KIO 994/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 994/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

 po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  27  maja  2020  r.  w 

Warszawie 

odwołania wniesionego w dniu 11 maja 2020 r. przez odwołującego: SAGI-Eko 

sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Leszno  Górne  (ul.  Szprotwska  10,  67-321  Leszno  Górne)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Lotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  z 

Warszawy (

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa),  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: SAGI-Eko sp. z o.o. z siedzibą w Leszno Górne (ul. Szprotwska 10, 67-321 

Leszno  Górne)  kwoty  10.000  zł  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 994/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie zostało wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie  przetargu  nie

ograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp]  przez  z

amawiającego:  Lotnicze 

Pogotowie  Ratunkowe  z  Warszawy, 

którego  przedmiotem  jest:  „Przebudowa  płyty  hangarowej 

budowa  torowiska  dla  Platformy  do  transportu  śmigłowca  wraz  z  niezbędną  infrastruktura 

towarzysząca  oraz  robotami  remontowymi  w  obrębie  budynku  bazy  Śmigłowcowej  Służby 

Ratownictwa  Medycznego  Hans  wraz  z  budowa  strefy  końcowego  podejścia  i  startu(FATO)  oraz 

punktu  celowania  wraz  z  niezbędną  infrastruktura  zlokalizowanych  na  terenie  lotniska  Szczecin 

Goleniów”.  Nr  postępowania:  ZP/2/111/2020;  Nr  Ogłoszenia  w  BZP:  521351-N-2020  z  dnia 

18.03.2020 r. 

Odwołujący  -  SAGI-Eko  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Leszno  Górne  wskazał  na  naruszenie 

następujących  przepisów  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo  Instalacyjno-  Montażowe  KZ  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Tarnowskie Góry: 

1)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - 

prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób 

niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców; 

2)  art.  24  ust.  1  pkt.  12)  ustawy  Pzp  -  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Montażowe KZ Sp. z o.o. (dalej KZ) z postępowania na 

skutek  braku spełnienia    warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania za

mówienia, 

3)  ewentualnie  naruszenie  art.  24  ust.  4)  ustawy  Pzp    i/lub  art.  26  ust.  3)  tej  ustawy  w 

związku z zaniechaniem wezwania do złożenia wyjaśnień lub wezwania do uzupełnienia 

wykazu  osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia,  z  którego  wynikałoby 

po

twierdzenie spełniania warunków. 

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

wezwania  do  uzupełnienia  załącznika  nr  9  lub  co  najmniej  nakazania  zamawiającemu 

wezwania do złożenia wyjaśnień, 

dokonania ponownej oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wskazał,  że  jego  interes  we  wniesieniu  odwołania  polega  na  tym,  iż 

wykonawca  KZ  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

dysponowania  wym

aganym  w  swiz  personelem.  W  związku  z  powyższym  oferta  tego 


wykonawcy  nie  mogła  zostać  wybrana  jako  oferta  najkorzystniejsza.  W  przypadku 

potwierdzenia się zarzutów odwołania to oferta Odwołującego powinna zostać wybrana jako 

najkorzystniejsza w przedmioto

wym postępowaniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  trybie  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  nie  zgłosił 

przystąpienia żaden wykonawca. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  13  maja  2020  r.) 

oświadczył, że (…) Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy  (…) Prawo zamówień publicznych 

(…)  wnosi  odpowiedź  na  odwołanie  wniesione  w  dniu  11.05.2020  r.  do  Prezesa  Krajowej 

Izby Odwoławczej przez SEGI-EKO Sp. z o.o., zwanego dalej „Odwołującym”. Zamawiający 

uwzględnia  odwołanie  w  całości  postawionych  zarzutów.  Powyższa  informacja  została 

przekazana  drogą  elektroniczną  wszystkim  uczestnikom  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego.” 

Izba postanowiła: 

D

ziałając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie.  Orzekając  o  kosztach  postępowania,  Izba  miała  na 

uwadze art. 186 ust. 6  pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów    z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, 

poz. 972).  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel