KIO 992/20 POSTANOWIENIE dnia 10 czerwca 2020 roku

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 992/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 10 czerwca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  10  czerwca  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  11  maja  2020 

roku  przez  wykonawcę  Budimex  spółka  akcyjna  z  siedzibą  

w Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Uniwersytet  Technologiczno-

Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 

przy  udziale  wykonawcy  PORR  spółka  akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  992/20  po  stronie 

Odwołującego   

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Budimex  spółka  akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  20  000  zł  00  gr 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Bydgoszczy.  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO 992/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  Uniwersytet  Technologiczno-Przyrodniczy  im.  Jana  i  Jędrzeja 

Śniadeckich  w  Bydgoszczy  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

pod  nazwą  „Budowa  budynku  dydaktycznego  dla  potrzeb  Uniwersytetu  Technologiczno-

Przyrodniczego w Bydgoszczy”. 

W  dniu  11  maja  2020 

roku  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  w  zw.  z  art.  179  ust.  1 

ustawy   

Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  

lub  „ustawa”)  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  w  ww. 

postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  polegające  na  ustaleniu  treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób naruszający przepisy ustawy. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  13  kwietnia  2020  roku  przesłanego  

do Prezesa Krajowej Iz

by Odwoławczej w tym samym dniu, poinformował, że w dniu 12 maja 

2020 roku 

przekazał kopie odwołania na platformie zakupowej. 

Do  Prezes

a  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Odwołującego w dniu 15 maja 2020 roku 

W  dniu  18  maja  2020  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiaj

ącego  z  dnia  18  maja  2020  roku  zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  Pismo  to  podpisał  Rektor  Uczelni  Pan 

prof. dr hab. T. T. . 

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpień  

do  post

ępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania 

postanowienia,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel