KIO 988/20 POSTANOWIENIE dnia 19 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 988/20 

POSTANOWIENIE 

                    z dnia 19 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  19  maja  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 maja 2020 r. przez wykonawcę A. J. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  HERKULES  A.  J.  w  Kiełczowie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Zarząd  Zasobu  Komunalnego  Jednostkę 

Budżetową Gminy Wrocław we Wrocławiu 

przy  udziale  wykonawc

y  EPA  Green  Sp.  z  o.o.  we  Wrocławiu  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2.  nakazuje 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  na  rzecz  A.  J.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  HERKULES  A.  J.  w  Kiełczowie  kwoty  15.000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) poniesionej z tytułu wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt KIO 988/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Zarząd  Zasobu  Komunalnego  Jednostka  Budżetową  Gminy  Wrocław  we 

Wrocławiu - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej jako „ustawa” 

lub 

„Pzp”, postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa 

koszenia  trawy  i 

przycinania  żywopłotów  na  terenach  gminnych,  zarządzanych  przez  ZZK. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  zostało  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

numerem  2020/S  049-116409    dnia  5 marca  2020  r. W

artość zamówienia jest większa niż kwota 

wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

8  maja  2020  r.  wykonawca  A.  J. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

HERKULES A. J. 

w Kiełczowie wniósł odwołanie dotyczące zadania nr 1. Zachowany został termin 

ustawowy  i 

obowiązek  przekazania  zamawiającemu  kopii  odwołania  wskazany  w  art.  180  ust.  5 

Pzp.  

O

dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

a) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę 

zachowania  uczciwej  konkurencji  i 

równego  traktowania  wykonawców  oraz  dokonanie  wyboru 

oferty EPA Green Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej niezgodnie z przepisami ustawy; 

b) 

art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 1-2 Pzp w zw. z art. 

7 ust. 1 i ust. 3 ustawy 

przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez EPA Green Sp. z o.o. w 

sytuacji,  gdy  wykonawca  złożył  nierzetelne,  ogólnikowe  i  lakoniczne  wyjaśnienia,  a  przede 

wszystkim  nie  przedstawił  dowodów,  uzasadniających  podniesione  przez  siebie  twierdzenia  w 

zakresie  ceny  i  że  jest  on  w  stanie  wykonać  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi  przez  zamawiającego,  a tym  samym  nie wykazał,  że jego oferta nie  zawiera  rażąco 

niskiej ceny, a w konsekwencji 

zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez EPA Green mimo, iż 

oferta ta zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

c) 

ewentualnie innych przepisów wynikających bezpośrednio i pośrednio z uzasadnienia.  

Odwołujący  wywodził,  że  zamawiający  wbrew  dyspozycji  art.  90  ust.  3  Pzp  jedynie 

formalnie dopełnił procedury wyjaśniającej, nie przeprowadzając pogłębionej merytorycznej analizy 

wyjaśnień  złożonych  przez  wykonawcę,  mimo  iż  EPA  Green  Sp.  z  o.o.  nie  udźwignęła 

spoczywającego  na  niej  ciężaru  dowodu,  a tym  samym  nie  obaliła  domniemania,  że  cena  oferty 

jest  rażąco  niska,  a  co  więcej  opisany  przez  spółkę  sposób  obliczenia  ceny  w  wyjaśnieniach 

wskazuje, iż wykonawca ten nie kalkulował należycie i rzetelnie pełnych kosztów realizacji usługi. 

Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  polegającej  na  ocenie  ofert  i  wyborze  jako  najkorzystniejszej 

oferty złożonej przez EPA Green Sp. z o.o.; 


odrzucenia oferty złożonej przez EPA Green Sp. z o.o.; 

dokonania  ponownej  oceny  ofert  spośród  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,  a  w 

konsekwencji dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1; 

6.  zasądzenia  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego  tj.  kosztów 

złożenia odwołania, kosztów transportu i ewentualnych kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie 

z właściwymi przepisami.  

Wykonawca  EPA  Green  Sp.  z  o.o. 

we  Wrocławiu  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek 

przekazania  kopii  przystąpienia  zamawiającemu  i  odwołującemu.  Przystępujący  wniósł  o 

oddalenie odwołania. 

Zamawiający  pismem  z  13  maja  2020  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

uwzględnił w całości zarzuty odwołania.  

Przystępujący EPA Green Sp. z o.o. pismem z 14 maja 2020 r. złożył oświadczenie, że nie  

zgłasza  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu.  

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  Pzp 

jeżeli  uczestnik  postępowania,  który  przystąpił  do 

postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesienie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Oświadczenie o wniesieniu albo braku sprzeciwu wykonawca, który przystąpił do udziału w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  po  skierowaniu  odwołania  do  składu 

orzekającego może  złożyć,  nie tylko  w  wyniku wezwania,  o którym mowa w  w  § 13  ust.  2  pkt  3 

rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  964  ze  zm.),  ale  również  z 

inicjatywy własnej.  

Złożenie  przez  przystępującego  oświadczenia  o  braku  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia 

przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  oznacza,  że  w  sprawie 

zaistniały  wszystkie  przesłanki  wskazane  w  powołanym  przepisie,  zatem  Izba  na  podstawie  art. 

186  ust.  3  Pzp 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  na 

podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp 


wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.). 

Przewodniczący: 

……………………………. 


wiper-pixel