KIO 983/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 983/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału 

stron 

i  uczestników  postępowania  odwoławczego  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Synektik  S.A.  w 

Warszawie 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Szpital Grochowski im. dr. 

med. Rafała Masztaka sp. z o.o. w Warszawie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Synektik  S.A.  w  Warszawie  kwoty  13.50

0  zł  00  gr  (słownie:  trzynastu 

tysięcy pięciuset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 983/20 

U z a s a d n i e n i e 

Szpital  Grochowski  im.  dr.  med.  Rafała  Masztaka  sp.  z  o.o.  w  Warszawie,  zwany 

dalej  „zamawiającym”,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie 

przepisów ustawy z 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz.  1843  ze  zm.), 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „zakup  aparatu 

RTG  wraz  z  wykonaniem  niezbędnych  robót  budowlanych  w  celu  dostosowania 

pomieszczeń  Pracowni  RTG  do  posadowienia  nowego  aparatu  w  formule  „zaprojektuj  i 

zbuduj

”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 30 kwietnia 2020 r., nr 2020/S 085-200778. 

8 maja 2020 r. wykonawca Synektik S.A. w Warszawie,  zwany dalej 

„odwołującym”, 

wni

ósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

28 maja 2020 r., przed otwarciem rozprawy, 

odwołujący doręczył Prezesowi Krajowej 

Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  W  myśl 

zaś art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w 

wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

o

dwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada  przepis 

§ 5  ust.  1 pkt  3 lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  powołanego  rozporządzenia, 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.500,00 

zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel