KIO 991/20 POSTANOWIENIE dnia 7 lipca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 991/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  7  lipca  2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

11  maja  2020  r. 

przez  wykonawcę  A.  K.  Polska  Inżynieria,  Rybki  30,  84-300  Lębork 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Centralny  Ośrodek  Sportu  w  Warszawie,  Ośrodek 

Przygotowań  Olimpijskich im. Feliksa  Stamma we Władysławowie,  ul.  Żeromskiego  52,  84-

120 Władysławowo 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  9  000 

zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  A.  K.  Polska  Inżynieria, 

Rybki 30, 84-

300 Lębork stanowiącej 90% uiszczonego od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zam

ówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku. 

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 991/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający - Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 

im.  Feliksa  Stamma  we  Władysławowie,  ul.  Żeromskiego  52,  84-120  Władysławowo, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieogranicz

onego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  Rozbiórkę  budynków  internatów  sportowych  D  i  E  oraz  budowę  nowego 

internatu  sportowego  w COS-

OPO we Władysławowie. Wartość postępowania nie przenosi 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez  zamieszczenie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4.05.2020 r. pod numerem 536589-N-

Zamawiający w dniu 4.05.2020 r. opublikował treść ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. 

Od  tej  czynności  –  dokładnie  od  ustalenia  na  potrzeby  postępowania  definicji  „wykonany 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony budynek – sformułowanie 

to  oznacza,  że  dokonany  został  odbiór  budynku  przez  Inwestora  a  w  przypadku  takiej 

konieczności  –  nastąpiło  uzyskanie  prawomocnego  pozwolenia  na  użytkowanie”,  w  dniu 

11.05.2020  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 25 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z 

§ 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia   

W  oparciu  o  powyższe,  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności w zakresie zaskarżonej części ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 10 000,00 zł. 

Odwołujący  w  dniu  6.07.2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy  przed  Krajową  Izbą 

Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  


Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w tym zakres

ie o konieczności zwrotu kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych 

zero  groszy)  z  wpisu  uiszczonego  przez  Odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Zamawiającego  złożonego  w  dniu  7.07.2020  r.  

o  zasądzenie  na  jego  rzecz  kosztów  dojazdu  i  wynagrodzenia  pełnomocnika  na  rozprawę. 

Zgod

nie  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  ww.  rozporządzenia Izba  zasądza koszty  postępowania na 

rzecz zamawiającego, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przed dniem, na 

który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników 

postępowania  albo  po  otwarciu  rozprawy.  Mając  na  uwadze,  że  termin  posiedzenia  

z  udziałem  stron  i  rozprawy  wyznaczony  był  na  dzień  7.07.2020  r.,  a  wycofanie  odwołania 

wpłynęło  do  Izby  w  dniu  6.07.2020  r.,  zatem  na  dzień  przed  terminem  rozprawy  lub 

posiedzenia, brak było podstawy prawnej dla zasądzenia wskazanych kosztów.

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel