KIO 996/20 WYROK dnia 22 czerwca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 996/20 

WYROK 

  z dnia 22 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  A.  K. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  A.  K.  Starpol  Meble  z  siedzibą  w 

Puławach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Sąd Apelacyjny w Gdańsku 

przy udziale wykonawcy Office Plus Warszawa 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Umarza  postępowanie  odwoławcze  co  do  zarzutu  z  punktu  2  odwołania  wobec 

wycofania przez Odwołującego wyżej wskazanego zarzutu. 

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala. 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  A.  K.  prowadzącą  działalność 

gospodarczą pod firmą A. K. Starpol Meble z siedzibą w Puławach i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  

A. Kl. 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą A. K. Starpol Meble z 

siedzibą w Puławach, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od wykonawcy A. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 

A.  K. 

Starpol  Meble  z  siedzibą  w  Puławach  na  rzecz  zamawiającego  Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset 


złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  strony  poniesionych  w  związku  z 

wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 996/20 

U z a s a d n i e n i e  

Sąd  Apelacyjny  w  Gdańsku,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż 

mebli  na  potrzeby  Sądu  Rejonowego  w  Wejherowie.  Postępowanie  prowadzone  jest  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

t.j.  z  2019  r.  poz.  1843),  dalej  „ustawa  Pzp”  lub  „Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 marca 2020 r. pod numerem 

2020/S 048-113137. 

W dniu 11 maja 2020 r. wykonawca A. K. prowa

dzącą działalność gospodarczą pod 

firmą  A.  K.  Starpol  Meble  z  siedzibą  w  Puławach,  dalej  „Odwołujący”,  wniósł  odwołanie, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Office  Plus 

Warszawa Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą  w Warszawie,  dalej 

„Office  Plus”,  mimo  że  treść  oferty  jest  niezgodna  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, a w konsekwencji art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez czynność 

wyboru  ofert

y  najkorzystniejszej  złożonej  przez  wykonawcę,  którego  oferta  podlega 

odrzuceniu  oraz  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  złożonej  przez  Odwołującego, 

mimo że była to oferta niepodlegająca  odrzuceniu i  powinna być  najwyżej  oceniona 

zgodnie z kryteriami oceny 

ofert, a jej cena za zakres podstawowy zamówienia (bez 

zakresu objętego opcją) mieści się w wartości, którą Zamawiający podał na otwarciu 

ofert  jako  kwotę,  którą  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia 

podstawowego, 

oraz z ostrożności (w przypadku nieuwzględnienia zarzutu nr 1): 

art.  92  ust.  1  w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  podania  w 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty szczegółowego uzasadnienia punktacji 

poszczególnych ofert w kryterium jakości, 

3)  art. 8 ust. 1 

i 2, art. 96 ust. 3 ustawy Pzp i § 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, poprzez odmowę udostępnienia Odwołującemu mebli wzorcowych. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu:  

unieważnienia czynności wyboru oferty Office Plus jako najkorzystniejszej, odrzucenia oferty 

Office Plus, 

powtórzenia czynności oceny ofert bez uwzględnienia oferty Office Plus i uznania 

za najkorzystnie

jszą oraz w konsekwencji wyboru oferty złożonej przez Odwołującego, oraz z 

os

trożności: w przypadku nieuwzględnienia zarzutu dotyczącego odrzucenia oferty Office Plus 


nakazanie powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i sporządzenia informacji 

o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  obejmującej  szczegółowe  merytoryczne  uzasadnienie 

punktacji  poszczególnych  ofert  w  kryterium  jakości,  w  przypadku  nieuwzględnienia  zarzutu 

dotyczącego  odrzucenia  oferty  Office  Plus  -  nakazanie  udostępnienia  Odwołującemu  mebli 

wzorcowych  niezwłocznie  po  przekazaniu  ponownej  informacji  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący wskazywał, że oferta, a w szczególności meble wzorcowe złożone przez 

Office Plus 

są niezgodne z postanowieniami SIWZ. W biurku wzorcowym B6 Office Plus nie 

zastosowano wymaganej ramy mocowanej fabrycznie do blatu na całym jego obrysie i nóg, 

które można z tą ramą w łatwy sposób łączyć i demontować. Zastosowano stelaż o zupełnie 

innej  budowie:  na  krótszych  bokach  biurka  połączono  (spawając)  po  dwie  nogi  belkami  o 

profilu 50x25mm, uzyskując dwa elementy w kształcie odwróconej litery U, co spowodowało, 

że żadna z nóg nie stanowi osobnego elementu. Te elementy następnie zostały połączone po 

długości stołu, bardzo odsuniętymi od krawędzi blatu, dwoma metalowymi profilami 50x25mm. 

Takie rozwiązanie oznacza, że nogi są przymocowane na stałe do elementów ramy za pomocą 

spawów,  a  nie  wewnętrznych  elementów  montażowych,  i  że  nie  zastosowano  ramy 

mocowanej fabrycznie do blatu na całym jego obrysie - zastosowana konstrukcja uniemożliwia 

mocowanie ramy do blatu, a dopiero później nóg. Powoduje to, że najpierw trzeba zmontować 

cały stelaż biurka i dopiero wtedy można zamontować blat i odwrotnie przy demontażu biurka, 

najpierw trzeba odkręcić blat od całego stelaża, a następnie można jedynie odłączyć obie pary 

nóg (każda para nóg stanowi nierozłączalny element) od belek łączących je na długości biurka. 

Montaż i demontaż biurka jest skomplikowany, gdyż biurko Office Plus nie posiada wymaganej 

przez  Zamawiającego  ramy  przykręcanej fabrycznie po  całym  obwodzie  biurka  i  nóg, które 

byłyby do tej ramy montowane i demontowane w łatwy sposób. 

Dalej,  o

słonę  wzorcową  PFB6  Office  Plus,  zamontowano  do  biurka  poprzez 

przykręcenie jej do blatu „na ostro” zwykłymi wkrętami, co oznacza, że nie istnieje możliwość 

wielokrotnego montażu i demontażu osłony. Wkręcenie wkrętu do drewna w płytę meblową 

powoduje powstanie otworu, który po każdym wykręceniu wkrętu powiększa się i uniemożliwia 

powtórne  przykręcenie.  Możliwość  wielokrotnego  montażu  i  demontażu  dałoby  tylko 

zastosowanie metalowych lub plastikowych muf 

zamontowanych w blacie biurka, do których 

przykręca się osłonę za pomocą śrub metrycznych, które dowolną ilość razy można przykręcać 

i wykręcać.  

W  osłonie  wzorcowej  PFB6  Office  Plus  nie  zastosowano  zamka  błyskawicznego,  a 

materiał  pokrywający  osłonę  przymocowano  na  ostro  zszywkami  do  płyty  konstrukcyjnej 

osłony. Takie rozwiązanie, niezgodne z OPZ, uniemożliwia zdjęcie materiału zewnętrznego w 

celu np. wyprania. 


Osłonę  wzorcową  PFB6  Office  Plus  wykonano  wyłącznie  z  płyty  meblowej  oraz 

materiału  obiciowego,  bez  jakiegokolwiek  miękkiego  wypełnienia  wewnętrznego  -  nie  ma 

zatem  tu  żadnej  warstwy  absorpcyjnej  pochłaniającej  dźwięki,  która  jest  warstwą  miękką 

umożliwiającą wbijanie szpilek. Grubość całej osłony wynosi 19 mm, z czego 18 mm przypada 

na grubość wymaganej przez Zamawiającego płyty meblowej stanowiącej jej konstrukcję, co 

nie  pozostawia  żadnego  miejsca  na  zastosowanie  tkaniny  akustycznej  (dla  przykładu  -  w 

przypadku oferty O

dwołującego - grubość samej tkaniny to 25 mm). 

Office Plus przypisał do osłony dokument zgodności z normą DIN EN ISO 354, który 

jednak  nie  dotyczy  tkaniny  akustycznej  (zresztą,  jak  wskazano  wyżej,  niezastosowanej  w 

meblu  wzorcowym),  ale  innego  produktu,  w 

którym  tkanina  akustyczna  jest  stosowana  - 

frontów  szuflad  do  zastosowania  w  kontenerach  (o  przypisaniu  do  osłony  świadczy  nazwa 

pliku  PFB6_atest  akustyczny-sig.pdf  oraz  brak  innego  dokumentu  o  podobnym  charakterze 

dla osłony; o tym, że dotyczy innego produktu świadczy wskazanie w dokumencie, że dotyczy 

przesłony otworkowej z tworzywa sztucznego 3HE, wymiary ok. 424 mm x 147 mm x 19 mm 

- Kunststoff-Lochblende 3HE, Abmessungen ca. 424 mm x 147 mm x 19 mm). Produkt ten ma 

zupełnie  inną  konstrukcję  niż  osłona  PFB6,  a  co  za  tym  idzie  zupełnie  inne  właściwości 

akustyczne: jest zbudowany z plastikowego, perforowanego odlewu wypełnionego w środku 

tkaniną akustyczną i na stałe „zamkniętego”, podczas gdy osłona powinna być wykonana z 

twardej płyty meblowej (nieplastikowej i nieperforowanej) pokrytej wypełnieniem akustycznym 

oraz tkaniną estetyczną. Z tego powodu, złożony dokument zgodności z normą DIN EN ISO 

354 nie może służyć potwierdzeniu zdolności absorpcji akustycznej ani tkaniny, ani osłony, 

ponieważ  przeprowadzone  na  zgodność  z  ww.  normą  badania  dotyczyły  całego  produktu 

(frontu szuflady) zbudowanego z określonej, zupełnie innej konfiguracji materiałów. 

W  szafie  wzorcowej  Sz4  Office  Plus:  zastosowano  stopki  regulacyjne  z  tworzywa 

sztucznego o wysokości 27mm i możliwości regulacji maksymalnie o 21 mm; zamontowano 

ga

łkę z zamkiem, niegalwanizowaną; zamontowano tylko cztery półki, a nie pięć, jest to szafa 

o wysokości 5 OH, a nie jak wymagano 6 OH. 

Powyższe odstępstwa stanowią jednoznacznie o niezgodności treści oferty z treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  wymagał,  aby  próbki  mebli  były 

wykonane  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia.  Wszelkie  niezgodności  w  tej  mierze 

oznaczają  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  specyfikacji.  Ponieważ  próbki  mebli  były 

składane m.in. w celu oceny ofert w zgodzie z kryteriami oceny ofert, nie istnieje możliwość 

ich  uzupełnienia  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  co  podkreślił  sam  Zamawiający, 

wskazując, że ich niezgodność z OPZ będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

Ponadto,  Office  Plus  w  formularzu  asortymentowo-

cenowym  złożonym  w  ofercie  w 


pozycjach od 2.23 do 2.29 wypełnił go niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Zarówno 

w  kolumnie  Producent,  jak  i  w  kolumnie  Model/typ  podał  wyłącznie  producentów,  nie 

wskazując  konkretnych  symboli  lub  numerów  katalogowych  oferowanych  produktów.  Co 

więcej, w niemal wszystkich spośród tych pozycji nie wskazał jednego producenta, ale dwóch 

lub nawet trzech, a zatem przedłożył propozycje alternatywne. Tymczasem we wszystkich tych 

pozycjach jest możliwe wskazanie konkretnych producentów i modeli oferowanych produktów, 

zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego,  obejmują  one  bowiem  baterie,  zlewozmywaki, 

lodówki, płyty indukcyjne, czajniki elektryczne, kuchenki mikrofalowe i zmywarki. 

Powyższe oznacza, że treść oferty nie odpowiada wymaganiom specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: Office Plus nie podał danych, które miały pozwolić Zamawiającemu 

na jednoznaczną identyfikację oferowanego asortymentu, a tym samym - na ocenę, czy oferta 

s

pełnia  wymagania  Zamawiającego.  A  ponieważ formularz  asortymentowo-cenowy  stanowi 

element  oferty,  definiujący  przedmiot  oferty,  nie  istnieje  możliwość  jego  uzupełnienia  na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Z informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty wynika, że oferta Office Plus otrzymała 

w  kryterium  jakości  ocenę  23,38  pkt,  natomiast  oferta  Odwołującego  ocenę  24,56  pkt. 

P

owyższe  wyliczenie  nie  jest  możliwe  do  zweryfikowania  wobec  braku  szczegółowych 

informacji  w  zawiadomieni

u  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Nie  jest  także  możliwe 

zweryfikowanie  podstaw  dokonania  subiektywnej  oceny  w  podkryteriach  decydujących  o 

przyznaniu 80% punktów w tym kryterium i porównania jej z wynikami oględzin mebli. Brak 

szczegółów  oceny  oraz  odmowa  ponownych  oględzin  mebli  wzorcowych  uniemożliwia 

odniesi

enie się do niej na tym etapie.  

Zamawiający  6  maja  2020  r.  odmówił  przeprowadzenia  ponownych  oględzin  mebli 

wzorcowych.  Niemniej,  w 

żadnym  miejscu  ustawy  Pzp  ani  aktów  wykonawczych  nie 

znajdzie

my ograniczenia, które polegałoby na tym, że dostęp do próbek jest jednokrotny i nie 

może być powtórzony albo że podmiot wnioskujący o dostęp do próbek miałby swoje żądanie 

w  jakikolwiek  sposób  uzasadniać.  Zamawiający  nie  ma  prawa  odmawiać  Odwołującemu 

dos

tępu  do  mebli  wzorcowych  w  postępowaniu,  szczególnie,  że  działania  Odwołującego  w 

żaden sposób nie zmierzały do nadużycia jego uprawnień wynikających z ustawy. Mogło też 

dojść  do  naruszenia  zasady  równego  traktowania  wykonawców,  wynikającej  z  art.  7  ust.  1 

ustawy Pzp. Jak się zdaje, przedstawiciele Office Plus mieli nieskrępowany dostęp do mebli 

wzorcowych  złożonych  przez  Odwołującego,  o  czym  świadczy  chociażby  wizyta 

przedstawiciela Office Plus w siedzibie Zamawiającego podczas oględzin przeprowadzonych 

pr

zez  Odwołującego  17  kwietnia  2020  r.  w  celu  omówienia  zgłaszanych  na  bieżąco 

nieprawidłowości, na które zwracali uwagę przedstawiciele Odwołującego. Takiej możliwości 

Odwołujący  od  Zamawiającego  nie  otrzymał,  choć  niewątpliwie  do  oględzin  mebli 


Odwołującego przez przedstawicieli Office Plus w toku postępowania doszło, o czym świadczy 

pismo z uwagami Office Plus z 27 kwietnia 2020 r., jakie otrzymał Odwołujący. 

Ponadto, 

Zamawiający  udostępniając  na  wniosek  Odwołującego  korespondencję 

prowadzoną z Office Plus, nie przedstawił Odwołującemu wyjaśnień treści oferty Office Plus, 

mimo iż z treści pisma Zamawiającego z 6 maja 2020 r. wynika, że takie wezwanie do Office 

Plus zostało wystosowane. Zamawiający co prawda twierdzi, że przekazał takie wezwanie do 

wyjaśnień  30  kwietnia  2020  r.,  jednak  wśród  korespondencji,  jaką  Zamawiający  przesyłał 

Odwołującego zarówno 30 kwietnia 2020 r., jak i 6 maja 2020 r., nie znalazł się taki dokument.  

Do  postępowania  odwoławczego  w  dniu  13  maja  2020  r.  przystąpił  po  stronie 

Zamawiaj

ącego wykonawca Office Plus Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie, dalej również „Przystępujący”.  

Pismem z dnia 17 czerwca 

2020 r. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania jako 

bezzasadnego  i  wskazywał,  że  Zamawiający  nie  narzucił  wykonawcom  jednego  „modelu" 

konstrukcji  biurka,  a  zaoferowane  rozwiązanie  stelaża  jest  zgodne  z  wymaganiami 

Zamawiającego. Nieuprawniony jest również zarzut dotyczący sposobu „mocowania ramy do 

blatu".  Zamawiający  nie  narzucił  też  wykonawcom  jednego  sposobu  mocowania  osłon,  a 

jedynie  wyposażenie  osłony  w  uchwyty  metalowe  dopasowane  do  konstrukcji  biurek 

umożliwiające  wielokrotny  montaż  i  demontaż.  Zamawiający  nie  określił  także  materiału,  z 

jakiego  ma  b

yć  wykonana  izolacja  akustyczna,  a  wszystkie  zaoferowane  meble  spełniają 

wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  16  czerwca  2020  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

wnosząc o jego oddalenie i wskazując, że oferta Office Plus była zgodna z opisem przedmiotu 

z

amówienia. Zamawiający nie miał żadnych wątpliwości, że zaoferowane produkty, spełniają 

sformułowane przez niego wymogi. Opisane przez Odwołującego rzekome uchybienia, zostały 

wywiedzione  bądź  z  nieprawidłowej,  sprzecznej  z  zasadami  logicznego  rozumowania  i 

do

świadczenia  zawodowego,  interpretacji  postanowień  OPZ,  bądź  z  subiektywnego 

przekonania Wykonawcy, że tylko zaproponowany przez niego sposób wykonania zamówienia 

jest prawidłowy. Zamawiający obowiązany jest jednakże do dokonania oceny obiektywnej w 

zakresi

e zgodności z SIWZ, przy czym wszelkie kwestie w OPZ precyzyjnie nieopisane, należy 

interpretować  na  korzyść  wykonawcy.  Różni  wykonawcy  dostarczają  różne  meble  i  mają 

prawo  do  własnej  wizji  wypełnienia  wymagań  Zamawiającego.  Kierując  się  podstawowymi 

zasad

ami  prawa  zamówień  publicznych,  nie  można  intepretować  OPZ  w  taki  sposób,  aby 

możliwe było zaoferowanie tylko jednego produktu, gdyż taka interpretacja w sposób oczywisty 

narusza konkurencję. 

Dalej,  Zamawiający  wskazywał,  że  trudno  oczekiwać  aby  przepisy  ustawy  Pzp  lub 


aktów wykonawczych w kazuistyczny sposób regulowały kwestie oględzin złożonych próbek. 

Organizacja dostępu leży po stronie Zamawiającego, zależy ona bowiem od wielu czynników. 

W  przypadku  niniejszego  postępowania,  z  uwagi  na  to,  że  przedmiotem  zamówienia  jest 

wykonanie wyp

osażenia meblowego w nowym, nieoddanym jeszcze do użytkowania budynku 

Sądu  Rejonowego  w  Wejherowie,  a  meble  wzorcowe  zdeponowane  są  w  osobnych  dla 

każdego  wykonawcy,  zamkniętych  na  klucz  pomieszczeniach  (poza  siedzibą 

Zamawiającego), oglądanie ich odbywa się tylko w obecności oddelegowanego reprezentanta 

Zamawiającego.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska 

stron 

oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych, 

jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na oddalenie. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  o 

zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pytań i odpowiedzi Zamawiającego 

do  treści  dokumentacji  postępowania,  oferty  Przystępującego,  informacji  Zamawiającego 

o wyborze oferty najkorzystniejszej

. Izba wzięła również pod uwagę stanowiska wyrażone w 

odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie,  piśmie  procesowym  Przystępującego,  a także 

oświadczenia i stanowiska stron i uczestnika postępowania odwoławczego wyrażone ustnie 

do p

rotokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 17 czerwca 2020 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

W  p

ierwszej  kolejności  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  co  do  zarzutu  z 

punktu 2 odwołania wobec wycofania przez Odwołującego wyżej wskazanego zarzutu. 


Następnie, Izba uznała, że zarzut dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

a polegający na zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy Office Plus, podlega oddaleniu.  

Izba ustaliła, że przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz przeniesienie na 

Zamawiającego własności fabrycznie nowego – rok produkcji 2020 lub 2019, wolnego od wad 

prawnych 

i  fizycznych,  podstawowego  wyposażenia  meblowego,  dostarczenie  go  do 

wskazanych  przez  Zamawiającego  pomieszczeń  nowo  wybudowanego  budynku  Sądu 

Rejonowego w Wejherowie 

oraz kompletny montaż wyposażenia wraz z wypoziomowaniem, 

ustabi

lizowaniem i właściwym zamocowaniem.  

Stosownie do Rozdziału III pkt 2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej 

„SIWZ”,  zakres  zamówienia  obejmuje  dostawę  i  montaż  wyposażenia  meblowego, 

podzielonego  na  2  (dwie)  niżej  wymienione  kategorie  wyposażenia  meblowego,  tj.:  a. 

wyposażenie  meblowe  pomieszczeń  biurowych  (meble  pracownicze/sędziowskie);  b. 

wyposażenie  meblowe  (meble  na  wymiar)  pomieszczeń  gospodarczych  i  socjalnych,  tj.: 

zabudowy  kuchenne,  meble  dodatkowe,  zabudowy  strefy  obsługi,  oraz  podzielonego  na 

asortyment  p

odstawowy  i  asortyment  objęty  prawem  opcji, której maksymalna  wielkość nie 

może  przekroczyć  50%  wartości  wynagrodzenia  brutto  wykonawcy,  dotyczącego  zakresu 

asortymentu podstawowego.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, zarówno w zakresie podstawowym, jak i 

w zakresie objętym prawem opcji, określony został w Załączniku Nr 2 do oferty – FORMULARZ 

ASORTYMENTOWO-

CENOWY.  Natomiast  szczegółowy  opis  parametrów  technicznych 

wyposażenia meblowego, dotyczącego przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku 

Nr 2 do umowy 

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Dział 3 SIWZ, oraz w dokumentacji 

projektowej przekazywanej w załączeniu do SIWZ. 

Zamawiający  wymagał  od  wykonawców  uczestniczących  w  postępowaniu  złożenia 

próbek oferowanych mebli, tzw. mebli wzorcowych. Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 1.3 SIWZ do 

oferty należało przedłożyć próbki mebli, niezbędne do oceny kryterium pn: „jakość”, o którym 

mowa  w  Rozdziale  XIII.  ust.2.2.  Instrukcji  dla Wykonawców  –  Dział  1  SIWZ,  w  związku  na 

zastosowanie  procedury  przewidzianej  w  a

rt.24aa  ustawy  Pzp,  umożliwiającej  wybór  oferty 

najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert, tj. meble wzorcowe – po 1 szt. każdego 

z niżej wymienionych: 1) fotel obrotowy z zagłówkiem – F3, 2) kontener mobilny – Kt, 3) szafa 

na akta 80 x 42 x 225,5 

– Sz4, 4) biurko pracownicze 160 x 80 – B6, 5) osłona do biurka – 

PFB6. 

Próbki mebli Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt, w terminie i do 

miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego,  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  treści 

Rozdziału XI. ust.7.  oraz w Rozdziale X ust.19 pkt.19.3. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 

SIWZ. 

Z  uwagi  na  fakt,  iż  ocena  próbek  złożonych  przez  wszystkich  Wykonawców 


dokonywana będzie przez członków Komisji Przetargowej w wyznaczonym miejscu i terminie, 

po  upływie  określonej  godziny,  oraz  w  celu  zapewnienia  odpowiedniej  identyfikacji 

asortymentu meblowego do oceny, każdy Wykonawca umieści na każdym z dostarczonych 

mebli  jednakowe  oznakowan

ie,  pozwalające  na  jednoznaczną  identyfikację  danego 

Wykonawc

y. Wraz  z meblami należy dostarczyć wzornik płyt meblowych i wzornik tapicerki 

oraz  odpowiednie  karty  katalogowe/certyfikaty/a

testy  tych  mebli,  umożliwiające  ocenę 

wyznaczonych  parametrów  technicznych,  o  których  mowa  w  treści  Rozdziału  XIII  ust.2.2. 

Instrukcji 

dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ. 

Zgodnie  z  Rozdziałem  XIII  pkt  3  SIWZ  Oferta  Wykonawcy,  który  nie  dostarczy  na 

prezentację,  wskazanych  przez  Zamawiającego  mebli  lub  nie  zdąży  przygotować  mebli 

wzorcowych do prezentacji przed wyznaczoną godziną w wyznaczonym dniu albo dostarczy 

meble niespełniające wymagań SIWZ lub odpowiednio niezgodne z parametrami określonymi 

w  przedłożonych  z  ofertą  dokumentami  (w  szczególności  opisem  oferowanych  mebli, 

certyfikatami  /  atestami  /  kartami  katalogowymi),  w  wyznaczonym  dniu  do  wyznaczonej 

godziny, zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści Rozdziału XI. ust.7. oraz w Rozdziale VI. 

ust.1.3. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ, zostanie uznana za niezgodną z treścią 

SIWZ i odrzucona. 

Do momentu upływu terminu składania ofert, tj. dnia 8 kwietnia 2020 r., złożone zostały 

dwie oferty: wykonawcy Office Plus Warszawa Sp. z o.o. oraz wykonawcy A. K. 

prowadzącej 

działalność gospodarczą pod firmą Starpol Meble A. K. . 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Za

mawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę 

złożoną przez Office Plus Warszawa Sp. z o.o.  

Następnie,  Zamawiający  w  dniu  16  czerwca  2020  r.  unieważnił  czynność  wyboru 

najkorzys

tniejszej  oferty  oraz  ponowił  tę  czynność  z  identycznym  wynikiem,  przedstawiając 

uzasadnienie dla czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W  ocenie  Izby,  w  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy,  zasadnym  jest 

przedstawienie uwag natury ogólnej, odnoszących się do wykładni postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wszelkie wątpliwości  w tym zakresie, czy też niejasności, 

które  mogą  odnosić  się  do  złożonych  w  postępowaniu  ofert,  winny  być  rozstrzygane  przy 

zastosowaniu  interpretacji  korzystnych  dla  wykonawców.  Zamawiający  nie  może  na  etapie 

badania i oceny ofert zaostrzyć wymagań, a wszelkie nieprecyzyjne postanowienia SIWZ nie 

mogą wywoływać negatywnych skutków wobec podmiotów uczestniczących w przetargu.  

Odnosząc  się  wpierw  do  zarzutu,  że  w  biurku  B6  Office  Plus  nie  zastosowano 

wymaganej ramy mocowanej fabrycznie do blatu na całym jego obrysie i nóg, które można z 


tą ramą w łatwy sposób łączyć i demontować, Izba ustaliła, że w Rozdziale l pkt 1 OPZ, opisano 

wymogi 

dotyczące  biurek  pracowniczych.  Zgodnie  z  tiretem  drugim  i  trzecim  Stelaż  biurka 

metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym 

w zakresie od do 50x50 mm, mocowana fabrycznie do blatu na 

całym jego obrysie (tylko w 

części  zaoblonej  blatu  —  brak  ramy),  rama  spawano-skręcana  bez  widocznych  elementów 

spawów z zewnątrzPodstawa: 4 lub 5 nóg metalowych lub aluminiowych. Nogi wykonane z 

p

rofili zamkniętych, o przekroju zawartym w zakresie 50-60 mm, z założeniem, że noga ma 

być  kwadratowa.  Nogi  powinny  posiadać  stopki  pozwalające  na  regulację  poziomu  nie 

mniejszą niż 15mm. Nogi powinny być montowane do ramy dzięki wewnętrznym elementom 

montażowym,  które  umożliwiają  łatwy  montaż  i  demontaż  biurka.  Wymagane  oznaczenie 

skalowania wysokości nogi, aby była możliwość samodzielnego dopasowania wysokości do 

pożądanego wymiaru. Regulatory metalowe nie z tworzywa sztucznego. Regulacja odbywa 

się na  zasadzie przenikania kolumny nogi w mniejszy profil. W kolumnie nogi umieszczony 

mechanizm sprężynowo zapadkowy

Przystępujący  zaoferował  biurko,  które  składa  się  z  dwóch  odrębnych  par  nóg 

łączonych za pomocą belki o profilu 50x25 mm tworzących odwrócony profil litery U, których 

nogi  posiadają  kostki  rozprężne  mocowane  do  profilu  łączącego  nogi,  a  następnie  do  nich 

montowane są podwójne trawersy, które wspierają blat po każdej krawędzi.  

Rację  należy  przyznać  Zamawiającemu,  że  z  postanowień  opisu  przedmiotu 

zamówienia  nie  wynika  wymóg,  żeby  rama  stelaża  musiała  bezpośrednio  przebiegać  przy 

krawędzi  blatu,  a  jedynie  że  każdy  z  boków  musi  być  wsparty  na  profilu  ramy.  Takie 

rozwiązanie  zastosowano  w  biurku  Office  Plus.  Zamawiający  nie  narzucił  wykonawcom 

jed

ynego „modelu" konstrukcyjnego, pozostawiając im w tym zakresie pewną dowolność.  

Dodatkowo, z wymagań Zamawiającego nie wynika, aby połączenie konstrukcyjne nóg 

w  pary  tworzące  elementy  w  kształcie  odwróconej  litery  „U”  było  niedozwolone  i 

uniemożliwiające łatwy montaż i demontaż biurka. Opis Przedmiotu Zamówienia nie zawierał 

również  instrukcji  montażu,  określającej  kolejność  wykonywania  czynności  montażowych 

poszczególnych  elementów  każdego  mebla.  Zamawiający  wymagał  tylko,  aby  nogi  były 

zamontowane  do  r

amy  dzięki  wewnętrznym  elementom  montażowym,  ale  nie  określił 

szczegółowo  sposobu  montażu  tych  nóg  do  ramy.  Zdanie  Odwołującego  na  temat  stopnia 

skomplikowania montażu i demontażu biurka jest jedynie wyrazem jego subiektywnej opinii, 

tym bardziej, że Zamawiający nie sprecyzował pojęcia „łatwego montażu i demontażu”, czy 

też w jaki sposób będzie oceniał stopień skomplikowania konstrukcji. 

W odniesieniu do 

uchwytów zastosowanych w osłonach PFB6 do biurek, Izba ustaliła, 

że zgodnie z Rozdziałem l pkt. 3.2. tiret czwarty OPZ, osłony PFB6, powinny być Wyposażone 


w uchwyty metalowe dopasowane do konstrukcji biurek umożliwiające wielokrotny montaż i 

demontaż. Przystępujący zaoferował osłonę mocowaną przy użyciu wkrętów. 

W ocenie Odwołującego, możliwość wielokrotnego montażu i demontażu dałoby tylko 

zastosowanie metalowych lub plastikowych muf zamontowanych w blacie biurka, do których 

przykręca się osłonę za pomocą śrub metrycznych, które dowolną ilość razy można przykręcać 

i  wykręcać.  Natomiast  rozwiązanie zaproponowane przez  Przystępującego,  tj.  przykręcenie 

do  blatu  osłony  zwykłymi  wkrętami  „na  ostro”  nie  umożliwia  wielokrotnego  montażu  i 

demontażu osłony. 

Niemniej, jak słusznie zauważył Przystępujący, Zamawiający nie narzucił wykonawcom 

jednego  sposo

bu  mocowania  osłon,  wymagał  jedynie  wyposażenia  osłony  w  uchwyty 

metalowe dopasowane do konstrukcji biurek umożliwiające wielokrotny montaż i demontaż, 

wybór techniki montażu pozostawił wykonawcom. Zamawiający nie wyłączył też możliwości 

„wykorzystania"  przez  wykonawców  mocowania  osłony  przy  użyciu  wkrętów  „na  ostro",  nie 

zawarł także wymogu mocowania osłony wyłącznie za pomocą śrub „metrycznych”, nie żądał 

zastosowania muf metalowych, czy plastikowych. 

Izba podziela również pogląd prezentowany 

przez Zamawi

ającego, że przewidziane przez Office Plus wkręty — śruby nie są elementem 

uniemożliwiającym  demontaż  i  ponowny  montaż.  Mocowanie  na  wkręt  jest  mocowaniem 

demontowalnym (nie jest to np. połączenie klejone, albo spawane), a kwestia liczby operacji 

montażu i demontażu nie została dookreślona w OPZ. 

Odwołujący  zarzucił  także,  że  w  osłonie  wzorcowej  PFB6  zaoferowanej  przez 

Przystępującego,  nie  zastosowano  zamka  błyskawicznego,  a  materiał  pokrywający  osłonę 

przymocowano na ostro zszywkami 

do płyty konstrukcyjnej osłony. 

Izba  ustaliła,  że  stosownie  do  treści  Rozdziału  I  pkt  3.2.  tiret  pierwszy  OPZ,  

Konstrukcja: wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności El, grubości 

25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu (osłona dostosowana 

do  kolorystyki  i  rozmiary  oraz  walorów  funkcjonalno-użytkowych  biurka.)  Całość  pokryta 

wypełnieniem akustycznym oraz tkaniną estetyczną. Elementy spasowane i łączone ze sobą 

w jedną całość za pomocą zamka błyskawicznego montowanego na krawędziach tkaniny. 

Zamawiający  wyjaśnił  na  rozprawie,  że  Office  Plus  zastosował  łączenie  tkaniny  za 

pomocą zamka błyskawicznego. Uwidocznione na zdjęciu załączonym, jako dowód nr 9 do 

Odwołania  zszywki  stanowiły  dodatkowe  zabezpieczenie  na  czas  transportu,  zatem  zarzut 

prawdopodobnie  wynika  z  nieporozumienia. 

Zamawiający  zdjął  zabezpieczenie  w  postaci 

zszywek i udokumentował istnienie zamka błyskawicznego.  

W  związku  z  powyższym  Izba  uznała,  że  zastosowane  przez  Przystępującego 

rozwiązanie spełnia wymóg OPZ. 


Dalej, 

Odwołujący zakwestionował wykonanie osłony PFB6, twierdząc że wykonano ją 

wyłącznie  z  płyty  meblowej  oraz  materiału  obiciowego,  bez  jakiegokolwiek  miękkiego 

wypełnienia  wewnętrznego  —  nie  ma  zatem  żadnej  warstwy  absorpcyjnej  pochłaniającej 

dźwięki,  która  jest  warstwą  miękką  umożliwiającą  wbijanie  szpilek.  Grubość  całej  osłony 

wynosi 19 mm, z czego 18 mm przypada na grubość wymaganej przez Zamawiającego płyty 

meblowej, co nie pozostawia miejsca na zastosowanie tkaniny akustycznej. 

I

zba ustaliła, że zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale I pkt 3.2. tiret pierwszy i trzeci 

OPZ 

Konstrukcja:  wykonany  z  płyty  obustronnie  melaminowanej  o  klasie  higieniczności  El, 

grubości  18-25  mm,  oklejonej  obrzeżem  ABS  grubości  2-3  mm,  w  kolorze  blatu  (osłona 

dostosowana do kolorystyki i rozmiary oraz walorów funkcjonalno-użytkowych biurka.) Całość 

pokryta wypełnieniem akustycznym oraz tkaniną estetyczną (…) Pod względem użytkowym 

możliwość bezproblemowego, obustronna wpisania np. szpilek w konstrukcje panelu. Jedynie 

maksymalna grubość osłony powinna wynosić 30 mm (pkt 3.2. OPZ — wymagane wymiary).  

Przystępujący  wyjaśnił,  że  w  przypadku  zaoferowanej  osłony  biurka  izolacja 

akustyczna została wykonana z materiału drzewnego o grubości 6 mm. 

Z  przywołanych  powyżej  postanowień  OPZ  wynika,  że  Zamawiający  wymagał,  aby 

konstrukcja  osłony  pokryta  była  wypełnieniem  akustycznym  oraz  tkaniną  estetyczną. 

Zamawiający nie określił natomiast materiału, z jakiego ma być wykonana izolacja akustyczna, 

pozost

awiając  w  tym  zakresie  pełną  dowolność  wykonawcom.  Nie  wymagał  również 

zastosowania wypełnienia o określonym stopniu miękkości.  

Zamawiający  załączył  do  odpowiedzi  na  odwołanie  dokumentację  fotograficzną 

pomiarów osłony Office Plus, wykonaną przy użyciu odpowiedniego urządzenia mierniczego 

w postaci suwmiarki elektronicznej, wskazując rozpiętość pomiarów grubości wynoszącą od 

,32 mm do 29,85 mm oraz przedstawił zdjęcie dokumentujące wpięcie szpilki w osłonę przy 

karcie identyfikacyjnej Office Plus. 

Powyższe potwierdza, że zaoferowana osłona spełnia wymagania określone w OPZ, a 

zastosowana konstrukcja osłony umożliwia wpinanie w panel szpilek. 

Następnie,  Odwołujący  podnosił,  że  Office  Plus  nie  przedłożył  wymaganego 

dokumentu,  ponieważ  przypisał  do  osłony  dokument  zgodności  z  normą  DIN  EN  ISO  354, 

który nie dotyczy tkaniny akustycznej, a innego produktu, w którym tkanina akustyczna jest 

stosowana 

— frontów szuflad do zastosowania w kontenerach. 

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  Rozdziałem  I  pkt  3.2  OPZ  wykonawca  zobowiązany  był 

przedłożyć  Dokument  potwierdzający,  że  użyte  materiały  posiadają  zdolność  absorbcji 

akustycznej  w  zakresie  podstawowych  pasm,  na  poziomie  min.  klasy  B

Przystępujący 

przedłożył dokument zgodności z normą DIN EN ISO 354. 


Z  powyższego  wymogu  wynika,  że  wykonawca  winien  przedłożyć  dokument 

potwierdzający  zdolność  absorpcji  akustycznej  dla  użytych  materiałów.  Taki  też  dokument 

został złożony przez Office Plus. Zgodnie z literalnym brzmieniem atestu, dotyczy on zdolności 

pochłaniania dźwięku przez osłony akustyczne. Dokument ten potwierdza zdolność absorbcji 

akustycznej o 

klasie pochłaniania dźwięku A. 

Odwołujący wskazywał również, że w szafie wzorcowej Sz4 Office Plus zastosowano 

stopki  regulacyjne  z  tworzywa  sztucznego  o  wysokości  27  mm  i  możliwości  regulacji 

maksymalnie o 21 mm, co jest niezgodne z OPZ.  

Izba  ustaliła,  że  stosownie  do  Rozdziału  I  pkt  4  OPZ,  szafy  z  drzwiami  płytowymi, 

powinny posiadać Stopki regulacyjne od wewnątrz w zakresie min. 35 mm. 

Zatem, 

Zamawiający wymagał wyłącznie, aby zastosowany rodzaj stopek umożliwiał 

regulację wysokości szafy w zakresie min. 35 mm, która powinna być możliwa do wykonania 

od  wewnętrznej  strony. Zamawiający  nie sprecyzował,  czy  to stopki regulacyjne  mają  mieć 

wysokość  min.  35  mm  czy  też  stopki  te  muszą gwarantować  podniesienie  wieńca  dolnego 

szafy o min. 35 mm od stopki z tworzywa, czy 

długość śruby regulującej wysokość stopki musi 

posiadać  zakres  regulacji  na  minimalnym  poziomie  35  mm.  Zamawiający  dopuścił  więc 

zasto

sowanie dowolnej wysokości stopek, nie wskazując ich precyzyjnych wymiarów, w tym 

wysokości samych stopek, ani też metody pomiaru regulacji wysokości szafy.  

W  związku  z  powyższym  przedstawione  przez  Odwołującego  dowody  potwierdzają 

jedynie  prawidłowość  zastosowanych  stopek  w  złożonej  przez  Office  Plus  próbce  mebla 

wzorcowego. 

Odwołujący zarzucał także, że w szafie wzorcowej Sz4 Office Plus zamontowano gałkę 

z zamkiem, niegalwanizowaną. 

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  Rozdziałem  I  pkt  4  OPZ  Wymagany  jest  zamek  z 

numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie 

zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra (…) Zamek 

musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, 

którym otworzy wszystkie swoje meble (…) Części szafy z drzwiami płytowymi skrzydłowymi 

muszą być wykonane w następujący sposób:(...) w drzwiach płytowych zamontowane uchwyty 

metalowe galwanizowane o rozstawie min 128 mm. 

Zgodzić  należy  się  z  Zamawiającym,  że  twierdzenie  o  braku  galwanizacji  jest 

gołosłowne i nie zostało poparte żadnym dowodem. Zresztą sam Odwołujący na rozprawie 

przyznał, że uchwyt jest galwanizowany.  


Równocześnie  Odwołujący  na  rozprawie  kwestionował  rozstaw  uchwytu.  Izba 

wskazuje,  że  stosownie  do  treści  art.  180  ust.  3  ustawy  Pzp  oraz  analogicznie  

§  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092), odwołanie powinno 

ws

kazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się 

niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać 

żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie 

odwołania.  Tym  samym  odwołujący  winien  zaprezentować  nie  tylko  podstawę  prawną 

zastrzeżeń,  ale  przede  wszystkim  odnieść  się  do  elementów  stanu  faktycznego.  To  na 

wykonawcy,  będącym  profesjonalistą,  spoczywa  ciężar  przedstawienia  w  treści  odwołania 

jasnych i szczegółowych zarzutów zbudowanych z dwóch warstw, tj. prawnej i faktycznej, które 

wyznaczają granice rozstrzygnięcia Izby, która może orzekać wyłącznie w zakresie zarzutów 

zawartych w odwołaniu (arg. z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp). Izba nie dopatrzyła się w niniejszej 

spra

wie zarzutu dotyczącego rozstawu uchwytów w szafie. 

Odwołujący  wskazywał  także,  że  w  szafie  wzorcowej  Sz4 Office  Plus zamontowano 

tylko cztery, a n

ie pięć półek, i jest to szafa o wysokości 50H, a nie 60H. 

Izba  ustaliła,  że  zgodnie  z  Rozdziałem  I  pkt  4  OPZ  wymagano:  Szafa  aktowa  o 

wymiarach: 800 x 420 x 2255h mm, 2 x drzwi 60H, 5 półek, miękki domyk, zamek baskwilowy.  

dowodów  przedłożonych  przez  Zamawiającego  (dokumentacja  fotograficzna) 

wynika, że Office Plus zaoferowało szafę, o parametrach określonych przez Zamawiającego, 

a  Odwołujący  w  tym  zakresie  nie  przedstawił  żadnego  dowodu,  choć  to  na  nim  spoczywał 

ciężar udowodnienia swoich twierdzeń. 

Odnosząc się do zarzutu złożenia propozycji alternatywnych oraz wskazania więcej niż 

jednego  producenta, 

Izba  ustaliła,  że  w  pkt  VIII OPZ,  zatytułowanym  wyposażenie AGD  — 

zabudowa kuchenna opisano wymiary wyposażenia AGD i zamieszczono rysunki poglądowe. 

Do 

oferty należało załączyć wypełniony formularz asortymentowo-cenowy, który składał się z 

jedenastu kolumn, w tym z kolumny 

producent (podać nazwę producenta) oraz model Model / 

typ****  (jeśli  istnieje  podać  dystrybutora/markę  oraz  symbol/numer  katalogowy),  gdzie 

wyjaśniono,  że  ****  W  kolumnie  "Model/typ"  Wykonawca  zobowiązany  jest  opisać  każdy  z 

oferowanych 

mebli  w  sposób  pozwalający  na  jego  jednoznaczną  identyfikację,  tj.  poprzez 

wskazanie  jego  dystrybutora  lub  powszechnie  używanej  marki  pod  jaką  jest  dostępny  na 

rynku, a także jego symbolu i/lub numeru katalogowego.  

Formularz  został  podzielony  na  dwie części:  część pierwsza  –  wyposażenie seryjne 

oraz część druga - wyposażenie pomieszczeń socjalnych/aneksów, zawierająca 35 pozycji, w 

tym  następujące  elementy:  2.23:  BATERIA,  2.24:  ZLEWOZMYWAK,  2.25:  LODÓWKA 


PODBLATOWA  DO  ZABUDOWY, 

2.26:  PŁYTA  INDUKCYJNA  DWUPALNIKOWA  DO 

ZABUDOWY,  2.27:  CZAJNIK  ELEKTRYCZNY,  2.28:  KUCHENKA  MIKROFALOWA 

WOLNOSTOJĄCA, 2.29: ZMYWARKA PODBLATOWA DO ZABUDOWY. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 (pismo z dnia 31 marca 2020 r.) Zamawiający 

poinformował, że dokumentacja projektowa przedstawia zaprojektowane zabudowy kuchenne 

w „Zestawieniu mebli aneksów kuchennych”, które powinny być dostosowane do charakteru 

wyposażenia  i  projektu  wnętrz  budynku  oraz  funkcji  pomieszczeń,  zgodnie  z  podanym 

numerem pomieszczenia. Treść ust.8. części II Opisu Przedmiotu Zamówienia  Załącznik Nr 

2  do  umowy,  stanowi  uzupełnienie  załączonej  do  SIWZ  dokumentacji  projektowej. 

Przedstawione  w  OPZ  wymiary  wyposażenia  AGD  i  rysunki  poglądowe  służą  określeniu 

standardu  urządzeń  i  wymagają  ostatecznego  uzgodnienia  z  Zamawiającym  na  etapie 

realizacji zamówienia. (…). 

Wykonawca Office Plus podał następujące dane w zakresie producenta i modelu: 2.23: 

BATERIA 

–  BLANCO/FRANKE,  2.24:  ZLEWOZMYWAK  –  BLANCO/FRANKE,  2.25: 

LODÓWKA  PODBLATOWA  DO  ZABUDOWY  –  ELECTROLUX/WHIRPOOL,  2.26:  PŁYTA 

INDUKCYJNA  DWUPALNIKOWA  DO  ZABUDOWY 

–  AMICA/ELECTROLUX/TEKA,  2.27: 

CZAJNIK ELEKTRYCZNY - TEFAL, 2.28: KU

CHENKA MIKROFALOWA WOLNOSTOJĄCA 

–  SAMSUNG/WHIRPOOL,  2.29:  ZMYWARKA  PODBLATOWA  DO  ZABUDOWY  – 

ELECTROLUX/BOSH. 

Odwołujący  zarzucił,  że  Office  Plus  wypełnił  formularz  asortymentowo  —  cenowy  w 

pozycjach  2.23-

2.29  niezgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego.  Po  pierwsze,  zarówno  w 

kolumnie  „Producent",  jak  i  w  kolumnie  „Model/typ",  podał  wyłącznie  producentów,  nie 

wskazując konkretnych symboli lub numerów katalogowych oferowanych produktów, po drugie 

niemal we wszystkich pozycjach nie wskazał jednego producenta, ale dwóch lub nawet trzech, 

co stanowiło propozycje alternatywne. 

W  ocenie  Izby 

z  odesłania  znajdującego  się  w  formularzu  wynika,  że  obowiązek 

wskazania  symbolu 

lub  numeru  katalogowego  dotyczył  mebli.  Być  może  sposób 

skonstruowania formularza był dość niefortunny, jednak nie sposób uznać czytając literalnie 

postanowienia, że powyższy obowiązek odnosił się również do asortymentu urządzeń. Taka 

inte

rpretacja, jak słusznie podnosił Zamawiający, koresponduje z udzieloną w dniu 31 marca 

2020 r. 

odpowiedzią nr 9 na pytania, gdzie Zamawiający wyjaśnił, że przedstawione dane służą 

określeniu  standardu  urządzeń  i  wymagają  ostatecznego  uzgodnienia  z  Zamawiającym  na 

etapie  realizacji  zamówienia.  Zatem,  postawiony  przez  Zamawiającego  wymóg  podania 

modelu i typu oferowanego produktu odnosić należy do oferowanych przez wykonawców mebli 

seryjnych, a nie do stanowiącego dodatkowe wyposażenie w postaci urządzeń AGD. 


Brak wskazania jednego producenta, jak również konkretnego modelu nie oznacza, że 

w

ykonawca  nieprawidłowo  wypełnił  formularz.  Office  Plus  zadeklarowało,  że  wykona 

zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, wskazując producentów, których produkty 

spełniają  opisane  parametry.  Z  uwagi  na  fakt,  że  ostateczne  uzgodnienia  w  tym  zakresie 

odbywać  się  będą  na  etapie  realizacji  zamówienia,  uzupełnienie  kwestionowanych  pozycji 

poprzez  wskazanie  kilku  producentów,  jest  zgodne  z  udzieloną  przez  Zamawiającego 

odpowiedzią. 

Reasumując, odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp może mieć 

miejsce  tytko  i  wyłącznie  w  sytuacji,  gdy  zamawiający  ma  pewność,  że  oferta  danego 

wykonawcy  jest  niezgodna  z  SIWZ,  przy  czym  postanowienia  SIWZ  powinny  być  jasne  i 

klarowne, w tym co do 

opisu przedmiotu zamówienia, a jakiekolwiek wątpliwości w interpretacji 

postawień  zawartych  w  SIWZ  w  tym  zakresie  nie  mogą  być  odczytywane  na  niekorzyść 

wykonawcy. Jeżeli pewne sformułowania zostały określone w sposób nieostry, nie mogą być 

interpretowane  zawężająco  na  etapie  oceny  ofert,  na  niekorzyść  wykonawcy.  Tym  samym 

wykonawca  nie  może  ponosić  negatywnych  konsekwencji  wynikających  z  braku 

szczegółowego  i  precyzyjnego  opisania  konstrukcji,  czy  też  funkcjonalności  oferowanych 

produktów. 

Izba  uznała,  że również  zarzut  dotyczący  zaniechania udostępnienia Odwołującemu 

mebli wzorcowych podlega oddaleniu. 

W ocenie Odwołującego, Zamawiający odmawiając ponownego udostępnienia mebli 

wzorcowych złożonych przez Office Plus, naruszył zasadę jawności postępowania, wynikającą 

z art. 8 ustawy Pzp

. Powołując się na przepisy art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz §4 ust. 1 i 5 

r

ozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o 

ud

zielenie zamówienia publicznego, Odwołujący wskazał, że ustawodawca nie ustanowił limitu 

udostępnienia protokołu, ograniczenia czasowego ani wymogu uzasadnienia żądania dostępu 

do  próbek.  Dodatkowo  Odwołujący  podnosił,  że  nie  została  mu  przekazana  kompletna 

dokumentacja postępowania, bowiem nie otrzymał wyjaśnień treści oferty Przystępującego. 

Izba  ustaliła,  że  po  otwarciu  ofert  Odwołujący  8  kwietnia  2020  r.  wystąpił  do 

Zamawiającego o udostępnienie mebli wzorcowych złożonych przez Office Plus do oględzin 

na  miejscu.  Zamawiający  wyraził  taką  zgodę  15  kwietnia  2020  r.  i  17  kwietnia  2020  r. 

przedstawiciele Odwołującego przeprowadzili stosowne oględziny. Po otrzymaniu informacji o 

wy

borze oferty najkorzystniejszej, Odwołujący 4 maja 2020 r. wystąpił z wnioskiem o ponowne 

udostępnienie  mebli  wzorcowych  złożonych  przez  Office  Plus  do  oględzin  na  miejscu  w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający 6 maja 2020 r. odmówił realizacji 

tego wniosku, wskazując m.in. że nie znajduje uzasadnienia dla spełnienia żądania i że nie 


przewiduje  możliwości  ponownego  udostępniania  któremukolwiek  z  wykonawców  tych 

samych pr

óbek mebli, do których każdy z wykonawców miał wgląd we właściwym czasie.  

Izba  podziela  pogląd  Odwołującego,  że  jedną  z  podstawowych  zasad  prowadzenia 

postępowania jest  zasada jawności,  a  Zamawiający  winien  udostępnić  wykonawcy  protokół 

lub  załączniki  niezwłocznie.  I  zgodnie  z  tą  zasadą  Zamawiający  umożliwił  Odwołującemu 

wgląd do mebli wzorcowych, równocześnie wyjaśniając na rozprawie, że w trakcie oględzin w 

dniu 17 kwietnia 2020 r.

, nie przestrzegał ściśle wyznaczonych godzin, umożliwił dokonywanie 

pomiarów, fotografowanie i obracanie mebli na wszystkie strony (czego potwierdzeniem jest 

przygotowana przez Odwołującego dokumentacja fotograficzna), nie ograniczając czasu ani 

liczby 

ekspertów (przyjechało sześć osób, z czego w oględzinach z ramienia Odwołującego 

wzięło udział pięć osób, oględziny trwały kilka godzin).  

Powyższych  twierdzeń  Odwołujący  nie  kwestionował.  Zatem  nie  sposób  uznać,  że 

doszło do  odmowy  udostępnienia Odwołującemu mebli  wzorcowych.  Zamawiający  odmówił 

jedynie ponownego obejrzenia tych samych mebli wzorcowych, które nie zmieniły się od dnia 

złożenia ofert i które zostały udokumentowane przez Odwołującego fotograficznie. Odwołujący 

był uprawniony do utrwalenia wyników oględzin, co też uczynił w dniu 17 kwietnia 2020 r. 

Izba wzięła również pod uwagę argumentację Zamawiającego, z której wynikało, że z 

przyczyn technicznych 

trudno zorganizować wielokrotne wizyty tych samych wykonawców na 

budowie 

(meble  wzorcowe  zostały  zdeponowane  w  pomieszczeniach,  poza  siedzibą 

Zamawiającego).  Ponadto,  biorąc  pod  uwagę  sytuację  epidemiczną  w  kraju  i  obowiązujące 

obostrzenia  związane  z  rozprzestrzenianiem  się  koronawirusa,  według  których  nie  jest 

wskazane  stwarzanie  niepotr

zebnego  zagrożenia  zarówno  dla  wykonawców,  jak  i  osób 

pracujących  na  budowie,  poprzez  nieuzasadnione  przemieszczanie  się  i  gromadzenie, 

ponowne  dokonanie  oględzin  mebli,  które  zostały  już  sfotografowane,  Izba  uznała  za 

nieuzasadnione w okolicznościach niniejszej sprawy.  

Należy też zauważyć, że przepisy art. 96 ust. 3 ustawy Pzp i rozporządzenia w sprawie 

protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  stanowią  lex  specialis  w 

stosun

ku  do  ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej  i  określają  sposób  oraz  formę 

udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, a także wyłączają stosowanie 

ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej  w  zakresie  sposobu  i  formy  udostępniania 

inf

ormacji publicznych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu.  

Niemniej, 

powyższe  regulacje  nie  dotyczą  kwestii  związanych  ze  sposobem 

załatwienia wniosku, co potwierdza wyrok NSA z dnia 9 października 2009 r., I OSK 322/09,  

gdzie  z

wrócono  uwagę,  że  Ustawa  z  dnia  6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji 

publicznej  (...)  reguluje  ogólne  zasady  postępowania  w  sprawach  dostępu  do  informacji 


publicznej, a jej przepisów nie stosuje się wyłącznie wtedy, gdy są one nie do pogodzenia z 

przepisami ustaw 

szczególnych, które w sposób odmienny regulują zasady i tryb dostępu do 

informacji  publicznych.  Art.  96  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (...) i wydane na podstawie art. 96 ust. 5 tej ustawy rozporządzenie stanowią lex 

specialis  w  stosunku  do  ustawy  o  dostępie.  Określają  one  jednak  sposób  udostępniania 

informacji  publicznych  dotyczących  zamówień  publicznych.  Nie  eliminują  natomiast 

uregulowań ustawy z 6 września 2001 r. dotyczących sposobu załatwiania wniosku, tj. m.in. 

art.  14  ust.  2  i  art.  16  ustawy. 

Stosownie  zaś  do  ugruntowanego  orzecznictwa  sądów 

administracyjnych 

domaganie się ponownie informacji, którą wnioskodawca już uzyskał może 

być  potraktowane  jako  nadużycie  prawa  do  informacji  publicznej.  Zgodnie  z  wyrokiem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. akt 

IV  SAB/Wr  177/13 

W  przypadku  wcześniejszego  udzielenia  wnioskowanej  informacji 

publicznej  przez  dysponenta  informacji,  nie  będącego  adresatem  wniosku,  dalsze  żądanie 

d

otyczące takiej samej informacji jest niezasadne i nie rodzi obowiązku jego załatwienia przez 

podmiot zobowiązany. Takie żądanie nie zmierza bowiem do uzyskania pewnych informacji, a 

więc wykracza poza przedmiot i cel ustawowej regulacji o dostępie do informacji publicznej. 

Również w orzecznictwie sądowo-administracyjnym ugruntowany jest pogląd, według którego 

wniosek zainteresowanego informacją publiczną tworzy po stronie dysponenta obowiązek jej 

udostępnienia  tylko  wtedy,  gdy  informacja  ta  nie  została  wcześniej  udostępniona  i  nie 

funkcjonuje  w  publicznym  obiegu  (zob.  wyrok  NSA  z  20  listopada  2003  r.  sygn.  akt  II  SAB 

372/03, Wokanda 2004, z.5, s.33, wyrok NSA z 28 sierpnia 2002 r., sygn. akt II SAB 107/02, 

LEX nr 101092 ). 

W  odniesieniu  do  postawionego  przez  O

dwołującego  zarzutu  nieudostępnienia  

dokumentów  składanych  przez  Przystępującego  w  toku  postępowania  po  złożeniu  ofert, 

wyjaśnić  należy,  że  zgodnie  z  treścią  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp  załączniki  do  protokołu 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  udostępniane  są  po  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej. Zakres znaczeniowy pojęcia załączników do protokołu wynika z art. 96 ust. 

2  ustawy  Pzp,  stosownie  do 

którego  są  nimi  m.in.  oświadczenia  oraz  inne  dokumenty  i 

informacje  składane  przez  wykonawców.  W  konsekwencji  Izba  doszła  do  przekonania,  że 

Odwołujący mógł zapoznać się z wyjaśnieniami treści oferty złożonymi przez Przystępującego 

dopiero  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  ponieważ  mieszczą  się  one  w  zakresie 

wyznaczonym art. 96 ust. 2 ustawy Pzp

. Wyjaśnienia udzielane przez wykonawcę niewątpliwie 

stanowią  inne  informacje  składane  przez  wykonawcę  w  toku  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. Izba nie podziela poglądu, jakoby wyjaśnienia treści oferty stanowić 

miały  jej  „kontynuację”.  Zresztą  Zamawiający  wyjaśnił,  że  omyłkowo  nie  przesłał 

Odwołującemu jednego dokumentu — wyjaśnień wykonawcy Office Plus. Dokument ten został 


udostępniony  16  czerwca  2020  r.,  a  zatem  w  tym  zakresie  zarzut  Odwołującego  staje  się 

bezprzedmiotowy. 

W następstwie niestwierdzenia naruszenia art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz §4 ust. 1 i 5 

r

ozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o 

ud

zielenie zamówienia publicznego, niezasadny był również zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp

, jako że Zamawiający nie uchybił zasadzie jawności postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  na  podstawie  
art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 
rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  
i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:      ………………………………


wiper-pixel