KIO 99/20 WYROK dnia 30 stycznia 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 99/20 

WYROK 

 z dnia 30 stycznia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:    

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  29  stycznia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020 r. przez R. S. i 

K.  S. 

prowadzących działalność  gospodarczą w  formie spółki  cywilnej  pod nazwą TRONIX 

s.c. R. S., K. S. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 58a/173 (01-111 Warszawa) 

w postępowaniu, w którym zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy 

Placu  Bankowym  3/5  (00-

950  Warszawa)  w  imieniu,  którego  działa  Zarząd  Zieleni  m.  st. 

Warszawy 

z siedzibą przy ul. Hożej 13a (00-528 Warszawa) 

orzeka: 

1.    Oddala odwołanie; 

Kosztami postępowania obciąża  R.  S.  i  K.  S.  prowadzących działalność  gospodarczą  w 

formie spółki cywilnej pod nazwą TRONIX s.c. R. S., K. S. z siedzibą w Warszawie i: 

2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ww.  wykonawców tytułem wpisu od 

odwołania; 

2.2. zasądza od R. S. i K. S. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 

pod  nazwą  TRONIX  s.c.  R.  S.,  K.  S.  z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz  zamawiającego  – 

Miasta  Stołecznego  Warszawy  w  imieniu,  którego  działa  Zarząd  Zieleni  m.  st. Warszawy 

kwotę  w wysokości  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      …………………………….. 


Sygn. akt: KIO 99/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m. st. Warszawy 

zwany 

dalej: „zamawiającym”,  prowadzi  w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej: „Pzp”, 

pn.: 

Świadczenie  usług  polegających  na  czynnościach  serwisowych,  niezbędnych  do 

utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na 

terenie  m.st.  Warszawy  w  2020  r  (numer  sprawy:  151/PN/2019),  zwane  dalej 

„postępowaniem”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  ogłoszone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 3 grudnia 2019 r., pod numerem 2019/S 233- 571825.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  wyższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  20  stycznia  2020  r.  R.  S.  i  K.  S. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  w 

formie spółki cywilnej pod nazwą TRONIX s.c. R. S., K. S. z siedzibą w Warszawie (zwanej 

dalej:  „odwołującym”)  wnieśli  odwołanie  wobec  zaniechania  przez  zamawiającego 

unieważnienia  postępowania,  a  w  konsekwencji  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy 

– M. D., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: M. D. Firma 

Usługowa M.A.D. Service (zwanego dalej: „M.A.D. Service”).  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 

7  ust.  1  Pzp  przez  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  sposób  godzący  w  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

zachowania uczciwej konkurencji; 

2)  art. 

93  ust.  1  pkt  7  Pzp  przez  zaniechanie  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  pomimo  że  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do 

usunięcia  wadą  uniemożliwiająca  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w 

sprawie zamówienia publicznego; 

3)  art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp oraz art. 2 pkt 5 Pzp przez przeprowadzenie 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego; 

4)  art. 

26 ust. 3 Pzp w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2) Pzp oraz w zw. z § 6 ust. 1 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może.  żądać zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich te dokumenty  mogą być 

składane  -  przez  ich  niezastosowanie  przez  zamawiającego  i  w  konsekwencji 


zaniechanie  odrzucenia  oferty  M.A.D.  Service  pomim

o,  że  wykonawca  ten  nie 

przedstawił  referencji  spełniających  wymogi  wskazane  przez  zamawiającego  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”). 

W związku z podniesionymi zarzutami odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i 

nakazani

e zamawiającemu:  

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w całości; 

względnie w przypadku braku podstaw do unieważnienia postępowania: 

- przeprowadzenie ponownego badania 

ofert przy jednoczesnym odrzuceniu oferty złożonej 

przez M.A.D. Service, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) Pzp; 

- dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania,  ponieważ 

przysługuje  mu  legitymacja  do  wniesienia  odwołania,  gdyż  zgodnie  z  treścią  przepisu  art. 

179  ust.  1  Pzp  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  poniósł  szkodę  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  Pzp.  Odwołujący  wyjaśnił,  że  jego  interes  w  uzyskaniu 

zamówienia  został  naruszony  przez  zamawiającego  w  postępowaniu,  gdyż  zamawiający 

naruszając  przepisy  Pzp  niesłusznie  zaniechał  unieważnienia  postępowania  pomimo,  że 

postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiająca  zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W konsekwencji 

–  w  ocenie odwołującego  –  zamawiający  niesłusznie dokonał  wyboru oferty  złożonej  przez 

M.A.D Service jako najkorzystniejszej. W przypadku uwzględniania odwołania zamawiający 

byłby  zmuszony  przeprowadzić  kolejne  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  w  którym 

odwołujący  mógłby  ubiegać  się  o  jego  udzielenie.  Ponadto  odwołujący  stwierdził,  że 

ewentualnie  w  przypadku  uznania  przez  Izbę,  iż  brak  jest  przesłanek  do  unieważnienia 

postępowania  w  całości,  odwołujący  wskazał,  iż  wskutek  czynności  zamawiającego  utracił 

szansę na uzyskanie zamówienia oraz osiągnięcie zysku, który zamierzał osiągnąć w wyniku 

realizacji  zamówienia.  Zdaniem  odwołującego,  jego  oferta  –  poza  ofertą  M.A.D  Service-w 

przypadku  uwzględnienia  odwołania,  zostanie  ofertą  najkorzystniejszą  w  świetle  kryterium 

oceny ofert w postępowaniu. 

W  uzasadnieniu  do  postawionych  zarzutów  odwołujący  wskazał,  że  w  jego  ocenie 

rozstrzygnięcie  zamawiającego  o  wyborze  oferty  M.A.D.  Service,  zostało  dokonane  z 

rażącym  naruszeniem  przepisów  Pzp.  W  szczególności  wskazał  na  zaniechania 

unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  pomimo  że 

postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiająca  zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  SIWZ  oraz  wzorem  umowy  o  udzielenie  zamówienia 


publicznego,  stanowiącym  załącznik  nr  7  do  SIWZ,  zamawiający  przewidział  możliwość 

rozszerzenia  zamówienia,  przy  wykorzystaniu  prawa.  I  tak  zgodnie  z  dokumentacją 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prawo  opcji  zostało  opisane  m.in.  w 

Rozdziale III, pkt 3 SIWZ oraz we wzorze umowy. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że co istotne, we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 6 

do  SIWZ)

,  zamawiający  wymagał  podania wyłącznie ceny  za zamówienie podstawowe,  jak 

poniżej: 

CENA JEDNOSTKOWA 

BRUTTO MIESIĆCZNEJ 

OBSŁUGI 

ILOŚĆ 

TOALET 

ILOŚĆ MIESIĘCY 

SUMA 

(cena jednostkowa miesięcznej obsługi 

x ilość toalet x ilość miesięcy) 

Przy  czym 

–  jak  zauważył  odwołujący  –  w  żadnym;  miejscu  formularza  ofertowego 

zamawiający  nie  odniósł  się  do  prawa  opcji  zlecenia  dodatkowych  usług. W  szczególności 

zamawiający  nie  przewidział  w  formularzu  ofertowym  miejsca  na  podanie  ceny  za  prawo 

opcji. 

Następnie  odwołujący  wskazał,  że  pomimo,  tego  iż  oferty  wykonawców  biorących  udział  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  nie  zawierały  oświadczeń  w 

przedmiocie prawa opcji, z

amawiający w trakcie czynności związanych z oceną i badaniem 

ofert, dokonywał czynności tak jakby oświadczenia te zostały złożone. Zamawiający dał temu 

pośrednio  wyraz  z  piśmie  z  dnia  7  stycznia  2020  r.  dotyczącym  unieważnienia  czynności 

wyboru oferty  z dnia 23  grudnia 2019 r

. W uzasadnieniu ww. pisma zamawiający podniósł, 

że  w  toku  badania  ofert  zamawiający  powinien  był  uwzględnić  cenę  całkowitą,  tj.  cenę 

zamówienia podstawowego oraz prawa opcji i taką kwotę porównać do wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Powołał się jednocześnie przy tym na 

wyrok KIO 1920/18.  

Zdziwienie  odwołującego  wzbudził  fakt  powoływania  się  przez  zamawiającego  na  wartość 

prawa opcji,  w  sytuacji  gdy  żaden  z  wykonawców  nie złożył  w  tym  przedmiocie wiążącego 

oświadczenia woli. W ocenie odwołującego, w niniejszej sytuacji doszło w rzeczywistości do 

arbitralnych  czynności  zamawiającego,  niemających  umocowania  w  oświadczeniach 

wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 

Trudno  bowiem  inaczej  oceniać  czynności  zamawiającego,  w  postaci  samodzielnego 

wyliczania  prawa  opcji  dla  poszczególnych  wykonawców,  sumowania  tych  wartości  z 

ofertami podstawowymi i dalej oceniania czy  w postępowaniu mamy do czynienia z rażąco 

niską ceną, zaoferowaną przez któregoś z wykonawców. 

Na  marginesie  odwołujący  poniósł,  że  przywołane  powyżej  orzeczenie,  nie  stanowiło 


uzasadnienia  dla  czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego.  W  sprawie,  na  kanwie 

której zapadł powyższy wyrok, wykonawca składający odwołanie wskazywał na rozbieżności 

pomiędzy  ceną  wybraną  za  prawo  opcji  a  średnią  arytmetyczną  cen  wszystkich  ofert  za 

prawo opcji. W tej  sytuacji  Krajowa Izba  Odwoławcza jasno stwierdziła,  że  Cena  za  prawo 

opcji  nie  jest  z  pewnością  ceną  "całkowitą"  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  o  której 

mowa w powołanym przepisie. 

Niezal

eżnie  od  braku  podstaw  do  samodzielnego  wyliczania  prawa  opcji  przez 

zamawiającego,  odwołujący  zwrócił  uwagę  na  uchybienia  zamawiającego,  towarzyszące 

szacowaniu  wartości  zamówienia.  W  tym  zakresie  powoła  się  na  informacje  wynikające  z 

wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z zawartych tam 

szacunków  zamawiającego  wynika,  że  na  potrzeby  szacowania  wartości  zamówienia, 

z

amawiający przyjął dwie różne kwoty, tj.: 

miesięcznie,  na  jedną  toaletę  w  ramach  zamówienia  podstawowego,  zamawiający 

zamierzał przeznaczyć 2 460 zł brutto [(764 000 zł - 212 000 zł) / 12 / 23 x 1,23] 

miesięcznie, na jedną toaletę w ramach prawa opcji, zamawiający zamierzał przeznaczyć 1 

552,14 zł brutto [212 000 zł/ 12/ 14 x 1,23]. 

Z drugiej strony odwołujący zwrócił uwagę na treść § 6 ust. 2 wzoru umowy. 

Opierając  się  na  powyższych  założeniach,  trudno  w  ocenie  odwołującego  wytłumaczyć 

dlaczego  zamawiający  z  jednej  strony  zamierza  się  posługiwać  podstawową  ceną 

jednostkową  podaną  przez  wykonawcę,  z  drugiej  natomiast,  sam  w  trakcie  szacowania 

wartości  zamówienia,  nie  podaje  wartości  prawa  opcji  w  wysokości  odpowiadającej 

zamówieniu podstawowemu. Z powyższego wynika, że wartość utrzymania jednej toalety w 

ramach  prawa  opcji  wynosi  60%  wartości  usługi  utrzymania  toalety  w  zamówieniu 

podstawowym.  Nie  wykluczył,  że  rozbieżności  te  biorą  się  z  uwagi  na  czas  przez  jaki  być 

może zamawiający będzie korzystał z prawa opcji, co jednak stanowiłoby naruszenie art. 34 

ust. 5 Pzp, który stanowi że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy 

możliwy  zakres tego zamówienia  z  uwzględnieniem  prawa opcji.  Rozbieżność  ta pozostaje 

także w przeciwieństwie do wyliczeń wartości prawa opcji, dokonywanej samodzielnie przez 

zamawiającego, gdzie zamawiający brał pod uwagę prawdopodobnie okres 12 miesięcy. 

Z  ostrożności,  na  wypadek  nie  podzielania  przez  Izbę  argumentacji  w  przedmiocie 

zaniechania  unieważnienia  postępowania  przez  zamawiającego,  odwołujący  zwrócił  uwagę 

na  uchybienia  M.A.D.  Service  dotyczące  wymogów  referencji  zakreślonych  przez 

zamawiającego.  Zgodnie  ze  SIWZ  zamawiający  wymagał  referencji  potwierdzających,  że 

wykonawca, 

wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-w  tym  okresie,  przez 

okres  kolejnych  co  najmniej  12  miesięcy  -  prace  polegającą  na  kompleksowej  obsłudze 

technicznej i konserwacji toalet. 


W  tym  miejscu  odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  przedstawionymi  przez  M.A.D.  Service 

referencjami  M.A.D.  Servic

e  nie  wykazał,  że  prowadził  prace  polegające  na  kompleksowej 

obsłudze  technicznej  i  konserwacji  toalet,  lecz  w  ramach  umowy  jednej  toalety  i  jednego 

szaletu  miejskiego. 

W  ocenie  odwołującego  zasadniczą  różnicą  jest  utrzymanie  jednej 

toalety,  a  konserwacja 

i  kompleksowa obsługa techniczna  kilku toalet,  albowiem  wskazana 

jak  wyżej  różnica  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  umowy  wymaga  od  wykonawcy 

zasadniczo innych umiejętności,  wiedzy  oraz  doświadczenia,  w  tym  logistyki  nad realizacją 

przedmiotu umowy. 

Zdanie

m  odwołującego  referencje  przedłożone  przez  M.A.D.  Service  nie  spełniają  założeń 

wskazanych  w  SIWZ,  przez  co  oferta  złożona  przez  M.A.D.  Service  winna  być  odrzucona 

przez zamawiającego z uwagi na brak spełnienia założeń zakreślonych w SIWZ. 

Zamawiający  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  29  stycznia  2020  r.  złożył 

odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

W  pierwszej  kolejności  w  odpowiedzi  na  odwołanie  podkreślił,  że  nie  zaistniała 

przesłanka  unieważnienia  postępowania,  o  której  mowa  w  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp. 

Odwołujący – jego zdaniem – uzasadniając zarzut naruszenia ww. przepisu wskazał na dwie 

rzekome wady postępowania: 

- brak zamieszczenia w formularzu ofertowym miejsca na podanie ceny za prawo opcji, a w 

konsekwencj

i  samodzielne  wyliczenie  wartości  prawa  opcji  dla  poszczególnych 

wykonawców; 

uchybienie towarzyszące szacowaniu wartości zamówienia. 

W  ocenie  zamawiającego  żadna  z  ww.  okoliczności  nie  stanowiła  wady  uniemożliwiającej 

zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego, 

skutkującej koniecznością unieważnienia postępowania. 

Zamawiający  nie  zaprzeczył,  że  w  formularzu  ofertowym  nie  zamieścił  miejsca  na  podanie 

ceny  za prawo opcji, jednak nie było takiej konieczności  z uwagi na charakter prawa opcji, 

którym  jest  zwiększenie  krotności  toalet,  tj.  zwiększenie  krotności  zamówienia 

podstawowego.  W  ocenie  z

amawiającego  postanowienie  zawarte  w  treści  SIWZ,  a 

dotyczące prawa opcji z rozdziału III pkt 3, jest klarowne i w pełni wyczerpujące. 

Zamawiający  nie  zgodził  się  z  twierdzeniem  odwołującego,  że  oferty  wykonawców  „nie 

zawierały  oświadczeń  w  przedmiocie  prawa  opcji”.  Podkreślił  przy  tym,  że  z  uwagi  na 

przedstawiony w SIWZ charakter prawa opcji, w

ykonawcy składając oferty w postępowaniu, 

a

kceptując  treść  SIWZ  i  składając  oświadczenia  w  przedmiocie  ceny  zamówienia 

podstawowego,  jednocześnie  złożyli  oświadczenia  w  przedmiocie  ceny  prawa  opcji.  Nie 

sposób  przyjąć  innej  interpretacji,  skoro  ceny  jednostkowe  zamówienia  podstawowego  i 


prawa opcji 

były identyczne (jak wprost wskazał zamawiający w SIWZ), a różniły się jedynie 

ilością  toalet,  w  których  miały  być  świadczone  usługi.  Umieszczenie  rubryki  w  formularzu 

ofertowym na podanie przez w

ykonawców ceny za prawo opcji było zbędne, gdyż w zakresie 

prawa  opcji  w

ykonawcy  nie  mieli  żadnego  pola  manewru  i  musieli  wpisać  dokładnie  taką 

cenę,  jaka  zostałaby  wyliczona  w  oparciu  o  podaną  cenę  zamówienia  podstawowego. 

Zamawiający  wskazał,  że  nie  dopuścił  się  tym  samym  w  omawianej  kwestii  żadnego 

uchybienia. 

Niezależnie  od  powyższego  zamawiający  wyjaśnił,  że  odwołujący  nie  zarzucił  mu  w 

omawianej  kwestii  braku  realnej  możliwości  obliczenia  wartości  prawa  opcji  czy  też 

nieprawidłowe  obliczenie  wartości  prawa  opcji  dla  poszczególnych  wykonawców,  ale  w 

istocie  jedynie  brak  odpowiedniej  rubryki  w  formularzu  ofertowym.  Tym  samym  omawiany 

zarzut w

ykonawcy dotyczy de facto treści SIWZ, a zarzut taki należy uznać za spóźniony. 

Jednocześnie zamawiający wspomniał, iż trzeci rok z rzędu przeprowadza postępowanie na 

świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania 

w  należytym  stanie  sanitarnym  i  technicznym  toalet  miejskich  zlokalizowanych  na  terenie 

m.st. Warszawy zawierające prawo opcji. Wszystkie zawierały analogiczne zapisy dotyczące 

prawa opcji. Odwołujący we wszystkich postępowaniach składał ofertę nie informując nigdy 

z

amawiającego  o  nieprecyzyjnym  zapisie  dotyczącym  prawa  opcji.  W  latach  2018-2019 

o

dwołujący  wykonywał  dla  niego  powyższe  zadanie,  a  co  za  tym  idzie  znany  jest  mu 

prz

edmiotowy mechanizm działania prawa opcji. 

Odnosząc  się  do  zarzucanego  przez  odwołującego  uchybienia  towarzyszącego 

szacowaniu  wartości  zamówienia,  zamawiający  przyznał,  że  dopuścił  się  błędu 

rachunkowego  przy  obliczaniu  wartości  szacunkowej  zamówienia,  którego  skutkiem  była 

zaniżona  wartość  szacunkowa  zamówienia.  Okoliczność  ta  nie  stanowiła  jednak  w  jego 

ocenie 

wady  uniemożliwiającej  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie 

zamówienia publicznego, skutkującej koniecznością unieważnienia postępowania. Zgodnie z 

poglądem  ugruntowanym  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  ustalenie  wartości 

szacunkowej zamówienia ma przede wszystkim na celu dokonanie wyboru co do właściwego 

sposobu  postępowania  przez  zamawiającego,  tj.  pozwala  na  określenie,  czy  procedura 

objęta jest reżimem Pzp, czy też należy prowadzić ją w oparciu o regulacje krajowe czy też 

przekracza  ona  tzw.  progi  unijne. 

Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  orzecznictwo  Izby  jest 

również  zgodne  co  do  tego,  że  kwota  przeznaczona  na  realizację  zamówienia  nie  musi 

pokrywać się z wartością szacunkowa zamówienia. Co więcej, możliwe jest zabezpieczenie 

w  budżecie  zamawiającego  środków  na  poziomie  nawet  znacznie  odbiegającym  od  kwoty, 

jaką  zamawiający  ustalił,  szacując  wartość  zamówienia.  Izba  we  wcześniejszych 

orzeczeniach  podkreślała,  że  ustalenie  wartości  szacunkowej  zamówienia  na  danym 


poziomie nie powoduje po stronie zamawiającego obowiązku dopasowania czy też ustalenia 

kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na takim samym poziomie. 

Zamawiający  stanowczo  podkreślił,  że  jego  błąd  rachunkowy  nie  ma  żadnego  wpływu  na 

przebieg i wynik p

ostępowania, gdyż postępowanie prowadzone było w oparciu o procedurę 

przekraczającą  tzw.  progi  unijne.  Prawidłowe  oszacowanie  wartości  zamówienia  nie 

spowodowałoby  zmiany  co  do  obowiązku  zastosowania  innej,  bardziej  sformalizowanej 

procedury  udzielenia  zamówienia  publicznego.  Ponadto  kwota  przeznaczona  na  realizację 

zamówienia  przewidziana  w  postępowaniu  jest  wyższa  od  kwot  zawartych  w  ofertach 

wyko

nawców.  Tym  samym  nie  zmaterializowała  się  żadna  z  wymienionych  w  art.  93  Pzp 

przesłanek unieważnienia postępowania. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  błędnej  oceny  referencji  wykonawcy  M.A.D.  Service, 

z

amawiający stanął na stanowisku, iż powyższy zarzut jest chybiony. 

Zamawiający zwrócił uwagę, że pismem z dnia 8 stycznia 2020 r. wezwał wykonawcę M.A.D. 

Service do wyjaśnienia złożonych dokumentów. Wspomniany powyżej wykonawca w dniu 8 

stycznia  2020  r.  złożył  wyjaśnienia  przekazując  zamawiającemu  umowę  zawartą  pomiędzy 

M.A.

D.  Service  a  Przedsiębiorstwem  „Nieruchomości  Puławskie”  wraz  z  protokołem 

zdawczoodbiorczym. Z ww. dokumentów jasno wynikało, że w ramach umowy, na podstawie 

której  wystawiono  wykonawcy  referencje,  wykonawca  M.A.D.  Service  obsługiwał  jeden 

szalet, 

w  którym  znajdowało  się  kilka  toalet.  Tym  samym  musiał  uznać,  że  wspomniany 

w

ykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający  wspomniał,  że  taki  sam  zapis  dotyczący  warunków  udziału  w  postępowaniu 

oraz  podstaw  wykluczenia  w  zakresie 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  stosował  w 

postępowaniach w ubiegłych latach. Odwołujący w roku 2018 wykazał się doświadczeniem w 

zakresie serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki 

zamontowanych  w  budynku  galerii  i  na  terenie  Skweru  Hoovera  przy  ul.  Krakowskie 

Przedmieście  60A  w  Warszawie.  Jest  to  analogiczne  doświadczenie  jakim  wykazał  się 

wykonawca M.A.

D. Service, tj. obsługa jednego szaletu, w którym znajdowało się kilka toalet. 

Na  podstawie  dokumentacji  przedm

iotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron postępowania odwoławczego, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

a  naruszenie  przez  zamawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została 


wypełniona  także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  wynikających  z  art.  189  ust.  2  Pzp 

skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  przekazanej  w  postaci 

elektronicznej  zapisanej  na  płycie  DVD,  nadesłanej  do  akt  sprawy  przez zamawiającego w 

dniu 23 stycznia 2020 r.

, w tym w szczególności z treści:  

wniosku o wszczęcie postępowania z dnia 5 listopada 2019 r.; 

SIWZ wraz z załącznikami; 

oferty odwołującego; 

- oferty wykonawcy M.A.D. Service; 

- informacji z otwarcia ofert z dnia 16 grudnia 2019 r.; 

-  pisma  zamawia

jącego  z  dnia  17  grudnia  2019  r.  skierowanego  do  wykonawcy  M.A.D. 

Service w sprawie 

złożenia wyjaśnień w trybie art. 90a ust. 1 Pzp; 

wykazu  usług  złożonego  19  grudnia  2019  r.  przez  wykonawcę  M.A.D.  Service  na 

potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i 

zawodowej wraz z referencjami na potwierdzenie wykonania tych usług; 

- informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23 grudnia 2019 r.; 

informacji  o  unieważnieniu  i  powtórzeniu  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w 

postępowaniu oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert z dnia 7 stycznia 2020 r.; 

pisma  zamawiającego  z  dnia  7  stycznia  2020  r.  skierowanego  do  wykonawcy  M.A.D. 

Service w sprawie wycofania pisma z dnia 17 grudnia 2019 r; 

-  p

isma  zamawiającego  z  dnia  8  stycznia  2020  r.  skierowanego  do  wykonawcy  M.A.D. 

Service w sprawie złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 Pzp; 

-  pisma 

z  dnia  8  stycznia  2020  r.  wraz  z  załącznikami,  stanowiącego  odpowiedź  na  ww. 

pismo zamawiającego; 

- informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 stycznia 2020 r. 

Tym  samym  Izba  stwierdziła,  że  zebrany  w  sprawie  materiał  dowodowy  pozwoli  jej  na 

merytoryczne rozpoznanie przedmiotowej sprawy. 

Izba ustaliła co następuje 

Z  wniosku  o  wszczęcie  postępowania  z  dnia  5  listopada  2019  r.  wynika,  że  zamawiający 

ustalił szacunkową wartość zamówienia na kwotę 823 463,41 zł, w tym wartość aktualnego 

zamówienia – 764 000,00 zł oraz  wartość zamówienia w ramach prawa opcji  – 212 000,00 

zł.  We  wniosku  została  też  zawarta  informacja  dotycząca  kwoty  przeznaczonej  na 

sfinansowanie zamówienia i została ona ustalona na kwotę 939 720,00 zł (brutto). 

W rozdziale III  pkt  3 SIWZ  dotyczącym  opisu przedmiotu  zamówienia  zamawiający  określił 

postanowienia dotyczące prawa opcji. Treść tego punktu była następująca: 


Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w postępowaniu z prawa opcji, zgodnie 

którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem: 

a) 

usługi  polegające  na  czynnościach  serwisowych,  niezbędnych  do utrzymania  w 

należytym  stanie  sanitarnym  i  technicznym  toalet  miejskich  zlokalizowanych  na 

terenie m.st. Warszawy - 

załącznik nr 3 do SIWZ - pozycje 24-37- (prawo opcji). 

Cena  jednostkowa  miesięcznej  obsługi  dodatkowych  toalet  w  ramach  prawa  opcji  będzie 

t

aka  sama,  jak  cena  jednostkowa  podana  w  formularzu  ofertowym  dla  toalet  objętych 

zamówieniem  podstawowym,  o  których  mowa  w  pkt  1  powyżej.  Wszystkie  wymagania 

zawarte w 

załączniku nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), w załączniku nr 2 do 

SIWZ 

(„Standardy  bieżącej  konserwacji  i serwisowania  toalet”)  dotyczą  także  usługi  w 

ramach prawa opcji.  

Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określa wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ

Zgodnie z § 6 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ tj. wzoru umowy – W przypadku skorzystania 

przez  Zamawiającego  z  prawa  opcji,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  3  Umowy  wynagrodzenie 

Wykonawcy  zostanie  ustalone  w  oparciu  o  cenę  jednostkową  podaną  w  formularzu 

ofertowym pomnożoną przez ilość toalet zleconych do serwisowania w ramach prawa opcji, 

zgodnie z regułami rozliczeń określonymi w ust. 3-6 poniżej

Szczegóły  realizacji  zamówienia  w  ramach  prawa  opcji  zostały  opisane  w  §  11  wzoru 

umowy. 

W formularzu ofertowym zamawiający nie zamieścił miejsca na podanie ceny za prawo opcji. 

W  rozdziale  V  pkt  1.1.2  SIWZ  zamawiający  ustalił  treść  warunku  dotyczącego  zdolności 

technicznej i zawodowej w następujący sposób – Zamawiający uzna warunek za spełniony 

gdy Wykonawca wykaże,  że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich  3 (trzech) lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, przez okres kolejnych co najmniej 12 miesięcy - prace polegającą na kompleksowej 

obsłudze technicznej i konserwacji toalet

Pismem  z 

dnia  17  grudnia  2019  r.  zamawiający  wezwał  zarówno  M.A.D.  Service  jak  i 

odwołującego do złożenia wyjaśnienia ceny podanej w formularzu ofertowym. 

Wykonawca  M.A.D.  Service  w  dniu  19  grudnia  2019  r.  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

zamawiającego  złożył  wykaz  usług  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wraz z referencjami. W wykazie 

usług zostały wskazane: 

usługa utrzymania i prowadzenia toalety publicznej, realizowana od 1 maja 2016 r. do 30 

kwietni

a 2017 na rzecz przedsiębiorstwa Nieruchomości Puławskie Sp. z o.o.; 

usługa  utrzymania  szaletu  miejskiego,  realizowana  od  1  stycznia  2016  r.  do  31  grudnia 

2016 r. na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Puławach . 


W  dniu  23  grudnia  2019  r.  zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w 

postępowaniu. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy M.A.D. Service. 

Pismem z dnia 7 stycznia 2020 r. zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu i 

powtórzeniu  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  oraz  powtórzeniu 

czynności badania i oceny ofert. W uzasadnieniu dla tej czynności zamawiający wskazał, że 

– W  związku  z faktem, iż w toku badania ofert Zamawiający powinien był uwzględnić cenę 

całkowitą  tj.  cenę  zamówienia  podstawowego  oraz  prawo  opcji  i  taką  kwotę  porównać  do 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  Zamawiający 

zdecydował  się  na  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w 

postępowaniu  oraz  na  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert    otrzymanych  w 

postępowaniu. Powyższe ma potwierdzenie w wyroku KIO 1920/18 z dnia 09.10.2018

Kolejnym  pismem  z  dnia  7  stycznia  2020  r.,  zamawiający  przekazał  M.A.D.  Service 

informację,  iż  wycofuje  skierowane  pismo  znak  ZZW/271/2019/M5P/83  z  dnia  17  grudnia 

2019  r.,  tj.  pismo  którym  zamawiający  wezwał  M.A.D.  Service  do  złożenia  wyjaśnień  w 

przedmiocie  zaoferowanej  ceny.  W  tym  samym  dniu  pismo  o  tożsamej  treści  zostało 

przesłane do odwołującego. 

Pismem  z  dnia  8  stycznia  2020  r.  zamawiający  wezwał  wykonawcę  M.A.D.  Service  do 

wyjaśnienia  złożonych  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp.  Ww.  wykonawca  w  dniu  8 

stycznia  2020  r.  złożył  wyjaśnienia  przekazując  zamawiającemu  m.  in.  umowę  zawartą 

pomiędzy  M.A.D.  Service  a  Przedsiębiorstwem  „Nieruchomości  Puławskie”  wraz  z 

protokołem  zdawczo-odbiorczym.  Z  ww.  dokumentów  wynikało,  że  w  ramach  umowy,  na 

podstawie której wystawiono wykonawcy referencje, wykonawca M.A.D. Service obsługiwał 

pomieszczenie

,  w  którym  znajdowało  się  kilka  toalet  (z  protokołu  zdawczo-odbiorczego 

wynika,  że  na  instalacje  wodno-kanalizacyjną  składało  się  m.  in.  9  misek  ustępowych,  9 

desek sedesowych i 9 dolnopłuków). 

W dniu 9 stycznia 2020 r. zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty 

w  postępowaniu.  Jako  najkorzystniejsza  została  wybrana  ponownie  oferta  wykonawcy 

M.A.D. Service. 

Treść przepisów dotyczących zarzutów:  

-  art.  7  ust.  1  Pzp  - 

Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości

- art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp 

– Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego


-  art.  7  ust.  3  Pzp 

–  Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z 

przepisami ustawy

- art. 91 ust. 1 Pzp 

– Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- art. 2 pkt 5 Pzp 

– Ilekroć w ustawie jest mowa o najkorzystniejszej ofercie – należy przez to 

rozumieć ofertę:  

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących 

się  do  przedmiotu  zamówienia  publicznego  w  szczególności  w  przypadku  zamówień  w 

zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w 

sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący  lub  która  najlepiej  spełnia  kryteria  inne  niż  cena  lub 

koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo  

b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt

- art. 26 ust. 3 Pzp 

– Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust.  1,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 

zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

-  art.  25  ust.  1  pkt  2  Pzp 

–  W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  może 

żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego

§  6  ust.  1  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może. żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 

te  dokumenty  mogą  być  składane  –  Jeżeli  wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków,  o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy,  zamawiający,  w  celu  oceny,  czy  wykonawca  będzie 

dysponował  zasobami  innych  podmiotów  w  stopniu  niezbędnym  dla  należytego  wykonania 

zamówienia  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać: 

1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy  – dokumentów, o 

których  mowa  w  ust.  1  pkt  9–11,  a  także  innych  dokumentów,  dotyczących  sytuacji 

ekonomicznej  i  finansowej,  określonych  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia


Izba zważyła co następuje. 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron 

postępowania odwoławczego Izba uznała, że odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. 

W ocenie Iz

by jako punkt wyjścia w przedmiotowej sprawie należy przyjąć, że co do 

zasady  unieważnienie  postępowania  winno  być  traktowane  jako  sytuacja  wyjątkowa. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma  bowiem  na  celu przede wszystkim 

doprowadzenie  do  zawa

rcia  umowy  z  wykonawcą,  który  złożył  najkorzystniejszą  ofertę. 

Decyzja o unieważnieniu skutkuje tym, że ustaje toczące się postępowanie i nie może dojść 

do  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  wykonawcą,  z  którym  miałaby  zostać  podpisana 

umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

Jak 

słusznie wskazano w wyroku z 13 stycznia 2012 r. o sygn. akt KIO 2808/11 Z  art.  93  ustawy 

wynika,  iż  zamawiający jest  zobligowany  do  unieważnienia prowadzonego  postępowania w 

przypadku  wystąpienia  któregokolwiek  ze  zdarzeń  enumeratywnie  wymienionych  w 

powołanym  przepisie  ustawy.  Oznacza  to,  że  działanie  zamawiającego  powinno  być 

pozbawione  w  odniesieniu  do  instytucji  unieważnienia  postępowania  jakiejkolwiek 

uznaniowości.  Interpretacja  przesłanek  unieważnienia  postępowania  powinna  być 

dokonywana  w  sposób  ścisły  przy  zachowaniu  prymatu  wykładni  gramatycznej  i 

celowościowej,  a  udowodnienie,  że  dokonanie  czynności  unieważnienia  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  miało  swoje  normatywne  i  faktyczne  podstawy, 

spoczywa zawsze na 

zamawiającym 

Przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. występuje w sytuacji, gdy postępowanie jest 

obarczone  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konieczne jest więc wystąpienie 

związku  przyczynowego  pomiędzy  zaistniałą  wadą  a  niemożnością  zawarcia  umowy. 

Stwierdzona  przez  zamawiającego  wada  postępowania  nie  tylko  musi  być  niemożliwa  do 

usunięcia,  lecz  także  wskazywać  na  dokonanie czynności  lub  zaniechanie  jej  dokonania  w 

tym postępowaniu z naruszeniem przepisu  Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na jego 

wynik. 

Przekładając  powyższe  rozważania  na  okoliczności  przedmiotowej  sprawy  Izba  uznała,  że 

zamawiający nie miał podstaw do unieważnienia postępowania na podstawie ww. przepisu. 

W  ocenie 

Izby  decydujące  znaczenie  na  rozpoznanie  przedmiotowej  sprawy  miały 

postanowienia  cytowanego  powyżej  rozdziału  III  pkt  3  SIWZ,  które  znalazły  swoje 

odzwierciedlenie  we  wzorze  umowy  (

§  6  ust.  2).  Postanowienia  te  były  jasne,  niebudzące 

wątpliwości  oraz  niesprzeczne  ze  sobą.  Pośrednio  potwierdza  to  także  okoliczność 

niezadawania  pytań  w  zakresie  tych  postanowień  przez  potencjalnych  wykonawców  przed 

upływem terminu na składanie ofert. 


W związku z tym Izba nie zgodziła się z twierdzeniem odwołującego, iż oferty wykonawców 

nie zawierały oświadczeń w przedmiocie prawa opcji. Izba przyjęła za własną argumentację 

zamawiającego stwierdzającą, że z uwagi na przedstawiony w SIWZ charakter prawa opcji, 

wykonawcy  składając  oferty  w  postępowaniu,  akceptując  treść  SIWZ  i  składając 

oświadczenia  w  przedmiocie  ceny  zamówienia  podstawowego,  jednocześnie  złożyli 

oświadczenia w przedmiocie ceny prawa opcji. Nie sposób przyjąć innej interpretacji, skoro 

ceny  jednostkowe  zamówienia  podstawowego  i  prawa  opcji  były  identyczne  (jak  wprost 

wskazał  zamawiający  w  SIWZ),  a  różniły  się  jedynie  ilością  toalet,  w  których  miały  być 

świadczone  usługi.  Umieszczenie  rubryki  w  formularzu  ofertowym  na  podanie  przez 

wykonawców ceny za prawo opcji było zbędne, gdyż w zakresie prawa opcji wykonawcy nie 

mieli  żadnego  pola  manewru  i  musieliby  wpisać  dokładnie  taką  cenę,  jaka  zostałaby 

wyliczona w oparciu o poda

ną cenę zamówienia podstawowego. 

Zamawiający  nie  zaprzeczył,  że  w  formularzu  ofertowym  nie  zamieścił  miejsca  na  podanie 

ceny za prawo opcji, jednak 

mając na uwadze powyższe nie było takiej konieczności z uwagi 

na charakter prawa opcji, którym było zwiększenie krotności toalet, za tę sama cenę. Cena 

podana  w  formularzu  ofertowym  miała  znaczenie  decydujące  zarówno  dla  części 

podstawowej  zamówienia jak  i  dla tej  części  objętej  prawem  opcji  i  znając ją,  zamawiający 

zdaniem Izby był w stanie przeprowadzić badanie i ocenę ofert w postępowaniu. 

Tym samym Izba stanęła na stanowisku, że zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp należy 

oddalić. 

Jeśli  chodzi  o  zarzut  podniesiony  w  pkt  4  odwołania  w  pierwszej  kolejność  należy 

zwrócić uwagę na treść warunku udziału w postępowaniu, podanego przez zamawiającego 

w  rozdziale  V  pkt  1.1.2  SIWZ. 

Warunek  ten  odnosił  się  do  doświadczenia  w  wykonywaniu 

prac polegających na kompleksowej obsłudze technicznej i konserwacji toalet. Zamawiający 

nie doprecyzował  czy  prace te miały  być  realizowane  na  podstawie jednej  lub  kilku umów, 

czy  też  jednej  lub  kilku  usług.  Ponadto  zamawiający  w  dokumentacji  nie  wyjaśnił  oraz  nie 

podał swojego stanowisko na temat interpretacji czy określenia dla sformułowania – toalety. 

Sformułowanie  to  zostało  co  prawda  podane  w  liczbie  mnogiej,  ale  zamawiający  nie 

przesądził  czy  toalety  na  potrzeby  postępowania  to  wielostanowiskowe  pomieszczenia 

sanitarne  w  jednej  lokalizacji  czy  też  pomieszczenia  w  różnych  lokalizacjach  (pod  różnymi 

adresami).  

Izba ustaliła, że wykonawca M.A.D. Service podał w wykazie dwie usługi na spełnienie ww. 

warunku wraz z referencjami. Mając na uwadze treść warunku udziału w postępowaniu już te 

dwie 

podane przez ww. wykonawcę usługi potwierdzały doświadczenie w wykonywaniu prac 

dotyczących toalet, ponieważ te usługi dotyczył dwóch toalet.  

Ponadto 

zamawiający pismem z dnia 8 stycznia 2020 r. wezwał wykonawcę M.A.D. Service 

do wyjaśnienia złożonych dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Wyjaśnienia odnosiły się 


do  tego  czy  przedstawione  przez 

wykonawcę  M.A.D.  Service  usługi  dotyczyły  prac 

polegających  na  kompleksowej  obsłudze  technicznej  i  konserwacji  tylko  jednej  toalety  tj. 

jednoosobowego  pomieszczenia  sanitarnego.  Ww.  wykonawca  w  dniu  8  stycznia  2020  r. 

złożył  wyjaśnienia  przekazując  zamawiającemu  m.  in.  umowę  zawartą  pomiędzy  M.A.D. 

Service  a  Przedsiębiorstwem  „Nieruchomości  Puławskie”  Sp.  z  o.o.  wraz  z  protokołem 

zdawczo-

odbiorczym.  Z  ww.  dokumentów  wynikało,  że  w  ramach  umowy,  na  podstawie 

której  wystawiono  wykonawcy  referencje,  wykonawca  M.A.D.  Service  obsługiwał 

pomieszczenie

, w którym znajdowało się kilka toalet.  

W związku z powyższym, mając przede wszystkim na uwadze treść postawionego warunku, 

Izba  uznała,  że  zamawiający  słusznie  stwierdził,  iż  wykonawca  M.A.D.  Service  spełnił 

przedmiotowy  warunek 

udziału w  postępowaniu,  zatem  zarzut  podniesiony  w  pkt  4 petitum 

odwołania należało oddalić. 

W  kons

ekwencji  oddalenia  powyżej  wskazanych  zarzutów,  nie  mogły  znaleźć 

potwierdzenia zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, art. 91 ust. 1 Pzp oraz art. 2 pkt 5 Pzp. 

W  stanie  przedmiotowej  sprawy  Izba  uznała,  że  zamawiający  nie  naruszył  zasad  systemu 

zamówień  publicznych  oraz  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zgodnie  z  przepisami 

Pzp. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak 

w sentencji.  

Zgodnie  z  treścią  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

n

aruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Natomiast  wobec  braku  potwierdzenia  zarzutów 

podniesionych  w 

odwołaniu,  w przedmiotowym  stanie  faktycznym  nie  została  wypełniona 

hipote

za normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp, zatem odwołanie zostało przez Izbę 

oddalone. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  tj. 

stosownie  do  wyniku  sprawy  oraz  zgodnie  z  §  3  pkt.  1  i  2  lit.  b  oraz  §  5  ust.  3  pkt.  1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zaliczając na poczet 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania  uiszczony  przez 

odwołującego oraz zasądzając od odwołującego na rzecz zamawiającego koszty poniesione 

z tyt

ułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel