KIO 984/20 WYROK dnia 14 lipca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

 Sygn. akt: KIO 984/20 

WYROK 

z dnia 14 lipca  2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:              

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  10  lipca 

2020  r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  PZOM  S.  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Konopiskach,  ul. 

Przemysłowa  7,  42-274  Konopiska  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  – 

Gminę Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki  

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego, i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Częstochowie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 984/20 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina 

Żarki (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej: „ustawa Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: 

„Transport  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  terenu  Gminy  Żarki”,  numer 

referencyjny:  RGK  111.2721.1.2020.  Wartość  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną  w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 033-077755 

Zamawiający  w  dniu  28  kwietnia  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez P.H.U. „REKO” J. C. (dalej: „wykonawca REKO”). W 

dniu 8 maja 2020 r. wykonawca  PZOM S. 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Konopiskach  (dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  wobec 

czynności i zaniechań Zamawiającego: 

1)  zaniechanie  wezwania  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  wykonawcy  REKO  w  sytuacji 

sprzeczności  złożonych  oświadczeń  w  treści  oferty  oraz  w  JEDZ  ewentualnie 

nie

poprawienia omyłki pisarskiej w treści oferty tego wykonawcy; 

2)  zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy  RE

KO  z  uwagi  na  niespełnienie  przez  niego 

warunk

ów SIWZ; 

z ostrożności procesowej; 

3)  zaniechania wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy REKO 

do złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie przedstawionego wykazu wyposażenia i  urządzeń  technicznych z 

dnia 03.04.2020 r. 

z uwagi na jego rozbieżność z treścią JEDZ; 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych 

oraz obrazę przepisów ustawy Pzp:  

1)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

w  związku  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  przejrzystości  wyrażające  się  w  zaniechaniu 

wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień oferty i tym samym zaniechanie rzetelnego i 

wszechstronnego  wyjaśnienia  treści  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  REKO  oraz 

niewyjaśnienie  sprzeczności  pomiędzy  treścią  oświadczeń  złożonych  w  ofercie,  a  w 

formularzu  Jednolitego  Europejskiego  D

okumentu  Zamówienia  (dalej:  „JEDZ”), 

ewentualnie  art.  87  ust  2  ustawy  Pzp 

poprzez  niedokonanie  przez  Zamawiającego 


poprawy  omyłki  pisarskiej  poprzez  skorygowanie  treści  oferty  wykonawcy  REKO  w 

zakresie oświadczenia o ilości samochodów spełniających normę nie niższą niż EURO 5; 

2)  art. 89 ust I pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy REKO 

jako sprzecznej z 

treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”); 

oraz z 

ostrożności procesowej; 

3)  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy REKO 

do złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie przedstawionego wykazu wyposażenia i  urządzeń  technicznych z 

dnia  03.04.2020  roku, 

z  uwagi  na  jego  sprzeczność  z  treścią  złożonego  przez  tego 

wykonawcę  oświadczenia  zawartego  w  części  IV  C:ZDOLNOŚĆ  TECHNICZNA  I 

ZAWODOWA pkt 9) JEDZ. 

W

skazując  na  powyższe  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o  merytoryczne  rozpoznanie 

o

dwołania i jego uwzględnienie w całości, a w konsekwencji nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty wykonawcy REKO; 

2)  wezwania wykonawcy REKO 

do złożenia wyjaśnień w zakresie sprzeczności treści oferty 

z tre

ścią JEDZ ewentualnie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w treści oferty;  

3)  odrzucenia oferty wykonawcy REKO 

z uwagi na jej sprzeczność z treścią SIWZ; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 

oraz z 

ostrożności procesowej: 

5)  wezwania wykonawcy REKO 

do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunku udziału 

w  postępowaniu  poprzez  posiadanie  pojazdów  specjalistycznych  zgodnych  z 

wymaganiami SIWZ, w tym przedłożenia na tę okoliczność dowodów. 

W uzasadnieniu odwołania odnośnie pierwszego zarzutu Odwołujący przywołał pkt 32 pkt 

rozdziału  IV  SIWZ,  gdzie  zostały  opisane  wymagania  dotyczące  środków 

transportu 

i odbioru odpadów komunalnych oraz rozdział VI pkt 2 ppkt 3 lit. b) SIWZ, gdzie 

zostały opisane warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia z postępowania, 

a także rozdział XV, zawierający opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny  ofert,  oraz 

w

skazał,  że  wykonawca  REKO  w  punkcie  3  złożonej  oferty  oświadczył,  iż  posiada  6  sztuk 

samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin nie niższej 

niż  EURO  5.  W  treści  JEDZ  w  Części  IV:  Kryteria  kwalifikacji  dziale  C:  ZDOLNOŚĆ 

TECHNICZNA  I  ZAWODOWA  pkt  9)  wykonawca  ten 

oświadczył  natomiast,  iż  będzie 

dysponował  następującymi  narzędziami,  urządzeniami  technicznymi  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia:  2  śmieciarki,  emisja  spalin  Euro  4 przystosowane  do  odbierania  zmieszanych 

odpadów  komunalnych,  w  tym  z  pojemników  o  pojemności:  1201,  2401,  2601,  11001,  2 

samochody  skrzyniowe,  emisja  spalin  Euro  5,  przystosowane  do  odbierania  selektywnie 


zebranych odpadów komunalnych (zgromadzonych w workach na odpady segregowane i w 

pojemnikach)  w  tym  o

dpadów  wielkogabarytowych  oraz  odpadów  biodegradowalnych, 

Bramowiec odbiór odpadów komunalnych z kontenerów o pojemności 4 m3, 5 m3, 7 m3, i 0 

m3,  20  m3  pojazdami  Euro  4,  Hak

owiec  odbiór  odpadów  komunalnych  z  kontenerów  o 

pojemności 4 m3, 3 M3, 7 m3, 10 m3, 20 m3 pojazdami Euro 5, 2 pojazdy przystosowane do 

odbierania  odpadów  komunalnych  segregowanych  i  zmieszanych  o  ładowności  do  3,5  Mg, 

przystosowane do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojedzie, Euro 6. 

Odwołujący  stwierdził,  że  z  treści  złożonych  przez  wykonawcę  REKO  oświadczeń 

wywieść  można  sprzeczne  informacje,  otóż  z  treści  JEDZ  wynika,  iż  wykonawca  będzie 

dysponował 5 samochodami spełniającymi normę nie niższą niż EURO 5, natomiast z treści 

oferty wynika, iż wykonawca dysponować będzie 6 samochodami spełniającymi taką normę.  

Zamawiający nie podjął jednak żadnych czynności aby rozbieżności te wyjaśnić, czy poprawić 

ewentualne omyłki pisarskie, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Niewykluczone, że złożone 

wyjaśnienia stanowiłyby podstawę do dokonania przez Zamawiającego w trybie art. 87 ust. 2 

ustawy  Pzp 

korekty  omyłki  pisarskiej.  Zamawiający  pozostał  jednakże  bierny,  pomimo,  iż 

uprawnienie  z

amawiającego  dotyczące  możliwości  wezwania  wykonawcy  do  złożenia 

wyjaśnień, zmienia się w jego obowiązek w momencie gdy treść oferty jest nieprecyzyjna. Dla 

zachowania  należytej  staranności  w  prowadzeniu  postępowania  Zamawiający  jest 

zobowiązany do wyjaśnienia niejasności. Biorąc pod uwagę, że ustawodawca nie wiąże skutku 

w  postaci  konieczności  odrzucenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

oferty wykonawcy, który nie udzielił  wyjaśnień nie można mówić o bezwzględnym obowiązku 

wzywania wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Jednakże 

nie  można  pominąć  obowiązku,  jaki  ciąży  na  Zamawiającym,  czyli  rzetelnego 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dokonując zestawienia uprawnienia 

wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty oraz należytej 

oceny  ofert  wydaje 

się  słusznym,  że  regulacja  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  powinna  być 

rozpatrywana  w  kategoriach  kompetencji  Zamawiającego  -  czyli  prawa  Zamawiającego  do 

żądania wyjaśnień, jednakże połączonego z obowiązkiem zażądania tychże wyjaśnień celem 

wypełnienia  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  ofert  w  sposób  staranny  i  należyty. 

Zamawiający  korzystając  z  tego  uprawnienia    wyjaśnia  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie woli - czyli treść oferty (wyrok KIO z dnia 25 listopada 2019 r., sygn. akt KIO 

2272/19,  LEX  nr  2760398). 

Obowiązek  wyjaśnienia  przez  Zamawiającego  treści  oferty 

materializuje s

ię wówczas, gdy zaistnieją wątpliwości co do jej treści, w sytuacji gdy np. oferta 

zawiera  postanowienia  niejasne,  sprzeczne  lub  gdy  jej  treści  nie  da  się  jednoznacznie  i 

stanowczo  wywi

eść bez  udziału  wykonawcy. W takich okolicznościach, w  celu dochowania 

przez  Zamawiającego  należytej  staranności  przy  czynnościach  badania  i  oceny  ofert 


Zamawiający winien wystąpić do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia treści oferty (wyrok KIO 

z  dnia 1.4  października 2019  r.  o sygn.  akt  KIO  1926/19,  LEK  nr  2745478).  Złożone przez 

wykonawcę w treści oferty oświadczenie w zakresie dysponowania pojazdami o normie spalin 

nie 

niższej niż EURO 5 było podstawą do oceny kryterium oceny ofert, jakim było kryterium, 

środowiskowe,  Zamawiający  winien  więc  ze  szczególną  uwagą  skonfrontować  to 

oświadczenie  z  treścią  formularza  JEDZ  celem  dochowania  zasady  przejrzystości 

postępowania, która opisana została w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący dodatkowo wskazał, iż zgodnie z poglądem doktryny i linią orzeczniczą do 

stwierdzenia  faktu  naruszenia  zasad,  o  których  mowa  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  nie  jest 

wymagane  wykazanie  faktycznego  naruszenia  tych  zasad,  tj.,  udowodnienie  i  wskazanie 

okoliczności  faktycznych  wynikających  z  nieuprawnionego  działania  zamawiającego. 

Wystarczy samo uprawdopodobnienie, że dane działanie mogło wpłynąć na naruszenie zasad 

wyrażonych w ustawie Pzp. W zaistniałej sytuacji faktycznej Zamawiający poprzez niezgodne 

z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zaniechanie  polegające  na  braku 

obiektywnego wyjaśnienia treści oświadczeń złożonych przez wykonawcę REKO dokonał ich 

wiążącej interpretacji, choć oświadczenia te w swej treści były sprzeczne. Zamawiający zatem, 

pominął obowiązek przejrzystości prowadzonego postępowania. 

W uzasadnieniu drugiego zarzutu, Odwołujący przywołał  ust. 32 pkt 57, 58, 59 działu 

IV SIWZ oraz 

ust. 2 pkt 3 lit. b) działu VI SIWZ i wskazał, że w zakresie opisanego tam wymogu 

posiadania minimum dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych (zgromadzonych w workach na odpady segregowane i w pojemnikach) 

w  tym  odpadów  wielkogabarytowych  (samochód  skrzyniowy)  oraz  odpadów 

biodegradowalnych, 

wykonawca nie wykazał w JEDZ spełnienia tego wymogu. Wykonawca 

oświadczył,  iż  będzie  posiadał  2  pojazdy  skrzyniowe,  którym,  zdaniem  Odwołującego,  nie 

można  odebrać  odpadów  zgromadzonych  w  pojemnikach,  a  tego  wymagał  Zamawiający. 

Odpady zgromadzone w pojemnikach można odebrać wyłącznie pojazdem typu śmieciarka, a 

posiadania takiego pojazdu nie wykazał wykonawca REKO. Wykazał on wyłącznie posiadanie 

dwóch  pojazdów  skrzyniowych  mogących  służyć  ewentualnie  do  odbioru  odpadów 

wielkogabarytowych. 

Okolic

zność  braku  posiadania  pojazdów  przystosowanych  do  odbioru  odpadów 

selektywnych wykonawca potwierdził dodatkowo złożonym wykazem z dnia 03.04.2020 r. w 

którym zabrakło nie tylko pojazdu do zbiórki odpadów selektywnych z pojemników (śmieciarki), 

ale  również  pojazdu  skrzyniowego  do  odbioru  odpadów  wielkogabarytowych,  których 

posiadanie pierwotnie deklarował wykonawca w treści JEDZ. 


Zamawiający  w  SIWZ  wyraźnie  odróżnił  samochody  typu  hakowiec  lub  bramowiec 

przystosowane do  odbioru  odpadów  selektywnych zgromadzonych w  kontenerach, które  to 

nie posiadają funkcji kompaktującej (tzw, kontenerowce) od samochodów przystosowanych 

do odbioru odpadów selektywnych zgromadzonych w workach i w pojemnikach. Skoro takie 

rozróżnienie zostało wyartykułowane nie można mieć wątpliwości, iż wymagany samochód do 

odbioru odpadów selektywnych zgromadzonych w pojemnikach musi być śmieciarką, której 

cechą charakterystyczną jest urządzenie załadunkowe umożliwiające wysypywanie odpadów 

do skrzyni ładunkowej bezpośrednio z pojemników dostosowanych do tego urządzenia oraz 

zgniatarka, pozwalająca pomieścić więcej odpadów przy tej samej pojemności pojazdu (tzw. 

funkcja  kompaktująca).  Wykazywane  w  treści  JEDZ  przez  wykonawcę  2  samochody 

skrzyniowe  do  odbioru  odpadów  selektywnych  można  byłoby  uznać  za  właściwe,  gdyby  w 

treści  wykazu  z  dnia  03.04.2020  roku  dookreślono,  iż  będą  to  śmieciarki.  Można  bowiem 

byłoby pokusić się o wykładnię, iż śmieciarki posiadają nadbudowę skrzyniową, więc można 

je w skrócie myślowym nazwać skrzyniowymi, jednakże treścią wskazanego wykazu z dnia 

03.04.2020 roku wykonawca obalił możliwość zastosowania takiej tezy, wymieniając oprócz 2 

śmieciarek do odbioru odpadów zmieszanych jedynie samochody typu hakowiec i bramowiec, 

a zatem tylko takie samochody wykonawca przewidział do odbioru odpadów selektywnych, co 

zdaniem Odwołującego jest niezgodnie z treścią wymagań SIWZ. Złożony przez wykonawcę 

wykaz  nie  potwierdził  pierwotnie  złożonego  przez  niego  oświadczenia  w  treści  JEDZ,  był 

natomiast 

próbą  zmiany  wstępnego  oświadczenia,  co  do  spełniania  warunków  SIWZ.  W 

świetle  powyższego,  zdaniem  Odwołującego  oferta  wykonawcy  REKO  winna  zostać 

odrzucona na podstawie art. 89 ust i pkt 2 ustawy Pzp, jako sprzeczna z wymaganiami SIWZ. 

uzasadnieniu trzeciego zarzutu, Odwołujący przywołał art. 26 ust. 1 ustawy Pzp i 

podni

ósł, że Zamawiający wobec ocenienia najwyżej oferty wykonawcy REKO wezwał tego 

wykonawcę pismem z dnia 24.03.2020 r. do złożenia m.in. wykazu wyposażenia i urządzeń 

technicznych na formularzu określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca przedłożył 

wykaz

,  w  którym  oświadczył,  że  będzie  dysponował  1  samochodem  ciężarowym  do  3,5t  - 

EURO 6, 2 samochodami typu śmieciarka - EURO 5 oraz 5 samochodami typu hakowiec - w 

tym  4  EURO  5,  1  EURO  6  i  1  samochodem  typu  bramowiec  -  EURO  5.  Wykaz  ten  jest 

niezgodny ze złożonym oświadczeniem w treści JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji dziale 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA pkt 9) 

Odwołujący stwierdził, że postępowanie prowadzone z zastosowaniem tzw. "procedury 

odwróconej" polega na tym, że, potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

następuje  w  odniesieniu  do  wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona. 

Zamawiający  w  pierwszej  kolejności  dokonuje  wyboru  oferty,  która  na  podstawie  kryteriów 

określonych  w  SIWZ  zostaje  najwyżej  oceniona,  uzyskuje  najwyższą  ilość  punków,  a 


następnie w stosunku do tego wykonawcy kieruje wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp 

do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

składa  oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  oraz 

potwierdzające  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  i  dopiero  w  oparciu  o  tak 

złożone  oświadczenia  lub  dokumenty  Zamawiający  dokonuje  m.in.  oceny  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. Uzupełnione oświadczenie wykonawca składa w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego - czyli po terminie składania ofert, jednakże jego istotą 

jest to, aby w swej treści, odnosiło się ono do stanu na dzień składania ofert i potwierdzało 

okoliczności  aktualne  na  ten  dzień.  Oświadczenie  JEDZ  stanowi  bowiem  wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki 

udziału  w  postępowaniu  na  dzieli  składania  ofert.  Na  Zamawiającym  ciąży  obowiązek 

wynikający  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  dotyczący  wezwania  wykonawcy  do  złożenia, 

uzupełnienia  czy  poprawienia  oświadczenia  JEDZ,  bez  względu  na  to  czy  wykonawca  nie 

złożył  w  ogóle,  złożył  z  błędami  czy  złożył  jedynie  w  części  wymagane  oświadczenie. 

Dyspozycja  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

zrównuje  powyższe  okoliczności,  nakazując 

zamawiającemu  w  każdej  z  powyższych  sytuacjach  do  wezwania,  uzupełnienia  lub 

poprawienia oświadczenia lub dokumentu. Skoro w stanie faktycznym oświadczenia JEDZ w 

ocenie Zamawiającego (uwaga: Odwołujący ma w tym zakresie zdanie odmienne - opisane w 

pkt  2  uzasadnienia)  potwierdzały  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

potencjału  technicznego,  a  złożony  wykaz  w  wyniku  spełnienia  wezwania  Zamawiającego 

wykluczał  spełnienie  w  tym  zakresie  warunków  SIWZ,  Zamawiający  powinien  wezwać 

wykonawcę  w  trybie  art.  26  ust,  3  ustawy  Pzp,  do  wyjaśnienia  powyższych  rozbieżności. 

Oświadczenia  i  dokumenty  składane  przez  wykonawców  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

kierowane w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp

, mają być aktualne na dzień ich złożenia. Z tego 

samego przepisu wynika dodatkowo, że mają one "potwierdzać okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1”, Zatem dokumenty te mają dowodzić prawdziwości wstępnych oświadczeń o 

spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  "aktualnych  na  dzień  składania  ofert"  (wyrok 

KIO z dnia 10 października 2017 roku , sygn. akt KIO 2003/17, LEX nr 2406824). W stanie 

faktycznym sprawy 

złożony dokument w postaci wykazu wyposażenia i urządzeń technicznych 

z dnia 03,04,2020 r. 

zdaniem Odwołującego nie tylko nie potwierdził wstępnych oświadczeń 

wykonawcy  złożonych  w  JEDZ,  ale  dodatkowo  zaprzecza  spełnieniu  przez  Wykonawcę 

warunków SIWZ. 

Odwołujący  podał,  że dopiero  w  przypadku bezskutecznego,  lub  nierozwiewającego 

wątpliwości Zamawiającego dokonania czynności wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp 

Zamawiający będzie miał możliwość wykluczenia wykonawcy REKO na podstawie 


art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  wobec  nie  wykaza

nia  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, co będzie skutkowało uznaniem jego oferty na mocy art. 24 ust. 4 ustawy Pzp 

za odrzuconą. Konstruowanie zarzutów opartych na wskazanych przepisach art. 24 ust. 1 pkt 

12  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp 

w  ocenie  Odwołującego  byłoby  na  obecnym  etapie 

postępowania przedwczesne, gdyż zastosowanie przewidzianych norm prawnych musi zostać 

poprzedzone wezwaniem wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

, czego Zamawiający 

zaniechał.  

W piśmie z dnia 7 lipca 2020 r. Zamawiający przedstawił swoje stanowisko w sprawie. 

Odnosząc się do pierwszego zarzutu odwołania Zamawiający potwierdził, iż na etapie wyboru 

oferty  nie 

zwrócił  uwagi  na  rozbieżności  pomiędzy  ofertą,  a  JEDZ.  wykonawcy  REKO.  W 

ocenie  Zamawiającego  zapisy  oferty  spełniały  warunki  postępowania,  a  ocena  oferty 

dokonana była bez konfrontacji z dokumentami JEDZ. Zamawiający przywołał rozdział XV pkt 

4 siwz: 4. Kryterium 3 - 

Aspekt środowiskowy, gdzie określi wartość punktową ofert oraz podał, 

że  ilość  punktów  wykonawcy  REKO  ustalona  na  podstawie  oferty  to  6  samochodów 

posiadających  EURO  5,  co  oznacza  przyznanie  30  pkt,  a  Ilość  punktów  tego  wykonawcy 

ustalona na podstawie JEDZ to 5 

samochodów posiadających EURO 5, co również oznacza 

przyznanie  30  pkt. 

Powyższe wskazuje, że ilość punktów ustalona na podstawie JEDZ jest 

taka sama jak ilość punktów ustalona na podstawie oferty. W związku z tym niedopatrzenie 

Zamawiaj

ącego nie miało wpływu na wynik postępowania. Nadto Zamawiający podał, że na 

mocy  za

pisów  SIWZ  dokonał  wizji  lokalnej  u  wykonawcy  wynikiem  której  stwierdził,  iż 

posiadane samochody są zgodne ze złożoną ofertą, zaznaczając, że protokół z wizji lokalnej 

wraz 

z załącznikami znajduje się w aktach sprawy. 

Odnosząc  się  do  drugiego  zarzutu  Zamawiający  stwierdził,  że  fakt  spełniania  przez 

wykonawcę warunków określonych w SIWZ oraz fakt, iż zarówno przy ocenie na podstawie 

oferty  jak  i  przy  ocenie  na  podstawie  JEDZ  wykonawca  RE

KO  otrzymał  taką  samą  liczbę 

punktów nie dawał możliwości odrzucenia oferty. Nie nastąpiło zatem naruszenie art. 89 ust. 

1  pkt  2  ustawy  Pzp. 

Wykazane w  odwołaniu niezgodności  w  samochodach  zarówno  co do 

rodzaju jak i co do norm EURO nie miały miejsca, bowiem jak wykazał protokół z wizji lokalnej 

wykonawca posiadał wszystkie wymagane samochody. 

Zamawiający  zauważył,  że  niezrozumienie  dotyczy  faktu,  iż  wykonawca  REKO  do 

odbioru  odpadów  segregowanych  zamiast  pojazdów  skrzyniowych  zamierzał  wykorzystać 

pojazdy  hakowce  i  bramowce  (samochody  te  zgodnie  z  dowodami  rejestracyjnymi  są 

samochodami  skrzyniowymi,  nazwa  hakowiec  lub  bramowiec  dotyczy  rodzaju  zabudowy) 

poprzez  zamontowanie  na  nich  kontenerów.  W  ten  sposób  samochody  te  stają  się 

samochodami, kt

órymi można przewozić odpady segregowane. 


Następnie  Zamawiający  stwierdził,  że  również  różnice  w  normach  EURO  zostały 

wyjaśnione w czasie wizji lokalnej. Jedyna różnica dotyczy faktu, iż wykonawca przedstawił 

więcej  o  jeden  samochód,  niż  był  wymagany,  a  mianowicie  samochód  Mercedes  -  mały 

hakowiec.  Samochód  ten  nie  był  jednak  brany  pod  uwagę  podczas  wizji  lokalnej,  bowiem 

pozostałe  samochody  już  wypełniały  zapisy  SIWZ.  Zamawiający  przedstawił  wyjaśnienie 

niezgodności: 

Pojazdy do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych: 

poz. nr 1 w protokole z wizji to poz. Nr 8 w wykazie - 

załącznik nr  6 

poz. nr 2 w protokole z wizji to poz. Nr 6 w wykazie - 

załącznik nr  6 

Pojazdy do odbioru odpadów segregowanych: 

poz. nr 1 w protokole z wizji to poz. Nr 3 w wykazie - 

załącznik nr  6 

poz. nr 2 w protokole z wizji to poz. Nr 7 w wykazie - 

załącznik nr  6 

Pojazdy do odbioru popiołów:  

poz. nr 1 w protokole z wizji to poz. nr 2 w wykazie - 

załącznik nr 6 

Pojazdy do odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe: 

poz. nr 1 w protokole z wizji to poz. nr 1 w wykazie - 

załącznik nr 6  

poz. nr 2 w protokole z wizji to poz. nr 9 w wykazie - 

załącznik nr 6 

Pojazdy do obsługi PSZOK: 

poz. nr 1 w protokole z wizji to poz. nr 5 w wykazie - 

załącznik nr 6  

poz. nr 2 w protokole z wizji to poz. nr 7 w wykazie - 

załącznik nr 6 

Ustosunkowując  się  do  trzeciego  zarzutu  Zamawiający  podniósł,  że  brak  wezwania 

wykonawcy  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp    na  etapie  oceny  oferty,  w  przypadku  tego 

postępowania, jak wykazano powyżej, nie miał wpływu na wynik postępowania. 

Izba 

dopuściła dowody z dokumentacji postępowania złożonej przez Zamawiającego na 

płycie  CD  oraz  dowody  przedłożone  przez  Odwołującego  na  rozprawie  w  postaci:  zdjęcia 

spornego pojazdu wykonawcy REKO z dnia 5.06.2020r. na d

owód wysokości załadunku od 

poziomu terenu,

pisma z dnia 27.05.2020r. skierowanego 

do niego przez Zamawiającego z 

prośbą o przedstawienie cennika na odbiór odpadów komunalnych na miesiąc czerwiec, pisma 

Odwołującego z dnia 27.05.2020 r. stanowiącego odpowiedź na ww. pismo Zamawiającego z 

prośbą o udzielenie informacji, na podstawie, jakiego trybu PZP zostało złożone zapytanie, 

pisma Zamawiającego z dnia 27.05.2020r., pisma Odwołującego z 29.05.2020r.zawierającego 

prośbę o udzielenie informacji czy ciągłość świadczenie usługi jest zapewniona mieszkańcom 


gmin,  czy 

z  dniem  1.06.2020r.  został  wyłoniony  wykonawca, który  będzie świadczył  usługę 

oraz  na  podstawie,  jakiego  trybu  objętego  PZP  zostało  zlecone  świadczenie  usługi,  pisma 

Zamawiającego  z  dnia  1.06.2020r.  informującego  o  podjęciu  kroków  w  celu  zapewnienia 

ciągłości odbioru odpadów i wybrania wykonawcy, o czym będzie zamieszczona informacja w 

BIP  oraz 

ogłoszenie  ze  strony  internetowej  BIP  Zamawiającego  o  zamiarze  zawarcia 

za

mówienia z wolnej ręki.  

Krajowa 

Izba 

Odwo

ławcza 

rozpoznając 

na 

rozprawie 

odwołanie,                        

uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

stanowiska Stron, a także zgromadzone dowody, ustaliła i zważyła co następuje: 

Odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych.  Wpis  w  prawidłowej  wysokości  został 

wniesiony w ustawowym terminie.  N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

odrzuceniem odwołania, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

wskazał, iż  jego oferta uzyskała drugą pod względem kolejności liczbę punktów, a co za tym 

idzie  w  przypadku  odrzucenia  oferty  wykonawcy  REKO

,  mógłby  się  spodziewać  uzyskania 

zamówienia.  Odwołujący  może  zatem  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

Zamawiającego  przepisów  ustawy  wskazanych  w  odwołaniu  i  utracić  korzyści  związane  z 

realizacją przedmiotowego zamówienia. 

W ocenie Izby Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania w przedmiotowym 

postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona  materialnoprawna 

przesłanka,  o  której  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  zainteresowany 

pozyskaniem zamówienia i w tym celu złożył ofertę. W przypadku potwierdzenia się zarzutów 

odwołania, mógłby liczyć na udzielenie zamówienia. 

Następnie Izba ustaliła:  

R

ozdział  IV  Opis  przedmiotu  zamówienia  pkt  32    SIWZ  zawiera  m.in.  wymagania 

dotyczące środków transportu i odbioru odpadów komunalnych, tj. 

57) wszystkie 

pojazdy muszą spełniać wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4, 

posiadać  co  najmniej  1  samochód  umożliwiający  odbiór  odpadów  komunalnych 

zmieszanych jak i 

selektywnych o ładowności do 3,5 Mg w celu odbioru odpadów z terenu 

nieruchomości zlokalizowanych w terenach trudno dostępnych, 

posiada  co  najmniej  dwa  pojazdy  przystosowane  do  odbierania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych  oraz  co  najmniej  dwa  pojazdy  przystosowane  do  odbioru  selektywnie 

zebranych  odpadów  komunalnych  a  także  co  najmniej  jeden  pojazd  do  odbierania 

odpadów bez funkcji kompaktującej, 


Pkt 29 ppkt 39  

rozdziału IV  SIWZ Inne obowiązki Wykonawcy stanowi: 

Wykonawca  umożliwi  Zamawiającemu  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  a  przed 

zawarciem  umowy  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  u  Wykonawcy, 

którego  oferta  została 

uznana  za  najkorzystniejszą.  Wykonawca  udostępni  do  wizytacji  bazę  magazynowo  - 

transportową  oraz  sprzęt  przewidziany  do  realizacji  umowy.  W  zakresie  pojazdów 

Wykonawca  okaże  pojazdy  co  najmniej  w  takiej  ilości  jak  zadeklarowane  w  ofercie.  Na 

czas  realizacji  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  zapewnić  taką  liczbę  pojazdów,  aby 

umożliwiło to wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem. 

Stosownie do 

Rozdziału VI W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące m.in.

kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile 

wynika  to  z  odrębnych  przepisów  Wykonawca  spełni  ten  warunek,  jeżeli  wykaże,  że 

posiada: 

a) 

dokumenty  potwierdzające  uzyskanie  stosownych  zezwoleń  właściwego  organu  na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, 

b) 

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.); 

c) 

wpis  do  rejestru  podmiotów  wprowadzających  produkty,  produkty  w  opakowaniach  i 

gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.);  

sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  Wykonawca  spełni  ten  warunek  jeżeli  jest 

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 

500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); 

zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

a) 

wykonał,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonuje,  w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  co  najmniej  1  usługę  obejmującą 

zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej wartości 500 000,00 zł przez okres 

co najmniej 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże 

wykonanie wyżej  wymienionych usług  łącznie w  jednym  zamówieniu lub  oddzielnie  w 

kilku odrębnych zamówieniach, 


b) 

Wykonawca  musi  wykazać,  że  spełnia  warunki  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 

122) w szczególności:  

dysponuje w celu wykonania zamówienia pojazdami specjalistycznymi spełniającymi 

wymagania  techniczn

e określone przepisami ustawy  prawo o ruchu drogowym  oraz 

innymi przepisami szczególnymi w ilości: 

a. 

co  najmniej  dwa  pojazdy  przystosowane  do  odbierania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych, w tym z pojemników o pojemności: 120l, 240l, 360l, 1100l, 

b.  minimum  dwa  pojazdy  przystosowane  do  odbierania  selektywnie  zebranych 

odpadów  komunalnych  (zgromadzonych  w  workach  na  odpady  segregowane  i  w 

pojemnikach)  w  tym  odpadów  wielkogabarytowych  (samochód  skrzyniowy)  oraz 

odpadów biodegradowalnych,  

c. 

a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji 

kompaktującej.  Zamawiający  dopuszcza  odbiór  odpadów  komunalnych  z 

kontenerów o pojemności 4 m3, 5 m3, 7 m3, 10m3, 20 m3 pojazdami typu hakowiec 

lub bramowiec. 

d.  minimum  jeden  pojazd  przystosowany  do  odbieran

ia  odpadów  komunalnych 

segregowanych i zmieszanych o ładowności do 3,5 Mg, przystosowany do odbioru 

odpadów z posesji o utrudnionym dojedzie o szerokości jezdni do 2,5m. 

Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (pkt 8 lit. c SIWZ) obejmuje m.in.: 

a) 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznych  i  zawodowych  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona, 

zostanie 

wezwany do złożenia: 

wykazu usług -na formularzu określonym w załączniku nr 5 do SIWZ; 

Wykazu  wyposażenia  i  urządzeń  technicznych-  na  formularzu  określonym  w 

załączniku nr 6 do SIWZ; 

dowodów określających, czy usługi objęte wykazem, o którym mowa w tiret pierwszym, 

zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami  tymi  są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty 


potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Stosownie do rozdziału XV SIWZ Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, kryteriami 

wyboru  ofert  są:  cena  (znaczenie  60%);  warunki  płatności  (znaczenie  10%);  aspekt 

środowiskowy  (znaczenie  30%).  Kryterium  3  -  Aspekt  środowiskowy.  Zamawiający  określi 

wartość punktową ofert w następujący sposób: 

a.  posiadanie 1 samochodu do 

odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji 

spalin nie niższej niż EURO 5 – 10 pkt, 

b. 

posiadanie 2 samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji 

spalin nie niższej niż EURO 5  – 20 pkt, 

c. 

posiadanie  3  samochodów  lub  więcej  do  odbioru  odpadów  komunalnych  spełniających 

normy emisji spalin nie niższej niż EURO 5  – 30 pkt, 

d. 

brak samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin 

nie niższej niż EURO 5  – 0 pkt. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Nie  potwierdziły  się  bowiem  zarzuty 

odwołania, w granicach których Izba orzeka. Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp Izba nie 

może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 

Ad.  Zarzut naruszenia

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający przejrzystości wyrażające się 

zaniechaniu wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień oferty i tym samym zaniechanie 

rzetelnego  i  wszechstronnego  wyjaśnienia  treści  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  REKO  i 

niewyjaśnienie  sprzeczności  pomiędzy  treścią  oświadczeń  złożonych  w  ofercie,  a  JEDZ, 

ewentualnie art. 87 ust 2 ustawy Pzp poprzez niedokonanie przez Zamawiającego poprawy 

omyłki pisarskiej poprzez skorygowanie treści oferty Wykonawcy w zakresie oświadczenia o 

ilości samochodów spełniających normę nie niższą niż EURO 5. 

Stosownie  do  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i 

przejrzystości.  Zgodnie natomiast  z  art.  87  ust. 1 ustawy  Pzp  w toku  badania i  oceny ofert 

zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. (…). 

Nie jest sporne, że w JEDZ wykonawca REKO podał, że posiada 5 samochodów do 

odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin nie niższej niż EURO 5, zaś 

w ofercie podał, że posiada 6 takich samochodów. 


Zgodzić się zatem należy z Odwołującym, że różnica ta powinna zostać wyjaśniona 

przez Zamawiającego. Jak wynika z pisma Zamawiającego z dnia 7 lipca 2020 r. Zamawiający 

ustalenia w tym zakresie poczynił w drodze wizji lokalnej przewidzianej w SIWZ i stwierdził w 

jej  wyniku,  że oferta  zawiera  prawidłową ilość samochodów.  Zgodnie z  SIWZ  wizja lokalna 

przeprowadzona  przez  Zamawiającego,  miała  służyć  m.in.  do  okazania  przez  wykonawcę, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pojazdów, co najmniej w takiej ilości jak 

zadeklarowana  w  ofercie. 

Odwołujący  na  rozprawie  nie  zaprzeczył  tym  stwierdzeniom,  nie 

zaprzeczył  przeprowadzeniu  wizji  i  możliwości  zapoznania  się  z  protokołem  z  wizji  lokalnej 

wraz z załącznikami, które, jak stwierdził Zamawiający w ww. piśmie z dnia 7 lipca 2020 r., 

znajdują się w aktach sprawy, a jedynie stwierdził, że nadal nie są wyjaśnione okoliczności 

związane  z  różnicami,  co  do  ilości  pojazdów  w  JEDZ  i  w  ofercie  wykonawcy  REKO,  nie 

podając, uzasadnienia w tym zakresie i nie wskazując czego aktualnie one dotyczą.  

Zauważenia wymaga, że w sytuacji, gdy, jak stwierdził Zamawiający,  w wyniku wizji 

lokalnej stwierdzono posiadanie pr

zez wykonawcę 6 samochodów spełniających punktowane 

wymogi emisji spalin, czemu Odwołujący nie zaprzeczył, a jest to ilość podana w ofercie tego 

wykonawcy, to należy uznać, że nie wystąpiła w ofercie omyłka, która wymagałaby poprawy 

na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

Nie jest sporne, że stosownie do postanowień SIWZ zarówno w przypadku posiadania 

5 jak i 6 takich samochodów w kryterium oceny ofert wykonawcy przysługiwała maksymalna 

ilość punktów, tj. 30 pkt. Zamawiający w wyniku wizji lokalnej wyzbył się wątpliwości co ilości i 

rodzaju  posiadanych  przez  wykonawcę  pojazdów,  a  protokół  z  wizji,  podobnie  jak  złożone 

wyjaśnienia jest jawny, to należy uznać, że zarzut nie potwierdził się.   

Ad.  2 

  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia oferty wykonawcy RE

KO jako sprzecznej z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 

2 pkt 3.  

Jak  podał  na  rozprawie  Odwołujący,  sporną  kwestią  jest  sprawa  posiadania  przez 

wykonawcę  REKO  pojazdu  do  odbioru  odpadów  segregowanych  z  pojemników,  co  ma 

znaczenie dla odbioru pop

iołu, który jest odbierany z pojemników. Odwołujący nie kwestionuje 

przy  tym 

możliwości  odbierania  przez  te  pojazdy  odpadów  zmieszanych,  które  również  są 

odbierane  z  pojemników.  W  wykazie  wykonawcy  REKO  został  wskazany  w  tym  zakresie 

pojazd Scania (bramowiec), 

który w ocenie Odwołującego nie ma możliwości odbioru popiołu, 

bowiem nie ma systemu do załadunku pojemników. Zdaniem Odwołującego można na niego 


załadować worki, ale nie można załadować popiołu z pojemników. Jak natomiast wynika ze 

stanowiska Zamawia

jącego wykonawca REKO do odbioru odpadów segregowanych zamierza 

wykorzystywać pojazdy hakowce i bramowce, które zgodnie z dowodami rejestracyjnymi są 

samochodami  skrzyniowymi,  poprzez  zamontowanie  na  nich  kontenerów,  w  wyniku  czego 

samochody te stają się samochodami, którymi można przewozić odpady segregowane. 

R

óżnica stanowisk stron sprowadza się do kwestii wyposażenia samochodu w system 

załadunku pojemników, który, jak wskazał na rozprawie Odwołujący, ma kluczowe znaczenie 

dla odbioru  popiołu z  pojemników,  a o którym  Zamawiający  nie  wspomina  w  swoim  piśmie 

prezentuj

ącym  jego stanowisko. Odwołujący  na poparcie swojego  stanowiska  nie wskazuje 

postanowienia 

SIWZ,  gdzie  widniałby  wyraźny  wymóg  wyposażenia  samochodów  do 

przewozu  popiołu  w  system  załadunku  pojemników.  Tymczasem  SIWZ  od  momentu  jej 

udostępnienia,  jest  wiążąca  zarówno  dla  zamawiającego  jak  i  wykonawców,  a  jej 

postanowienia winny być ścisłe przestrzegane, z uwagi na to, że jest to jedna z podstawowych 

gwarancji  realizacji  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  W 

związku z tym na etapie oceny ofert, nie ma możliwości zmiany treści SIWZ, czy nadawania 

jej zapisom innego znaczenia, 

niż wynikające z ich brzmienia. Skoro Odwołujący nie przytacza 

postanowie

ń SIWZ, gdzie miałby być zapisany wymóg, aby pojazd do wywozu popiołu musiał 

być wyposażony w system załadunku pojemników, to wskazuje, że takich zapisów w SIWZ nie 

znalazł. Tym samym, nie zostało wykazane, aby Zamawiający narzucił sposób załadowania 

odpadów zgromadzonych w pojemniku i wymagał pojazdu z zainstalowanym w nim systemem, 

o którym wspomina Odwołujący. 

Nie  zostało  wykazane  aby  odbiór  popiołu  z  pojemników  bez  takiego  systemu 

zamontowanego  w  pojeździe  był  niemożliwy,  tym  bardziej,  że  jest  możliwe,  jak  stwierdził 

Odwołujący,  dokonanie  odbioru  z  pojemników  odpadów  zmieszanych.  Na  rozprawie 

Odwołujący,  na  uzasadnienie  swojego  stanowiska  w  tym  zakresie,  podniósł,  że  odbiór 

odpadów selektywnych z pojazdu typu hakowiec (skrzyniowy) nie spełnia wymogów Ministra 

Środowiska  określonych  w  par.  20  rozporządzenia  z  dnia  16.06.2009r.  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zgodnie z tymi 

przepisami  ręczne  rozładowywanie  odpadów  jest  dopuszczalne  do  1,5  metra  od  poziomu 

terenu, a sposób załadunku w pojeździe wykonawcy REKO, zdaniem Odwołującego, wskazuje 

na  przekroczenie  ww.  maksymalnej 

wysokości.  Nie  potwierdza  jednak  tego  złożony  na 

rozprawie 

na  tę  okoliczność  dowód  w  postaci  zdjęcia  samochodu  wykonawcy  REKO.  Jest 

bowiem zauważalne, że tylne drzwi skrzyni są otwieralne, czemu Odwołujący nie zaprzeczył, 

a zatem 

nie występuje potrzeba załadunku od góry skrzyni i nie występuje ww. przekroczenie 

1,5 m od poziomu terenu. 


Ad. zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy 

REK

O do  złożenia wyjaśnień w zakresie przedstawionego wykazu wyposażenia i urządzeń 

technicznych z dnia 03.04.2020 roku z uwagi na jego sprzeczność z treścią złożonego przez 

wykonawcę  oświadczenia  zawartego  w  części  IV  C:ZDOLNOŚĆ  TECHNICZNA  I 

ZAWODOWA pkt 9) JEDZ. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

jeżeli 

wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa 

w art.  25a  ust.  1

,  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa 

w art.  25  ust.  1

,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Odwołujący  nie  stawia  zarzutu  dotyczącego  wykluczenia  wykonawcy  REKO  z 

postępowania  z  uwagi  na  brak  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności technicznej i zawodowej, lecz podstawy również tego zarzutu upatruje w różnicach 

pomiędzy treścią JEDZ i treścią wykazu złożonego na wezwanie Zamawiającego.  

Jak  wyżej  zaznaczono,  zgodzić  się  należy  z  Odwołującym,  że  rozbieżności  pomiędzy 

SIWZ a ofertą powinny być wyjaśnione przez Zamawiającego. Nie można jednak pomijać, że 

to nastąpiło za sprawą wizji lokalnej przeprowadzonej przez Zamawiającego, w wyniku której 

posiadanie 

przez  wykonawcę  REKO  wymaganych  w  SIWZ  pojazdów,  wskazanych  w 

złożonym  wykazie,  zostało  potwierdzone.    Z  porównania  postanowień  SIWZ,  określających 

warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  posiadania  określonych  w  nich  pojazdów  oraz 

treści  JEDZ  w  tym  zakresie  i  treści  Wykazu  wyposażenia  i  urządzeń  technicznych 

przytoczonych 

złożonego wg załącznika nr 6 do SIWZ przez wykonawcę REKO wynika, że 

wykonawca  ten 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Zarówno  JEDZ,  jak  i  ww. Wykaz 

wskazują na posiadanie wymaganych w SIWZ pojazdów, w liczbie przekraczającej minimalną 

ilość wskazaną w SIWZ.  

Podsumowując należy stwierdzić, że Odwołujący nie wykazał, że dla odbioru popiołu z 

pojemników konieczne było wyposażenie pojazdów w system załadunku pojemników, chociaż 

stosownie do art. 6 k.c. w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp ciężar dowodu w tym zakresie 

na nim spoczywał. Nie potwierdził się zatem zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Mając na względzie, iż zostało wykazane, że różnice istniejące pomiędzy treścią JEDZ 

a ofertą oraz Wykazem wyposażenia i urządzeń technicznych, złożonymi przez wykonawcę 

REKO, 

zostały wyjaśnione w wyniku wizji lokalnej, przeprowadzonej przez Zamawiającego, 


która była przewidziana w SIWZ i z której został sporządzony protokół, a z analizy każdego z 

tych dokumentów  wynika,  że wykonawcy  przysługuje taka sama ilość punktów  w  kryterium 

oceny  ofert  oraz,  że  wykonawca  ten  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

posiadania  określonych  w  SIWZ  samochodów,  należy  uznać,  że  stwierdzone  w  odwołaniu 

zaniechania odnośnie zastosowania, celem wyjaśnień wskazanych przepisów ustawy Pzp, tj. 

odpowiednio  art.  87  ust.  1 

i  26  ust.  3,  pozostają  bez  wpływu  na  wynik  postępowania,  a  w 

konsekwencji nie mogą stanowić o uwzględnieniu odwołania. Zgodnie bowiem z art. 192 ust. 

2 ustawy Pzp 

Izba może uwzględnić odwołanie, jeśli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, 

które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia. 

Jak  zaznaczono  powyżej,  Izba  orzeka  w  granicach  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu,  na  które  składa  się  zarówno  podstawa  prawna  jak  i  podstawa  faktyczna. 

Odwołujący  nie  kwestionuje  w  odwołaniu  spełnienia  przez  wykonawcę  REKO  wymogu 

legitymowania się wpisem do rejestru działalności regulowanej, określonego w rozdziale VI pkt 

2  ust.  1b  SIWZ. 

W związku z tym podniesione na rozprawie okoliczności, że skoro z treści 

oferty  wynika,  że  występują  sprzeczności  z  informacjami  podanymi  w  JEDZ,  co  do  ilości 

pojazdów, a także ich warunków technicznych, to Zamawiający powinien także zweryfikować 

czy  wpis  do  rej

estru  działalności  regulowanej  wykonawcy  jest  prawidłowy,  mogłoby  się, 

bowiem  okazać,  że  wykonawca  REKO  nie  spełnia  wymogu  określonych  w  ustawie  o 

utrzymaniu czystości w gminach, należy pozostawić poza przedmiotem rozpoznania.

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego w sprawach sygn. akt KIO 433/20 i KIO 435/20 

orzeczono na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i sposobu  pobierania  wpi

su  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972)

Przewodniczący:  …………………………………. 


wiper-pixel