KIO 993/20 WYROK dnia 6 lipca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 993/20 

WYROK 

z dnia 6 lipca 2020 r.  

Krajowa 

Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Małgorzata Matecka 

Protokolant:  

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  maja  2020 r.  przez  wykonawcę  I.  S. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  S.  I.  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 

Gretasport  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Zarząd  Infrastruktury 

Sportowej w Krakowie 

przy  udziale  wykonawcy 

Eversport  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego  

orzeka: 

1.  Oddala 

odwołanie. 

2.  K

osztami postępowania obciąża odwołującego, i:

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 300 zł 00 gr (słownie: trzysta 

złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu 

dojazdu na posiedzenie i rozprawę. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:         ….…………………………… 


Sygn. akt: KIO 993/20 

U z a s a d n i e n i e  

 
Zamawiający  -  Zarząd  Infrastruktury  Sportowej  w  Krakowie  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Budowa 

kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  przy  ZS  Nr  1  - 

ul. Ułanów 3 w Krakowie”. Wartość ww. 

zamówienia  nie  przekracza  kwoty,  od  której  uzależniony  jest  obowiązek  przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843, ze zm.

), dalej jako „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w dniu 28 stycznia 2020 r. w 

Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 506791-N-2020.  

I.  W  dniu  11  maja  2020  r.  I.  S. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  S.  I. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gretasport wniosła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie

wobec następujących czynności i zaniechań zamawiającego: 

dokonania wykluczenia z postępowania odwołującego na podstawie art. 24 ust.1 pkt 17 

ustawy Pzp, 

2)  dokonania odrzucenia oferty o

dwołującego na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, 

3)  zaniechania 

sporządzenia  uzasadnienia  faktycznego  wykluczenia  odwołującego 

postępowania, 

4)  zaniechania wezwania o

dwołującego do złożenia dokumentów i wyjaśnień na podstawie 

art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, 

5)  zaniechania wezwania o

dwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp, (dotyczy informacji - formularz oferty - tabela 

- kierownik budowy Z. G.), 

6)  dokonania 

błędnej  oceny  oferty  Eversport  Sp.  z.  o.  o.  poprzez  przyznanie  20  pkt 

w kryterium  3  - 

Doświadczenie  zawodowe  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do 

realizacji zamówienia, 

7)  dokonania 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Eversport  Sp.  z.  o.  o., 

pomimo  nie

spełnienia  warunku  posiadania  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

wynikającego z rozdziału V pkt 1 ppkt 2 lit. a SIWZ i pomimo podania błędnych informacji 

dotyczących doświadczenia kierownika budowy Pana T. Z. - formularz ofertowy - tabela, 

8)  zaniechania 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  Eversport  Sp.  z.  o.  o.  pomimo 

nie

spełnienia  warunku  posiadania  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  wynikającego 

rozdziału V pkt 1 ppkt 2 lit a SIWZ, 


9)  zaniechania 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  Eversport  Sp.  z.  o.  o.  pomimo 

podania błędnych informacji dotyczących doświadczenia kierownika budowy Pana T. Z. -

formularz ofertowy - tabela, 

10)  zaniechania 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  Eversport  Sp.  z.  o.  o.  pomimo 

nie

wykazania spełnienia warunku dotyczącego niekaralności Pani I. M. - prokurenta, 

11)  zaniechania odrzucenia oferty Eversport Sp. z. o. o., 

gdyż jako wykonawca powinien być 

wykluczony z postępowania, 

zaniechania  dokonania  wyboru  oferty  odwołującego  pomimo  iż  oferta  odwołującego 

spełnia wszystkie warunki postępowania i jej treść jest zgodna z treścią SIWZ. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1)  art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wykluczenia i odrzucenia 

oferty o

dwołującego, 

2)  art.  92  ust.  1  pkt 

3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  sporządzenia  uzasadnienia 

faktycznego,  umożliwiającego  ocenę  przez  oferenta  czy  faktycznie  zamawiający  miał 

podstawy do przyjęcia, iż oferent nie wykazał podstaw do udziału w postępowaniu, 

3)  art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy Eversport Sp. z. o. o. 

pomimo, iż jako wykonawca podlega wykluczeniu 

a jego oferta odrzuceniu oraz pomimo bezpodstawnego przydzielenia maksymalnej ilości 

punktów (20) w kryterium 3, 

4)  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  popr

zez  wykluczenie  z  postępowania  odwołującego 

pomimo iż nie zostały spełnione przesłanki z niniejszego przepisu, 

5)  art. 89 ust. 1 pkt  5 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty o

dwołującego pomimo braku 

zaistnienia przesłanek do wykluczenia odwołującego z postępowania, 

6)  art. 26 ust. 2 i 3  ustawy Pzp poprzez  zaniechanie wezwania o

dwołującego do złożenia 

dokumentów i wyjaśnień co do spełnienia warunków postępowania, 

7)  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Eversport Sp. z. o. o. 

do złożenia 

dokumentów  i  wyjaśnień  co  do  spełnienia  warunku  postępowania  wynikającego  z 

rozdziału V pkt 1 ppkt 2 lit a SIWZ, 

8)  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  o

dwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty (dotyczy kierownika Pana Z. G.), 

9)  art.  24  ust.  1  pkt 

12  w  związku z  art.  89 ust.  1 pkt  5 ustawy  Pzp poprzez  zaniechanie 

wyklucze

nia z postępowania i zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Eversport Sp. z. 

o.  o.

,  gdyż  nie  wykazał  on  spełnienia  warunku  posiadania  zdolności  technicznej 

zawodowej do realizacji przedmiotu zamówienia, 


10)  art. 24 ust. 1 pkt 

14 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 poprzez zaniechanie wykluczenia 

wykonawcy  Eversport  Sp.  z.  o.  o. 

z  postępowania,  gdyż  nie  wykazał  on  spełnienia 

warunku niekaralności osoby Pani I. M. na dzień składania ofert tj. 14.02.2020 r., 

11)  art. 24 ust. 

1 pkt 16 i 17 w związku z art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

wykluczenia z postępowania i zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Eversport Sp. z. 

o.  o., 

gdyż  w  wyniku  świadomego  działania  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawianiu  informacji  dotyczących  kierownika  budowy  Pana  T.  Z.  wskazanych  w 

formularzu ofertowym (tabela) jak

oby posiadał on doświadczenie na poziomie pełnienia 

funkcji  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  na  dwóch  robotach  budowlanych 

polegających na budowie lub przebudowie minimum dwóch boisk o nawierzchni z trawy 

syntetycznej i powierzchni min

imum 1500 m² wraz z oświetleniem i drenażem (każde z 

boisk) oraz dwóch nawierzchni poliuretanowych o powierzchni minimum 2500 m² (każda 

z nich). 

W  związku  z  podniesionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie zamawiającemu: 

1)  uniew

ażnienia  czynności  wykluczenia  odwołującego  z  postępowania  i  jednocześnie 

unieważnienia czynności odrzucenia jego oferty, 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  jaką  złożył  wykonawca 

Eversport Sp. z. o. o., 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  oferty  odwołującego, 

uwzględnieniem art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, 

powtórzenia czynności badania i oceny oferty wykonawcy Eversport Sp. z. o. o., 

5)  wykluczenia wykonawcy 

Eversport Sp. z. o. o., gdyż nie wykazał on spełnienia warunku 

posiadania  zdolności  technicznej  i  zawodowej,  co  do  posiadania  doświadczenia 

zakresie realizacji dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 

minimum dwóch boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej i powierzchni minimum 1500 m² 

wraz z oświetleniem i drenażem (każde z boisk) oraz dwóch nawierzchni poliuretanowych 

o  powierzchni  minimum  2500  m

²  (każda  z  nich)  i  nie  wykazał  spełnienia  warunku  o 

niekaralności  Pani  I.  M.  -  prokurenta  oraz  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  poprzez 

podanie nieprawdziwych informacji (formularz oferty - tabela) jakoby Pan T. Z. 

posiadał 

doświadczenie  dające  uprawnienie  do  uzyskania  maksymalnej  ilości  punktów  20  w 

kryterium nr 3 i tym samym odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. 

dokonania  wyboru  oferty  odwołującego,  gdyż  odwołujący  nie  podlega  wykluczeniu  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp i tym samym jego oferta nie podlega odrzuceniu 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

5 ustawy Pzp i jest ofertą najkorzystniejszą, 


II. Zamawiający udzielił odpowiedzi na odwołanie ustnie do protokołu rozprawy. Zamawiający 

uznał zarzuty odwołania za bezzasadne i wniósł o oddalenie odwołania.  

III. Pismem wniesionym do Prezesa Izby w dniu 15 maja 2020 r. wykonawca Eversport 

Spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  zgłosił  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. W dniu 2 lipca 2020 r. wykonawca 

Eversport Sp. z o.o. wniósł do Prezesa Izby pismo zawierające jego stanowisko w sprawie. 

Wykonawca Eversport Sp. z o.o. wniósł o oddalenie odwołania. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania,  Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, do wniesienia odwołania. 

Na podstawie dokumentacji p

ostępowania Izba ustaliła w szczególności, co następuje: 

Zgodnie z jednym z warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale V pkt 1 ppkt 

2 lit. a SIWZ o udzielen

ie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej polegający na tym, iż 

w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  dz

iałalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  wykonał  co  najmniej  dwie  roboty 

budowlane  polegające  na  budowie  lub  przebudowie  minimum  dwóch  boisk  o  nawierzchni 

z trawy syntetycznej i powierzchni minimum 1500 m

wraz z 

oświetleniem i drenażem (każde z 

boisk)  oraz 

dwóch  nawierzchni  poliuretanowych  o  powierzchni  minimum  2500  m

(każda  z 

nich). 

Kryterium  3:  Doświadczenie  zawodowe  osób  skierowanych  przez Wykonawcę  do  realizacji 

zamówienia  20%  zostało  przez  zamawiającego  opisane  w  SIWZ  w  następujący  sposób: 

Wykonawca, 

który  w  formularzu  oferty  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  wykaże  że, 

skierowany  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  kierownik  budowy  posiada 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej  wraz  z  akt

ualnym  zaświadczeniem  z  właściwej  Izby  Samorządu  Zawodowego 

potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby 

i nadzorował - pełniąc funkcję kierownika robót lub kierownika budowy (w ciągu ostatnich 5 lat) 

budowę lub  przebudowę  boiska  o nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  i  powierzchni  minimum 


1500  m

wraz  z  oświetleniem  i  drenażem  oraz  nawierzchni  poliuretanowej  o powierzchni 

minimum 2500 m

otrzyma 10 punktów. 

LUB 

Wykonawca,  który  w  formularzu  oferty  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  wykaże  że 

skierowany  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  kierownik  budowy  posiada 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 

wraz  z  aktualnym  zaświadczeniem  z  właściwej  Izby  Samorządu  Zawodowego 

potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby 

i nadzorował - pełniąc funkcję kierownika robót lub kierownika budowy (w ciągu ostatnich 5 lat) 

dwie  roboty  budowlane  polegające  na  budowie  lub  przebudowie  minimum  dwóch  boisk 

o nawierzchni  z  trawy  syntetycznej  i  powierzchni  minimum  1500  m

wraz  z  oświetleniem 

drenażem (każde z boisk) oraz dwóch nawierzchni poliuretanowych o powierzchni minimum 

2500 m

(każda z nich) otrzyma 20 punktów. 

Informacje  podlegające  ocenie  w  kryterium  3  wykonawcy  obowiązani  byli  zawrzeć 

w formularzu  ofertowym 

–  pkt  4.  „Doświadczenie  zawodowe  osób  skierowanych  przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia (do oceny w kryterium 3)” – w jednej z dwóch tabel do 

wyboru. W pierwszej tabeli kolumna „Przedmiot zamówienia data i podmiot, na rzecz którego 

roboty zostały wykonane” zawierała dwa wiersze do wypełnienia (oznaczone numerami 1. i 2.), 

a w drugiej tabeli kolumna ta zawierała cztery wiersze do wypełnienia (oznaczone numerami 

od 1. do 4.).  

Odwołujący  w  załączniku  do  formularza  ofertowego  zawierającym  informacje  do  oceny 

w kryterium 3 

wskazał Pana Z. G. . W kolumnie dotyczącej doświadczenia zostały wypełnione 

cztery  wiersze,  w  którym  zostały  wpisane  dwa  zadania  (każde  na  potwierdzenie  zarówno 

doświadczenia  odnoszącego  się  do  budowy  lub  przebudowy  boisk  o  nawierzchni  z  trawy 

syntetycznej jak i odnoszącego się do nawierzchni poliuretanowych). W pierwszym i drugim 

wierszu zostało wpisane zadanie: „Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. 

Św. Marcina w Swarzędzu”, w ramach którego wykonano m.in.: budowę boiska o nawierzchni 

z trawy sztucznej i powierzchni 7840 m² wraz z oświetleniem i drenażem (pierwszy wiersz) 

oraz nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 2786,10 m² (drugi wiersz). 

Punkt 4 formularza ofertowego zawierający informacje do oceny w kryterium 3 został przez 

pozostałych  wykonawców  wypełniony  w  następujący  sposób:  1)  wykonawca  Eversport  Sp. 

z o.o. 

wskazał 4 różne zadania; 2) wykonawca „Bud-Mat” L. M. wskazał 4 różne zadania; 3) 

wykonawca  Tamex  Obiekty  Sportowe  S.A.  nie  wskazał  żadnego  zadania;  4)  wykonawca 

InterHall Sp. z o.o. 

wskazał trzy różne zadania; 5) wykonawca Arkadia Sp. z o.o. wskazał dwa 

zadania.  


Wykonawca  Eversport  Sp.  z  o.o.  w  odpowiedzi  na  wezwan

ie  zamawiającego  z  dnia 

16 kwietnia  2020  r.  wystosowane  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

złożył  informację 

z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

dotyczącą prokurenta Pani I. M. . 

Pismem  z  dnia  6  maja  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  wykonawców  biorących  udział 

postępowaniu o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Eversport 

Sp.  z  o.o.  Jedno

cześnie  zamawiający  przekazał  następujące  informacje  w zakresie 

odrzucenia oferty i wykluczenia z postępowania odwołującego: 

„Oferta 2 złożona przez P.W. GRETASPORT I. S. (…) została odrzucona zgodnie z art. 89 

ust. 1 

pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, 

ponieważ  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające 

błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wskazany  w  formularzu  oferty  kierownik  budowy  nie  posiada  opisanego  w  ofercie 

doświadczenia  zawodowego  –  pkt  4  Formularza  oferty  Doświadczenie  zawodowe  osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (do oceny w kryterium 3) ppkt 1 i 2.” 

Okoliczność, iż Pan Z. G. nie pełnił funkcji kierownika robót ani kierownika budowy na zadaniu: 

„Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu” – była 

bezsporna  pomiędzy  stronami  (została  przyznana  przez  odwołującego  zarówno  w  treści 

odwołania jak i na rozprawie). 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zarzut niezasadnego 

wykluczenia odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 17 ustawy Pzp nie potwierdził się. 

Zgodnie z tym przepisem z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, 

który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W ocenie składu orzekającego Izby zamawiający 

słusznie uznał, iż wobec odwołującego ziściły się wszystkie przesłanki składające się na ww. 

podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania. 


Po  pierwsze:  o

koliczność  przedstawienia  informacji  niezgodnych  z  rzeczywistością  jest 

bezsporna,  albowiem  została  ona  przyznana  przez  samego  odwołującego.  Treść  kryterium 

zakresie  pełnienia  funkcji  kierownika  robót  lub  kierownika  budowy  była  jednoznaczna. 

Natomiast  sam  odwołujący  –  zarówno  w  treści  odwołania,  jak  i  w  ramach  przedstawiania 

stanowiska ustnego na rozprawie 

– przyznał, iż Pan Z. G. nie pełnił funkcji kierownika robót 

ani kierownika budowy na zadaniu: „Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. 

Św.  Marcina  w  Swarzędzu”.  Informacje  przekazane  przez  odwołującego  były  to  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego co do posiadania przez Pana Z. G. – w odniesieniu do 

zadań wskazanych w formularzu ofertowym (gdyż tylko takie mogą być brane pod uwagę, a 

nie jakiekolwiek inne) 

– doświadczenia kwalifikującego ofertę odwołującego do przyznania jej 

20 pkt a nie 10 pkt w ramach kryterium nr 3. 

Po drugie: wykonawca 

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

obowiązany jest do zachowania należytej staranności, w tym obowiązany jest do uprzedniego 

zweryfikowania  informacji  przekazywanych 

w  postępowaniu  zamawiającemu.  Szczególnej 

staranności  wykonawca  winien  dołożyć  w  odniesieniu  do  informacji  mogących  mieć  istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu, a za takie uważa się 

między  innymi  –  jak  to miało miejsce w  niniejsze sprawie  –  informacje w ramach kryterium 

oceny  ofert. 

Odwołujący  niezasadnie  w  treści  odwołania  podnosi,  iż  w jego  przypadku  nie 

może  być  mowy  ani  o  zamierzonym  działaniu,  ani  o  rażącym  niedbalstwie,  gdy  chodzi  o 

nieprawdzi

we  informacje  przekazane  zamawiającemu  odnośnie  Pana  Z.  G.  .  Zamierzone 

działanie lub rażące niedbalstwo jest przesłanką wchodzącą w skład podstawy wykluczenia z 

postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. Tymczasem zamawiający 

wykluczył  odwołującego  z postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  w 

którym jest mowa o lekkomyślności lub niedbalstwie. W ocenie składu orzekającego Izby w 

odniesieniu  do  zachowania  odwołującego  można  mówić  co  najmniej  o  niedbalstwie. 

Odwołujący  był  bowiem  obowiązany  do  dokonania  rzetelnej  weryfikacji  informacji 

przek

azywanych  zamawiającemu  do  oceny  w ramach  kryterium,  a  tego  nie  uczynił. 

Potwierdzeniem tego jest również treść uzasadnienia odwołania, gdzie odwołujący stwierdza: 

„Dlatego  też  Odwołujący  wypełniając  tabelę  dotyczącą  doświadczenia  zawodowego  osób 

skierowanych  do  realizacji  zamówienia  mając  na  względzie  czynny  udział  pana  Z.  G.  w 

realizacji  zamówienia  w Swarzędzu  miał  przekonanie,  że  to  on  właśnie  był  kierownikiem 

budowy, robót na tym zadaniu.” 

Po  trzecie:  informacje  przekazywane  do  oceny  w  ramach  kryterium 

niewątpliwie  stanowią 

informacje  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego 

postępowaniu. 


W odniesieniu do odwołującego zostały zatem spełnione wszystkie przesłanki składające się 

na podstawę wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Decyzję zamawiającego o wykluczeniu odwołującego z postępowania należy zatem uznać za 

prawidłową. 

Należy  dodać,  iż  sankcją  za  przedstawienie  informacji  wprowadzających  w  błąd 

zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu 

jest  bezwzględne  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania.  Absolutnie  niedopuszczalne 

byłoby  w  takiej  sytuacji  jedynie  poprzestanie  na  przyznaniu  wykonawcy  mniejszej  ilości 

punktów.  Celem  regulacji  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  jest  między  innymi  zapobieganie 

nierzetelnym  i  niestarannym  zachowaniom 

wykonawców  w  postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia publicznego. Nie jest możliwe zastosowanie w takiej sytuacji przepisu art. 26 ust. 

3  ustawy  Pzp  dotyczącego  uzupełniania  dokumentów,  choć  i  tak  w niniejszej  sprawie  nie 

mógłby on mieć zastosowania z uwagi na to, że wprowadzające w błąd informacje stanowiły 

treść oferty sensu stricte. Uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mogą podlegać 

wyłączenie oświadczenia i dokumenty wskazane w tym przepisie. Z kolei  do wystosowania 

wezwania 

do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  zamawiający 

zobowiązany  jest  w  sytuacji,  w  której  ma  wątpliwości  co  do  treści  oferty  mającej  istotne 

znaczenie

. Jeżeli istotna treść oferty wykonawcy nie budzi wątpliwości zamawiającego, to nie 

ma on obowiązku wystosowania do wykonawcy wezwania, o którym mowa w tym przepisie.  

Natomiast  za  zasadny  Izba  uznała  zarzut  zaniechania  przedstawienia  odwołującemu 

wyczerpującego  uzasadnienia  faktycznego  decyzji  o  wykluczeniu  odwołującego 

postępowania.  Zamawiający  wprawdzie  wskazał,  iż  wykluczenie  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp dotyczy informacji zawartych w formularzu oferty w 

odniesieniu do 

doświadczenia zawodowego kierownika budowy wskazanego w ppkt 1 i 2., a 

zatem 

chodziło  o  zadanie  „Modernizacja  kompleksu  sportowego  położonego  przy  ul.  Św. 

Marcina  w  Swarzędzu”,  jednakże  zamawiający  nie  podał  w  jakim  konkretnie  zakresie 

kwestionuje prawdziwość  oświadczenia zawartego w  tym  zakresie w  ofercie  odwołującego. 

Sam  fakt  n

iespełniania  danego  wymogu  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  nie  jest  tożsamy 

zaistnieniem podstawy wykluczenia z postępowania wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

Pzp. 

Na  wymagane  doświadczenie  kierownika  budowy  składało  się  kilka  wymogów  i w 

związku z tym zamawiający obowiązany był wskazać, w odniesieniu do którego z nich uznaje 

oświadczenie odwołującego za nieprawdziwe – wprowadzające go w błąd co do przyznania 

odwołującemu 20 pkt na podstawie danych wypełnionych w tabeli zawartej w pkt 4 formularza 

ofertowego. 

Treść  informacji  przekazanej  odwołującemu  w  ww.  zakresie  nie  stanowiła 

wypełnienia dyspozycji przepisu art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Dodatkowo jedynie należy 

zauważyć,  iż  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  ma  zastosowanie  w postępowaniach 


dwuetapowych.  Natomiast  w  przypadku  postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu 

nieograniczonego zastosowanie ma przepis art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Uznanie  zasadności  ww.  zarzutu  nie  miało  jednak  wpływu  na  rozstrzygnięcia  niniejszej 

sprawy,  zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Należy  bowiem  wskazać,  iż 

odwołujący nie ograniczył się jedynie do podniesienia zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 

ustawy  P

zp,  lecz  postawił  również  zarzut  dotyczący  niezasadnego  wykluczenia  go 

postępowania.  Przy  czym  odwołujący  nie  wnosił  o rozpoznania  drugiego  z  wymienionych 

zarzutów  wyłącznie  w  przypadku  uznania  braku  zasadności  zarzutu  dotyczącego 

uzasadnienia decyzji o wykluczeniu go z po

stępowania. W tej sytuacji Izba miała obowiązek 

rozpoznać także zarzut dotyczący wykluczenia odwołującego z postępowania, który uznała za 

niezasadny,  co  oznacza,  iż  odwołujący  nie  podlega  przywróceniu  do  postępowania. 

Dodatkowo należy zauważyć, iż jak wynika z treści odwołania odwołujący nie miał problemów 

z  postawieniem  i  uzasadnieniem  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp.  Na 

rozprawie  w  odpowiedzi  na  pytanie,  czy  gdyby  znał  bardziej  szczegółowe  uzasadnienie 

wykluczenia go z postępowania podniósłby jakieś inne dodatkowe okoliczności, na które nie 

wskaz

ał  w  treści  odwołania,  stwierdził  jedynie,  iż  w  takiej  sytuacji  w ogóle  rozważałby 

zasadność wnoszenia odwołania. 

Zarzuty 

dotyczących oferty wykonawcy Eversport Sp. z o.o. Izba uznała za niezasadne.  

Niewątpliwie  zamawiający  mógł  dołożyć  większej  staranności  sporządzając  opis  warunku 

udziału w postępowaniu jak i opis kryterium oceny ofert, niemniej jednak Izba stwierdziła, iż 

podniesione  w  tym  zakresie  zarzuty 

nie  potwierdziły  się.  Należy  w  tym  miejscu  poczynić 

uwagę, iż treść warunku jak i kryterium nr 3 była niemal tożsama, co uzasadnia dokonanie 

łącznej analizy  i  wykładni ich treści.  Nie jest zasadne dokonywanie odmiennej interpretacji 

postanowień  SIWZ,  które  w  ramach  jednego  postępowania  zostały  sformułowane  prawie 

identycznie. Należy zatem zauważyć, iż z treści warunku udziału w postępowaniu jak i z treści 

kryterium  nie  wynikało  wprost,  iż  roboty  dotyczące  boiska  z trawy  syntetycznej  jak 

powierzchni  poliuretanowych  miały  być  wykonane  wyłącznie  w  ramach  jednej  roboty 

budowlanej. 

