KIO 976/20 POSTANOWIENIE dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 976/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 
 
Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

Protokolant:    

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu z  udziałem  stron i  uczestnika  postępowania odwoławczego 

w dniu  29  czerwca  2020 

r.  w Warszawie odwołania wniesionego do  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej  w  dniu  5  maja  2020  r.  przez  wykonawcę  IT  Solution  Factor  Sp.  z  o.o. 

w Warszawie w 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polską Agencję Prasową 

S.A. w Warszawie przy udziale wykonawcy Trecom S.A. Sp. K. w Warszawie 

przystępującego 

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz wykonawcy IT Solution Factor 

Sp. z o.o. w Warszawie kwoty 6750

,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 976/20 

Zamawiający  –  Polska  Agencja  Prasowa  Spółka  Akcyjna,  ul.  Bracka  6/8,  00-502 

Warszawa 

– prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Dostawa do 

PAP  S.A.  urządzeń  systemu  bezpieczeństwa  sieciowego  typu  firewall”,  o  ogłoszeniu 

zamówieniu  publicznym  opublikowanym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu 

13 marca 2020 r. pod numerem 523814-N-2020

, zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  dostawę,  o  wartości  poniżej  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej jako „p.z.p.”, jest prowadzone 

przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W  dniu  5  maja  2020  r.  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  zamawiającego 

postępowaniu wniósł wykonawca IT Solution Factor Sp. z o.o., ul. Popularna 4/6, 02-472 

Warszawa  (dalej  zwany  jako  „odwołujący”).  Natomiast  w  dniu  26  czerwca  2020  r.  do  Izby 

wpłynęło oświadczenie odwołującego o cofnięciu odwołania, złożone przez osobę właściwie 

umocowaną do składania oświadczeń w imieniu strony. 

Ponadto 

Izba stwierdziła spełnienie przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p. i dopuściła do 

udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Trecom S.A. Sp. K., ul. Czyżewska 10, 02-

908 Warszawa, 

zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje: 

Na  podstawie 

art.  187  ust.  8  p.z.p.  „Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.”  

W  dniu  26  czerwca 

2020  r.  odwołujący  przekazał  Izbie  skuteczne  oświadczenie 

wycofaniu odwołania, co znosi wszelkie skutki prawne związane z jego wniesieniem. 

W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym 

Izba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych  w  dyspozycji  art.  187 

ust.  8  p.z.p.  i  zobligowana  była  postępowanie  umorzyć, 

związku z czym orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  wycofanie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy. 

Zgodnie zatem z art. 187 ust. 8 

zd. 2 p.z.p. oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 


(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) Izba nakazała dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego 90% kwoty 

uiszczonej z 

tytułu wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel