KIO 3157/20 KIO 3159/20 KIO 3168/20 WYROK dnia 13 stycznia 2021 r.

Data: 12 lutego 2021

Sygn. akt:  

KIO   3157/20 

KIO   3159/20 

KIO   3168/20 

WYROK 

z dnia 13 stycznia 2021  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Kisiel 

Ernest Klauziński 

Piotr Kozłowski 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie w dniu 8 stycznia 2021 r. 

odwołań, wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 listopada 2020 r. przez:  

A. 

PolCam  Systems  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Plutonu  Torpedy 

27a (sygn. akt KIO 3157/20); 

B.  ZURAD Sp. z o.o. 

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Stacyjnej 14 (sygn. 

akt KIO 3159/20); 

C. 

Sprint  S.A.  z  siedzibą  w  Olsztynie  przy  ul.  Jagiellończyka  26  (sygn.  akt  

KIO 3168/20); 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Główny 

Inspektorat Transportu Drogowego sie

dzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94; 


przy udziale: 

  wykonawcy  LIFOR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Bytomiu  przy  ul.  Kazimierza  

Pułaskiego  49,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

o sygn. akt: KIO 3157/20 i 

KIO 3159/20 po stronie zamawiającego oraz KIO 3168/20 

po stronie odwołującego, 

  wykonawcy  Sprint  S.A.  z  siedzibą  w  Olsztynie  przy  ul.  Jagiellończyka  26

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO 

3157/20 i KIO 

3159/20 po stronie zamawiającego,  

  wykonawcy PolCam Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plutonu 

Torpedy  27a, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

o sygn. akt: KIO 3

168/20 po stronie zamawiającego 

orzeka: 

A.  Oddala 

odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 3157/20. 

B. 

Oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 3159/20. 

C. 

Uwzględnia  odwołanie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  3168/20  i  nakazuje 

zamawiającemu  Skarbowi  Państwa  –  Głównemu  Inspektoratowi  Transportu 

Drogowego siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 w zakresie części I 

i III:  

a) 

unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 

b) 

dokonanie  ponownej  oceny  ofert  połączone  z  odrzuceniem  oferty 

wykonawcy  PolCam  Systems  Sp.  z  o.o.   

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul. 

Plutonu  Torpedy  27a  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  i  6 

Prawa  zamówień 

publicznych.   


2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców: PolCam Systems Sp. z o.o.  z siedzibą  

w  Warszawie  przy  ul.  Plutonu  Torpedy  27a  oraz 

ZURAD  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Stacyjnej 14 i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  45  000  zł  00  gr 

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną odpowiednio przez 

wykonawców:  1.  PolCam  Systems  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Plutonu  Torpedy  27a  (sygn.  akt  KIO  3157/20)  w  kwocie  15  000 

zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), 2. ZURAD Sp. z o.o. z siedzibą w 

Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Stacyjnej 14 (sygn. akt KIO 3159/20) w kwocie 15 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  3.  Sprint  S.A.  z 

siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellończyka 26 (sygn. akt KIO 3168/20) w kwocie  

zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)tytułem wpisów od 

odwołań; 

zasądza od wykonawcy PolCam Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Plutonu Torpedy 27a (sygn. akt KIO 3157/20) na rzecz 

zamawiającego Skarbu 

Państwa  –  Głównego  Inspektoratu  Transportu  Drogowego  siedzibą  w 

Warszawie  przy  Al.  Jerozolimskich  94 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące 

sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika; 

zasądza od wykonawcy ZURAD Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy 

ul. Stacyjnej 14 (sygn. akt KIO 3159/20) 

na rzecz zamawiającego Skarbu Państwa 

–  Głównego  Inspektoratu  Transportu  Drogowego  siedzibą  w  Warszawie  przy  

Al.  Jerozolimskich  94 

kwotę  3  600  zł  00  gr (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych 

zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika; 

zasądza od wykonawcy PolCam Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Plutonu Torpedy 27a (sygn. akt KIO 3168/20) na rzecz wykonawcy Sprint S.A.  

z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellończyka 26 kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: 

osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień   

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Prz

ewodniczący:      ……………..……….……… 

 
……………..……….……… 
 

……………..……….……… 


 
 
Sygn. akt: KIO 3157/20 

Sygn. akt: KIO 3159/20 

Sygn. akt: KIO 3168/20 

UZASADNIENIE 

Skarb Państwa  – Główny  Inspektorat Transportu  Drogowego siedzibą  w  Warszawie 

przy  Al.  Jerozolimskich  94  (

dalej:  „Zamawiający”  lub  „GITD”)  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  celu  zawarcia  umowy  ramowej  na 

„Dostawę  stacjonarnych  urządzeń  rejestrujących  w  ramach  projektu  pn.:  Zwiększenie 

skuteczności  i  efektywności  systemu  automatycznego  nadzoru  nad  ruchem  drogowym 

współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu  Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. 

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych  

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 22 kwietnia 2020 r. pod numerem 2020/S 079-186055. 

W  dniu  19  listopada 

2020  r.  Zamawiający  przesłał  wykonawcom  ubiegającym  się  o 

udzielenie zamówienia informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części od I 

do III.  

KIO 3157/20 

W  dniu  30  listopada  2020  r. 

wykonawca  PolCam  Systems  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie  przy  ul.  Plutonu  Torpedy  27a 

(dalej:  „PolCam”  lub  „Odwołujący”)  wniósł  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec: 

czynność  Zamawiającego,  w  postaci  skierowania  do  Odwołującego,  w  zakresie 

dotyczącym  części  I  i  III  zamówienia  wezwania  do  wyjaśnienia  ceny,  które  to 

wezwanie nie znajdowało oparcia w treści przepisów art. 90 ust.1 oraz ust. 1a pkt 1 


Pzp 

i było rażąco sprzeczne z ww. przepisami, nieprawidłowo sformułowane, w tym 

dotknięte brakami, a także w części było niemożliwe do wykonania; 

czynność  Zamawiającego,  w  postaci  badania  i  ocenienia  przedstawionych  przez 

Odwołującego wyjaśnień dotyczących ceny oferowanej dla części I i III zamówienia, 

jako nienależytych, niepełnych i/lub niezłożonych, pomimo dokonywania tej oceny w 

stosunku do wyjaśnień złożonych przez Odwołującego w następstwie skierowania do 

niego  wezwania  nieprawidłowego,  sprzecznego  z  przepisami  i  częściowo 

niemożliwego; 

czynność  Zamawiającego,  w  postaci  badania  i  ocenienia  przedstawionej  przez 

Odwołującego  oferty  dotyczącej  części  I  i  III  zamówienia,  jako  zawierającej  rażąco 

niską cenę, pomimo dokonywania oceny tej oferty bez powzięcia i sformułowania  w 

przesłanym  Zamawiającemu  wezwaniu  jakichkolwiek  wątpliwości  Zamawiającego 

odnośnie zaoferowanej przez Odwołującego ceny, i dokonywania tej oceny w oparciu 

wyjaśnienia  złożone  przez  Odwołującego  w  następstwie  skierowania  do  niego 

wezwania nieprawidłowego, sprzecznego z przepisami i częściowo niemożliwego; 

i w konsekwencji 

czynność w postaci odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego w odniesieniu do 

części  I  i  III  zamówienia,  w  oparciu  o  nieprawidłowe  czynności  i  oceny,  o  których 

mowa wyżej w pkt 1-3; 

i w odniesieniu do czynności Zamawiającego wyszczególnionych wyżej w pkt 1-4 zarzucał 

naruszenie: 

(i) 

przepisów art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 

Pzp 

  wskutek przeprowadzenia procedury wezwania opisanej w art. 90 ust. 1 oraz ust. 1a 

pkt  1  Pzp 

pomimo  nieistnienia  określonych  tymi  przepisami  warunków 

dopuszczalności prowadzenia takiej procedury, 

  a także wskutek sformułowania skierowanego do Odwołującego wezwania w sposób 

sprzeczny  z  tymi  przepisami, 

w  szczególności  bez  wskazania  w  tym  wezwaniu 

„zindywidualizowanych  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  elementów  ceny 

przedstawionej przez wykon

awcę, jako ceny rażąco niskiej”; 

  i w konsekwencji obciążenie w ten sposób Odwołującego konsekwencjami w postaci 

odrzucenia  oferty, 

wynikającymi  wyłącznie  ze  wskazanych  wyżej  zachowań 

Zamawiającego; 

(ii) 

przepisów art. 2 pkt 2 i 8 Pzp i z art. 65 § 1 k.c., art. 29 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1 Pzp, 

a także przepisów art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp, skutkujące zaniechaniem 

zastosowania zasady in dubio contra proferentem do rozstrzygnięcia wynikających ze 


specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej:  „SIWZ”  lub  „specyfikacja”)  i 

pozostałej  dokumentacji  postępowania  wątpliwości  i  niejasności  dotyczących 

znaczenia  (w  tym  przedmiotu  i  zakresu)  pojęcia  „przyłącza  energetycznego”,  którego 

użyto  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  a  które  determinuje  zakres  kosztów,  które 

należy  uwzględniać  w  oferowanej  cenie  wykonania  1  mb  takiego  przyłącza,  i  które 

stanowi  podstawę  dla  oceniania  zaoferowanej  przez  Odwołującego  ceny  oraz  dla 

oceniania  wyjaśnień  przedstawionych,  w  tym  zakresie  przez  Odwołującego  na 

wezwanie Zamawiającego; 

(iii) 

przepisów art. 2 pkt 2 i 8 Pzp i z art. 65 § 1 k.c., art. 29 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1 Pzp, 

a także przepisów art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp skutkujące dokonaniem 

błędnej  wykładni  i  oceny  postanowień  SIWZ”  oraz  błędnej  wykładni  treści  odpowiedzi 

udzielanych  przez  Zamawiającego  wykonawcom,  w  szczególności  w  zakresie  opisu 

przedmiotu zamówienia, który to opis odnosi się do „przyłącza elektroenergetycznego”, 

polegającej w szczególności na: 

  przyjęciu  (nie  tylko  bez  oparcia,  ale  wręcz  w  sposób  jaskrawo  sprzeczny  z  treścią 

postanowień SIWZ, wyjaśnień udzielanych wykonawcom przez Zamawiającego oraz 

przepisów  prawa),  iż  pojęcie  „przyłącza  energetycznego”  użyte  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia zostało przez Zamawiającego rozszerzone z stosunku do znaczenia tego 

pojęcia  opartego  na  przepisach  Prawa  energetycznego  i  jego  przepisach 

wykonawczych 

i w konsekwencji, że owe „przyłącze elektroenergetyczne”, za którego 

wybudowanie  Odwołujący  zaproponował  w  określoną  w  jego  ofercie  cenę 

jednostkową (za 1 mb), obejmuje także elementy podlegające wykonaniu w ramach 

„przyłączenia  do  przyłącza"  (którego  to  pojęcia  Zamawiający  użył  w  udzielonej 

wykonawcom odpowiedzi); 

  a w konsekwencji, na przyjęciu, że koszty wykonania m.in. wewnętrznych instalacji i 

sieci  elektrycznych  (na  odcinku  od  skrzynki  kończącej  przyłącze  wykonane  przez 

przedsiębiorstwo energetyczne do urządzenia rejestrującego) nie stanowiły elementu 

„dostawy”  urządzeń  (obejmującego  także  prace instalacyjne, jak  o  tym mowa w  § 2 

pkt  2  Pzp

,  lecz  są  kosztami  wykonywania  samego  „przyłącza”  i  powinny  być 

uwzględnione  w  zaoferowanej  przez  Odwołującego  cenie  jednostkowej  1  mb 

przyłącza; a także 

  przyjęciu,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  Zamawiającemu  należytych  i  kompletnych 

wyjaśnień  odnośnie  wszystkich  kosztów  stanowiących  podstawę  kalkulacji  ceny 

jednostkowej 

1  m

b  przyłącza  elektroenergetycznego,  zaoferowanej  przez 

Odwołującego  w  złożonej  przez  niego  ofercie  i  wskutek  tego  Odwołujący  nie 

udowodnił, iż cena ta nie jest rażąco niska; a nadto 

  przyjęciu,  że nie jest  możliwe  wykonanie przez  Odwołującego,  za tę  cenę,  objętych 


zamówieniem  przyłączy  elektroenergetycznych,  przy  pokryciu  związanych  z  tym 

kosztów i zachowaniu elementu rentowności;  

a  nadto,  odwołanie  to  dotyczy  także  kolejnych,  następujących  czynności  i  zaniechań 

Zamawiającego: 

czynności  Zamawiającego  obejmującej  ocenę  braków,  którymi  dotknięta  była  oferta 

złożona  przez  Sprint  S.A.  z  siedzibą  w  Olsztynie  przy  ul.  Jagiellończyka  26  (dalej: 

„Sprint”  lub  „Przystępujący”)  dotyczącą  części  II  i  III  zamówienia,  jako  oczywistej 

„innej  omyłki”  w  rozumieniu  przepisu  art.  87  ust.2  pkt  3  Pzp,  mogącej  podlegać 

p

oprawieniu  przez  Zamawiającego  pomimo,  że  brak  ów  taką  omyłką  nie  był,  i  nie 

mógł zostać przez Zamawiającego poprawiony samodzielnie, lecz wymagał złożenia 

przez  Sprint 

wyjaśnienia  odnośnie  tego,  co  zdaniem  Sprint  powinno  zostać  przez 

Zamawiającego  wpisane  w  formularzu  technicznym  OF.1  w  pozycji  9  dla  II.  części 

zamówienia oraz w pozycji 5 i 14 dla III, części zamówienia: 

czynności  Zamawiającego  polegającej  na  prowadzeniu,  w  oparciu  o  przepis  art.  87 

ust.1 Pzp, proc

edury wyjaśniania oferty złożonej przez Sprint w odniesieniu do wady, 

którą  oferta  była  dotknięta  (brak  jakiegokolwiek  wypełnienia  pozycji  wskazanych 

wyżej  w  pkt  5,  która  nie  stanowiła  oczywistej  „innej  omyłki”  mogącej  podlegać 

po

prawieniu przez Zamawiającego przez co wyjaśnianie tej oferty skutkowało nie tyle 

poprawieniem  oczywistej  „innej  omyłki”  w  tej  ofercie,  ale  prowadzeniem  między 

Zamawiającym  a  Sprint  negocjacji  dotyczących  złożonej  przez  tego  wykonawcę 

oferty dotyczącej części II i III zamówienia; 

7)  czynno

ści  Zamawiającego  polegającej  na  ocenie,  iż  wiadomość  elektroniczna 

przesłana  mu  przez  Sprint  za  pośrednictwem  portalu  gitd.ezamawiajacy.pl,  o 

wyrażeniu  zgody  na  dokonane  przez  Zamawiającego  poprawki  rzekomej  „innej 

omyłki" (o której mowa wyżej w pkt 5) stanowiła skuteczne i zgodne z przepisem art. 

89 ust. 1 pkt 7 P

zp wyrażenie przez Sprint zgody na dokonaną przez Zamawiającego 

poprawkę  oferty,  i  to  pomimo,  że  wiadomość  nie  posiada  formy  pisemnej  ani  nie 

została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

czynności  Zamawiającego  obejmującej  badanie  i  oceny  ofert  dotyczących  II  i  III 

części zamówienia, skutkujących oceną oferty złożonej przez Sprint jako skutecznie 

poprawionej  i  w  konsekwencji  jako  zgodnej, 

w  zakresie  dotyczącym  części  II  i  III 

zam

ówienia, z treścią wymogów wynikających z SIWZ; 

i w konsekwencji 

zaniechania  przez  Zamawiającego  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Sprint  w 

odniesieniu do części II i III zamówienia oraz 

dokonanie  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  złożonej  przez  Sprint  w  odniesieniu 


do części II i III zamówienia 

i w odniesieniu do czynności i zaniechań Zamawiającego wyszczególnionych wyżej w pkt 

Odwołujący zarzucał naruszenie: 

(iv) 

naruszenie przepisów art. 87 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 Pzp w zw. z art. 9 ust. 1 Pzp w zw. 

z art. 78

§ 1 i § 2 kodeksu cywilnego, oraz w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez: 

  wykorzystanie  przewidzianego  tymi  przepisami  instrumentu  wyjaśniania  oferty  do 

faktycznego  negocjowania  i  uzgad

niania  treści  oferty  Sprint  zakazanego  przepisem 

art. 87 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, 

  niedopuszczalne  poprawienie  (wypełnianie),  w  ofercie  złożonej  przez  Sprint  w 

odniesieniu do części II i III zamówienia, braków (niewypełnionych miejsc formularza) 

nie stanowiących oczywistej „innej omyłki” w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 Pzp, lecz 

stanowiących braki, których samodzielne uzupełnienie przez Zamawiającego nie było 

możliwe, lecz wymagało decyzji i wyjaśnień ze strony Sprint; 

  zakwalifikowanie  elektronicznej  wiadomości  przekazanej  Zamawiającemu  za 

pośrednictwem portalu gitd.ezamawiajacy.pl, nie posiadającej formy pisemnej ani nie 

podpisanej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

za  prawidłowe  i  prawnie 

skutecz

ne  wyrażenie  przez  Sprint  zgody  na  dokonaną  przez  Zamawiającego 

poprawkę oferty, pomimo niezgodności formy tej wiadomości z postanowieniami pkt 

4.5 Części I SIWZ oraz z przepisami art. 9 ust. 1 Pzp w zw. z art. 78 § 1 i § 2 k.c.; 

(v) 

i w konsekwencji - 

naruszenie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 i/lub pkt 7 Pzp w zw. z art. 

87 ust. 2 pkt 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Sprint 

w zakresie dotyczącym 

części II i części III zamówienia. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wnosił o: 

  unieważnienie czynności badania zaoferowanych przez wykonawców cen wykonania 

przyłącza  elektroenergetycznego  w  zakresie  objętym  częściami  I  i  III  zamówienia, 

jako dokonanych pomimo niespełnienia warunków określonych w art. 90 ust. 1 i ust. 

1a pkt 1 Pzp, 

  unieważnienie  czynności  obejmujących  odrzucenie  oferty  złożonej  przez 

Odwołującego w odniesieniu do części I i części III zamówienia; 

  unieważnienie czynności wyboru ofert najkorzystniejszych dla części I oraz części III 

zamówienia; 

  unieważnienia czynności wyjaśnienia treści oferty złożonej przez wykonawcę Sprint w 


odniesieniu  do  części  III,  w  całym  zakresie  tej  czynności  przeprowadzonej  przez 

Zamawiającego; 

  unieważnienia  czynności  poprawienia  „innej  omyłki”  w  treści  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę  Sprint  w  odniesieniu  do  części  III,  w  całym  zakresie  czynności 

przeprowadzonej przez Zamawiającego; 

  nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia  czynności  wyboru  ofert  najkorzystniejszych 

w zakresie w dotyczącym części I i części III zamówienia; 

  zasądzenie na rzecz Odwołującego, od Zamawiającego albo o ile będzie to wynikać z 

przepisów  art.  186  ust.  10  Pzp  od  ewentualnego  Przystępującego  wnoszącego 

sprze

ciw, kosztów postępowania odwoławczego, według norm przepisanych. 

Ponadto,  na  podstawie  przepisu  art.190  ust.  1  i  ust.3  Pzp 

Odwołujący  wnosił  o 

dopuszczenie i przeprowadzenie w postępowaniu odwoławczym dowodów: 

  z  „Opinii  specjalistycznej”  z  dnia  17.11.2020  r.  sporządzonej  przez  dr  inż.  A.  S.  na 

okoliczność znaczenia pojęcia „przyłącza energetycznego”; 

  z  zeznań  świadka  M.  Ż.,  na  okoliczność  sposobu  rozumienia  przez  innego 

wykonawcę,  tj.  spółkę  VITRONIC  Machinę  Vision  Polska  Sp.  z  o.o.,  pojęcia 

„przyłącza  elektroenergetycznego  opisanego  w  dokumentacji  postępowania,  i  tym 

samym  rozumienia  przez  tego  wykonawcę  zakresu  żądanych  przez  zamawiającego 

wyjaśnień odnoście rażąco niskiej ceny. 

W treści uzasadnienia Odwołujący podnosił m. in, że: 

1.   Zarzuty odnosz

ące się do oferty wykonawcy PolCam. 

Odwołujący  stwierdził,  że  w  niniejszym  postępowaniu  samodzielnym  przedmiotem 

zamówienia nie jest wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, lecz przedmiotem tym jest 

dostawa i instalacja urządzeń pomiarowych, zaś wykonanie przyłączy elektroenergetycznych 

do tych urządzeń jest robotą tylko potencjalnie mogącą uzupełniać tę dostawę i instalację (bo 

sam Zamawiający wskazał na niemożność ustalenia, w ilu lokalizacjach takiej przyłącza będą 

potrzebne,  w  ilu  można  będzie  wykorzystać  przyłącza  istniejące).  Zdaniem  wykonawcy 

PolCam  potwierdzenie  tego  faktu  ma  mi

ejsce  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu.  Również  cały 

szereg 

innych 

postanowień 

specyfikacji 

wskazuje, 

iż 

wykonanie 

przyłączy 

elektroenergetycznych  nie  były  zasadniczą,  lecz  jedynie  opcjonalną  częścią  zamówienia 

mającą  dotyczyć  wyłącznie  tych  lokalizacji  urządzeń,  w  których  nie  przyłącza  takie jeszcze 


nie istnieją.  Odwołujący stwierdził,  że  Zamawiający  w  odpowiedziach  na pytania zadawane 

przez  wykonawców  przyznał,  iż  nie  do  końca  jest  wiadome,  czy  dla  części  I  zamówienia 

będzie konieczność  budowy  jakiegokolwiek  przyłącza energetycznego,  a  jeśli  w  ogóle to w 

zakresie  nie  więcej  niż  5%  z  247  lokalizacji.  Identyczna  prawidłowość  odnosi  się  do 

wszystkich części zamówienia. 

Odwołujący wskazywał, że przez żadną ze stron/uczestników postępowania, nie jest 

kwestionowana teza, iż przedmiotem zamówienia w niniejszej sprawie nie jest budowa 1 mb 

przyłącza energetycznego.  Zdaniem  wykonawcy  PolCam  niekwestionowany  jest też fakt,  iż 

ceny  objęte  złożonymi  z  postępowaniu  ofertami  są  jedynie  jednostkowymi  cenami  za 

wykonanie  1  mb  przyłącza,  którego  potrzeba  wykonania  nie  jest  pewna,  i  co  do  którego 

nawet w przypadku zaistnienia w przyszłości potrzeby wykonania takiego przyłącza nie jest 

możliwe  na  etapie  tego  postępowania  przetargowego  ani  ustalenie,  ilu  konkretnych 

lokalizacji  potrzeba taka  będzie dotyczyć,  jakie to konkretnie lokalizacje,  a co za tym  idzie, 

jaka będzie długość poszczególnych przyłączy, w jakim terenie będą wykonywane ani jakie 

wymagania  prawne  (w  tym  związane  z  własnością  gruntów)  będą  musiały  być  spełnione. 

Ustalenia  takie  możliwe  będą  możliwe  dopiero  na  etapie,  w  którym  na  podstawie  ramowej 

umowy 

Zamawiający  zwróci  się  do  wykonawców,  z którymi  owe umowy  ramowe zawrze,  z 

zaproszeniem  do  składania  ofert  na  dostawę  i  instalację  urządzeń  w  lokalizacjach,  które 

zostaną przez Zamawiającego skonkretyzowane dopiero w przyszłości, tj. dopiero na etapie 

tego  zaproszenia. 

Dopiero  bowiem  po  zdefiniowaniu  przez  Zamawiającego,  na  etapie 

prowadzącym  do  zawarcia  umów  wykonawczych,  konkretnych  lokalizacji  urządzeń 

pomiarowych,  możliwe  będzie dokonanie oceny, czy  ww.  lokalizacjach  tych przyłącza takie 

już istnieją, czy należy je dopiero wykonać, a w przypadku konieczności ich wykonania, jaka 

musi  być  długość  i  przebieg  tego  przyłącza.  W  ocenie  Odwołującego  dopiero  na  tym 

przyszłym  etapie  zawierania  umów  wykonawczych  (i  poprzedzającego  je  ofertowania 

dotyczącego  instalacji  urządzeń  w  skonkretyzowanych  lokalizacjach)  możliwe  będzie 

określenie  „wartości  przedmiotu  zamówienia"  i  „ceny  całkowitej  oferty”.  „Ceną  całkowitą 

oferty”  będzie  zatem  dopiero  zaoferowana  przez  wykonawcę  i  zaakceptowana  przez 

Zamawiającego  cena  obejmująca  wszystkie  składniki  zamówienia  (albo  danej  części 

zamówienia  objętej  daną  umowa  wykonawczą).  Zdaniem  Odwołującego  „ceną  całkowitą 

oferty”  będzie  dopiero  ta  cena,  która  w  swoim  składzie  zawierać  będzie  przede  wszystkim 

cenę dostawy i instalacji urządzeń, a dodatkowo iloczyn jednostkowej stawki za 1mb, która 

jest  przedmiotem 

postępowania  w  niniejszej  sprawie  i  która  zostanie  ujęta  w  umowie 

ramowej, oraz ustalonej ilości i długości niezbędnych przyłączy ustalonej dopiero na etapie 

przyszłego oferowania i zawierania umów wykonawczych. 


Odwołujący  stwierdził,  że  w  rozpoznawanej  sprawie,  sformułowane  przez 

Zamawiającego  żądanie  złożenia  przez  Odwołującego  wyjaśnień  dotyczących  ceny  oferty 

(wyjaśnienia  rzekomo  rażąco  niskiej  ceny)  było  bezprawne,  albowiem  nie  opierało  się  na 

ustawowych  przesłankach  dopuszczających  albo  nakazujących  wystąpienie  przez 

Zamawiającego  z  takim  żądaniem.  Jak  to  jednoznacznie  wskazano  w  treści  pisma 

Zamawiającego  z  dnia  29  czerwca  2020  r.,  ujęte  w  tym  piśmie  wezwanie  do  wyjaśnienia 

zaoferowanej przez Odwołującego ceny zostało przez Zamawiającego oparte równocześnie 

na dwóch przepisach przewidujących odmienne, alternatywne przesłanki badania ceny, tj. na 

przepisach art. 90 ust. 1 i 1a pkt 1 ustawy.  

Odwołujący następnie wyraził pogląd, że Zamawiający stwierdzając w swoim piśmie, 

iż  „cena  całkowita  oferty  złożonej  w  postępowaniu  lub  jej  części  składowe,  jest  niższa  o 

ponad  30%  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert"  popełnił  zasadniczy 

błąd  w  interpretacji  przepisu art.  90  ust.  1a  pkt 1 Pzp.  Przepis  ten  nie pozwala bowiem  na 

badanie  cen  jednost

kowych  (nazwanych  przez  Zamawiającego  w  cytowanym  wyżej 

fragmencie  „częściami  składowymi”),  lecz  przez  jednoznaczne  sformułowanie  użyte  w 

pierwszym zdaniu art. 90 ust. 1

a, mówi wyłącznie o badaniu „ceny całkowitej oferty", z której 

wynika cena mająca podlegać takiemu badaniu. 

Wykonawca  PolCam  wyjaśniał,  że  w  sytuacji  takiej,  jak  istniejąca  w  niniejszej 

sprawie, gdzie nie wiadomo nie tylko, jaka będzie lokalizacja urządzeń i ich przyłączy, jaka 

będzie ilość i długość tych przyłączy, ani czy w ogóle będą one potrzebne (skoro zamówienie 

obejmuje  też  instalację  urządzeń  do  przyłączy  już  istniejących  w  potencjalnych 

lokalizacjach), to łączna cena za cześć zamówienia obejmująca wykonanie przyłączy może 

wynosić  od  zera  (gdy  przyłącza  już  istnieją  we  wszystkich  lokalizacjach,  które  zostaną  w 

przyszłości  wskazane  przez  Zamawiającego)  aż  do  kwoty  będącej  iloczynem  liczby 

iloczynem  liczb 39x2 (maksymalna  ilość lokalizacji,  w których będą  montowane  urządzenia 

objęte  częścią  II  postępowania)  oraz  liczby  500  (szacowana  maksymalna  długość  jednego 

przyłącza).  Skoro  tak,  to  przy  liczbie  potrzebnych  przyłączy  wynoszącej  zero,  co  w  świetle 

zapisów  SIWZ  i  wyjaśnień  Zamawiającego  jest  wszak  możliwe,  żadna  cena  zaoferowana 

przez wykon

awcę za wykonanie takich potencjalnych przyłączy nie będzie mogła być uznana 

za  niska  (

a  tym  bardziej  za  rażąco  niska).  Zdaniem  Odwołującego  jest  to  kolejnym 

argumentem  wskazującym  na  to,  że  badanie  cen  składników  czy  też  cen  jednostkowych, 

składających  się  na  cenę  łączną  oferty  jest  możliwe  tylko  z  perspektywy  „ceny  całkowitej 

oferty” i dla potrzeb oceny tej „ceny całkowitej”, a zatem ocena takich cen jednostkowych nie 

może następować do czasu, gdy „cena całkowita” oferty jest znana, tj. do czasu, gdy znane 

są wszystkie parametry pozwalające na ocenę „ceny całkowitej oferty” ( potrzeba wykonania 

przyłączy, ich ilości, lokalizacje, długości i przebiegi). 


Odwołujący podnosił, że żądanie przedstawienia przez niego wyjaśnień dotyczących 

jednostkowej  ceny  1mb 

wykonania  przyłącza  elektroenergetycznego  nie  mogło  być  oparte 

na wskazanym przez Zamawiającego przepisie art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp, albowiem przepis 

ten  może  znajdować  zastosowanie  wyłącznie  do  badania  „ceny  całkowitej  oferty”  w 

rozpoznawanej  sprawie  nieznanej 

i  niemożliwej  do  zdefiniowania.  Odwołujący  stał  na 

stanowisku, że w tej sytuacji, wobec niedopuszczalności oparcia żądania Zamawiającego na 

przepisie art. 90 ust. 1a pkt 1 P

zp, żądanie udzielenia wyjaśnień oparte na takiej podstawie 

prawnej nie mogło wywoływać dla Odwołującego skutków prawnych, tj. nie mogło skutkować 

obowiązkiem wykazania przez Odwołującego, iż zaoferowana przez niego cena jednostkowa 

dotycząca tylko drobnej, opcjonalnej części przedmiotu zamówienia, nie była rażąco niska, a 

w  konsekwencji  nie  może  stanowić  podstawy  do  uznania  udzielonych  przez  Odwołującego 

wyjaśnień za nienależyte, i skutkować odrzuceniem oferty Odwołującego. 

W  odniesieniu  do  za

sadności  wezwania  wykonawcy  PolCam  do  złożenia  wyjaśnień 

na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp wykonawca wyjaśniał, że o ile bowiem, w piśmie 29 czerwca 

2020r.,  w  którym  skierowano  do  Odwołującego  takie  wezwanie,  wskazany  został  przez 

Zamawiającego przepis art. 90 ust.1 Pzp, to jednak Zamawiający nie wyjaśnił w tym piśmie, 

jakie to przesłanki uzasadniają w jego ocenie zastosowanie ww. przepisu i na czym polegają 

„zindywidualizowane  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  elementów  ceny  przedstawionej 

przez  wykonawcę,  jako  ceny  rażąco  niskiej,  a  więc  dlaczego  cena  opłaty  transakcyjnej 

została  wyliczona  w  taki  a  nie  inny  sposób  powinna  być  skonkretyzowana  co  do  tych 

wątpliwości”.  W  treści  tego  pisma  Zamawiający  stwierdził  jedynie,  że  przedmiotowe 

wezwanie kieruje „Z uwagi, iż cena całkowita oferty złożonej w postępowaniu lub jej części 

składowe,  jest  niższa  o  ponad  30%  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych 

ofert.”  Taki  opis  przyczyn  wezwania  nawiązuje  wyłącznie  do  treści  przywołanego  w  tym 

piśmie  przepisu  art.  90  ust.  1a  pkt  1  Pzp,  natomiast  nie  odnosi  się  do  drugiego  z 

przywołanych w tym wezwaniu przepisów, tj. do art. 90 ust.1 Pzp, co samo w sobie zdaje się 

uzasad

niać  zarzut,  iż  ów  przepis  Zamawiający  powołał  schematycznie,  rutynowo,  sam  nie 

potrafiąc dokonać subsumpcji stanu faktycznego niniejszej sprawy do tego właśnie przepisu. 

W  opinii  Odwołującego  brak  uzasadnienia  przez  Zamawiającego,  w  skierowanym  do  niego 

wezwaniu,  jaki  jest  zakres  wątpliwości  powziętych  przez  Zamawiającego,  tj.  w  jaki  sposób 

zaoferowana  przez  w

ykonawcę  cena  wyczerpuje  hipotezę  powołanego  w  tym  wezwaniu 

przepisu  art.  90  ust.  1  Pzp,  posiada  zatem  fundamentalne  znaczenie  dla  oceny 

prawidłowości  zaskarżonych  czynności  Zamawiającego.  Zdaniem  Odwołującego  to 

uchybienie 

stanowi samodzielną przesłankę przesądzającą o niedopuszczalności odrzucenia 

oferty  Odwołującego  na  wskazanych  wyżej  podstawach  prawnych,  to  jednak  z  daleko 

posuniętej  ostrożności  procesowej  dla  pełnego  zobrazowania  prawnej  bezskuteczności 

prowadzonej przez Zamawiającego procedury wezwania, w tym miejscu należy wskazać, że 


nawet w przypadku, gdyby Zamawiający nie dopuścił się tego uchybienia i w wezwaniu (albo 

jego  p

onowieniu)  przedstawił  zindywidualizowane  wątpliwości  Zamawiającego  co  do 

elementów  ceny  przedstawionej  przez  wykonawcę,  jako  ceny  rażąco  niskiej,  to  stosowana 

przez  niego  procedura  wezwania  i  tak  byłaby  pozbawiona  podstawy  prawnej,  co  stanowi 

dodatkową, alternatywną przesłankę uzasadniającą zarzut rażącego naruszenia przepisu art. 

90  ust  1  i  3  Pzp  i  art.  89  ust  1  pkt  4  Pzp 

przez  Zamawiającego  przy  kierowaniu  do 

Odwołującego  wezwania,  i  w  konsekwencji  przy  stosowaniu  przewidzianej  tymi  przepisami 

sankcji 

od

rzucenia  oferty  Odwołującego,  pomimo  niedopuszczalności  wzywania 

Odwołującego  do  wyjaśniania  zaoferowanej  ceny  jednostkowej.  Zdaniem  Odwołującego 

w

ynika  to  z  faktu,  że  stan  faktyczny  niniejszej  sprawy  nie  wyczerpuje  nie  tylko  hipotezy 

przepisu art. 90 ust. 1a pkt 1 P

zp ale nie wyczerpuje też hipotezy przepisu art. 90 ust. 1 Pzp, 

uniemożliwiając zastosowanie tego przepisu w tej sprawie.  

Wykonawca  PolCam 

wyjaśniał,  że  o  ile  zatem  oczywista  jest,  co  do  zasady, 

dopuszczalność  badania  przez  Zamawiającego  cen  jednostkowych,  o  tyle  -  w  oparciu 

przepis art. 90 ust.1 Pzp 

ocena tych cen jednostkowych może być dokonywana wyłącznie w 

korelacji  z  „cena  całkowita,  obejmującą  cały  przedmiot  zamówienia".  Innymi  słowy  - 

dokonywanie  oceny  takiej  ceny  jednostkowej  jest  możliwe  tylko  pod  warunkiem,  że  istnieje 

już  możliwość  określenia  „ceny  całkowitej,  obejmującej  cały  przedmiot  zamówienia”. 

Powyższa  konkluzja  nie  wymaga  rozważań  o  wysokim  stopniu  abstrakcyjności,  wręcz 

przeciwnie, konkluzja taka wynika z najprostszej, gramatyc

znej wykładni pierwszego zdania 

przepisu art. 90 ust. 1 Pzp. C

zyli „cena jednostkowa” pobocznego świadczenia hipotetycznie 

objętego zamówieniem obejmującym też różne inne świadczenia (jak cena 1 mb przyłącza, 

które może, ale nie musi być wykonywane, w zależności od docelowego ustalenia lokalizacji 

urządzeń)  w  przyszłości  może  stać  się  „częścią  składową”  zaoferowanej  ceny,  ale  na 

obecnym etapie postępowania sama w sobie nie jest „zaoferowaną ceną”, o której mowa w 

pierwszym zdaniu art. 90 ust.1 P

zp. Taką częścią składową „zaoferowanej ceny” owa cena 

jednostkowa  mogłaby  się  jednak  stać  dopiero  w  momencie  zaistnienia  (zdefiniowania, 

ustalenia) „zaoferowanej ceny” „całości przedmiotu zamówienia”. Dopóki bowiem nie można 

mówić o istnieniu „zaoferowanej ceny” (dotyczącej „całości przedmiotu zamówienia” czyli, w 

warunkach niniejszej sprawy, ceny obejmującej wszystkie składniki zamówienia wskazane w 

pkt 2.4 SIWZ, w ramach części zamówienia objętej daną umowa wykonawczą), to nie można 

też  wysnuć  wniosku  i  istnieniu  jakichś  „części  składowych”  owej  „zaoferowanej  ceny” 

dotyczącej „całości przedmiotu zamówienia”. Zdaniem Odwołującego dopiero w przyszłości, 

gdy  Zamawiający  zwróci  się  do  wykonawców,  z  którymi  owe  umowy  ramowe  zawrze,  z 

zaproszeniem  do  składania  ofert  na  dostawę  i  instalację  urządzeń  w  lokalizacjach,  które 

zostaną  przez  Zamawiającego  dopiero  wówczas  skonkretyzowane,  wykonawcy  będą  mogli 

zaoferować  zsumowane  ceny  wykonania  wszystkich  świadczeń  objętych  danym 


zamówieniem  (daną  umowa  wykonawczą).  I  dopiero  wówczas  można  będzie  mówić  o 

istnieniu  „zaoferowanej  ceny”  dotyczącej  „całości  przedmiotu  zamówienia”  (całości  objętej 

daną umową wykonawczą). I dopiero wtedy, mając wiedzę o potrzebie wykonania określonej 

ilości  przyłączy  do  określonych  lokalizacji  (albo  o  braku  takiej  potrzeby,  jeśli  wdanych 

lokalizacjach  istnieją  już  wcześniej  zbudowane  przyłącza),  można  będzie  określić,  w  jakiej 

relacji „część składowa” obejmująca cenę wykonania przyłączy pozostaje do „zaoferowanej 

ceny”  całego  zamówienia  i  do  możliwości  jego  wykonania.  Zależnie  bowiem  od  tego,  czy 

potrzeba  wykonania  przyłączy  w  ogóle  zaistnieje,  ilu  lokalizacji  będzie  to  dotyczyć,  jaka 

będzie  długość  koniecznych  przyłączy  i  warunki  terenowe  ich  wykonania  itd.),  „część 

składowa”  zaoferowanej  wówczas  ceny  całego  zamówienia  może  wynosić  np.  zero  w 

przypadku, gdy we wszystkich lokalizacjach urządzenia będą podłączane do już istniejących 

przyłączy  elektroenergetycznych,  na  którą  to  możliwość  Zamawiający  wprost  wskazuje 

zarówno w treści SIWZ, jak i w treści udzielanych wykonawcom wyjaśnień, z których wynika, 

że  wybrany  wykonawca  będzie  obowiązany  we  wskazanej  lokalizacji  zainstalować 

stacjonarne 

urządzenie  rejestrujące  (fundament,  konstrukcja  wsporcza,  urządzenie 

rejestrujące) i przyłączyć się do istniejącego przyłącza elektroenergetycznego. 

Odwołujący  stwierdził,  że  skoro  ww.  całkowicie  możliwych  sytuacjach  nie  byłoby 

dopuszczalne badanie jednostkowej ceny przyłącza (1 mb) w oparciu o przepis art. 90 ust. 1 

(a tym bardziej ust. 1a pkt 1 Pzp), to nie jest dopuszczalne badanie tej jednostkowej ceny, na 

tych  podstawach,  już  w  chwili  obecnej.  Mogłoby  to  bowiem  skutkować  odrzuceniem  oferty 

zawierającej cenę jednostkową przyłącza, która w przyszłości (w razie jej nieodrzucenia) - na 

etapie  konkretyzowania  lokalizacji  (a  co  za  tym  idzie  - 

konkretyzowania  potrzeby,  ilości, 

długości  i  innych  cech  potrzebnych  nowych  przyłączy)  -  mogłaby  tworzyć  zerową  albo 

„nieistotną”  (w  rozumieniu  pierwszego  zdania  art.  90  ust.1  Pzp)  „część  składową” 

„zaoferowanej ceny” całego zamówienia (jego części objętej daną umową wykonawczą). W 

ocenie  wykonawcy  PolCam  i

stotności  owej  ceny  jednostkowej  nie  można  ocenić  już  na 

obecnym etapie postępowania. W okolicznościach sprawy, dla oceny tej istotności owej ceny 

jednostkowej  przesądzającego  znaczenia  nie  ma  waga,  jaka  w  warunkach  postępowania 

Zamawiający  przypisał  tej  cenie.  Waga  ta  służy  jedynie  wzajemnemu  porównaniu 

jednostkowych  cen  zaoferowanych  p

rzez  poszczególnych  wykonawców  wyłącznie  dla 

potrzeb ustalenia kolejności złożonych przez nich ofert.  

Ko

lejno  Odwołujący  odnosił  się  do  złożony  wyjaśnień  wskazując,  że  nawet  w 

przypadku, gdyby można było traktować je za niedostateczne (czemu Odwołujący oponuje), 

to ich niedostateczność zdaniem  Odwołującego nie mogła by  skutkować odrzuceniem jego 

oferty,  albowiem  wskazana  w  art.  90  ust.  3  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  sankcja 

odrzucenia  oferty  jest  bezpośrednio  związana  z  poprzedzająca  ją  procedurą  wezwania, 


uregulowaną  w  art.  90  ust.1  i  1a  Pzp.  Innymi  słowy,  dopuszczalność  i  prawidłowość 

wezwania  opartego  na  tych  przepisach 

jest  warunkiem,  od  którego  uzależnione  jest 

dokonywanie  oceny  zachowań  Odwołującego  (tj.  złożenia  lub  niezłożenia  wyjaśnień,  ich 

wystarczalności  itd.).  Jeżeli  wezwanie  było  niedopuszczalne,  to  wezwanie  to  nie  wywołało 

skutków  prawnych,  zatem  po  stronie  Odwołującego  nie  powstał  obowiązek  złożenia 

wyjaśnień i udowodnienia, że oferowana przez niego cena nie jest rażąco niska. Skoro tak, 

to  w  opinii  wykonawcy  PolCam 

nie  jest  możliwe  zastosowanie  wobec  jego  oferty  sankcji 

odrzucenia.  Następnie  Odwołujący  wskazywał,  że  już  w  swoich  wyjaśnieniach  dla 

Zamawiającego  formułował  zarzuty  odnośnie  dopuszczalności  wzywania  go  do 

przedstawienia  wyjaśnień  cenowych,  to  jednak  Zamawiający  niejako  automatycznie  i  bez 

jakiejkolwiek analizy uznał, że żądanie takich wyjaśnień było jednak dopuszczalne.  

Nast

ępnie  Odwołujący  stwierdził,  iż  brak  jest  rażąco  niskiej  ceny  w  jego  ofercie  i 

wskazał na należytość swoich wyjaśnień. Odwoływał się do oceny użytego w SIWZ pojęcia 

„przyłącza  elektroenergetycznego”  wykonanie,  których  to  przyłączy  może  stanowić  jeden  z 

elementów zamówienia opisanego w szczególności w pkt 2.4 SIWZ. Dokonując interpretacji 

owego  pojęcia  Odwołujący  stwierdził,  że  w  rozpoznawanej  sprawie  pojęcie  to  musi  być 

interpretowane  w  sposób  odpowiadający  jego  powszechnemu  rozumieniu  opartemu  na 

praktyce  wykonywania  takich  przyłączy  oraz  na  jednoznacznych  przepisach  Prawa 

energetycznego  (i  przepisach  wykonawczych),  natomiast  pojęcie  to  nie  może  być 

interpretowane w sposób poszerzony. 

Odwołujący  stał  na  stanowisku,  że  żaden  z  zapisów  SIWZ  (w  tym  opis  przedmiotu 

zamówienia),  jak  też  żadna  z  odpowiedzi  udzielanych  wykonawcom  przez  Zamawiającego 

nie wskazywała, ani nawet nie sugerowała, aby użyte przez Zamawiającego w dokumentacji 

postępowania  sformułowanie  „przyłącze  elektroenergetyczne”  miało  być  rozumiane  w 

sposób odbiegający od tego, które wynika z owej praktyki i przepisów. Zdaniem wykonawcy 

PolCam  t

aka  sugestia  nie  płynie  w  szczególności  w  treści  odpowiedzi  na  pytanie  4 

sformułowanej przez Zamawiającego w wyjaśnieniach z dnia 29 kwietnia 2020 r., w której to 

odpowiedzi  Zamawiaj

ący  wskazał  jedynie  na  rodzajowy  zakres  świadczeń  związanych  z 

wykonywaniem  przyłącza,  których  wykonanie  i  koszt  leżeć  będzie  po  stronie  wybranego 

wykonawcy.  Zdaniem  wykonawcy  PolCam  wyni

kające  z  powyższej  odpowiedzi 

Zamawiającego  konkluzje  nie  mogą  prowadzić  do  tworzenia  nowej  definicji  przyłącza, 

całkowicie  oderwanej  tego  wyjaśnienia  Zamawiającego.  W  ocenie  Odwołującego  w  treści 

tego  wyjaśnienia  Zamawiający  dwukrotnie  posłużył  się  pojęciem  „przyłącza”,  tj.  „długość 

przyłącza"  oraz  „koszty  dokumentacji  projektowej  przyłącza”.  W  opinii  wykonawcy  PolCam 

rodzi to oczywistą konkluzję, że owe wyjaśnienie nie może być interpretowane jako definicja 

albo  inny  opis  „pojęcia  przyłącza”.  Zgodnie  bowiem  z  elementarnymi  zasadami  logiki, 


definicja  albo  opis,  wyjaśniające  znaczenie  danego  pojęcia,  w  swojej  treści  nie  mogą  się 

posługiwać tym pojęciem, którego wyjaśnieniu ta definicja/opis ma służyć.  

Zdaniem  Odwołującego  odpowiedź  udzielona  przez  Zamawiającego  nie  opisuje 

samego pojęcia „przyłącza", a jedynie wskazuje (przy dwukrotnym użyciu pojęcia „przyłącze” 

w samej treści tego wyjaśnienia), że koszt wykonania przyłącza obejmował będzie wszystkie 

czynności  i  koszty,  które  z  realizacją  takiego  przyłącza  będą  się  wiązać.  Wyjaśnienie  to 

wskazuje  zatem  jedynie  na  zakres  rodzajowy  (i  koszt)  czynności  składających  się  na 

wykonanie  każdego  metra  bieżącego  przyłączą  -  ale  nie  definiuje,  jaki  to  odcinek  linii 

elektroenergetycznej doprowadzającej energię do urządzeń pomiarowych jest uznawany za 

„przyłącze”.  Innymi  słowy,  wyjaśnienie  to  nie  wyjaśnia,  że  za  przyłącze  uważa  się 

linię/odcinek  linii  zaczynający  się  i  kończący  w  określonych  miejscach  („punktach 

rozgraniczenia”,  jak  to  operatorzy  elektroenergetycznych  sieci  przesyłowych  określają  w 

zawieranych  przez  nie  umowach  przyłączeniowych).  Wyjaśnienie  to  wskazuje  jedynie,  że 

jeżeli dany fragment linii stanowi przyłącze, to koszt (i zryczałtowana cena) wykonania tego 

fragmentu  powinna  obejmować  wszystkie  rodzaje  czynności  i  kosztów  wskazanych  w  tym 

wyjaśnieniu. 

Odwołujący  stwierdził,  że  oczywiste  jest,  iż  z  przywołanego  wyżej  fragmentu 

odpowiedzi Zamawiającego nie wynika żadna dyrektywa (ani chociażby sugestia), by pojęciu 

„przyłącza  elektroenergetycznego”  (a  w  konsekwencji  cenie  jednostkowej  1  mb  przyłącza) 

nadawać znaczenie odmienne,  w  szczególności  szersze od tego, jakie wynika z  przepisów 

prawa  i  rynkowej  praktyki.  Zgodnie  z  tą  odpowiedzią  Zamawiającego,  cena  jednostkowa 

miała  być  po  zryczałtowana  i  kompletna,  to  jest  obejmować  wszystkie  czynności  i  koszty 

niezbędne dla wykonania 1mb przyłącza. Ale to jeszcze nie wskazuje zakresu (rozciągłości, 

długości,  końcowych 

punktów) 

pojęcia 

przyłącza, 

tj. 

nie 

wyjaśnia, 

których 

elementów/odcinków linii elektroenergetycznej ta cena ma znajdować zastosowanie, tzn. jaki 

odcinek  danej  linii  stanowi  „przyłącze  elektroenergetyczne”,  do  którego  cena  ta  ma  być 

stosowana. 

Odwołujący  odnosił  się  również  do  wyjaśnień  udzielonych  wykonawcom  przez 

Zamawiającego  odpowiedziach  z  12  i  18.05.2020  r.  Jego  zdaniem  żaden  fragment  tych 

odpowiedzi  nie  definiuje  ani  nawet  nie  opisuje  pojęcia  „przyłącza  elektroenergetycznego”. 

W

szystkie te odpowiedzi odnoszą się jedynie do rodzajowego zakresu czynności i kosztów, 

które będzie musiał ponieść wykonawca przyłącza, i które musi pokrywać zaoferowane przez 

niego cena. Żadna z tych odpowiedzi nie wskazuje natomiast co będzie się uważać za owe 

„przyłącze elektroenergetyczne”. 

Kolejno  wykonawca  PolC

am  odnosił  się  również  odpowiedzi  Zamawiającego  na 

zadane pytania 

zwracając uwagę na bardzo istotne ich brzmienie, w szczególności na pyt 11 


z  dnia  12.05.2020  r.  Jego  zdaniem  ww.  o

dpowiedź  zupełnie  nie  wskazuje,  co  należy 

rozumieć  przez  „przyłącze  elektroenergetyczne”,  to  jednak  daje  jednoznaczną  wskazówkę, 

czego  to  poj

ęcie  na  pewno  nie  obejmuje.  Z  tego  wyjaśnienia  zadaniem  Odwołującego 

wynika, 

że  sam  Zamawiający  zajmował  i  wyrażał  stanowisko,  iż  „przyłącze 

elektroenergetyczne”, to jest ten element linii elektroenergetycznej, do której urządzenia się 

„przyłącza”. 

Argumen

tował, 

że 

„przyłączenie” 

urządzeń 

„do 

przyłącza 

elektroenergetycznego”  musi  nastąpić  bez  względu  na  to,  która  ze  wskazanych  w  tym 

wyjaśnieniu  opcji  zachodzi  w  danej  lokalizacji,  tj.  czy  jest  to  przyłączenia  urządzenia  „do 

istniejącego  przyłącza  elektroenergetycznego”,  czy  też  do  takiego  przyłącza 

elektroenergetycznego, które wykonawca ma dopiero „zaprojektować, uzgodnić i wykonać”. 

Oznacza  to,  że  „przyłącze”,  to  nie  każdy  element  całego  „kabla”  łączącego  urządzenie  z 

dostawcą  albo  nawet  wytwórcą  energii  elektrycznej,  lecz  tylko  ten  fragment,  do  którego 

dopiero  następuje  „przyłączenie”  urządzenia.  Zdaniem  Odwołującego  ww.  przyłączenie  nie 

jest  zatem  elementem  „przyłącza”,  lecz  elementem  „dostawy  i  instalacji  urządzenia”. 

Rozumienie  odmienne  byłoby  dotknięte  logicznym  zarzutem  reductio  ad  absurdum.  Jeśli 

bowiem  świadczenia  (w  tym  prace,  materiały,  narzędzia,  sprzęt  itd.)  stanowiące  czynność 

„przyłączenia”  i  wyniki  tych  prac  (w  tym  kable  i  linie  wewnętrzne,  instalacyjne,  jak  np. 

wewnętrzna instalacja na działce albo w budynku, przyłączana do „przyłącza” stanowiącego 

element sieci przesyłowej przedsiębiorstw energetycznych operatorów) miały być rozumiane 

jako  element  samego  „przyłącza”,  to  w  konsekwencji  w  ogóle  nie  można  byłoby  mówić 

„przyłączeniu do przyłącza”, o którym Zamawiający wspomniał w omawianej tu odpowiedzi. 

Gdyby takie kable/linie wewnętrzne (instalacyjne) miały stanowić „przyłącze”, to wówczas ich 

wykonywanie nie mogłoby być nazywane „przyłączeniem do przyłącza" (w tym przypadku nie 

można  rzeczy  przyłączyć  do  samej  siebie).  Co  więcej,  w  takim  przypadku  wykonawca  nie 

byłby  w  ogóle  zobowiązany  do  ich  wykonywania  takich  czynności  instalacyjnych,  jeżeli  w 

danej 

lokalizacji 

wskazanej 

przyszłości 

przez 

Zamawiającego, 

przyłącze 

elektroenergetyczne już istnieje. W takim bowiem wypadku nie ma obowiązku wykonywania 

nowego  przyłącza.  Gdyby  zatem  pojęcie  „przyłącza”  to  obejmowało  także  świadczenia 

instalacyjne (w tym kable stanowiące element sieci wewnętrznej, instalacyjnej), to tam, gdzie 

przyłącze już istnieje, nie było by obowiązku wykonywania nowego „przyłącza" (czyli także i 

linii wewnętrznych, gdyby uznawać je za element „przyłącza”). 

Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  jasno  wskazał,  że  „przyłączenia”  (czyli  prac 

instalacyjnych,  także  z  zakresie  wewnętrznych  instalacji  elektrycznej)  oczekuje  w  każdym 

przypadku 

niezależnie  od  tego,  czy  jest  to  przyłączenie  do  „przyłącza”  istniejącego,  czy 

nowego, to jasno wskazał też, iż owe przyłączenie (i wszystkie świadczenia, w tym instalacje 

stanowiąc  czynność  takiego  przyłączenia)  nie  są  „przyłączem”  ani  „budową  przyłącza”,  o 

których mowa w SIWZ i w wielu odpowiedziach Zamawiającego. 


Wykonawca  PolC

am  stał  na  stanowisku,  że  oczywistym  jest,  iż  wszystkie  prace  i 

świadczenia  wykonawcy,  które  składać  się  mają  na  czynność  „przyłączenia  do  przyłącza”, 

nie  stanow

ią  wykonania  samego  przyłącza,  lecz  są  pracami  instalacyjnymi  i  podlegają 

wykonaniu  nawet  w  przypadku,  gdy  samo  „przyłącze”  (do  którego  następuje  to 

„przyłączenie”) już istnieje i nie wymaga budowy.  

Następnie  Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  kilkukrotnie  mówi  o  „budowie 

przyłączy”, jak też odróżnia pojęcie „przyłączenia” od pojęcia „przyłącza” to treść SIWZ oraz 

przepisów  prawa  jednoznacznie  wskazuje,  że  budowa  „przyłącza”  nie  może  być 

utożsamiana  z  wykonywaniem  „przyłączenia”,  albowiem  owe  przyłączenie  stanowi  prace 

instalacyjne (co obejmuje także wewnętrzne instalacje elektryczne pomiędzy urządzeniem a 

„przyłączem”)  zaś  takich  świadczeń  instalacyjnych,  stanowiących  element  „dostawy”  (w 

rozumieniu art. 2 pkt 2 Pzp) nie 

uważa się za „budowę” (art. 2 pkt 8 Pzp), którym to pojęciem 

Zamawiający  posługuje  się  do  odniesieniu  do  „przyłączy”  mających  stanowić  składnik 

przedmiotu  zamówienia.  Takie  jest  właśnie  właściwe  rozumienie  pojęcia  „przyłącza”,  i  to 

pojęcie  powszechne,  a  nie  odosobnione.  Wykonawca  PolCam  odwoływał  się  do 

po

twierdzającej  tę  interpretację  prywatnej  „Opinii  specjalistycznej”  z  dnia  17.11.2020  r. 

sporządzonej dla Odwołującego przez dr inż. A. S. .  

Jego  zdaniem 

powyższe  okoliczności  jasno  wskazują,  iż  dokonując  zaskarżonych 

czynności  skutkujących  odrzuceniem  oferty  Odwołującego  dotyczącej  części  I  i  III 

zamówienia,  Zamawiający  popełnił  rażące  błędy  w  ustaleniach  faktycznych  przyjętych  za 

podstawę tych czynności co skutkowało bezprawnym bo sprzecznym z przepisami art. 2 pkt 

2 i 8 Pzp, art. 29 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1 Pzp, w konsekwencji art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z 

art. 90 ust. 3 P

zp odrzuceniem przez Zamawiającego oferty Odwołującego w odniesieniu do 

części I oraz III zamówienia. 

Kolejno 

Odwołujący  stwierdził,  że  istotne  jest  również,  iż  w  przypadku,  gdy  zapisy 

SIWZ  i  odpowiedzi  form

ułowane  przez  Zamawiającego  nie  są  jednoznaczne  i  całkowicie 

jasne,  to  istnieje  obowiązek  stosowania  zasady  in  dubio  contra  proferentem.  Odwołujący 

zwracał uwagę, że zasada powyższa nie ulega ograniczeniu ani wyłączeniu wskutek tego, iż 

wykonawca  ma  prawo  żądać  od  Zamawiającego  wyjaśnienia  niezrozumiałej, 

niejednoznacznej albo nieścisłej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

W tym kontekście  wskazywał,  iż  w  różni  wykonawcy  uczestniczący  w  postępowaniu 

zwracali się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi mających pomóc im w rozdzieleniu 

dostawy  urządzeń  i  ich  instalacji  (czyli  „przyłączenia  do  przyłącza”)  od  wykonania  samego 

„przyłącza”  (czyli  pomóc  im  w  zrozumieniu,  czym  to  „przyłącze”  jest).  I  w  udzielonej  przez 

Zamawiającego  odpowiedzi  (tj.  w  odpowiedzi  na  pytanie  4  -  wyjaśnienia  z  29.04.2020r.), 

Zamawiający  przez  użycie  „przyłączenie  do  przyłącza”  wskazał  na  odrębność  tych  pojęć, 


czyli  oddzielił  „przyłączenie”  (obejmujące  także  wykonanie  instalacji  wewnętrznej,  czyli 

odcinka od skrzynki kończącej przyłącze wykonane przez przedsiębiorstwo energetyczne do 

urządzenia rejestrującego) od „budową przyłącza” (do którego owe urządzenia i ów „kabel” 

instalacyj

ny  mają  być  „przyłączane’).  Nawet  zatem  w  przypadku,  gdyby  przywołaną  wyżej 

odpowiedź  Zamawiającego  na  pytanie  nr  4  z  dnia  29  kwietnia  2020  r.  traktować  jako 

nieścisła albo niejednoznaczną (w konsekwencji budzącą wątpliwości), to wykonawca nie był 

zobowiązany, aby w dopytywać o to samo zagadnienia, co do którego Zamawiający się już 

wypowiedział.  W  ocenie  PolCam  takie  kolejne  i  kolejne  dopytywanie  byłoby 

bezprzedmiotowe,  albowiem  nie  prowadziłoby  do  uzyskania od  Zamawiającego  odpowiedzi 

bardziej  precyzyjnej  i  jedno

znacznej.  Wynika  to  z  faktu,  iż  Zamawiający  otrzymał  od 

wykonawców  kolejne  pytanie w  tym  przedmiocie,  co  pokazuje,  że wykonawcy  nie uznawali 

odpowiedzi  z  dnia  29  kwietnia  2020 

r.  za  dostatecznie  jasne,  i  dążyli  do  uzyskania  od 

Zamawiającego wyjaśnienia jaśniejszego i bardziej precyzyjnego. Jednakże, na owe kolejne 

pytanie  dotyczące  tego  zagadnienia  (tj.  „na  pytanie  2  (odpowiedzi  z  18.05.2020  r.”) 

Zamawiający lakonicznie odpowiedział, iż „podtrzymuje zapisy SWIZ i odsyła do odpowiedzi 

na pytanie nr 4 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

”. Zdaniem Odwołującego skoro w owej, kolejnej już 

odpowiedzi,  Zamawiający  na  nie  zadał  sobie  trudu  poszerzenia  i  doprecyzowania  swojego 

wcześniejszego  wyjaśnienia  w  tym  przedmiocie,  odwołując  się  do  SIWZ  i  swojej 

wcześniejszej  odpowiedzi  to  jest  oczywistym,  że  dalsze  dopytywanie  go  o  to (w  tym  przez 

Odwołującego)  nie  mogło  skutkować  rozjaśnieniem  ewentualnych  niejasności  postanowień 

SIWZ i treści wcześniejszej odpowiedzi Zamawiającego. 

Odwołujący  stwierdził,  że  gdyby  hipotetycznie  przyjąć,  iż  znaczenie  użytego  przez 

Zamawiającego  pojęcia  „przyłącza  elektroenergetycznego”  (determinujące  też  ocenę 

prawidłowości  kalkulacji  kosztów  wykonania  1  mb  takiego  przyłącza)  było  przynajmniej 

niejednoznaczne  i  niejasne,  to  rozstrzygnięcie  przez  Zamawiającego  tych  wątpliwości  w 

sposób  skutkujący  odrzuceniem  oferty  Odwołującego  musiałoby  być  uznane  za  rażące 

naruszenie w szczególności przepisów art. 29 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1 Pzp, skutkujące 

też naruszeniem w szczególności przepisów art. 89 ust.1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp (i to 

nawet w przypadku, gdyby w niniejszej sprawie co do zasady 

dopuszczalne było stosowanie 

tym  przypadku  procedury  wyjaśniania  ceny  opisanej  w  przywołanych  przez 

Zamawiającego  przepisach  art.  90  ust.  1  oraz  ust.  1  pkt  1  Pzp  i  gdyby  procedurę  tę 

prawidłowo przeprowadzono. 

Wykonawca  PolC

am  podnosił,  że  o  potencjalnej  niejasności  i  niejednoznaczności 

treści  SIWZ  i  odpowiedzi  udzielanych  wykonawcom  przez  Zamawiającego,  w  zakresie 

wpływającym  na  ocenę  pojęcia  „przyłącza  elektroenergetycznego”  (a  w  konsekwencji  na 

ocenę  wielkości  kosztów  wykonania  przyłącza,  które  należało  uwzględnić  pry  kalkulowaniu 


jednostkowej ceny za wykonanie 1 

mb takiego przyłącza), przemawiać może także i fakt, iż 

znaczenie  tego  pojęcia  było  odmienne  u  różnych  wykonawców  uczestniczących  w 

przedmiotowym postępowaniu w szczególności, pojęcie to było interpretowane w odmienny 

sposób przez Odwołującego, przez Sprint oraz przez VITRONIC Machinę Vision Polska Sp. 

z o.o.  

Kolejno  Odwołujący  -  wobec  zaprezentowanej  argumentacji  -  stwierdził,  że 

bezzasadne  byłoby  też  stanowisko  o  nienależytości  i  niekompletności  wyjaśnień  złożonych 

Zamawiającemu  przez  Odwołującego  odnośnie  ceny  jednostkowej  1  mb  przyłącza 

elektroenergetycznego,  zaoferowanej  przez  Odwołującego  w  złożonej  przez  niego  ofercie. 

Przy  kalkulacji  oferowanej  ceny  wykonania  1 

mb  „przyłącza”,  Odwołujący  nie  był  bowiem 

zobowiązany  do  uwzględniania  (ani  w  zaoferowanej  cenie,  ani  w  wyjaśnieniach  dla 

Zamawiającego  nawet  gdyby  wezwania  do  ich  złożenia  było  poprawne)  oraz  do 

szczegółowego  wyjaśniania  Zamawiającemu,  kosztów  takich,  jak  zakup  materiałów  (m.in. 

kable  zasilające,  rury  osłonowe,  studnia);  -  Sprzęt:  (m.in.  koparka  ładowarka;  przyczepa  z 

zabezpieczeniem;  przewierty);  -  Projektowanie 

(projekty  TOR  na  czas  robót;  projekty  tras 

kablowych; obsługa geodezyjna; uzgodnienia zewnętrzne); - Robocizna (m.in. układanie rur 

osłonowych;  praca  przy  koparce;  zaciąganie  kabla  energetycznego;  odtworzenie 

nawierzchni);  -  koszty  kontraktowe;  - 

Koszty  pośrednie".  Zgodnie  bowiem  z  taryfami 

obowiązującymi  u  przedsiębiorstw  energetycznych  (operatorów  publicznych  sieci 

elektroenergetycznych),  pobierane  przez  nich  opłaty  przyłączeniowe  obejmują  pełne 

(wszystkie, kompletne) koszty wykonania kompletnych „przyłączy”, zaś elementem przyłącza 

nie 

są  elementy  i  świadczenia  stanowiące  „przyłączenie  do  przyłącza”  (czyli  koszty 

wy

konania  instalacji  wewnętrznej,  tj.  odcinka  od  skrzynki  kończącej  przyłącze  wykonane 

przez  przedsiębiorstwo  energetyczne  do  urządzenia  rejestrującego),  to  oznacza,  że  koszt 

owej  opłaty  przyłączeniowej  (ponoszonej  przez  wykonawcę  na  rzecz  wykonującego 

przyłącze  przedsiębiorstwa  energetycznego  będącego  operatorem  publicznej  sieci 

elektroenergetycznej)  niemal  wyczerpuje  koszty  wykonania  takiego  przyłącza.  Wynika  to  z 

postan

owień odpowiednio pkt 5.13 (str. 30) taryfy Tauron Dystrybucja SA oraz pkt. 4.13 (str. 

38) taryfy PGE Dystrybucja S.A. 

Odwołujący  stwierdził,  że  zawarte  w  wyjaśnieniach  wyliczenia  oparte  na 

zapewnionych przez ustawodawcę warunkach równego dostępu do sieci energetycznej i są 

realistyczne.  Zwracał  uwagę,  iż  owe  taryfy  (i  ujęte  w  nich  stawki  opłat  przyłączeniowych) 

opierają się na treści przepisu art. 7 ust. 8 pkt 1 Prawa energetycznego, z którego wynika, iż 

opłata  przyłączeniowa  jest  pochodną  „rzeczywistych  nakładów”  poniesionych  przez 

przedsiębiorstwo  energetyczne  (operatora  sieci)  w  celu  przyłączenia  podmiotu 

przyłączanego  do  sieci  elektroenergetycznej.  Oznacza  to,  że  ustalone  w  taryfach  stawki 


musiały,  zostać  skalkulowane  w  sposób  realistyczny,  uwzględniający  „rzeczywiste  nakłady” 

(czyli wszystkie te, bez których poniesienia, takie przyłączenie nastąpić nie może, a zatem i 

wszystkie  rzeczywiste  nakłady  związane  z  budową  „przyłącza  elektroenergetycznego”  do 

którego  nastąpić  ma  przyłączenie wewnętrznych  instalacji  podmiotu  przyłączanego).  Zatem 

stawki z taryf zawierają wszelkie czynności i koszty niezbędne do realizacji przyłącza przez 

zobowiązane  do  tego  przedsiębiorstwa  energetyczne.  Odwołujący  uznawał,  że  w  tym 

kontekście nie można stwierdzić, że nie udzielił Zamawiającemu należytych, wyczerpujących 

wyjaśnień odnośnie kalkulacji zaoferowanej ceny jednostkowej wykonania 1 mb przyłącza, i 

że  nie  wykazał,  iż  cena  ta  nie  jest  rażąco  niska,  zatem  nie  może  być  mowy  o  odrzuceniu 

oferty Odwołującego dotyczącej części I i III zamówienia. 

Odwołujący  podniósł,  że  nie  miał  obowiązku  kalkulowania  i  ujmowania  kosztów 

wykonania  owej  instalacji  wewnętrznej  (kabla  ze  skrzynki  do  urządzenia  rejestrującego)  w 

zaoferowanej  cenie  „przyłącza  elektroenergetycznego”,  w  którego  skład  owa  wewnętrzna 

instalacja  nie  wchodzi.  Nie  miał  te  obowiązku  ujęcia  kosztów  wykonania  takiej  instalacji 

wewnętrznej  (wykonywanej  jak  wyraźnie  napisał  Zamawiający  dopiero  w  ramach 

„przyłączenia do przyłącza”) w przekazanych Zamawiającemu wyjaśnieniach „rażąco niskiej 

ceny".  

Wykonawca PolCam 

podtrzymywał, że w treści złożonych Zamawiającemu wyjaśnień 

szczegółowo  omówił  przyjęty  przez  siebie  sposób  kalkulacji  ceny  1  mb  „przyłącza” 

wynikający  z  taryf  w/w  przedsiębiorstw  energetycznych.  Jedynie  tytułem  przypomnienia 

wskazywał,  iż  w  zaoferowanej  przez  Odwołującego  cenie  (dotyczącej  wykonania  1  mb 

przyłącza)  ujęto  koszt  ponoszony  przez  Odwołującego  na  rzecz  przedsiębiorstw 

energetycznych,  obejmujący  kompletne  wykonanie  przez  te  przedsiębiorstwa  takich 

przyłączy -  wynoszący odpowiednio 20,21 zł., (w przypadku PGE) i 20,18 zł. (w przypadku 

Tauron). 

Oznacza  to,  że  między  wskazanym  wyżej  kosztem  „opłaty  przyłączeniowej”,  czyli 

opłaty  obejmującej  wykonanie  1  mb  kompletnego  „przyłącza",  a  ceną  wykonania  1  mb 

przyłącza zaoferowaną przez  Odwołującego  w niniejszym  postępowaniu,  pozostaje jeszcze 

nadwyżka w kwocie ok. 80 zł. netto za 1 mb. Jego zdaniem już w tym kontekście oczywistym 

być  musi,  iż  taka  jednostkowa  marża  (mająca  pokryć  koszty  ograniczonych  czynności 

organizacyj

nych  związanych  z  zawarciem  z  przedsiębiorstwami,  energetycznymi  umów  o 

wykonanie  przyłączy)  jest  nieporównywalnie  większa  od  samego  jednostkowego  kosztu 

wykonania  przez  przedsiębiorstwa  energetyczne  owych  przyłączy  (gdzie  owe  wykonanie 

obejmuje znacznie w

ięcej czynności znacznie bardziej kosztochłonnych dla przedsiębiorstw 

energetycznych,  niż  czynności  wykonywane  przez  zlecającego  mu  tę  budowę  przyłączy 

Odwołującego).  Już  z  tego  porównania  wynika,  iż  nie  mogły  zaistnieć  żadne  wątpliwości 

odnośnie możliwości objęcia ta marżą zarówno kosztów pośrednich budowy przyłączy, jak i 


elementu  zysku  dla  Odwołującego.  Z  nadwyżki  tej  Odwołujący  nie  musi  zatem  pokrywać 

niemal  żadnych  kosztów  dodatkowych.  Koniecznością  będzie  oczywiście  poniesienie  przez 

Odwołującego  takich  dodatkowych  kosztów  ale  nie  w  odniesieniu  do  budowy  „przyłącza”, 

lecz dopiero na etapie wykonywania „przyłączenia do przyłącza”, tj. świadczeń obejmujących 

dokonani

e  dostawy  i  instalacji  urządzeń.  Zatem  dopiero  na  etapie  zbierania  przez 

Zamawiającego  w  przyszłości  ofert,  na  których podstawie  zawierane  będą  z  wykonawcami 

umowy wykonawcze, Zamawiający zobowiązany będzie uwzględnić wszystkie (nawet drobne 

i poboczne) rodzaje kosztów, o ile będą one mieć zastosowanie do owej dostawy i instalacji 

urządzeń  (w  tym  do  wykonania  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej  służącej  wskazanemu 

przez „przyłączeniu do przyłącza”, a nie stanowiącej samego „przyłącza”). W tej sytuacji, owe 

koszty  rodzajowo  wyspecyfikowane  w  odwołaniu,  a  dotyczące  wykonania  instalacji 

wewnętrznej w ramach „przyłączenia urządzeń do przyłącza” nie tylko muszą, ale i nie mogą 

być ujmowane w cenie, która została przez Odwołującego zaoferowana na obecnym etapie 

postępowania. Cena ta nie została zaoferowana za wykonanie „przyłączenia” urządzeń „do 

przy

łącza”  (czyli  „przyłączenia”  będącego  czynnością  instalacyjną),  lecz  cena  ta  dotyczy 

wyłącznie  budowy  poprawnie  rozumianego  „przyłącza".  Z  tej  to  przyczyny  Odwołujący,  w 

udzielonych  Zamawiającemu  wyjaśnieniach  jasno  podkreślił,  że  „różnica  pomiędzy 

zaofero

waną  ceną  a faktycznymi  ewentualnymi  kosztami  jest  wystarczająca,  aby  zapewnić 

odpowiednią  obsługę  administracyjno  -  techniczną  oraz  wypracować  na  powyższym 

zagadnieniu zysk”, zatem kwestii istnienia kosztów pośrednich nie pominął, ale dotyczące ich 

wyjaśnienie sformułował w zakresie, który był możliwy. Odwołujący uznawał, że wytłumaczył 

całość  zaoferowanej  ceny  jednostkowej,  szczegółowo,  konkretnie  i  w  sposób  oparty  na 

dowodach  (taryfy)  i  obliczeniach  podając  wartość  jednego  z  dwóch  składników  ceny  (tego, 

dla którego  obliczenia  istniały  podstawy),  natomiast  w  zakresie,  w  którym  nie było możliwe 

ścisłe  wyspecyfikowanie  kosztów  pośrednich  (do  dzisiaj,  nieznanych  i  niemożliwych  do 

wylicze

nia), koszty owe uzasadnił w świetle wielkości założonej marży ujęte w zaoferowanej 

Zamawiającemu  cenie.  Natomiast  w  odniesieniu  do  prawidłowo  rozumianego  „przyłącza”, 

niemal wszystkie w/w koszty są już ujęte we wskazanych wyżej opłatach przyłączeniowych. 

Odwołujący  stwierdził,  że  mógł,  w  oparciu  o  swoja  praktykę  gospodarczą  i 

doświadczenie,  w  ogólny  jedynie  sposób  oszacować  i  rozsądnie  założyć,  iż  80  złotowa 

marża  netto  wynikająca  z  nadwyżki  zaoferowanej  Zamawiającemu  ceny  jednostkowej 

budowy  1 

mb  przyłączy  nad  kosztami  bezpośrednimi  wykonania  tych  przyłączy  (opłatami 

przyłączeniowymi)  z  naddatkiem  pokryje  związane  z  wykonaniem  tych  przyłączy  koszty 

pośrednie,  co  zostało  zakomunikowane  w  złożonych  Zamawiającemu  wyjaśnieniach. 

Odwołujący  wyjaśniał,  że  z  wykonaniem  przyłączy  przez  przedsiębiorstwa  energetyczne 

czynności  sprowadzałyby  się  wyłącznie  do  nawiązania  z  tymi  przedsiębiorstwami 

energetycznymi 

kontaktu,  złożenia  wniosków  o  przyłączenie  i  podpisania  umów 


przyłączeniowych.  Nawet  sprawowanie  jakiegokolwiek  nadzoru  nad  faktycznym 

wykonywaniem przyłączy przez owe przedsiębiorstwa energetyczne nie byłoby tu potrzebne 

to  bowiem  owe  przedsiębiorstwa  energetyczne  w  pełni  odpowiadają  za  poprawność 

wykonania i jakość owych przyłączy, które stanowić, będą wszak element sieci (i własność) 

tych  przedsiębiorstw  i  służyć,  wykonywaniu  przez  niego  dostaw  energii  do  wewnętrznej 

instalacji Zamawiającego. 

Zarzuty odnoszące się do oferty wykonawcy Sprint. 

Odwołujący  wskazywał,  że  Zamawiający,  zamieszczając  formularz  techniczny  dla 

każdej części określił ten dokument jako część oferty (Część I SWIZ pkt 5.5 „Ofertę stanowi 

wypełniony  formularz  „Oferta”  (formularz  numer  OF.O.)  oraz  formularze  techniczne 

(odpowiednio dla każdej części zamówienia). W formularzu tym, osobno dla każdej z części 

zamówienia Zamawiający przedstawił listę wymagań technicznych i funkcjonalnych w jednej 

kolumnie oraz wymagał jednoznacznej deklaracji stwierdzającej czy dane urządzenie spełnia 

te wymagania 

dla każdego z tych wymagań osobno, w kolumnie obok. Deklarację taką każdy 

z wykonawców miał przedstawię w formie stwierdzenia „Spełnia” lub „Nie spełnia” albo. „Tak’ 

lub  „Nie”.  Oznacza  to,  że  dla  Zamawiającego  wypełnienie  formularza  oraz  jednoznaczna 

deklaracja dla każdego z wymagań technicznych oraz funkcjonalnych stanowiło element na 

tyle istotny, aby nie opierać się jedynie na stwierdzeniu zawartym w formularzu oferty w stylu: 

„składam  ofertę  zgodną  z  SIWZ”,  „oferuję  wykonanie  zamówienia  zgodnie  z  SIWZ”  lub 

podobnym,  powszechnie  stosowanym  w  zamówieniach  publicznych.  Odwołujący  następnie 

podnosił, że Zamawiający zawarł, co prawda, w punkcie 4 formularza OF.O, oświadczenie, iż 

„wszystkie zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie podstawowe wymagania opisane w 

tabelach

”,  jednak  treść  tego  oświadczenia  nie  odnosi  się  do  wszystkich,  a  jedynie  do 

„podstawowych”  wymagań  określonych  w  tabelach.  Zamawiający,  w  treści  formularzy 

technicznych jako wymagania 

podstawowe wskazał jedynie te, które dotyczą części opisanej 

„WYMAGANIA 

KONIECZNE 

DO 

ZAPEWNIENIA 

INTEGRACJI 

URZĄDZENIA 

REJESTRUJĄCEGO  Z  CENTRALNYM  SYSTEMEM  PRZETWARZANIA  CPD  CANARD”. 

Zdaniem  wykonawcy  PolCam  wskazuje  to  na 

sformułowanie  zamieszczone  właśnie  w 

miejscu,  w  którym  kończą  się  wymagania  dotyczące  urządzeń  rejestrujących  a  zaczynają 

wymagania  dotyczące  integracji  z  systemem  CPD  CANARD:  „Wymagania  funkcjonalne 

urządzeń rejestrujących i integrujących mogą być spełnione zarówno poprzez funkcjonalność 

samego  urządzenia  rejestrującego  lub  dodatkowego  urządzenia  integrującego,  tak  aby 

wszystkie  wymagania  podstawowe  określone  poniżej  były  łącznie  spełnione".  Wymagania 

zaś,  co  do  których  Sprint  nie  określił  czy  oferowane  urządzenie  je  spełnia  czy  nie  spełnia 


znajdują się w części powyżej a nie poniżej wspomnianych wymagań dla integracji. W ocenie 

Odwołującego  oświadczenie  o  spełnianiu  wszystkich  podstawowych  wymagań  zawarte  w 

formular

zu  ofertowym  OF.O  odnosi  się  jedynie  do  wymagań  związanych  z  integracją  i  nie 

może zastąpić brakujących oświadczeń co do parametrów oferowanego sprzętu. 

Kolejno  wykonawca  PolC

am  wyjaśnił,  że  Sprint  w  przypadku  pozycji  9  dla  II  części 

zamówienia  oraz  pozycji  5  i  14  dla  IIl  części  zamówienia  pozostawił  w  formularzu 

technicznym OF.1 puste miejsce, nie wpisując nic. Odwołujący stwierdził, że oferta złożona 

przez  Sprint  w  tym  zakresie  nie  jest  zgodna  z  treścią  SIWZ  oraz  jednoznacznymi 

wymaganiami  Zamawiającego.  Żadne  z  tych  wymagań  nie  zawiera  się  w  wymaganiach 

podstawowych,  zatem  nie  może  ich  dotyczyć  deklaracja  ogólna  zawarta  w  pkt  4  oferty  na 

formularzu ofertowym OF.O.  

Mając  na  uwadze  przedstawione  okoliczności  j  stan  faktyczny,  w  ocenie 

Odwołującego  było  oczywiste,  że  w  świetle  postanowień  zawartych  w  art.  87  ust.  1  Pzp 

Zamawiający nie był uprawniony do wezwania Sprint do wyjaśnień tej treści bowiem de facto 

prowadziło to do, zabronionej wprost w tej regulacji, negocjacji treści oferty a w konsekwencji 

niedop

uszczalnej zmiany w jej treści. 

Następnie  wykonawca  PolCam  podał,  że  Sprint,  w  wyjaśnieniach  przesłanych 

Zamawiającemu  w  odpowiedzi  na  wezwanie,  stwierdził,  że  nastąpiła  oczywista  omyłka 

pisarska. 

Jednak zdaniem Odwołującego w omawianym przypadku nie można mówić ani o 

oczywistej omyłce ani o fakcie, iż jest to omyłka pisarska. Świadczy o tym bowiem możliwość 

użycia  przeciwstawnych  sformułowań  językowych  jakie  Zamawiający  przewidział  dla 

wspomnianych  wcześniej  pozycji  formularza  technicznego  OF.O.  Jednocześnie  Sprint 

stwierdził, iż do omyłki doszło w wyniku formatowania tekstu i zamiany pliku z worda na pdf. 

Takie  wytłumaczenie  powodów  przekazania  oferty  nie  odpowiadającej  treści  SIWZ 

utwierdza

ło  Odwołującego  w  przeświadczeniu,  iż  miast  omyłki  mamy  do  czynienia  co 

najmniej  z  brakiem  należytej  staranności  po  stronie  Sprint.  Po  pierwsze,  błąd  w  zakresie 

formatowania tekstu nie jest oczywistą omyłką pisarską. Po drugie, nie wydaje się możliwe, 

aby  w  trakc

ie  „zmiany  pliku  z  worda  na  pdf”  mogły  zniknąć  całe  wyrazy  akurat  w  części 

dokumentu wypełnianej przez wykonawcę i tylko tam. Po trzecie, zwykła staranność wymaga 

przejrzenia  treści  oferty  przed  jej  podpisaniem.  Ponadto,  zarówno  Odwołujący  jak  i  inni 

wykonawcy  zapewne  również  korzystali  z  konwersji  plików  MS Word  do formatu  PDF  i  nie 

mieli podobnych problemów z „formatowaniem”. Wytłumaczenie to jest również tym bardziej 

zadziwiające,  że  Zamawiający  umożliwił  składanie  ofert  w  formie  elektronicznej  w  formacie 

m.in.  .doc  oraz  .docx.  Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  w  sposób  nieuprawniony  i 

wbrew  stanowisku  wykonawcy  Sprint  zakwa

lifikował  brak  deklaracji  w  zakresie  spełniania 

wymagań  w  formularzu  technicznym  OF.O  w  pozycji  5  i  14  dla  Części  IIl  zamówienia  jako 


„inną  omyłkę”  w  rozumieniu  przepisu  art.  87  ust  2  pkt  3  Pzp.  Następnie  zaś  Zamawiający 

wprowadził tam zmianę, która w stosunku do pierwotnie złożonej oferty jest zmianą istotną. 

Wykonawca  PolC

am  następnie  stwierdził,  że  nawet  gdyby,  brak  w  złożonej  przez 

Sprint  ofercie  mógł  być  hipotetycznie  kwalifikowany  jako  oczywista  „inna  omyłka”  o 

charakterze pozwalającym Zamawiającemu na jej samodzielne poprawienie, to koniecznym 

prawnym  warunkie

m  skuteczności  takiej  poprawki  jest  skuteczne  wyrażenie  przez  Sprint 

zgody  na  dokonanie  określonej  poprawki.  Aby  zaś taka  zgoda  została  wyrażona  w  sposób 

skuteczny,  musiałoby  to  nastąpić  w  przewidzianej  przepisami  Pzp  formie  pisemnej  z 

uwzględnieniem  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  w  treści  SIWZ  oraz 

wynikających z art. 9 ust. 1 Pzp w zw. z w zw. z art. 78

§ 1 i § 2 k.c. czyli wymagałoby to 

sporządzenia  dokumentu  w  formie  elektronicznej  oraz  opatrzenia  go  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Odwołujący  podkreślał,  że  wyjaśnienia  Sprint  z  dnia  2  lipca  2020  r.  nie  mogą  być, 

kwalifikowane jako wyrażenie przez niego zgody w rozumieniu i ze skutkami z art. 89 ust. 1 

pkt 7 P

zp. Wyjaśnienia te zostały bowiem udzielone przez Sprint w odpowiedzi na przesłane 

mu  przez 

Zamawiającego  wezwanie  z  dnia  30  czerwca  2020  r.  do  złożenia  wyjaśnień 

związanych  z  wypełnieniem  pól  formularzy  technicznych  dla  tej  części:  wierszy  5  i  14  dla 

części III. Zarówno to wezwanie z 30 czerwca 2020 r., jak i wyjaśnienia Sprint z 2 lipca 2020 

r.  miały  miejsce  przed  dokonaniem  poprawki  przez  Zamawiającego.  O  poprawieniu 

omawianego tu braku w ofercie Sprint Zamaw

iający zawiadomił Sprint dopiero w dniu 8 lipca 

r.,  zatem  jest  oczywiste,  że  wyjaśnienia  Sprint  z  2  lipca  2020  r.  nie  mogą  być 

kwalifikowane  jako  zgoda  na  dokonanie  poprawki,  której  to  zgody  -  w  świetle  brzmienia 

przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  7  Pzp  wykonawca  udziela. 

Za  taką  zgodę  mogłoby  zatem  być 

uznane wyłącznie oświadczenie złożone przez Sprint nie wcześniej, niż w dniu 8 lipca 2020 

r.  (data  doręczenia  mu  zawiadomienia  o  już  dokonanej  przez  Zamawiającego  poprawce) 

albo w terminie 3 dni od tej daty.  

W dniu 7 stycznia 2021 r. Zamawiający przesłał do Izby odpowiedź na odwołanie, w 

której wnosił o: 

Nierozpoznanie odwołania co do części zarzutów tj. w zakresie: 

zarzutu naruszenia art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt, 4 w zw. z art. 90 ust. 1 i 

ust.  1a  pkt  1  Pzp 

w  związku  z  tym,  że  odwołanie  w  tym  zakresie  zostało 

wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (art. 189 ust. 2 pkt 3 Pzp); 

zarzutu naruszenia 

art. 2 pkt 2 i 8 Pzp, art. 65 § 1 k.c., art. 29 ust. 1 w zw. z art. 

38 ust. 1 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 Pzp 

  przez  zaniechanie  zastosowania  przez  Zamawiającego  zasady  in  dubio 

contra proferentem do roz

strzygnięcia wynikających z SIWZ wątpliwości i 


niejasności, 

dotyczących 

znaczenia 

pojęcia 

„przyłącza 

elektroenergetycznego",  deter

minującego  zakres  kosztów,  które  należy 

uwzględnić w oferowanej cenie, 

  poprzez rozszerzenie pojęcia „przyłącze elektroenergetyczne" w stosunku 

do znaczenia tego pojęcia opartego na przepisach Prawa energetycznego 

i jego przepisach wykonawczych, 

w związku z tym, że odwołanie w tym zakresie zostało wniesione po upływie terminu 

określonego w Pzp, 

oddalenie  odwołania  w  pozostałym  zakresie,  ewentualnie  w  całości  na  wypadek 

uznania, że zarzuty wskazane w pkt 1 powyżej zostały postawione w terminie, 

3.  oddalenie  wniosku  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  specjalistycznej  z  dnia 

17.11.2020  r.  na  okoliczność  znaczenia  pojęcia  „przyłącza  energetycznego”  oraz  z 

zeznań  świadka  M.  Ż.  na  okoliczność  sposobu  rozumienia  pojęcia  „przyłącza 

elektroenergetycznego” przez  innego wykonawcę spółkę  VITRONIC  Machine  Vision 

Polska sp. z o.o. 

jako dowodów na potwierdzenie okoliczności nieistotnych dla rozstrzygnięcia sprawy 

oraz niewymagających specjalistycznej wiedzy biegłego, 

zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  zwrotu  kosztów 

postępowania,  w  tym  kosztów  reprezentacji  według  przedstawionych  na  rozprawie 

rachunków. 

W  uzasadnieniu  postawionych  wniosków  Zamawiający  przestawiał  następującą 

argumentację.  

P

ostępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  którego  dotyczy  złożone  odwołanie, 

podzielone  zo

stało  na  3  części.  Złożona  w  części  II  postępowania  oferta  Odwołującego 

podlegała  odrzuceniu  ze  względu  na  wystąpienie  rażąco  niskiej  ceny  (zgodnie  z  wyrokiem 

KIO  z  dnia  27.10.2020  r.  o  sygn.  KIO  2394/20).  We  wskazanej  sprawie  (rozst

rzygniętej 

merytorycznie  na  skutek  sprzeciwu  Odwołującego  wobec  czynności  uwzględnienia  przez 

Zamawiającego  odwołania  wniesionego  przez  wykonawcę  Sprint)  Izba  doszła  do 

przekonania,  że  złożone  przez  Odwołującego  wyjaśnienia  z  dnia  2.07.2020  r.  (złożone  na 

wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  29.06.2020  r.)  potwierdziły  zaoferowanie  przez 

Odwołującego  rażąco  niskiej  ceny  w  zakresie  „ceny  wykonania  1  mb  przyłącza 

elektroenergetycznego”.  Zdaniem  Zamawiającego  istotne  pozostawało,  że  w  zaskarżonych 

niniejszym odwołaniem częściach I i III postępowania Odwołujący złożył ofertę, zawierającą 

taką samą cenę za wykonanie 1 mb przyłącza elektroenergetycznego, co zresztą było objęte 

jedynym  kryterium  cenowym  spośród  wszystkich  kryteriów  oceny  ofert,  przyjętych  przez 


Zamawiającego.  Tym  samym  zarówno  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  29.06.2020  r.,  jak 

również wyjaśnienia Odwołującego z dnia 2.07.2020 r. w sposób bezpośredni dotyczą ceny 

za wykonanie przyłącza zaoferowanej we wszystkich częściach postępowania. Skoro zatem 

Zamawiający  dysponował  wiążącym  dla  niego  rozstrzygnięciem  Izby,  potwierdzającym 

rażąco  niską  cenę  w  zakresie  części  II  postępowania,  to  niewątpliwie  Zamawiający 

uprawniony,  a  nawet  zobowiązany  był,  rozstrzygnięcie  to  odnieść  do  pozostałych  części 

postępowania (I i III), w których zaoferowana została przez Odwołującego ta sama cena za 

wykonanie  przyłącza  elektroenergetycznego.  W  opinii  Zamawiającego  Odwołujący  w  treści 

odwołania  nie  przedstawił  natomiast  żadnych  okoliczności,  które  w  sposób  znaczący 

rozróżniałyby  cześć  II  od  części  I  i  III,  a  w  konsekwencji  uzasadniałyby  konieczność 

odmiennego  podejścia  ze  strony  Zamawiającego  do  badania  ceny  rażąco  niskiej  odrębnie 

dla każdej części postępowania. 

W  ocenie  Zamawiającego  złożone  przez  Odwołującego  odwołanie  jest  jedynie 

spóźnioną  polemiką  zarówno  z  postanowieniami  SIWZ,  jak  również  z  podjętymi  przez 

Zamawiającego  czynnościami w  toku  oceny  i  badania ofert,  dla  zaskarżenia których termin 

już  dawno  minął.  Podobnie  za  zupełnie  bezzasadne  Zamawiający  uznawał  zarzuty, 

odnoszące się do oferty złożonej przez wykonawcę Sprint. Jego zdaniem nie dopuścił się w 

zakresie badania i oceny ww. oferty żadnych zarzucanych mu naruszeń. 

1.  S

późnione zarzuty co do naruszenia art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 

90 ust. 1 i ust. 1a pkt 1 Pzp. 

Zamawiający  podnosił,  że  informację  o  wezwaniu  Odwołującego  do  przedstawienia 

wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  ten  powziął  w  dacie  wezwania,  tj.  w  dniu  29.06.2020  r. 

Wszelkie  zastrzeżenia  co  do  prawidłowości  procedowania  Zamawiającego  w  zakresie  ww. 

wezwania mogły być przedmiotem zaskarżenia z wykorzystaniem środków ochrony prawnej 

przewidzianych przepisami Pzp 

najpóźniej do 9.07.2020 r. Tymczasem Odwołujący nie tylko 

nie złożył stosowanego odwołania w terminie przewidzianym ustawą, ale też uczynił zadość 

temu  wezwaniu,  składając  wymagane  wyjaśnienia  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny. 

Podnoszenie na obecnym etapie postępowania zarzutów wobec czynności Zamawiającego, 

o której Odwołujący wiedział już pół roku temu, uznać należy za niedopuszczalne na gruncie 

przepisów Pzp. Wobec powyższego jakakolwiek polemika z argumentacją Odwołującego w 

przedmiocie,  który  nie  może  być  objęty  zakresem  zaskarżenia  w  rozpoznawanej  sprawie, 

jest bezcelowa. Z

daniem Odwołującego zarzut naruszenia przepisów art. 90 ust. 3 oraz art. 

89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  i  ust.  1a  pkt  1  Pzp 

nie powinien być bowiem w ogóle 

merytorycznie rozpoznany. 


2.  S

późnione zarzuty odwołania w zakresie zarzutu naruszenia art. 2 pkt 2 i 8 Pzp, art. 

65 § 1 k.c., art. 29 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 

ust.  3  -  zaniechanie  zastosowania  zasady  in  dubio  contra  proferentem  do 

rozstrzygnięcia  niejasności  SIWZ,  dotyczących  znaczenia  pojęcia  „przyłącza 

elektroenergetycznego”. 

Zamawiający  stał  na  stanowisku,  że  ww.  zarzut  też  należy  uznać  za  spóźniony. 

Następnie  wyjaśniał,  że  w  trybie  art.  38  ust.  1  Pzp  Zamawiający  udzielił  wykonawcom 

wyczerpujących  wyjaśnień  wobec  wątpliwości,  jakie  były  zasygnalizowane  w  toku 

postępowania w związku z zapytaniami od wykonawców (odpowiedź z dnia 29.04.2020 r. na 

pytanie  nr  4  oraz  odpo

wiedź  z  dnia  12.05.2020  r.  na  pytanie  nr  11).  Tym  samym 

Zamawiający  wskazał,  okoliczności  należy  wziąć  pod  uwagę  przy  kalkulowaniu  ceny 

wykonania 

przyłącza elektroenergetycznego. 

Zamawiający  wskazywał,  że  istotne  pozostaje,  że  żaden  z  wykonawców  w  terminie 

przewidzianym  ustawą  nie  zaskarżył  ani  postanowień  SIWZ,  odnoszących  się  do  opisu 

przyjętego  kryterium  oceny  ofert  (związanego  z  wykonaniem  1  mb  przyłącza 

elektroenerg

etycznego), ani postanowień odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia, 

ani  treści  udzielonych  wyjaśnień  w  zakresie  sposobu  rozumienia  ww.  pojęcia  „cena 

wykonania  1  mb  p

rzyłącza  elektroenergetycznego".  Żaden  z  wykonawców  nie  podniósł 

wówczas zarzutu  naruszenia przez  Zamawiającego jakichkolwiek  przepisów,  czy  też  zasad 

interpretacyjnych  przy  rozstrzyganiu  wątpliwości,  czy  też  niejasności  treści  SIWZ  w 

kontekście  ww.  pojęcia,  Nie  zostało  również  wniesione  odwołanie  na  zaniechanie  przez 

Zamawiającego  udzielania  wyjaśnień  treści  SIWZ.  Zamawiający  zaś  przy  ocenie  ofert, 

zwłaszcza  w  kontekście  rażąco  niskiej  ceny, kierował  się  wyłącznie  zasadami  przyjętymi  w 

SIWZ i doprecyzowanymi w trybie art. 38 ust. 1 Pzp. Tym samym 

zdaniem Zamawiającego 

za spóźniony należy uznać zarzut naruszenia art. 2 pkt 2 i 8 Pzp, art. 65 § 1 k.c., art. 29 ust. 

1  w  zw.  z  art.  38  ust.  1  Pzp  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  4  i  art.  90  ust.  3  Pzp 

w  kontekście 

czynności,  do  której  ten  zarzut  się  odnosi,  tj.  zaniechania  zastosowania  zasady  in  dubio 

contra proferentem do rozstrzygni

ęcia wątpliwości i niejasności wynikających z treści SIWZ. 

3.  S

późnione zarzuty odwołania w zakresie zarzutu naruszenia art. 2 pkt 2 i 8 Pzp, art. 

65 § 1 k.c., art. 29 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp i art. 

90 ust. 3 Pzp - roz

szerzenie pojęcia „przyłącze elektroenergetyczne". 


Zamawiający podobnie jak powyżej stwierdził, że ww. zarzut jest również spóźniony. 

Wyjaśniał,  że  w  treści  postanowień  SIWZ  nie  czynił  żadnego  odniesienia  do  definicji 

przyłącza zawartej w Prawie energetycznym, stąd niezrozumiałe pozostaje odwołanie się w 

przedmiotowym  zarzucie  do  tychże  przepisów.  Kwestia  przyłącza  została  przez 

Zamawiającego  rozwinięta  udzielonymi  wyjaśnieniami,  z  zwłaszcza  odpowiedzią  nr  11  na 

pytanie  z  dnia  12.05.2020  r. 

Jeżeli  według  Odwołującego  pojęcie  „przyłącza 

energetycznego",  użyte  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  zostało  przez  Zamawiającego  w 

sposób  nieuprawniony  rozszerzone  w  stosunku  do  znaczenia  tego  pojęcia  opartego  na 

przepisach  Prawa  energety

cznego  powyższe  podlegało  ewentualnemu  zaskarżeniu  w 

ramach  środków  ochrony  prawnej,  a  żaden  z  wykonawców  nie  skorzystał  ze  swojego 

uprawnienia  w  tym  zakresie.  Jego  zdaniem  c

zynienie  Zamawiającemu  na  obecnym  etapie 

postępowania zarzutu, sprowadzającego się de facto do kwestionowania postanowień SIWZ 

(opisu przedmiotu zamówienia) jest niedopuszczalne. 

4.  O

ddalenie odwołania w zakresie zarzutu naruszenia art. 2 pkt 2 i 8 Pzp, art. 65 § 1 

k.c., art. 29 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1 Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 - 

błędna ocena wyjaśnień Odwołującego w zakresie rażąco niskiej ceny. 

Zamawiający wskazał, że powyższa kwestia była przedmiotem rozstrzygnięcia KIO w 

wyroku z dnia 27.10.2020 r. (KIO 2394/20). Jak wspomniano 

na wstępie sprawa prowadzona 

przez  KIO  dotyczyła  kwestii  rażąco  niskiej  ceny  w  kontekście  zaoferowanej  przez 

Odwołującego ceny za wykonanie 1 mb przyłącza w cz. II postępowania, przy czym cena ta 

była  taka  sama,  jak  cena  zaoferowana  w  częściach  I  i  III  (tj.  100,00  zł  netto).  Ocena  KIO 

opierała  się  zaś  na  wyjaśnieniach  Odwołującego  z  dnia  2.07.2020  r.,  odnoszących  się 

również do cz. I - III postępowania.  

Kolejno  Zamawiający  podał,  że  wyjaśnienia,  o  których  mowa  wyżej,  ograniczały  się 

do  przedstawienia  regulaminowych  stawek  wykonania  przyłącza  elektroenergetycznego 

prze

z  PGE  i  TAURON.  A  mianowicie  przy  założeniu  maksymalnej  długości  przyłącza 

kablowego  (500  m)  - 

wykonawca  wskazał  na  dwie  stawki  średniego  kosztu  budowy 

przyłącza  elektroenergetycznego  20,21  zł  w  przypadku  PGE  oraz  20,18  zł  w  przypadku 

TAURON. Jednocześnie porównanie ww. stawek do ceny zaoferowanej przez Odwołującego 

(100,00 zł netto) miało wskazywać na zysk wykonawcy i ewentualną „rezerwę” na pokrycie 

ewentualnych  dodatkowych  kosztów,  zapewnienia  odpowiedniej  obsługi  administracyjno-

technicznej. 

Zdaniem  Zam

awiającego  zauważenia  wymaga,  że  w  złożonych  wyjaśnieniach  poza 

przyw

ołaniem  stawek  PGE  oraz  TAURON  brak  jest  jakichkolwiek  informacji,  jakie  koszty 


składają  się  na  wykonanie  przyłącza  i  gdzie  w  związku  z  tym  wykonawca  upatruje 

oszczędności, umożliwiających złożenie oferty cenowej na zaoferowanym poziomie. Nie ma 

informacji  nt.  zakupu  materiałów  (takich  jak  kable  zasilające,  rury  osłonowe,  studnia), 

kosztów  sprzętowych  (koparka,  ładowarka,  przyczepa  z  zabezpieczeniem,  wykonanie 

przewiertów),  kosztów  projektowych  (projekty  TOR  na  czas  robót,  projekty  tras  kablowych, 

obsługa  geodezyjna,  uzgodnienia  zewnętrzne),  kosztów  robocizny  (m.in.  układanie  rur 

osłonowych,  praca  przy  koparce,  zaciąganie  kabla  energetycznego,  odtworzenie 

nawierzchni), kosztów kontraktowych, czy też kosztów pośrednich. Lakoniczność wyjaśnień, 

brak  szczegółowych  rozliczeń  i  wskazania  pozycji  kosztowych  zdaniem  Zamawiającego 

determinuje  uznanie,  że Odwołujący  nie udowodnił  braku  przesłanek rażąco  niskiej  ceny  w 

zakresie  stawki  przez  niego  zaof

erowanej  w  kryterium  „cena  1  mb  wykonania  przyłącza 

elektroenergetycznego” a zgodnie z przepisami Pzp to na nim spoczywał ciężar dowodu.  

Powyższe potwierdziła KIO w wyroku z dnia 27.10.2020 r., wskazując po pierwsze na 

brak zasadności odniesienia się przez Odwołującego wyłącznie do taryf i stawek operatorów. 

Izba  przyznała  bowiem,  że  takie  podejście  nie  znajduje  potwierdzenia  w  postanowieniach 

SIWZ 

i  udzielonych  przez  Zamawiającego  wyjaśnieniach  treści  SIWZ.  Jednocześnie  Izba 

wykluczyła  możliwość  ponownego  zwrócenia  się  do  Odwołującego  z  wezwaniem  do 

przedstawienia uzupełniających wyjaśnień rażąco niskiej ceny.  

Zamawiający nie zgadzał się z Odwołującym co do tego, że Zamawiający w zakresie 

cz.  I 

i  III  postępowania  nie  jest  związany  ww.  wyrokiem  Izby  z  dnia  27.10.2020  r. 

stwierdzając,  że  co  do  zasady  wyroki  KIO  i  zawarte  w  nich  motywy  rozstrzygnięć  są 

wyznacznikiem  działań  większości  zamawiających,  co  niewątpliwie  zapewnia  jednolitość 

stosowania  przepisów  Pzp.  W  sytuacji  zaś,  kiedy  określony  wyrok  dotyczy  nie  tylko 

konkretnego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  nie  tylko  identycznego  stanu 

faktycznego ale również tego samego problemu, przed którym Zamawiający stoi ponownie, 

to  nie  ma  wątpliwości,  że  w  takiej  sytuacji  Zamawiający  powinien  postąpić  zgodnie  z 

wcześniejszym rozstrzygnięciem KIO. W kontekście założeń co do „ceny za wykonanie 1 mb 

przyłącza  elektroenergetycznego”  nie  ma  bowiem  żadnych  istotnych  różnic  między 

poszczególnymi  częściami  postępowania,  które  mogłyby  uzasadniać  odmienne  podejście 

Zamawi

ającego  do  tego  samego  problemu.  Nie  bez  znaczenie  pozostaje  również  to,  że 

wyrok  KIO  jest  wykonalny  z  dniem  jego  ogłoszenia,  bez  względu  na  wszczęcie  procedury 

skargowej przed właściwym sądem okręgowym. Gdyby Zamawiający w zakresie części I i III 

zaniecha

ł  odrzucenia oferty Odwołującego,  a  odrzuciłby  ofertę w  cz.  II  zgodnie z  wyrokiem 

KIO - 

pomimo identycznych przesłanek oceny tych ofert jego działania byłyby bezpodstawne 

i  niewytłumaczalne.  Zamawiający  dopuściłby  się  tym  samym  naruszenia  zasady  równego 

tr

aktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji. 


5.  Zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 Pzp w zw. z art. 9 ust. 1 Pzp w zw. z 

art. 78

§ 1 i 2 k.c. oraz w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. 

Zamawiający  stwierdził,  że  również  ten  zarzut  jest  chybiony.  Złożone  przez  Sprint 

formularze  techniczne  rzeczywiście  nie  miały  wypełnionych  kilku  pól,  znajdujących  się  na 

najwyższych  pozycjach  formularza  (tj.  na  samej  górze  strony).  Pozycje  w  kontekście 

graficznym  de  facto  pokrywały  się  z  poprzedzającymi  je  pozycjami,  w  konsekwencji  czego 

brakowało  miejsce  na  potwierdzenie  spełnienia  wymagań  minimalnych  parametrów 

sformułowanych  w  kolumnie  obok.  Zamawiający  wyjaśniał,  że  wykonawca  nie  był 

zobowiązany do podania w tych pozycjach konkretnych parametrów, wartości itp., a jedynie 

złożenia  ogólnego  oświadczenia  „spełnia"  w  stosunku  do  parametrów  wskazanych  w 

kolumnie obok. 

Wyjaśnieniami z dnia 2.07.2020 r, wykonawca wskazał: „nastąpiła oczywista 

omyłka pisarska, która była skutkiem formatowania tekstu  i  zamiany  pliku z  worda na  pdf”. 

Jednocześnie  wykonawca  oświadczył,  że  oferowane  urządzenie  rejestrujące  spełnia 

wszystkie wskazane wymogi. Takie samo oświadczenie zostało zawarte w pkt. 4 formularza 

ofertowego w brzmieniu: „oświadczamy, że ww. urządzenia rejestrujące spełniają wszystkie 

podstawowe  wymagania  opisane  w  tabelach,  o  których  mowa  w  pkt.  4  części  II  siwz  w 

formularzu OF. I dla części wskazanych w pkt. 3 Formularza Ofertowego”. 

Zdaniem  Zamawiającego  nie  można  zgodzić  się  z  Odwołującym,  że  należy 

restrykcyjni

e  odróżnić  wymagania  podstawowe  od  minimalnych,  które  zostały  wskazane  w 

formularzach  technicznych.  Prowadziłoby  to  do  absurdalnych  wniosków,  że  Zamawiający 

oczekiwał 

od 

wykonawców 

złożenia 

formularzu 

ofertowym 

oświadczenia, 

potwierdzającego spełnienia tylko części wymogów. Oczywistym pozostaje, że oświadczenie 

to  dotyczyło  wszystkich  wymogów  zarówno  podstawowych,  jak  i  minimalnych,  które  w  tym 

kon

tekście są absolutnie zrównane. W tym stanie rzeczy Zamawiający doszedł do słusznego 

przekonania, że istnieją ewidentne podstawy do samodzielnego poprawienia omyłki w trybie 

art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, bo z takim r

odzajem omyłki ma do czynienia. 

Zaś co do zarzutu związanego z formą oświadczenia to Zamawiający wskazywał, że 

przepisy Pzp w ogóle nie wymagają złożenia przez wykonawcę oświadczenia, wyrażającego 

zgodę na  poprawienie przez  Zamawiającego innej  omyłki  w  trybie art.  87 ust.  2  pkt  3  Pzp. 

Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7 Pzp 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca 

w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp.  W  ocenie  Zamawiającego  zgoda  może  być 

dorozumiana  (milcząca),  jeśli  wykonawca  nie  złoży  wyraźnego  sprzeciwu  wobec 

samodzielnego poprawienia przez Zamawiającego omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 


KIO 3159/20 

W  dniu  30  listopada  2020  r.  wykonawca  ZURAD  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Ostrowi 

Mazowieckiej  przy  ul.  Stacyjnej  14  (dale

j:  „ZURAD”  lub  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego 

dokonanych w p

ostępowaniu w zakresie części I, polegających na: 

  nieprawidłowej czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania, w sytuacji, gdy 

z przedłożonych przez Odwołującego dokumentów wynika jednoznacznie, że spełnia 

od warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania potencjału kadrowego, a 

zwłaszcza,  gdy  Odwołujący  przedstawił  prawidłowo  podpisany  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym  dokument  elektroniczny  potwierdzający  warunki  określone 

w  Części  III  pkt  A  ppkt 1.3.2  SIWZ,  tj.  w  sposób wymagany  w  Części  III  pkt  A  ppkt 

12.1.2 SIWZ, 

  nieprawidłowej czynności odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na rzekomy upływ 

terminu  związania  ofertą,  w  sytuacji,  gdy  Odwołujący  pozostawał  i  cały  czas 

pozostaje zwi

ązany ofertą, ponadto wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania 

ofertą w wymaganej formie. 

Zaskarżonym  czynnościom  i  zaniechaniom  Zamawiającego  wykonawca  ZURAD 

zarzuc

ał: 

1.  naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1b 

w  zw.  z  art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  pr

zez  wykluczenie  Odwołującego  z 

p

ostępowania,  w  sytuacji,  gdy  z  przedłożonych  przez  Odwołującego  dokumentów 

wynika  jednoznacznie,  że  spełnia  on  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

posiadania 

potencjału  kadrowego,  a  zwłaszcza,  gdy  Odwołujący  przedstawił 

prawidłowo  podpisany  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  dokument 

elektroniczny potwierdzający warunki określone w Części III pkt A ppkt 1.3.2 SIWZ, tj. 

w sposób wymagany w Części III pkt A ppkt 12.1.2 SIWZ, 

2.  naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp w zw. z art. art. 85 ust. 2 Pzp w zw. z art. 14 ust. 

1 Pzp w zw. z art. 67 k.c. w zw. z art. 65 k.c. 

przez odrzucenie oferty Odwołującego z 

uwagi  na  rzekomy  upływ  terminu  związania  ofertą,  w  sytuacji,  gdy  Odwołujący 

pozostawał  i  cały  czas  pozostaje  związany  ofertą,  ponadto  wyraził  zgodę  na 

przedłużenie terminu związania ofertą w wymaganej formie. 

W  oparciu  o  przedstawione  wyżej  zarzuty  Odwołujący  wnosił  o  nakazanie 


Zamawiającemu: 

  unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 
  unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz odrzucenia 

jego oferty, 

  dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

Odwołującego  i  uznanie,  że  Odwołujący  prawidłowo  wykazał  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  potencjału  kadrowego  oraz  termin  związania 

ofertą nie upłynął ani nie został przerwany. 

W treści uzasadnienia Odwołujący podnosił m. in, że: 

Odwołujący  prawidłowo  wykazał  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie posiadania potencjału kadrowego 

Zgodnie z Częścią III SIWZ „Warunki dotyczące postępowania prowadzonego w celu 

zawarcia umowy ramowej” pkt A ppkt 1.3.2 (str. 63): 

„O  zawarcie  umowy  ramowej  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy  (...)  spełniający  warunki,  o 

których  mowa  w  art.  22  ust.  1b  ustawy  Pzp,  dotyczące:  (...)  Zdolności  technicznej  lub 

zawodowej (...) w zakresie potencjału kadrowego (dot. Części I III) 

Wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum 5 osobami, które będą uczestniczyć przy 

realizacji  zamówienia,  przeszkolonymi  i  uprawnionymi  do  instalacji  i  serwisowania 

oferowanych 

przez 

Wyk

onawcę  urządzeń  rejestrujących,  tj.  legitymującymi  się 

dokumentem/certyfikatem wydanym przez producenta oferowanych urządzeń rejestrujących 

poświadczającym ww. uprawnienia”. 

Zgodnie  z  Częścią  III  SIWZ  „Warunki  dotyczące  postępowania  prowadzonego  w  celu 

zawarcia umowy ramowej” pkt A ppkt 12.1.2 (str. 67 i 68): 

„ W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawców, których oferty 

zostały  najwyżej  ocenione,  do  złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  10  dni, 

aktualnych  na  dzień  złożenia  niżej  wymienionych  dokumentów  i  oświadczeń  (...)  na 

potwierdzen

ie  spełniania  warunku  posiadania  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  (...)  w 

zakresie potencjału kadrowego: 

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 

informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  wykształcenia  niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynności 


oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami  według  wzoru  zawartego  w 

Formularzu DP.2 

Zamawiający  wprowadził  Formularz  numer  DP.2.  pn.  „Wykaz  osób”,  w  którym  każdy 

Wykonawca  w  p

ostępowaniu  oświadcza:  „(...)  oświadczamy,  że  dysponujemy  niżej 

wymienionymi osobami, które zostaną skierowane przez nas do świadczenia usług objętych 

niniejszym  zamówieniem  (...)”.  Poniżej  tego  oświadczenia  znajduje  się  tabela,  w  której 

należy wskazać pięć osób spełniających warunki, wpisując w kolejnych kolumnach: 

Imię i nazwisko: 

Krótki opis kwalifikacji / uprawnienia / Nazwa producenta wydającego zaświadczenie 

(informacja  o  szkoleniach  uprawnieniach  i  certyfikatach  uprawnieniach  i  dokument 

ach/certyfikat  ach  wydanym  przez  producenta  oferowanych  urządzeń  rejestrujących 

poświadczającym ww. uprawnienia); 

Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą. 

P

oniżej  zamieszczono  instrukcję:  „(Dokument  należy  podpisać  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym)

”. 

Wykonawca ZURAD 

wskazywał, że nie było sporne, że Odwołujący, w odpowiedzi na 

wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp, w dniu 28 lipca  2020 r. złożył wykaz 

osób  skierowanych  przez  niego  do  realizacji  zamówienia,  w  którym  wskazał  pięć  osób 

spełniających warunki udziału w postępowaniu, podając ich imiona, nazwiska oraz podstawę 

dysponowania (u wszystkich umowa o pracę), a także informację o zajmowanym stanowisku 

oraz  wszędzie  to  samo  zapewnienie:  „Posiada  uprawnienia  do  serwisowania  urządzeń 

rejestrujących wydane przez ZURAD Sp. z o.o.” Dla osób z poz. 2-5 wskazano dodatkowo, 

że posiada uprawnienia SEP. 

Odwołujący  podkreślał,  że  jest  producentem  urządzeń  rejestrujących,  co 

Zamawiający  wie,  biorąc  pod  uwagę  wieloletnią  współpracę.  W  jego  ocenie  zatem  w 

powyższym zdaniu jednoznacznie potwierdził w pierwotnie złożonym wykazie, że wskazane 

osoby  przeszły  wymagane  szkolenia,  co  jest  oczywiste,  skoro  posiadają  wymagane 

uprawnienia,  uzyskane,  co  oczywiste,  po  p

rzejściu  odpowiednich  szkoleń.  Innymi  słowy 

osoba  nie  może  posiadać  uprawnień  bez  odbycia  wymaganych  szkoleń.  Certyfikat  jest 

wydawany  osobie,  która  odbyła  szkolenie  wewnętrzne  z  obsługi,  naprawy  oraz  montażu 

urządzenia, jakim jest fotoradar „Fotorapid”. Odwołujący stwierdził, że Zamawiający wymagał 

wyłącznie  potwierdzenia  w  wykazie,  że  osoby  posiadają  „kwalifikacje  zawodowe, 

uprawnienia,  wykształcenie  niezbędne  do  wykonania  zamówienia  publicznego”,  co 

Odwołujący potwierdził. 

W  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający  błędnie  odwołuje  się  do  §  14  ust.  2 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 


jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienie, 

bowiem  przepis  ten  odnosi  się  wyłącznie  do  dokumentów  wskazanych  w  rozporządzeniu. 

Tak

im dokumentem niewątpliwie był wykaz osób i został on prawidłowo, w sposób zgodny z 

wyżej  wymienionym  rozporządzeniem,  podpisany  i  złożony  przez  Odwołującego,  ale  zapis 

ten  nie  dotyczy  już  dodatkowych  dokumentów,  przedłożonych  przez  Odwołującego  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp,  jednak  niewskazanych  w 

rozporządzeniu,  a  wiec  co  do  których  nie  występował  obowiązek  podpisu.  Zamawiający  w 

dniu  24  sierpnia  2020  r.  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy 

wezwał  Odwołującego  do  złożenia 

wykazu  osób,  z  którego  będzie  wynikało  potwierdzenie  spełnienia  przez  Odwołującego 

warunku udziału w postępowaniu, podkreślając, że dokument musi potwierdzić, że osoby te 

zostały przeszkolone i posiadają uprawnienia do instalacji oferowanych przez Odwołującego 

urządzeń rejestrujących. 

Zdaniem Odwołującego nie było też sporne, że w odpowiedzi na powyższe wezwanie 

Odwołujący  przedłożył  skan  dokumentów,  z  których  wynika,  że  pięć  osób  wskazanych  w 

wykazie  posiada  przeszkolenie  w 

zakresie  instalacji  oraz  serwisowania  urządzeń 

rejestrujących  typu  fotoradar  i  wideorejestrator  produkowanych  przez  ZURAD  Sp.  z  o.o. 

(Odwołującego).  Przedłożone  dokumenty  zostały  przekazane  za  pomocą  Platformy 

Zakupowej  Zamawiającego.  Plik  ten  nie  został  opatrzony  podpisem  elektronicznym  ani  nie 

został  poświadczony  przez  wykonawcę za zgodność  z  oryginałem jako elektroniczna  kopia 

dokumentu. 

Kolejno 

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  19  listopada  2020  r.  poinformował  o 

wykluczeniu  Odwołującego  uzasadniając:  „Biorąc  pod  uwagę  powyższe  wymagania 

postawione zarówno przez ustawodawcę, a w konsekwencji przez Zamawiającego w SIWZ 

nie  można  uznać,  iż  Wykonawca  firma  ZURAD  sp.  z  o.o.,  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego  sprostała  tymże  wymaganiom  oraz,  że  w  skuteczny  sposób  złożyła 

dokumenty,  bowiem  nie  została  przez  niego  zachowana  forma,  w  jakiej  powinien  zostać 

sporządzony  dokument.  W  konsekwencji  Zamawiający  nie  jest  upoważniony  do  weryfikacji 

dokumentu i podejmowania dalszych czynności związanych z przedmiotowym dokumentem. 

Wykonawca natomiast w dniu 29 września 2020 r., tj. po upływie wyznaczonego terminu na 

złożenie  ww.  dokumentów  (termin  na  złożenie  dokumentów  wyznaczono  na  dzień  31 

sierpnia  2020  r.)

,  przedłożył  ponownie dokumenty, które  zostały  podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Istotne z punktu widzenia Zamawiającego jest wskazanie, że ww. 

dokumenty  zostały  złożone  bez  kolejnego  wezwania  Zamawiającego  w  drodze 

samouzupełnienia.  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  wyznaczenia  terminu,  w  którym 

Wykonawca 

powinien uzupełnić brakujące dokumenty. Powyższe oznacza, że uzupełnienie 

dokumentów po wyznaczonym terminie tj. po dniu 31 sierpnia 2020 r. jest nieskuteczne”. 


Z powyższą czynnością Zamawiającego Odwołujący się nie zgadzał i wyjaśniał, że w 

dniu 28 lipca 

2020 r. złożył, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, wykaz osób skierowanych 

przez niego do realizacji zamówienia, opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. 

Zamawiający  wykluczył  Odwołującego  z  uwagi  na  niewykazanie  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu  z  powodów  formalnych  (kwestia  formy  dokumentów),  tymczasem 

Odwołujący  jednoznacznie  potwierdził,  że  warunki  udziału  w  postępowaniu  merytorycznie 

spełnia,  a  czego  Zamawiający  w  ogóle  nie  kwestionuje.  W  opinii  Odwołującego  stanowi  to 

rażący przejaw nadmiernego formalizmu Zamawiającego. Dokumenty złożone na wezwanie 

w  trybie  art.  26  ust.  3  należy  traktować  jako  wyjaśnienie  wątpliwości  podniesionych  przez 

Zamawiającego  i  jednoznaczne  potwierdzenie,  że  osoby  wskazane  w  pierwotnie  złożonym 

wykazie spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdza zresztą sam Zamawiający, 

wskazując,  w  piśmie  z  dnia  19  listopada  2020  r.,  że  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego  „Wykonawca przedłożył  skan  dokumentów,  z których wynika,  że pięć  osób 

wskazanych  w  wykazie  posiada  przeszkolenie  w  zakresie  instalacji  oraz  serwisowania 

urządzeń  typu  fotoradar  i  wideorejestrator  produkowanych  przez  firmę  ZURAD  Sp.  z  o.o.”. 

Zdaniem  Odwołującego  z  powyższego  wynika,  że  wykazał,  że  spełnia  warunek  udziału  w 

p

ostępowaniu a mimo to Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania z uwagi na 

niewykazanie 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Obiektywna  ocena  złożonego 

pierwotnie  wykazu  jednoznacznie  potwierdza 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

przez Odwołującego, a ewentualne wątpliwości rozwiewają złożone certyfikaty. 

Zamawiający, po analizie złożonego przez Odwołującego, stanął na stanowisku, że z 

jego  treści  nie  wynika,  iż  wskazane  w  nim  osoby  zostały  przeszkolone  i  posiadają 

uprawnienia  do  instalacji  oferowanych  przez  w

ykonawcę  urządzeń  rejestrujących.  Celem 

wezwania  skierowanego  do  Odwołującego  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  było  rozwianie 

wątpliwości  Zamawiającego  i  jednoznacznie  potwierdzenie,  że  wskazane  przez 

Odwołującego  osoby  posiadają  niezbędne  przeszkolenie  i  uprawnienia,  a  w  konsekwencji, 

że  Odwołujący  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  stwierdził,  że 

wątpliwości  te  jednoznacznie  usunął,  bowiem  przedstawił  Zamawiającemu  niezbędne 

dokumenty, z których wynika zarówno wymagane przeszkolenie, jak i uprawnienia osób, co 

potwierdził sam Zamawiający. Wykonawca ZURAD podkreślał, że treść kopii przedłożonych 

dokumentów  jednoznacznie  potwierdzała  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a 

Zamawiający nie przedstawił  w uzasadnieniu wykluczenia Odwołującego żadnych zarzutów 

co do ich merytorycznego zakresu.  

Kolejno  Odwołujący  wyjaśniał,  że  jego  czynność  można  rozumieć  tylko  w  jeden 

logiczny sposób. Nie przedłożył nowego wykazu osób, ponieważ podtrzymał jednoznacznie, 

że  wskazane  pierwotnie  osoby  spełniają  wymogi  Zamawiającego.  Odwołujący  przedłożył 


bowiem  kopię  dokumentów  z  daleko  posuniętej  ostrożności,  chcąc  wykonać  wezwanie 

Zamawiającego  z  najwyższą  starannością.  Mógł  bowiem  odpowiedzieć  na  to  wezwanie, 

przedkładając  nowy  wykaz  osób,  gdzie  przy  każdym  nazwisku  zamieszczono  by  krótkie 

zdanie: „potwierdzam, że osoba ta zostały przeszkolona i posiada uprawnienia do instalacji 

oferowanych  przez  Wykonawcę  urządzeń  rejestrujących”.  Jednak  Odwołujący  chciał 

merytorycznie,  rzeczowo  wyjaśnić  wątpliwości  i  przedłożył  kopie  potwierdzeń,  choć  nawet 

one  nie  były  wymagane  przez  Zamawiającego.  Ponadto,  później,  również  z  daleko 

posuniętej  ostrożności,  przedłożył  te  same  dokumenty  potwierdzone  za  zgodność  z 

oryginałem  i  opatrzone  podpisem  kwalifikowanym.  Co  prawda  była  to  czynność 

niewymagana, ale świadczy o dobrej woli Odwołującego i jego staranności. 

Odwołujący  podnosił,  że  Zamawiający  zastrzegł, jakie dokumenty  należy  przedłożyć 

w  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszego  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Biorąc 

powyższe pod uwagę oraz fakt, że jedynym wymaganym dokumentem był wykaz osób, które 

będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  należy  przyjąć,  że  jest  to  dokument 

właściwy  do  potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku udziału w  postępowaniu,  a 

wykonawca  n

ie  może  ponieść  negatywnych  konsekwencji  niewłaściwej  formy  dodatkowych 

dokumentów,  które  zostały  przedłożone  w  celu  jednoznacznego  rozwiania  wątpliwości 

Zamawiającego  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp.  Odwołujący 

podkreśla  przy  tym,  że  Zamawiający  nie  kwestionował  przy  tym  samej  możliwości 

przedłożenia  przez  Odwołującego  takich  dokumentów.  Nie  kwestionuje  treści  zawartych  w 

tych  dokumentach.  Jedyne  zastrzeżenia,  jakie  formułuje  Zamawiający,  dotyczą  tylko 

„podpisania”  dokumentów,  co  w  ocenie  Odwołującego  jest  przecież  irrelewantne  z  punktu 

widzenia oceny, czy wykon

awca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca ZURAD 

stwierdził, że ewentualnie, w razie wątpliwości Zamawiającego, 

w tej sytuacji należy wezwać Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia lub 

wyjaśnienia  dokumentów  potwierdzających  nabycie  uprawnień  i  odbycie  szkoleń  przez 

osoby wskazane w wykazie osób. Zasada jednokrotności wezwania dotyczy bowiem jednego 

dokumentu, a pierwotne wezwanie dotyczyło wyłącznie wykazu osób, który jednoznacznie, w 

ocenie Odwołującego od początku, potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 

Ewentualne  kolejne  wezwanie  dotyczyć  będzie  nowych  dokumentów,  które  Zamawiający 

ocenił po raz pierwszy, co do których złożenia nie ma podstawy prawnej ani w SIWZ, ani w 

r

ozporządzeniu.  

Odwołujący stwierdził, że pozostawał i cały czas pozostaje związany ofertą, ponadto 

wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. 


Na wstępie zgłoszonego zarzutu Odwołujący wyjaśniał, że w dniu 21 września 2020 r. 

Zamawiający,  w  związku  z  upływającym  terminem  związania  ofertą,  wystąpił  do 

w

ykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, liczony 

od dnia, w którym upływał pierwotny termin związania ofertą. Zamawiający wskazał, iż termin 

związania ofertą dla Części I upływa w dniu 25 września 2020 r. W odpowiedzi na wezwanie 

Odwołujący przygotował pismo datowane na 22 września 2020 r., w którym potwierdza wolę 

przedłużenia  terminu  związania  ofertą  zgodnie  z  wezwaniem,  tj.  o  60  dni.  Pismo  zostało 

podpisane  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  w  dniu  22  września  2020  r.  o  godz. 

22:44 przez Pana Z. S. 

(prokurenta Odwołującego), a następnie w dniu 24 września 2020 r. 

o godz. 13:03 przez Pana P. P. (

Członka Zarządu Odwołującego). Odwołujący stwierdził, że 

p

owyższe oświadczenie zostało zamieszczone na platformie zakupowej przez Pana Z. S. w 

dniu  24  lub  25  września  2020  r.,  tj.  przed  upływem  terminu  związania  oferta.  Kolejno 

wykonawca  ZURAD  w

yjaśniał,  że  Pan  Z.  S.,  zgodnie  z  „Instrukcją  dla  wykonawcy”  dla 

postępowań  opublikowanych  po  dniu  15  stycznia  2020  r.  (opublikowaną  na  platformie 

zakupowej  w  zakładce  „Regulacje  i  procedury  procesu  zakupowego”,  dalej  jako:  „IDW”), 

zalogował  się  na  konto  Odwołującego  i  skorzystał  z  zakładki  „Korespondencja”  (tj.  jedynej 

umożliwiającej  komunikację  z  Zamawiającym).  Tego  samego  sposobu  Odwołujący 

(konkretnie:  Pan  Z.  S.

)  używał  już  do  składania  pism  w  postępowaniu  oraz  w  innych 

postępowaniach Zamawiającego, a zatem zna sposób działania platformy i miał prawo uznać 

swe czynności za skuteczne. 

Jak wskazano na str. 5 IDW: 

„Korespondencja  (w  niektórych  systemach  sekcja  ta  jest  nazwana  „pytania  i  odpowiedzi  ”) 

jest  podzielona  na  dwie  sekcje  „Korespondencja  otrzymana  od  Zamawiającego”  oraz 

„Korespondencja  skierowana  do  Zamawiającego”.  Po  przejściu  do  korespondencji 

skierowanej do zamawiającego w polu akcje pojawia się przycisk „Dodaj nowe pytanie”. 

Bardzo  ważne  aby  nie  poprzestać  na  zapisaniu  pytania,  gdyż  tworzy  to  wersję roboczą  do 

której zamawiający nie ma dostępu. Po użyciu przycisku “zapisz” zmienia się on na “wyślij”, 

którego również należy użyć”. Innymi słowy, jedyna możliwość komunikacji z Zamawiającym 

to takie samo narzędzie, z jakiego wykonawcy korzystali już na etapie zadawania pytań do 

SIWZ. 

Kolejno Odwołujący wskazywał, że Pan Z. S. załączył podpisane pismo datowane na 

22 września 2020 r., w którym Odwołujący potwierdził wole przedłużenia terminu związania 

oferta  zgodnie  z  wezwa

niem,  a  następnie,  zgodnie  z  powyższymi  zapisami  IDW,  kliknął 

„Zapisz”,  a  później  „Wyślij”.  Platforma  nie  generuje  żadnego  potwierdzenia  wysłania 

korespondencji.  Po  zalogo

waniu  na  konto  Odwołującego  na  platformie  zakupowej  w 

niedzielę 27 września 2020 r. (w celu weryfikacji, czy nie otrzymano nowej korespondencji od 


Zamawiającego),  Pan  Z.  S.  zauważył,  że  w  folderze  „Wysłane”  nie  zapisała  się  wysłana 

przez  niego  wiadomość  wraz  z  załącznikiem  w  postaci  pisma  datowanego  na  22  września 

2020  r.,  więc  niezwłocznie  wysłał  taką  samą  wiadomość  ponownie,  z  daleko  posuniętej 

ostrożności.  Pan  Z.  S.  skontaktował  się  niezwłocznie  (28  września  2020  r.)  telefonicznie  z 

Przewodniczącym  Komisji  Przetargowej  Zamawiającego,  który  zapewnił,  że  przedłużenie 

te

rminu  związania  ofertą  jest  skuteczne,  wobec  czego  Odwołujący  nie  mógł  powziąć 

jakichkolwiek  wątpliwości  co  do  skuteczności  złożonego  pisma  oraz  oceny  przedstawionej 

później  przez  Zamawiającego.  Ponadto,  Odwołujący  stwierdził,  że  współpracuje  z 

Zamawiającym od 2012 r., miał zatem prawo działać w zaufaniu oraz zakładając dobrą wiarę 

samego Zamawiającego oraz jego pracowników.  

Następnie  podkreślał,  że  w  tej  sytuacji,  gdy  wskutek  upływu  czasu  pomiędzy 

złożeniem oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą a informacją o odrzuceniu 

oferty  Odwołującego,  nie  jest  możliwe  uzyskanie  innych,  zewnętrznych,  dowodów, 

oświadczenie pracownika co do dokonanych czynności należy przyjąć zgodnie z art. 190 ust. 

3  Pzp  jako  dowód  w  sprawie,  zwłaszcza,  że  Odwołujący  wykazał  się  zaangażowaniem  w 

celu zdobycia inn

ych dowodów. 

Odwołujący podał, że Zamawiający poinformował w piśmie z dnia 19 listopada 2020 

r.,  że  odrzucił  jego  ofertę  na  podstawie  art.  art.  89  ust.  1  pkt  7a  Pzp,  uzasadniając: 

„Zamawiający  wskazał,  iż  termin  związania  ofertą  dla  Części  I  upływa  w  dniu  25  września 

2020  r.  Wykonawca  ZURAD 

Sp.  z  o.  o.  wyraził  przedmiotową  zgodę  dopiero  w  dniu  27 

września 2020 r., tj. w tym dniu Zamawiający otrzymał oświadczenie Wykonawcy. Oznacza 

to,  że  termin  związania  ofertą  upłynął  w  dniu  25  września  2020  r.  i  nie  został  przedłużony 

przez  Wykonawcę  do  dnia  27  września  2020  r.  Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  na 

wniosek Zamawiającego musi mieć miejsce przed upływem terminu związania ofertą. Termin 

związania  ofertą  musi  pozostać  ciągły  i  nieprzerwany.  Nie  jest  bowiem  dopuszczalne 

przerwanie wskazanego okresu i po przerwie jego ustanowienie po raz kolejny. Należy przez 

to rozumieć, iż w sytuacji, w której Wykonawca nie dokona czynności przedłużenia terminu 

związania ofertą w pierwotnym terminie jej obowiązywania należy uznać, że zgoda, o której 

mówi  art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy,  nie  została  wyrażona,  a  oferta  podlega  odrzuceniu. 

Zgodnie z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia 6 lutego  2017  r. sygn.  KIO  151/17. 

granicznym  ter

minem,  do  którego  Zamawiający  zobowiązany  jest  oczekiwać,  jest  upływ 

pierwotnego  terminu  związania  ofertą.  Jeśli  do  tego  terminu  Wykonawca  nie  podjął 

czynności  na  wezwanie  Zamawiającego,  to  należy  przyjąć,  wobec  braku  zgody  (czynności 

pozytywnej),  że  Wykonawca  zgody  tej  nie  udziela.  W  konsekwencji  niezastosowania  się 

Wykonawcy  do  wezwania  Zamawiającego,  oferta  Wykonawcy  została  odrzucona  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy”. 


Odwołujący  stał  na  stanowisku,  że  z  powyższą  czynnością  Zamawiającego  nie 

sp

osób  się  zgodzić.  Przede  wszystkim  Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  udowodnił  ani 

choćby  nie  uprawdopodobnił  faktu,  że  nie  otrzymał  pisma  przed  dniem  upływu  terminu 

związania  ofertą.  Jest  on  dysponentem  platformy  zakupowej  i  jako  jedyny  ma  dostęp  do 

rejestru  czynności  w  postępowaniu  (logowania,  składanych  dokumentów,  błędów  itp.).  To 

zatem  sam  Zamawiający  przesadził,  że  Odwołujący  nie  ma  w  tym  momencie  dostępu  do 

danych  co 

do  czynności  dokonywanych  na  platformie  i  nie  jest  w  stanie  przedstawić 

dowodów w tym zakresie. Następnie powołując się na przepis art. 92 ust. 1 Pzp stwierdził, że 

Zamawiający  ma  obowiązek  niezwłocznego  poinformowania  wykonawców  m.in.  o 

odrzuceniu  oferty.  Natomiast 

Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o  odrzuceniu  jego 

of

erty  prawie  dwa  miesiące  po  czynności,  ocenionej  jako  nieskuteczne  złożenie  pisma.  W 

jego ocenie w 

postępowaniach prowadzonych drogą elektroniczną jest to rażące naruszenie 

zasady równego traktowania wykonawców z art. 7 Pzp, ponieważ wykonawca dwa miesiące 

po  dokonaniu  czynności  (przez  internet),  obiektywnie  nie  ma  już  możliwości  jej 

udowodnienia, mimo podjętych prób. Po pierwsze, Odwołujący próbował przeszukać historię 

przeglądarki internetowej Pana Z. S., jednak zapisuje ona czynności z ostatniego miesiąca, 

jednocześnie  usuwając  codziennie  starsze  informacje  -  obecnie  nie  jest  możliwe  ich 

odtworzenie  i  wykazanie  np.  logowania  do  p

latformy  czy  wysłania  pisma,  choć  byłoby  to 

możliwe do udowodnienia, gdyby Zamawiający wcześniej poinformował o odrzuceniu oferty. 

Po drugie, Odwołujący  próbował  uzyskać  dane  dot.  czynności  podejmowanych  przez  Pana 

Z.  S. na  platformie  zakupowej  od jego  dostawcy  internetu, tj. firmy  Multimedia  Polska  sp.  z 

o.o., jednakże dostawca internetu poinformował, że nie może udostępnić takich danych, a są 

one udostępniane wyłącznie Policji lub prokuraturze, gdy toczy się postępowanie w sprawie 

przestępstwa, a więc nie w niniejszej sprawie. 

Odwołujący  podnosił,  że  z  punktu  widzenia  postępowania  przed  Izbą  należy 

obiektywni

e ocenić  możliwości  dowodowe Odwołującego, który  dokonał wszelkich starań  w 

celu potwierdzenia zarzucanych Zamawiającemu czynów. To sam Zamawiający zdecydował, 

że  komunikacja  w  postępowaniu  odbywa  się  przez  tę  właśnie  platformę,  narzucając 

wykonawcom  zasad

y  jej  funkcjonowania.  Okoliczność,  że  Odwołujący  nie  może  zdobyć 

jednoznacznego dowodu potwierdzającego wysyłkę pisma przed upływem terminu składania 

ofert, powoduje, że ciężar dowodu spoczywa w niniejszym postępowaniu na Zamawiającym, 

ponieważ  od  Odwołującego  nie  można  wymagać  niemożliwego,  tj.  przedstawienia  danych 

będących w dyspozycji Zamawiającego. Wbrew standardom rynkowym platforma zakupowa, 

z  której  korzysta  Zamawiający,  nie  potwierdza  w  żaden  sposób  faktu  wysłania  danej 

wiadomości,  jak  ma  to  miejsce  np.  przy  Urzędowym  Potwierdzeniu  Odbioru  w  przypadku 

składania odwołania do Prezesa Izby przez ePUAP. 


Kolejno  podniesiono,  że  zgodnie  z  art.  190  Pzp  oraz  6  k.c.  ciężar  dowodowy  w 

postępowaniu  odwoławczym  spoczywa  co  do  zasady  na  Odwołującym  nie  mniej  jednak 

Odwołujący  podkreślał,  że  skoro  wskutek  czynności  Zamawiającego  jedynym  sposobem 

potwierdzenia  wysyłki  pisma  jest  oświadczenie  pracownika  Odwołującego,  to  należy  ten 

dowód przyjąć jako wystarczający, a ciężar dowodu przeciwnego spoczywa w tym momencie 

na  Zamawiającym.  To  Zamawiający  bowiem  określił  i  narzucił  sposób  funkcjonowania 

platformy  z

akupowej,  z  pewnością  może  zatem  przedstawić  informacje  obejmujące  m.in. 

rejestr  logowań  na  platformie,  czynności  wykonawców  dokonywane  w  platformie,  rejestr 

wysłanych i otrzymanych wiadomości. Odwołujący do tego źródła danych nie ma dostępu. 

Odwołujący  podtrzymywał  stanowisko,  że  pozostaje w  sposób  ciągły  i  nieprzerwany 

związany złożoną ofertą, co potwierdzają zarówno oświadczenie woli złożone w odpowiedzi 

na  wezwan

ie  Zamawiającego,  jak  i  okoliczności,  w  których  zostało  złożone,  a  także 

fundamentalne  zasady  prawa  zobowiązań  stosowane  w  zamówieniach  publicznych. 

Natomiast  o

drzucenie  oferty  Odwołującego  to  wyłącznie  przejaw  nadmiernego  formalizmu 

Zamawiającego.  

W dni

u 7 stycznia 2021 r. Zamawiający przesłał do Izby odpowiedź na odwołanie, w 

której wnosił o: 

oddalenie w całości odwołania; 

2.  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  zez

nań  świadka  Pani  E.  G.  -  członka 

komisji  przetargowej  Zamawiającego  na  okoliczność  kontaktu  Odwołującego  z 

Zamawiającym  odnośnie  terminu  związania  ofertą  i  jego  świadomości  co  do 

przekroczenia terminu, 

zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  zwrotu  kosztów 

postępowania,  tj.  kosztów  reprezentacji  wg  przedstawionych  na  rozprawie 

rachunków. 

W uzasadnienie powyższego pisma podnosił m. in., że: 

Zarzut dotyczący przedłużenia terminu związania ofertą. 

W  pierwszej  kolejności  za  bezpodstawny  Zamawiający  uznawał  zarzut  dotyczący 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  ZURAD  z 

uwagi  na  upływ  terminu  związania  ofertą.  Jego 

zdaniem  w

brew stanowisku Odwołującego, nie doszło do skutecznego wyrażenia zgody na 

przedłużenie  terminu  związania  ofertą  przed  jego  upływem  (tj.  przed  dniem  25.09.2020  r.), 


czego konsekwencją było odrzucenie oferty wykonawcy ZURAD na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 7a) Pzp. 

Zamawiający wyjaśniał, że e dniu 21.09.2020 r. w oparciu o przepis art. 85 ust. 2 Pzp, 

wystąpił  do  wykonawców  z  wnioskiem  o  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  o  okres  60 

dni. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zamawiającego, termin związania ofertą upływał 

w  dniu  25.09,  2020  r.,  zatem  najpóźniej  do  tego  terminu  wykonawcy  powinni  byli  wyrazić 

zgodę  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą.  Zamawiający  zastrzegł  również,  że 

niewyrażenie  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  z  jednoczesnym 

przedłużeniem/wniesieniem  wadium  przed  upływem  obecnego  terminu  związania  ofertą, 

spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy z p

ostępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a 

Pzp. Wykonawca ZURAD 

przedłożył, za pośrednictwem platformy służącej do komunikacji z 

Zamawiającym,  oświadczenie  o  przedłużeniu  terminu  związania  ofertą  oraz  ważność 

wniesionego  wadium  dopiero  w  dniu  27.09.2020  r.  Oświadczenie  o  przedłużeniu  terminu 

związania ofertą zostało zamieszczone na platformie 27.09.2020 r. o godz. 22:40. 

Wobec  tego, 

w  ocenie  Zamawiającego  nie  ulega  wątpliwości,  iż  miało  miejsce 

przerwanie  terminu  związania  ofertą  (w  okresie  od  25.09.2020  r.  do  27.09.2020  r.).  W 

konsekwencji  Zamawiający  zobowiązany  był  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  ZURAD  w 

trybie art. 87 ust. 1 pkt 7a Pzp. 

Zamawiający  stwierdził,  że  nieprawdziwe  pozostają  twierdzenia  Odwołującego, 

jakoby  złożenie  oświadczenia  o  przedłużeniu  terminu  związania  ofertą  (oraz  ważność 

wniesionego  wadium)  nastąpiło  w  dniu  24  lub  25.09.2020  r.  Zdaniem  Zamawiającego  brak 

jest jakichkolwiek podstaw do uznania, że w tym terminie Odwołujący (w osobie Pana Z. S.) 

zamieścił powyższe oświadczenie na platformie. Jak wynika z informacji pozyskanych przez 

Zamawiającego od podmiotu obsługującego platformę, w tych dniach ze strony wykonawcy 

ZURAD 

nie  odnotowano  żadnych  czynności  związanych  z  wysyłaniem  korespondencji  do 

Zamawiającego.  Na  potwierdzenie  powyższego,  Zamawiający  przedłożył  wykaz  logowań 

oraz  czynności  wykonywanych  przez  Odwołującego  na  platformie  oraz  informacje  od 

podmiotu  obsługującego  platformę.  Wynika  z  nich,  że  w  dniach  24  oraz  25.09.2020  r. 

wykonawca ZURAD (w osobie Pana Z. S.

) nie podejmował na platformie żadnych czynności. 

Wysyłanie  odpowiedzi  w  sprawie  przedłużenia  terminu  związania  ofertą  miało  miejsce 

dopiero  27.09.2020  r.  o  godz.  22:40  (poz.  nr  15  wykazu),  a  więc  po  terminie  związania 

ofertą.  Dodatkowo  Zamawiający  wskazywał,  że  z  informacji  uzyskanych  od  podmiotu 

obsługującego platformę wynika, że w okresie trwania postępowania nie występowały żadne 

problemy  techniczne,  które  mogłyby  wpłynąć  na  składanie  ofert  bądź  wysyłanie 

korespondencji  przez  Odw

ołującego.  Zatem  wykonawca  ZURAD  miał  możliwość 

przekazania  Zamawiającemu  zgody  na  wydłużenie  terminu  związania  ofertę  do  dnia 


25.09.2020 r., a wszelkie opóźnienia w tym zakresie obciążają wyłącznie Odwołującego. Co 

więcej,  brak  jakichkolwiek  problemów  technicznych  związanych  z  działaniem  platformy  w 

dniach 24 oraz 25.09.2020 r. wynika z informacji, jaką sam Odwołujący uzyskał od podmiotu 

obsługującego  platformę.  Wobec  tego,  wszelkie  problemy  z  wysłaniem  odpowiedzi  w 

sprawie  przedłużenia  terminu  związania  ofertą  w  terminie  wyznaczonym  przez 

Zamawiającego (tj. do dnia 25.09.2020 r.) obciążają tylko i wyłącznie Odwołującego. 

Ponadto 

Zamawiający  zwracał  uwagę,  że  Odwołujący  w  osobie  pana  Z.  S. 

niezwłocznie  po  rzekomym  wysłaniu  oświadczenia  do  Zamawiającego  w  dniu  24  lub 

25.09.2020  r.,  powinien  był  sprawdzić  czy  rzeczywiście  doszło  do  skutecznego  wysłania 

dokumentu  o  zgodzie  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą.  Wbrew  twierdzeniom 

Odwołującego, platforma zawiera funkcję umożliwiającą weryfikację wysłanych wiadomości. 

Z  informacji  uzyska

nych  od  podmiotu  obsługującego  platformę  wynika,  że  „informację  o 

udzieleniu  odpowiedzi  widać  po  statusie  korespondencji  -  widoczne  jest,  czy  "Udzielono 

odpowiedzi”, czy "Nowa korespondencja". Gdyby wykonawca utworzył nową korespondencję 

na  zakładce  Korespondencja  skierowana  do  Zamawiającego,  Wykonawca  widziałby  ją  na 

l

iście, ze statusem Zapisana lub Wysłana (w zależności od tego, co zrobił)". 

W  związku  z  tym,  zdaniem  Zamawiającego,  całkowicie  niezrozumiałe  są  próby 

tłumaczenia  ze  strony  Odwołującego,  że:  „Wbrew  standardom  rynkowym,  Platforma 

Zakupowa,  z  której  korzysta  Zamawiający,  nie  potwierdza  w  żaden  sposób  faktu  wysłania 

danej  wiadomości,  jak  ma  to  miejsce  np.  przy  Urzędowym  Potwierdzeniu  Odbioru  w 

przypadku  składania  odwołania  do  Prezesa  Izby  przez  ePUAP”.  Jak  zostało  powyżej 

wskazane, 

użytkownicy  platformy  mają  możliwość  monitorowania  statusu  korespondencji  z 

Zamawiającym,  zarówno  odebranej,  jak  i  wysłanej.  Co  szczególnie  istotne,  Pan  Z.  S. 

doskonale wiedział, w jaki sposób sprawdzić status korespondencji z Zamawiającym. Z treści 

odwołania  wynika,  że  w  dniu  27.09.2020  r.  ustalił,  że  oświadczenie  o  zgodzie  na 

przedłużenie  terminu  związania  ofertą  nie  zostało  wysłane.  Zamawiający  stwierdził,  że  nie 

ulega przy tym wątpliwości, że takie sprawdzenie powinno nastąpić niezwłocznie po wysłaniu 

korespondencji  do  Za

mawiającego  w  dniu  24  lub  25.09.2020  r.  (a  w  rzeczywistości  próbie 

wysłania), a nie kilka dni po takiej czynności. Należyta staranność profesjonalisty nakłada na 

wykonawcę (w tym przypadku Odwołującego) obowiązek dokładnej weryfikacji składanych w 

p

ostępowaniu  dokumentów.  Przy  czym  taka  weryfikacji  dotyczy  nie  tylko  aspektów 

merytorycznych, ale również formalnych (w tym formy oraz sposobu składania dokumentów). 

Jednocześnie  brak  należytej  staranności  ze  strony  wykonawcy  w  żadnym  stopniu  nie 

powinna obciążać Zamawiającego.  

W  opinii  Zamawiającego  na  uwagę  zasługuje  również  fakt,  że  w  pkt.  4.6.  SIWZ 

Zamawiający  wprost  wskazał,  że:  „Szczegóły  na  temat  wykonywania  poszczególnych 


czynności w toku postępowania zawarte są w Instrukcji dla wykonawcy. Instrukcja dostępna 

jest  pod 

określonym  adresem.  Wobec  tego,  osoby  wykonujące  czynności  w  imieniu 

wykonawcy ZURAD 

powinny były zapoznać się z instrukcją funkcjonowania platformy, która 

szczegółowo opisuje sposób komunikacji z Zamawiającym. 

Powołując  się  na  jednolity  pogląd  doktryny  oraz  orzecznictwa,  Zamawiający 

stwierdził,  że  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  powinno  nastąpić  przed  upływem  tego 

terminu. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy do przedłużenia terminu związania ofertą dochodzi 

na  wniosek  Z

amawiającego,  jak  i  w  przypadku  samodzielnego  przedłużenia  terminu  przez 

wykonawców.  Oznacza  to,  że  termin  związania  ofertą  powinien  pozostać  ciągły  i 

nieprzerwany, a złożenie oświadczenia w tym zakresie w terminie późniejszym (tj. po upływie 

terminu  związania  ofertą),  należy  ocenić  jako  złożenie  nowej  oferty.  Jednocześnie,  jeżeli 

wykonawca  nie  dokona  czynności  przedłużenia  terminu  związania  ofertą  w  pierwotnym 

terminie  jej  obowiązywania,  przyjmuje  się,  że  zgoda,  o  której  mówi  art.  89  ust.  1  pkt  7a 

ustawy  Pzp,  nie  została  wyrażona.  W  konsekwencji  zamawiający  zobowiązany  jest  do 

odrzucenia oferty na powyższej podstawie. 

Jednocześnie  Zamawiający  podkreślał,  że  oświadczenie  wykonawcy  o  przedłużeniu 

terminu  związania  ofertą  w  trybie  art.  85  ust.  2  Pzp  (tj.  na  wezwanie  Zamawiającego) 

powinno  być  złożone  w  sposób  wyraźny.  Nie  jest  dopuszczalne  dorozumiane  wyrażenie 

zgody  przez  wykonawcę  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą. W  szczególności  takiej 

zgody nie należy ustalać na podstawie innych czynności wykonawcy, m.in. korespondencji z 

Z

amawiającym,  wnoszenia  środków  ochrony  prawnej,  czy  wykonywania  czynności 

faktycznych  lub  prawnych  związanych  z  przedłużaniem  ważności  wadium.  Wobec 

powyższego  Zamawiający  uznał,  że  wszelkie  rozważania  Odwołującego  o  zastosowaniu 

przepisów  Kodeksu  cywilnego  dotyczących  oświadczeń  woli  (w  tym  art.  67  k.c.)  za 

bezzasadne.  Przedstawiona  w  odwołaniu  analiza  zmierza  wyłącznie  do  próby 

konwalidowania  braku  skutecznego  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania 

ofertą,  co  na  gruncie  przepisów  ustawy  jest  wykluczone.  Zamawiający  podniósł,  że 

Odwołujący  całkowicie  pomija  fakt,  że  Pzp  zawiera  własne  (autonomiczne)  rozwiązania 

dotyczące  terminów  związania  ofertą  oraz  ich  przedłużania,  do  których  przepisy  Kodeksu 

cywilnego  nie  znajdują  zastosowania.  Z  uwagi  na  istotne  różnice  w  zakresie  skutków 

związania ofertą na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego w stosunki do przepisów Pzp, nie 

można  w  prosty  mechaniczny  sposób  przenosić  rozwiązań  prawa  cywilnego  na  prawo 

zamówień publicznych w zakresie konsekwencji upływu terminu związania ofertą. 

Zarzut dotyczący wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

posiadania potencjału kadrowego. 


W ocenie Zamawiającego wskazany zarzut również nie zasługiwał na uwzględnienie. 

Jego  zdaniem  czynność  polegająca  na  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt  12 ustawy 

była prawidłowa, bowiem Odwołujący nie wykazał w 

należyty  sposób  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadania 

potencjału kadrowego. 

W  pierwszej  kolejn

ości  Zamawiający  zwracał  uwagę,  że  Odwołujący  w  pierwotnie 

złożonym wykazie ograniczył się do zamieszczenia informacja o treści: „Posiada uprawnienia 

do  serwisowania  urządzeń  rejestrujących  wydane  przez  ZURAD  Sp.  z  o.o.".  W  ocenie 

Zamawiającego  oczywistym  było,  iż  taka  informacja  nie  odpowiadała  wymogom 

Z

amawiającego  dotyczącym  treści  wykazu osób. W  żaden  sposób  nie  wynikało z  niej jakie 

kwalifikacje  posiadają  określone  osoby  oraz  jakimi  uprawnieniami  oraz  certyfikatami  się 

legitymują. W szczególności z załączonego wykazu nie wynikało, iż wskazane w nim osoby 

zostały  przeszkolone  i  posiadają  uprawnienia  do  instalacji  oferowanych  przez  wykonawcę 

urządzeń rejestrujących. 

Zamawiający podkreślał, że w wykazie osób należało podać informacje o konkretnych 

szkoleni

ach (certyfikatach), a nie tylko nazwę producenta wydającego zaświadczenia. Tylko 

na  takiej  podstawie  Zamawiający  był  w  stanie  zweryfikować  jakie  uprawnienia  (certyfikaty) 

posiadają  określone  osoby  oraz  czy  zapewniają  one  prawidłową  realizację  zamówienia. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  wywodził,  że  całkowicie  bezzasadne  pozostają  zatem 

twierdzenia 

Odwołującego,  że  wskazana  w  wykazie  osób  informacja  o  uprawnieniach 

potwierdza  posiadanie  przez  wskazane  osoby  wymaganych  sz

koleń.  Zamawiający 

akcentował,  że  to  na  Odwołującym  ciążył  obowiązek  przedstawienia  takiego  wykazu  osób, 

który  jednoznacznie  potwierdzi  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

posiadania potencjału kadrowego. 

Zamawiający  stwierdził,  że  fakt,  iż  wykonawca  ZURAD  jest  producentem  urządzeń 

rejestrujących  i  współpracował  dotychczas  z  Zamawiającym,  w  żadne  sposób  nie  zwalniał 

Odwołującego  z  obowiązku  należytego  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w 

p

ostępowaniu. Bez względu na to, czy wykonawca współpracował już z Zamawiającym, czy 

też  bierze  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  po  raz  pierwszy, 

powinien  złożyć  dokumenty  merytorycznie oraz formalnie zgodne z  wymogami  określonymi 

przez  Z

amawiającego  w  postępowaniu.  Każdy  z  wykonawców  biorących  udział  w 

postępowaniu  powinien  być  traktowany  jednakowo,  co  oznacza,  że  należy  wobec  każdego 

nich stosować takie same wymogi w zakresie składanych dokumentów (w tym dokumentów 

na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu).  Wobec  tego  w  opinii 

Zamawiającego wykonawca ZURAD powinien był przedłożyć Zamawiającemu dokumenty na 

potwierdzeni

e spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania potencjału 


kadrowego,  które  zarówno  merytorycznie,  jak  i  formalnie,  odpowiadają  wymogom 

wynikającym ze specyfikacji. 

Wobec 

p

owyższego,  Zamawiający  wyjaśniał,  że  zobowiązany  był  do 

przeprowadzenia  postępowania  wyjaśniającego  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  i  wezwania 

wykonawcy  ZURAD 

do  złożenia  wykazu  osób,  z  którego  będzie  wynikało  potwierdzenie 

spełnienia  przez  Odwołującego  warunku  udziału  w  postępowaniu.  W  odpowiedzi  na 

wezwanie z dnia 24.08.2020 r. Odwołujący natomiast przedstawił kopie (skany) certyfikatów, 

które  nie  spełniały  wymogu  dotyczącego formy dokumentów  składanych w  postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  publicznego.  Złożone  kopie  certyfikatów  nie  zostały  opatrzone 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  (zawierały  wyłącznie  odręczne  podpisy  osób 

reprezentujących  wykonawcę  ZURAD).  Zamawiający,  wbrew  stanowisku  przedstawionemu 

przez Odwołującego podnosił, że certyfikaty powinny zostać przedłożone Zamawiającemu w 

formie  elektron

icznej  pod  rygorem  nieważności  i  podpisane  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  (lub  w  formie elektronicznej kopii  dokumentu poświadczenie za zgodność  z 

oryginałem  przy  użyciu  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego).  Taki  wymóg  wynikał 

wp

rost  z  pkt.  6.1.  oraz  6.3.  SIWZ  zgodnie  z  którym:  6.1  „Oferta,  Jednolity  Europejski 

Dokument  Zamówienia,  pełnomocnictwa,  oświadczenie  o  przynależności  (lub  braku)  do 

grupy  kapitałowej,  dokumenty  wskazane  w  art.  25  ust  1  ustawy  Pzp  tj.  oświadczenia  lub 

dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw  do 

wykluczenia lub spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych  przez  Zamawiającego  w  tym  ich  uzupełnienia  na  podstawie  ustawy  Pzp, 

dokumenty  pochodzące  od  podmiotów  trzecich,  w  tym  JEDZ,  treść  zobowiązań,  winny  być 

sporządzone  z  zachowaniem  formy  elektronicznej  pod  rygorem  nieważności  i  podpisane 

kwalifik

owanym  podpisem  elektronicznym”.  Natomiast  zgodnie  z  pkt.  6.3.  SIWZ: 

„Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego”. 

Ponadto,  Zamawiający  w  pkt  4.5.  SIWZ  wskazał,  że  dopuszcza  w  szczególności 

następujące  formaty  danych,  dokumentów  i  oświadczeń:  doc,  .docx  .  pdf  .xml,  podpisane 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  Natomiast  według  pkt.  8.2.  SIWZ,  komunikacja 

między  Zamawiającym  a  Wykonawcami,  w  tym  wszelkie  oświadczenia,  wnioski, 

zawiadomienia oraz in

formacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy. 

Zdaniem  Zamawiającego  należy  uznać,  że  w  niniejszym  przypadku  przedłożone 

certyfikaty  stanowią  także  dokumenty,  do  których  znajdują  zastosowanie  przepisy 

Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26.07.2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 


(Dz.U.  z  2020  r.,  poz.  1282),  w  tym  14  ust.  2  tego  r

ozporządzenia.  Biorąc  pod  uwagę 

okoliczności  faktyczne,  przedłożone  certyfikaty  stanowią  uzupełnienie  przedłożonego 

wcześniej  wykazu  osób.  Zatem  do  wskazanych  certyfikatów  należy  również  stosować 

wymogi dotyczące formy właściwej dla takiego wykazu. Zgodnie natomiast w treścią 14 ust. 

2  przywołanego  rozporządzenia  „Dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których  mowa  w 

rozporządzeniu,  składane  są  w  oryginale  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub  w 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem”. 

Zamawiający wyjaśniał, że w wezwaniu z dnia 24.08.2020 r. zamieścił pouczenie o formie w 

jakiej powinny zostać złożone wymagane dokumenty. Pomimo tego, wykonawca ZURAD nie 

zastosował  się  do  wskazanego  pouczenia  i  przedłożył  dokumenty  w  niewłaściwej  formie. 

Jednocześnie  wskazywał,  że  ponowne  złożenie  przez  Odwołującego  certyfikatów  w  dniu 

29.09.2020 r. (w tym przypadku opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym), nie 

mogło zostać uznane przez Zamawiającego za skuteczne. Po pierwsze, uzupełnienie miało 

miejsce  znacznie  po  terminie  wyznaczonym 

do  złożenia  prawidłowego wykazu  osób (tj.  po 

31.08.2020  r.).  Ponadto,  dokumenty  zostały  złożone  bez  uprzedniego  wezwania  ze  strony 

Zamawiającego, z własnej inicjatywy Odwołującego. Przepisy Pzp natomiast nie przewidują 

możliwości  samodzielnego  uzupełniania  określonych  dokumentów.  Oznacza  to  zatem,  iż 

wykonawca ZURAD powi

nien był złożyć prawidłowy wykaz osób w pierwotnie wyznaczonym 

terminie, a wszelkie próby konwalidowania wcześniejszych uchybień pozostają spóźnione. 

Ponadto 

Zamawiający  nie  zgadzał  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego,  iż 

Zamawiający  w  razie  powzięcia  wątpliwości  co  do  przedłożonych  certyfikatów  powinien  był 

wezwać Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści 

dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień i odbycie szkoleń przez osoby wskazane 

w  wykazie  osób.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  nie  jest  rolą  Zamawiającego  podejmowanie 

czynności  zmierzających  do  korygowania  błędów  wykonawców,  w  tym  dotyczących 

niewłaściwej  formy  składanych  dokumentów.  Odwołujący,  jako  profesjonalista,  powinien 

dokładnie  zapoznać  się  z  wymogami  SIWZ  i  właściwymi  przepisami  prawa  oraz  złożyć 

dokumenty w wymaganej formie.  

KIO 3168/20 

W  dniu  30  listopada  2020  r.  wykonawca  Sprint  S.A.  z  siedzibą  w  Olsztynie  przy  ul. 

Jagiellończyka  26  (dalej:  „Sprint”  lub  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie wobec  niezgodnej  z  przepisami ustawy  czynności  badania i  oceny 

ofert dokonanej w części I i III zamówienia. 


Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  PolCam 

Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PolCam"  lub  „Przystępujący”)  w 

zakresie  cz

ęści  I  oraz  III  zamówienia  pomimo,  że  jej  treść  nie  odpowiada  treści 

spec

yfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ” lub „specyfikacja”); 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty PolCam w zakresie cz. I 

oraz III pomimo popełnienia przez wykonawcę błędu w obliczeniu ceny. 

Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie  części  I  oraz  III  oraz  odrzucenie 

oferty złożonej przez wykonawcę PolCam w tych częściach na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

oraz pkt 6 Pzp. 

1.  Zarzut naruszenia 

przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 

Odwołujący  wyjaśniał,  że  w  treści  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  że  obowiązkiem 

wykonawcy w ramach realizacji zamówienia jest: 

a) 

zainstalowanie  we  wskazanej  lokalizacji,  urządzenia  rejestrującego,  którego 

e

lementami  składowymi  są:  fundament,  konstrukcja  wsporcza  oraz  urządzenie 

rejestrujące 

b) 

wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla urządzenia rejestrującego. 

Kolejno  wykonawca  Sprint  wyjaśniał,  że  w  myśl  SIWZ  (m.in.  pkt  2.5  SIWZ),  w 

odniesieniu  do  cz.  I, 

wyłącznie  w  sytuacji  gdy  w  danej  lokalizacji  urządzenia  rejestrujące 

będą instalowane na masztach lub fundamentach będących już w posiadaniu GITD, bądź z 

wykorzystaniem  istniejącego  przyłącza  elektroenergetycznego,  stanowiącego  własność 

Zamawiającego,  możliwe  będzie  zaoferowanie  zamówienia  wykonawczego  bez  realizacji 

przyłącza.  Stosownie  do  treści  SIWZ  Zamawiający  wymagał  określenia  w  ofercie  ceny  za 

wykonanie 1 

mb przyłącza elektroenergetycznego. Cena ta stanowiła kryterium oceny ofert o 

wadze  50%.  W  ocen

ie  Odwołującego  Zamawiający  nie  oczekiwał  natomiast  wskazania  w 

ofercie ceny za dostawę, instalację i uruchomienie urządzenia rejestrującego. 

Odwołujący  podnosił,  że  z  powyższego  wynika,  że  będące  elementem  przedmiotu 

zamówienia  przyłącze,  stanowiące  równocześnie  kryterium  oceny  ofert,  stanowi  instalację 

kablową doprowadzającą energie elektryczną do urządzenia rejestrującego. Jego zdaniem w 

oparciu o treść SIWZ należy stwierdzić, że obowiązkiem wykonawcy było zaoferowanie ceny 

mb  przyłącza,  obejmującej  w  sobie  koszt  wykonania  1  mb  podłączenia  urządzenia 

rejestrującego do sieci energetycznej. Odwołujący podkreślał, że koszt wykonania przyłącza 


energetycznego  nie  mógł  być  przeniesiony  do  ceny  za  dostawę,  instalację  i  uruchomienie 

urządzenie  rejestrującego,  która  to  zresztą  w  ogóle  nie  podlegała  ocenie  na  etapie 

postępowania na zawarcie umowy ramowej. 

Zdaniem  Sprint  wymagało  również  podkreślenia,  że  na  wykonanie  1  mb  przyłącza 

składa się szereg istotnych pozycji kosztowych w tym: 

  Zakup materiałów (m.in. kable zasilające, rury osłonowe, studnia); 
  Sprzęt: (m.in. koparka ładowarka; przyczepa z zabezpieczeniem; przewierty); 
  Projektowanie  (projekty  TOR  na  czas  robót;  projekty  tras  kablowych;  obsługa 

geodezyjna; uzgodnienia zewnętrzne); 

  Robocizna  (m.in.  układanie  rur  osłonowych;  praca  przy  koparce;  zaciąganie  kabla 

energetycznego; odtworzenie nawierzchni); 

  Koszty kontraktowe; 
  Koszty pośrednie. 

Kolejno  wyjaśniał,  że działając w  trybie art.  90  ust.  1 i  ust.  1a  pkt  1  Pzp,  pismem  z 

dnia  29.06.2020  r.,  Zama

wiający  wezwał  wykonawcę  PolCam  do  udzielenia  wyjaśnień,  w 

tym  złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia  ceny  wykonania  1  mb  przyłącza 

elektroenergetycznego.  W  odpowie

dzi  na  powyższe  wykonawca  PolCam  w  wyznaczonym 

terminie złożył wyjaśnienia w tym zakresie.  

Wykonawca  Spri

nt  wskazywał,  że  treść  wyjaśnień  złożonych  przez  wykonawcę 

PolC

am  potwierdza,  że  w  cenie  za  1  mb  przyłącza  uwzględnił  on  jedynie  koszt  opłat 

dotyczących  tej  części  prac  (od  linii  energetycznej  do  zestawu  złączowo-pomiarowego), 

która  obligatoryjnie  realizowana  jest  przez  przedsiębiorstwo  energetyczne  po  kosztach 

wynikających z taryf energetycznych i która stanowi własność zakładu energetycznego, a nie 

Zamawiającego. Koszt wykonania przyłącza elektroenergetycznego, która należeć będzie do 

Zamawiającego  tj.  od  zestawu  złączowo-pomiarowego  do  urządzenia  w  ogóle  nie  została 

przez PolC

am uwzględniona w cenie 1 mb przyłącza. Takie podejście wykonawcy wynikało z 

błędnego  założenia,  że  cena  wykonania  1  mb  przyłącza  ma  obejmować  jedynie  koszt 

wykonania prac związanych z majątkiem zakładu energetycznego (od linii energetycznej do 

zestawu złączowo-pomiarowego), a nie przyłącza stanowiącego własność Zamawiającego tj. 

od złącza do urządzenia. Odwołujący podkreślał, że koszt wykonania przyłącza od złącza do 

urz

ądzenia  rejestrującego  stanowił  zasadniczy  czynnik  cenotwórczy  tej  części  zamówienia. 

Ponadto  Odwołujący  podniósł,  że  przedstawione  powyżej  rozumienie  wymagań  SIWZ  w 

zakresie  „przyłącza",  a  wynikające  wprost  z  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  zostało 

potwierdzone  przez  w

ykonawcę  PolCam  w  trakcie  rozprawy  przed  Krajową  Izbą 

Odwoławczą w sprawie o sygn. akt KIO 2394/20 oraz w treści złożonej na ten wyrok skargi 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 


Niezależnie zatem od okoliczności, iż oferta PolCam została odrzucona na podstawie 

art.  90  ust.  3  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  4 

Pzp (konieczność odrzucenia oferty na tej podstawie 

wynikała z wyroku Izby o sygn. akt KIO 2394/20 dotyczącego cz. II, jednakże w tożsamym w 

stosunku  do  cz.  I  oraz  III  stanie  faktycznym  i  prawnym), 

w  ocenie  Odwołującego 

Zamawiający powinien był równocześnie odrzucić tę ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 

Pzp. 

Odwołujący argumentował, że wbrew wymaganiom SIWZ, wykonawca PolCam w ogóle 

nie określił w treści swojej oferty ceny za wykonanie 1 mb przyłącza elektroenergetycznego 

od złącza do urządzenia rejestrującego. W zaistniałych okolicznościach w ocenie wykonawcy 

Sprint należało równocześnie uznać, że wykonawca PolCam w ogóle nie zaoferował w treści 

złożonej  oferty  wykonania  przyłącza  w  rozumieniu  SIWZ.  Zamawiający  jednoznacznie 

wymagał, aby koszt przyłącza nie był uwzględniony w cenie urządzenia rejestrującego, a jak 

wynika  z  wyjaśnień  wykonawcy  PolCam  koszt  wykonania  przyłącza  stanowiącej  własność 

Zamawiającego (od złącza do urządzenia rejestrującego) zamierza on właśnie ująć w cenie 

za  dostawę  urządzenia.  Podsumowując  Odwołujący  stwierdził,  że  w  świetle  zaistniałych 

okoliczności niezbędne było odrzucenie oferty wykonawcy PolCam na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 Pzp jak

o niezgodnej z treścią SIWZ. 

2.  Zarzut naruszenia 

przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

Powołując  się  na  pkt  1  uzasadnienia  odwołania  wykonawca  Sprint  stwierdził,  że 

wykonawca  PolCam,  w  cenie  za  1 

mb  przyłącza  określił  jedynie  koszt  wykonania  prac  w 

zakresie  realizowanym  przez  Zakład  Energetyczny  i  stanowiącym  jego  własność. 

Tymczasem, Zamawiający jednoznacznie wymagał, aby cena 1 mb przyłącza uwzględniała 

zryczałtowany  koszt  wykonania  1  mb  przyłącza,  stanowiącego  własność  Zamawiającego, 

niezależnie  od  warunków  jego  wykonania,  w  tym  zakazane  było  przeniesienie  kosztu 

wykonania przyłącza do ceny za dostawę urządzenia rejestrującego. 

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 6 

Pzp odrzuceniu podlega oferta, która zawiera błąd w 

obliczeniu  ceny  lub  kosztu.  Okoliczność  w  której  w  cenie  oferty  za  1  mb  przyłącza  ww. 

wykonawca nie uwzględnił  żadnych kosztów  wykonania  przyłącza od  złącza do  urządzenia 

rejestrującego, a jego zamiarem jest ujęcie tych kosztów w cenie za dostawę urządzenia, w 

ocenie  Odwołującego  stanowi  błąd  w  obliczeniu  ceny  oferty,  co  oznacza,  że  wykonawca 

obliczył cenę oferty w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie. 

Na  koniec  Odwołujący  zwracał  uwagę,  że  przyjęcie  ww.  oferty  oznaczałoby  brak 

możliwości  równego  traktowania  wykonawców  na  etapie  postępowań  wykonawczych. 

Odwołujący,  w  tym  pozostali  wykonawcy  zakwalifikowani  do  umowy,  ramowej,  koszt 


przyłącza od złącza do urządzenia rejestrującego uwzględniają w cenie 1 mb przyłącza, a z 

kolei wykonawca PolC

am ten zakres uwzględnia w cenie urządzenia. 

W dniu 4 stycznia 20

21 r. do Izby ze strony Zamawiającego wpłynęła odpowiedź na 

odwołanie, w której Zamawiający poinformował, że uwzględnia odwołanie w całości. 

W  dniu  7  stycznia  2021  r.  do  Izby  ze  strony  wykonawcy  PolCam  jako  wykonawcy 

przystępującego  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wpłynął 

sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu.  W  toku  posiedzenia  z  udziałem  stron  w  dniu  8  stycznia  2021  r.  wykonawca 

podtrzymał  swoje  stanowisko  względem  wniesionego  sprzeciwu  popierając  jednocześnie 

argumentację zawartą w jego treści. 

Uwzględniając  dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

przedstawioną przez Zamawiającego, złożone dowody oraz stanowiska i oświadczenia 

Stron  i  Przystępujących  złożone  w  pismach  procesowych  oraz  na  posiedzeniu  i 

rozprawie Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

KIO 3157/20  

K

rajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  o  którym  stanowi  przepis  art.  179  ust.  1  Pzp, 

według  którego  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  przysługują  wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub  miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Izba ustaliła, że w rozpoznawanej sprawie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego przystąpili wykonawcy: Lifor Sp. z o.o. oraz Sprint.  

Izba uznała, że odwołanie podlega oddaleniu. 

1.  Zarzuty 

dotyczące oferty wykonawcy PolCam. 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny w sprawie. 


Przedmiotem  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu  jest  dostawa,  instalacja  i 

uruchomienie  urządzeń  rejestrujących  wykroczenia  związane  z  niestosowaniem  się 

kierujących pojazdami do wskazań sygnalizacji świetlnej.  

W ramach pkt 3 Wymagania prawne dotyczące urządzeń rejestrujących Zamawiający 

stwierdził – pkt. 3.10 (str. 48 SIWZ): 

„Dostawa  i  instalacja  obejmować  będzie  wszystkie  prace  niezbędne  do  przekazania 

Zamawiającemu w pełni sprawnych i działających urządzeń rejestrujących, zamontowanych 

na konstrukcjach wsporczych w docelowych lokalizacjach, a w szczególności: 

a) 

Wykonanie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  wymaganym  przepisami  i  w  sposób 

zgodny z zasadami wiedzy 

technicznej, która umożliwi wykonanie instalacji, a także przyszłe 

utrzymanie,  modernizację  i  inne  zmiany  w  zakresie  stacjonarnych  urządzeń  rejestrujących, 

konstrukcji wsporczych i przyłączy, 

b)  Uzyskanie  przed  przystąpieniem  do  instalacji,  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego 

wszystkich  niezbędnych  pozwoleń  na  prowadzenie  prac,  instalację  urządzenia,  projektów 

organizacji ruchu oraz innych niezbędnych uzgodnień, w tym z zarządcami dróg, 

c) Wykonanie niezbędnych przyłączy elektroenergetycznych, z tym, że przed przystąpieniem 

do  budowy  przyłączy  Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać,  w  imieniu  i  na  rzecz 

Zamawiającego  warunki  techniczne  przyłącza  oraz  uzyskać  niezbędne  zezwolenia 

wymagane w celu wykonania przyłącza i jego eksploatacji.”  

- pkt. 3.12, podpunktu d 

(str. 48 SIWZ): „W toku postępowania wykonawczego o udzielenie 

zamówienia wykonawczego przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

stosować będzie następujące kryteria: (…) 

d)  Kryterium  „Cena  wykonania  1mb  przyłącza  elektroenergetycznego”  –  cena  brutto 

wykonania przyłącza elektroenergetycznego.”. 

Dodatkowo  określił  w  Cz.  III  B.  Badanie  i  ocena  ofert  –  Część  I  -  III:  „(…)  3.  Zamawiający 

dokona oceny oferty, jako najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

1.  Cena wykonania 

1 mb przyłącza elektroenergetycznego – 50% 

2.  Gwarancja  

3.  Koncepcja 

– 25% 

4.  Maksymalna  liczba  punktów  możliwa  do  uzyskania  przez  Wykonawcę  wynosi 

punktów. 

5. Wagi kryteriów określone w procentach będą w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert odzwierciedlone w punktacji za dane kryterium wg zasady 1% = 1 punkt. 


6.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans 

(najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria),  

7.  Przyz

nawanie  liczby  punktów  poszczególnym  ofertom  odbywać  się  będzie 

według następujących zasad: 

W  ramach  kryterium  Cena  (C)  wykonania  1mb  przyłącza  elektroenergetycznego  oferta 

może otrzymać maksymalnie 50 punktów.  

Elementem  wyceny  jest  koszt  wykonania  1 

mb  przyłącza  energetycznego. 

Zamawiający  doprecyzował  co  mieści  się  pod  tym  pojęciem  w  odpowiedziach  na 

następujące pytania:  

P

ytanie 4: Dotyczy: Część III, część B, punkt 7, podpunkt 1 (pismo z dnia 29.04.2020 r.) 

Czy  jako  „Cena  (C)  wykonania  1  mb  przyłącza  elektroenergetycznego”  we  wskazanym 

punkcie  należy  rozumieć  cenę  zamówienia  dla  części  III  umowy,  tj.  dostawy,  instalacji, 

montażu  oraz  uruchomienia  urządzeń  rejestrujących  dla  30  skrzyżowań  oraz  5  przejazdów 

kolejowo-

drogowych?”  

Odpowiedź: 

„Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wyjaśnia, że na etapie postępowania na zawarcie 

umowy  ramowej  nie  oczekuje  podania  ceny  dostawy,  instalacji  oraz  uruchomienia 

jakichkolwiek  urządzeń  rejestrujących.  Tym  samym  pod  pojęciem  cena  wykonania  1  mb 

przyłącza  elektroenergetycznego  Zamawiający  rozumie  zryczałtowany  koszt  wyceniony 

przez  składającego  ofertę,  wyłącznie  we  wskazanym  zakresie,  niezależnie  od  warunków 

jego  wykonania  takich  jak  np.  długość  przyłącza,  warunki  terenowe,  rodzaj  kabla 

zasilającego,  występująca  w  miejscu  wykonania  linii  zasilającej  infrastruktura,  koszty 

uzyskania  wymaganych  uzgodnień  i  zezwoleń,  koszty  dokumentacji  projektowej  przyłącza 

itp.”.  

Pytanie 2 (pismo z dnia 18.05.2020 r.):  

„Czy  zgodnie  z  definicją  z  pkt.  3.12,  podpunktu  d  (strona  48  SIWZ),  która  brzmi  „Cena 

wykonania  1mb  przyłącza  elektroenergetycznego  -  cena  brutto  wykonania  przyłącza 

elektroenergetycznego”  należy  w  ofercie  w  pkt.  3.3  podpunkt  c)  (strona  13  SIWZ)  podać 

cenę  za  całość  (1  kpl.)  przyłącza  elektroenergetycznego  dla  jednej  lokalizacji  czy  cenę 

jednostkową  za  1  mb  przyłącza  elektroenergetycznego?  Jeśli  należy  podać  cenę 

jednostkową to prosimy o poprawę zapisu na stronie 48 SIWZ”. 

Odpowiedź:  


„Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  i  odsyła  do  odpowiedzi  na  pytanie  nr  4  z  dnia  29 

kwietnia 2020 r.”. 

Pytanie 11 (pismo z dnia 12.05.2020 r.):  

„W odniesieniu do części I zamówienia (dotyczy tzw. „istniejących” lokalizacji) - w jaki sposób 

Zamawiający  przewiduje  zachowanie  zasady  uczciwej  konkurencji  w  sytuacji,  gdy 

dotychczasowi do

stawcy będą mogli wykorzystać istniejącą infrastrukturę, podczas gdy inne 

3/8  podmioty  nie dość  że będą  musiały  ponieść większe koszty  w  związku  z  dostawą oraz 

montażem  nowych  obudów  oraz  konstrukcji  wsporczych,  to  na  dodatek  będą  zobowiązane 

do  poniesieni

a  kosztów  demontażu  oraz  przewiezienia  infrastruktury  we  wskazane  przez 

Zamawiającego miejsce”. 

Odpowiedź:  

„Zamawiający  w  prowadzonym  postepowaniu  na  zawarcie  umowy  ramowej  nie  oczekuje 

wyceny i dostarczenia stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Szczegółowe warunki udziału 

w  postępowaniach  wykonawczych  zostaną  określone  w  sposób  zapewniający  zasady 

uczciwej konkurencji i będą jednakowe dla wszystkich Wykonawców. Wybrany Wykonawca 

będzie  obowiązany  we  wskazanej  lokalizacji  zainstalować  stacjonarne  urządzenie 

rejestrujące  (fundament, konstrukcja wsporcza, urządzenie rejestrujące)  i  przyłączyć  się do 

istniejącego  przyłącza  elektroenergetycznego  będącego  własnością  Zamawiającego  lub 

zaprojektować,  uzgodnić  i  wykonać  przyłącze  elektroenergetycznego.  Zakres  prac  do 

wykonania  będzie  w  ocenie  Zamawiającego  taki  sam  dla  wszystkich  niezależnie  od  firmy 

ubiegającej się o zamówienie”. 

W zakresie cz. I i III 

wykonawca PolCam zaoferował w ramach ceny 1 mb przyłącza 

elektroenergetycznego kwotę brutto 123,00 PLN. 

Zamawi

ający  w  treści  wezwaniem  z  29.06.2020  r.  skierowanego  do  wykonawcy 

Polcam  podał:  „Działając na  podstawie art.  90 ust.  1 i  1a  pkt  1)  ustawy  z  dnia 29  stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  zwanej  dalej  „Ustawą 

Pzp”,  Zamawiający  -  Skarb  Państwa  -  Główny  Inspektorat  Transportu  Drogowego,  w 

zakresie 

w  części  I,  II  i  III  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:  

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 


ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 r. poz. 847);  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

3)  wy

nikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

Z  uw

agi,  iż  cena  całkowita  oferty  złożonej  w  postępowaniu  lub  jej  części  składowe, 

jest  niższa  o  ponad  30%  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert, 

Zamawiający  zwraca  się  o udzielenie  wyjaśnień,  o których mowa na  wstępie,  pod rygorem 

odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp.  

Wyjaśnienia objęte niniejszym wezwaniem należy złożyć za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej Zamawiającego najpóźniej do dnia 02 lipca 2020 r.  

Zamawiający  przypomina,  iż  zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp  obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.” 

W  ramach  złożonych  wyjaśnień  z  01.07.2020  r.,  które  zostały  złożone 

Zamawiającemu w dniu 2 lipca 2020 r. wykonawca PolCam podał:  

„1.  Przesłanką  do  wezwania  PolCam  System  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  wielkości 

oferowanej ceny jest fakt, iż zaoferowana cena jest o ponad 30% niższa w stosunku do od 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert;  

2. W niniejszym postępowaniu przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń 

pomiarowych. Potwierdzenie tego faktu ma miejsce w ogłoszeniu o zamówieniu, kolejno w:  

a.  Nazwie  zamówienia:  Umowa  ramowa  na  „Dostawę  stacjonarnych  urządzeń 

rejestrujących"  

b. Kodzie CPV: 38410000 

– Przyrządy pomiarowe  

c.  Krótkim  opisie:  „Postępowanie  w  celu  zawarcia  umowy  ramowej  na  „Dostawę 

stacjonarnych  urządzeń  rejestrujących  w  ramach  projektu  pn.:  Zwiększenie  skuteczności  i 

efektywności 

systemu 

automatycznego 

nadzoru 

nad 

ruchem 

drogowym 

współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  programu  operacyjnego 

infrastruktura  i  środowisko  na  lata  2014-2020”.  Umowa  ramowa  realizowana  będzie  w 

częściach:  

część I - stacjonarne Urządzenia rejestrujące do punktowego pomiaru prędkości,  

część  II  -  stacjonarne  Urządzenia  rejestrujące  służące  do  pomiaru  średniej  prędkości  na 

określonym odcinku drogi,  


część  III -  stacjonarne Urządzenia rejestrujące naruszenia przepisów  ruchu drogowego  w 

zakresie niestosowania się do sygnałów świetlnych.  

Umowa ramowa dla każdej z części zawarta zostanie na okres 36 miesięcy.  

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  został  określony  w  części  III  SIWZ  oraz  w 

istotnych postanowieniach umowy ramowej (IPU) i jej załącznikach w części IV SIWZ.  

d.  Nazwie  dla  części  I:  Stacjonarne  Urządzenia  rejestrujące  do  punktowego  pomiaru 

prędkości.  

e.  Dodatkowym  kodzie  CPV  dla  części  I:  51210000  –  Usługi  instalowania  urządzeń 

pomiarowych  

f.  Opisie  zamówienia  dla  części  I:  „Przedmiotem  zamówienia,  prowadzonego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego,  je

st  zawarcie  umowy  ramowej  na  Dostawę  stacjonarnych 

urządzeń  rejestrujących,  zwanych  dalej  „urządzeniami  rejestrującymi”  lub  „urządzeniami”  z 

tym, że: w przypadku stacjonarnych urządzeń rejestrujących w części I oznacza urządzenie 

rejestrujące  do  rejestracji  prędkości  chwilowej  (pomiar  punktowy)  wraz  z  obudową  i 

konstrukcją wsporczą(dopuszcza się konstrukcję będącą jednocześnie obudową). Dla części 

I oferowane urządzenia rejestrujące (zgodnie z obowiązującymi przepisami) muszą posiadać 

Decyzję  Zatwierdzenia  Typu  wydaną  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Miar  w  sprawie 

zatwierdzenia typu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów, z której wynika, że urządzenie 

może  pracować  na  konstrukcji  wsporczej  (maszt  lub  bramownica)  albo  ważną  decyzję 

wydaną  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Miar  o  uznaniu  odpowiednich  dokumentów 

potwierdzających dokonanie prawnej kontroli metrologicznej przyrządu do pomiaru prędkości 

pojazdów,  przez  właściwe  zagraniczne  instytucje  metrologiczne,  za  równoważne 

zatwierdzeniu typu, z której wynika, że urządzenie może pracować na konstrukcji wsporczej 

(maszt  lub  bramownica).przy  czym  w  postępowaniu prowadzonym  w  celu zawarcia  umowy 

ramowej  dopuszcza  się  ofertę  na  urządzenia,  które  jeszcze  nie  posiadają  ww.  decyzji,  są 

przedmiotem trwającej procedury uzyskania ww. decyzji lub najpóźniej w dniu złożenia oferty 

w postępowaniu wykonawczym będą posiadały ważną jedną z ww. decyzji. Zamawiający, w 

miarę zapotrzebowania i możliwości finansowych, będzie udzielał zamówień wykonawczych 

każdorazowo  uszczegóławiających  przedmiot  danego  zamówienia  i  stosując  zasady 

określone  w  SIWZ  i  zawartej  umowie  ramowej.  Zamawiający  planuje  udzielać  zamówień 

wykonawczych zgodnie  

z harmonogramem wskazanym w SIWZ w części III B ust. 7 pkt 3 lit 

e.  Zamawiający  ma  prawo  udzielania  zamówień  wykonawczych  w  innych  terminach. 

Przedstawiony  harmonogram  ma  znaczenie  pomocnicze  i  informacyjne.  Zamawiający 

zawrze umowę ramową z maksymalnie: 8 Wykonawcami w Części I, którzy spełniają warunki 

udziału  w  postępowaniu,  nie  podlegają  wykluczeniu,  a  ich  oferty  nie  będą  podlegały 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów 

w  kryteriach  oceny  ofert.  W  wyniku  postępowania  zawarta  zostanie  umowy  ramowe,  na 


podstawie  których  zostaną  zawarte  umowy  wykonawcze  pomiędzy  Zamawiającym,  a 

Wykonawcami wyłonionymi w celu ich zawarcia na podstawie 101aust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy 

Pzp  i  zgodnie  z  procedurą  określoną  w  umowie  ramowej.  Uwaga.  Ze  względu  na  brak 

możliwości  zamieszczenia  większej  ilości  informacji  szczegółowe  informacje  zawarte  są  w 

SIWZ.”  

g.  Nazwie  dla  części  II:  Stacjonarne  Urządzenia  rejestrujące  służące  do  pomiaru  średniej 

prędkości na określonym odcinku drogi.  

h.  Dodatkowym  kodzie  CPV  dla  części  II:  51210000  –  Usługi  instalowania  urządzeń 

pomiarowych  

i.  Opisie  zamówienia  dla  części  II:  „Przedmiotem  zamówienia,  prowadzonego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego,  jest  zawarcie  umowy  ramowej  na  Dostawę  stacjonarnych 

urządzeń  rejestrujących,  zwanych  dalej  „urządzeniami  rejestrującymi”  lub  „urządzeniami”       

z tym, że: w przypadku stacjonarnych urządzeń rejestrujących w części II oznacza kompletny 

system (zespół urządzeń) do rejestracji średniej prędkości na określonym odcinku drogi wraz 

z  konstrukcjami  wsporczymi.  Dla  części  II  oferowane  urządzenia  rejestrujące  (zgodnie           

z  obowiązującymi  przepisami)  muszą  posiadać  Decyzję  Zatwierdzenia  Typu  wydaną  przez 

Prezesa  Głównego  Urzędu  Miar  w  sprawie  zatwierdzenia  typu  przyrządu  do  pomiaru 

prędkości pojazdów, z której wynika, że urządzenie może pracować na konstrukcji wsporczej 

(maszt lub bramownica) albo ważną decyzję wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar 

o  uznaniu  odpowiednich  dokumentów  potwierdzających  dokonanie  prawnej  kontroli 

metrologicznej  przyrządu  do  pomiaru  prędkości  pojazdów,  przez  właściwe  zagraniczne 

instytucje metrologiczne, za równoważne zatwierdzeniu typu, z której wynika, że urządzenie 

może  pracować  na  konstrukcji  wsporczej  (maszt  lub  bramownica),  przy  czym  w 

postępowaniu  prowadzonym  w  celu  zawarcia  umowy  ramowej  dopuszcza  się  ofertę  na 

urządzenia,  które  jeszcze  nie  posiadają  ww.  decyzji,  są  przedmiotem  trwającej  procedury 

uzyskania ww. decyzji lub najpóźniej w dniu złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym 

będą  posiadały  ważną  jedną  z  ww.  decyzji.  Zamawiający,  w  miarę  zapotrzebowania  i 

możliwości  finansowych,  będzie  udzielał  zamówień  wykonawczych  każdorazowo 

uszczegóławiających  przedmiot  danego  zamówienia  i  stosując  zasady  określone  w  SIWZ  i 

zawartej umowie ramowej. Zamawiający planuje udzielać zamówień wykonawczych zgodnie 

z  ha

rmonogramem  wskazanym  w  SIWZ  w  części  III  B  ust.  7  pkt  3  lit  e.  Zamawiający  ma 

prawo  udzielania  zamówień  wykonawczych  w  innych  terminach.  Przedstawiony 

harmonogram  ma  znaczenie  pomocnicze  i  informacyjne.  Zamawiający  zawrze  umowę 

ramową  z  maksymalnie  4  Wykonawcami  w  Części  II,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w 

postępowaniu,  nie  podlegają  wykluczeniu,  a  ich  oferty  nie  będą  podlegały  odrzuceniu  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  uzyskają  najwyższą  liczbę  punktów  w  kryteriach 

oceny  ofert.  W  wyniku  pos

tępowania  zawarta  zostanie  umowy  ramowe,  na  podstawie 


których  zostaną  zawarte  umowy  wykonawcze  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcami 

wyłonionymi w celu ich zawarcia na podstawie 101a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp i zgodnie z 

procedurą  określoną  w  umowie  ramowej.  Uwaga.  Ze  względu  na  brak  możliwości 

zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.”  

j.  Nazwie  dla  części  III:  Stacjonarne  Urządzenia  rejestrujące  naruszenia  przepisów  ruchu 

drogowego w zakresie niestosowania si

ę do sygnałów świetlnych.  

k.  Dodatkowym  kodzie  CPV  dla  części  II:  51210000  –  Usługi  instalowania  urządzeń 

pomiarowych  

l.  Opisie  zamówienia  dla  części  III:  „Przedmiotem  zamówienia,  prowadzonego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego,  jest  zawarcie  umowy  ramo

wej  na  Dostawę  stacjonarnych 

urządzeń  rejestrujących,  zwanych  dalej  „urządzeniami  rejestrującymi”  lub  „urządzeniami”         

z tym, że w przypadku stacjonarnych urządzeń rejestrujących w części III oznacza kompletny 

system  (zespół  urządzeń)  do  ujawniania  naruszeń  przepisów  ruchu  drogowego  w  zakresie 

niestosowania  się  do  sygnałów  świetlnych.  Zamawiający,  w  miarę  zapotrzebowania  i 

możliwości  finansowych,  będzie  udzielał  zamówień  wykonawczych  każdorazowo 

uszczegóławiających  przedmiot  danego  zamówienia  i  stosując  zasady  określone  w  SIWZ          

i  zawartej  umowie  ramowej.  Zamawiający  planuje  udzielać  zamówień  wykonawczych 

zgodnie z harmonogramem wskazanym w SIWZ w części III B ust. 7 pkt 3 lit e. Zamawiający 

ma  prawo  udzielania  zamówień  wykonawczych  w  innych  terminach.  Przedstawiony 

harmonogram  ma  znaczenie  pomocnicze  i  informacyjne.  Zamawiający  zawrze  umowę 

ramową  z  maksymalnie  5  Wykonawcami  w  Części  III,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w 

postępowaniu,  nie  podlegają  wykluczeniu,  a  ich  oferty  nie  będą  podlegały  odrzuceniu  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  uzyskają  najwyższą  liczbę  punktów  w  kryteriach 

oceny  ofert.  W  wyniku  postępowania  zawarta  zostanie  umowy  ramowe,  na  podstawie 

których  zostaną  zawarte  umowy  wykonawcze  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcami 

wyłonionymi w celu ich zawarcia na podstawie 101aust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp i zgodnie z 

procedurą  określoną  w  umowie  ramowej.  Uwaga.  Ze  względu  na  brak  możliwości 

zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.”  

Jak  widać,  przedmiotem  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu  nie  jest  budowa         

1  mb  przyłącza  energetycznego.  Budowa  przyłącza  energetycznego  nie  została  nawet 

wskazana w ramach uzupełniającego kodu CPV, pomimo istnienia takiego kodu - 31311000-

–  Podłączenie  energetyczne.  Z  powyższych  faktów  wynika  jasno,  że  dla  Zamawiającego 

budowa  przyłącza  energetycznego  nie  stanowi  istotnej  części  zamówienia  i  należy  je 

traktować  w  kategorii  daleko  pomocniczej.  Sam  Zamawiający  w  odpowiedziach  na  pytania 

uznał,  iż  nie  do  końca  jest  wiadomo,  czy  dla  części  I  będzie  konieczność  budowy 

jakiegokolwiek  przyłącza  energetycznego,  a  jeśli  w  ogóle  to  w  zakresie  nie  więcej  niż  5%         

z 247 lokalizacji.  


Również warunki udziału w postępowaniu nie wskazują, aby budowa 1 mb przyłącza 

energetycznego  była  dla  Zamawiającego  kluczowym  elementem  cenotwórczym 

przedmiotowego zamówienia.  

3.  Niniejsze  zamówienie  jest  prowadzone  w  celu  zawarcia  umowy  ramowej.  Należy  zatem 

uznać, iż, jak wcześniej wspomniano, nie wiadomym jest czy i w jaki sposób przedstawiona 

przez  wykonawców cena 1 mb przyłącza energetycznego wpłynie istotnie na wartość/koszt 

całego  zamówienia,  zwłaszcza  w  części  I  i  III.  Nawet  biorąc  pod  uwagę  część  II,  zgodnie        

z  informacją  Zamawiającego  iż  nie  ma  obecnie  wiedzy  na  temat  lokalizacji  instalacji 

urządzeń  pomiarowych,  nie  ma  żadnych  przesłanek,  które  w  sposób  kategoryczny 

przesądzałyby  o  konieczności  budowania  przyłączy  energetycznych  (być  może  będą 

dostępne w lokalizacji instalacji).  

4. W wezwaniu  z 

dnia 29 czerwca 2020 r. Zamawiający - wskazał, iż kieruje przedmiotowe 

wezwanie z uwagi na to, że „cena całkowita lub jej części składowe, jest niższa o ponad 30% 

od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert …” – zastosował zatem przesłankę 

do 

badania  rażąco  niskiej  ceny  wskazaną  w  art.  90  ust.  1a  pkt.  1)  ustawy  Pzp.  W  tym 

kontekście  należy  zauważyć,  że  wskazana  w  przytoczonym  przepisie  przesłanka  dotyczy 

ceny  całkowitej  oferty.  Trudno  zaś  uznać  cenę  jednostkową  wykonania  1  mb  przyłącza 

energet

ycznego za cenę całkowitą oferty, zwłaszcza w kontekście niewiadomej do realizacji 

liczby mb przyłącza energetycznego.  

5.  Powyższy  opis  stanu faktycznego  oraz formalnego  prowadzi  do  oczywistego  wniosku,  iż 

Zamawiający  w  sposób  nieuprawniony  prowadzi  w  stosunku  do  Wykonawcy  PolCam 

Systems Sp. z o.o. czynności przewidziane w art. 90 ustawy Pzp a ewentualne negatywne 

skutki tych czynności nie powinny obciążać Wykonawcy PolCam Systems Sp. z o.o.  

6.  Niezależnie  jednak  od  stanowiska  zaprezentowanego  powyżej,  Wykonawca  PolCam 

System  Sp.  z  o.o.  przedstawia  poniżej  wyjaśnienia  dotyczące  sposobu  kalkulacji  ceny 

wykonania 1 mb przyłącza energetycznego:  

a.  Cena  wykonania  przyłącza  energetycznego  wynika  z  cen  pochodzących  z  taryf 

operatorów/dystrybutorów  energii  elektrycznej  realizujących  przyłącza  energetyczne  na 

terenie 

RP 

(w 

załączeniu). 

Na 

chwilę 

składania 

ofert, 

istnieje 

dwóch 

operatorów/dystrybutorów,  którzy,  biorąc  pod  uwagę  uwarunkowania  i  ograniczenia 

wskazujące  możliwość  instalowania  urządzeń  będących  przedmiotem  zamówienia  w  pasie 

dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych oraz autostrad. Są to PGE oraz Tauron.  

b. W taryfie PGE ustalono następujące stawki za budowę przyłącza energetycznego (str. 36 

taryfy):  

i. W  przypadku  budowy  przyłącza  na  długości  do  200 metrów,  dla  obciążenia  1  kW  opłata 

zryczałtowana wynosi 70,38 zł (siedemdziesiąt złotych, 38/100). Zatem cena budowy 1 mb w 

tym  przypadku  wynosi  0,35  zł  (zero  złotych,  35/100).  W  przypadku,  gdy  długość 


budowanego  przyłącza  przekroczy  200  metrów,  koszt  każdego  kolejnego  metra  bieżącego 

powyżej 200 metrów wynosi odpowiednio  

1. 33,45 zł w przypadku przyłącza kablowego  

2. 24,70 zł w przypadku przyłącza napowietrznego  

ii. Zakładając zatem, że maksymalna długość przyłącza, nie powinna wynosić więcej niż 500 

m., 

biorąc  pod  uwagę  przyłącze  kablowe,  średni  koszt  budowy  1  mb  przyłącza 

energetycznego w PGE wynosi 20,21 zł.  

c. W taryfie Tauron ustalono następujące stawki za budowę przyłącza energetycznego (str. 

28 taryfy):  

i. W  przypadku  budowy  przyłącza  na  długości  do  200 metrów,  dla  obciążenia  1  kW  opłata 

zryczałtowana  wynosi  56,31  zł  (pięćdziesiąt  sześć  złotych,  31/100).  Zatem  cena  budowy        

1  mb  w  tym  przypadku  wynosi  0,28  zł  (zero  złotych,  28/100).  W  przypadku,  gdy  długość 

budowanego  przyłącza  przekroczy  200  metrów,  koszt  każdego  kolejnego  metra  bieżącego 

powyżej 200 metrów wynosi odpowiednio  

1. 33,45 zł w przypadku przyłącza kablowego  

2. 24,70 zł w przypadku przyłącza napowietrznego  

ii. Zakładając zatem, że maksymalna długość przyłącza, nie powinna wynosić więcej niż 500 

m.,  biorąc  pod  uwagę  przyłącze  kablowe,  średni  koszt  budowy  1  mb  przyłącza 

energetycznego w Tauron wynosi 20,18 zł.  

d.  Ponieważ  cena  jednostkowa  za  wykonanie  1  mb  przyłącza  energetycznego  w  ofercie 

Wykonawcy PolCam Sp. z o.o. wynosi 123,00 

zł, należy uznać, iż nie jest ona rażąco niska, 

a  różnica  pomiędzy  zaoferowaną  ceną  a  faktycznymi  ewentualnymi  kosztami  jest 

wystarczająca  aby  zapewnić  odpowiednią  obsługę  administracyjno  –  techniczną  oraz 

wypracować na powyższym zagadnieniu zysk.  

W  przy

padku,  gdyby  złożone  wyjaśnienia  budziły  jeszcze  jakiekolwiek  wątpliwości 

Zamawiającego,  Wykonawca  jest  gotowy  udzielić  stosownych  dodatkowych  wyjaśnień. 

Powyższa  okoliczność  może  zaistnieć,  z  uwagi  na  zakreślony  przez  Zamawiającego, 

nadzwyczaj  krótki  termin  na  złożenie  wyjaśnień  –  3  dni  (Wykonawca  dostosował  się  do 

sygnalizowanej  wyznaczonym  terminem  pilności,  aczkolwiek  pragnie  zauważyć,  iż  np.  na 

złożenie  dokumentów,  dokładnie  określonych  i  wskazanych  już  w  dokumentacji 

przetargowej,  ustawodawca  nakazuje 

wyznaczyć  termin  nie  krótszy  niż  10  dni,  a  z  kolei 

Zamawiający wyznaczył maksymalnie długi okres związania ofertą - 90 dni)”. 

dniu  19  listopada  2020  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających 

się o udzielenie zamówienia o wyborze ofert uznanych przez niego za najkorzystniejsze we 

wszystkich częściach zamówienia, tj.  

Część I – za najkorzystniejsze zostały uznane oferty wykonawców Lifor S.A. i Sprint, 


Część  III  -  za  najkorzystniejsze  zostały  uznane  oferty  wykonawców  Lifor  S.A.  i  Sprint  oraz 

wyko

nawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum firm: ZABERD 

S.A.  oraz  Neurocar  Sp.  z  o.o. 

W  tym  samym  piśmie  Zamawiający  poinformował,  że  oferta 

wykonawcy PolC

am została odrzucona na podstawie 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 

3 Pzp. 

Wraz  z  odwołaniem  wykonawca  PolCam  przedstawił  dowód  w  postaci 

specjalistycznej opinii z dnia 17.11.2020 r. 

sporządzonej na jego wniosek przez dr inż. Annę 

Stankowską dotyczącą zdefiniowania pojęcia przyłącza elektroenergetycznego oraz WLZ na 

pods

tawie norm i oraz aktów prawnych. 

Przytaczając,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  196  ust.  4  Pzp,  przepisy  stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 

zarzucał  Odwołujący,  wskazać  należy,  iż  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  zamawiający 

odrzuca  ofertę,  jeżeli:  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia. 

Według art. 90 ust. 2 Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

Natomiast  p

rzepis  art.  90  ust.  3  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  odrzuca  ofertę 

wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku 

do przedmiotu z

amówienia. 

Według art. 87 ust. 1 Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od 

wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest 

prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

or

az, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zaś zgodnie 

z  ust.  2  pkt  3  ww.  artykułu  Zamawiający  poprawia  w  ofercie:  inne  omyłki  polegające  na 

niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące 

istotnych  zmian  w  treści  oferty  -  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego 

oferta została poprawiona. 


Przepis  art.  89  ust.  1  pkt  7  Pzp  stanowi,  że  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli: 

wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Izba po dokonaniu wszechstronnej i wyczerpującej analizy zgromadzonego w sprawie 

materiału  dowodowego  doszła  do  przekonania,  że  zarzuty  zgłoszone  w  odwołaniu 

odnoszące się do naruszenia przez Zamawiającego art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 

Pzp z uwagi na 

odrzucenia oferty wykonawcy PolCam należy uznać za nieuzasadnione. 

Izba  stwierdziła,  że  w  postanowieniach  SIWZ,  przytoczonych  powyżej  Zamawiający 

jasno i precyzyjnie 

określił jakie kryteria będzie stosować w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia  wykonawczego  przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej.  Bez  wątpienia 

jednym z nich było kryterium „Cena wykonania 1mb przyłącza elektroenergetycznego, której 

Zamawiający przypisał wagę aż 50%”. Wobec tego nie budziło żadnych wątpliwości Izby, że 

elementem wyceny oferty 

jest koszt wykonania 1 mb przyłącza energetycznego. Co prawda 

w  pierwotnej  treści  specyfikacji  Zamawiający  nie  zdefiniował  pojęcia  przyłącza 

elektroenergety

cznego to jednak zwrócić uwagę należy, że jego sprecyzowanie i wyjaśnienie 

zostało zawarte w odpowiedzi na pytania wykonawców (tj. nr 4 z 29.04.2020 r., nr 2 z dnia 

18 maja 2020 r. oraz 11 z dnia 12 maja 2020 r.).  

Jedynie  dla  przypomnienia  Izba  wskazuje, 

że  w  dniu  29  czerwca  2020  r. 

Zamawiający  na  podstawie  art.  90  ust.  1  i  1a  pkt  1  Pzp  wystosował  do  Odwołującego 

wezwanie 

w  którym  zwrócił  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny. W uzasadnieniu swojej decyzji Zamawiający wyjaśnił, że cena 

całkowita oferty złożonej w postępowaniu lub jej części składowe, jest niższa o ponad 30% 

od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, co skutkuje tym, że Zamawiający 

zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  o  których  mowa  na  wstępie,  pod  rygorem  odrzucenia 

oferty  Wykonawcy  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp.  

zakreślonym  przez 

Zamawiającego  terminie  Odwołujący  złożył  wyjaśnienia  (pismo  z  dnia  1  lipca  2020r.),  w 

których  lwią  ich  część  stanowi  polemika  z  zasadnością  i  prawidłowością  czynności 

Zamawiającego,  polegającą  na  wezwaniu  wykonawcy  PolCam  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie  występowania  w  jego  ofercie  ceny  rażąco  niskiej.  Zdaniem  wykonawcy 

Zamawiający  w  sposób  nieuprawniony  prowadził  w  stosunku  do  wykonawcy  PolCam 

czynno

ści  przewidziane  w  art.  90  Pzp  a  ewentualne  negatywne  skutki  tych  czynności  nie 

powinny obciążać wykonawcy PolCam.  


Co  istotne,  n

iezależnie  jednak  od  takiego  stanowiska  wykonawca  PolCam  w 

powyższym piśmie przedstawił wyjaśnienia dotyczące sposobu kalkulacji ceny wykonania 1 

mb  przyłącza  energetycznego.  Nie  mniej  jednak  zarówno  w  złożonych  wyjaśnieniach  a 

następnie w treści odwołania oraz w toku rozprawy Odwołujący konsekwentnie twierdził, że 

w  skład  struktury  kosztów  1  mb  przyłącza  elektroenergetycznego  nie  wchodzą  koszty 

związane z jakimkolwiek innym elementem (linia zasilająca, instalacja odbiorcza, urządzenia 

zasilane  i  inne)  wychodzącym  poza  układ  pomiarowy,  który  jest  zakończeniem  przyłącza 

elektroenergetycznego.  

Izba  uznała,  że  zarzuty  odwołania  odnoszące  się  do  niedopuszczalności  lub 

wadliwości wezwania Zamawiającego w zakresie zbadania oferty Odwołującego pod kątem 

występowania w niej ceny rażąco niskiej należy uznać za spóźnione. W tym zakresie Izba w 

pełni podziela stanowisko zaprezentowane przez Zamawiającego, który stwierdził, że termin 

zaskarżenia ww. czynności upłynął w dniu 9 lipca 2020 r. Jedynie dodatkowo Izba zaznacza, 

że Odwołujący tego rodzaju stanowisko, jak to zawarte w odwołaniu, zaprezentował również 

w  wyjaśnieniach  złożonych  Zamawiającemu  w  dniu  2  lipca  2020  r.,  a  tym  samym  nic  nie 

stało  na  przeszkodzie,  aby  w  takim  przypadku  wykonawca  PolCam  skorzystał  ze  środka 

ochrony  prawnej  w  pos

taci  odwołania,  czego  nie  uczynił,  a  co  przesądza  o  tym,  iż  na 

obecnym  etapie  postępowania  nieuprawnione  i  niedopuszczalne  jest  podnoszenie  tego 

rodzaju zarzutów. Izba stwierdziła, że skoro Odwołujący nie zdecydował się na zaskarżenie 

tej  czynności  Zamawiającego  a  złożył  w  dniu  2  lipca  2020  r.  wyjaśnienia  w  zakresie 

podejrzenia  występowania  w  jego  ofercie  ceny  rażąco  niskiej  to  tym  samym  ostatecznie 

zgodził  się  z  prawidłowością  i  zasadnością  czynności  Zamawiającego,  polegającej  na 

wezwaniu go do złożenia wyjaśnień w zakresie występowania w jego ofercie rażąco niskiej 

ceny. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  nieuprawniona  jest  argumentacja  Odwołującego 

zasadzająca  się  na  tym,  że  czynność  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  była  czynnością 

nieprawidłową,  co  nie  może  rodzić  skutku  w  postaci  możliwości  odrzucenia  jego  oferty  na 

podstawie art. 90 ust. 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp. 

Przechodząc  do  analizy  treści  wyjaśnień  złożonych  przez  Odwołującego  Izba 

stwierdziła, że Odwołujący nie sprostał ciężarowi wykazania, który zgodnie art. 90 ust. 2 Pzp 

spoczywał właśnie na wykonawcy PolCam, że zaoferowana przez niego cena wykonania 1 

mb przyłącza elektroenergetycznego nie jest ceną rażąco niską. 

Izba wskazuje, że wystosowanie przez Zamawiającego wezwania w trybie art. 90 ust. 

1 jak również art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp oznaczało dla wykonawcy zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp 

obowi

ązek  wykazania,  że  zaproponowana  przez  niego  cena  nie  ma  charakteru  rażąco 


niskiej. 

kontekście 

powyższego 

obowiązkiem 

wykonawcy 

jest 

więc 

dostarczenie 

wyczerpujących  wyjaśnień  w  omawianym  zakresie.  W  takim  przypadku 

wykonawca  powinien  odnieść  się  kompleksowo  do  zaoferowanej  ceny.  Zgodnie  bowiem  z 

treścią powołanego przepisu, to wykonawca wszelkimi niezbędnymi środkami dostępnymi w 

danej  sprawie  i  uzasadnionymi  w  konkretnym  stanie  faktycznym,  powinien  wykazać 

Zamawiającemu,  że  jego  cena  (lub  koszt)  nie  jest  rażąco  niska,  pomimo  ziszczenia  się 

określonych ustawowych przesłanek podejrzenia rażąco niskiej ceny w jego ofercie. 

Doniosłość wyjaśnień składanych przez wykonawcę opiera się przede wszystkim na 

tym, że na podstawie ich treści, nie zaś na podstawie wiedzy własnej Zamawiający, powinien 

dokonać  ocena,  czy  oferta  podlega  odrzuceniu.  Wobec  tego  niezwykle  istotnym  jest,  aby 

składane  przez  wykonawcę  wyjaśnienia nie  miały  charakteru  ogólnego  bowiem  ich  celem 

jest przekonanie Zamawiającego że podejrzenie dotyczące rażąco niskiej oferty wykonawcy 

było nieuzasadnione. Wobec  tego  nie  budzi  żadnych  wątpliwości,  że  w  odpowiedzi  na 

wezwanie  wykonawca  powinien  przedstawić  Zamawiającemu  wszystkie  informacje 

dotyczące zaoferowanej ceny, w tym informacje na temat kalkulacji ceny, uwarunkowania w 

jakich  kalkulacja  ta  została  dokonana,  szczególne  przesłanki  warunkujące  przyjęty  sposób 

kalkulacji  a  także inne istotne  elementy  mające  wpływ  na  wysokość zaoferowanej  ceny. W 

związku z tym to wykonawca powinien zadbać o to, aby składane wyjaśnienia były rzetelne, 

pełne  i  wyczerpujące,  a  także  aby  nie  były  to  wyjaśnienia  gołosłowne,  a  co  za  tym  idzie, 

wykonawca powinien załączyć do wyjaśnień stosowne dowody. 

Podsumowując  powyższe  rozważania  stwierdzić  należy,  że  to  obowiązkiem 

wyk

onawcy,  wezwanego  do  złożenia  wyjaśnień  jest  przedstawienie  przekonywujących 

wyjaśnień  oraz  dowodów  na  potwierdzenie  tego,  że  cena  jego  oferty  została  ustalona  w 

sposób rzetelny  i gwarantuje realizację całego  zakresu  objętego  zamówieniem.  Kluczowym 

jest,  że  wyjaśnienia  elementów  mających  wpływ  na  wysokość  ceny  muszą  być  konkretne, 

wyczerpujące i nie mogą pozostawiać jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności kalkulacji 

ceny oferty.  

Na  kanw

ie  poczynionych  rozważań  należy  przyznać  rację  Zamawiającemu,  który 

zauważał,  że  w  złożonych wyjaśnieniach  poza przywołaniem  zryczałtowanych stawek  PGE 

oraz Tauron 

brak jakichkolwiek informacji, jakie koszty składają się na wykonanie przyłącza i 

gdzie  w  związku  z  tym  wykonawca  upatruje  oszczędności,  umożliwiających  złożenie  oferty 

cenowej na zaoferowanym poziomie. Nie ma informacji na temat 

zakupu materiałów (takich 

jak  kable  zasilające,  rury  osłonowe,  studnia),  kosztów  sprzętowych  (koparka,  ładowarka, 

przyczepa 

z  zabezpieczeniem,  wykonanie  przewiertów),  kosztów  projektowych  (projekty 


TOR na czas robót, projekty tras kablowych, obsługa geodezyjna, uzgodnienia zewnętrzne), 

kosztów  robocizny  (m.in.  układanie  rur  osłonowych,  praca  przy  koparce,  zaciąganie  kabla 

energetycznego,  odtworzenie  nawierzchni),  kosztów  kontraktowych,  czy  też  kosztów 

pośrednich. 

W  tym  zakresie  Izba 

zwraca  uwagę,  że  z  wyjaśnień  wykonawcy  PolCam  złożonych 

dnia  2  lipca  2020  r.  oraz  tych  zaprezentowanych  w  toku  rozprawy  wynika  niezbicie,  że  w 

złożonej  ofercie  w  kwocie  wykonania  1  mb  przyłącza  elektroenergetycznego  wykonawca 

uwzględnił  jedynie  koszt  części  prac  (od  linii  energetycznej  do  zestawu  złączowo-

pomiarowego),  która  obligatoryjnie  realizowana  jest  przez  przedsiębiorstwo  energetyczne. 

Podaną  kwotę  PolCam  oparł  o  koszty  wynikające  z  taryf  energetycznych.  Natomiast  koszt 

wykonania przyłącza elektroenergetycznego, które należeć będzie do Zamawiającego tj. od 

zestawu złączowo-pomiarowego do urządzenia w ogóle nie został przez wykonawcę PolCam 

uwzględniony  w  cenie  wykonania  1  mb  przyłącza  elektroenergetycznego,  bowiem 

wykonawca uznał, że ww. koszt będzie wliczony do ceny dostawy. 

Izba uznała, że wykonawca PolCam błędnie zawęża rozumienie znaczenia przyłącza 

elektroenergetycznego  do  interpretacji  tego  pojęcia  ściśle  według  przepisów  Prawa 

energetycznego.  Jes

t  to  o  tyle  nieuprawnione,  że  Zamawiający  w  treści  SIWZ  oraz  z 

odpowiedzi na pytania do specyfikacji nigdy nie wskazał, że pojęcie to należy rozumieć przy 

uwzględnieniu  przepisów  tej  dziedziny  prawa.  Wręcz  przeciwnie.  Wobec  takiego 

zapatrywania  Izba  uznała  za  nieprzydatny  dowód  złożony  przez  Odwołującego  w  postaci 

opinii  specjalistycznej,  bowiem  odnosił  się  do  rozumienia  pojęcia  przyłącza 

elektroenergetycznego przy uwzględnieniu norm i przepisów prawa energetycznego, a nie w 

rozumieniu  pojęcia  przyjętego  przez  Zamawiającego  na  potrzeby  rozpoznawanego 

postepowania. Izba uznała również, że wnioskowany przez Odwołującego dowód z zeznań 

świadka 

M. 

Ż. 

na 

okoliczność 

sposobu 

rozumienia 

pojęcia 

„przyłącza 

elektroenergetycznego” przez innego wykonawcę spółkę VITRONIC Machine Vision Polska 

sp.  z  o.o. 

należy  uznać  za  nieistotny  z  punktu  widzenia  rozstrzygnięcia  sprawy,  bowiem 

odnosi  się  może  on  jedynie  do  tego,  jak  określoną  treść  SIWZ  zrozumiał  konkretny 

wykonawca, co nie może przesądzać o tym, że jest ona ukształtowana w sposób wadliwy. 

Izba 

w  pełni  podziela  stanowisko  wyrażone  w  uzasadnieniu  wyroku  z  dnia  27 

października 2020 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2394/20, w którym stwierdzono, że „(…) w 

przedmiotowym  bowiem  postępowaniu  Zamawiający  nadał  tej  cenie  dla  potrzeb 

postępowania  odmienne,  tj.  o  wiele  szersze  znaczenie.  Zostało  to  wyrażone  w  odpowiedzi 

na  pytanie  4 

–  wyjaśnienia  z  29.04.2020  r.  zgodnie  z  którym:  „Zamawiający  rozumie 


zryczałtowany  koszt  wyceniony  przez  składającego  ofertę,  wyłącznie  we  wskazanym 

zakresie, 

niezależnie od warunków jego wykonania takich jak np. długość przyłącza, warunki 

terenowe,  rodzaj  kabla  zasilającego,  występująca  w  miejscu  wykonania  linii  zasilającej 

infrastruktura,  koszty 

uzyskania  wymaganych  uzgodnień  i  zezwoleń,  koszty  dokumentacji 

projektowej  przyłącza  itp.”.  Zostało  to  następnie  potwierdzone  w  odpowiedziach  z  12  i 

18.05.2020 r. (wskazanych w ustaleniach), które odnoszą się do wszystkich części. Wynika 

więc  z  tego  że  nie  chodziło  tylko  wyłącznie  o  koszt  przyłącza  realizowany  przez  Zakład 

Energetyczny”.  

Zwrócenia uwagi również wymaga, że w odpowiedzi na pytanie 11 przy piśmie z dnia 

12  maja  2020  r.,  że  Zamawiający  wskazał  jakie  elementy  wykonawca  będzie  zobowiązany 

zainstalować w ramach stacjonarnego urządzenia rejestrującego, tj.: fundament, konstrukcja 

wsporcza,  urządzenie  rejestrujące.  Dostrzeżenie  również  wymaga,  że  w  tym  katalogu  brak 

jest wewnętrznej linii zasilającej, której Odwołujący upatruje właśnie w ramach instalacji ww. 

urządzenia. 

W  zakresie  rozpoznawanego 

zarzutu  Izba  dała  również  wiarę  wyjaśnieniom 

Zamawiającego,  który  wskazywał,  że  wykonanie  przyłącza  elektroenergetycznego  zostało 

przez  Zamawiającego  określone  wagą  aż  50%,  czyli  zostało  wybrane  jako  najważniejsze 

kryterium, które stanowić będzie o zakwalifikowaniu konkretnych ofert do podpisania umowy 

ramowej,  bowiem  miało  ono  dla  Zamawiającego  szczególnie  istotne  znaczenie.  Za 

wiarygodne  i  przekonywujące  należy  uznać  również  wyjaśnienia  Zamawiającego,  który  w 

toku  rozprawy  stwierdził,  że  ustanowienie  ww.  kryterium  wynikało  z  jego  dotychczasowych 

doświadczeń,  które  opierały  się  o  to,  że  budowa  przyłącza  generowała  dosyć  wysokie 

koszty, dlatego też Zamawiający chciał zagwarantować określony ich poziom w określonym 

momencie  postępowania.  Na  tę  okoliczność  Zamawiający  odwoływał  się  do  wartości 

szacunkowej  zamówienia  przy  uwzględnieniu  konkretnych  tego  rodzaju  wartości.  W  tym 

aspekcie  Izba  uwzględniła  również  wnioski  płynące  w  doświadczenia  życiowego, 

zasadzające się na tym, że gestorzy sieci najczęściej, którzy dokonują montażu przyłącza w 

najbliższym  miejscu,  a dalsze instalacje i  podłączenia leżą nie leżą już  po  ich stronie a po 

stronie  użytkownika.  Stąd  też  Izba  dostrzega  istotność  i  wagę  problemu,  dotyczącego 

określenia kosztu wykonania 1 metra bieżącego takiej linii zasilającej. 

Za  trafne  Izba  uznała  argumenty  Przystępującego  Sprint,  który  wskazywał,  że  w 

zakresie rozpoznawanych  zarzutów  nielogiczne  jest  stanowisko,  które  w  aspekcie  poziomu 

ceny  1  mb  przyłącza  uwzględnia  jedynie  cenę  opłaty  dokonywanej  na  rzecz 


operatora/dystrybutora  energii  elektrycznej  z  pominięciem  odcinka  od  zestawu  złączowo-

pomiarowego  d

o urządzenia. Zgodzić się należy z tym, że a takim przypadku niepotrzebne 

byłoby  ustanawianie  tak  wysoko  punktowanego  kryterium  a  wystarczającym  byłoby 

ustanowienie obowiązku opłaty przez wykonawcę określonej kwoty zryczałtowanej opłaty na 

rzecz zakładu energetycznego.  

Izba  za  chybioną  uznała  argumentację  Odwołującego,  który  wskazywał,  że  na 

obecnym  etapie  postępowania  niemożliwa  jest  wycena  1  mb  przyłącza  w  rozumieniu 

przedstawianym  przez  Zamawiającego  oraz  Przystępującego  Sprint.  Izba  zauważa  pewną 

trudność w tym aspekcie, w kontekście tego, iż obecnie nie są jeszcze znane szczegółowe 

dane  dotyczące  rozmiaru  tego  rodzaju  podłączeń  nie  mniej  jednak  wycena  taka  nie  jest 

niemożliwa,  a  co  najwyżej  jest  obarczona  ryzykiem,  które  wykonawca  mógł  przecież 

wkalkulować w zaoferowaną cenę. 

Podsumowując powyższe rozważania Izba, podobnie jak Zamawiający stwierdziła, że 

l

akoniczność wyjaśnień, brak szczegółowych rozliczeń i wskazania pozycji kosztowych oraz 

przyjęcie  błędnych  założeń  co  do  kształtu  ceny  determinuje  uznanie,  że  Odwołujący  nie 

udowodnił braku przesłanek rażąco niskiej ceny w zakresie stawki przez niego zaoferowanej 

w  kryterium  „cena  1  mb  wykonania  przyłącza  elektroenergetycznego”  a  zgodnie  z 

powołanym przepisem ustawy to na nim właśnie spoczywał ciężar dowodu. 

Powracając  następnie  do  argumentacji  dotyczącej  procedury  wyjaśniającej 

prowadzonej  przez  Zamawiającego  w  kwestii  ewentualnego  ponownego  zwrócenia  się  do 

Odwołującego z prośbą o wyjaśnienia w kwestii występowania w jego ofercie rażąco niskiej 

ceny 

Izba  stwierdziła,  że  w  rozpoznawanej  sprawie  nie  istnieje  taka  możliwość,  bowiem  w 

takim  przypadku  mielibyśmy  do  czynienia  nie  z  sytuacją  doprecyzowania  treści  wcześniej 

złożonych wyjaśnień a z możliwością ich zasadniczej zmiany. W tym miejscu przypomnienia 

wymaga,  że  w  przedstawionych  wyjaśnieniach  brak  jest  szczegółowego  przedstawienia 

innych kosztów za wyjątkiem kosztów związanych z opłatą  przyłączeniową naliczaną przez 

zak

ład  energetyczny.  Wobec  tego  ponowne  wezwanie  nie  mogłoby  prowadzić  do  zmiany 

pierwotnych wyjaśnień i przedkładania dowodów, które nie zostały pierwotnie przedstawione. 

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że przecież nie było żadnych przeszkód ku temu, aby 

Odwołujący  stosując  się  do  pierwotnego  wezwania,  które  wprost  wzywało  do  ich  złożenia, 

stosowne 

wyjaśnienia i dowody w zakresie zaoferowanej ceny Zamawiającemu przedstawił. 

W  konsekwencji,  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  takie  ponowne  wezwanie  nie  jest 

dopuszczalne,  gdyż  Odwołujący  był  już  wzywany  także  do  złożenia  dowodów,  a  kolejne 


wyjaśnienia  skutkowałyby  daleko  idącym  przebudowaniem  pierwotnych  wyjaśnień, 

zwłaszcza w zakresie tego czego w nich ewidentnie brakuje.  

Jednocześnie, Izba podkreśla, że takie dodatkowe wezwanie byłoby możliwe, gdyby 

wezwanie było nieprecyzyjne, albo gdyby postanowienia SIWZ nie było jednoznaczne. Izba 

jednakże ustaliła, że inni wykonawcy wezwani w tym samym zakresie oraz wedle tej samej 

treści  jednoznacznie  zrozumieli  tak  istotę  wezwania,  jak  również  doskonale  wiedzieli  co 

należy rozumieć przez cenę 1 mb wykonania przyłącza elektroenergetycznego, a ściślej że 

nie  chodzi  o  wykonanie  przyłącza  elektroenergetycznego  w  rozumieniu  prawa 

energetycznego, tak 

jak podnosił Odwołujący.   

Podsumowując,  Izba  potwierdziła  prawidłowość  czynności  Zamawiającego, 

polegających na odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp w zw. z art. 

89 ust. 1 pkt 4 Pzp.  

Zarzuty dotyczące oferty wykonawcy Sprint. 

Analiza zarzutów odwołania w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy 

doprowadziła  skład  orzekający  Izby  do  przekonania,  że  podlegają  one  oddaleniu  jako 

nieuzasadnione. 

Na  wstępie  rozpoznawanych  zarzutów  wskazać  należy,  że  nie  było  sporne  między 

stronami,  że  Formularz  OF.1  „Opis  techniczny  oferowanych  stacjonarnych  urządzeń 

rejestrujących” należało wypełnić w ten sposób, że przy danym opisie w zakresie „Wymagań 

minimalnych dla urządzeń  rejestrujących”  należało podać  „Tak”  lub „Nie”  albo  „Spełnia”  lub 

„Nie  spełnia”.  Nie  było  również  sporne  między  stronami,  że  w  Formularzu  OF.1  „Opis 

techniczny oferowanych stacjonarnych urządzeń rejestrujących” w zakresie III w pkt I ppkt 5 i 

złożony  przez  wykonawcę  Sprint  wraz  z  ofertą  w  kolumnie  „Oferowane  urządzenie 

spełnia następujące wymagania” nie został wypełniony (pola u samej góry).  

dniu  30  czerwca  2020  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  Sprint  do  złożenia 

wyjaśnień  dotyczących  ofert  w  części  III.  Zamówienia,  wskazując  w  tym  wezwaniu,  iż  ów 

wykonawca nie 

wypełnił pól formularzy technicznych dla tej części: wierszy 5 i 14 dla części 

III.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  zapytał,  czy  oferowane  przez  Sprint  urządzenie 

spełnia wskazane wymagania czy też ich nie spełnia. 


dniu  2  lipca  2020r.  Sprint  przekazał  odpowiedź,  w  której  stwierdził,  iż  „nastąpiła 

oczywista omyłka pisarska, która była skutkiem formatowania tekstu i zamiany pliku z worda 

na  pdf.  Jednocześnie  oświadczył,  że  oferowane  urządzenie  rejestrujące  spełnia  wskazane 

wymogi.  Następnie,  w  dniu  8  lipca  2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  Sprint  o  poprawieniu 

omyłki w ofercie Sprint innej omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp oraz wezwał Sprint 

d

o wyrażenia zgody na tę poprawę. 

W  dniu  9  lipca  2020 

r.,  za  pośrednictwem  platformy  zakupowej  itd.ezamawiający.pl 

Za

mawiający  otrzymał  wiadomość  o  treści:  „Dzień  dobry,  informujemy,  że  otrzymaliśmy 

zawiadomienie o poprawionej innej omyłce i wyrażamy zgodę”. 

Ponadto Izba ustaliła również, że w treści formularza oferty Sprint w pkt 3.3 podał, że 

„oferujemy dostawę urządzeń producenta Sprint S.A.; ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn - 

Polska (firma, siedziba) o nazwie Sprint RedLight (dokładna nazwa urządzenia), których opis 

techniczny  został  załączony  do  oferty”.  Ponadto w  pkt  4  ww. formularza wykonawca Sprint 

o

świadczył,  że  „ww.  urządzenia  rejestrujące  spełniają  wszystkie  podstawowe  wymagania 

opisane  w  tabelach,  o  których  mowa  w  punkcie  4.  Części  II  SIWZ  i  Formularzu  OF.1.  dla 

Części  wskazanych w pkt. 3 Formularza Ofertowego”. Zaś w pkt 6 wykonawca oświadczył, 

że  „urządzenia  rejestrujące  spełniają  wymagania  zawarte  w  rozporządzeniu  Ministra 

Gospodarki  z  dnia  17  lutego  2014  roku  w  sprawie  wymagań,  którym  powinny  odpowiadać 

przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu 

badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 

pomiarowych (Dz.U. z 2019 poz. 1081)”. 

W  toku  rozprawy  Odwołujący  oświadczył,  że  zarzuty  dotyczące  oferty  wykonawcy 

Sprint aktualne pozostają jedynie względem III części zamówienia. Nie zostały podtrzymane 

zarzuty dotyczące części II. 

W  omawianej  sprawie  Izba  nie  dopatrzyła  się  naruszenia  przez  Zamawiającego 

przepisu art. 87 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 Pzp w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy w zw. z art. 78

§ 1 i 

§  2  k.c.  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  na  które  w  treści  odwołania  powoływał  się  wykonawca 

PolCam. 

Rozstrzygniecie  zasadności  zgłoszonego  zarzutu  sprowadza  się  w  zasadzie  do 

odpowiedzi  na  następujące  pytania:  czy  brak  w  Formularzu  OF.1  „Opis  techniczny 

oferowanych  stacjonarnych  urządzeń  rejestrujących”  w  zakresie  III  w  pkt  I  ppkt  5  i  14 

dotyczącym  oferty  wykonawcy  Sprint  mógł  być  zakwalifikowany  i  poprawiony  przez 

Zamawiającego  jako  inna  omyłka  polegającą  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 

wykorzystując przy tym procedurę opisaną w art. 87 ust. 1 Pzp a następnie, czy  w sposób 


prawidłowy  została  wyrażona  przez  zgoda  na  poprawienie  innej  omyłki  przez  wykonawcę 

Sprint? Izba uznała, że na tak zadane pytania należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. 

Zapatrywanie  Izby  wyrażone  powyżej  wynika  z  przekonania,  że  Zamawiający 

posiadał  wszystkie  niezbędne  informacje  do  samodzielnego  ustalenia  i  poprawienia  omyłki 

ww.  w  treści  oferty  Sprint  czemu  dał  wyraz  już  w  piśmie  z  dnia  30  czerwca  2020  r., 

zawierającym wezwanie wykonawcy Sprint do złożenia wyjaśnień we wskazanym zakresie. 

Otóż w treści powyższego pisma Zamawiający wskazał m. in., że „po analizie oferty złożonej 

w przedmiotowym postępowaniu stwierdza, iż w formularzu OF.1 dla Części II – pkt 9 tabeli 

Wykonawca  pozostawił  puste  pole  nie  wskazując,  czy  urządzenie  spełnia,  czy  też  nie 

postawione wymagania. Podobnie dla Części III w formularzu OF.1 pkt 5 i 14. Jednocześnie 

w formularzu ofertowym (Formularz numer OF.0.) Wykonawca wskazał model i producenta 

Urządzeń, a także w pkt 6 złożył oświadczenie, że urządzenie spełnia wszystkie podstawowe 

wymagania Zamawiającego, w tym wymagania określone w formularzu OF.1”.  

Wobec tego Izba uznała za przekonywujące wyjaśnienia złożone w toku rozprawy, iż 

wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  popełnionej  omyłki  skierowane  do  wykonawcy 

Sprint należy traktować jedynie jako potwierdzające wcześniejsze ustalenia Zamawiającego 

w tym zakresie, które nie mogą być traktowane jako niedopuszczalne negocjacje pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą Sprint.  

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego  zasadzającego  się  na  tym,  że 

Zamawiający  oczekiwał  od  wykonawców  złożenia  w  formularzu  ofertowym  oświadczenia, 

potwierdzającego spełnienia tylko części wymogów uznając, że nie ma ono oparcia w treści 

SIWZ. W tym zakresie Izba stwi

erdziła, że rację ma Zamawiający, który twierdził, że myli się 

Odwołujący:  „że  należy  restrykcyjnie  odróżnić  wymagania  podstawowe  od  minimalnych, 

które  zostały  wskazane  w  formularzach  technicznych.  Prowadziłoby  to  do  absurdalnych 

wniosków,  że  Zamawiający  oczekiwał  od  wykonawców  złożenia  w  formularzu  ofertowym 

oświadczenia,  potwierdzającego  spełnienia  tylko  części  wymogów.  Oczywistym  pozostaje, 

że  oświadczenie  to  dotyczyło  wszystkich  wymogów  zarówno  podstawowych,  jak  i 

minimalnych, które w tym kontekście są absolutnie zrównane”. 

Jeśli  zaś  chodzi  o  zarzut  dotyczący  braku  wyrażenia  zgody  przez  Przystępującego 

Sprint  to  Izba  uznała,  że  jest  on  niezasadny  bowiem  nie  ulega  żadnej  wątpliwości,  że 

wykonawca taką zgodę wyraził, co znalazło odzwierciedlenie w stwierdzeniu zamieszczonym 

na platformie zakupowej w dniu 9 lipca 2020 r. , a więc terminie wymaganym ustawą. Tym 

samym za chybione należy uznać stanowisko powoływane przez Odwołującego zasadzające 

się na „milczeniu” po stronie wykonawcy. 


Podsumowując  Izba  nie  stwierdziła  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów 

ustawy odnoszących się do zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy 

Sprint. 

Konsekwencją 

stanowiska 

Izby 

przedstawionego 

powyżej 

jak 

również 

zaprezentowanej argumentacji jest oddaleniem o

dwołania o sygn. akt KIO 3157/20. 

Uwzględniając  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzeczono  jak  w 

sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy 

stosownie do wyniku postępowania oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 pkt 1 i 2 lit. 

b),  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238).  Izba 

uwzględniła  koszty  pełnomocnika  Zamawiającego  dotyczące  zastępstwa  procesowego  w 

oparciu o fakturę VAT, która została przedłożony w toku rozprawy do akt sprawy. 

KIO 3159/20 

K

rajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  o  którym  stanowi  przepis  art.  179  ust.  1  Pzp, 

według  którego  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  przysługują  wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub  miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Izba ustaliła, że w rozpoznawanej sprawie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego przystąpili wykonawcy: Lifor Sp. z o.o. i Sprint. 

Po  dokonaniu  wyczerpującej  i  wszechstronnej  analizy  zgromadzonego  w  sprawie 

materiału dowodowego Izba stwierdziła, że odwołanie podlega oddaleniu. 

Stan faktyczny  sprawy  został  wyczerpująco  i  zgodnie z  rzeczywistością przytoczony 

w treści odwołania i został potwierdzony przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie i 


jest  właściwie  pomiędzy  stronami  bezsporny.  Strony  różnią  się  jedynie  w  jego  interpretacji 

oraz  co  do  wniosków  wyciąganych  z  zastanych  okoliczności  faktycznych,  szczególnie  ich 

ocenie prawnej. 

Przytaczając,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  196  ust.  4  Pzp,  przepisy  stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 

zarzucał Odwołujący, wskazać należy, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z postepowania 

o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 

albo ofert, lub nie wy

kazał braku podstaw wykluczenia. 

Według art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Natomiast  przepis  art.  26  ust.  3  Pzp  stanowi,  że  jeżeli  wykonawca  nie  złożył 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a załączniki do oferty lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 rodzaje dokumentów żądanych w postępowaniu od wykonawców 

ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 

zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub 

poprawienia  lub  do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba,  że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Zaś  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  7a  Pzp  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli: 

wykonawca  nie  wyrazi

ł  zgody, o której mowa w art. 85 związanie wykonawcy ofertą ust. 2, 

na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Zgodnie z art. 85 ust. 2 Pzp w

ykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego 

może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

1.  Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1b w 

zw. z art. 26 ust. 3 Pzp. 


Po  rozpoznaniu  zgłoszonych  zarzutów  Izba  stanęła  na  stanowisku,  że  czynność 

Zamawiającego polegająca na wykluczeniu Odwołującego z postepowania na podstawie art. 

24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

była  prawidłowa,  bowiem  Odwołujący  nie  wykazał  w  należyty  sposób 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania potencjału kadrowego. 

Nie było sporne miedzy stronami, że na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 

26  ust.1  Pzp 

Odwołujący  przedłożył  wykaz  osób.  W  treści  wykazu  w  pozycjach  od  2-5 

podano, że osoby tam wymienione są zatrudnione u wykonawcy na stanowisku serwisanta z 

uprawnieniami  SEP  jednocześnie  nie  podając  informacji  o  certyfikatach  wydanych  przez 

producenta,  które  wskazanie  było  wymagane  treścią  wzoru  stanowiącego  załącznik  do 

SIWZ.  

Wobec tego pismem z dnia 24 sierpnia 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 

3  Pzp  wezwał  Odwołującego  do  złożenia  wykazu  osób,  z  którego  będzie  wynikało 

potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  W  treści  pisma  Zamawiający 

zakreślił  termin  na  uzupełnienie  dokumentu  do  dnia  31  sierpnia  2020  r.  Jednocześnie 

Zamawiający  poinformował  wykonawcę,  że  dokumenty  o  których  mowa  w  rozporządzeniu 

Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  ro

dzajów  dokumentów,  jakich  może 

żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (zgodnie  z  § 

14)  składane  są  w  oryginale  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  lub  elektronicznej  kopii 

dokumentu  lub  oświadczenia  poświadczonego  za  zgodność  z  oryginałem.  Sporządzenie  i 

przekazanie  elektronicznej  kopii  posiadanego  dokumentu  lub  oświadczenia  może  nastąpić, 

jeżeli  oryginał  dokumentu  lub  oświadczenie  nie  zostały  sporządzone  w  postaci  dokumentu 

elektronicznego.  Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  elektronicznej  kopii  dokumentu 

lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Strony  były  zgodne  co  do  tego,  że  Odwołujący  na  tak  sformułowane  wezwanie 

Zamawiającego  nie  przedłożył  żądanego  wykazu  osób  a  za  pomocą  platformy  zakupowej 

używanej  przez  Zamawiającego  w  formie  pliku  pdf.  przesłał,  w  odniesieniu  do  osób 

wskazanych  w  wykazie  osób,  certyfikaty  zaświadczające  ukończenie  przez  nie  szkolenia  i 

posiadanie  uprawnień  w  zakresie  instalacji  i  serwisowania  urządzeń  rejestrujących  typu 

fotoradar  i  wideoradar  produkowanych  przez  firmę  ZURAD  Sp.  z  o.o.  Przesłany  dokument 

nie  został  opatrzony  podpisem  elektronicznym  ani  nie  został  poświadczony  przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem jako elektroniczna kopia dokumentu. 

Wobec 

powyższego  Izba  uznała,  że  Odwołujący  nie  zastosował  się  do  wezwania 

Zamawiającego i nie przedłożył żądanego przez Zamawiającego poprawionego wykazu osób 


co  przesądza  o  tym,  że  nie  wykazał  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

dotyczącego  wymaganego  potencjału  kadrowego.  Izba  nie  podziela  argumentacji 

Odwołującego, że złożony przez niego wykaz osób był poprawny i wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp mógłby złożyć jedynie taki sam wykaz. 

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że w treści wykazu osób, wykonawca ZURAD 

zobowiązany  był  podać:  Krótki  opis  kwalifikacji/uprawnienia/Nazwa  producenta  wydającego 

zaświadczenie  (informacja  o  szkoleniach  uprawnieniach  i  certyfikatach  uprawnieniach  i 

dokument  ach/certyfikat  ach  wydanym  prz

ez  producenta  oferowanych  urządzeń 

rejestrujących poświadczającym ww. uprawnienia). 

Bez wątpienia w treści wykazu osób, który został złożony przez wykonawcę ZURAD 

brakuje  informacji  ww.  informacji  o 

certyfikatach  wydanych  przez  producenta,  które 

wskazanie 

było  wymagane  treścią  wzoru  stanowiącego  załącznik  do  SIWZ.  Tym  samym 

wymaganym było, aby na wezwanie Zamawiającego wystosowane przez Zamawiającego na 

podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wykonawca ZURAD uzupełnił wykaz osób poprzez wpisanie w 

nim informacji o certyfikatach posiadanych przez personelu tam wskazany. Wykonawca tego 

nie  uczynił,  a  zamiast  wykazu  przesłał  Zamawiającemu  dokumenty  zawierające  certyfikaty. 

Izba oceniła takie działanie wykonawcy ZURAD jako nieprawidłowe. 

Nie  mniej  jednak  nawet,  gdyby  chc

ieć  uznać  dokumenty  przedłożone  przez 

Odwołującego  w  postaci  certyfikatów  za  potwierdzające  ww.  warunek  udziału  w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (z czym Izba się nie zgadza) 

to 

wskazać  należy,  że  zostały  one  przedłożone  w  nieprawidłowej  formie,  tzn.  nie  zostały 

opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  ani  nie  zostały  poświadczone  przez 

wykonawcę  za  zgodność  z  oryginałem  jako  elektroniczna  kopia  dokumentu.  Izba  nie 

podziela  natomiast  stanowiska,  że  późniejsze  samodzielne  uzupełnienie  przez  wykonawcę 

ZURAD  przesłanych  wcześniej  certyfikatów  w  odpowiedniej  formie  może  sanować 

wcześniejsze  błędy  wykonawcy  popełnione  na  etapie  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego  wystosowane  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp.  Z  tych  względów  Izba 

stwierdził, że zgłoszony zarzut należy uznać za niezasadny. 

Izba  nie  znalazła  również  podstaw  do  tego,  aby  uznać  za  uzasadnione  stanowisko 

Odwołującego  zasadzające  się  na  tym,  że  w  przypadku  niewłaściwej  formy  przesłanych 

certyfikatów  Zamawiający  powinien  wezwać  wykonawcę  ZURAD  do  ich  uzupełnienia  na 

podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp.  Izba  podkreśla,  że  ww.  dokumenty  nie  były  wskazane  przez 

Zamawiającego  jako  dokumenty  mające  potwierdzać  spełnienie  warunku  udziału  w 


postepowaniu,  w  przeciwieństwie do  wykazu osób,  a  zatem  żądane od Zamawiającego  ich 

uzupełnienia należy uznać za niedopuszczalne.  

2.  Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp w zw. z art. 85 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 

Pzp w zw. z art. 67 k.c. w zw. z art. 65 k.c. 

Izba  po  przeprowadzeniu  badani

a  zasadności  zgłoszonych  zarzutów  uznała  je  za 

nieuzasadnione. 

Nie było sporne miedzy  stronami,  że w  związku z  upływającym  terminem  związania 

ofer

tą  w  dniu  21  września  2020  r.  Zamawiający  wystąpił  do  Odwołującego  o  wyrażenie 

zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  o  okres  60  dni,  liczony  od  dnia,  w  którym 

upływał pierwotny termin związania ofertą. Zamawiający wskazał, że termin związania ofertą 

dla części I upływa w dniu 25 września 2020 r. 

W zakresie rozpoznawanego zarzutu spór miedzy stronami wymagał rozstrzygnięcia 

kwestii  zasadzającej  się  na  tym,  czy  w  okresie  związania  ofertą,  tj.  do  upływu  dnia  25 

września 2020 r. doszło do skutecznego wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą przez Odwołującego w części I zamówienia?  

Izba  stw

ierdziła,  że  analiza  zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego  nie 

potwierdziła, że do upływu termin związania ofertą w części I, tj. do dniu 25 września 2020 r. 

doszło  do  skutecznego  przekazania  Zamawiającemu  przez  ZURAD  oświadczenia 

dotyczącego wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wręcz przeciwnie. 

Z  złożonych  dowodów  jednoznacznie  wynika,  że  oświadczenie  o  przedłużeniu  terminu 

związania  ofertą  zostało  zamieszczone  na  platformie  zakupowej  dopiero  2  dni  po  upływie 

terminu  związania  ofertą,  tj.  w  dniu  27  września  2020  r.  o  godz.  22.40,  co  oznacza,  że 

dopiero z tą chwilą dotarło do Zamawiającego.  

W  tym  miejscu  należy  zwrócić  uwagę  na  przepis  art.  61  k.c.  zgodnie  z  którym 

oświadczenie  woli,  które  ma  być  złożone  innej  osobie,  jest  złożone  z  chwilą,  gdy  do  niej 

doszło (zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej) w taki sposób, że mogła 

się  zapoznać  z  jego  treścią.  Wobec  tego  stwierdzić  należy,  że  konsekwencją  powyższego 

było przerwanie terminu związania ofertą i konieczność odrzucenia oferty Odwołującego na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. 


Izba zwraca uwagę, że przedstawione przez Zamawiającego dowody, w tym m. in. w 

postaci:  wyciągu  z  platformy  z  dnia  28.09.2020  r.,  wykazu  logowań  oraz  czynności 

Odwołującego  na  platformie  oraz  korespondencja  pomiędzy  Zamawiającym  a  podmiotem 

obsługującym  platformę  potwierdzają,  że  należy  uznać  za  nietrafne  stwierdzenia 

Odwołującego o złożeniu przez niego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą 

w  dniu  24  lub  25.09.2020  r.  Od

wołujący  w  tym  zakresie  poza  własnymi  twierdzeniami  nie 

przedstawił  jakichkolwiek  dowodów  potwierdzających,  wadliwe  działanie  platformy,  które 

mogło doprowadzić do błędów w przesyle oświadczenia lub też dowodów potwierdzających 

dokonanie czynności przesłania oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą przez 

wykonawcę  ZURAD  w  osobie  Pana  Z.  S.  w  dniach  24  lub  25.09.2020  r..  Ponadto  w  toku 

rozprawy pełnomocnik Zamawiającego Pani E. G. oświadczyła, że dniu 28 września 2020 r. 

w trakcie rozmowy telefonicznej Pan Z. S. 

nie sygnalizował, iż miał jakiekolwiek problemy z 

działaniem  platformy  lub  też  przesłaniem  dokumentów,  czemu  obecny  w  toku  rozprawy 

pe

łnomocnik Odwołującego Pan Z. S. nie zaprzeczył. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w 

toku rozprawy Zamawiający  wycofał wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań Pani E. 

G. 

jako świadka. 

W  związku  z  powyższym  Izba  stwierdziła,  że  Zamawiający  był  uprawniony  do 

odrzucenia oferty Odwołującego na  podstawie  art.  89  ust.  1 pkt  7a  Pzp co oznacza,  że za 

niezasadny należy uznać zarzut naruszenia ww. przepisu w powiązaniu z art. 85 ust. 2 w zw. 

z art. 14 ust. 1 Pzp w zw. z art. 67 k.c. w zw. z art. 65 k.c. 

Konsekwencją 

stanowiska 

Izby 

przedstawionego 

powyżej 

jak 

również 

zaprezentowanej argumentacji jest oddaleniem o

dwołania o sygn. akt KIO 3159/20. 

Uwzględniając  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzeczono  jak  w 

sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy 

sto

sownie do wyniku postępowania oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 pkt 1 i 2 lit. 

b),  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238).  Izba 

uwzględniła  koszty  pełnomocnika  Zamawiającego  dotyczące  zastępstwa  procesowego  w 

oparciu o fakturę VAT, która została przedłożony w toku rozprawy do akt sprawy. 

KIO 3168/20 


K

rajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do 

korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  o  którym  stanowi  przepis  art.  179  ust.  1  Pzp, 

według  którego  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  przysługują  wykonawcy, 

ucz

estnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub  miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Izba ustaliła, że w rozpoznawanej sprawie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego  przystąpił  wykonawca  Polcam,  zaś  po  stronie  Odwołującego  przystąpił 

wykonawca Lifor Sp. z o.o. 

Izba p

o dokonaniu wyczerpującej i wszechstronnej analizy zgromadzonego w sprawie 

materiału dowodowego stwierdziła, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  wskazuje,  że  stan  faktyczny  sprawy  przydatne  dla  rozpoznania  zarzutów 

odwołania  o  sygn.  akt  KIO  3168/20  został  wyczerpująco  przytoczony  w  uzasadnieniu 

powyżej,  tj.  w  zakresie  rozpoznania  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  3157/20.  Wobec  tego  Izba 

uznała, iż zbędne jego powielenie. 

Przytaczając,  zgodnie  z  wymaganiami  art.  196  ust.  4  Pzp,  przepisy  stanowiące 

podstawę  prawną  zapadłego  rozstrzygnięcia,  a  których  naruszenie  przez  Zamawiającego 

zarzucał  Odwołujący,  wskazać  należy,  iż  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  Zamawiający 

odrzuca  ofertę,  jeżeli:  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Natomiast według pkt 6 powołanego 

przepisu Zamawiaj

ący odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

Po  dokonaniu  wyczerpującej  i  wszechstronnej  analizy  zgromadzonego  w  sprawie 

materiału dowodowego Izba stwierdziła, że zarzuty odwołania dotyczące naruszenia art. 89 

ust. 1 pkt 2 i 6 

Pzp zasługują na uwzględnienie. 

Izba  wskazuje,  że  u  podstaw  takiego  rozstrzygnięcia  Izby  legło  przyjęcie 

następującego stanowiska.  

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 


Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  zawartego  w  odwołaniu,  Izba 

uznała  wyżej  wymienione  zarzuty  za  zasadne,  bowiem  z  wyjaśnień  wykonawcy  PolCam 

złożonych  dnia  2  lipca  2020  r.  oraz  tych  zaprezentowanych  w  toku  rozprawy  wynika 

niezbicie, że w złożonej ofercie w kwocie wykonania 1 mb przyłącza wykonawca uwzględnił 

jedynie  koszt 

części  prac (od  linii  energetycznej do  zestawu złączowo-pomiarowego), która 

obligatoryjnie realizowana jest przez przedsiębiorstwo energetyczne. Podana kwotę PolCam 

oparł  o  koszty  wynikające  z  taryf  energetycznych.  Natomiast  koszt  wykonania  przyłącza 

elektroenergetycznego,  które  należeć  będzie  do  Zamawiającego  tj.  od  zestawu  złączowo-

pomiarowego  d

o urządzenia w ogóle nie został przez  wykonawcę PolCam uwzględniony w 

cenie wykonania 1 mb przyłącza, bowiem wykonawca uznał, że ww. koszt będzie wliczony 

do ceny dostawy. 

W  zakresie  rozumienia  pojęcia  przyłącza  elektroenergetycznego  w  świetle 

postanowień  specyfikacji  uzupełnionej  wyjaśnieniami  Zamawiającego  zawartymi  w 

odpowiedziach na pytania wykonawców, które niewątpliwie stanowi jeden z elementów treść 

specyfikacji, 

należy się odwołać do argumentacji przedstawionej przez Izbę przy rozpoznaniu 

zarzutów odwołania w sprawie o sygn. akt KIO 3157/20. Tym samym za niezasadne należy 

uznać jej powtarzanie w tym miejscu. 

Przyjęcie przez Izbę stanowiska zasadzającego się na tym, że w cenie wykonania 1 

mb  przyłącza  elektroenergetycznego  należało  ująć  również  koszt  podłączenia  urządzenia 

rejestrującego do sieci energetycznej skutkowało obowiązkiem wykonawcy uwzględnienia w 

zaoferowanej  ceny  wykonania  1 

mb  przyłącza  nie  tylko  tych  kosztów  na  które  wskazuje 

wykonawca  PolCam  (koszty  wynikające  z  taryf  energetycznych  wraz  z  kosztami  obsługi 

administracyjno-

technicznej) ale również kosztów przyłączenia urządzenia rejestrującego do 

sieci energetycznej. 

Zatem zgodzić się należy, że Odwołującym, że przy tak ukształtowanej 

treści SIWZ koszt wykonania przyłącza energetycznego nie mógł być przeniesiony do ceny 

za dostawę, instalację i uruchomienie urządzenie rejestrującego, która to zresztą w ogóle nie 

pod

legała  ocenie  na  etapie  postępowania  na  zawarcie  umowy  ramowej,  co  zostało  przez 

Zamawiającego  jednoznacznie  wyjaśnione  w  odpowiedziach  na  pytania  wykonawców 

(odpowiedź na pyt. 4 z dnia 29 kwietnia 2020 r., pyt. 2 z dnia 18 maja 2020 oraz pyt. 11 z 

dnia 12 maja 2020 r.). 

Izba uznała, że wykonawca PolCam błędnie zawęża rozumienie znaczenia przyłącza 

elektroenergetycznego  do  interpretacji  tego  pojęcia  ściśle  według  przepisów  Prawa 

energetycznego. Ponownie Izba wskazuje, że w tym zakresie aktualne pozostają rozważania 

Izby wyrażone w zakresie rozpoznania zarzutów odwołania o sygn. akt KIO 3157/20. 


Wobec  powyższego  Izba  uznała,  że  Zamawiający  powinien  był  odrzucić  ofertę 

wykonawcy PolCam nie tylko na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp 

ale  również  na  podstawie  art.  89  ust.1  pkt  2  Pzp,  bowiem  wbrew  wymaganiom  SIWZ 

wykonawca ten 

w ogóle nie określił w treści swojej oferty ceny za wykonanie 1 mb przyłącza 

elektroenergetycznego  od  złącza  do  urządzenia  rejestrującego.  Zgodzić  się  należy  z 

O

dwołującym, że w zaistniałych okolicznościach należy równocześnie uznać, że wykonawca 

PolCam w ogóle nie zaoferował w treści złożonej oferty wykonania przyłącza w rozumieniu 

postanowień  SIWZ.  W  tym  miejscu  wskazać  należy,  że  Zamawiający  wymagał,  aby  koszt 

przyłącza nie był uwzględniony w cenie urządzenia rejestrującego, a jak wynika z wyjaśnień 

wykonawcy PolCam koszt 

wykonania przyłącza stanowiącego własność Zamawiającego (od 

złącza  do  urządzenia  rejestrującego)  zamierza  on  właśnie  ująć  w  cenie  za  dostawę 

u

rządzenia. 

Dostrzeżenia również wymaga, że w sytuacji opisanej powyżej mamy do czynienia z 

brakiem  porównywalności  złożonych  ofert,  ponieważ  Odwołujący,  w  tym  pozostali 

wykonawcy  zakwalifikowani  do  umowy,  ramowej,  koszt  przyłącza  od  złącza  do  urządzenia 

r

ejestrującego  uwzględnili  w  cenie  wykonania  1  mb  przyłącza  elektroenergetycznego, 

natomiast wykonawca PolCam tego zakresu w ww. cenie nie uwzględnił. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  w  świetle  opisanych  okoliczności 

niezbędne  jest  odrzucenie  oferty  PolCam  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  jako 

niezgodnej z treścią SIWZ. 

2.  Zarzut naruszenia 

przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp 

Z ustaleń poczynionych przez Izbę powyżej wynika, że wykonawca PolCam, w cenie 

za  1 

mb przyłącza elektroenergetycznego określił jedynie koszt wykonania prac w zakresie 

realizowanym  przez  Z

akład  energetyczny  wraz  z  kosztami  administracyjno-technicznymi 

podczas,  gdy  Zamawiający  wymagał,  aby  cena  wykonania  1  mb  przyłącza  uwzględniała 

koszt  wykonania  1  mb 

przyłącza  elektroenergetycznego  w  rozumieniu  szerszym  niż  to 

wynikające  z  przepisów  prawa  energetycznego.  W  tym  aspekcie  aktualne  pozostają 

rozważania Izby opisane w powyżej w zakresie zarzutów odwołania o sygn. akt KIO 3157/20 

wobec tego Izba odstępuje od jej powielania. 

Nie było sporne miedzy stronami, przy akceptacji wykonawcy PolCam, że wykonawca 

ten w cenie 

złożonej oferty za 1 mb przyłącza elektroenergetycznego nie uwzględnił kosztów 

wykonania  przyłącza  od  złącza  do  urządzenia  rejestrującego,  a  jego  zamiarem  jest  ujęcie 

tych kosztów w cenie za dostawę urządzenia. Izba stwierdziła, że w takich okolicznościach 


sprawy  wykonawca  popełnił  błąd  w  obliczeniu  ceny  oferty,  gdyż  obliczył  cenę  oferty  w 

sposób  sprzeczny  z  wymaganiami  Zamawiającego  w  tym  zakresie.  Oznacza  to,  że  oferta 

wykonawcy PolCam podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

Na  kanwie  zgłoszonego  zarzutu  aktualność  zachowują  również  rozważania  Izby 

zawarte  w  pkt  I. 

dotyczące  braku  porównywalności  ofert  w  kontekście  cen  zaoferowanych 

przez wykonawców dotyczących wykonania 1 mb przyłącza elektroenergetycznego. 

Podsumowując,  Izba  potwierdziła  zasadność  zarzutów  odwołania  w  zakresie 

zaniechania  odrzucenia  przez  Zamawiającego  oferty  Przystępującego  PolCam  - 

wnoszącego sprzeciw – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z uwagi na niezgodność treści 

oferty  z  treścią  specyfikacji  oraz  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  6  Pzp,  ponieważ  oferta 

zawiera błąd w obliczeniu ceny. 

Konsekwencją 

stanowiska 

Izby 

przedstawionego 

powyżej 

jak 

również 

zaprezentowanej argumentacji jest oddaleniem o

dwołania o sygn. akt KIO 3168/20. 

Uwzględniając  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzeczono  jak  w 

sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy 

stosownie do wyni

ku postępowania oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, § 3 pkt 1 i 2 lit. 

b),  §  5  ust.  2  pkt  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

……………………………………………………. 

………………………………………………….... 

……………………………………………………. 


wiper-pixel