Brak wymogu połączenia ww. prac w ramach jednej roboty potwierdza  sposób 

sporządzenia przez  zamawiającego formularza ofertowego  w  odniesieniu do kryterium  nr  3 

(tabela za 10 punktów zawierała dwa wiersze do wypełnienia, natomiast tabela za 20 pkt – 

cztery wiersze do wypełnienia) oraz sposób jego wypełnienia przez większość wykonawców. 

Należy również wziąć pod uwagę odpowiedź udzieloną przez zamawiającego na pytanie nr 1 

w  zestawie  nr  6. 

Pytanie  to  brzmiało  następująco:  „Czy  Zamawiający  uzna  za  spełniony 

warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  jeżeli 

Wykonawca wykaże, że wykonał dwa boiska z trawy naturalnej i powierzchni minimum 1500 


m2 wraz z oświetleniem i drenażem (każde z boisk) oraz dwie nawierzchnie poliuretanowe 

powierzchni  minimum 2500  m2 (każda  z  nich), gdzie każde  z  boisk  i  nawierzchni  zostały 

wykonane  w  ramach  oddzielnych  robót  budowlanych?”,  natomiast  zamawiający  udzielił 

odpowiedzi: 

„Zamawiający nie uzna spełnienia warunku, o którym mowa w zapytaniu (boiska 

z  trawy  naturalnej)”,  co oznacza,  iż  nie zgadza  się na  przedstawioną w  pytaniu propozycję 

zmiany treści warunku w zakresie boiska z trawy naturalnej – zamawiający nie musiał odnosić 

s

ię do kwestii oddzielnego wykonania boisk i nawierzchni poliuretanowuch, przy założeniu, że 

wynikało to już z aktualnych postanowień SIWZ. Z odpowiedzi na pytanie nr 2 w zestawie 6 

(„Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ.”)  nie  można  w  ocenie  Izby  wyciągać  żadnych 

konkretnych  wniosków  w  odniesieniu  do  powyższego  zagadnienia  z  uwagi  na  to,  że  ww. 

pytanie 

dotyczyło przede wszystkim wykreślenia 5 letniego okresu w jakim kierownik robót lub 

kierownik  budowy  miał  się  wykazać  nadzorowaniem  robót  budowlanych.  Ponadto  należy 

zauważyć,  iż  przyjęcie  wykładni  proponowanej  przez  odwołującego  co  do  konieczności 

połączenia w ramach jednej roboty zarówno prac dotyczących boiska jak i prac dotyczących 

powierzchni poliuretanowej 

– przy uwzględnieniu brzmienia opisu warunku jak i kryterium nr 3 

w celu uzyskania 20 punktów – prowadziłoby do nieracjonalnych wniosków, iż w ramach jednej 

roboty budowlanej należało wykonać prace polegające na budowie lub przebudowie minimum 

dwóch boisk i minimum dwóch nawierzchni poliuretanowych. 

Za niezasadny Izba 

uznała również zarzut odnoszący się do informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego  dotyczącej  prokurenta  Pani  I.  M.  .  Należy  w  tym  miejscu  wyjaśnić,  że  na  gruncie 

aktualnego stanu prawnego w

arunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione na dzień 

składania  ofert  (w  przetargu  nieograniczonym)  i trwać  przez  cały  okres  postępowania.  To 

samo  dotyczy  braku  podstaw  do  wykluczenia  z 

postępowania.  Natomiast  oświadczenia  i 

dokumenty 

składane  na  potwierdzenie  tych  warunków  jak  i  braku  podstaw  do  wykluczenia 

mają  być  aktualne  na  dzień  ich  złożenia  (art.  26  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp).  Zgodnie  zatem  z 

konstrukcją  przyjętą  przez  ustawodawcę  wystarczające  jest  złożenie  przez  wykonawcę 

oświadczenia  lub  dokumentu  aktualnego  na  dzień  jego  składania,  albowiem  ma  on 

potwierdzać  określony  stan  rzeczy  (spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  brak 

podstaw  do  wykluczenia  z 

postępowania),  który  ma  trwać  przez  cały  czas  od  momentu 

złożenia  oferty  aż  do  momentu  zakończenia  postępowania  o udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Bi

orąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła, jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie 

art. 192 ust. 1 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 


w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), stosownie 

do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:    …..…………………………… 


wiper-pixel