KIO 980/20 Sygn. akt: KIO 985/20 WYROK dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 25 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 980/20 

Sygn. akt: KIO 985/20 

WYROK 

  z dnia 15 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Brzeska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  9  czerwca  2020  r., 

odwołań  wniesionych  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej odpowiednio w dniach: 7 i 8 maja 2020 r. przez wykonawców: 1) 

SMCE  Europe  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku (sygn.  akt  KIO  980/20)  oraz  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  BBC  Best  Building  Consultans  Sp.  z 

o.o.  Sp.  K.  oraz  Ł.  Z.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  BBC  Best  Building 

Consultans  Nadzory  i  Doradztwo  Budowlane  Ł.  Z.  z  siedzibą  w  Żyrardowie  (sygn.  akt  KIO 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Tramwaje Warszawskie Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie  

orzeka: 

Oddala oba odwołania;  

Kosztami postępowania obciąża wykonawców: 1) SMCE Europe Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Gdańsku  (sygn.  akt  KIO  980/20)  oraz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia:  BBC  Best  Building  Consultans  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  oraz  Ł.  Z. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  BBC  Best  Building  Consultans 

Nadzory  i  Doradztwo  Budowlane  Ł.  Z.  z  siedzibą  w  Żyrardowie  (sygn.  akt  KIO 

985/20) i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  30  000  zł  00  gr 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez Odwołujących 

się tytułem wpisów od odwołań, w tym:  

A) kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną 

przez 

wykonawcę SMCE Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku tytułem wpisu od 

odwołania (odwołanie o sygn. akt KIO 980/20);  


B) kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną 

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  BBC  Best 

Building Consultans Sp. z o.o. Sp. K. oraz Ł. Z. prowadzący działalność gospodarczą 

pod  firmą  BBC  Best  Building  Consultans  Nadzory  i  Doradztwo  Budowlane  Ł.  Z.  z 

siedzibą  w  Żyrardowie  tytułem  wpisu  od  odwołania  (odwołanie  o  sygn.  akt  KIO 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt: KIO 980/20, KIO 985/20 

U z a s a d n i e n i e 

Za

mawiający – Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi 

w   trybie  przetargu  nieograniczonego  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo  zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”),  postępowanie  o 

udzielenie zamówienia pn: „Zarządzanie kontraktem pn. Budowa zajezdni Annopol”.  

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołania o sygn. akt: KIO 980/20 

Wykonawca  SMCE  Europe  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku  (zwany  dalej  również: 

Odwołującym  SMCE”)  w  dniu  7  maja  2020  r.  (data  wpływu  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej)  złożył  odwołanie  na  czynność  wykluczenia go  z  postępowania  na  podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Odwołujący SMCE zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 

24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp 

poprzez  uznanie,  że  Odwołujący  SMCE  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W  konsekwencji  Odwołujący  SMCE  wniósł  o 

uwzględnienie  odwołania  i  unieważnienia  czynności  wykluczenia  ww.  Odwołującego  z 

postępowania.  Odwołujący  SMCE  w  uzasadnieniu  odwołania  wskazał,  że  w  zakresie 

doświadczenia  pana  S.  P.  (na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru  specjalności  instalacyjnej  w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) jako „ informacje 

(...)  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia"  w  zakresie  doświadczenia  eksperta  uznać  należy 

liczbę  inwestycji  w  realizacji  których  uczestniczył  ekspert  —  pkt  15.1.3  oraz  15.2.3  SIWZ. 

Miejsce  realizacji  inwestycji,  jej  nazwa  czy  też  inne  informacje  jej  dotyczące  są  bez 

znaczenia dla decyzji o punktacji 

doświadczenia eksperta. Tym samym uznać należy, że w 

tym  zakresie  mogłoby  dojść  do  sytuacji  przewidzianej  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp 

wtedy,  gdyby  Odwołujący  podał  nieprawdziwe  informacje  co  do  liczby  inwestycji  podczas 

realizacji  których  ekspert  zdobywał  doświadczenie  -  gdyż  nieprawdziwa  informacja  w  tym 

zakresie prowadziłaby do przyznania innej ilości punktów, a zatem mogłaby mieć wpływ na 

wynik  postępowania.  Tym  samym  omyłka  Odwołującego  SMCE  nie  należy  do  kategorii 

informacji (...) mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 


w postępowaniu o udzielenie zamówienia - gdyż Odwołujący podał prawdziwą i prawidłową 

liczbę  inwestycji  podczas  realizacji  których  ekspert  zdobywał  doświadczenie.  W  ocenie 

Odwołującego  SMCE  w  niniejszym  przypadku  nie  zaistniały  co  najmniej  2  przesłanki,  tj. 

Odwołujący dołożył należytej staranności przy przedstawianiu informacji, a informacje które 

okazały  się  błędne  nie  były  informacjami  mającymi  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu. Dodatkowo, Odwołujący wskazał, że w toku postępowania 

wyjaśnił, że omyłka nie została przez niego zawiniona - bazował na informacji od podmiotu 

trzeciego  podczas  współpracy  z  którym  ekspert  zdobywał  doświadczenie.  Omyłka 

najprawdopod

obniej  miała  charakter  pisarski  (pomylenie/przesunięcie  kolumn  tabeli)  -  w 

zakresie  pozostającym  bez  wpływu  na  informacje  mające  znaczenie  dla  przebiegu 

postępowania.  Zamawiający  w  toku  postępowania  zwrócił  się  do  Odwołującego  o 

wyjaśnienia w tym zakresie - co potwierdza – w jego ocenie - pogląd, że omyłka ta należy do 

kategorii możliwych do wyjaśnienia.  Gdyby  bowiem  Zamawiający  uznał, że dokonywanie w 

tym  zakresie  wyjaśnień  jest  niemożliwe,  nie  kierowałby  do  Odwołującego  w  tym  zakresie 

żadnych wezwań. 

W zakresie doświadczenia pana J. K. (Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej 

drogowej),  Odwołujący  wskazał,  że  w  tym  zakresie  nie  doszło  do  podania  nieprawdziwej 

informacji.  Pan  J.  K. 

pełnił  funkcję  Kierownika  budowy  na  inwestycji  „  Budowa  linii 

tramwajowej na Tarchomin (Etap III) wraz z rozbudową układu drogowego ul. Światowida w 

Warszawie” w okresie od października 2019 r. do lutego 2020 r. a częścią tej inwestycji jest 

realizacja  roboty  bu

dowlanej  w ramach której  wykonano  2  200  mtp  torowiska  w konstrukcji 

bezpodsypkowej.  Okoliczności  tej  Zamawiający  nie  sfalsyfikował,  zatem  brak  jest  podstaw 

do  przyjęcia,  że  Odwołujący  podał  nieprawdziwe  informacje.  Uzasadniając  wykluczenie 

Odwołującego,  Zamawiający  wyraźnie  wskazał  na  interpretację  zapisów  SIWZ  opartych  na 

intencjach - 

zatem z przekroczeniem granic ścisłej, literalnej wykładni. Tym samym pogląd o 

podaniu  nieprawdziwej  informacji  nie  znajduje 

–  w  ocenie  Odwołującego  -  podstaw. 

Końcowo  Odwołujący  SMCE  wskazał,  że  jak  sam  Zamawiający  podał  w  pkt  11.13 

Zawiadomienia  o  wykluczeniu  Wykonawców  oraz  odrzuceniu  oferty”:  Wskazana  wyżej 

inwestycja  realizowana  jest  przez  dwóch  zamawiających  Zarząd  Transportu  Miejskiego  w 

Warszawskie  (wskazany  w  Wykazie)  oraz  Tramwaje  Warszawskie  sp.  Z  o.o.  Tym  samym 

Zamawiający dysponuje wiedzą na temat wykazanej inwestycji. "Co powoduje niemożliwość 

powołania się przez Zamawiającego w zakresie tej inwestycji na art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

Pzp.  


Odwołania o sygn. akt: KIO 985/20 

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  BBC  Best  Building 

Consultans Sp. z o.o. Sp. K. oraz Ł. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BBC 

Best  Building  Consultans  Nadzory  i  Doradztwo  Budowlane  Ł.  Z.  z  siedzibą  w  Żyrardowie 

(zwani dalej również: „Odwołującym BBC”) w dniu 8 maja 2020 r. (data wpływu do Prezesa 

K

rajowej Izby Odwoławczej) złożyli odwołanie na czynność wykluczenia go z postępowania 

na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P

zp.  Odwołujący  BBC  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp 

poprzez  uznanie,  że  Odwołujący  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu,  że  w  toku  przedmiotowego  postępowania 

naruszono następujące przepisy ustawy: art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 

1b  pkt  3)  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  bezzasadne  wykluczenie 

Odwołującego BBC z postępowania mimo, iż nie zostały spełnione wszystkie przesłanki do 

zastosowania przepisu art. 24 ust. 1 pkt  17 ustawy 

Pzp, bowiem Odwołujący w odniesieniu 

do  doświadczenia  osoby  wskazanej  na  stanowisko  Inżyniera  Kontraktu  -  Pana  A.  D.  nie 

przedstawił  Zamawiającemu  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  informacji 

wprowadzających  w  błąd,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; ewentualnie: art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp w zw. art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w zw. z 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie wezwania Odwołującego BBC do uzupełnienia 

dokum

entów  potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności  technicznej  i  zawodowej  -  pkt  5.1.2.2  ppkt  1  Rozdziału  l  SIWZ  i  bezzasadne 

wykluczenie Odwołującego z postępowania przed zastosowaniem procedury opisanej w art. 

26  ust.  3  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania; 

dokonania  powtórnej  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

Odwołującego;  ewentualnie  -  wezwania  Konsorcjum  BBC  do  uzupełnienia  dokumentów 

potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej i zawodowej. 


Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  treść  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  oferty wykonawców: 1)  SMCE  Europe  Sp. z  o.o.  z  siedzibą w 

Gdańsku  oraz  2)  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

BBC  Best  Building  Consultans  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  oraz  Ł.  Z.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  BBC  Best  Building  Consultans  Nadzory  i  Doradztwo 

Budowlane Ł. Z. z siedzibą w Żyrardowie, jak również oświadczenia i stanowiska stron 

oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego  złożone  w trakcie  rozprawy,  skład 

orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:  

Izba  rozpoznała  łącznie  oba  odwołania  w  związku  z  treścią  zarządzenia  Prezesa 

Krajowej  Izb

y  Odwoławczej  wydanego  w  tym  przedmiocie.  Izba  nie  znalazła  podstaw  do 

odrzucenia żadnego z rozpoznawanych odwołań w związku z tym, iż nie została wypełniona 

żadna  z  przesłanek  negatywnych,  uniemożliwiających  merytoryczne  ich  rozpoznanie 

wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Izba  stwierdziła  także,  iż  Odwołujący  spełniają  przesłanki  wniesienia  odwołania 

określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  dniu  8  maja  2020  r.  (  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

980/20)  wezwał  wykonawców  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  oraz 

przekazał  im  kopię  wniesionego  odwołania.  Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego 

postępowania  po  stronie  Zamawiającego  w  dniu  13  maja  2020  r.  zgłosili  przystąpienie 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: BBC Best Building Consultans 

Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  oraz  Ł.  Z.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  BBC  Best 

Building  Consultans  Nadzory  i  Doradztwo  Budowlane  Ł.  Z.  z  siedzibą  w  Żyrardowie.  Izba 

postanowiła nie dopuścić do udziału w niniejszym postępowaniu odwoławczym wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  BBC  Best  Building  Consultans  Sp.  z 

o.o.  Sp.  K.  oraz  Ł.  Z.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  BBC  Best  Building 

Consultans  Nadzory  i  Doradztwo  Budowlane  Ł.  Z.  z  siedzibą  w  Żyrardowie.  Do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  wprawdzie  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  pochodzące  od  ww.  wykonawców,  jednakże 

wniesione  po  terminie  określonym  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp.  Stosownie  do 

przywoływanego  przepisu  Wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do 

której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której 


pr

zystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się 

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Jak  wynikało  z  dokumentacji  postępowania  przesłanej  przez  zamawiającego, 

zamawiający  kopię  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego  przesłał  wykonawcom  wspólnie  ubiegającym  się  o  udzielenie 

zamówienia:  BBC  Best  Building  Consultans  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  oraz  Ł.  Z.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  BBC  Best  Building  Consultans  Nadzory  i  Doradztwo 

Budowlane Ł. Z. z siedzibą w Żyrardowie  w dniu 8 maja 2020 r. Tym samym z ww. chwilą 

rozpoczął bieg termin na zgłoszenie przystąpień do postępowań odwoławczych. Trzydniowy 

termin na zgłoszenie przystąpienia upłynął wykonawcy w dniu 11 maja 2020 r. Tymczasem 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego zostało doręczone Prezesowi Izby 

w  dniu  13  maja  2020  ro

ku  (prezentata  Krajowej  Izby  Odwoławczej  na  zgłoszeniu 

przystąpienia z adnotacją o wpływie pisma).  

Wskazać w tym miejscu należy, że dla zachowania terminu zgłoszenia przystąpienia 

do  postępowania  odwoławczego  znaczenie  ma  data  doręczenia  zgłoszenia  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  jednej  z  form  wskazanych  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Wprawdzie  pismo  ze  zgłoszeniem  przystąpienia  zostało  nadane  w  placówce  pocztowej 

operatora  wyznaczonego  w  dniu  11  maja  2020  r.  (por.  stempel  na  kopercie),  jednakże 

ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  wyraźnie  nie  łączy 

żadnych  skutków  z  nadaniem  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  w 

placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego,  inaczej  niż  w  przypadku  innych  pism  (por. 

przykładowo  przepis  art.  198b  ust.  2  ustawy  Pzp,  który  ze  złożeniem  skargi  na  orzeczenie 

Izby  w  takiej  placówce  łączy  skutki  wniesienia  skargi  do  sądu).  A  zatem  z  nadaniem 

zgłoszenia  przystąpienia  w  placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego  w  dniu  11  maja 

2020  r.  n

ie  można  było  łączyć  skutków  wniesienia  pisma  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  Powyższe  stanowisko  jest  ugruntowane  i  prezentowane  jednolicie  w 

orzecznictwie  Izby.  Prawidłowość  tego  stanowiska,  na  tle  analogicznych  przepisów  ustawy 

Pzp dotyczących wniesienia odwołania, potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z 7 

lutego  2014  r.,  sygn.  akt  II  CZP  90/13,  w  której  Sąd  stwierdził,  że  nie  ma  znaczenia  dla 

zachowania  terminu  do  wniesienia  odwołania  okoliczność,  kiedy  pismo  z  odwołaniem 

zostanie  złożone  w  placówce  operatora  wyznaczonego.  Zatem  Izba  stwierdziła,  że 

zgłoszenie przystąpienia  wykonawców  wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia: 

BBC  Best  Building  Consultans  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  oraz  Ł.  Z.  prowadzący  działalność 


gospodarczą pod firmą BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo Budowlane Ł. Z. 

z  siedzibą  w  Żyrardowie  do  postępowania  odwoławczego  wniesiono  z  uchybieniem 

ustawowego  3  - 

dniowego  terminu  do  jego  wniesienia  co  skutkowało  niedopuszczeniem 

zgłaszających  przystąpienie  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym.  W  konsekwencji 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  nie  są  uczestnikiem 

postępowania  odwoławczego.  Niezachowanie  terminu  dla  zgłoszenia  przystąpienia 

skutkowało  wygaśnięciem  prawa  do  wniesienia  tego  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  termin 

określony  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  ma  charakter  terminu  zawitego  i  nie  podlega 

przywróceniu.  

Następnie Izba  ustaliła, że do  postępowania  odwoławczego o sygn.  akt  KIO  985/20 

po stronie Zama

wiającego nie zgłosił przystąpienia – w terminie przewidzianym w  ustawie – 

żaden wykonawca.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  

Zamawiający – Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi 

w   trybie  przetargu  nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo  zamówień  publicznych  (zwanej  dalej  również  „ustawą  Pzp”),  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  pn:  „Zarządzanie  kontraktem  pn.  Budowa  zajezdni  Annopol".  W 

niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy: 1) SMCE Europe Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku  oraz  2)  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  BBC 

Best Building Consultans Sp. z o.o. Sp. K. oraz Ł. Z. prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo Budowlane Ł. Z. z siedzibą w 

Żyrardowie. W dniu 28 kwietnia 2020 r. Zamawiający wykluczył wykonawców na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Od niniejszej czynności wykonawcy  

Od  niniejszej  czyn

ności  wykonawcy  1)  SMCE  Europe  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Gdańsku  oraz  2)  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  BBC  Best 

Building  Consultans  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  oraz  Ł.  Z.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  BBC  Best  Building  Consultans  Nadzory  i  Doradztwo  Budowlane  Ł.  Z.  z  siedzibą  w 

Żyrardowie wnieśli odwołania odpowiednio w dniach: 7 oraz 8 maja 2020 r.   

Zamawiający  w  dniu  8  czerwca  2020  r.  odpowiedział  na  odwołania,  wnosząc  o  ich 

oddalenie.  

Odwołanie o sygn. akt KIO 980/20  


Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  stanowiska  stron  przedstawione  podczas  rozp

rawy,  Izba  uznała,  iż   odwołanie  jest 

niezasadne i nie 

zasługuje na uwzględnienie.  

W ocenie Izby nie potwier

dził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

W  ocenie  Izby  Zamawiający  zasadnie  wykluczył  Odwołującego  SMCE  z  postępowania  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  tym  przepisem  z  postępowania 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Jak  ustalono  Zamawiający  w  dniu  28  kwietnia  2020  r.  wykluczył  wykonawcę  SMCE 

Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Izba 

podzieliła  stanowisko  wyrażone  przez  Zamawiającego  w  piśmie  z  dnia  28  kwietnia  2020  r. 

Zamawiający  przed  podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu  wykonawcy  z  postępowania 

występował  do  innych  podmiotów  celem  weryfikacji  wskazanego  przez  wykonawcę 

doświadczenia, w następstwie wezwał wykonawcę o wyjaśnienia w dniu 25 marca 2020 r.  

W  zakresie  doświadczenia  Inspektora  Nadzoru  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 

instalacji 

i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  (E)  Odwołujący  SMCE  w 

złożonym  wraz  z  ofertą  Wykazie  Ekspertów  Kluczowych  (dalej:  Wykaz)  podał  stanowisko 

Inspektora  Nadzoru  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

elektrycznych  i  elektroenergetycznych  (E)  Pana  S.  P. 

(wskazując  jako  podstawę 

dysponowania 

zasób  własny)  i  jednocześnie  oświadczył,  że  Pan  S.  P.  pełnił  funkcję 

Inspektora  Nadzoru  przy  realizacji  i

nwestycji  „Budowa  Centrum  Hal  Targowych  Marywilska 

44  w  Warszawie”,  w  okresie  od  sierpnia  2009  r.  do  sierpnia  2010  r.,  w  zakresie  której  to 

inwestycji  wykonano  instal

ację  PV.  Zamawiający  w  ramach  weryfikacji  informacji 

przedstawionych w Wykazie, uzyskał od zamawiającego, na rzecz którego realizowana była 

ww.  i

nwestycja,  informacje  że  w  zakresie  zamówienia  nie  ma  instalacji  fotowoltaicznej. 

Jednocześnie  podano,  że  nie  jest  wiadome,  aby  tego  rodzaju  insta

l

acja  była  kiedykolwiek 

wykonana  w  obiektach  znajdujących  się  na  terenie  naszego  centrum.  W  konsekwencji 

zamawiający  prowadzący  to  postępowanie  nie  potwierdził,  aby  wskazana  osoba  mogła 

nadzorować,  na  w/w  inwestycji,  realizację  instalacji  w  zakresie,  której  wykonano  instalację 

fotowoltaiczną  o mocy  powyżej  100kW. W  związku  z  powyższym  w  dniu  25  marca 2020  r. 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rozbieżności pomiędzy 

informacjami  zawartymi  w  w

ykazie  a  informacjami  przekazanymi  przez  spółkę  Marywilska 

44,  w  zakresie  pełnienia  przez  Pana  S.  P.  funkcji  Inspektora  Nadzoru  obejmującej 


nadzorowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 100 kW. W odpowiedzi 

na  wezwanie  Zamawiającego  w  dniu  27  marca  2020  r.  Wykonawca  wyjaśnił,  że  w  ramach 

przedmiotowej  inwestycji  n

ie  była  wykonywana  instalacja  fotowoltaiczna,  a  inwestycje 

podane w poz. 2 oraz w poz. 3, na str. 18-19 w

ykazu, stanowiące doświadczenie Pana S. P. 

tj. 

„Budowa  budynku  Laboratorium  Pomiaru  Wielkości  E

l

ektromagnetycznych  PITRADWAR 

SA.  w  Kob

yłce  "oraz  „Budowa  Ha/  Targowych  Marywilska  44”  nie  zawierają  w  swoim 

zakresie  wykonywania  insta

l

acji  fotowoltaicznych  i  zostały  podane  omyłkowo  z  przyczyn 

niezawinionych  przez  wykonawcę.  Ponadto  Wykonawca  oświadczył,  że  przedstawiając 

informacje dotyczące Pana S. P. bazował na informacjach przedłożonych przez firmę „BUD-

INVENT” Sp. z o.o., która wyjaśniła, że popełniła błąd, przypisując Panu S. P. niewłaściwe 

realizacje.  Wykonawca 

zaś,  bazując  na  nowych  danych  otrzymanych  z  „BUD-INVENT” 

przesłał  nową  tabelę,  w  której  przedstawił  nowe  inwestycje  i  wywiódł,  że  tym  samym 

informacja  o  doświadczeniu  Pana  S.  P.  w  zakresie  relewantnym  dla  jego  oceny  jako 

kryterium  jest  prawdziwa,  gdyż  Pan  S.  P.  posiada  doświadczenie  w  realizacji  co  najmniej 

dwóch  inwestycji,  które  zawierają  w  swoim  zakresie  wykonanie  instalacji  PV.  W 

konsekwencji w ocenie Izby zgodzić należało się z Zamawiającym, że wykonawca przyznał 

się że zostały złożone informacje nieprawdziwe. Nie może również stanowić wytłumaczenie, 

ze  firma 

„BUD-INVENT”  podała  błędne  informacje.  Nie  ulega  wątpliwość,  że  to  na 

wykonawcy  spoczywa  obowiązek  dochowania  należytej  staranności  i  zweryfikowania 

doświadczenia,  na  którym  wykonawca  się  opiera.  Wykonawca  zobowiązany  jest  –  jeśli 

podaje informacje niestanowiące jego zasobu – do ich zweryfikowania. Zauważenia wymaga 

że  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  odnosi  się  do  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  

czyli nieumyślnego zachowania wykonawcy – polegającego - jak to ma miejsce w niniejszej 

sprawie na niezweryfikowaniu przekazywanych oraz podawanych informacji do wykazu. Izba 

nie  zgodziła  się  również  z  Odwołującym  SMCE,  że  bez  znaczenia  pozostają  informacje  w 

wykazie, gdyż wykonawca posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Zatem 

nie ulega wątpliwości, że Odwołujący SMCE przedstawił Zamawiającemu w złożonym wraz z 

ofertą  wykazie  informacje,  które  pozostają  w  sprzeczności  ze  stanem  faktycznym,  a  tym 

samym  przedstawił  informacje  nieprawdziwe.  Ponadto  zgodzić  należało  się  z 

Zamawiającym,  że  wyjaśnienia  Odwołującego  SMCE  są  niezgodne  z  wykazem  w  zakresie 

podstawy dysponowania Panem S. P. 

— w wykazie wykonawca oświadczył, że jest to zasób 

własny,  natomiast  ze złożonych wyjaśnień  wynika,  że Pan  S.  P.  został  udostępniony  przez 

podmiot trzeci 

– firmę BUD-INVENT Sp. z o.o. Nie ulega wątpliwości, że została spełniona 

przesłanka  braku  staranności  po  stronie  wykonawcy,  która  jest  wymagana  od  uczestników 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Nie  można  również  zgodzić  się  z 

Odwołującym  SMCE  że  powyższe  rozbieżności  nie  mają  wpływu  na  wynik  postępowania. 

Zgodzić należało się z Zamawiającym, że doświadczenie w zakresie instalacji fotowoltaicznej 


ma  dla  Zamawiającego  na  tyle  istotne  znaczenie,  że  stanowi  kryterium  oceny  ofert. 

Wykonawca  działający  z  należytą  starannością  powinien  zweryfikować,  czy  wskazany  w 

w

ykazie  personel  posiada  deklarowane  doświadczenie  —  zwłaszcza  w  zakresie  deklaracji 

wykraczającej  poza  minimalny  poziom,  za  który  wykonawca  oczekuje  przyznania 

dodatkowych punktów w ramach oceny ofert. Nie ulega wątpliwości, że przepis art. 24 ust. 1 

pkt  17  ustawy  Pzp  wskazuje  na  „informacje  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania”,  a  w  tym  postępowaniu  informacje  wskazywane  miały  dla  Zamawiającego 

istotne  znaczenie,  gdyż  były  punktowane.  Ponadto  Odwołujący  SMCE  złożył 

Zamawiającemu  nowy  wykaz  prezentujący  doświadczenie  Pana  S.  P.  -  w  odpowiedzi  na 

wezwanie  Zamawiającego  do  wyjaśnienia  rozbieżności  w  odniesieniu  do  Pana  S.  P.  w 

miejsce  dotychczas  wskazanych  dwóch  inwestycji  na  których  wykonano  instalacje 

fotowoltaiczne  Odwołujący  SMCE  wskazał  dwie  nowe  (Dostawa  i  montaż  instalacji 

fotowoltaicznej i solarnej w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży oraz Budowę sali gimnastycznej 

wraz  z  widownią  w  technologii  budownictwa  wysoko  energooszczędnego  przy  ul. 

Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim). Zgodzić należało się z Zamawiającym – co 

potwierdza  również  orzecznictwo  KIO)  –  że  informacji  nieprawdziwych  nie  można  zastąpić 

informacjami prawdziwymi, gdyż – wobec zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – przepis 

art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp nigdy nie miałby zastosowania.  

Odnosząc się do doświadczenia Pana K. wskazać należy że Odwołujący w złożonym 

wykazie  wskazał  na  stanowisku  Inspektora  Nadzoru  specjalności  inżynieryjnej  drogowej 

Pana  J.  K. 

(wskazując  jako  podstawę  dysponowania  zasób  własny)  i  jednocześnie 

oświadczył,  że  Pan  J.  K.  pełnił  funkcję  Kierownika  budowy  na  inwestycji  „Budowa  linii 

tramwajowej na Tarchomin (Etap III) wraz z rozbudową układu drogowego ul. Światowida w 

Warszawie”  w  okresie  od  października  2019  r.  do  lutego  2020  r.  realizowanej  na  rzecz 

Zarządu  Transportu  Miejskiego  w  Warszawie.  W  kolumnie  6  (Przedmiotem  robót 

budowlanych  (opisanych  w  kolumnie  7)  była  budowa  /lub  przebudowa  torowiska 

tramwajowego,  o  długości  co  najmniej  1  000  mtp  —  w  tym  500  mtp  w  konstrukcji 

bezpodsypkowej,  z  co  najmniej 

jednym  rozjazdem  tramwajowym)  Wykonawca  oświadczył, 

że  wykonano:  2  200  mtp,  w  tym  2  200  mtp  w  konstrukcji  bezpodsypkowej  i  6  rozjazdów 

tramwajowych. 

Z powyższego zamawiający mógł wnioskować, że Pan J. K. nadzorował jako 

Kierownik  budowy  robotę  budowlaną  w  ramach  której  wykonano  2  200  mtp  torowiska  w 

konstrukcji  bezpodsypkowej  i  wbudowano  6  rozjazdów  tramwajowych  w  ramach  inwestycji 

Budowa  linii  tramwajowej  na  Tarchomin (Etap  III)  wraz  z  rozbudową  układu  drogowego ul. 

Światowida  w  Warszawie.  Jak  ustalił  Zamawiający  wskazana  inwestycja  realizowana  jest 

przez  dwóch  zamawiających Zarząd  Transportu  Miejskiego  w Warszawskie  oraz  Tramwaje 

Warszawskie sp. z o.o. 

Zamawiający dysponuje wiedzą na temat wykazanej inwestycji. Jak 


wynikało  z  ustaleń  owszem  Pan  J.  K.,  zgodnie  z  zawartą  w  dniu  28  października  2019  r. 

umową  na  zadanie  „Budowa  linii  tramwajowej  na  Tarchomin  (Etap  III)  wraz  z  rozbudową 

układu drogowego ul. Światowida w Warszawie” pełni funkcję Kierownika budowy, jednakże 

jak  wskazują  na  dzień  złożenia  oferty  wpisy  w  Dzienniku  Budowy  roboty  budowlane 

obejmujące zarówno budowę torowiska o długości 2200 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej 

jak i wbudowanie rozjazdów (6 sztuk) nie zostały jeszcze wykonane. Jednocześnie zgodzić 

należało  się  z  Zamawiającym  co  do  rozumienia  postawionych  wymagań,  że  wobec  treści 

rozdziału  I  SIWZ  ust.  15  pkt  15.2.3  w  kryterium  „Doświadczenie  Ekspertów  Kluczowych” 

Tabela  Podkryterium  4  „Doświadczenie  Inspektora  Nadzoru  specjalności  inżynieryjnej 

drogowej  pełniącego  równocześnie  funkcję  Koordynatora  w  rozumieniu  art.  27  Prawa 

Budowlanego”  oceniane  miało  być  co  najmniej  24-miesięczne  doświadczenie  zdobyte  w 

okresie  ostatnich 

10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  na  stanowisku  Inspektora 

Nadzoru, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, w tym przy realizacji co najmniej 2 robót 

budowlanych, których przedmiotem była budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego, 

o  długości  co  najmniej  1  000  mtp  -  w  tym  500  mtp  w  konstrukcji  bezpodsypkowej,  z  co 

najmniej  1  rozjazdem  tramwajowym.  Za  każdą  dodatkową  inwestycję  spełniającą  ww. 

pa

rametry  Wykonawca  mógł  uzyskać  1  punkt  (przy  czym  w  tym  podkryterium  można  było 

uzyskać  maksymalnie  2  punkty).  Zgodzić  należało  się  z  Zamawiającym,  że  przedmiotem 

badania  Zamawiającego  nie  może  być  zamówienie  jeszcze  niewykonane.  Owszem 

wykonawca  może  powołać  się  na  takie  doświadczenie  (część  całego  projektu)  pod 

warunkiem  że  część  którą  wykazuje  wykonawca  zostanie  wykonana.  Izba  zgodziła  się  ze 

stanowiskiem Zamawiającego, że wymaganie postawione przez niego było jasne i czytelne, 

niemniej jednak nawet gdyb

y przyjąć że to postanowienie w jakiś sposób było nieczytelne dla 

wykonawcy  to  i  tak  wykonawca  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  Pzp  z  uwagi  na  ziszczenie  się  przesłanek  wynikających  z  tego  przepisu  –  wobec 

informacji odnoszących się do Pana P. .  

W konsekwencji ziściły się wszystkie przesłanki wynikające a przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy Pzp, a Zamawiający zasadnie dokonał czynności wykluczenia Odwołującego SMCE 

z postępowania.  

Odwołanie o sygn. akt KIO 985/20  

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  

stanowiska  stron  przedstawione  podczas  rozprawy,  Izba  uznała,  iż   odwołanie  jest 

niezasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.  


W ocenie Izby nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

W  ocenie  Izby  Zamawiający  zasadnie  wykluczył  Odwołującego  BBC  z  postępowania  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  tym  przepisem  z  postępowania 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Odwołujący BBC w złożonym wraz z ofertą Wykazie Ekspertów Kluczowych wskazał 

na  stanowisku 

Inżyniera  Kontraktu  Pana  A.  D.  (wskazując  jako  podstawę  dysponowania 

umowę  cywilno-prawną)  i  jednocześnie  oświadczył,  że  Pan  A.  D.  pełnił  funkcję  Inżyniera 

Kontraktu na inwestycji „Budowa mostu w Kamieniu na rzece Wiśle” w okresie od 2012 r. do 

2016 r. 

Zamawiający w ramach weryfikacji informacji przedstawionych w wykazie, uzyskał od 

zamawiającego,  na  rzecz  którego  realizowana  była  ww.  inwestycja,  tj.  Zarządu  Dróg 

Woje

wódzkich w Lublinie informacje, że 

p. A. D.

, zgodnie z zawałą umową na pełnienie 

Nadzoru  Inwestorskiego  na  zrealizowanym  zadaniu 

„Budowa  mostu  na  Wiś/e  w  m  Kamień 

wraz z budową dróg dojazdowych " nie pełnił funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. nie pełnił funkcji 

Przedstawiciel

a Inżyniera oraz nie wchodził  w skład zespołu pełniącego nadzór inwestorski 

na wskazanym zadaniu. ". 

W związku z powyższym w dniu 16 marca 2020 r. Zamawiający 

wezwał  Odwołującego  BBC  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rozbieżności  pomiędzy 

informacjami  zawartymi  w  Wykazie  a  informacjami  przekazanymi  przez  ZDW  w  zakresie 

funkcji pełnionej przez Pana A. D. . W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Odwołujący 

BBC w dniu 18 marca 

2020 r. wyjaśnił, że omyłkowo podał jako funkcję pełnioną przez p. A. 

D. na wskazanej w poz. 2 wykazu str. 2 inwestycji p.n. Budowa mostu w Kamieniu na rzece 

Wiśle  stanowisko  Inżyniera  Kontraktu  —  prawidłowa  funkcja,  jaka  pełniona  była  przez  ww. 

osobę  to  Dyrektor  Kontraktu  i  taka  nazwa  stanowiska  powinna  zostać  przyjęta  przez 

Zamawiającego  do  badania  oferty.  Dodatkowo  na  dowód  powyższych  wyjaśnień, 

Odwołujący BBC załączył do pisma oświadczenie własne Pana A. D. z dnia 16 marca 2020 

r

.,  z  którego  wynikało  że  podczas  realizacji  Projektu  pn.  „Budowa  mostu  na  rzece Wiśle  w 

miejs

cowości Kamień wraz  z drogami dojazdowymi w okresie od 18 lipca 2012 roku  do 22 

czerwca  2015  roku  Pan  D. 

pełnił  funkcję  Dyrektora  koordynatora  z  ramienia  Inżyniera 

kontraktu  -  SUEZ  -  SAFEGE.  Ponadto  p

o  zakończeniu  budowy  mostu  wraz  z  drogami 

dojazdowymi  i  przekazaniu  d

o  użytkowania  uczestniczył  w  kwartalnych  przeglądach  do 

listopada 

2016  roku.  (...)  Brał  również  udział  we wszystkich  naradach  uczestników  procesu 

budowlanego. 

W  związku  ze  złożeniem  powyższych  wyjaśnień  Zamawiający  ponownie 

zwrócił  się  z  prośbą  do  ZDW  o  odniesienie  się  do  wyjaśnień  Wykonawcy  i  uzyskał 

stanowisko, z którego wynikało że „Zgodnie z zawartą umową na pełnienie funkcji Inżyniera 

oraz  nadzór  i  rozliczenie  robót  przy  realizacji  projektu  pn.:  „Budowa  mostu  na  Wiśle  w  m. 


Kamień  wraz  z  budową  dróg  dojazdowych  funkcja  Dyrektora  Kontraktu  nie  występowała 

oraz 

osoba Pana A. D. 

nie występowała. Umowa na pełnienie funkcji „Inżyniera "została 

zawarta pomiędzy ZDW w Lublinie a firmą SAFEGE będącą wykonawcą usługi, zwaną dalej 

„Inżynierem”.  Ponadto  Zgodnie  z  zawartą  umową  zespół  Inżyniera  składał  się  z: 

Przedstawiciel

a Inżyniera — osoba reprezentująca Wykonawcę usługi, zwanym „Inżynierem 

który  koordynował  również  pracę  całego  zespołu,  Zespołu  Inżyniera  –  w  skład  zespołu 

wchodzili 

poszczególni inspektorzy nadzoru inwestorskiego  poszczególnych branż. Ponadto 

Pan D. oraz funkcja Dyrektora Kontraktu 

nie występowała w zapisach umowy. Zamawiający 

na  etapie  przygotowywania  oferty  w  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  określił 

sz

czegółowe wymagania wyłącznie dla osób wskazanych w pkt. 1 i pkt.2. Wobec tych osób 

kierowane  były  konkretne  wymagania  co  do  uprawnień  j  doświadczenia  w  realizacji  robót 

budowlanych.  Dodatkowo  również  odniesiono  się  do  oświadczenia  Pana  D.  .  Zgodzić 

należało  się  z  Zamawiającym,  ze  z  przedstawionego  stanu  faktycznego  wynikało  że 

Odwołujący  BBC  oświadczył  że:  (i)  w  Wykazie,  że  Pan  A.  D.  pełnił  funkcję  Inżyniera 

Kontraktu 

następnie  (ii)  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  że  była  to  funkcja 

Dyrektora Kontraktu 

i jednocześnie (iii) złożył oświadczenie, w którym Pan A. D. oświadczył, 

że pełnił funkcję Dyrektora koordynatora z ramienia Inżyniera kontraktu. Zatem w ocenie Izby 

Odwołujący BBC, poprzez złożone oświadczenie Pana D. przyznał, że złożył nieprawdziwe 

informacje.  Izba  nie  dała  wiary  stanowisku  prezentowanemu  przez  Odwołującego  BBC 

odnoszącego  się  do  spełnienia  drugiej  części  postawionego  wymagania  zawartego  w  pkt 

5.1.2.2  ppkt  1  SIWZ,  t.j. 

wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  w  celu 

wykazania  zdolności  technicznej  i  zawodowej  mieli  wykazać,  że  dysponują  do  pełnienia 

funkcji  Inżyniera  Kontraktu  „co  najmniej  1  osobą  posiadającą  wykształcenie  wyższe 

techniczne

która  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  pływem  terminu  składnia  ofert,  zdobyła 

doświadczenie  zawodowe  na  stanowisku  Inżyniera  Kontraktu,  Inżyniera  Rezydenta, 

Dyrektora  Kontraktu  łub  równorzędnym  w  zakresie  zarządzania  projektami  inwestycyjnymi. 

na  co  najmniej  2  inwestycjach  dotyczących  infrastruktury  transportowej  przez  okres  co 

najmniej  12  miesięcy  na  każdej  o  wartości  robót  co  najmniej  50  min  PLN  netto  każda, 

realizowanych  w  oparciu  o  warunki  kontraktowe  FIDIC  lub  inne  standardowe  warunki 

kontraktowe

. W ocenie Izby gdyby Odwołujący BBC inaczej rozumiał spełnienie przez Pana 

D.  postawionego  warunku  to 

w  złożonym  wykazie  nie  wskazałby  funkcji  pełnionej  przez 

niego 

–  jako  Inżyniera  Kontraktu.  Wobec  tego  Izba  nie  dała  wiary  wyjaśnieniom 

Odwołującego SIWZ, że w tym zakresie warunek postawiony w pkt 5.1.2.2. ppkt 1 SIWZ był 

dla  Odwołującego  BBC  nieczytelny.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  Pan  D.  nie  pełnił  funkcji 

Inżyniera Kontraktu na wskazanym przez siebie zadaniu, do czego się przyznał w złożonym 

oświadczeniu.  


Analogicznie  jak  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  980/

20  należy  zauważyć,  że  informacji 

nieprawdziwych nie można zastąpić informacjami prawdziwymi, gdyż – wobec zastosowania 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

–  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp  nigdy  nie  miałby 

zastosowania.  

W konsekwencji  Odwołujący  BBC  w  zakresie funkcji  pełnionej  przez  Pana  A.  D.  na 

wskazanej inwestyc

ji, dwukrotnie przedstawił Zamawiającemu informacje, które pozostają w 

sprzeczności  ze  stanem  faktycznym,  a  tym  samym  przedstawił  informacje  nieprawdziwe. 

Zgodzić  należało  się  z  Zamawiającym,  że  wykonawca  złożył  niespójne  wyjaśnienia  — 

oświadczył,  że  Pan  A.  D.  pełnił  funkcję  Dyrektora  Kontaktu  i  jednocześnie  załączył 

oświadczenie,  z  którego  wynikało,  że  Pan  A.  D.  pełnił  funkcję  Dyrektora  koordynatora  z 

ramienia Inżyniera kontraktu. Ponadto jak słusznie zauważył Zamawiający Odwołujący BBC 

w  złożonych wyjaśnieniach nie  przestawił  żadnych dowodów,  które  potwierdzałyby,  że Pan 

A. D. 

pełnił funkcję wskazaną przez wykonawcę. 

Zgodzić  należało  się  z  Zamawiającym,  ze  powyższe  wyczerpuje  przesłankę  braku 

staranności  po  stronie  wykonawcy,  która  jest  wymagana  od  uczestników  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego.  Ponadto  stanowisko  Inżyniera  Kontraktu,  na  które 

wykonawca  w

skazał  Pana  A.  D.,  miało  dla  Zamawiającego  na  tyle  istotne  znaczenie,  gdyż 

stanowi

ło  również  kryterium  oceny  ofert.  Wykonawca  działający  z  należytą  starannością 

powinie

n  zweryfikować,  czy  wskazany  w  wykazie  personel  posiada  deklarowane 

doświadczenie — zwłaszcza w zakresie deklaracji wykraczającej poza minimalny poziom, za 

który  wykonawca  oczekuje  przyznania  dodatkowych  punktów  w  ramach  oceny  ofert.  W 

konsekwencji w ocenie Izby również w tej sprawie zarzuty Odwołującego nie potwierdziły się 

a  Zamawiający  zasadnie  dokonał  czynności  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp.  

Wobec  tak  zaistniałego  stanu  faktycznego  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie  znalazła 

pods

taw  do  uwzględnienia  niniejszych  odwołań.  W  konsekwencji  mając  na  względzie 

okoliczności  niniejszej  sprawy,  orzeczono  jak  w  sentencji,  na  podstawie  przepisu  art.  192 

ust

. 1 ustawy Pzp. Zatem, odwołania podlegają oddaleniu. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący:   

…………………… 


wiper-pixel