KIO 986/20 POSTANOWIENIE dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 986/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska – Romek 

Protokolant:          Klaudia Ceyrowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  30  czerwca  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  maja  2020  r.  przez                

MGGP  S.A.  z  siedzibą  w  Tarnowie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Województwo 

Warmińsko- Mazurskie, Olsztyn 

przy udziale wykonawców przystępujących po stronie Zamawiającego: 

BICO GROUP Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, 

Konsorcjum: BAUMARK Sp. z o.o., PHU BAUMARK, z siedzibą w Wyszkowie, 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku 

oraz  wykonawcy  przystępującego  po  stronie  Odwołującego  -  J.S.  H.  Poland  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Gdyni. 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

MGGP  S.A.  z  siedzibą w  Tarnowie  kwoty  13  500zł  00 gr (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 986/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Województwo  Warmińsko-  Mazurskie  -  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  pełnienie  funkcji  Inżyniera 

Kontraktu  przy  kontrakcie  pn.  Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  604  na  odcinku  Drogowy 

Odcinek  Lotniskowy  -  Wielbark. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane                              

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  24.01.2019r.,  pod  poz.  2020/S                             

W  dniu  30  czerwca  2020r.  Odw

ołujący  -  MGGP  S.A.-  złożył  w  toku  posiedzenia  przed 

Krajową  Izbą  Odwoławczą  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  z  dnia  8  maja  2020r. 

Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 

Odwołującego i skutkuje koniecznością umorzenia postępowania odwoławczego.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  o  zwrocie 

na rzecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  post

ępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący      …………………..…… 


wiper-pixel