KIO 977/20 POSTANOWIENIE dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 977/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 
 
Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

Protokolant:    

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu na  posiedzeniu z  udziałem  stron i  uczestnika  postępowania odwoławczego 

dniu 29  czerwca 2020  r.  w Warszawie odwołania wniesionego do  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  5  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  Trecom  S.A.  Sp.  K.  w  Warszawie 

w po

stępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Polską  Agencję  Prasową  S.A. 

w Warszawie  przy  udziale  wykonawcy  IT  Solution  Factor  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  na  rzecz  wykonawcy  Trecom  S.A.  Sp.  K. 

w Warszawie 

kwoty  7  500,00  zł  (siedem  tysięcy  pięćset  złotych)  uiszczonej  przez 

wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 977/20 

Zamawiający  –  Polska  Agencja  Prasowa  Spółka  Akcyjna,  ul.  Bracka  6/8,  00-502 

Warszawa 

– prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Dostawa do 

PAP  S.A.  urządzeń  systemu  bezpieczeństwa  sieciowego  typu  firewall”,  o  ogłoszeniu 

zamówieniu  publicznym  opublikowanym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu 

13 marca 2020 r. pod numerem 523814-N-

2020, zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  dostawę,  o  wartości  poniżej  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej jako „p.z.p.”, jest prowadzone 

przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W  dniu  5  maja 

2020  r.  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  zamawiającego 

postępowaniu wniósł wykonawca Trecom S.A. Sp. K., ul. Czyżewska 10, 02-908 Warszawa, 

(dalej  zwany  jako  „odwołujący”).  W  odwołaniu  postawiono  zamawiającemu  następujące 

zarzuty naruszenia (pisownia oryginalna): 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego mimo, iż nie 

ziściły się przesłanki uprawniające do dokonania takiej czynności co w konsekwencji 

doprowadziło  do  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  i  unieważnienia 

postępowania pomimo braku przesłanek,  

art.  92  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  brak  uzasadnienia  faktycznego  i  przedstawienia 

powodów odrzucenia oferty w zakresie niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, względnie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie 

wezwania do złożenia wyjaśnień w przypadku zaistnienia rozbieżności między treścią 

Formularza ofertowego i złożonych oświadczeń a treścią oferty merytorycznej, 

zarzut  ewentualny  (na  wypadek  nieuwzględnienia  ww.  zarzutów  punkty  I-IV 

uzasadnienia):  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  do 

uzupełnienia  dokumentu  potwierdzającego  spełnienie  przez  oferowane  dostawy 

usługi wymagań określonych przez Zamawiającego; 

Mając  na  uwadze  powyższe  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  oraz  unieważnienia  czynności 

odrzucenia  oferty  odwołującego,  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  wezwanie 

odwołującego do uzupełnienia szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia (co 

stanowi żądanie ewentualne) i wybór oferty odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej.  

Działając w imieniu i na rzecz zamawiającego, w dniu 25 czerwca 2020 r., odpowiedź 

na  odwołanie  w  formie  pisemnej  wniósł  pełnomocnik  strony  wskazując,  iż  zamawiający 

uwzględnia  odwołanie  i  zobowiązuje  się  do  unieważnienia  czynności  unieważnienia 


postępowania,  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego,  dokonania 

ponownej  oceny  ofert  i  wezwania  odwołującego  do  uzupełnienia  szczegółowego  opisu 

o

ferowanego przedmiotu zamówienia. 

Ponadto 

Izba stwierdziła spełnienie przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p. i dopuściła do 

udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę IT Solution Factor Sp. z o.o., ul. Popularna 

4/6, 02-472 Warszawa, 

zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego. 

Na wyznaczonym posiedzeniu z udziałem stron stawił się zamawiający i odwołujący, 

natomiast przystępujący – prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia – się nie stawił 

(zawiadomienie z dnia 23 czerwca 2020 r. w aktach sprawy). 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie z art. 186 ust. 3 p.z.p. „Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.” 

Zatem na kanwie omawianej normy 

przesłankami obligującymi Izbę do wydania postanowienia 

umorzeniu  postępowania  odwoławczego,  które  muszą  zaistnieć  łącznie  są:  1) skuteczne 

oświadczenie woli zamawiającego o uwzględnieniu zarzutów zawartych w  odwołaniu, 2) brak 

oświadczenia  przystępującego  co  do  wniesienia  sprzeciwu,  względem  autorewizji 

zamawiającego.  

Dalej  skład  orzekający  wskazuje,  że  sprzeciw  –  zgodnie  z  art.  186  ust.  5  p.z.p.  –  

przystępujący  wnosi  w  formie  pisemnej  lub  ustnie  do  protokołu.  Warto  zaznaczyć,  iż 

ustawodawca nie dokonał szczegółowej regulacji terminu w jakim przystępujący może złożyć 

oświadczenie o sprzeciwie. Nie budzi to jednak wątpliwości interpretacyjnych, gdyż termin ten 

skorelowany jest ze skutkami 

procesowymi określonymi w ustawie –  w zależności od etapu, 

na którym znajduje się postępowanie odwoławcze, w chwili uwzględnienia odwołania przez 

zamawiającego.  

Przenosząc powyższe rozważania na grunt postępowania zainicjowanego odwołaniem 

skład  orzekający  stwierdził,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  25  czerwca  2020  r.  w  sposób 

skuteczny wyraził wolę uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, natomiast na 

wyznaczonym posiedzeniu przystępujący nie stawił się. 

Zd

aniem  składu  orzekającego  w  ustalonym  stanie  rzeczy  moment  zamknięcia 

posiedzenia  stanowił  termin  stanowczy  na  złożenie  oświadczenia  o  sprzeciwie,  wobec 

uwzględnienia odwołania przez zamawiającego. Posiedzenie jest etapem na którym zapada 

decyzja Izby o 

skierowaniu odwołania do rozpoznania na rozprawie, zaś do tego konieczne 


jest  istnienie  w 

sprawie  sporu,  który  Izba  może  rozstrzygnąć.  Wniesienie  sprzeciwu  przez 

przystępującego  stanowi  zatem  conditio  sine  qua  non  kontynuacji  postępowania 

odwoławczego  w  sytuacji,  gdy  zamawiający  uznaje  za  zasadne  zarzuty  postawione  przez 

odwołującego – ponieważ skutkiem prawnym braku sprzeciwu uczestnika postępowania jest 

materialny  zanik  sporu.  Natomiast  w 

kontradyktoryjnym  procesie  przed  Izbą  istnienie  sporu 

warunkuje możliwość wydania merytorycznego rozstrzygnięcia i wobec braku oświadczenia 

przystępującego  o  sprzeciwie,  sprawa  nie  zostanie  skierowana  na  rozprawę.  Izba  zatem 

zobligowana jest 

– w związku z brakiem możliwości wydania orzeczenia merytorycznego – do 

podjęcia rozstrzygnięcia formalnego, poprzez umorzenie postępowania odwoławczego. 

Przystępujący nie stawił się na posiedzeniu, co należało poddać ocenie przez pryzmat 

§  21  ust.  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.), 

który  stanowi,  że  „Niestawiennictwo  strony  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego 

prawidłowo  zawiadomionego  o  terminie  rozprawy  nie  wstrzymuje  rozpoznania  odwołania.” 

Przepis  ten  na  mocy  §  3  przedmiotowego  rozporządzenia  stosuje  się  odpowiednio  do 

posiedzeń.  W  ocenie  składu  orzekającego  niestawiennictwo  prawidłowo  zawiadomionego 

przystępującego  na  posiedzeniu  stanowi  o  de  facto  rezygnacji  z  czynnego  uczestnictwa 

postępowaniu odwoławczym i stanowi o braku zgłoszenia sprzeciwu wobec częściowego 

uwzględnienia odwołania. 

W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych w art. 186 ust. 3 p.z.p. i zobligowan

a była postępowanie umorzyć, w związku z czym 

orzeczono jak w sentencji. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  wydano  na  podstawie  art. 

186 ust. 6 pkt 2 lit. b p.z.p., który stanowi, iż w okolicznościach art. 186 ust. 3 p.z.p., jeżeli 

zamaw

iający  uwzględnił  zarzuty  przed  otwarciem  rozprawy  koszty  postępowania  znosi  się 

wzajemnie, zaś zwrotu kwoty uiszczonej z tytułu wpisu dokonano zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. 

a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel