwołujący  nie  przedstawił  dokumentów 

potwierdzających,  że  zgłoszony  Paweł  Ł.  posiada  doświadczenie  w  przygotowaniu 

kompletnej dokumentacji projektowej w technologii BIM. Zamawiający nie jest zobowiązany 

do  poszukiwania  za  Odwołującego  prawidłowo  sporządzonych  dokumentów,  które 

wykazywałyby  deklarowane  w  ofercie  spełnianie  warunków  w  postepowaniu.  Należy 


zauważyć,  że  treść  odwołania  sprowadza  się  do  skierowania  uwagi  na  rzekome  różne 

możliwości  interpretacji  zapisów  SIWZ,  a  nie  na  wykazywaniu,  że  Odwołujący  może 

skierować  do  realizacji  zamówienia  osobę  posiadającą  doświadczenie  w  wykonaniu 

kompletnej dokumentacji projektowej w technologii BIM. 

Podsumowując  Zamawiający  stwierdził,  że  pozostawia  ocenie  Krajowej  Izbie 

Odwoławczej decyzję, co do oceny trafności zarzutów Odwołującego. 

B. W odniesieniu do zarzutów podniesionych przez Konsorcjum Warbud:  

Zamawiający  wskazywał,  że  dokonał  analizy  podnoszonych  zarzutów  po  ich 

otrzymaniu  i  ocena  przedstawionych  przez  Konsorcjum  Porr  dokumentów  w  ocenie 

Zamawiającego,  pozwala  na  uznanie,  że  w  tym  zakresie  Konsorcjum  Porr  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu.  

Zamawiający  analizował  przesłankę  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16 

Pzp.  Wnioski  analizy  w  ocenie  Zamawiającego  nie  dawały  podstawy  do  przyjęcia 

kwalifikowanej  postaci  winy.  Zamawiający  uznał,  że  na  etapie  przygotowywania  oferty  lider 

Konsorcjum  korzysta  z  materiałów  przygotowanych  mu  przez  podmioty,  których 

doświadczenie będzie  wykorzystywane  w  toku realizacji  inwestycji.  Możliwe jest,  zatem,  że 

uczestnicy celowo wprowadzili lidera Konsorcjum w błąd, jednak Zamawiający na tym etapie 

postępowania  nie  ustalił,  aby  kwalifikowaną  postać  winy  można  było  przypisać  wszystkim 

uczestnikom Konsorcjum Porr. 

Podsumowując  powyższe,  Zamawiający  podkreślał,  że  dokonując  czynności  w 

postepowaniu, miał na uwadze prawa i obowiązki swoje i uczestników postępowania. Celem 

Zamawiającego  było  kontynuowanie  postepowania  o  udzielenie  zamówienia  i  możliwie 

sprawne  przeprowadzenie  inwestycji.  Budowa  nowego  sz

pitala  dla  miasta  Poznań  i 

województwa wielkopolskiego jest inwestycją niezbędną dla świadczenia usług zdrowotnych 

na  wysokim  poziomie  w  nowoczesnym  obiekcie.  Zamawiający  stwierdził,  że  nie  odmawia 

uczestnikom  postepowania  dostępu  do  zamówienia,  ani  nie  kwestionuje  ich  dużego 

doświadczenia,  jako  wykonawców  skomplikowanych  obiektów  budowlanych.  Na  obecnym 

etapie  postępowania  przetargowego,  konieczne  jest  zbadanie  przez  niezależnych  arbitrów, 

czy  wzajemne  zastrzeżenia  wykonawców  podnoszone  w  toku  postępowania,  są 

uzasadnione  i  wymagają  od  Zamawiającego  podejmowania  czynności  wykluczenia  lub 

zaniechania wykluczenia uczestników postepowania.  


Zamawiający  stwierdził,  że na  etapie  oceny  SIWZ przez  Krajową Izbę Odwoławczą, 

Odwołujący  nie  podnosił  wątpliwości,  co  do  sposobu  rozumienia  wymagań  dotyczących 

Menadżera  BIM  i  definicji  powierzchni  użytkowej  wymaganej  przez  Zamawiającego.  Na 

obecnym  etapie  postępowania  Zamawiający  wnosi  o  rozstrzygnięcie  przez  KIO  czy  takie 

wątpliwości występują i powinny być rozstrzygnięte na korzyść wykonawców. 

W dniu 12 stycznia 2021 r. do Izby wpłynęło pismo procesowe wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako Konsorcjum firm: 1. Warbud S.A. z siedzibą 

w  Warszawie,  2.  CITINEA  Sociètè  par  actions  simplifièe  (Sociètè  á  associè  unique)  z 

siedzibą  w Villeurbanne, Francja (dalej: “Konsorcjum Warbud” lub „Przystępujący”), w który 

wnosił  o  oddalenie  zarzutów  odwołania  w  całości  prezentując  stosowną  argumentacje  na 

poparcie zajętego stanowiska. 

KIO 3252/20 

W dniu 7 grud

nia 2020 r. Konsorcjum firm: 1. Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie, 

2.  CITINEA  Sociètè  par  actions  simplifièe  (Sociètè  á  associè  unique)  z  siedzibą  w 

Villeurbanne,  Francja  (dalej:  “Konsorcjum  Warbud”  lub  „Odwołujący”),  wniosło  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwo

ławczej  odwołanie  zaniechań  i  czynności  Zamawiającego  podjętych  w 

postępowaniu. 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu, że w toku postępowania naruszył art. 92 ust. 1 

pkt  2  Pzp  przez  zaniechanie  wskazania  wszystkich  podstaw  faktycznych  i  prawnych 

wykluczenia  w

ykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  jako 

Konsorcjum firm: Porr S.A. z siedzibą w Warszawie, Vamed Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie oraz VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH z siedzibą w Wiedniu, 

Austria  (dalej:  „Konsorcjum  Porr"  lub  „Przystępujący”)  w  związku  z  naruszeniem 

następujących przepisów ustawy: 

art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez zaniechanie wykluczenia z postępowania Konsorcjum 

Porr,  pomimo,  iż  wykonawca  ten  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

przedstawi

ł informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, tj. informacje dotyczące doświadczenia osób wskazanych na stanowisko 

projektanta  w  specjalności  architektonicznej  -  koordynatora  zespołu  projektowego 

oraz  technologa  medycznego,  które  to  doświadczenie  było  punktowane  w  ramach 

kryterium oceny ofert; 


2.  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  przez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  z 

postępowania Konsorcjum Porr również na tej podstawie, pomimo, iż wykonawca ten 

w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie doświadczenia osoby wskazanej na stanowisko specjalisty 

BIM; 

3.  art. 7 ust. 1 Pzp przez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz 

równego  traktowania  wykonawców  (w  związku  z  naruszeniem  wyżej  wymienionych 

przepisów ustawy); 

art. 8 ust. 3 Pzp przez uznanie, że wyjaśnienia złożone na wezwanie Zamawiającego, 

przez Konsorcjum Porr zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

  unieważnienia czynności poinformowania o wyniku postępowania w celu uzupełnienia 

zawiadomienia  w  zakresie  wymaganym  przez  art.  92  ust.  1  pkt  2  Pzp  o  wszystkie 

podstawy prawne i faktyczne wykluczenia Konsorcjum Porr; 

  dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  oferty  Konsorcjum  Porr  z 

uwzględnieniem  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu  w  celu  dopełnienia  czynności 

wykluczenia  Konsorcjum  Porr  w  oparciu  o  wszystkie  podstawy  prawne  i  faktyczne 

oraz  w  celu  uzupełnienia  informacji  o  wykluczeniu  ww.  wykonawcy  o  wszystkie 

podstawy prawne i faktyczne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp; 

  ujawnienie wyjaśnień Konsorcjum Porr, wraz z załącznikami, złożonych na wezwanie 

Zamawiającego, jako niezawierających tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W treści uzasadnienia Odwołujący podnosił m. in, że: 

Zaniechanie  wykluczenia  Konsorcjum  Porr  w  związku  z  wprowadzeniem 

Zama

wiającego  w  błąd  w  zakresie  informacji  dotyczących  doświadczenia  osób 

wskazanych  na  stanowiska:  technologa  medycznego  Pani  I.  Z.  oraz  na  stanowisko 

projektanta  w  specjalności  architektonicznej  -  koordynator  zespołu  projektowego 

Pana S. G. . 

O

dwołujący wyjaśniał, że informacje podanie w wykazie osób będą również stanowiły 

podstawę przyznawania punktów w ramach kryterium oceny ofert. Zatem podanie informacji 

niezgodnych  ze  stanem  faktycznym  powinno  skutkować  wykluczeniem  Konsorcjum  Porr  z 

postępowania. 


a) 

Doświadczenie Pani I. Z. . 

Odwołujący  stwierdził,  że  Konsorcjum  Porr  do  pełnienia  funkcji  technologa 

medycznego  wskazało  Panią  I.  Z.  jednak  nie  wszystkie  inwestycje  wskazane  w  wykazie 

spełniają wymagania Zamawiającego opisane w specyfikacji. I tak odpowiednio. 

Jako  pierwsze  Odwołujący  kwestionował  doświadczenie  Pani  I.  Z.  uwzględniające 

funkcję  technologa  medycznego  przy  opracowaniu  projektu  technologii  medycznej  dla 

kompletu  dokumentacji  projektowej  zawierającej:  projekty  budowlane  oraz  projekty 

wykonawcze  (pow.  użytkowa:  ponad  13  000m

)  dotyczące  Szpitala  Uniwersyteckiego  im. 

Karola  Marcinkowskiego  w  Zielonej  Górze  sp.  z  o.o.  w  zakresie  budowy  obiektu 

budowlanego ul. Zyty 26, 65-

046 Zielona Góra.  

Z informacji uzyskanych przez 

Konsorcjum Warbud wynikało, że Pani I. Z. wykonała 

projekt  technologii  medycznej  dla  budowanego  budynku  Szpitala  o  powierzchni  użytkowej 

9.938,8  m2  (Centrum  Zdrowia  Matki  i  Dziecka  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  im  Karola 

Marcinkowskiego  w  Zielonej  Górze).  Natomiast  na  podstawie  oddzielnej  umowy  Pani  I.  Z. 

wykonała  projekt  technologii  medycznej  w  ramach  zadania:  "Wykonanie  pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej przebudowy i rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku L 

w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  "Modernizacja  budynku  L  -  etap  II  (Onkologia)  w 

Szpitalu  Uniwersyteckim"  o  powierzchni  użytkowej  3.754,2  m2.  Zdaniem  Odwołującego 

projekt  ten  nie  może  być  uznany  za  potwierdzający  spełnienie  warunków/kryteriów  gdyż 

został  wykonany  na  podstawie  oddzielnej  umowy,  więc  trudno  uznać,  iż  należał  do  tego 

samego „kompletu" dokumentacji, a ponadto nie dotyczył budowy obiektu budowlanego, jak 

wymagał Zamawiający, lecz jego przebudowy - remontu. Tym samym wykonana przez Panią 

I.  Z.  dokumentacja  do

tycząca  budowy  obiektu  budowlanego  nie  odpowiada  wymaganej 

przez Zamawiającego powierzchni. Zdaniem Odwołującego Konsorcjum Porr jednoznacznie 

wskazało  w  wykazie,  iż  całe  doświadczenie  dotyczy  powierzchni  wybudowanej  (a  nie 

przebudowanej), to tym samym wpr

owadziło Zamawiającego w błąd w tym zakresie.  

W  odniesieniu  do  doświadczenia  Pani  I.  Z.  Odwołujący  kolejno  podnosił  zarzuty 

względem  projektu  realizowanego  na  rzecz  Śląskiego  Ośrodka  Kliniczno-Naukowy 

Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych,  Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. 

Prof. Zbigniewa Religi  w zakresie budowy obiektu budowlanego ul. M. Curie - 

Skłodowskiej 

9,  41-800  Zabrze  w  odniesieniu  do  funkcji  technologa  medycznego.  Zakres  prac: 

Opracowanie  projektu  technologii  medycznej  dla  kompletu  dokumentacji  projektowej 

zawierającej: projekty budowlane oraz projekty wykonawcze. Pow. użytkowa: ponad 16 000 

m

". 


Zdaniem  Konsorcjum  Warbud  wskazany  w  wykazie  projekt  nie  dotyczy  budynku  o 

powierzchni  co  najmniej  12 000  m

.  Jak  wynika  z  informacji  przekazanych  przez 

Zamawiającego  Pani  I.  Z.  wykonała  projekt  technologii  medycznej  budynku  Śląskiego 

Ośrodka  Kliniczno-Naukowego  Zapobiegania  i  Leczenia  Chorób  Środowiskowych, 

Cywilizacyjnych  i  Wieku  Podeszłego  im.  prof.  Zbigniewa  Religii,  o  powierzchni  użytkowej 

budynku  Szpitala  7.856,0  m

.  Zatem  projekt  ten  nie  spełnia  wymagań  Zamawiającego  w 

zakresie powierzchni. Kolejno Odwołujący wskazywał, że co prawda również w 2012 r. Pani 

I. Z. 

wykonała projekt technologii medycznej budynku C dla "Rozbudowy Śląskiego Centrum 

Chorób Serca w Zabrzu" o powierzchni netto 8.414,9 m2 (powierzchnia użytkowa znacznie 

mniejsza).  Przedmiotowy  projekt  nie  wchodził  jednak  w  zakres  inwestycji  wskazanej,  przez 

Konsorcjum  Porr  w  wykazie  gdyż,  zgodne  z  informacją  przekazaną  przez  Zamawiającego, 

został  wykonany  siedem  lat  wcześniej,  tj.  w  2012  r.  W  związku  z  faktem,  iż  jest  to  inna 

inwestycja, niż ta, która została wskazana w wykazie, Zamawiający nie może wziąć jej pod 

uwagę w ramach oceny oferty w tym kryterium, prowadziłoby to, bowiem, do niedozwolonej 

zmiany jej treści. Ponadto inwestycja z 2012 r. została wykonana na podstawie innej umowy, 

wiele lat  wcześniej,  nie ma,  zatem możliwości  „zsumowania"  powierzchni  obu  budynków,  a 

obie dokumentacje nie stanowią „kompletu”, o którym mowa w kryterium. Powyższe oznacza 

również, iż przedstawione w wykazie informacje wprowadziły Zamawiającego w błąd, co do 

faktycznej powierzchni, której dotyczył wskazany w wykazie projekt. 

b) 

Doświadczenie  Pana  S.  G.,  jako  osoby  wskazana  na  stanowisko  projektanta  w 

specjalności architektonicznej - koordynator zespołu projektowego. 

Odwołujący stwierdził, że Konsorcjum Porr na ww. stanowisko wskazało Pana S. G. . 

Jednak,  jak  wynika  z  informacji  uzyskanych  przez  Konsorcjum  Warbud,  nie  wszystkie 

inwestycje wskazane w wykazie spełniają wymagania Zamawiającego. 

W  zakresie  wykonania  kompletu  dokumentacji  projektowej  zawierającej:  Koncepcje, 

projekty  budowlane,  projekty  wykonawcze  (pow.  użytkowa:  12  040  m

)  dla  Szpitala 

Wojewódzkiego  w  Chełmie,  jako  projektant  w  zakresie  budowa  obiektu  budowlanego,  ul. 

Szpitalnej 53, 20-

100 Chełm. Odwołujący stwierdził, że z informacji, które posiada wynika, że 

projektowany  obiekt  nie posiada  powierzchni  wskazanej  przez  Konsorcjum  Porr. W ramach 

ww.  inwesty

cji  powstawały  projekty  budowlane  oddzielnie  dla  budynków  A,  G,  H,  E  czy 

bunkru  instalacyjnego.  Poszczególne  budynki  mają  następujące  powierzchnie:  Budynek  A: 

8405,4 m

, Budynek G: 406,1 m

, Budynek H: 1628,4 m

 z czego 711 m

 stanowi podziemie 

z przestrze

nią instalacyjną oraz kablownią, Budynek E: 540,4 m

, Bunkier Instalacyjny: 163,3 

m

, natomiast ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi zaledwie 11.143,6 m

. Tym samym 


zdaniem Odwołującego Pan S. G. nie wykonał projektu obiektu budowlanego o powierzchni 

12.000 m

Kolejno  Odwołujący  podnosił  zarzuty  względem  projektu  pn.:  „Wykonanie  kompletu 

dokumentacji  projektowej  zawierającej:  projekty  budowlane,  projekty  wykonawcze  (pow. 

użytkowa: 16 599 m

) dla Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ jako projektant w 

zakresie  budowa  obiektu  budowlanego  ul.  Madalińskiego  25-544  Warszawa.  Odwołujący 

stwierdził,  że  z  informacji  przekazanej  przez  Zamawiającego  wynika,  iż  Pan  S.  G.  wykonał 

projekt  zamienny  budowlany  i  wykonawczy  dla  drugiej  części  budowanego  budynku  A2 

szpitala,  którego  powierzchnia  użytkowa,  dla  której  uzyskano  pozwolenie  na  użytkowanie, 

wynosi:  6.929,7  m

(Decyzja  nr  IIOT/447/U/2014).  Zamienne  pozwolenie  na  budowę  nr 

492/B/2013 datuje się na 28.10.2013 r. Konstrukcja całego budynku A2 oraz pierwsza część 

realizacji  została  wykonana  na  podstawie  projektu  budowlanego  autorstwa  B.  S.  oraz 

projektu wykonawczego T. Z. 

i uzyskała pozwolenie na użytkowanie - Decyzją Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawa nr IIOT/243/U2011 z dnia 08.08.2011 

r. oraz Decyzją nr IIOT/164/U2013 z dnia 10.05.2013 r. Pan S. G. wykonał również komplet 

dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  pomieszczeń  oddziałów  w  starym  budynku  –  A1 

Szpitala,  istniejącego  budynku  o  powierzchni  użytkowej  podanej  przez  Zamawiającego  na 

podstawie  projektu  budowlanego:  4.784,68  m

.  Potwierdzeniem  wykonania  projektu 

budowlanego i wykonawczego dla przebudowy jest decyzja nr 110T/201/U/2016 umarzająca 

postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wniosku  o  pozwolenie  na  użytkowanie.  Jednak 

zgodnie  z  treścią  warunku  i  kryterium,  Zamawiający  wymagał  doświadczenia  w  wykonaniu 

dokumentacji  projektowej  dotyczącej  budowy,  a  nie  przebudowy  szpitala.  Tym  samym 

wykonana  przez  Pana  G. 

dokumentacja  dotycząca  budowy  obiektu  budowlanego  nie 

odpowiada wymaganej przez Zamawiającego powierzchni. 

Wykluczenie Konsorcjum PORR na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp w związku z 

wprowadzeniem  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu  informacji  dotyczących 

doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko  specjalisty  BIM  wymaganego  na 

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  punktowanego  w  ramach 

kryterium oceny ofert.  

Odwołujący  podnosił,  że  Zamawiający  wykluczył  Konsorcjum  Porr  na  podstawie art. 

24  ust.  1  pkt  12  i  17  Pzp. 

Z  ostrożności  procesowej  Odwołujący  stwierdził,  iż  podstawą 

prawną wykluczenia, z uwagi na zaistniały stan faktyczny, powinien być również art. 24 ust. 1 


pkt 16 Pzp, ponieważ informacje dotyczący osoby wskazanej na stanowisko Specjalisty BIM 

dotyczą również warunków udziału w postępowaniu.  

Zarzut  dotyczący  niezasadnego  zastrzeżenia  wyjaśnień,  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

Odwołujący  podniósł,  że  Konsorcjum  Porr  zastrzegło,  jako  tajemnicę 

przedsiębiorstwa treść wyjaśnień złożonych na wezwanie Zamawiającego. Z uwagi na etap 

postępowania  (nie  było  wyboru  oferty  najkorzystniejszej),  Odwołujący  nie  miał  możliwości 

zapoznania się z przedmiotowymi wyjaśnieniami, jednak z pisma Zamawiającego z dnia 27 

listopada 2020r.  powziął  wiadomość,  iż  wyjaśnienia te zostały  zastrzeżone,  a Zamawiający 

uznał  to  zastrzeżenie  za  skuteczne.  Zdaniem  Odwołującego  zastrzeżenie  to  jest 

nieuprawnione.  Konsorcjum  Porr  zastrzegło  wyjaśnienia,  które  odnoszą  się  do  jawnych 

informacji zamieszczonych w wykazie osób. Dodatkowo, większość z ww. informacji dotyczy 

inwestycji realizowanych ze środków publicznych w trybie zamówień publicznych, które jako 

takie  są  jawne.  Ta  sama  zasada  jawności  dotyczy  osób  pełniących  samodzielne  funkcje 

techniczne w procesie budowlanym, w tym projektantów. Ponadto Konsorcjum Porr podało w 

wykazie  informacje  dotyczące  tych  inwestycji.  Tym  samym  brak  było  podstaw  uznania 

wyjaśnień w tym zakresie, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Izba wskazuje, iż powyżej przy przytoczeniu opisu zarzutów i uzasadnienia odwołania 

sygn. akt KIO 3222/20 przytoczyła stanowisko Zamawiającego wyrażone w odpowiedzi na 

odwołanie, wniesione do Izby w dniu 23 grudnia 2020 r., które dotyczyło również odwołania o 

sygn. akt KIO 3252/20.  

W dniu 22 grudnia 2020 r. do Izby wpłynęło pismo procesowe wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako Konsorcjum firm: 1. PORR S.A. z siedzibą w 

Warszawie,  2.  Vamed  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  3.  VAMED 

Standortentwicklung  und  Engineering  GmbH  z  siedzibą  w  Wiedniu,  Austria  (dalej: 

„Konsorcjum  Porr”  lub  „Przystępujący”),  w  który  wnosił  o  oddalenie  zarzutów  odwołania  w 

całości prezentując stosowną argumentacje na poparcie zajętego stanowiska. 

Uwzględniając  dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

przedstawioną przez Zamawiającego, złożone dowody oraz stanowiska i oświadczenia 

Stron  i  Przystępujących  złożone  w  pismach  procesowych  oraz  na  posiedzeniu  i 

rozprawie Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 


KIO 3222/20  

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  o  którym  stanowi  przepis  art.  179  ust.  1  Pzp, 

według  którego  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  przysługują  wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub  miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Izba uznała, że odwołanie podlega oddaleniu. 

Zarzuty  dotyczące  naruszenia przez  Zamawiającego przepisu  art.  24 ust.  1 pkt  12  i 

17 Pzp oraz art. 26 ust. 3 Pzp. 

Po wszechstronnym i wyczerpującym zbadaniu zgromadzonego w sprawie materiału 

dowodowego  Izba  stwierdziła,  że  nie  potwierdziły  się  zarzuty  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 Pzp w konsekwencji również przepisu art. 

26 ust. 3 Pzp.  

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania  oraz  złożonych  dowodów  Izba  ustaliła 

następujący stan faktyczny w rozpoznawanej sprawie. 

Nie  było  sporne  między  stronami,  że  treścią  pkt  6.2.  ppkt  2)  lit.  c)  IV  Zamawiający 

wymagał  wykazania  się  przez  wykonawców  zainteresowanych  uzyskaniem  zamówienia 

dysponowaniem  kadrą  spełniającą  określone  w  SIWZ  wymagania.  Zamawiający  wymagał, 

aby  wykonawcy  wykazali  się  dysponowaniem  m.in.  Menedżerem  BIM  z  następującym 

doświadczeniem: 

„ 2) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: (...)  

IV. Specjaliści BIM 

dysponuje  osobą,  którą  Wykonawca  zamierza  skierować  do  realizacji  niniejszego 

zamówienia  w  funkcji  Menedżera  BIM,  posiadającą  wykształcenie  wyższe,  która  posiada 

wiedzę na temat wykorzystywania technologii BIM do wykonywania kompletnej dokumentacji 

projektowej obiektów budowlanych oraz  doświadczenie w praktycznym wykorzystywaniu tej 

technologii,  a  w  szczeg

ólności  koordynowała  wykonanie  w  technologii  BIM  kompletnej 

dokumentacji projektowej dla budowy co najmniej jednego budynku użyteczności publicznej 


w  rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie o powierzchni 

użytkowej nie mniejszej niż 12.000 m

". 

Zamawiający  w  pkt  14.2  ppkt  3b)  SIWZ  wskazał,  że  będzie  premiował  dodatkowe 

doświadczenie osoby  wskazanej  na  stanowisko  Menedżera  BIM  w  następujący  sposób,  że 

przyzna  punkty  ramach  tego  podkryterium  w  przypadku  posiadania  przez  osobę,  którą 

wykonawca  skieruje  do  realizacji  niniejszego  zamówienia  w  funkcji  Menedżera  BIM, 

doświadczenia  polegającego  na  koordynowaniu  prac  w  zakresie  wykorzystania  technologii 

BIM  do  wykonania  kompletów  dokumentacji  projektowej  (obejmujących  w  szczególności 

projekt  budowlany  i  projekt  wykonawczy)  dla  następującej  liczby  budynków  użyteczności 

publicznej  (w  rozumieniu  w  rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie o powierzchni użytkowej co najmniej 12.000 m2 każdy: (...)”. 

Konsorcjum Warbud  w  złożonym  wykazie osób do pełnienia funkcji  Menadżera  BIM 

wskazał  Pana  P.  Ł.  . W  ostatniej  kolumnie  wykazu  pt.  „Doświadczenie  o  jakim  mowa  (…)” 

wykonawca podał: 

"Posiada  wykształcenie  wyższe  oraz  wiedzę  na  temat  wykorzystywania  technologii  BIM  do 

wykonywania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  obiektów  budowlanych  oraz 

doświadczenie  w  praktycznym  wykorzystywaniu  tej  technologii,  a  w  szczególności 

koordynował  wykonanie  w  technologii  BIM  kompletnej  dokumentacji  projektowej 

(obejmującej  w  szczególności  projekt  budowlany  i  projekt  wykonawczy)  dla  budowy  co 

najmniej  dwóch  budynków  użyteczności  publicznej  w  rozumieniu  Rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 12.000 m2 

każdy, tj.: 

1.  Nazwa  projektu: 

Galeria  Handlowa  Poznań  City  Center  -  użyteczność  publiczna  -  

Budowa obiektu budowlanego ul. Matyi 2, 61-

586 Poznań. 

Zakres  prac:  Koordynacja  prac  w  zakresie  wykorzystania  technologii  BIM  do 

wykonania kompletów dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności: projekty 

budowlane oraz projekty wykonawcze. 

Pow. użytkowa: ponad 55 000 m

2.  Nazwa projektu: 

Galeria handlowa CHR SUWAŁKI PLAZA  -   użyteczność publiczna 

-  Budowa  obiektu  budowlanego 

ul.  Generała  Józefa  Dwernickiego  15,  16-400 


Suwałki, 

Zakres  prac:  Koordynacja  prac  w  zakresie  wykorzystania  technologii  BIM  do 

wykonania kompletów dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności: projekty 

budowlane oraz projekty wykonawcze. 

Pow. użytkowa: ponad 60 000 m

3.  Nazwa  projektu:  Galeria  handlowa  CHR  ZGORZELEC  PLAZA  - 

użyteczność 

publiczna  -  Budowa  obiektu  budowlanego  ul.  Armii  Krajowej  52a,  59-900 

Zgorzelec. 

Zakres  prac:  Koordynacja  prac  w  zakresie  wykorzystania  technologii  BIM  do 

wykonania kompletów dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności: projekty 

budowlane oraz projekty wykonawcze. 

Pow. użytkowa: ponad 35 000 m

4.  Nazwa projektu: 

Galeria handlowa CHR TORUŃ PLAZA  -   użyteczność publiczna -  

Budowa obiektu budowlanego ul. Broniewskiego 90,87-

100 Toruń. 

Zakres prac: Koordynacja prac w zakresie wykorzystania technologii BIM do 

wykonania kompletów dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności: projekty 

budowlane oraz projekty wykonawcze 

Pow. użytkowa: ponad 100 000 m

W toku prowadzonego postępowania w dniu 9 listopada 2020 r. Zamawiający otrzymał 

ze strony Konsorcjum Warbud pismo wskazujące, iż Konsorcjum Porr w zakresie informacji 

dotyczących  doświadczenia  osób  wskazanych  na  stanowisko  Menedżera  BIM,  technologa 

medycznego  oraz  projektanta  w  branży  architektonicznej  przedstawił  informacje 

wprowadzające Zamawiającego w błąd.   

Zamawiający  w  dniu  12  listopada  2020  r.  wezwało  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień.    Pismem  z  dnia  18.11.2020  r.  Konsorcjum  Porr  złożyło  wyjaśnienia  oraz 

przedstawił  dowody  na  ich  poparcie.  Powyższe  wyjaśnienia  wraz  dowodami  zostały  objęte 

przez wykonawcę klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Zamawiający w dniu 27 listopada 2020 r. poinformował Konsorcjum Porr o wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 Pzp. W uzasadnieniu odnosząc się do 

wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum Porr wskazał m. in., że: „ (…) Z ich treści nie wynika, 

aby  P. 

Ł.  posiadał  doświadczenie,  na  które  powołuje  się  w  treści  złożonej  oferty.  Na 

podstawie  przedstawionych  dokumentów  oraz  publicznych  zbiorów  (Krajowy  Rejestr 


Sądowy;  portale  social  media)  zamawiający  ustalił  następujący  stan  faktyczny. 

Przedstawione dokumenty nie potwierdzają, że P. Ł. posiada doświadczenie menadżera BIM 

w  zakresie  wymaganym  przez  zamawiającego.  Deklarowane  przez  konsorcjum,  którego 

liderem jest PORR S.A. doświadczenie P. Ł. nie znajduje potwierdzenia w przedstawionych 

przez  konsorcjum  dokumentach  i  wyjaśnieniach.  Z  żadnego  z  przedłożonych  dokumentów, 

nie  wynika,  aby  przy  projektowaniu  ww.  inwestycji  była  wykorzystywana  technologia  BIM. 

Ponadto z przedstawionych dokumentów nie wynika, by podmioty w nich wymienione (które 

udzieliły  referencji  P.  Ł.)  wykonały  kompletną  dokumentację  projektową  obejmującą  w 

całości  projekt  budowlany  i  wykonawczy.  Z  treści  tych  dokumentów  wynika,  że 

podwykonawca  spółki  IMB  Asymetria  Spółka  z  o.o.  i  Wspólnicy  Spółka  komandytowa 

wykonywał  jedynie  część  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  instalacji  wewnętrznych 

(dotyczy  Galerii  Handlowej  CHR  Toruń  Plaza).  Treść  przedstawionych  dokumentów,  np. 

dotyczących  Galerii  Handlowej  CHR  Toruń  Plaza  wskazuje,  że  dokumentacja  winna  być 

wykonana  w  całości  przy  wykorzystaniu  oprogramowania  Autocad.  Ponadto  przedstawione 

przez  konsorcjum  PORR  referencje  są  niewiarygodne.  Po  pierwsze  pochodzą  od  osoby, 

która zgodnie z odpisem z KRS dla spółki Pentagram Architekci sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu 

nie jest  uprawniona do  reprezentacji  ww.  spółki  i  nie może udzielać referencji  w  jej  imieniu 

(dotyczy Centrum Handlowe CHR Suwałki Plaza, CHR Zgorzelec Plaza i Centrum Handlowe 

Poznań  City  Center).  Ponadto  sporządzone  referencje  pozostają  w  sprzeczności  z 

oświadczeniem  obecnego  członka  zarządu  Pentagram  Architekci  Sp.  z  o.o.  sp.  k. 

(przekazanym  zamawiającemu przez Warbud  S.A.  i  dotyczącym  CHR  Suwałki  Plaza,  CHR 

Zgorzelec  Plaza),  który  wskazał,  że  przy  realizacji  dokumentacji  projektowej  dla  ww. 

inwestycji,  nie  była  wykorzystywana  technologia  BIM.  Ponadto  referencje  byłego  członka 

zarządu  Pentagram  Architekci  sp.  z  o.o.,  które  dotyczą  lat  2002-2014,  zastały  udzielone 

podmiotowi, który zgodnie z odpisem z KRS powstał dopiero w 2008 r. Analiza treści oferty 

złożonej przez Konsorcjum PORR S.A. – Lider, Vamed Polska Sp. z o.o. – Partner i VAMED 

Standortentwicklung  und  Engineering  GmbH 

–  Partner,  prowadzi  do  wniosku,  że 

zamawiający  został  wprowadzony  w  błąd  odniesieniu  do  oświadczeń  składanych 

zamawiającemu  przez  Konsorcjum  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Wskazany  przez  Konsorcjum  P. 

Ł.  jako  menadżer  BIM,  nie  wykazał  doświadczenia  w 

zakresie koordynowania  wykonania kompletnej dokumentacji  projektowej  i  z  pewnością nie 

spełnia warunków stawianych w SIWZ takiej osobie. Zamawiający dokonał wnikliwej analizy 

dokumentów  jakie  zostały  mu  przedłożone  w  toku  postępowania.  Z  ich  treści  wynika 

niezbicie, że Pan P. Ł. nie wykonywał projektów budowalnych i wykonawczych w technologii 

BIM  dla  inwestycji  wskazanych  przez  Konsorcjum.  Żaden  z  tych  przedstawionych  przez 

konsorcjum  dokumentów,  jak  umowy,  faktury  i  protokoły  odbiorów  projektów,  których  treść 

PORR  S.A.  zastrzegł  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  nie  potwierdzają,  że  były  one 


wykonane w technologii BIM. W konsekwencji powyższego, zamawiający uznał, że: 

Wykaz  osób  przygotowany  przez  konsorcjum,  jest  niezgodny  z  SIWZ  –  punkt  7.3 

litera  e  w  związku  z  treścią  załącznika  nr  6.  W  złożonej  ofercie  (wykaz  osób) 

konsorcjum nie podało zgodnie z SIWZ funkcji i okresów, w których P. Ł. pełnił swoje 

funkcje. 

Konsorcjum  PORR  nie  wskazało  osoby  na  stanowisko  menadżera  BIM,  która 

spełniałaby wymogi siwz. 

Na  podstawie  tak  ustalonego  stanu  faktycznego,  zamawiający  uznał,  że  zachodzą 

przesłanki do wykluczenia konsorcjum na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. (…)” 

Oświadczenia składane przez PORR S.A. w imieniu konsorcjum: 

w  zakresie  doświadczenia  P.  Ł.  są  niezgodne  z  rzeczywistym  stanem.  Posiadane 

przez  zamawiającego  dokumenty  potwierdzają,  że  P.  Ł.  nie  brał  udziału  w 

inwestycjach  wskazanych  przez  niego  i  konsorcjum  jako  menadżer  BIM.  Ponadto  z 

dokumentów  wynika,  że  w  procesie  tworzenia  kompletnego  projektu  budowlanego  i 

wykonawczego dla powołanych inwestycji, nie była stosowana technologia BIM; 

zamawiający uzależnił udział w postępowaniu przetargowym od wykazania się przez 

oferenta dysponowaniem osobą mającą doświadczenie w stosowaniu technologii BIM 

w  zakresie  opisanym  w  pkt  6.2.2.  lit.  c  pkt  IV.  Ponieważ  oferta  konsorcjum  była 

najtańsza,  to  zamawiający  prowadził  szczegółową  analizę  jej  treści.  Wprowadzenie 

zamawiającego  w  błąd  powoduje,  że  konsorcjum  nie  spełnia  warunków  udziału  w 

postępowaniu i podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych.  Nadto  ta  okoliczność  oznacza  obowiązek  wykluczenia 

wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych; 

okoliczności sprawy wskazują, że postępowaniu konsorcjum można przypisać winę w 

przygotowaniu  treści  oferty.  Jako  profesjonalista  konsorcjum  jest  zobowiązane  do 

zbadania  czy  oświadczenia  składane  przez  jego  członków  i  osoby,  którym  ma  być 

powierzone  wykonywanie  umowy  z  zamawiającym,  przedstawiają  prawdziwe 


informacje co do ich doświadczenia, a w konsekwencji czy spełniają warunki udziału 

w post

ępowaniu przetargowym określone w siwz. Konsorcjum pomimo wezwania do 

złożenia wyjaśnień nie przedstawiło dokumentów, które potwierdzałyby, że zawarte w 

ofercie  oświadczenia  co  do  doświadczenia  menadżera  BIM  są  zgodne  z 

rzeczywistym stanem rzeczy. 

Wobec po

wyższego na skutek ziszczenia się przesłanek do wykluczenia konsorcjum 

PORR  S.A. 

– Lider, Vamed Polska Sp. z o.o.  – Partner i VAMED Standortentwicklung und 

Engineering GmbH 

– Partner, zamawiający wyklucza konsorcjum z udziału w postępowaniu 

nr  PN-52/20  pro

wadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  Budowę  Centralnego 

Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I 

CZSK) w zakresie Modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

W zakresie zgłoszonego zarzutu w toku rozprawy zostały złożone przez Konsorcjum 

Porr  następujące  dokumenty,  które  w  części  zostały  zastrzeżone  przez  wykonawcę,  jako 

zawierające informacje o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa: 

komplet faktur (objęte tajemnicą przedsiębiorstwa), 

wydruki 

komputerowe 

dokumentacji 

technicznej 

(objęte 

tajemnica 

przedsiębiorstwa), 

pismo  z  dnia  5  stycznia  2021  r.,  pochodzące  ze  Samodzielnego  Publicznego 

Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  w  Chełmie  wraz  z  pismem  z  dnia 

23.12.2020 r. „Wniosek o udzielenie informacji publicznej”, 

„Umowa o dzieło” (4 szt.):  

a) 

z dnia 27.08.2010 r. zawarta pomiędzy W. Group Sp. z o.o. z siedzibę w Warszawie 

(jako  „Zlecającym”)  a  Panem  P.  Ł.  (jako  „Wykonawcą”)  z  dnia  27.08.2010  r. 

dotycząca  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  obiektu  CH  Poznań  City  Center  i 

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne „Poznań Główny”; 

b) 

z dnia 12.11.2007 r. zawarta pomiędzy P. W. prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą AIRTECH P. W. z siedzibą w Poznaniu (jako „Zlecającym”) a Panem P. Ł. 

(jako  „Wykonawcą”)  dotyczących  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  obiektu 


Centrum Handlowe „Suwałki Plaza”; 

c) 

z dnia 30.12.2007 r. zawarta pomiędzy P. W. prowadzącym działalność gospodarczą 

po

d firmą AIRTECH P. W. z siedzibą w Poznaniu (jako „Zlecającym”) a Panem P. Ł. 

(jako  „Wykonawcą”)  dotycząca  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  obiektu 

Centrum Handlowe „Zgorzelec Plaza”; 

d) 

zawarta  dnia  08.02.2008  r.  pomiędzy  P.  W.  prowadzącym  działalność  gospodarczą 

pod firmą AIRTECH P. W. z siedzibą w Poznaniu (jako „Zlecającym”) a Panem P. Ł. 

(jako  „Wykonawcą”)  dotycząca  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  obiektu 

Centrum Handlowe „Toruń Plaza”.  

w kt

órych podano m. in: 

„§ 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dla Zlecającego dzieła – 

wykonanie  modeli  BIM  (3D)  na  podstawie  dostarczonych  przez  Zlecającego 

rysunków 2D, w zakresie: 

a)  architektury, 

b)  konstrukcji 

c)  Instalacji elektrycznych i sanitarnych, 

(…) 

2.  k

oordynacji przebiegu instalacji elektrycznych i sanitarnych, polegającej na: 

a) 

wskazaniu w modelu kolizji zaistniałych w modelu, 

b)  zaproponowaniu zmian przebiegu instalacji elektrycznych i sanitarnych, 

a)  wprowadzeniu  do  modelu  zmian  przebiegu  instalacji  w  uzgodnieniu  z 

Generalnym Projektantem Instalacji 

– P. W. ”.  


Do ww. umów załączono protokołu przekazania dzieła. 

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy P. W. prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą    (jako  „Zlecającym”)  a  Panem  P.  Ł.  (jako  „Wykonawcą”)  z  dnia  04.04.2010  r. 

dotycząca projektów wykonawczych Fit-outów najemców „New Yorker”. 

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy W. Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako 

„Zlecającym”)  a  Panem  P.  Ł.  (jako  „Wykonawcą”)  z  dnia  16.09.2009  r.  dotycząca 

projektów wykonawczych Fit-outów najemcy „Stokrotka”. 

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy W. Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako 

„Zlecającym”)  a  Panem  P.  Ł.  (jako  „Wykonawcą”)  z  dnia  12.08.2011  r.  dotycząca 

projektów wykonawczych Fit-outów najemcy „C&A”. 

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy W. Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako 

„Zlecającym”)  a  Panem  P.  Ł.  (jako  „Wykonawcą”)  z  dnia  12.08.2011  r.  dotycząca 

projektów wykonawczych Fit-outów najemcy „Mango”. 

Konsorcjum  Warbud  w  zakresie  zarzutu  dotyczącego  doświadczenia  Pana  P.  Ł. 

złożyło  również  komplet  dowodów  w  skład,  którego  w  części  powielały  się  dokumenty 

złożone Zamawiającemu z pismem z dnia 9 listopada 2020 r., tj.: 

1.  Pismo  z  dnia  26.10.2020  od  Pani  R.  S. 

–  O.    wraz  z  wnioskiem  o  udostepnie 

informacji z dnia 22.11.2020 r., 

Referencje z dnia 4.11.2013 r. w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język 

polski, 

3.  Decyzja  nr  247/11  z  dnia  4.08.2011  r.  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  i 

udzieleniu pozwolenia na budowę, 

4.  Decyzja  nr  141/12/11  z  dnia  20.04.2012  r.  o  zatwierdzeniu  zmiany  w  projekcie 

budowlanym  Zintegrowanego  Centrum  Komunikacyjnego  na  stacji  Poznań 

Główny, 

5.  Decyzja  nr  142/12/11  z  dnia  20.04.2012  r.  o  zatwierdzeniu  zmiany  w  projekcie 


budowlanym  Zintegrowanego  Centrum  Komunikacyjnego  na  stacji  Poznań 

Główny, 

6.  Pismo  z  dnia  23.10.2020  od  Pana  J.  S. 

wraz  z  wnioskiem  o  udostępnienie 

informacji z dnia 22.10.2020 r. 

7.  Pozwolenie nr 102/09 z dnia 2.07.2009 r.  

8.  Pismo  z  dnia  09.11.2020  od  Pana  J.  S.   

wraz  z  wnioskiem  o  udostępnienie 

informacji z dnia 6.11.2020 r. 

Porozumienie  z  dnia  8  listopada  2019  r.  zawarte  pomiędzy  Zgorzelec  Plaza 

PVBRI II B.V. spółka komandytowa a J. S., 

10. Pismo  z  dnia  28.10.2020  od  Pana  W.  G.  biuro  projektowe  IMB  Asymetria 

dotyczące  CH  Plaza  Toruń  wraz  z  wnioskiem  o  udostępnienie  informacji  z  dnia 

27.10.2020 r. 

11. Umowa  o  przeprowadzenie  prac  architektonicznych  i  projektowych  zawarta  w 

dniu 4 marca 2008 r. pomiędzy Toruń Plaza Sp. z o.o. a IMB Asymetria Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółką komandytową w Krakowie. 

Konsorcjum  Warbud 

złożyło  również  komplet  dowodów  dotyczących  doświadczenia 

Pani  I.  Z.  oraz  Pana  S.  G.

,  w  skład  którego  wchodziła  norma  PN-ISO  9836:1997  oraz 

zapytania  Warbud  oraz  odpowiedzi  na  owe  pisma  (tj.  pismo  z  dnia  22.10.2020  r.  nr 

SCCS/DT/11530/20,  pismo  z  dnia  30.10.2020  r.  nr  TR.202.172.2020,  pismo  z  dnia 

2.11.2020  r.  nr  2968/2020/SEK/SPR/20/001613/9,  pismo  z  7.12.2020  r.  nr  T202/50/2020 

oraz wyciągi z dokumentacji projektowych oraz komplet wydanych w sprawach decyzji.  

Po wszechstronnym i wyczerpującym zbadaniu zgromadzonego w sprawie materiału 

dowodowego  Izba  stwierdziła,  że  nie  potwierdziły  się  zarzuty  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 Pzp w konsekwencji również przepisu art. 

26 ust. 3 Pzp.  

Przytaczając,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  196  ust.  4  Pzp,  przepisy  stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 


zarzucał Odwołujący, wskazać należy, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z postępowania 

o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 

albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

Zaś  według  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wyklucza  się:  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Natomiast  przepis  art.  26  ust.  3  Pzp  stanowi,  że  jeżeli  wykonawca  nie  złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a załączniki do oferty lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 rodzaje dokumentów żądanych w postępowaniu od wykonawców 

ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 

zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub 

popr

awienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba,  że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Na  wstępie  przedstawionych  rozważań  Izba  wskazuje,  że  Zamawiający  w  treści 

postawionego warunku udziału w postępowaniu, który odnosił się do Menadżer BIM wprost i 

szczegółowo  opisał  swoje  wymagania  w  omawianym  zakresie.  Zamawiający  wskazał,  że 

wymaga nie tylko posiadania wiedzy w zakresie wykorzystania technologii BIM do wykonania 

kompletnej  dokumentacji  projektowej  obiektów  budowlanych,  ale  jednocześnie 

doświadczenia  w  praktycznym  wykorzystaniu  tej  technologii,  a  w  szczególności 

doświadczenia  w  koordynowaniu  wykonania  w  technologii  BIM  kompletnej  dokumentacji 

projektowej  dla  budowy  konkretnej  ilości  i  rodzaju  budynków  rozumieniu  określonych  w 

specyfikacji przepisów.  

Izba  wskazuje,  że  powyższy  wymóg  należy  czytać  w  ten  sposób,  że  wykonawca 

ubiegający się o udzielenie tego zamówienia powinien był legitymować się osobą, która wraz 

posiadaną  wiedzę  w  zakresie  wykorzystania  technologii  BIM  do  wykonania  kompletnej 

dokumentacji projektowej obiektów budowlanych posiada również doświadczenie praktyczne 

w  wykorzystaniu  tej  technolo

gii,  które  powinno  się  przejawiać  zwłaszcza  w  posiadaniu 


doświadczenia  w  koordynowaniu  wykonania  w  technologii  BIM  kompletnej  dokumentacji 

projektowej  dla  budowy  powołanych  powyżej  budynków.  Oznacza  to,  że  w  zakresie 

doświadczenia  w  praktycznym  wykorzystaniu  technologii  BIM  istotne  było  doświadczenie 

związane  z  koordynacją  tego  rodzaju  czynności  jak  wykonanie  w  technologii  BIM,  nie 

wybranych  elementów  (np.  branży  instalacji  sanitarnych  i  elektrycznych)  a  kompletnej 

dokumentacji projektowej dla określonej liczby i rodzaju budynków. Wobec tego Izba uznała, 

że  osoba  wskazana  na  to  stanowisko  musiała  uczestniczyć  w  procesie  projektowym  i 

koordynować  prace  związane  z  przygotowaniem  dokumentacji  w  oparciu  o  modele  BIM. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  nie  podzieliła  argumentacji  Konsorcjum  Porr,  że 

postanowienia  specyfikacji  w  tym  zakresie  były  niejednoznaczne  i  pozwalały  na  przyjęcie 

stanowiska  prezentowanego  przez  Konsorcjum  Porr.  Podkreślenia  wymaga,  że  na  etapie 

publikacji  specyfikacji  wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  w  zakresie 

rozumienia  sformułowanego  warunku,  dotyczącego  wymagań  dla  Specjalisty  BIM  nie 

zgłaszali żadnych pytań, co może prowadzi do wniosku, że nie mieli wątpliwości co do jego 

rozumienia,  a  to  wówczas  był  czas  na  podejmowanie  tego  rodzaju  polemiki  z 

postanowieniami specyfikacji. 

Zgodzić  się  należy  z  Przystępującym,  że  za  chybioną  należy  uznać  argumentację 

Odwołującego,  dotyczącą  zawartej  w  SIWZ  definicji  "kompletów  dokumentacji",  jako 

odnoszącej  się  wyłącznie  do  projektantów,  bowiem  dostrzec  należy,  że  Zamawiający 

formułując  warunek  dotyczący  Managera  BIM,  niezależnie  od  wspomnianej  definicji, 

wymagał, aby osoba ta posiadała doświadczenie w koordynowaniu wykonania w technologii 

BIM  kompletnej  dokumentacji  projektowej.  Izba  przyznała  rację  Konsorcjum  Warbud,  że 

„kompletna  dokumentacja  projektowa”  w  żadnym  znaczeniu  i  rozumieniu  tego  pojęcia  nie 

może oznaczać wykonania jedynie projektów instalacyjnych nawet „niemalże we wszystkich 

branżach",  nie  obejmuje  bowiem  pozostałych  branż  takich  jak  branża  architektoniczna, 

konstrukcyjna, itp. Twierdzenia przeciwne byłyby zwyczajnie nielogiczne. 

Przekładając  powyższe  na  stan  faktyczny  sprawy  stwierdzić  należy,  że  Konsorcjum 

Porr  nie  wykazało  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  który  został  opisany  w  pkt 

6.2. ppkt 2) lit. c) IV SIWZ. Z ustaleń Izby poczynionych w oparciu o zgromadzony w sprawie 

materiał dowodowy  wynika, że doświadczenie Pana P. Ł., wskazanego do pełnienia funkcji 

Menadżera  BIM,  podane  przez  Konsorcjum  Porr  w  wykazie  osób  nie  spełnia  wymagań 

określonych  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  w  zakresie  posiadania  praktycznego 

doświadczenia  w  wykorzystaniu  technologii  BIM  w  aspekcie  koordynacji  wykonania  w 

technologii  BIM  kompletnej  dokumentacji  projektowej  dla  budowy  co  naj

mniej  dwóch 

budynków  użyteczności  publicznej  w  rozumieniu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z 


dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 12.000 m

Kwestią,  która  przemawia  za  przyjęciem  takiego  stanowiska  jest  to,  że  sam 

Odwołujący  już  w  treści  złożonego  odwołania  przyznaje,  że  koordynowanie  wykonania  w 

technologii  BIM  dotyczyło  dokumentacji  tylko  ściśle  określonego  zakresu,  a  tym  samym 

potwierd

za,  że  z  całą  pewnością  nie  mamy  do  czynienia  z  doświadczeniem  dotyczącym 

dokumentacji  kompletnej.  Również  z  przedłożonych  przez  Konsorcjum  Porr  dowodów  pt. 

„Umowa  o  dzieło”  (§  1  pkt  2  umowy)  wynika,  że  Pan  P.  Ł.  we  wszystkich  wskazanych 

inwestycjac

h, zarówno w Poznaniu, Suwałkach, Zgorzelcu i Toruniu w ramach powierzonych 

mu  prac  dotyczących  opracowania  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  w  zakresie 

koordynacji  wykonania  dokumentacji  projektowej  zobowiązany  był  jedynie  do  koordynacji 

przebiegu insta

lacji elektrycznych i sanitarnych, polegającej na: wskazaniu w modelu kolizji 

zaistniałych  w  modelu,  zaproponowaniu  zmian  przebiegu  instalacji  elektrycznych  i 

sanitarnych,  wprowadzeniu  do  modelu  zmian  przebiegu  instalacji  w  uzgodnieniu  z 

Generalnym  Projektantem  Instalacji 

–  P. W.  .  Powyższe  oznacza,  że  nie  można  przypisać 

wskazywanemu  doświadczeniu  Pana  P.  Ł.  doświadczenia  w  koordynacji  wykonania  w 

technologii  BIM  kompletnej  dokumentacji  projektowej  a  jedynie  w  branży  instalacji 

elektry

cznych  i  sanitarnych.  Przyjęte  stanowisko  potwierdzają  również  dowody  złożone 

przez Konsorcjum Porr w postaci faktur, których opisy nie odzwierciedlają kompleksowości, 

na  którą  powołuje  się  wykonawca  a  wprost  wskazują  na  konkretny  rodzaj  wykonywanych 

prac, 

który  jest  spójny  z  treścią  umów,  które  zostały  wskazane  powyżej.  Na  kanwie 

powyższych  stwierdzeń  uznać  należy,  że  racje  ma  Przystępujący,  który  podnosił,  że  aby 

mówić  o  koordynowaniu  prac  w  zakresie  wykorzystania  technologii  BIM  do  wykonania 

kompletów  dokumentacji  projektowej  należało  brać  pod  uwagę  wszystkie  branże  (tj. 

Konstrukcja, Architektura, PZT, sieci, wod-

kan, HVAC, instalacje elektryczne), które musiały 

być przygotowane w postaci modelu BIM i skoordynowane.  

Kolejno  Izba  odniosła  się  pozostałych  dowodów  w  postaci  umów  o  dzieło,  które 

odnoszą się do prac wykonywanych na rzecz najemców określonych obiektów. Izba uznała 

je za nieprzydatne dla obalenia zasadności zgłoszonych zarzutów z uwagi na to, iż dotyczą 

one jedynie prac realizowanych na rzecz na

jemców tj. Mango, Stokrotka, C&A czy też New 

Yorker,  które  są  jedynie  elementem,  fragmentem  obiektu,  jakim  jest  budynek  centrum 

handlowego. Również dowód w postaci wydruku z dokumentacji projektowej Izba uznała za 

niewiarygodny  i  nieprzydatny  z  uwagi  na  br

ak  wszystkich  wymaganych  podpisów  osób 

zaangażowanych w jego sporządzenie, w szczególności brak na nim podpisu osoby, której 

doświadczenia dotyczy zgłoszony zarzut - Pana P. Ł. . 


Izba  za  wiarygodne  uznała  dowody  pochodzące  od  Głównych  projektantów,  które 

zostały przesłane Zamawiającemu przez Konsorcjum Warbud (wymienione powyżej). W ich 

treści żaden z nich nie potwierdził  współpracy  z Panem P. Ł. a nawet więcej, każdy z nich 

zaprzeczył jakoby dokumentacja projektowa powstawała przy wykorzystaniu technologii BIM. 

Izba  uznała  za  przekonywujące  wyjaśnienia  Przystępującego,  że    mało  prawdopodobnym 

jest,  a  wręcz  niemożliwym,  aby  jakakolwiek  osoba  „koordynowała  wykonanie  kompletnej 

dokumentacji  obejmującej  projekty  budowlane  i  wykonawcze  w  technologii  BIM”,  a Główny 

projektant  czyli  osoba  odpowiedzialna  za  projekt  by  o  tym  nie  wiedział.  Dlatego  też  jeżeli 

nawet  Pan  P. 

Ł.  stworzył  na  podstawie  fragmentu  dokumentacji  jakiś  model  BIM  np.  w 

zakresie instalacji elektrycznych, czy też sanitarnych, to na pewno nie można mu przypisać 

funkcji koordynatora prac w zakresie wykonania w technologii BIM kompletnej dokumentacji 

obejmującej projekty budowlane i wykonawcze. 

Izba  nie  podziela  zapatrywań  Konsorcjum  Porr,  że  doświadczenie  Pana  P.  Ł. 

wskaza

ne  w  §  1  pkt  1  powołanych  umów  jest  wystarczające  do  wykazania  spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu, opisanego w pkt 6.2. ppkt 2) lit. c) IV SIWZ. Izba zwraca 

uwagę,  że treść  ww.  warunku udziału wprost  odwoływała się do  doświadczenia w  zakresie 

koordynacji  wykonania  w  technologii  BIM  kompletnej  dokumentacji  projektowej,  podczas, 

gdy  pkt  1  ww.  paragrafu  umowy  odwołuje  się  jedynie  do  wykonanie  modeli  BIM  (3D)  na 

podstawie  dostarczonych  przez  Zlecającego  rysunków  2D,  w  zakresie:  architektury, 

konstrukcji, 

instalacji  elektrycznych  i  sanitarnych.  Nie  zostało  przez  Odwołującego  w  toku 

rozprawy  wykazane,  że  powyższe  może  być  utożsamiane  z  doświadczeniem  w  zakresie 

koordynacji  wykonania w  technologii  BIM  kompletnej  dokumentacji  projektowej. Wydaje  się 

nawet,  że  takie  zrównywanie  ww.  czynności  jest  nieuprawnione  skoro  strony  umowy  w  jej 

treści je celowo rozdzieliły. 

W  tym  miejscu  podkreślenia  wymaga,  że  to  na  wykonawcy  ubiegającym  się  o 

udzielenie  zamówienia  spoczywa  ciężar  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  Natomiast  w  postępowaniu  odwoławczym  to  właśnie  na  Odwołującym  (tj. 

Konsorcjum  Porr)  spoczywał  ciężar  dowodu,  jako  na  tym,  który  z  tego  wywodzi  skutki 

prawne.  Izba  uznała,  że  Konsorcjum  Porr  nie  przedstawiło  żadnego  dowodu,  z  którego 

wynikałoby, że Pan P. Ł. posiada żądane przez Zamawiającego praktyczne doświadczenie, 

że  w  zakresie  koordynacji  wykonania  w  technologii  BIM  kompletnej  dokumentacji 

projektowej.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  Konsorcjum  Porr  nie  wykazało 

sp

ełnienia  postawionego  w  postępowaniu  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 


Menadżera  BIM,  co  powinno  skutkować  koniecznością  wezwania  ww.  wykonawcy  do 

uzupełnienia ww. doświadczenia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Jednak z uwagi na to, że 

Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  wykonawca  ten  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  to  w  takiej  sytuacji,  zgodnie  z  ugruntowaną  linią 

orzeczniczą  Krajowej  Izby  Odwoławczej  nie  znajduje  zastosowania  przepis  art.  26  ust.  3 

Pzp, co ost

atecznie oznacza, że Konsorcjum Porr podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12 Pzp.  

Powracając  do  zasygnalizowanej  wcześniej  konieczności  wykluczenia  Konsorcjum 

Porr  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  Izba  wskazuje,  że  dla 

skutecznego wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu niezbędne 

jest wykazanie, że łącznie zostały spełnione trzy przesłanki: 

  przedstawione przez wykonawcę informacje wprowadzają zamawiającego w błąd, 
  informacje  wprowadzające  w  błąd  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

zamawiającego, 

  przedstawienie  informacji  wprowadzających  w  błąd  nastąpiło  w  wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa wykonawcy. 

Na  kanwie  powyższych  rozważań  Izba  stwierdziła,  że  nieprawdziwą  jest  informacja 

przestawiona  prz

ez  Konsorcjum  Porr  w  wykazie  osób  oraz  w  złożonych  wyjaśnieniach,  że 

Pan  P. 

Ł.  posiada  doświadczenie  w  praktycznym  wykorzystaniu  technologii  BIM,  w 

szczególności koordynował wykonanie w tej technologii kompletnej dokumentacji projektowej 

dla  budowy 

co  najmniej  dwóch  budynków  użyteczności  publicznej  w  rozumieniu 

rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie o powierzchni użytkowej 

nie mniejszej niż 12.000 m

Przedstawienie przez Konsorcjum Porr Zamawiającemu tego rodzaju nieprawdziwych 

informacji,  wprowadzających  w  błąd,  bez  wątpienia  mogło  mieć  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  Zamawiającego  w  rozpoznawanym  postępowaniu  w  zakresie 

potwierdzenia  pr

zez  Konsorcjum  Porr  spełnienia  warunku  udziału  w  postepowaniu, 

opisanego  w  pkt  6.2.  ppkt  2)  lit.  c)  IV  SIWZ  oraz  w  aspekcie  sformułowanych  przez 

Zamawiającego kryteriów oceny ofert (pkt 14.2 ppkt 3b SIWZ) 

Jeśli zaś chodzi ostatnią z przesłanek przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, polegającą 

na  tym,  że  przedstawieniu  informacji  wprowadzających  w  błąd  nastąpiło  w  wyniku 


lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wykonawcy  należy  zwrócić  uwagę,  że  informacje 

przedstawianie przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie są składane w odpowiedzi 

na wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z tym ich podanie powinno być 

rozpatrywane  w  kategorii  staranności  wymaganej  w  danych  okolicznościach,  z 

uwzględnieniem profesjonalnego charakteru postępowania o zamówienie oraz zawodowego 

charakteru  powadzonej  działalności  przez  wykonawców.  Jak  wskazuje się w  orzecznictwie, 

należyta  staranność  dłużnika  określana  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru 

prowadzonej  działalności  gospodarczej  uzasadnia  zwiększone  oczekiwanie,  co  do 

umiej

ętności,  wiedzy,  skrupulatności  i  rzetelności,  zapobiegliwości  i  zdolności 

przewidywania.  Bez  wątpienia  obejmuje  także  znajomość  obowiązującego  prawa  oraz 

następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności. Powyższe pozwala na 

przyjęcie,  że  dla  wykluczenia  wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust  1  pkt  17  Pzp, 

wystarczające  jest  to,  by  podanie  obiektywnie  niezgodnych  ze  stanem  rzeczywistym 

informacji  (a  więc  informacji  nieprawdziwych)  wynikało  z  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

wykonawcy.  

Izba  wyja

śniając  wskazuje,  że  do  oceny  czynności  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.  14  Pzp  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego. 

Zgodnie  z  art.  355  §  1 Kodeksu cywilnego  dłużnik  obowiązany  jest  do  staranności  ogólnie 

wymaganej  w  st

osunkach  danego  rodzaju  (należyta  staranność).  Przy  czym  wzorzec 

należytej  staranności  ma  charakter  obiektywny  i  abstrakcyjny,  jest  ustalany  niezależnie  od 

osobistych  przymiotów  i  cech  konkretnej  osoby,  a  jednocześnie  na  poziomie  obowiązków 

dających się wyegzekwować w świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz konkretnych 

okoliczności (uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r., sygn. akt V 

CK  311/02).  Dodatkowo  w  stosunku  do  profesjonalistów  miernik  ten  ulega  podwyższeniu, 

gdyż art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie 

prowadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  przy  uwzględnieniu 

zawodowego charakteru tej działalności. Za takiego profesjonalistę należy również uznać, co 

do 

zasady,  wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Należyta 

staranność  profesjonalisty  nakłada  na  wykonawcę,  który  składa  ofertę,  dokumenty  i 

oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  w  nich  stan  rzeczy 

odpowiad

a rzeczywistości.  

W tym  wypadku Konsorcjum  Porr  przed  złożeniem stosownych dokumentów,  w  tym 

przypadku  wykazu  osób  i  wyjaśnień  z  dnia  18  listopada  2020  r.  powinno  dokonać 

szczególnej  weryfikacji  doświadczenia,  którym  legitymuje  się  Pan  P.  Ł.,  mając  prawną 

świadomość,  jako  profesjonalista,  konsekwencji  ich  nierzetelności.  Izba  oceniając  opisane 

powyżej zachowanie Konsorcjum Porr, w kontekście złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, 


wskazuje,  na  co  najmniej  brak  należytej  staranności  wykonawcy,  przejawiający  się 

lekkomyślnością  związaną  z  brakiem  weryfikacji  oświadczeń,  w  których  posiadaniu  był 

wykonawca z  materiałami źródłowymi  w  postaci  umowy  i  protokołów  zdawczo-odbiorczych, 

których  treść  wskazywała  jednoznacznie  wskazywała  na  określoną  niespójność  z  treścią 

złożonych  oświadczeń.  Konsorcjum  Porr,  jako  podmiot  profesjonalny  występujący  na 

branżowym rynku jest zobowiązany do starannego działania, a za takie nie może być uznane 

przekazanie Zamawiającemu informacji nieprawdziwych w zakresie wskazanego w wykazie 

osób i złożonych wyjaśnieniach z dnia 18 listopada 2020 r. doświadczenia Pana P. Ł. .  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  wykonawca  Konsorcjum  Porr 

podlega  wykluczeniu  z  postepowania  nie  tylko  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp,  ale 

również  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  a  zatem  zarzuty  naruszenia  przez 

Zamawiającego  przepisów  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  17  Pzp  w  omawianym  zakresie  należy 

uznać za nieuzasadnione. 

Izba nie stwierdziła również naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust. 1 Pzp w zw. 

z art. 7 ust. 1 ustawy, ponieważ Izba ustaliła, że Zamawiający na moment przeprowadzenia 

rozprawy  nie  przeprowadził  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  oparciu  o 

ustanowione kryteria oceny ofert. Tym samym ww. zarzut zgłoszony przez Konsorcjum Porr 

należy uznać za przedwczesny.  

Konsekwencją  takiego  stanowiska  Izby  jest  oddaleniem  odwołania  o  sygn.  akt  KIO 

Podsumowując Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 24 

ust. 1 pkt 12 i 17 Pzp ora

z art. 26 ust. 3 Pzp a także art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. 

Uwzględniając  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzeczono  jak  w 

sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy 

stosownie do wyniku 

postępowania oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 2 pkt 2, § 3 pkt 1 i 2 lit. 

b),  §  5  ust.  3  pkt  1rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).  

KIO 3252/20 


Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  o  którym  stanowi  przepis  art.  179  ust.  1  Pzp, 

według  którego  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  przysługują  wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub  miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Izba uznała za konieczne odniesienie się w tym miejscu do argumentacji Konsorcjum 

Porr  w  zakresie  braku  interesu  Konsorcjum Warbud  do  wniesienia  odwołania.  Izba  uznała, 

że  przyjęcie  takiego  stanowiska  jest  chybione.  U  podstaw  takiej  decyzji  Izba  legła 

następująca argumentacja. 

W tym miejscu przytoczyć należy treść przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, który stanowi, że 

środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a  także  innemu 

podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub 

może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  niniejszej 

ustawy. 

Nie budzi żadnych wątpliwości Izby, że Konsorcjum Warbud w ramach prowadzonego 

postępowania - które jest przedmiotem rozpoznania Izby - posiada status wykonawcy, który 

ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia,  ponieważ  złożył  w  tym  postępowaniu  ważną  ofertę, 

która  nie  została  odrzucona.  Wobec  tego  w  przypadku  naruszenia  przez  Zamawiającego 

przepisów  ustawy  może  ponieść  szkodę,  polegającą  na  tym,  iż  nie  uzyska  zamówienia  o 

udzielenie, którego się ubiega.  

Dostrzeżenia  wymaga,  że  Konsorcjum  Warbud  w  złożonym  odwołaniu  nie  domaga 

się  od  Zamawiającego  wykluczenia  wykonawcy  Porr  z  postępowania  na  podstawie  art.  24 

ust.  1  pkt  12  i 

17  Pzp  (w  zakresie  zarzutów  dotyczących  doświadczenia  Pana  P.  Ł.)  jak 

uczynił to przecież już Zamawiający, ale na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp w zakresie 

zarzutów  dotyczących  doświadczenia  Pana  P.  Ł.  a  także  na  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  w 

odniesieniu do doświadczenia wykazywanego przez Konsorcjum Porr w odniesieniu do Pani 

I.  Z.  oraz  S.  G. 

.  Ponadto  wśród  powyższych  zarzutów  odwołania  Konsorcjum  Warbud 

postawił  zarzut  naruszenia  art.  8  ust.  3  Pzp  i  domagał  się  ujawnienia  określonej  grupy 

dokumentów  pochodzących  od  Konsorcjum  Porr,  jako  niezasadnie  objętych  tajemnicą 

przedsiębiorstwa.  

Istotnym  jest  również  kwestia  związana  z  tym,  że  w  ramach  prowadzonego 

postępowania wykonawca Porr złożył odwołanie (sygn. akt KIO 3222/20), w którym domaga 


się przywrócenia go do postępowania. Wobec tego z punktu widzenia Konsorcjum Warbud 

uzasadnione jest podnoszenie pozostałych zarzutów względem wykonawcy Porr, bowiem na 

tym  etapie  postępowania  wykonawca  nie  może  mieć  pewności,  co  do  prawidłowości 

czynności  Zamawiającego,  polegającego  na  wykluczeniu  wykonawcy  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 Pzp. Powyższe rozważania Izby należy także osadzić w 

aspekcie upływu terminu na zaskarżenie zaniechania Zamawiającego, który rozpoczął swój 

bieg  w  momencie  poinformowania  Konsorcjum  Warbud  o  wykluczeniu  Konsorcjum  Porr  z 

postępowania. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba uznała, że wykonawca Warbud posiada interes w 

uzyskania  tego  zamówienia  i  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego  przepisu  ustawy,  co  oznacza,  że  oddaleniu  podlega  wniosek  Konsorcjum 

Porr o oddalenie odwołania Konsorcjum Warbud w uwagi na brak interesu tego wykonawcy 

w skorzystaniu ze środka ochrony prawnej w postaci odwołania.  

Analiza  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu  doprowadziła  Izbę  do  przekonania,  że 

odwołanie podlega oddaleniu z uwagi na brak potwierdzenia zgłoszonych w nim zarzutów. 

Zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  dotyczący 

informacji przekazanych przez konsorcjum Porr w zakresie d

oświadczenia Pani I. Z. 

wskazanej do pełnienia funkcji technologa medycznego oraz Pana S. G. wskazanego 

do pełnienia funkcji projektanta specjalności architektonicznej – koordynatora zespołu 

projektowego.  

W  zakresie  doświadczenia  osoby  mającej  pełnić  funkcję  technologa  medycznego 

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  pkt  6.2  pkt  2)  c)  ppkt  II  SIWZ  w  zakresie  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  a  także  pkt  14.2  pkt  3  ppkt  3c  SIWZ  w  zakresie  kryteriów  oceny  ofert, 

Zamawiający  wymagał,  aby  wykonawca  dysponował  osobą:  która  brała  udział,  jako 

technolog  medyczny,  w  wykonaniu  -  co  najmniej  w  zakresie  technologii  medycznej  -  co 

najmniej 1 kompletu dokumentacji projektowej, (składającego się w szczególności z projektu 

budowlanego  i  wykonawczego), 

dotyczącego  budowy  obiektu  budowlanego  w  postaci 

jednego  Szpitala  o  powierzchni  użytkowej  nie  mniejszej  niż  12.000  m

(Zamawiający  nie 

dopuszcza sumowania powierzchni użytkowej różnych Szpitali). 

W  ramach  podkryterium  Zamawiający  przyznawał  punkty  w  przypadku  posiadania 

przez  ww.  osobę  doświadczenia  polegającego  na  udziale  w  wykonaniu  (w  zakresie 

technologii  medycznej  jako  technolog  medyczny)  kompletów  dokumentacji  projektowej,  z 


których  każdy  składał  się  z  projektu  budowlanego  i  projektu  wykonawczego  i  dotyczył 

budowy obiektu budowlanego w postaci Szpitala o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 

12.000 m

Zaś  względem  doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko  projektanta  w 

specjalności architektonicznej - koordynatora zespołu projektowego Izba ustaliła, że zgodnie 

z pkt 6.2 pkt 2) lit. c) ppkt II SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, a także pkt 

14.2  pkt  3  ppkt  3d  SIWZ  w  zakresie  kryteriów  oceny  ofert,  Zamawiający  wymagał,  aby 

Wykonawca dysponował osobą: która wykonała jako projektant ww. specjalności co najmniej 

1 komplet dokumentacji projektowej składający się z projektu budowlanego i wykonawczego 

dotyczący budowy obiektu budowlanego w postaci jednego Szpitala o powierzchni użytkowej 

nie mniejszej niż 12.000 m2 (Zamawiający nie dopuszcza sumowania powierzchni użytkowej 

różnych Szpitali). 

W  ramach  podkryterium  Zamawiający  przyznawał  punkty  w  przypadku  posiadania 

przez  ww.  osobę:  doświadczenia  polegającego  na  wykonaniu  jako  projektant  specjalności 

architektonicznej  następującej  liczby  kompletów  dokumentacji  projektowej  (z  których  każdy 

składał się w szczególności z projektu budowlanego i projektu wykonawczego} dotyczących 

budowy obiektu budowlanego w postaci Szpitala o powierzchni użytkowej każdego Szpitala 

nie mniejszej niż 12.000 m

Analiz

a  zasadności  zgłoszonego  zarzutu  doprowadziła  Izbę  do  przekonania,  że  nie 

potwierdził  się  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisu  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp, 

mający polegać na zaniechaniu wykluczenia Konsorcjum Porr z uwagi na to, że wykonawca 

ten  w 

wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  nieprawdziwe  informacje,  które 

odnosiły się do doświadczenia Pani I. Z. oraz S. G., które jednocześnie stanowiły informacje 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się:  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadz

ające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Nie  było  sporu  między  stronami,  co  do  tego,  że  Zamawiający  w  treści  specyfikacji, 

pomimo,  iż  w  stopniu  bardzo  szerokim  zdefiniował  cały  szereg  pojęć  istotnych  z  punktu 

widzenia  zamówienia,  to  nie  określił,  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem  „powierzchnia 


użytkowa”,  które  to  pojęcie  było  przez  Zamawiającego  wykorzystywane  przy  precyzowaniu 

treści  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Strony  były  zgodne,  co  do  tego,  że  pojęcie  to 

może  być  rozumiane  różnorako  w  zależności  dokumentu  stosowanego  do  ustalenia  jego 

znaczenia.  I  tak.  Konsorcjum  Porr  Odwoływało  się  do  rozumienia  tego  pojęcia  w  świetle 

przepisów  prawa,  tj.  prawa  podatkowego.  Natomiast  Konsorcjum  Warbud  odwoływało  się 

rozumienia tego pojęcia w brzmieniu treści normy ISO, która został złożona, jako dowód do 

akt  sprawy.  Na  brak  jednoznaczności  ww.  pojęcia  wskazuje  również  odpowiedź  udzielona 

przez jednego z Zamawiających (Szpital w Chełmie). 

W rozpoznawanym stanie faktycznym sprawy Izba stwierdziła, że skoro Zamawiający 

nie  ustalił  definicji  tego  pojęcia  ani  też  przy  jego  treści  nie  odwołał  się  do  przepisów 

określonej  gałęzi  prawa  to,  w  takiej  sytuacji  zmuszony  był  uznać  za  dopuszczalny  sposób 

ustalania  powierzchni  użytkowej  zarówno  ten  wskazywany  przez  Warbud  jak  i  ten  przyjęty 

przez  Konsorcjum  Porr.  W  tym  miejscu  należy  wskazać  na  pogląd  utrwalony  w  linii 

orzeczniczej  Izby,  zasadzający  się  na  tym,  że  wszelkiej  niejasności  i  nieprecyzyjność 

specyfikacji nie może powodować negatywny konsekwencji po stronie wykonawców, a z taką 

sytuacją  mamy  właśnie  do  czynienia  w  rozpoznawanego  zarzutu.  Wobec  tego  Izba  nie 

stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z 24 ust. 

1  pkt  17  Pzp,  mającego  polegać  na  zaniechaniu  Zamawiającego  wskazania  wszystkich 

podstaw  faktycznych  i  prawnych  wykluczenia  wykonawcy  Porr  z  prowadzonego 

postępowania. 

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z 24 

ust.  1  pkt  16  Pzp,  mającego  polegać  na  zaniechaniu  Zamawiającego  wskazania 

wszystkich  podstaw  faktycznych  i  prawnych  wykluczenia  wykonawcy  Porr  z 

prowadzonego postępowania względem doświadczenia Pana P. Ł.. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pk

t 16 Pzp z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się:  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów. 

W  tym  zakresie  aktualne  pozostają  ustalenia  Izby  oraz  argumentacja  opisana  w 

zakresie  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  3222/20  przy  okazji  rozpoznania 

zarzutu  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp.  We  wskazywanym 

zakresie zaskarżenia Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 


92  ust.  1  pkt  2  Pzp  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp  mającego  polegać  na  zaniechaniu 

wykluczenia wykonawcy na podstawie ww. przepisu oraz uzupełnienia podstaw faktycznych i 

prawnych  informacji  o  wykluczenia  wykonawcy  Konsorcjum  Porr  z  prowadzonego 

postępowania.  Izba  nie  znalazła  żadnych  okoliczności,  które  pozwalałyby  na  uznanie,  że 

Konsorcjum Porr w omawianym zakresie można byłoby przypisać zamierzone działanie lub 

rażące  niedbalstwo.  Odwołujący  poza  własnymi  twierdzeniami,  które  podpierał 

orzecznictwem  I

zby  w  tym  zakresie  nie  przedstawił  żadnych  dowodów  na  poparcie 

zaprezentowanego stanowiska.  

W  konsekwencji  Izba  stwierdziła,  że  nie  potwierdził  się  również  zarzutu  naruszenia 

art.  7  ust.  1  Pzp mającego  polegać  na  przygotowaniu i  prowadzeniu przez  Zamawiającego 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Zarzut  dotyczący  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  8  ust.  3  Pzp,  polegający  na 

niezasa

dnym  uznaniu,  że wyjaśnienia złożone przez  Konsorcjum  Porr  na wezwanie 

Zamawiającego zawierają informacje o charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  Pzp  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 

wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 otwarcie ofert ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do 

konkursu. 

Izba ustaliła, że Konsorcjum Porr we właściwym terminie zastrzegło określony katalog 

dokument

ów,  jako  takich,  które  zawierają  informacje  o  charakterze  przedsiębiorstwa 

przedstawiając  w  tym  zakresie  stosowne  wyjaśnienia  przyczyn  i  podstaw  dokonanego 

zastrzeżenia. Izba uznała zgłoszony zarzut na bezzasadny, czego skutkiem jest uznanie, że 

zarzut pod

lega oddaleniu. Rozstrzygnięcie Izby w zakresie braku potwierdzenia zgłoszonego 

zarzutu  należy  oceniać  w  aspekcie  jego  treści,  która  koncentrowała  się  na  tym,  że 

zastrzeżenie  dokonane  przez  Konsorcjum  Porr  dotyczy  informacji  odnoszących  się  do 

inwestycji r

ealizowanych ze środków publicznych w trybie zamówień publicznych, które jako 

takie  są  jawne.  Ta  sama  zasada  jawności  dotyczy  osób  pełniących  samodzielne  funkcje 

techniczne w procesie budowlanym, w tym projektantów.  

Uwzględniając powyższe Izba dokonała analizy zastrzeżonych informacji i stwierdziła, 

że  chybione  jest  stanowisko  Odwołującego  dotyczące  charakteru  realizacji  inwestycji, 

których dotyczą zastrzeżone informacje, bowiem te, na które powołuje się Konsorcjum Porr 


w przeważającej części bez wątpienia nie mają charakteru takich, które były realizowanych 

ze środków publicznych w trybie Pzp. Natomiast, jeśli chodzi o pozostałą część informacji, to 

jest  tą  związaną  z  realizacją  zamówień  publicznych,  to  charakter  zastrzeżonych  informacji 

nie ma charakteru 

jawnego a po stronie inwestora w tym przypadku nie występuje obowiązek 

ujawniania  tego  rodzaju  informacji,  jakie  zostały  zastrzeżone  przez  Przystępującego.  Na 

kanwie treści i uzasadnienia zgłoszonego zarzutu Izba nie miała wątpliwości, że postawiony 

przez 

Konsorcjum Warbud zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 Pzp nie potwierdził się.  

Podsumowując Izba nie stwierdziła naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 92 

ust. 1 pkt 2 Pzp w związku z naruszeniem następujących przepisów ustawy: art. 24 ust. 1 pkt 

16 i 

17 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp a także art. 8 ust. 3 Pzp. 

Uwzględniając  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzeczono  jak  w 

sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy 

stosownie do wyniku postępowania oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 2 pkt 2, § 3 pkt 1 i 2 lit. 

b),  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).  

……………………………….……… 

……………………………….……… 

……………………………….……… 


wiper-pixel