KIO 981/20 WYROK dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 981/20 

WYROK 

  z dnia 15 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  12  czerwca  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  maja  2020  r.  przez 

wykonawcę Grupa EKOENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach Prawych

postępowaniu prowadzonym przez Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  PBO  Śląsk 

Sp. z o.o. z 

siedzibą w Sosnowcu, MTM Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka:  

Uwzględnia  odwołanie  i nakazuje  Zamawiającemu:  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej, 

dokonanie czynności odrzucenia oferty wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: PBO Śląsk Sp. z o.o., MTM Budownictwo Sp. 

z  o.o.  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  oraz 

powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej; 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: PBO Śląsk Sp. z o.o., MTM Budownictwo Sp. z o.o. i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Przystępującego  na  rzecz  Odwołującego  kwotę  23 600  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą 


uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

  m.st.  Warszawa  Urząd  Dzielnicy  Bemowo    prowadzi  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Rozbudowę  Szkoty  Podstawowej  nr  341  przy  ul.  Oławskiej  3  (w  formule  zaprojektuj 

i wybuduj) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty 

określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  3  lutego 

2020 r. pod numerem 2020/S 023-050244. 

W dniu 7 maja 2020 r. wykonawca Grupa EKOENERGIA Sp. z o.o. wniósł odwołanie 

wobec czynności  wyboru oferty  Konsorcjum:  PBO  Śląsk  sp.  z  o.o.,  MTM  Budownictwo Sp. 

o.o.  i  zaniechania  odrzucenia  tej  oferty,  a  także  wobec  czynności  wezwania  ww. 

wykonawcy  do  złożenia  dodatkowych  wyjaśnień  ceny  oferty.  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 

ust. 1, 2 i 3 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  dwukrotnie  (pismem  z  11  marca  2020  r. 

pismem z 23 marca 2020 r.) wezwał Konsorcjum PBO na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy 

Pzp do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów, dotyczących wyliczenia zaoferowanej 

ceny  brutto.  Zdaniem  Odwołującego  pierwsze  wezwanie  do  wyjaśnień  ceny  było  w  pełni 

uzasadnione, w szczególności ze względu na to, że zaproponowana przez Konsorcjum PBO 

cena  za  wykonanie  zamówienia  jest  niższa  o  ponad  30%  od  wartości  zamówienia 

powiększonej  o  należny  podatek  VAT.  Konsorcjum  PBO  nie  zakwestionowało  poprzez 

wniesienie  odwołania  dokonanego  przez  Zamawiającego  wezwania,  potwierdzając  tym 

samym, że jego wystosowanie przez Zamawiającego było prawidłowe. 

Odwołujący  podniósł,  że  wezwanie  wykonawcy  do  wyjaśnień  ceny  w  trybie  art.  90 

ust. 1 us

tawy Pzp ustanawia domniemanie, że cena oferty wykonawcy jest rażąco niska, co 

potwierdza  orzecznictwo  zarówno  Krajowej  Izby  Odwoławczej  jak  i  Sądów  Okręgowych. 

Wykonawca,  składając  żądane  przez  Zamawiającego  wyjaśnienia,  obowiązany  jest  ww. 

domniemanie ob

alić poprzez złożenie odpowiednich wyjaśnień. Z orzecznictwa KIO i Sądów 

Okręgowych  wynika,  że  niekonkretne  i  ogólnikowe  wyjaśnienia,  nieobalające  domniemania 

rażąco  niskiej  ceny,  należy  traktować  jako  niezłożenie  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej 

ceny, 

co skutkuje obowiązkiem odrzucenia oferty na postawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.  


Odwołujący podał, że Zamawiający w pierwszym wezwaniu wezwał Konsorcjum PBO 

do wyjaśnienia ceny w sposób generalny, żądając złożenia wyjaśnień dotyczących wszelkich 

elementów,  jakie  miały  wpływ  na  wysokość  zaoferowanej  ceny.  Ponadto  Zamawiający 

wskazał, że oprócz złożenia wyjaśnień (Zamawiający zalecił ich złożenie w postaci kalkulacji 

kosztów) Konsorcjum PBO ma przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dowody. 

Odwołujący  podniósł,  że  przez  Konsorcjum  PBO  pierwsze  wyjaśnienia  ceny  (pismo 

17 marca 2020 r.) nie zawierają jakichkolwiek dowodów odnoszących się do zaoferowanej 

ceny,  w  szczególności  na  poparcie  załączonej  do  wyjaśnień  kalkulacji  ceny.  Tymczasem 

każdy  wykonawca  wezwany  do  wyjaśnień  zobowiązany  jest  nie  tylko  do  sformułowania 

twierdzeń dotyczących ceny, ale również do przedstawienia dowodów na ich poparcie, tak, 

aby  na  ich  podstawie  zamawiający  mógł  zweryfikować  złożone  wyjaśnienia.  Obalenie 

domniemania rażąco niskiej ceny musi nastąpić poprzez złożenie wyjaśnień w trybie art. 90 

ustawy Pzp i poparcie ich dowodami.  

Zdaniem  Odwołującego  w  pierwszych  wyjaśnieniach  złożonych  przez  Konsorcjum 

PBO  nie  ma  jakichkolwiek  informacji, 

które  wyjaśniałyby  wysokość  zaoferowanej  ceny. 

Konsorcjum  PBO  ograniczyło  się  do  złożenia  dwustronicowego  pisma  przewodniego, 

zawierającego maksymalnie ogólne i niekonkretne stwierdzenia, które niczego nie wyjaśniają 

i  w  żaden  sposób  nie  dowodzą  realności  zaoferowanej  ceny.  Konsorcjum  PBO  wskazało 

b

owiem  jedynie,  że:  „W  załączeniu  przedstawiamy  kalkulację,  która  została  oparta  na 

naszym  doświadczeniu  nabytym  podczas  realizacji  analogicznych  inwestycji  na  rynku 

warszawskim, kalkulacja uwzględnia wszystkie obowiązujące przepisy prawa w tym przypisy 

dot

yczące  prawa  pracy,  ubezpieczeń  społecznych  oraz  ochrony  środowiska.  Wyjaśniamy 

również,  że  pomimo  formuły  przetargu  (zaprojektuj  i  wybuduj),  braku  konieczności 

przedstawiania  kosztorysów,  dokonaliśmy  starannego  i  drobiazgowego  oszacowania 

kosztów całej inwestycji, czego wynikiem jest załączona kalkulacja.” Dalej Konsorcjum PBO 

wskazało,  jakie  doświadczenie  posiada  w  zakresie  robót  budowlanych  i  prac  projektowych 

dotyczących obiektów oświatowych i podało, że „firma projektowa której mamy zamiar zlecić 

wykon

anie  projektu  a  na  której  zasoby  się  powołujemy  tj.  Biuro  870  s.c.  M.  A.-N.,  M.  N. 

posiada doświadczenie w realizacji podobnych obiektów na terenie Warszawy co potwierdza 

wymieniona  w  naszej  ofercie  referencja  dotycząca  wykonania  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa modułowa Szkoty Podstawowej nr 141 ul. Szaserów 

117” w Warszawie dla Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe”.  

Odwołujący  podniósł,  że  wskazane  doświadczenie  w  zakresie  robót  budowlanych 

prac  projektowych  dotyczących  obiektów  oświatowych,  w  żaden  sposób  nie  wyjaśnia 

wysokości  zaoferowanej  ceny  i  jest  w  ogóle  bez  związku  z  wyjaśnieniami  ceny.  Każdy 

wykonawców  ubiegających  się  o  przedmiotowe  zamówienie  musi  legitymować  się 


doświadczeniem  w  zakresie  robót  budowlanych  i  prac  projektowych  dotyczących  obiektów 

oświatowych,  gdyż  taki  warunek  udziału  został  sformułowany  przez  Zamawiającego. 

Odwołujący  przywołał  treść  warunku  i  stwierdził,  że  posiadane  przez  Konsorcjum  PBO 

doświadczenie  nie  jest  żadną  okolicznością,  która  wyróżniałaby  go  na  tle  pozostałych 

wykonawców  ubiegających  się  o  przedmiotowe  zamówienie  i  w  jakikolwiek  sposób 

tłumaczyłaby wysokość zaoferowanej przez niego ceny. 

Odwołujący  podkreślił,  że  w  orzecznictwie  Izby  już  dawno  przesądzono,  iż 

wyjaśnienia  ceny  nie  mogą  polegać  na  zdawkowym  wskazaniu  okoliczności  (czynników), 

które mają tłumaczyć niski poziom ceny zaoferowanej przez wykonawcę, tak jak to uczyniło 

Konsorcjum  PBO  w  swoich  wyjaśnieniach.  Jeśli  bowiem  wykonawca  powołuje  się 

wyjaśnieniach  na  jakąś  bardzo  ogólnie  ujętą  okoliczność,  np.  doświadczenie  w  zakresie 

robót  budowlanych  i  prac  projektowych  dotyczących  obiektów  oświatowych,  to  musi 

jednocześnie  i  precyzyjnie  wskazać  w  wyjaśnieniach,  jak  owa  ogólnie  ujęta  okoliczność 

przekłada się  na  wysokość  ceny,  czyli  wskazać jakie konkretnie  oszczędności  może  dzięki 

niej poczynić (na jakich kosztach zaoszczędzić i w jakiej konkretnie wysokości). Konsorcjum 

PBO w wyjaśnieniach ceny nawet nie usiłowało wykazać, w jaki konkretny sposób powołane 

przez  niego  doświadczenie  wpływają  na  wysokość  zaoferowanej  przez  niego  ceny, 

szczególności nie wskazało na żadne oszczędności, które może dzięki nim poczynić, nie 

mówiąc już  o wskazaniu  i udowodnieniu konkretnej  wysokości  tych oszczędności.  Zdaniem 

Odwołującego  także  ta  okoliczność  całkowicie  dyskwalifikuje  złożone  wyjaśnienia. 

Niezależnie od powyższego okoliczności wskazane przez Konsorcjum PBO obiektywnie nie 

mogą  stanowić  wyjaśnienia  dla  wysokości  zaoferowanej  przez  niego  ceny.  Posiadane 

doświadczenie w żaden sposób nie wpływa bowiem na zakres robót do wykonania w ramach 

przedmiotowego  zamówienia  jak  i koszt  ich  wykonania.  Zakres  i  koszt  robót  są  kompletnie 

niezwiązane i niezależne od posiadanego przez wykonawcę doświadczenia. 

Odwołujący  podniósł,  że  złożona  przez  Konsorcjum  PBO  w  ramach  pierwszych 

wyjaśnień  kalkulacja  w  żaden  sposób  nie  obaliła  domniemania  zaoferowania  przez 

Konsorcjum PBO rażąco niskiej ceny. Konsorcjum PBO wskazało wprawdzie, że: „kalkulacja 

uwzględnia wszystkie obowiązujące przepisy prawa w tym przypisy dotyczące prawa pracy, 

ubezpieczeń  społecznych  oraz  ochrony  środowiska.  Wyjaśniamy  również,  że  pomimo 

formuły  przetargu  (zaprojektuj  i  wybuduj),  braku  konieczności  przedstawiania  kosztorysów, 

dokonaliśmy  starannego  i  drobiazgowego  oszacowania  kosztów  całej  inwestycji,  czego 

wynikiem jest załączona kalkulacja”, ale analiza złożonej kalkulacji powyższym twierdzeniom 

zaprzecza. Przede wszystkim jednak na nierzetelny, niepełny i kompletnie nieprzekonującym 

charakt

er  przekonującej  kalkulacji  wskazał  sam  Zamawiający.  Mianowicie  w  piśmie  z  23 

marca  2020  r.,  zawierającym  wezwanie do  dodatkowych  wyjaśnień  (a de facto  do  złożenia 


wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  jeszcze  raz,  w  pełnym  zakresie),  Zamawiający  wskazał,  że: 

„Po analizie przestanego kosztorysu z zestawieniem robót Zamawiający powziął wątpliwości 

co do prawidłowego sposobu wyliczenia ceny brutto oferty: 

Bazując  na  Biuletynie  Cen  Obiektów  (dane  na  I  kw.  2020r)  porównano  dla  przykładu 

koszt budowy szkoły podstawowej 21-oddziałowej z halą sportową, o pow. netto 5219m2 

(poz. BCO 1263-

111), dla której wskaźnik kosztów budowy wynosi: lm2 p. n. = 3082 zł 

netto  (bez  kosztów  wyposażenia).  Po  uwzględnieniu  współczynnika  dla  rejonu 

Warszawy  (x  1,126)  wskaźnik  ten  wyniesie:  lm2  p.  n.  =  3470  zł  netto  [wciąg  z  BCO 

załączniku nr 11]. Planowana szkoła zgodnie z PFU powinna osiągną pow. netto ok. 

5500m2. 

Koszt  budowy  budynku  bez  wyposażenie  i  bez  zagospodarowania  terenu,  zgodnie 

kosztorysem oferenta wyniesie ok. 15 360 000 zł netto. Daje to wskaźnik: lm2 p. n. = 

2793  zł  netto.  Wskaźnik  ten  jest  0  20%  niższy  od  wartości  referencyjnej  z  BCO. 

Inwestycja  będzie  realizowana  w  lokalizacji  o  najwyższych  kosztach  osobowych 

materiałowych w Polsce, na terenie zagospodarowanym i z licznymi utrudnieniami. Nie 

ma uzasadnienia, aby jej planowane koszty byty niższe od referencyjnych. 

Analiza  przedmiarów  robót  wykazanych  w  zestawieniu  nie  wykazała  istotnych  błędów 

obmiarowych.  Sprawdzono  pozycje  takie  jak  np.  powierzchnie  elewacji,  powierzchnie 

okien  zewnętrznych,  powierzchnie  ścian  zewnętrznych  itp.  W  kilku  pozycjach  obmiar 

wzbudza  wątpliwości,  za  każdym  razem  zaniżając  spodziewane  ilości,  np.:  Drzwi 

wewnętrzne  szacujemy  na  ok.  165  szt.,  o  średniej  powierzchni  2,0-2,1m2 (część drzwi 

jest 

dwuskrzydłowa), co daje łącznie minimum 330m2. Suma pozycji obejmujących drzwi 

wewnętrzne  w  zestawieniu  Oferenta  daje  łącznie  ok.  230m2  (obmiar  zaniżony  o  ok. 

Planowane  nawierzchnie  sportowe  szacujemy  na  ok.  2700m2  (bez  placu  zabaw). 

W zestawieniu O

ferenta wskazano 2435m2 (obmiar zaniżony o ok. 10%). 

W  dziale  wyposażenie  w  zestawieniu  Oferenta  brak  jest  wyposażenia  sal  lekcyjnych, 

przedszkolnych, świetlic, biblioteki i stołówki w projektory, ekrany i głośniki. 

Analiza  przedmiarów  robót  wykazanych  w  zestawieniu  wykazała  braki  niektórych 

rodzajów  robót,  a  wskazane  koszty  poszczególnych  pozycji  nie  dają  podstaw  do 

przypuszczeń,  że  te  prace  lub  elementy  są  ujęte  w  innych  pozycjach,  co  opisano  też 

pkt. 4. Nie stwierdzono na przykład:  

  Obróbek glifów okien (poz. 2.2.6.7 PFU ok. 800 mb) 
  Żaluzji zewnętrznych (poz. 2.2.6.8 PFU ok. 380-420m2) 


  Parapetów zewnętrznych;  
  Drugorzędnych  elementów  konstrukcyjnych  takich  jak  wieńce,  podciągi,  stupy 

grubości  ścian,  ściany  usztywniające  itp.  W  zestawieniu  występują  jedynie 

elementy podstawowe takie jak ściany 25cm, stropy, schody, słupy okrągłe, itp. 

  Drobnych  elementów  wyposażenia  stałego  niewykazanych  wprost  w  projekcie 

koncepcyjnym  takich  jak:  drabiny  do  wyłazów  dachowych,  drzwiczki  rewizyjne 

w zabudowach g/k lub 

do szachtów instalacji, murowane kominy dachowe itp. 

4.  Analiza  kosztów  jednostkowych  poszczególnych  pozycji  w  zestawieniu  robót, 

uwzględnieniem  dość  ogólnego  ich  opisu  budzi  poważne  zastrzeżenia  co  do 

rzetelności  wyceny.  Zdecydowana  większość  przeanalizowanych  pozycji  posiada  ceny 

zaniżone lub  nieuwzględniające  robót  dodatkowych niewykazanych nigdzie indziej.  Dla 

przykładu: 

  Wykonanie elewacji w technologii lekkiej mokrej (poz. 65) wskazano cenę 200 zł/m2. 

W  naszej  ocenie  powinno  to  być  ok.  300  zł  (suma  pozycji  61,  62,  64,  71,  74,  75 

załącznika nr 2). 

  Dodatkowo, cena ta nie uwzględnia rusztowań, profili startowych, obróbek glifów itp. 
  Wykonanie  izolacji  połaci  dachu  płaskiego  (poz.  60)  wskazano  cenę  250  zł/m2. 

naszej  ocenie  powinno  to  być  ponad  300  zł.  Cena  nie  powinna  być  niższa  od 

wykończenia  elewacji,  a  z  braku  innych  wykazanych  pozycji  powinna  też  zawierać 

wykonanie spadków, koryta odwadniającego itp. 

  Wykonanie  biegu  schodów  (poz.  16  i  inne)  wskazano  cenę  464  zł/m2.  W  naszej 

ocenie powinno to być ok. 630 zł. 

  Okna PCV (poz. 75) wskazano cenę 850 zł/m2. W naszej ocenie powinno to być ok. 

1200  zł  przy  uwzględnieniu  wysokich  wymagań  technicznych  w  tym  akustycznych 

i termicznych  zapisanych  w  PFU,  niestandardowej  kolorystyki  itp.  Dodatkowo 

w pozycji tej p

owinny być zawarte koszty parapetu, izolacji wiatrowej itp., które nie są 

wykazane w osobnych pozycjach 

  Wykopy (poz. 1 i 19) wskazano cenę 62 zł/m2. W naszej ocenie powinno to być ok. 

7080 zł. Dodatkowo, cena ta nie uwzględnia kosztów transportu gruntu i składowania. 

  Nawierzchnie  sportowe  (poz.  16  dział  III)  wskazano  cenę  177  zł/m2.  Wraz 

podbudową  cena  ta  nie  powinna  być  niższa  niż  220zł  przy  zastosowaniu 

najtańszych materiałów. 

  Nawierzchnia  placów  zabaw  (poz.  13  dział  III)  wskazano  cenę  355  zł/m2.  Wraz 

podbudową cena ta nie powinna być niższa niż 440 zł. 

  Wyposażenie  placu  zabaw  (poz.  14  dział  III)  wskazano  cenę  50394zł  za  komplet. 

naszej ocenie powinno to być ok. 100 000 zł dla placu z min. 6 urządzeniami w tym 


dwa duże (pająk linowy i zestaw z 2 wieżami). Pojedyncze urządzenie kosztuje 8-20 

tyś. zł bez kosztów transportu które są istotne. 

Reasumując,  koszty  dla  poszczególnych  pozycji  oscylują  w  granicach  minimalnych 

realnych cen lub 10-

20% poniżej tych wartości Ole bez uwzględnienia robót dodatkowych 

towarzyszących które też muszą być wykonane. 

Zestawienie  kosztów  nie  wskazuje  żadnych  kosztów  ogólnych  związanych 

prowadzeniem  budowy,  żadnych  kosztów  robót  niewskazanych  wprost  w  projekcie 

koncepcyjnym  ani  też  żadnej  rezerwy  na  koszty  nieprzewidziane,  co  jest  niezbędne 

realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” . 

Analiza  kosztów  robót  instalacyjny w  budynku  nie  jest  możliwa,  ponieważ  roboty  te  są 

opisane  jedną  pozycją.  Jednakże  w  naszej  ocenie  pozycja  ta  jest  znacząco  zaniżona. 

We wstępnej wycenie szacowaliśmy: 

  Instalacje sanitarne wewnętrzne łącznie 3 500 tyś. zł. (+/- 10%) 

W zestawieniu Oferenta wskazano 2 612 tyś. zł (wycena niższa o ok. 25%) 

  Instalacje elektryczne tylko wewnętrzne łącznie 1 400 tyś. zł. (+/- 15%) 

W  zestawieniu  Oferenta  wskaza

no  820  tyś.  zł  łącznie  z  terenem  zewnętrznym 

(wycena niższa o ok. 40%) 

  Instalacje teletechniczne z automatyką 1 150 tyś. zł. (+/- 15%) 

W zestawieniu Oferenta wskazano 725 tyś. zł (wycena niższa o ok. 35%) 

Podsumowując,  na  podstawie  otrzymanego  kosztorysu  i  zestawienia  robót  nie  można 

jednoznacznie stwierdzić, aby cena oferty została skalkulowana należycie. W szczególności: 

1.  Łączny  koszt  budowy  samego  budynku  bez  wyposażenia  i  zagospodarowania  terenu 

odbiega od kosztów porównywalnych obiektów o ponad 20%. 

2. Zestawienie robót nie uwzględnia szeregu pozycji, a nie ma przesłanek wskazujących że 

prace  te  są  uwzględnione  w  innych  pozycjach.  Kilka  pozycji  wydaje  się  mieć  zaniżony 

przedmiar. 

3.  Koszty  poszczególnych  pozycji  są  w  zdecydowanej  większości  poniżej  najniższych 

realnych wycen lub nie uwzględniają robót dodatkowych które są niezbędne. 

4.  Kosztorys  nie  wskazuje  na  uwzględnienie  w  wycenie  kosztów  ogólnych  związanych 

prowadzenie  budowy,  a  bardzo  niskie  stawki  w  poszczególnych  pozycjach  nie  pozwalają 

założyć, że koszty te są ujęte proporcjonalnie w wycenie szczegółowej. 

5.  Żadne  otrzymane  materiały  nie  wykazują  żadnych  specjalnych  okoliczności  które 

pozwoliłyby Oferentowi na przyjęcie tak niskich kosztów dla wszystkich rodzajów prac.  


Zdaniem  Odwołującego  wszystkie  zastrzeżenia  zgłoszone  przez  Zamawiającego  są 

pełni  uzasadnione.  Ocena  kalkulacji  przedstawionej  przez  Konsorcjum  PBO,  dokonana 

przez  Zamawiającego,  jest  (i  powinna  być)  jednoznacznie  negatywna.  Tym  samym 

Zamawiający  powinien  uznać,  że  Konsorcjum  PBO  nie  obaliło  domniemania  zaoferowania 

rażąco niskiej ceny i że w związku z tym jego oferta podlega odrzuceniu. 

Niezależnie  od  powyższego  Odwołujący  podniósł,  że  w  kalkulacji  ceny  oferty 

załączonej  do  pierwszych  wyjaśnień  część  kosztów  została  istotnie  zaniżona  a  część 

ogóle pominięta: 

a) 

w  dziale Il  Budynek,  w poz.  102 kalkulacji,  dotyczącej  ścianek giszetowych,  Konsorcjum 

PBO wskazało cenę 300zł/m2. Cena ta jest skrajnie wręcz zaniżona. Rynkowe ceny tego 

typu  ścianek  są  znacznie  wyższe,  np.  cena  HPL  System  za  wykonanie  podobnej  ilości 

m2:  450  zł/m2  (cena  nie  zawiera  wysyłki,  okuć  i  montażu),  cena  Zakładu  Produkcyjno-

Usługowo-Handlowego  P.  Ł.  Spółka  Komandytowa:  398  zł/m2  (cena  nie  zawiera 

transportu).  Uwzględniając  różnicę  ceny  pomiędzy  ceną  Konsorcjum  PBO  a  ceną 

rynkową, pozycja 102 w kalkulacji została zaniżona o 25 267,20 zł; 

b) 

zgodnie  z  PFU  w  zakres  zamówienia  wchodzi  instalacja  odwadniająca  boiska  (pkt  3.3 

PFU, str. 28). Taka pozycja kosztowa w ogóle nie została uwzględniona w przedstawionej 

kalkulacji.  Konsorcjum  PBO  uwzględniło  w  kalkulacji  wyłącznie  odwodnienie  parkingów 

innych  terenów  utwardzonych.  Biorąc  pod  uwagę  wymiary  boiska  koszt  wykonania 

instalacji odwadniającej boiska w ocenie Odwołującego wynosi minimum: 652 mb x 1190 

zł = 775 880,00 zł netto. Koszt ten został całkowicie pominięty przez Konsorcjum PBO; 

c) 

W PFU (pkt 2.2.5.6) Zamawiający nie wskazał oczekiwanej ilości paneli fotowoltaicznych 

ani  ich  powierzchni,  wyznacznikiem  było  natomiast  maksymalne  wykorzystanie  instalacji 

fotowo

ltaicznej  na  potrzeby  własne  obiektu,  tak by  zapewnić  jak  najlepszą  eksploatację. 

Jak wynika z załączonej do ponownych wyjaśnień ceny oferty firmy Quman Sp. z o.o. Sp. 

k.  na  wykonanie  instalacji  elektrycznych  i  teletechnicznych  (załącznik  nr  1,  punkt  4,  str. 

2/8) Konsorcjum PBO uwzględniło w swojej kalkulacji koszt 48 788,58 zł za całą instalację 

fotowoltaiczną.  Tymczasem  w  niniejszym  zamówieniu  optymalne  jest  zastosowanie 

instalacji  o mocy  50 kVp,  co  przy  średniej  cenie rynkowej  za   1kVp  wynoszącej  4600  zł 

netto daje kwotę: 230 000,00 zł. Powyższe oznacza, że Konsorcjum PBO zaniżyło koszt 

wykonania instalacji  fotowoltaicznej o kwotę 181 211, 42 zł netto; 

d)  w  przedstawionej  kalkulacji,  dziale  V  Instalacje  sanitarne,  w  poz.  Zbiornik  deszczowy  + 

zestaw  hydrofor

owy  (str.  7),  Konsorcjum  PBO  wskazało  koszt  50  000,00  zł.  W  ocenie 

Odwołującego minimalny rynkowy koszt ww. pozycji to 150 000.00 zł. Powyższe oznacza, 

że Konsorcjum PBO zaniżyło koszt wykonania ww. pozycji o 100.000 zł; 


e) 

zgodnie z PFU w zakres zamówienia wchodzi system nawadniania terenów zielonych (pkt 

2.2.1.1  PFU,  str.  21).  Taka  pozycja  kosztowa  w  ogóle  nie  została  uwzględniona 

przedstawionej  kalkulacji.  Biorąc  pod  uwagę  powierzchnię  nawadniania  terenów 

zielonych  koszt  wykonania  systemu  nawadniania  tere

nów  zielonych  w  ocenie 

Odwołującego wynosi minimum: 4 990 m2 x 20 zł = 79 800,00 zł.  

f) 

kosztem,  który  Konsorcjum  PBO  całkowicie  pominęło,  jest  koszt  zaplecza  budowy.  Nie 

jest  możliwe  zrealizowanie  przedmiotowego  zamówienia  bez  jakiegokolwiek  zaplecza 

budowy,  w  tym  bez  kontenera  biurowego,  kontenera 

–  sali  konferencyjnej,  toalety, 

kontenerów  dla  pracowników  fizycznych,  kontenera  stróżówki  itd.,  a  także  bez 

monitoringu  wizyjnego  i 

ochrony  placu  budowy.  Ponadto  obowiązek  zapewnienia 

odpowiedniego zaplecza budowy wynika z PFU, tj. z pkt 2.2.2,1 na str. 22. Rynkowy koszt 

ww.  zaplecza  budowy,  biorąc  pod  uwagę  termin  realizacji  przedmiotowego  zamówienia, 

ocenie Odwołującego wynosi minimum 201 750,00 zł.  

g) 

kosztem,  który  Konsorcjum  PBO  całkowicie  pominęło  w  przedstawionej  kalkulacji,  jest 

koszt nadzoru budowy. Nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotowego zamówienia bez 

jakiegokolwiek nadzoru, czyli bez zapewnienia udziału co najmniej Kierownika kontraktu, 

Kierownika  budowy,  Kierownika  robót  sanitarnych,  Kierownika  robót  elektrycznych. 

Uwzględniając  rynkowe  stawki  wynagrodzenia  osób  zajmujących  ww.  stanowiska, 

ocenie  Odwołującego  minimalny  koszt  nadzoru  budowy,  biorąc  pod  uwagę  termin 

realizacji przedmiotowego zamówienia, wynosi 705 000,00 zł.  

h) 

kosztem,  który  Konsorcjum  PBO  całkowicie  pominęło  w  przedstawionej  kalkulacji,  jest 

koszt  niezbędnych  mediów  (prądu,  wody,  odbioru  nieczystości).  Nie  jest  możliwe 

zrealizowanie  przedmiotowego  zamówienia  bez  zapewnienia  sobie  przez  wykonawcę 

dostaw  ww.  niezbędnych  mediów.  W  ofertach  podwykonawców,  które  Konsorcjum  PBO 

przedstawiło  w odpowiedzi  na  ponowne  wezwanie  do  wyjaśnień  ceny,  zastrzeżone 

zostało,  że  oferty  te  nie  obejmują  partycypacji  w  kosztach  budowy.  Uwzględniając 

rynkowe stawki za dostawy ww. niezbędnych mediów, w ocenie Odwołującego minimalny 

koszt  niezbędnych  mediów,  biorąc  pod  uwagę  termin  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia, wynosi 60 000,00 zł.  

i) 

kosztem,  który  Konsorcjum  PBO  całkowicie  pominęło  w  przedstawionej  kalkulacji,  jest 

koszt gwarancji serwisowej. Zgodnie 

z SIWZ w trakcie 10 lat udzielonej gwarancji należy 

wykonywać  czynności  serwisowe  w  ramach  udzielonej  gwarancji.  W  ocenie 

Odwołującego  koszt  ww.  gwarancji  należało  przyjąć  na  poziomie  minimum  3%  ceny 

ofertowej  netto,  co  w przypadku  ceny  zaoferowanej  przez  Konsorcjum  PBO  oznacza 

koszt w wysokości 600 020,07 zł.  


Zdaniem Odwołującego w kalkulacji ceny oferty załączonej do pierwszych wyjaśnień 

łączna wysokość kosztów zaniżonych i w ogóle pominiętych wynosi 2 728 928,69 zł netto.  

Odwołujący  stwierdził,  że  do  drugich  wyjaśnień  odniesie  się  wyłącznie  z  daleko 

idącej  ostrożności  procesowej  ,  gdyż  w  jego  ocenie  złożenie  wyjaśnień  zdawkowych, 

niepopartych  jakimikolwiek  dowodami,  oraz  przedstawienie  kalkulacji  ceny  nierzetelnej, 

niepełnej  i kompletnie  nieprzekonującej,  w  której  część  kosztów  została  istotnie  zaniżona 

część  w ogóle  pominięta,  powinno  skutkować  zakończeniem  procedury  badania  ceny 

i odrzuceniem oferty Konsorcjum PBO. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  w  drugim  wezwaniu  Zamawiający  wskazał:  „W  związku 

powyższym  prosimy  o  dalsze  wyjaśnienia,  w  tym  wskazanie  czynników  uzasadniających 

niską cenę za wykonanie zamówienia wraz z uzasadnieniem w laki sposób i w jakim stopniu 

ich  istnienie  przekłada  się  na  obniżenie  kosztów  wykonania  zamówienia.  Przedstawione 

wyjaśnienia  winny  być  nie  tylko  konkretne,  ale  również,  w  uzasadnionych  przypadkach, 

celu  ich  uwiarygodnienia  poparte  stosownymi  dowodami.”  Tymczasem  w  kolejnych 

wyjaśnieniach  ceny  takiego  wskazania  i  uzasadnienia  próżno  szukać.  Konsorcjum  PBO 

ograniczyło  się  praktycznie  jedynie  do  odniesienia  się  do  zastrzeżeń  zgłoszonych  przez 

Zamawiającego  wobec  kalkulacji  ceny  oferty.  Zatem  w  ocenie  Odwołującego  Konsorcjum 

PBO  nie  uczyniło  zadość  ponownemu  wezwaniu  Zamawiającego,  co  samo  w  sobie 

powoduje,  że  ponowne  wyjaśnienia  ceny  złożone  przez  Konsorcjum  PBO  powinny  zostać 

ocenione  negatywnie.  W 

ocenie  Odwołującego  jest  oczywiste,  że  już  tylko  sam  brak 

wymaganych  wprost  przez  Zamawiającego  informacji  całkowicie  dyskwalifikuje  kolejne 

wyjaśnienia ceny i powinien skutkować odrzuceniem oferty Konsorcjum PBO. 

Odwołujący  podniósł,  że  skoro  Konsorcjum  PBO  do  ponownych  wyjaśnień  ceny 

załączyło szereg dowodów, to potwierdziło, że nimi dysponowało i że mogło je przedstawić 

już  w  odpowiedzi  na  pierwsze  wezwanie  Zamawiającego.  Tym  bardziej  zatem  za  zasadny 

uznać  należy  zarzut  braku  poparcia  pierwszych  wyjaśnień  ceny  jakimikolwiek  dowodami. 

Przedstawienie  dowodów  dopiero  w  odpowiedzi  na  kolejne  wezwanie  Zamawiającego  nie 

znajduje  żadnego  usprawiedliwienia.  Co  więcej,  takie  postępowanie  Konsorcjum  PBO 

dowodzi,  że  także  w  ocenie  samego  Konsorcjum  PBO  wyjaśnienia  ceny  powinny  zostać 

poparte  odpowiednimi  dowodami  i  że  niewystarczające  było  ograniczenie  się  do 

przedstawienia Zamawiającemu wyłącznie własnych twierdzeń. 

Odwołujący  podniósł,  że  podstawowym  argumentem  w  ponownych  wyjaśnieniach, 

użytym  wielokrotnie,  było  to,  że  przedstawiona  przez  Konsorcjum  kalkulacja  ceny  oferty 

bazuje  na  „aktualnie  realizowanej  inwestycji  tj.  „Budowa  zespołu  szkolno-przedszkolnego 

przy  ul.  Anny  German  w  Warszawie  - 

ETAP  l”  realizowanej  dla  Miasta  Stołecznego 


Warszawa 

Dzielnica 

Żoliborz 

na 

podstawie 

Umowy 

nr 

ŻOL-181R-

C/V/P1/17/3/1357/126/127/2018-2021  zawartej  w  dniu  11.03.2019".  Konsorcjum  PBO 

podniosło,  że:  „przedstawiamy  wyliczenie  które  potwierdza  prawidłowość  naszej  ceny 

ofertowej w odniesieniu do 1 m2 powierzchni netto:  

1)  Wartość  inwestycji  „Budowa  zespołu  szkolno-przedszkolnego  przy  ul.  Anny  German 

Warszawie" Cena netto I etap 40 216 260 zf netto + wartość robót etapu Il 2 900 000 netto 

razem 43 116 260 z

} netto/ 13 104 m. kw. Pow. netto co daje 3290,31,57 zł nett/m. kw. pow. 

netto 

2) Wartość oferty dla inwestycji „Rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 341 przy ul. Oławskiej 

3 (w formule zaprojektuj i wybuduj) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy" 18 967 479,67 zł 

netto 

—  800  000,00  zł  netto (prace  projektowe) czyli  18  967  479,67  zł  netto /  5499  m. kw. 

pow. netto daje nam 3303,78 zł/ m. kw. pow. Netto. 

Przykład ten pokazuje, że cena jest ceną rynkową i realną pozwalającą na płynną realizację, 

która nie tylko pokrywa koszty wytworzenia ale zapewnia Wykonawcy marżę nie odbiegającą 

od średniego poziomu rentowności w budownictwie." 

Odwołujący  podniósł,  że  powoływanie  się  na  wartość  inwestycji  „Budowa  zespołu 

szkolno-

przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie” dla stawki netto w odniesieniu 

do  1  m2  powierzchni  ww.  inwestycji  nie  ma  żadnych  podstaw  i  jest  zasadniczym  błędem 

metodologicznym,  gdyż  oznacza  porównywanie  ze  sobą  inwestycji  zupełnie 

nieporównywalnych.  Przedmiotowe  zamówienie  różni  się  zasadniczo  od  ww.  inwestycji. 

Odwołujący  przedstawił  zestawienie  prace,  które  nie  wchodzą  w  zakres  tej  inwestycji 

obliczył,  że  gdyby  zakres  powyższej  inwestycji  był  taki  sam  jak  zakres  przedmiotowego 

zamówienia,  to  cena  za m2  tej  inwestycji  byłaby  wyższa  o  196,39  zł.  Zatem  to,  że  różnica 

stawce  za  m2  pomiędzy  inwestycją  „Budowa  zespołu  szkolno-przedszkolnego  przy  ul. 

Anny German w 

Warszawie” a przedmiotowym zamówieniem jest znacznie mniejsza, nie jest 

żadnym argumentem w sprawie i w żaden sposób nie dowodzi zaoferowania ceny rynkowej, 

niebędącej  ceną  rażąco  niską.  Ponadto  ww.  inwestycja  nie  zakończyła  się  (roboty  są 

trakcie),  nie  wiadomo  też,  czy  jej  realizacja  nie  skończy  się  dla  wykonawcy  stratą 

(Konsorcjum PBO nie przedstawiło żadnych wyliczeń ani dowodów  w tym zakresie), zatem 

nie  można  stwierdzić,  że  przyjęta  stawka  za  m2  jest  stawką  prawidłowo  skalkulowaną, 

faktycznie pozwalającą na pokrycie kosztów realizacji zamówienia. 

Ponadto Odwołujący wskazał na kwestię wzrostu stawki za robociznę. Otóż w 2018 

r.,  kiedy  to  składane  byty  oferty  na  wykonanie  inwestycji  „Budowa  zespołu  szkolno-

przedszkolnego  przy  ul.  Anny  German  w  Warszawie",  najniższa  możliwa  stawka  za 

roboczogodzinę wynosiła 12,60 zł. Natomiast w 2020 r. stawka taka wynosi 15,42 zł. Stanowi 


to wzrost o 18,29% kosztów samej robocizny, która w przedmiotowym zamówieniu stanowi 

ok.  20-

25%  kosztu  całej  inwestycji.  Zatem  także  poważny  wzrost  stawki  za  robociznę 

powoduje,  że  zestawianie  ze  sobą  stawki  za  m2  dla  inwestycji  „Budowa  zespołu  szkolno-

przedszkolnego  przy  ul.  Anny 

German  w  Warszawie”  i  zaoferowanej  dla  przedmiotowego 

zamówienia nie ma żadnych podstaw i jest po prostu błędem. 

Odwołujący  przedstawił  wyliczenie,  z  którego  –  jego  zdaniem  –  wynika,  że  gdyby 

inwestycja  „Budowa  zespołu  szkolno-przedszkolnego  przy  ul.  Anny  German  w  Warszawie” 

była wyceniana według minimalnych stawek za robociznę obowiązujących w 2020 r., to cena 

za m2 wzrosłaby dla niej o 150,45 zł, co wykazano powyżej. Zatem łączny  wzrost ceny za 

m2 dla ww. inwestycji wyniósłby 346,84 zł (196,39 zł + 150,45 zł). W rezultacie podaną przez 

Konsorcjum stawkę za m2 dla ww. inwestycji (3290,31 zł) należałoby powiększyć o 346,84 

zł,  co  w  rezultacie  dałoby  stawkę  za  m2  wynoszącą  3637,15  zł  (3290,31  zł  +  346,84  zł). 

Przemnażając  powyższą  stawkę  przez  liczbę  m2  powierzchni  dla  przedmiotowego 

zamówienia (5499 m2) otrzymujemy kwotę 20 000 669,16 zł. Powyższą kwotę trzeba jednak 

jeszcze  powiększyć  co  najmniej  o:  koszt  gwarancji  serwisowej  3%  (koszt  ten  został 

całkowicie pominięty przez Konsorcjum PBO, na co zwrócono uwagę powyżej), wynoszący 

w  takim  wypadku 600  020107 zł,  co  łącznie daje kwotę  netto  20  600 689,23  zł  oraz kwotę 

podatku  VAT  wg  stawki  23%,  co  łącznie  daje  kwotę  brutto  25  338  847,75  zł.  Zestawiając 

powyższą  kwotę  brutto  z  cenę  brutto  zaoferowaną  przez  Konsorcjum  PBO  (23.330.000  zł) 

otrzymujemy  różnicę  wynoszącą  2  008  847  75  zł.  W  ocenie  Odwołującego  cena  brutto 

zaoferowana  przez  Konsorcjum  PBO  została  zaniżona  co  najmniej  o  ww.  różnicę,  choć 

zapewne o więcej, biorąc pod uwagę, że w kalkulacji ceny oferty załączonej do pierwszych 

wyjaśnień  ceny  część  kosztów  została  istotnie  zaniżona,  a  część  w  ogóle  pominięta. 

Ponadto powyższe obliczenia nie uwzględniają jakiegokolwiek zysku. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  ponownych  wyjaśnieniach  ceny  oferty  Konsorcjum  PBO 

nie  odn

iosło  się  w  sposób  rzetelny  i  wystarczający  do  zastrzeżeń  zgłoszonych  przez 

Zamawiającego wobec kalkulacji ceny oferty: 

a) 

Odpowiedź na pytanie nr 2 podpunkt a) 

Konsorcjum  PBO  stwierdziło,  że:  „pozycje  38-42,  44,45,54,57,98  dają  sumę  381,03m2”. 

Tymczasem pozycja 38 - okno podawcze, pozycje 39 i 40 - 

ścianki aluminiowe, oraz pozycja 

ścianki ppoż nie powinny być ujęte w zestawieniu drzwi  wewnętrznych z racji tego, że 

ww.  elementy  nie  są  drzwiami.  Wskazane  pozycje,  po  pominięciu  pozycji  nieprawidłowo 

wskazan

ych,  dają  sumę  258,5m2, a nie jak  wskazało Konsorcjum  PBO 381,03m2. Według 

kalkulacji  Zamawiającego  łączna  powierzchnia  drzwi  wewnętrznych  powinna  wynosić 


minimum 330 m2, tymczasem w świetle wyjaśnień Konsorcjum PBO wynosi zaledwie 258,5 

m2, co świadczy o zaniżeniu ceny oferty o 57 200 zł netto. 

b) 

Odpowiedź na pytanie nr 4 podpunkt a) 

Konsorcjum  PBO  stwierdziło,  że:  „Glify  okien,  parapety  zewnętrzne,  rusztowania  oraz 

pozostałe elementy ujęte są w cenie elewacji co potwierdza oferta firmy TMS Investment sp. 

o.o.  Załącznik  nr  2,  z  oferty  tej  wynika,  że  wykonanie  lm2  kompletnej  elewacji  wraz 

rusztowaniami,  obróbkami,  glifami,  parapetami  zewnętrznymi  kosztuje  180  zł  m2". 

ocenie  Odwołującego  oferta  firmy  TMS  Investment  sp.  z  o.o.  została  przygotowana 

wyłącznie na potrzeby wyjaśnień ceny, o czym świadczy posłużenie się w niej dokładnie tymi 

samymi sformułowaniami co w piśmie Zamawiającego z 23 marca 2020 r., nie jest możliwe, 

aby  było  to  przypadkowe.  Już  tylko  z  tego  względu  oferta  ta  nie  może  być  ona  uznana  za 

wiarygodny dowód na realny charakter zaoferowanej ceny. 

c) 

Odpowiedź na pytanie nr 4 pkt b) 

Konsorcjum  PBO  stwierdziło,  że:  „Cena  została  przyjęta  na  bazie  dwóch  umów  zawartych 

następującymi  firmami  realizującymi  aktualnie  roboty  dachowe  na  bliźniaczej  inwestycji 

(Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie)". Pomijając 

to,  że  inwestycję  „Budowa  zespołu  szkolno-przedszkolnego  przy  ul.  Anny  German 

Warszawie” nie sposób uznać za bliźniaczą, to nawet bardzo podobny charakter inwestycji 

nie może być gwarantem dokładnie takich samych stawek dla innej inwestycji, stawki mogą 

się zmienić w zależności od mocy przerobowych, ustalonych terminów, warunków płatności, 

dostępności  materiałów  itd.  Nie  sposób  automatycznie  przyjąć,  że  firmy  współpracujące 

Konsorcjum  PBO  przy  realizacji  innej  inwestycji  będą  współpracować  przy  realizacji 

przedmiotowego zamówienia na dokładnie takich samych warunkach i za takie same stawki. 

Jeżeli  Konsorcjum  PBO  swoją  kalkulację  cenową  oparto  na  takim  właśnie  założeniu,  to 

powinno przedstawić dowody potwierdzające, że dotychczasowe warunki współpracy z ww. 

firmami (w tym przede wszystkim warunki finansowe) będą obowiązywać także przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia.  

d) 

Odpowiedź na pytanie nr 3 pkt d) 

Konsorcju

m PBO stwierdziło, że: „Słupy w grubości ścian, ściany usztywniające itp. ujęte są 

pozycjach  (poz.  27,  28,  29,  30,  46,  47,  48)  dotyczących  ścian  zewnętrznych 

wewnętrznych”. O ile powyższe wyjaśnienia można zaakceptować w odniesieniu do pozycji 

dotyczących  ścian  zewnętrznych  (poz.  27,28A6),  o  tyle  wskazanie  na  pozycje  dotyczące 

ścian wewnętrznych (poz. 29,30,47) budzi zasadnicze zastrzeżenia i wątpliwość ze względu 

na  charakter  tego  typu  elementu.  Pozycja  48  natomiast  nie  powinna  znaleźć  się 

w odpowiedzi 

Konsorcjum  PBO  ze  względu  na  to,  że  zgodnie  z  przedstawioną  kalkulacją 


ceny  jest  to  ściana  działowa  nie  pełniąca  zasadniczo  funkcji  wspornej.  Pozycja  48  nie 

obejmuje zatem słupów w grubości ścian i ścian usztywniających. 

e) 

Odpowiedź na pytanie nr 3 pkt a), b) i c) 

Konsorcjum  PBO  stwierdziło,  że:  „Żaluzje  przeciwsłoneczne  wraz  z  ich  zasilaniem 

elektrycznym są oczywiście ujęte w naszej ofercie w dziale instalacje elektryczne – Załącznik 

nr  1  Oferta  firmy  QUMAN  poz.  9.7.”  Odwołujący  podniósł,  że  wbrew  powyższym 

twierdzeniom  w  ofercie  firmy  Quman  brak  jest  żaluzji,  gdyż  oferta  obejmuje  jedynie  rolety 

(„dostawa,  montaż  i  zasilanie  elektryczne  rolety  przeciwsłonecznej”).  Zgodnie  z  PFU 

powinno być 380-420 m2 żaluzji, roleta nie jest natomiast żaluzją. Roleta przeciwsłoneczna 

jest  instalacją  wewnętrzną.  Ponadto,  w  ofercie  firmy  Quman  liczba  rolet  została  istotnie 

zaniżona.  Biorąc  pod  uwagę  standardową  powierzchnię  okna  wynoszącą  4m2  oraz 

powyższe  postanowienie  PFU  dotyczące  żaluzji,  dzieląc  420  m2  żaluzji  przez  4  m2 

o

trzymujemy 105 sztuk żaluzji, które należało uwzględnić kalkulując cenę oferty. Tymczasem 

oferta  firmy  Quman  nie  tylko,  że  dotyczy  rolet,  to  jeszcze  opiewa  na  dużo  mniejszą  liczbę 

rolet  (61  sztuk).  Powyższe  w  ocenie  Odwołującego  oznacza  zaniżenie  ceny  zaoferowanej 

przez Konsorcjum PBO 0 83 600,00 zł; 

f) 

Odnośnie przedstawionej oferty firmy Quman Odwołujący wskazał ponadto, że oferta 

ta  obejmuje  wyłącznie  materiały  bez  ich  montażu,  mimo  że  w  jej  treści  wskazano,  iż 

obejmuje  także  100%  prac.  Powyższe  wynika  z  porównania  cen  przedstawionych  w  ww. 

ofercie z cenami rynkowymi. 

Odnosząc  się  z  kolei  do  dowodów  przedstawionych  przez  Konsorcjum  PBO  wraz 

kolejnymi  wyjaśnieniami  Odwołujący  podkreślił,  że  wszystkie  te  dowody  powinny  zostać 

przedstawione  już  w  odpowiedzi  na  pierwsze  wezwanie  do  wyjaśnień  ceny,  natomiast  ich 

przedstawienie  dopiero  w  odpowiedzi  na  kolejne  wezwanie  do  wyjaśnień  powoduje,  że 

Zamawiający  w  ogóle  nie  powinien  brać  ich  pod  uwagę,  lecz  potraktować  jako  spóźnione 

pominąć.  Niezależnie  od  powyższego  Odwołujący  podniósł,  że  zdecydowana  większość 

przedstawionych dowodów nie ma żadnego związku i w ogóle nie dotyczy przedmiotowego 

zamówienia.  Mianowicie  Konsorcjum  PBO,  opierając  się  w  kolejnych  wyjaśnieniach  przede 

wszystkim  na  twierdzeniu,  że  przedstawiona  kalkulacja  ceny  oferty  bazuje  na  aktualnie 

realizowanej  inwestycji  tj.  „Budowo  zespołu  szkolno-przedszkolnego  przy  ul.  Anny  German 

w Warszawie 

–  ETAP  l”  załączył  do  ponownych  wyjaśnień  różnego  rodzaju  dokumenty 

dotyczące ww. inwestycji. Dokumentami takimi są: 

  załącznik nr 6 – umowa z Progres Budownictwo A. M.,  
  załącznik  nr  12  –  umowa  z  UNIMAX  SA,  oraz  oferta  dotycząca  inwestycji  „Budowa 

zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie”  


  załącznik nr 13 – umowa z Akan-Servis Sp. z o.o.,  
  załącznik nr 19 – umowa z J. S., J. S. instalacje i pomiary elektryczne,  
  załącznik nr 3 – umowa z K. K.,  
  załącznik nr 4 – umowa z BLADEX Polska Sp. z o.o., 
  załącznik nr 5 – umowa z HENKAR Sp. z o.o. 

Odwołujący stwierdził ponadto, że szereg załączonych dokumentów dotyczył jeszcze 

innych realizacji (innych inwestycji), również bez związku z przedmiotowym zamówieniem: 

   załącznik nr 7 – umowa z PHU H. B.,  
  załącznik nr 9 – umowa z Zakład Wielobranżowy „RAMDO” R. M.,  
  załącznik nr 14 – umowa z „Mes” s.c. J. S., A. S.,  
  załącznik nr 15 – umowa z Akan-Servis Sp. z o.o.,  
  załącznik nr 18 – umowa z EIT Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.. 

Odwołujący  podniósł,  że  żaden  z  ww.  dokumentów  nie  jest  związany 

przedmiotowym  zamówieniem  i  dotyczącą  go  kalkulacją  ceny  ofert.  Nie  sposób  też 

automatycznie  przyjąć,  że  firmy  współpracujące  z  Konsorcjum  PBO  przy  realizacji  innych 

inwestycji  będą  współpracować  z  Konsorcjum  PBO  przy  realizacji  przedmiotowego 

zamówienia  na  dokładnie  takich  samych  warunkach  i  za  takie  same  stawki.  Dowodzą  one 

wyłącznie  tego,  na  jakich  warunkach  ww.  firmy  współpracowały  lub  współpracują 

z Konsorcjum  PBO  przy  realizacji  innych  inwestycji.  W 

ocenie Odwołującego  przyjmowanie 

ja

kichkolwiek  założeń  czy  domniemań  co  do  niezmienności  warunków  współpracy  ww. firm 

Konsorcjum  PBO  jest  nieuprawnione.  Ewentualną  niezmienność  warunków  współpracy 

ww.  firm  z  Konsorcjum  PBO  powinno  wykazać  Zamawiającemu  samo  Konsorcjum, 

przedstawiając w tym zakresie odpowiednie dowody, czego nie uczyniło. 

Odwołujący  podniósł,  że  wezwanie  do  wyjaśnień  ceny  ma  charakter  czynności 

jednokrotnej, a Zamawiający nie może w sposób nieskończony prowadzić niejako negocjacji, 

poprzez  wielokrotne  wzywanie  do  wyjaśnień.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  jest  postępowaniem  w  profesjonalnym  obrocie  gospodarczym,  w  którym 

obowiązuje  podwyższony  miernik  staranności.  Dlatego  też  wykonawca  już  za  pierwszym 

razem  musi  zareagować  profesjonalnie  i  nie  powinien  liczyć,  że  Zamawiający  będzie  dalej 

niego „wyciągał” podstawowe dane. 

Odwołujący  stwierdził,  że znane  są mu wyroki, w  których Izba  dopuściła kilkukrotne 

wezwanie do wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, podniósł jednak, że w wyrokach 

tych  możliwość  ponownego  zwrócenia  się  do  wykonawcy  o  wyjaśnienia  ceny  została 

uzależniona  od  spełnienia  dodatkowych  warunków,  a  przede  wszystkim  od  złożenia  przez 

wykonawcę  odpowiednich  wyjaśnień  ceny  już  na  pierwsze  wezwanie  Zamawiającego,  tj. 


wyjaśnień  kompletnych,  wyczerpujących  i  odpowiadających  wezwaniu.  Zdaniem 

Odwołującego możliwość wezwania do uzupełnienia wyjaśnień ceny (do wyjaśnienia nowych 

wątpliwości)  może  jedynie  dotyczyć  takiej  sytuacji,  gdy  wykonawca  całościowo  zajmie 

stanowisko  wobec  wcześniejszego  wezwania  zamawiającego.  Zatem  wątpliwości 

zamawiającego  mogą  się  ewentualnie  pojawić  na  tle  złożonych  wyjaśnień,  które  w  sposób 

wyczerpujący odpowiadają na pierwsze wezwanie zamawiającego. Nie może być jednak na 

tle  art.  90  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  akceptowana  sytuacja,  gdy  wykonawca 

składa  wyjaśnienia  ogólnikowe,  względnie  nierzetelne,  niepełne  i  kompletnie 

nieprzekonujące. Tak samo nie można akceptować sytuacji, w której wykonawca nie popiera 

złożonych  wyjaśnień  jakimikolwiek  dowodami,  każąc  Zamawiającemu  „na  słowo” 

przyjmować  informacje  (w  tym  zwłaszcza  dane  liczbowe)  wskazane  w  wyjaśnieniach  za 

prawdziwe. 

Odwołujący  podkreślił,  że  w  świetle  drugiego  wezwania  nie  mamy  do  czynienia 

wątpliwościami  Zamawiającego  dotyczącymi  wcześniej  złożonych  wyjaśnień  czy  też 

potrzebą  rozwinięcia  lub  uszczegółowienia  wyjaśnień  już  złożonych  przez  wykonawcę  na 

pierwsze  wezwanie,  lecz  de  facto  z  kolejnym  wezwaniem  do  wyjaśnień  ceny  w  pełnym 

zakresie, względnie z przywrócenia terminu do złożenia wyjaśnień, które należało złożyć już 

na  pierwsze  wezwanie.  Treść  wezwania  świadczy  o  tym,  że  pierwsze  wyjaśnienia  ceny 

złożone  przez  Konsorcjum  PBO  są  bezwartościowe  i  tak  prawdę  niczego  nie  wyjaśniają. 

Zamawiający wezwał Konsorcjum PBO do złożenia wyjaśnień ceny dokładnie w tym samym 

zakresie,  co  w  pierwszym  wezwaniu,  tj.  do  ponownego  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco  niskiej  ceny,  w  tym  do  wskazania  czynników  uzasadniających  niską  cenę  za 

wykonanie zamówienia  wraz  z  uzasadnieniem  w  jaki  sposób  i  w jakim stopniu ich  istnienie 

przekłada  się  na  obniżenie  kosztów  wykonania  zamówienia  oraz  do  przedstawienia 

stosownych dowodów. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione warunki 

dopuszczalności  ponownego  zwrócenia  się  do  Konsorcjum  PBO  o  wyjaśnienia  ceny. 

Ponow

ne żądanie wyjaśnień nie może prowadzić do złożenia zupełnie nowych wyjaśnień czy 

do prowadzenia procedury prowadzenia procedury wyjaśniającej "do skutku”, nie  może też 

prowadzić do przywrócenia terminu na złożenie wyjaśnień. 

Zdaniem Odwołującego nie będzie żadnym argumentem w sprawie to, że zgodnie ze 

wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 6 do SIWZ) wynagrodzenie 

wykonawcy  przedmiotowego  zamówienia  ma  charakter  ryczałtowy.  Nie  powoduje  to,  że 

Konsorcjum  PBO  mogło  złożyć  wyjaśnienia  ceny  w  sposób  lakoniczny,  niekompletny, 

niewiarygodny, gołosłowny i obarczony licznymi wadami.  

Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp, 

Odwołujący  stwierdził,  że  jest  on  konsekwencją  zarzutów  podniesionych  i  opisanych 


powyżej.  Ponieważ  oferta  Konsorcjum  PBO  powinna  zostać  odrzucona  przez 

Zamawiającego, , po jej odrzuceniu Zamawiający winien wybrać ofertę Odwołującego, która 

przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  pozostałych  kryteriów  oceny  ofert  przyjętych 

prze

z Zamawiającego, i jednocześnie ofertą niepodlegającą odrzuceniu. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty  Konsorcjum  PBO  jako  najkorzystniejszej,  dokonania  ponownego  badania  i  oceny 

złożonych  ofert,  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  PBO  z  przyczyn  wskazanych  w  odwołaniu 

oraz dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba 

ustaliła, co następuje: 

Zgodnie  z  punktem  III.1  SIWZ  przedmiotem  zamówienia  jest  Przedmiotem 

zamówienia  jest  opracowanie  kompleksowej  dokumentacji  projektowej  i  budowa  na  jej 

podstawie  nowego  budynku  oświatowego  dla  oddziałów  wczesnoszkolnych  z  częścią 

przedszkolną wraz z zewnętrznymi terenami sportowymi i placami zabaw  oraz niezbędnym 

zagospodarowaniem  terenu  i  odpowiednią  infrastrukturą  techniczną.  Inwestycja  będzie 

realizowana  na  terenie  istniejącej  Szkoły  Podstawowej  nr  341  przy  ul.  Oławskiej  3 

Warszawie obejmującym działki nr 9 i 10/4 z obrębu 6-08-07 w dzielnicy Bemowo. Celem 

inwestycji  jest  stworzenie  nowoczesnego  i  wygodnego  miejsca  do  nauki  i  rozwoju  dla  400 

10%) dzieci szkolnych w 14 oddziałach oraz 100 dzieci przedszkolnych w 4 oddziałach. 

Wartość  zamówienia,  zgodnie  z  protokołem  postępowania  (druk  ZP-PN),  została 

ustalona  na  kwotę  28.797.019,70  zł  (co  po  powiększeniu  o  podatek  VAT  daje  kwotę 

35.420.334,23 zł). 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 

oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Kartel S.A. z ceną 28.976.000,00 zł, 

oferta Przystępującego z ceną 23.330.000,00 zł, 

oferta SKANSKA S.A. z ceną 29.727.370,66 zł, 

oferta Mota-

Engil Central Europe S.A. z ceną 34.421.000,00 zł, 

oferta MIRBUD z ceną 39.758.483,00 zł, 

oferta Odwołującego z ceną 28.639.212,88 zł. 

Pismem  z  11  marca  2020  r.  Zamawiający  wezwał  Przystępującego  –  na  podstawie 

art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp 

–  do  udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny brutto oferty. Zamawiający wskazał: mając na uwadze, że cena 


brutto  Państwa  oferty  jest  niższa  o  ponad  30  od  wartości  zamówienia  powiększonej 

należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed  dniem  wszczęcia  postępowania (co 

przedstawia  poniższa  tabela),  mają  Państwo  obowiązek  wykazać,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco  niskiej  ceny.  (…)  W  udzielanych  wyjaśnieniach  (zaleca  się  w  postaci  kalkulacji 

kosztów)i  składanych  dowodach  dotyczących  wyliczenia  ceny  należy  w  szczególności 

uwzględnić wpływ: 

  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 

Wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia  ceny  nie  może  być 

niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 

  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

  wynikający  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

  wynikający z przepisów prawa ochrony środowiska. 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, w związku z art. 90 ust. 

3 ustawy, odrzuci 

Państwa ofertę jeśli nie złożą Państwo wyjaśnień we wskazanym terminie 

lub  jeżeli  dokonana  ocena  złożonych  wyjaśnień  (w  tym  dowodów)  potwierdzi,  że  oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (…)

W  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie  Przystępujący  udzielił  następujących 

wyjaśnień: 

Nasza  oferta  z  dnia  10.03.2020  mimo  że  odbiega  od  ustalonej  przez  Zamawiającego 

wartości  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny.  W  załączeniu  przedstawiamy  kalkulację,  która 

została  oparta  na  naszym  doświadczeniu  nabytym  podczas  realizacji  analogicznych 

inwestycji  na  rynku  warszawskim,  kalkulacja  uwzględnia  wszystkie  obowiązujące  przepisy 

prawa  w  tym  przypisy  dotyczące  prawa  pracy,  ubezpieczeń  społecznych  oraz  ochrony 

środowiska.  Wyjaśniamy  również,  że  pomimo  formuły  przetargu  (zaprojektuj  i  wybuduj), 

braku  konieczności  przedstawiania  kosztorysów,  dokonaliśmy  starannego  i  drobiazgowego 

oszacowania kosztów całej inwestycji, czego wynikiem jest załączona kalkulacja.   

Informujemy,  że  w  ostatnim  okresie  zrealizowaliśmy  następujące  obiekty  oświatowe  na 

terenie Warszawy:  

a) Dokończenie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie 

oraz  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  w  ramach  inwestycji  Zamawiającego  pn. 


„Budowa  zespołu  szkolno-przedszkolnego  przy  ul.  Myśliborskiej”    działki  nr  96/7,  104/2, 

106/7 z obrębu 4-06-3. – Generalnym Wykonawcą była firma PBO Śląsk sp. z o.o. – termin 

ukończenia 08.2019r.  

b)  Dokończenie  budowy  szkoły  podstawowej  przy  ul.  Warzelniczej  w  Warszawie  oraz 

uzyskanie  pozwole

nia  na  użytkowanie  w  ramach  inwestycji  Zamawiającego  pn.  „Budowa 

szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej” w systemie pod klucz (wraz ze wszystkimi innymi 

pracami i dostawami, które umożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu szkoły 

zgodnie z przeznaczeniem) - 

Generalnym Wykonawcą była firma MTM BUDOWNICTWO sp. 

z o.o 

– termin ukończenia 07.2019.  

Ponad to aktualnie realizujemy następujące obiekty oświatowe na terenie Warszawy:  

a) Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 

wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  dla  Starostwa  Powiatowego  w  Piasecznie    -  obiekt  ten 

realizujemy jako generalny wykonawca - termin realizacji 09.2020  

b)  Budowa  zespołu  szkolno-przedszkolnego  przy  ul.  Anny  German  w  Warszawie  -  ETAP  I 

d

la Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Żoliborz – obiekt ten realizujemy w konsorcjum 

z firmą MTM BUDOWNICTWO sp. z o.o – termin realizacji 02.2021  

c) Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej – 

ETAP  I  dla  Miasta 

Stołecznego  Warszawa  –  Dzielnica  Targówek  -  obiekt  ten  realizujemy 

konsorcjum z firmą MTM BUDOWNICTWO sp. z o.o – termin realizacji 06.2020.  

Wymieniliśmy  wyżej  tylko  te  inwestycje  które  swoim  charakterem  oraz  miejscem  realizacji 

najbardziej  odpowiadają  inwestycji  na  którą  aktualnie  złożyliśmy  ofertę,  tj.  „Rozbudowa 

Szkoły  Podstawowej  Nr  341  przy  ul.  Oławskiej  3  (w  formule  zaprojektuj  i  wybuduj) 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”.  

Niezależnie od powyższego informujemy, że Partner Konsorcjum tj. MTM Budownictwo Sp. 

o. o. również posiada w przedmiotowej kwestii indywidualne doświadczenie, gdyż aktualnie 

realizuje następujące inwestycje odpowiadające swoim charakterem Państwa realizacji takie 

jak:  

1)  Budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ulicy Boguckiej w W

ieliczce (Szkoła Mistrzostwa 

Sportowego)  w  systemie  "zaprojektuj  i  wybuduj",  realizacja  zaawansowana  w  ok. 66% 

– 

termin realizacji 12.2020.  

Rozbudowa  Zespołu  Szkół  Muzycznych  w  Tarnowie  o  salę  koncertową  oraz  część 

dydaktyczną,  realizacja  zaawansowana  w  100%  –  termin  realizacji  03.2020.,  budowa 

trakcie odbiorów końcowych.  


Dodatkowo informujemy, że firma projektowa której mamy zamiar zlecić wykonanie projektu 

a na której zasoby się powołujemy tj. Biuro 87a s.c. M. A.-N., M. N. posiada doświadczenie w 

realizacji  podobnych  obiektów  na  terenie  Warszawy  co  potwierdza  wymieniona  w  naszej 

ofercie referencja dotycząca wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania 

„Rozbudowa  modułowa  Szkoły  Podstawowej  nr  141  ul.  Szaserów  117"  w  Warszawie  dla 

Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe”. W załączeniu przesyłamy 

zbiorcze  i  szczegółowe zestawienie  robót  opracowane  w  formie  tabeli  zawierającej  rodzaje 

robót i przyporządkowane im ceny. Wycena przygotowana  została w oparciu o nasze duże 

doświadczenie  zdobyte  na  zrealizowanych  i aktualnie  realizowanych  obiektach  o  podobnej 

charakterystyce  wymienionych  wyżej.  Dodatkowo  jako  rzetelny  wykonawca  aktualną  ofertę 

opracowaliśmy nie tylko w oparciu o ceny już realizowanych obiektów ale zebraliśmy z rynku 

aktualne  oferty  dotyczące  zarówno  dostaw  jak  i  usług  dla  tej  konkretnej  inwestycji.    Biorąc 

pod uwagę powyższe argumenty możemy jednoznacznie potwierdzić, że zaoferowana przez 

nas  cena  ofertowa    wynosząca  23  330  000,00  zł  jest  ceną  za  którą  zrealizujemy 

przedmiotowe zamówienie.   

W przypadku konieczności udzielenia dalszych wyjaśnień pozostajemy do dyspozycji.  

Jednocześnie,  ponieważ  załączona  kalkulacja  stanowi  wynik  naszego  know  –  how,  oparta 

jest  na  danych  posiadanych  i  zebranych  przez  nasze  firmy,  wypracowanym  przez  firmy 

szczególnym  doświadczeniu  a  nie  danych  publicznych  (poza  elementami  typu  minimalne 

koszty pracy i in. wynikającymi z przepisów) wnosimy o potraktowanie załączonej kalkulacji 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Do  wyjaśnień  Przystępujący  załączył  dwie  tabele:  1)  „Zbiorcze  zestawienie  robót”, 

zawierające  rozbicie  ceny  ofertowej  na  6  pozycji,  2)  „Zestawienie  szczegółowe  robót  na 

bazie cen jednostkowych”. 

Pismem  z  23  marca  2020  r.  Zamawiający  skierował  do  Przystępującego  wezwanie 

następującej treści: 

Przesłane przez Państwa w odpowiedzi na wezwanie wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny 

brutto oferty, nie pozwalają Zmawiającemu jednoznacznie stwierdzić,  że  zaoferowana cena 

nie jest rażąco niska. Po analizie przesłanego kosztorysu z zestawieniem robót Zamawiający 

powziął  wątpliwości  co  do  prawidłowego  sposobu  wyliczenia  ceny  brutto  oferty,  w  poniżej 

wskazanym zakresie. 

Bazując na Biuletynie Cen Obiektów (dane na I kw. 2020r) porównano dla przykładu koszt 

budowy 

szkoły podstawowej 21-oddziaiowej z halą sportową, o pow. netto 5219m2 (poz. 

BCO 1263-

111), dla której wskaźnik kosztów budowy wynosi: Im2 p. n. 3082 zł netto (bez 

kosztów  wyposażenia).  Po  uwzględnieniu  współczynnika  dla  rejonu  Warszawy  (xl,126) 


wskaźnik ten wyniesie: Im2 p. n. 3470 zł netto (wciąg z BCO w załączniku nr Il Planowana 

szkoła zgodnie z PFU powinna osiągnąć pow. netto ok. 5500m2. Koszt budowy budynku 

bez  wyposażenie  i  bez  zagospodarowania  terenu,  zgodnie  z  kosztorysem  oferenta 

wyniesie ok. 15 3

60 000 zł netto. Daje to wskaźnik: Im2 p. n. 2793 zł netto. Wskaźnik ten 

jest  0  20%  niższy  od  wartości  referencyjnej  z  BCO.  Inwestycja  będzie  realizowana 

w lokalizacji  o 

najwyższych  kosztach  osobowych  i  materiałowych  w  Polsce,  na  terenie 

zagospodarowanym  i  z  licznymi  utrudnieniami.  Nie  ma  uzasadnienia,  aby  jej  planowane 

koszty były niższe od referencyjnych. 

Analiza  przedmiarów  robót  wykazanych  w  zestawieniu  nie  wykazała  istotnych  błędów 

obmiarowych.  Sprawdzono  pozycje  takie  jak  np.  powierzchnie  elewacji,  powierzchnie 

okien  zewnętrznych,  powierzchnie  Ścian  zewnętrznych  itp.  W  kilku  pozycjach  obmiar 

wzbudza wątpliwości, za każdym razem zaniżając spodziewane ilości, np.:  

a) 

Drzwi wewnętrzne szacujemy na ok. 165 szt., o średniej powierzchni 2,0-2,1m2 (część 

drzwi 

jest  dwuskrzydłowa),  co  daje  łącznie  minimum  330m2.  Suma  pozycji 

obejmujących  drzwi  wewnętrzne  w  zestawieniu  Oferenta  daje  łącznie  ok.  230m2 

(obmiar zaniżony o ok. 30%) 

b)  Planowane  nawierzchnie  sportowe  szacujemy  na  ok.  2700m2  (bez  placu  zabaw). 

W zestawieni

u Oferenta wskazano 2435m2 (obmiar zaniżony o ok. 10%). 

c) 

W dziale wyposażenie w zestawieniu Oferenta brak jest wyposażenia sal lekcyjnych, 

przedszkolnych 

świetlic, biblioteki i stołówki w projektory, ekrany i głośniki. 

Analiza  przedmiarów  robót  wykazanych  w  zestawieniu  wykazała  braki  niektórych 

rodzajów  robót,  a  wskazane  koszty  poszczególnych  pozycji  nie  dają  podstaw  do 

przypuszczeń,  że  te  prace  lub  elementy  są  ujęte  w  innych  pozycjach,  co  opisano  też 

pkt. 4. Nie stwierdzono na przykład: 

a) 

Obróbek glifów okien (poz. 2.2.6.7 PFU Ok. 800 mb) 

b) 

Żaluzji zewnętrznych (poz. 2.2.6.8 PFU ok. 380-420m2) 

c) 

Parapetów zewnętrznych 

d) 

Drugorzędnych  elementów  konstrukcyjnych  takich  jak  wieńce,  podciągi,  stupy 

grubości ścian, ściany usztywniające itp. W zestawieniu występują jedynie elementy 

podstawowe takie jak ściany 25cm, stropy, schody, słupy okrągłe itp. 

e) 

Drobnych  elementów  wyposażenia  stałego  niewykazanych  wprost  w  projekcie 

koncepcyjnym  takich  jak: 

drabiny  do  wyłazów  dachowych,  drzwiczki  rewizyjne 

w zabudowach g/k lub do s

zachtów instalacji, murowane kominy dachowe itp. 


Analiza  kosztów  jednostkowych  poszczególnych  pozycji  w  zestawieniu  robót, 

uwzględnieniem dość ogólnego ich opisu budzi poważne zastrzeżenia co do rzetelności 

wyceny. Zdecydowana większość przeanalizowanych pozycji posiada ceny  zaniżone lub 

nieuwzględniające robót dodatkowych niewykazanych nigdzie indziej. Dla przykładu: 

a) 

Wykonanie elewacji w technologii lekkiej mokrej (poz. 65) wskazano cenę 200 zł/m2. 

W  naszej  ocenie  powinno  to  być  ok.  300  zł  (suma  pozycji  61,  62,  64,  71,  74,  75 

załącznika nr  2).  Dodatkowo,  cena  ta nie uwzględnia rusztowań,  profili  startowych, 

obróbek glifów itp. 

b) 

Wykonanie  izolacji  połaci  dachu  płaskiego  (poz.  60)  wskazano  cenę  250  zł/m2. 

naszej  ocenie  powinno  to  być  ponad  300  zł.  Cena  nie  powinna  być  niższa  od 

wykończenia  elewacji,  a  z  braku  innych  wykazanych  pozycji  powinna  też  zawierać 

wykonanie spadków, koryta odwadniającego itp. 

c) 

Wykonanie  biegu  schodów  (poz.  16  i  inne)  wskazano  cenę  464  zł/m2.  W  naszej 

ocenie powinno to być ok. 630 zł. 

d) 

Okna PCV (poz. 75) wskazano cenę 850 zł/m2. W naszej ocenie powinno to być ok. 

1200  zł  przy  uwzględnieniu  wysokich  wymagań  technicznych  w  tym  akustycznych 

i termicznych  zapisanych  w  PFU,  niestandardowej  kolorystyki  itp.  Dodatkowo 

w pozycji tej powinny 

być zawarte koszty parapetu, izolacji wiatrowej itp., które nie są 

wykazane w osobnych pozycjach 

e) 

Wykopy (poz. 1 i 19) wskazano cenę 62  zł/m2. W naszej ocenie powinno to być ok. 

80 zł. Dodatkowo, cena ta nie uwzględnia kosztów transportu gruntu i składowania. 

f) 

Nawierzchnie  sportowe  (poz.  16  dział  III)  wskazano  cenę  177  zł/m2.  Wraz 

podbudową  cena  ta  nie  powinna  być  niższa  niż  220zł  przy  zastosowaniu 

najtańszych materiałów. 

g) 

Nawierzchnia  placów  zabaw  (poz.  13  dział  III)  wskazano  cenę  355  zł/m2.  Wraz 

z podbu

dową cena ta nie powinna być niższa niż 440zł. 

h) 

Wyposażenie  placu  zabaw  (poz.  14  dział  III)  wskazano  cenę  50394zł  za  komplet. 

naszej ocenie powinno to być ok. 100 000 zł dla placu z min. 6 urządzeniami w tym 

dwa duże (pająk linowy i  zestaw  z 2 wieżami). Pojedyncze urządzenie kosztuje 8-20 

tyś. zł bez kosztów transportu które są istotne. 

Reasumując,  koszty  dla  poszczególnych  pozycji  oscylują  w  granicach  minimalnych 

realnych cen lub 10-

20% poniżej tych wartości ale bez uwzględnienia robót dodatkowych 

i towar

zyszących  które  też  muszą  być  wykonane.  Zestawienie  kosztów  nie  wskazuje 

żadnych kosztów ogólnych związanych z prowadzeniem budowy, żadnych kosztów robót 


niewskazanych  wprost  w  projekcie  koncepcyjnym  ani  też  żadnej  rezerwy  na  koszty 

nieprzewidziane, co jes

t niezbędne w realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj'  

Analiza  kosztów  robót  instalacyjny  w  budynku  nie  jest  możliwa,  ponieważ  roboty  te  są 

opisane jedną pozycją. Jednakże w naszej ocenie pozycja ta jest znacząco zaniżona. We 

wstępnej wycenie szacowaliśmy: 

a) 

Instalacje  sanitarne  wewnętrzne  łącznie  3  500  tyś.  zł.  (+/-  10%).  W  zestawieniu 

Oferenta wskazano 2 612 tyś. zł (wycena niższa o ok. 25%) 

b) 

Instalacje elektryczne tylko wewnętrzne łącznie 1 400 tyś. zł. (+/- 15%). W zestawieniu 

Oferenta wskazano 820 ty

ś. zł łącznie z terenem zewnętrznym (wycena niższa o ok. 

c) 

Instalacje  teletechniczne  z  automatyką  1  150  tyś.  zł.  (+/-  15%).  W  zestawieniu 

Oferenta wskazano 725 tyś. zł (wycena niższa o ok. 35%) 

Podsumowując,  na  podstawie  otrzymanego  kosztorysu  i  zestawienia  robót  nie  można 

jednoznacznie stwierdzić, aby cena oferty została skalkulowana należycie. W szczególności: 

Łączny  koszt  budowy  samego  budynku  bez  wyposażenia  i  zagospodarowania  terenu 

odbiega od kosztów porównywalnych obiektów o ponad 20%. 

2.  Zestawienie 

robót nie uwzględnia szeregu pozycji, a nie ma przesłanek wskazujących że 

prace te  są  uwzględnione  w  innych  pozycjach.  Kilka  pozycji  wydaje  się mieć  zaniżony 

przedmiar. 

Koszty  poszczególnych  pozycji  są  w  zdecydowanej  większości  poniżej  najniższych 

realnyc

h wycen lub nie uwzględniają robót dodatkowych które są niezbędne. 

Kosztorys  nie  wskazuje  na  uwzględnienie  w  wycenie  kosztów  ogólnych  związanych 

prowadzenie  budowy,  a  bardzo  niskie  stawki  w  poszczególnych  pozycjach  nie 

pozwalają założyć, że koszty te są ujęte proporcjonalnie w wycenie szczegółowej. 

Żadne  otrzymane  materiały  nie  wykazują  żadnych  specjalnych  okoliczności  które 

pozwoliłyby Oferentowi na przyjęcie tak niskich kosztów dla wszystkich rodzajów prac. 

W związku z powyższym prosimy o dalsze wyjaśnienia, w tym wskazanie czynników 

uzasadniających niską cenę za wykonanie zamówienia wraz z uzasadnieniem w jaki sposób 

i  w  jakim  stopniu  ich  istnienie  przekłada  się  na  obniżenie  kosztów  wykonania  zamówienia. 

Przedstawione  wyjaśnienia  winny  być  nie  tylko  konkretne,  ale  również,  w  uzasadnionych 

przypadkach, w celu ich uwiarygodnienia poparte stosownymi dowodami. 

(…) 

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Przystępujący złożył następujące wyjaśnienia: 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 


Załączony  kosztorys  jest  kosztorysem  uproszczonym  przedsiębiorcy,  zawierającym 

zagregowane  pozycje  kosztorysowe  uwzględniające  w  cenie  roboty  pomocnicze  przy 

wyszczególnionych  robotach  jak  np.  zagregowana  pozycja  Elewacja  lekka-mokra  zawiera 

glify  i  parapety.  Bazując  na  aktualnie  realizowanej  inwestycji  tj.  „Budowa  zespołu  szkolno-

przedszkolnego  przy  ul.  Anny  German  w  Warszawie  - 

ETAP  I”  realizowanej  dla  Miasta 

Stołecznego  Warszawa  Dzielnica  Żoliborz  na  podstawie  Umowy  nr  ŻOL-18IR-

C/V/P1/17/3/1357/126/127/2018-2021 zawartej w dniu 11.03.2019 przedstawiamy wyliczenie 

które  potwierdza  prawidłowość  naszej  ceny  ofertowej  w  odniesieniu  do  1  m2  powierzchni 

netto:  

Wartość  inwestycji  „Budowa  zespołu  szkolno-przedszkolnego  przy  ul.  Anny  German 

Warszawie” Cena netto I etap 40 216 260 zł netto + wartość robót etapu II 2 900 000 

netto  razem  43  116  260  zł  netto  /  13  104  m.  kw.  Pow.  netto  co  daje    3290,31,57  zł 

nett/m. kw. pow. netto   

Wartość oferty dla inwestycji „Rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 341 przy ul. Oławskiej 

3 (w formule zaprojektuj i wybuduj) w 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy” 18 967 479,67 

zł netto – 800 000,00 zł netto (prace projektowe) czyli 18 967 479,67 zł netto / 5499 m. 

kw. pow. netto daje nam 3303,78 zł/ m. kw.  pow. Netto  

Przykład ten pokazuje, że cena jest ceną rynkową i realną pozwalającą na płynna realizacje, 

która nie tylko pokrywa koszty wytworzenia ale zapewnia Wykonawcy marżę nie odbiegającą 

od średniego poziomu rentowności w budownictwie.  

Odpowiedź na pytanie 2 pkt a: 

Drzwi  wewnętrzne  policzone  wg.  zbiorczego  zestawienia  kosztów  dołączonego  do  pisma 

z dnia  17.03.2020  poz.  38-

42,44,45,54,55,57,98  dają  sumę  381,03m2  czyli  sumarycznie 

obmiar przyjęty w ofercie jest większy od Waszej prognozy o 15% co jednoznacznie przeczy 

tezie o zaniżonym obmiarze.  

Odpowiedź na pytanie 2 pkt b: 

naszych  analiz  wynika,  że  przyjęta  sumaryczna    ilość wystarczy  na    wybudowanie  boisk 

powierzchniach  gry  zgodnych    ze  specyfikacją  oraz  normowe  powierzchnie 

wokółboiskowe.  

Odpowiedź na pytanie 2 pkt c: 

Cena  ofertowa  zawiera  elementy  wyposażenia  wymienione  przez  Państwa,  elementy  te 

zostały  ujęte  w  teletechnice  (w  opisie  zaznaczono  że  cena  obejmuje  wyposażenie). 

załączeniu oferta firmy elektrycznej zawierająca wszystkie ww. elementy – Załącznik nr 1 

Oferta firmy QUMAN.  


Odpowiedź na pytanie 3 pkt a, b i c: 

Glify  okien,  parapety  zewnętrzne,  rusztowania  oraz  pozostałe  elementy    ujęte  są  w  cenie 

elewacji  co  potwierdza  oferta  firmy    TMŚ  Investment  sp.  z  o.o.  Załącznik  nr  2,  z  oferty  tej 

wynika,  ze  Wykonanie  1m2  kompletnej  elewacji  wraz  z  rusztowaniami,  obróbkami,  glifami, 

parapetami zewnętrznymi kosztuje 180zł/m2 co daje 20zł/m2 nadwyżki w stosunku do naszej 

ceny  ofertowej.  Nadwyżka  ta  może  zostać  wykorzystana  na  roboty  nieprzewidziane, 

sumaryczna  wartość  nadwyżki  to  35  326,00  zł.  Żaluzje  przeciwsłoneczne  wraz  z  ich 

zasilaniem elektrycznym są oczywiście ujęte w naszej ofercie w dziale instalacje elektryczne 

Załącznik nr 1 Oferta firmy QUMAN poz. 9.7.  

Odpowiedź na pytanie 3 pkt d: 

Przyjęto średnią grubość stropu 30cm co zawiera powiększoną ilość dla potrzeb belek wraz 

z wieńcami. Słupy w grubości ścian, ściany usztywniające itp. ujęte są w pozycjach (poz. 27, 

28, 29, 30, 46, 47, 48) dotyczących ścian zewnętrznych i wewnętrznych.  

Odpowiedź na pytanie 3 pkt e: 

Wymienione elementy wyposażenie nie są  elementami cenotwórczymi, koszt ich wykonania 

ujęty  jest  głównych  elementach  robót,  np.  koszt  drzwiczek  rewizyjnych  w  zabudowach  g/k 

ujęty jest w cenie ścian działowych, koszt i ilości murowanych kominów dachowych ujęty jest 

w cenie ścian.  

Odpowiedź na pytanie 4 pkt a: 

Glify  okien,  parapety  zewnętrzne,  rusztowania  oraz  pozostałe  elementy    ujęte  są  w  cenie 

elewacji  co  potwierdza  oferta  firmy    TMŚ  Investment  sp.  z  o.o.  Załącznik  nr  2,  z  oferty  tej 

wynika,  że  wykonanie  1m2  kompletnej  elewacji  wraz  z  rusztowaniami,  obróbkami,  glifami, 

parapetami zewnętrznymi kosztuje 180zł/m2 co daje 20zł/m2 nadwyżki w stosunku do naszej 

ceny  ofertowej.  Nadwyżka ta  może  zostać wykorzystana na  ewentualne roboty  dodatkowe, 

sumaryczna  wartość  nadwyżki  to  35  326,00  zł.  Dodatkowo  przedstawiamy  kopię  umowy 

firmą    „Niko”  P.  K.  Załącznik  Nr  3  realizowanej  przez  członka  konsorcjum  na  zadaniu 

inwestycyjnym  pn.:  Budowa  Hali  Sportowo-

dydaktycznej  przy  ulicy  Boguckiej  (Małopolska 

Arena lekkoatletyczna) w Wieliczce w Systemie „Zaprojektuj i wybuduj” wykonawca realizuje  

elewację w systemie lekka mokra w średniej cenie 150 zł/m2 netto. wraz z rusztowaniami i 

pracami  towarzyszącymi.  Uwzględniając  powyższe  podtrzymujemy  nasze  stanowisko  i 

potwierdzamy wykonanie w/w elementów w cenie 200,00 zł za 1 m2.  

Odpowiedź na pytanie 4 pkt b: 


Cena  przyjęta  została  na  bazie  dwóch  umów  zawartych  z  następującymi  firmami 

realizującymi  aktualnie  roboty  dachowe  na  bliźniaczej  inwestycji  (Budowa  zespołu  szkolno-

przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie).:  

BLADEX  POLSKA  Sp.  z  o.o.  Załącznik  nr  4  -  cena  dostawy  i  montażu  papy 

termozgrzewalnej wierzchniego krycia wraz z papą podkładową wynosi 60 zł/m2,  

Henkar  Sp.  z  o.o.  Załącznik  nr  5  -  cena  szlichty  cementowej  zbrojonej  włóknem  oraz 

warstwy  styropianu  EPS  1

00    gr.  20  cm  wraz  z  klinami  spadkowymi  i  folią  PE  gr.0,2 

wynosi 105zł/m2 ( w cenie zawarte jest profilowanie koryta odwadniającego).  

Sumując  ww.  ceny  otrzymujemy  cenę  jednostkową  kompletnego  dachu  w  wysokości  165 

zł/m2  co  daje  rezerwę  w  poz.  60  =  85zł  *  1798m2  =  152  830,00  zł.  Rezerwa  ta  zapewnia 

wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  nieprzewidzianych.  Dodatkowo  zwracamy  uwagę  na 

istotny element mający wpływ na kompleksową cenę dachu ujęty w naszej wycenie w pozycji 

64 tj. obróbki blacharskie w cenie łącznej 16 059,94 zł.  

Odpowiedź na pytanie 4 pkt c: 

Cena  przyjęta  z  oferty  cenowej  firmy  Progres  Budownictwo  A.  M.  która  obecnie  jest 

realizowana na inwestycji (Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w 

Warszawie) Załącznik nr 6. Wartość robocizny wraz z szalunkami i akcesoriami wynosi 340 

zł. Cenę betonu, sprzętu i akcesoriów przyjmujemy 80 zł/m2 co w podsumowaniu daje nam 

420,00 zł/m2. W związku z powyższym otrzymujemy rezerwę w wysokości 44zł/m2 x 121,67 

m2  (poz.  16,  17,  35,36, 

51,  52)  wynosi  5  353,48  zł.  Dodatkowo  biorąc  pod  uwagę  umowę 

zawartą przez Naszego partnera MTM Budownictwo z firmą P.H.U. H. B. Załącznik nr 7 na 

zadaniu inwestycyjny „Budowa Hali Sportowo Dydaktycznej przy ul. Boguckiej w Wieliczce w 

systemie za

projektuj i wybuduj” cena robocizny wykonania m2 schodów żelbetowych wynosi 

200  zł  netto.  W  w/w  umowie  nie  został  zawarty  koszt  deskowania  schodów  ale  rezerwa w 

wysokości 264 zł pozwala swobodnie wypracować ww. nadwyżkę w wysokości 44zł/m2  

Odpowiedź na pytanie 4 pkt d: 

Cena przyjęta na podstawie ofert firmy DOTO sp. z o.o. z dnia 06.03.2020 w wysokości 798 

zł za 1 m2, stolarki PCV, oferta zawiera wszystkie wymagania zapisane w PFU  – Załącznik 

nr  8  Nasza  cena  w  wysokości  850  zł/m2  zawiera  parapety  wewnętrzne  oraz  wszystkie 

akcesoria.  

Odpowiedź na pytanie 4 pkt e 

Cena  przyjęta  na  podstawie  realizowanej  umowy  podwykonawczej    nr  RAMDO/TB-113/19 

dnia  01.04.2019r.  Załącznik  nr  9  –  dotyczy  obecnie  wykonywanego  przez  Naszą  firmę 

zadania pt. „Budowa budynku usługowo – biurowego z mieszkaniami przy ul. Armii Krajowej 


46 w Pruszkowie na dz. nr ew. 280 obr. 23 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”    

Cena  wg  ww. 

umowy  podwykonawczej    20,00  zł/m3  x  4140,22m3  =  82804,40  zł.  Przyjęta 

wartość  robót  ziemnych  w  naszej  ofercie  według  poz.  1  i  19  =  258  313,23  zł    co  daje 

nadwyżkę w wysokości 175 508,83 zł.  

Odpowiedź na pytanie 4 pkt f: 

Cenę przyjęto w oparciu o ofertę firmy Eurogoma z dnia 19.02.2020r. Załącznik nr 10. Cena 

oferowanej  nawierzchni  sportowej  poliuretano

wej  wynosi  107,00  zł/m2  pozostałe  70  zł/m2 

wykorzystane będzie na wykonanie podbudowy.  

Odpowiedź na pytanie 4 pkt g: 

Cenę  przyjęto  w  oparciu  o  ofertę  firmy  Eurogoma  z  dnia  19.02.2020r.  Załącznik  nr  10 

Maksymalna  cena  oferowanej  nawierzchni  poliuretanowej 

wynosi  234,00zł/m2  co  daje 

121zł/m2  rezerwy  z  czego  61  zł  przyjęliśmy  na  wykonanie  podbudowy  a  pozostałe  60  zł 

stanowi rezerwę na wykonanie robót nieprzewidzianych. Szacowany obmiar w ilości 430 m2 

jest prawidłowy.   

Odpowiedź na pytanie 4 pkt h: 

Wyposażenie placu zabaw zostało przyjęte na podstawie następujących ofert:  

a) 

oferty  cenowej  renomowanej  firmy  SIMBA  z  dnia  20.02.2020r.  Załącznik  nr  11,  oferta 

zawiera  6  urządzeń  w  tym  dwa  duże  (pająk  linowy  -  piramida  i  zestaw  z  3  wieżami  – 

czyli  większy  niż  Wasze  oczekiwania).  Wartość  naszej  oferty  jest  niższa  od  ofert  firmy 

Simba 

– wynika to z przeprowadzonych negocjacji i udzielonego rabatu  w wysokości 15 

%. Załączona oferta potwierdza, że zawiera również koszty transportu.  

b)  oferty  cenowej  renomowanej  firmy  INTE

R  SYSTEM  z  dnia  20.02.2020r.  Załącznik  nr 

11A,  oferta  zawiera  5  urządzeń.  Załączamy  tą  ofertę  w  celu  udokumentowania  cen 

jednostkowych oraz potwierdzenie poziomu cen na poszczególne urządzenia.  

Jak wykazano powyżej wszystkie pozycje zawierają rezerwę na pokrycie ogólnych kosztów 

budowy  oraz  nieprzewidziane  sytuacje.  Realizując  tak  wiele  inwestycji  oświatowych 

wykonawca jest w stanie większość z nich przewidzieć.  

Odpowiedź na pytanie 5 pkt a: 

Potwierdzamy prawidłowość wyceny na poziomie 2 612 tyś. Wycena została opracowana na 

podstawie następujących parametrów:  

Wartość ofertowa wewnętrznej Instalacji Sanitarnej oraz instalacji wentylacji = 2 612 tyś / 

5 500 m2 (powierzchnia netto szkoły) = 475 zł/m2  


Wartość  umów    aktualnie  realizowanych  na  tożsamym  zadaniu  inwestycyjnym  pn. 

„Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie - ETAP I 

dla Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Żoliborz”:  

  Umowa  na  wykonanie  Instalacji  Wewnętrznej  sanitarnej  zawarta  z  firmą  UNIMAX 

S.A.- 

Załącznik nr 12 .= 2 880 tys / 13 100 tyś m2 (powierzchnia netto szkoły) = 220 

zł /m2  

  Umowa na wykonanie Instalacji Wentylacji  zawarta z firma Akan-Serwis sp. z o.o. - 

Załącznik nr 13  = 2 900 tyś / 13 100 tyś m2 (powierzchnia netto szkoły) = 221 zł/m2  

  łączny  koszt  wykonania  instalacji  sanitarnych  wewnętrznych  oraz  wentylacji  = 

441zł/m2  co  daje  rezerwę  na  wykonanie  robót  nieprzewidzianych  w  wysokości 

34zł/m2  

Wartość  umów  aktualnie  realizowanych  na  również  tożsamym  zadaniu  inwestycyjnym 

pn.  „Adaptacja  i  rozbudowa  budynku  przy  ul.  Wysockiego  51  na  potrzeby  szkoły 

zawodowej 

– ETAP I dla Miasta Stołecznego Warszawa – Dzielnica Targówek”:  

  Umowa  na  wykonanie  Instalacji  Wewnętrznej  sanitarnej  z  firmą  „MES”  S.C.- 

Załącznik nr 14 = 920 tyś / 3 356,10 m2 (powierzchnia netto szkoły) = 274,13 zł/m2  

  Umowa na wykonanie Instalacji Wewnętrznej wentylacji z firmą „AKAN SERWIS” Sp. 

z  o.o.  - 

Załącznik  nr  15 =  680 tyś  /  3 356,10  m2 (powierzchnia netto szkoły)  =  202 

zł/m2  

  łączny koszt wykonania instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz wentylacji = 476,13 

zł/m2  W/w  dwa przykłady  potwierdzają poprawność  przyjętej  ceny  jednostkowej  na 

m2.  

Dodatkowo  zgodność  przyjętej  prognozy  dotyczącej  wykonania  wewnętrznej  instalacji 

sanitarnej potwierdzają  następujące oferty:  

  z  dnia  09.03.2020r.,  od  firmy  Unimax  S.A.  na  wykonanie  wewnętrznej  instalacji 

sanitarnej  na  kwotę  1  337  tyś  podzielona  przez  5500  m2  =  243  zł/m2  (cena  przed 

negocjacjami czyli bez upustu) 

– Załącznik nr 16  

  z  dnia  06.03.2020r.,  od  firmy  AKAN  SERWIS  na  wykonanie  instalacji  wentylacji 

klimatyzacji na kwotę 1 275  tyś podzielona przez 5500 m2 = 232 zł/m2 (cena przed 

negocjacjami czyli bez upustu) - 

Załącznik nr 17  

  łączny  koszt  wykonania  instalacji  sanitarnych  wewnętrznych  oraz  wentylacji  =  475 

zł/m2   

Odpowiedź na pytanie 5 pkt b i c: 


W  załączeniu  oferta  firmy  QUMAN  z  dnia  05.03.2020  zawierająca  szczegółowe  pozycje 

dotyczące instalacji elektrycznych wewnętrznych, zewnętrznych i teletechnicznych, oferta ta 

nie  tylko  potwierdza  przyjęte  przez  na  ceny  ofertowe  ale  dodatkowo  uwzględnia  nadwyżkę 

na  ewentualne  roboty  nieprzewidziane  w  wysokości  około  100  tyś  –  Załącznik  nr  1  Oferta 

firmy  QUMAN.  Biorąc  pod  uwagę  umowę  aktualnie  realizowaną  przez  firmę  EIT  Systemy 

Inżynierskie  Sp.  z.o.o  Załącznik  nr  18  na  tożsamym  zadaniu inwestycyjnym  pn.  „Adaptacja 

rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły  zawodowej  – ETAP I” dla 

Miasta  Stołecznego  Warszawa  –  Dzielnica  Targówek    otrzymujemy  zbieżną  cenę  za  m2 

wykonania  instalacji  elektrycznej  i  teletechnicznej.  Według  w/w  umowy  wartość  1  000  tyś  / 

3356,1  m2  (powierzchnia  netto  szkoły)  =  297,96zł  /m2  Wartość  naszej  oferty  instalacji 

elektrycznej wynosi 1 549 tyś / 5 500 m2 = 281,63zł/m2 W/w wartości są bardzo zbliżone co 

potwierdza  realność  i  aktualność  przyjętej  wyceny.  W  celu  dodatkowego  potwierdzenia 

uwierzytelnienia  naszej  ceny  ofertowej  przedstawiamy  dodatkową    umowę  aktualnie 

realizowaną  na  tożsamym  zadaniu  inwestycyjnym  pn.  „Budowa  zespołu  szkolno-

przedszkolnego  przy  ul.  Anny  German  w  Warszawie  - 

ETAP  I  dla  Miasta  Stołecznego 

Warszawa 

Dzielnica Żoliborz”: Zgodnie z umową z firmą „S. Instalacje i pomiary elektryczne” 

Załącznik  nr  19  wartość  Instalacji  elektrycznej  i  teletechnicznej  wynosi  2  475  tyś  /  13  100 

tyś/m2 (powierzchnia netto szkoły) = 188 zł/m2. Ww. wartość jest znacząco niższa od naszej 

ceny ofertowej przyjętej na poziomie 281,63zł/m2.  

Podsumowując, na podstawie załączonych umów, ofert oraz wyliczeń można jednoznacznie 

stwierdzić, że cena oferty została skalkulowana należycie, w szczególności:  

Łączny  koszt  budowy  samego  budynku  wraz  z  wyposażenia  i  zagospodarowaniem 

terenu nie odbiega od kosztów porównywalnych obiektów.  

Zestawienie  robót  uwzględnia  wszystkie  pozycje  ujęte  w  SIWZ  oraz  PFU,  dodatkowo 

informujemy, że roboty żelbetowe oraz murowe wyceniliśmy z bezpieczną nadwyżką tak 

aby zapewnić sobie bufor bezpieczeństwa w przypadku wystąpienie ewentualnych robót 

nieprzewidzianych. Dobrym przykładem są następujące rodzaje robót:  

a)  zbrojenie  (poz.  18,  37,  53)  - 

cena  przyjęta  w  ofercie  w  wysokości  5  827,33  zł  za  1 

tonę gdzie aktualna  rynkowa cena dostawy  i montażu  zbrojenia to 4 100,00  zł  za 1 

tonę co daje rezerwę finansową wysokości około 550 tyś.  

b) 

roboty  murowe  (poz.  27,  28,  29,  30,  46,  47,  48)  wg  oferty  przyjęto  195,13  zł/m2, 

przyjęta cena jest w zupełności wystarczająca, wynika to z następującego wyliczenia: 

cena  materiału  60  zł/m2,  cena  robocizny  47zł/m2  otrzymujemy  rezerwy  około  88 

zł/m2 co globalnie daje 5100 m2. x 88 zł/m2 = 448 tyś, cena robocizny na podstawie 

zawartej  umowy  z  podwykonawcą  Panem  K.  K.  Załącznik  3,  realizowanej  na 


bliźniaczej  inwestycji  (Budowa  zespołu  szkolno-przedszkolnego  przy  ul.  Anny 

German w Warszawie).  

Załączone  umowy  i  oferty  potwierdzają  jednoznacznie,  ze  koszty  poszczególnych 

pozycji  są  w  zdecydowanej  większości  powyżej  realnych  wycen  oraz    uwzględniają 

roboty dodatkowe które są niezbędne w tego typu inwestycjach.  

Biorąc  pod  uwagę  ww.  argumenty  jednoznacznie  potwierdzamy  że  nasza  oferta  z  dnia 

10.03.2020 jest prawidłowa. Potwierdzają to wyżej wymienione wyliczenia poparte dowodami 

w  postaci  aktualnych  ofert  oraz  zawartych  i  realizowanych  umów.  Sposób  wyceny  został 

nam  narzucony  poprzez  formułę  przetargu  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  Wycena  tego  typu 

inwestycji w oczywisty sposób musi opierać się na dużym stopniu ogólności a zagregowane 

p

ozycje  kosztorysowe  uwzględniają  w  cenie  nie  tylko  roboty  podstawowe  ale  również 

wszelkie  prace  towarzyszące  i  przynależne  do  danej  grupy  robót.  Udostępniona  w  SIWZ 

dokumentacja nie pozwala przygotować szczegółowego kosztorysu a tylko wycenę o dużym 

stopni

u  ogólności.  Dotychczasowe  długoletnie  doświadczenie  członków  konsorcjum 

realizacji  zbliżonych  inwestycji  pozwoliło  nam  przygotować  kompletną  ofertę 

odpowiadającą wymogom  SIWZ.  Przyjęte  ceny są prawidłowe,  aktualne  i  potwierdzone nie 

tylko  ofertami  spraw

dzonych  firm  wykonawczych  ale  również  aktualnie  realizowanymi 

umowami

.  Potwierdzamy  również,  że  zastosowane  ceny  uwzględniają  specyfikę 

uwarunkowania rynku stołecznego.  

W  dniu  27  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty 

Przystępującego jako najkorzystniejszej. 

Izba zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  przystąpiło 

Konsorcjum: 

PBO Śląsk Sp. z o.o., MTM Budownictwo Sp. z o.o.  

Odwołujący  jako  zarzut  główny  podniósł  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Przystępującego  w  wyniku  oceny  pierwszych  wyjaśnień  i  bezpodstawne  wezwanie  do 

złożenia  kolejnych  wyjaśnień.  Z  ostrożności,  jako  zarzut  ewentualny,  Odwołujący  podniósł 

zaniechanie odrzuce

nia oferty Przystępującego w wyniku oceny kolejnych wyjaśnień.  


Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  poinformował,  że  uwzględnia 

zarzuty dotyczące zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego z uwagi na to, że złożone 

wyjaśnienia  nie  wykazały,  że  cena  oferty  nie  jest  rażąco  niska  oraz  wyboru  oferty 

Przystępującego  jako  najkorzystniejszej.  Zamawiający  nie  uwzględnił  zarzutu  dotyczącego 

ponownego  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  ceny.  Wobec  zgłoszenia  przez 

Przystępującego 

sprzeciwu 

wobec 

tego 

uwzględnienia, 

odwołanie 

podlegało 

merytorycznemu rozpoznaniu w całości. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie  z  art.  89  ustawy  Pzp  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  zawiera  rażąco 

niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

St

osownie  do  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich 

istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia 

budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodni

e  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1)  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r. 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177);  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;  

3)  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

4) wynikaj

ącym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

Art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp  stanowi,  że  w  przypadku  gdy  cena  całkowita  oferty  jest 

niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia; 


2)  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktual

izowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

Zgodnie  z  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp  o

bowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera 

rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

Stosownie  do  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  z

amawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy, 

który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi 

dowodami  po

twierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia. 

W  świetle  powyższych  przepisów  skierowanie  wezwania  do  wyjaśnienia  ceny  oferty 

powoduje  powstanie  po  stronie  wykonawcy  obowiązku  przedstawienia  rzetelnych, 

wyczerp

ujących i popartych dowodami wyjaśnień co do sposobu kalkulacji ceny, przyjętych 

założeń, uwzględnionych czynników kosztotwórczych i innych okoliczności mających wpływ 

na  wysokość  zaoferowanej ceny.  Jak  bowiem  wynika z  przepisów  art.  90 ust.  2 i  3 ustawy 

P

zp,  na  wykonawcy  spoczywa  ciężar  wykazania  prawidłowości  ceny,  a  niewywiązanie  się 

tego  obowiązku  skutkuje  koniecznością  odrzucenia  oferty.  Zatem  konsekwencją  złożenia 

wyjaśnień,  które  nie  pozwalają  stwierdzić,  że  zaoferowana  cena  jest  realna,  nie  są 

wyc

zerpujące  i poparte  dowodami,  jest  –  w  świetle  przywołanych  przepisów  ustawy  – 

obowiązek  odrzucenia  oferty,  nie  zaś  kierowanie  kolejnego  wezwania  ze  szczegółowymi 

pytaniami.  

Jakkolwiek ustawa nie stanowi zawiera literalnego zakazu kierowania do wykonawcy 

kolejnych  wezwań  w  sytuacji,  gdy  złożone  wyjaśnienia  są  niewystarczające,  to  zakaz  taki 

wynika jednak z przepisów art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Po  pierwsze, 

z  przepisów  tych  wprost  wynika,  że  niewywiązanie  się  przez  wykonawcę 

ciężaru  wykazania  prawidłowości  ceny  aktualizuje  obowiązek  jej  odrzucenia.  Po  drugie 

zauważenia  wymaga,  że  dopuszczenie  wielokrotnego  wzywania  do  wyjaśnień  może 

prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Gdyby  bowiem  przyjąć,  że  złożenie  niewystarczających  wyjaśnień  powinno  skutkować 

kolejnym  wezwaniem,  to  powstaje  pytanie,  ile  takich  kolejnych  szans  wykonawca  powinien 

otrzymać  i  czy  prowadzenie  procedury  wyjaśniającej  powinno  trwać  tak  długo,  aż 

wyjaśnienia  będą  mogły  być  uznane  za  wystarczające.  W  takiej  sytuacji,  która  daje 

zamawiającego  prawo  uznaniowego  decydowania  o  tym,  ile  razy  wykonawca  otrzyma 

możliwość  uzupełnienia  i  doprecyzowania  swoich  wyjaśnień,  powstaje  też  ryzyko 

nierównego  traktowania  wykonawców  poprzez  zróżnicowanie  ich  szans  na  wykazanie 


prawidłowości  ceny.  W  związku  z  tym  w  orzecznictwie  Izby  ukształtowane  i  trwale 

prezentowane  jest  stanowisko

,  zgodnie  z  którym  zasadą  jest  jednokrotne  wezwanie  do 

złożenia wyjaśnień dotyczących ceny, a czynność ponownego wezwania można by uznać za 

usprawiedliwioną  tylko  wtedy,  gdyby  złożone  wyjaśnienia,  które  można  uznać  za  rzetelne 

i wiarygodne, 

dostarczyły  określonych  informacji  powodujących  nowe,  wymagające 

usunięcia  wątpliwości  lub  obejmują  kwestie,  co  do  których  zamawiający  musi  się  jeszcze 

ostatecznie upewnić. Nie można jednak oczekiwać ponownego wezwania do wyjaśnień, jeśli 

wykonawca  w 

odpowiedzi na pierwsze wezwanie, nie wywiązuje się ze spoczywającego na 

nim obowiązku, składając wyjaśnienia ogólne, nieprecyzyjne i gołosłowne.  

Stwierdzić  również  należy,  że  skierowanie  do  wykonawcy  ogólnego  wezwania,  bez 

sformułowania precyzyjnych pytań,  nie zwalnia  ze złożenia  wyczerpujących  wyjaśnień  i  nie 

może  stanowić  usprawiedliwienia  dla  kontynuowania  procedury  wyjaśniającej.  Jeśli 

Zamawiający  nie  wskazał  w  wezwaniu,  jakie  kwestie  należy  w  wyjaśnieniach  uwzględnić, 

wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać  prawidłowość  kalkulacji  ceny  we  wszystkich  jej 

aspektach. 

W  rozpoznawanej  sprawie  w  ocenie  Izby  nie  ma  wątpliwości,  że  Przystępujący 

wyjaśnieniach  złożonych  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  11  marca  2020  r.  nie  wykazał 

prawidłowości  zaoferowanej  ceny.  Złożone wyjaśnienia w  zdecydowanej  części  są zbiorem 

ogólników  i  gołosłownych  oświadczeń,  niepozwalających  zweryfikować  faktycznej 

poprawności  kalkulacji.  Zostały  sformułowane  w taki  sposób,  że  mogłyby  zostać  złożone 

innych  postępowaniach,  nie  przedstawiają  bowiem  założeń  i szczegółów  kalkulacji  dla 

potrzeb konkretnego przedmiotu zamówienia i określonych przez Zamawiającego wymagań.  

Część opisowa złożonych wyjaśnień zawiera całkowicie gołosłowne zapewnienie, że 

zaoferowana  cena  nie  jest  rażąco  niska  oraz  powołanie  się  na  doświadczenie  wykonawcy. 

Przystępujący  wskazał  na  zadania,  które  zrealizował  w  przeszłości  oraz  które  wykonuje 

obecnie (w tym na terenie Warszawy), przy czym nie wiadomo, w jaki sposób okoliczności te 

wpłynęły  na  optymalizację  ceny  czy  redukcję  kosztów.  Podobnie  w  najmniejszym  nawet 

stopniu  nie  zostało  wykazane,  w  jaki  sposób  doświadczenie  przyszłego  podwykonawcy, 

który  ma  wykonać  projekt,  wpływa  na  wysokość  ceny  ofertowej.  Przystępujący  przedstawił 

ogólnikową i niewiele wnoszącą do sprawy argumentację o skalkulowaniu ceny na podstawie 

bogatego doświadczenia wykonawcy, nie przedstawił jednak konkretnych założeń przyjętych 

do  tej  kalkulacji. 

Żadnych  innych  okoliczności  w  tej  części  wyjaśnień  nie  tylko  nie 

udowodniono, ale nawet nie przywołano.  

Z  kolei  załączona  do  wyjaśnień  kalkulacja  zawiera  rozbicie  ceny  ofertowej 

podziałem  na  pozycje  scalone.  Nie  można  na  jej  podstawie  ustalić,  czy  w  cenie  zostały 


uwzględnione  wszystkie  czynniki  kosztotwórcze  na  realnym  poziomie,  przedstawia  ona 

strukturę ceny bez wykazania szczegółów przyjętych założeń i ich prawidłowości. Nie sposób 

powziąć z niej żadnych informacji na temat jakichkolwiek okoliczności pozwalających obniżyć 

koszty  realizacji  zadania. 

Kalkulacja  ta,  bez  doprecyzowania  przyjętych  założeń  i  bez 

złożenia  dowodów  pozwalających  zweryfikować  jej  wiarygodność,  nie mogła  być  podstawą 

do  stwierdzenia,  że  złożone  wyjaśnienia  są  co  do  zasady  prawidłowe  i  wyczerpujące, 

wymagają jedynie nieznacznego doprecyzowania czy uzupełnienia.  

O  tym,  że  złożona  kalkulacja  w  postaci  „Zbiorczego  zestawienia  robót”  oraz 

„Zestawienia szczegółowego robót na bazie cen jednostkowych” była niewystarczająca i nie 

pozwalała uznać, że Przystępujący wykazał realność ceny, najlepiej świadczy treść drugiego 

wezwania do wyjaśnień, w którym sam Zamawiający wskazał liczne braki i wątpliwości co do 

przedstawionej  kalkulacji.  Wszystkie  wskazane  prz

ez  Zamawiającego  kwestie  powinny 

stanowić  podstawę  do  uznania,  że  wykonawca  nie  sprostał  ciężarowi  wykazania  realności 

ceny,  a  w  konsekwencji  do  odrzucenia  oferty,  nie  zaś  do  udzielenia  Przystępującemu 

kolejnej szansy na złożenie szczegółowych wyjaśnień.  

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Zamawiającego  i  Przystępującego,  że  pierwsze 

wyjaśnienia  nie  mogły  być  ocenione  negatywnie  z  uwagi  na  takie  okoliczności,  jak 

prowadzenie postępowania w formule zaprojektuj i wybuduj oraz ryczałtowy charakter ceny. 

W  ocenie  I

zby  powyższe  okoliczności  tym  bardziej  przesądzają  o  tym,  że  wykazanie 

realności ceny wymaga zaprezentowania przez wykonawcę założeń przyjętych do kalkulacji 

uwzględnionych rodzajów ryzyka, którymi realizacja zamówienia – ze względu na wskazaną 

wyżej formułę – jest szczególnie obarczona. Okoliczność, że na etapie kalkulacji ceny obiekt 

nie  jest  jeszcze  zaprojektowany,  nie  może  przecież  świadczyć  o  tym,  że  podstawy 

założenia przyjęte do kalkulacji nie zostały poddane analizie i opracowaniu, a zaoferowana 

cena  jest  wynikiem  dowolnej  decyzji  wykonawcy. 

Również  ryczałtowy  charakter  ceny  nie 

oznacza, że wykonawca jest zwolniony z jej prawidłowej kalkulacji i z obowiązku wykazania 

jej  realności.  Jeżeli  wykonawca  rzetelnie  skalkulował  cenę  oferty,  to  musiał  tę  kalkulację 

oprzeć na szczegółowych analizach i założeniach, które w wyjaśnieniach powinien ujawnić. 

W  rozpoznawanej  sprawie  tak  się  nie  stało,  co  w konsekwencji  powinno  skutkować 

odrzuceniem oferty Przystępującego. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Zamawiający naruszył przepisy art. 89 

ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  ich  niezastosowanie.  Ponieważ 

naruszenie to miało wypływ na wynik postępowania, odwołanie – stosownie do art. 192 ust. 2 

ustawy Pzp 

– podlegało uwzględnieniu. 


W

obec  uwzględnienia  zarzutu  głównego,  podniesiony  jedynie  z  ostrożności  zarzut 

ewentualny,  dotyczący  oceny  drugich  wyjaśnień  złożonych  przez  Przystępującego,  nie 

podlegał  merytorycznemu  rozpoznaniu.  W  związku  z  tym  ocenie  Izby  nie  podlegały  też 

złożone przez Odwołującego i Przystępującego dowody dotyczące wyjaśnień udzielonych na 

wezwanie z 23 marca 2020 r. 

kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt  1  i  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972). Izba uznała, że za wynik postępowania w całości odpowiada 

Przystępujący, na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 3 lit. b ustawy Pzp. Należało bowiem wziąć 

pod  uwagę,  że  w  odwołaniu  został  podniesiony  zarzut  główny  dotyczący  bezpodstawnego 

wezwania do kolejnych wyjaśnień oraz zarzut ewentualny dotyczący zaniechania odrzucenia 

oferty  Przystępującego  w  wyniku  oceny  drugich  wyjaśnień,  a  uwzględnienie  przez 

Zamawiającego jednego z tych zarzutów (zarzutu ewentualnego) przesądza o całości wyniku 

postępowania  odwoławczego.  Przy  tak  sformułowanych  zarzutach  uwzględnienie  jednego 

nich  przy  braku  sprzeciwu  ze  strony  Przystępującego  byłoby  podstawą  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  w całości.  Skoro  sprzeciw  taki  został  wniesiony, 

odpowiedzialność za cały wynik postępowania odwoławczego ponosi Przystępujący.  

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel