KIO 975/20 WYROK dnia 20 lipca 2020 r.

Data: 24 sierpnia 2020

KIO 975/20 

Sygn. akt: KIO 975/20

WYROK 

z dnia 20 lipca 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:     Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  lipca  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego 

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę  E. T., 

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kreator A. T., ul. Żabikowska 3b, 68-

200  Żary  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zakład  Karny  w  Krzywańcu,  66-010 

Nowogród Bobrzański 

orzeka: 

o

ddala odwołanie, 

kosztami  postępowania obciąża  wykonawcę  E. T.,  prowadzącą działalność  gospodarczą 

pod  firmą:  Kreator  A.  T.,  ul.  Żabikowska  3b,  68-200  Żary      i    zalicza  w  poczet  kosztów 

postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero 

groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  E.  T.,  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod 

firmą: Kreator A. T., ul. Żabikowska 3b, 68-200 Żary tytułem wpisu od odwołania. 


KIO 975/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący:      ………………….…………... 


KIO 975/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez    Zakład  Karny  w  Krzywańcu,                    

010  Nowogród  Bobrzański  (dalej  „zamawiający”)  na  „Poprawę  efektywności 

energetycznej  budynków  zakładu  karnego  w  Krzywańcu”    wykonawca  E.  T.,  prowadząca 

działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Kreator  A.  T.,  ul.  Żabikowska  3b,  68-200  Żary  (dalej 

„odwołujący”)  wniósł  odwołanie  od  czynności  i  zaniechań  zamawiającego  w  przedmiocie 

badania  i  oceny  przesłanek  wykluczenia  odwołującego  z  postępowania,  badania  i  oceny 

ofert  oraz  unieważnienia  postępowania,  polegających  na  naruszeniu  następujących 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843) [dalej „ustawa Pzp”]: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  24  ust.  4, 

poprzez  jego błędne  zastosowanie oraz 

bezzasadne  uznanie,  iż  odwołujący  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału                           

w  postępowaniu  dotyczących  zdolności  technicznej  i  zawodowej,  albowiem                                 

w  formularzu  oferty  nie  wskazał,  że  współpraca  z  podmiotami  udostępniającymi 

zasoby,  na  których  zdolnościach  odwołujący  ma  polegać,  będzie  mieć  charakter 

podwykonawstwa,  a  co  za  tym  idzie  odwołujący  winien  podlegać  wykluczeniu                         

z postępowania, 

2.  art.  92  ust.  1  pkt  3,  poprzez  jego  niezastosowanie  i  zaniechanie  podania 

uzasadnienia  wykluczenia  odwołującego,  w  tym  zaniechanie  podania  podstaw 

faktycznych  uznania,  iż  udostępnienie  zasobów  przez  odwołującego  nie  ma 

charakteru realnego, 

3.  art. 22 a ust. 4 w zw. z art. 22a ust. 1, 

poprzez błędne zastosowanie tych przepisów, 

w  szczególności  poprzez  przyjęcie,  że  poleganie  na  zdolnościach  technicznych 

innych  podmiotów  może  nastąpić  wyłącznie  w  postaci  umowy  o  podwykonawstwo, 

zaś  jakakolwiek  inna  podstawa  prawna,  w  tym  umowa  o  współpracy  prowadzi  do 

przyjęcia, iż udostępnienie zasobów nie będzie mieć charakteru realnego, 

4.  art. 93 ust. 1 pkt 

1, poprzez błędne zastosowanie i przyjęcie, że w postępowaniu nie 

złożono  żadnej  oferty  nie  podlegającej  odrzuceniu,  i  w  konsekwencji  unieważnienie 

postępowania, 

5.  art.  90  ust.  1, 

poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  odwołującego  jako  oferty 

najkorzystniejszej z ofert nie podlegających odrzuceniu, 

6.  art.  7  ust.  1  i  3,  poprzez  niedochowanie  p

rzez  zamawiającego  zasady  uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  polegające  na  zaniechaniu 

dokonania prawidłowych czynności związanych z oceną ofert w postępowaniu. 


KIO 975/20 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  dopuszczenie  i  przeprowadzenie 

dowodu  z  dokumentacji  postępowania  oraz  dowodów  wskazanych  w  uzasadnieniu  na 

okoliczności  wskazane  w  odwołaniu  oraz  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia 

czynności, polegających na:  

1.  badaniu i ocenie ofert, 

wykluczeniu odwołującego z udziału w postępowaniu i odrzuceniu jego oferty, 

unieważnieniu postępowania, 

a także o nakazanie zamawiającemu dokonania czynności: 

ponownego badania przesłanek wykluczenia odwołującego z postępowania, 

ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu. 

Dodatkowo  wniósł  o  zasądzenie  od  zamawiającego  na  jego  rzecz  kosztów 

postępowania  odwoławczego,  w  tym  wynagrodzenia  pełnomocnika  odwołującego,  według 

norm przypisanych na podstawie przedłożonej faktury VAT. 

Odwołujący  podał,  że  zamawiający  określił,  iż  o  zamówienie  mogą  ubiegać  się 

wykonawcy  którzy  m.in.:  wykażą,  że  spełniają  warunki  określone  w  art.  22  ust.  1b  ustawy 

Pzp    dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  tj.  zastrzegł,  że  uzna  warunek  za 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

w  ciągu  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty 

budowlane,  polegające  na  wykonaniu  termomodernizacji  budynków  w  skład  których 

zostały wykonane następujące prace: 

  ocieplenie ścian, 
  docieplenie dachów lub stropów albo stropodachów, 
  wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej, 
  wymiana oświetlenia wewnętrznego tzn. wymiana punktów świetlnych, 
  modernizację instancji c.o. i c.w.u., 
  zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych, 
  zainstalowaniu pompy ciepła o łącznej wartości min. 6 000 000 zł brutto. 

w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  gospodarczej  jest  krótszy,  w  tym  okresie  wykonał  lub 

wykonuje co najmniej 2 usługi, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej 

obejmującej  prace  termomodernizacyjne  o  wartości  min.  6  000  000  zł  brutto każda. 

Wykonawca musi wykazać, że usługi te były lub są wykonywane należycie. 


KIO 975/20 

Podniósł,  że  zamawiający  nie  zastrzegł  przy  tym,  że  udział  podmiotu 

udostępniającego  zasoby,  na  którego  zdolnościach  i  potencjale  może  polegać  wykonawca, 

ma  nastąpić  w  jakiejkolwiek  wskazanej  przez  zamawiającego  formie  prawnej,                                 

w szczególności nie zastrzegł, iż ma być to umowa o podwykonawstwo. 

Odwołujący, składając ofertę w pkt 6 formularza ofertowego stanowiącego załącznik 

nr  1  do  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  oświadczył,  że  w  celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach 

następujących podmiotów: 

  S.  W.  Viessmann  Sp.  z  o.o.  z  Wrocławia  –  zainstalowanie  pompy  ciepła  o  łącznej 

wartości min. 6 mln zł, 

  OZEnergia Sp. z o.o. z Zielonej Góry – zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, 
  Projekt-Bud A. W. z Żar – opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej prace 

termomodernizacyjne o wartości min. 6 mln zł brutto każda. 

Stwierdził,  że  z  formularza  ofertowego  wynika,  że  nie  posiada  własnej  wiedzy                             

i  doświadczenia  w  zakresie  instalacji  pompy  ciepła,  instalacji  paneli  fotowoltaicznych  oraz                   

w  opracowywaniu  dokumentacji  projektowej  obejmującej  prace  termomodernizacyjne,                        

w związku z czym skorzystał z zasobów ww. podmiotów. 

Oświadczył,  że  w  formularzu  ofertowym  poinformował  zamawiającego,  iż:  "nie 

powierzamy  do  wykonania  podwykonawcom  żadnego  składnika  niniejszego  zamówienia

(pkt 5 formularza ofertowego). 

Wskazał,  że  z  każdego  z  dołączonych  do  oferty  zobowiązań  do  oddania  do 

dyspozycji  niez

będnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia  wynika,  iż  każdy                          

z podmiotów udostępniających zasoby zobowiązuje się oddać odwołującemu do dyspozycji 

niezbędne  zasoby  dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  na  okres  korzystania                      

z  nich  przy  wykonywaniu  zamówienia  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia  i  w  celu  jego 

należytego wykonania, na podstawie umowy o współpracy. 

Dowód: Oświadczenia PUZ - załącznik nr 14 do SIWZ 

Uzupełnił,  że  z  załączonych  do  oferty  zobowiązań  ww.  podmiotów  wynika,  iż 

sposobem  wykorzystania  w/w  zasobów  przez  wykonawcę  będą  konsultacje  i  doradztwo,                     

a  c

harakter stosunku, jaki będzie łączył te podmioty z wykonawcą to umowa o współpracy.

Podał,  że  31  marca  2020  r.  został  wezwany  do  wyjaśnienia  treści  oferty  („Proszę                      

o  jednoznaczne  wyjaśnienie  zakresu  udziału  wskazanych  firm  trzecich  przy  realizacji 

zamówienia  w  celu  udowodnienia  Zamawiającemu,  że  żadna  z  firm  na  etapie  realizacji 

zadania nie stan

ie się Państwa podwykonawcą", w wyniku czego w dniu 3 kwietnia 2020 r. 

złożył między innymi następujące wyjaśnienia: 


KIO 975/20 

„...  Wykonawca  podnosi,  co  następuje:  „poleganie  na  zasobach  podmiotów  trzecich  może                      

i  w  przypadku  Wykonawcy  będzie  -  polegać  na  wspólnej  z  Wykonawcą  i  faktycznej 

realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach umowy o współpracy". 

Ocenił,  że  dla  zamawiającego  wyjaśnienia  te  nie  były  wystarczające  –  zamawiający 

uznał, że konsultacje i doradztwo nie są właściwą formą udostępnienia zasobów podmiotów 

trzecich z punktu widzenia ustawy Pzp, bowiem w tym wypadku udostępnienie zasobów nie 

ma charakteru realnego.  

Podniósł,  że  zamawiający  nie  wskazał,  na  jakiej  podstawie  wywodzi,  że 

udostępnienie  zasobów  nie  miało  charakteru  realnego,  a  jedynie,  że  w  świetle  wyjaśnień 

należy  przyjąć,  że  podmiot  udostępniający  zdolność  zawodową  –  doświadczenie  powinien 

występować  w  roli  podwykonawcy  (jest  to  preferowana  forma  udostępnienia  zasobów 

podmiotu  trzeciego)  ewentualnie  zapewnić  faktyczną  realizację  zamówienia  wspólnie                         

z wykonawcą.  

Stwierdził nadto, że wg zamawiającego nie wystarczy wskazanie w zobowiązaniu, że 

udostępnienie  zasobów  podmiotu  trzeciego  będzie  realizowane  w  czasie  trwania  umowy 

poprzez  doradztwo,  konsu

ltacje;  konieczna  jest  realizacja  usługi  czy  też  roboty  budowlanej 

przez ten podmiot jako podwykonawcy czy wspólnie z wykonawcą. 

Dodał,  że  zamawiający  wprawdzie  wskazał,  że  poleganie  na  zasobach  podmiotów 

trzecich  będzie  polegać  na  wspólnej  z  wykonawcą  i  faktycznej  realizacji  przedmiotu 

zamówienia  na  zasadach  umowy  o  współpracy,  to  oświadczenie  wykonawcy  nie  znajduje 

odzwierciedlenia w treści zobowiązania podmiotów trzecich – podmioty te ani nie występują 

w  roli  podwykonawcy,  ani  nie  zobowiązały  się  do  wspólnej  z  wykonawcą  realizacji 

zamówienia  np.  poprzez  oddelegowanie  swoich  pracowników  do  realizacji  zmówienia,                        

a jedynie do zapewnienia konsultacji i doradztwa. 

W  konsekwencji,  w  dniu  30  kwietnia  2020  r.  zamawiający  wykluczył  odwołującego 

(oraz wszystkich pozostałych oferentów) oraz unieważnił postępowanie. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie z  art.  22a ust. 4 ustawy  Pzp wymóg  zrealizowania 

części  zamówienia,  z  którymi  wiąże  się  udostępniany  zasób,  należy  rozumieć  jako 

obowiązek  faktycznego  zrealizowania  przez  podmiot  trzeci  tej  części  zamówienia                                  

w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą, np. poprzez oddelegowanie przez 

podmiot  trzeci  swoich  pracowników  do  bezpośredniej  realizacji  zamówienia"  (tak:  M. 

Jaworska  (w:)  M.  Jaworska,  D/  Grześkowiak  -  Stojek,  J.  Jarnicka,  A.  Matusiak,  Prawo 

zamówień publicznych, komentarz, Warszawa 2018).  

Podniósł, że zamawiający w SIWZ nie ograniczył możliwości polegania na zasobach 

podmiotów  trzecich  wyłącznie  do  podwykonawstwa,  wobec  czego  poleganie  na  zasobach 


KIO 975/20 

podmiotów  trzecich  może  polegać  na  wspólnej  z  wykonawcą  i  faktycznej  realizacji 

przedmiotu zamówienia na zasadach umowy o współpracy. 

Powołał się na wyrok z dnia 20 lipca 2018 r., sygn. KIO 1336/18, zgodnie z którym: 

nieuprawionym  jest  twierdzenie,  że  dla  spełnienia  normy  art.  22a  ust.  4  PZP  koniecznym 

jest,  ażeby  podmiot  udostępniający  zasoby  występował  w  charakterze  podwykonawcy.                      

Po pierwsze wymóg taki byłby niezgodny z ogólną zasadą wynikającą z art. 22a ust. 1 PZP - 

że dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu można powołać się na zasoby podmiotu 

trzeciego,  niezależnie  o  charakteru  stosunków  prawnych  łączących  wykonawcę  z  tym 

podmiotem.  Po  wtóre  w  orzecznictwie  akcentuje  się  konieczność  zapewnienia  realnej 

realizacji  zamówienia  przez  podmiot  trzeci.  Jednakże  realizacja  ta  nie  musi  oznaczać 

podwykonawstwa"  oraz  na  wyrok  z  dnia  9  listopada  2017r.,  sygn.  KIO  2245/17,  zgodnie                        

z  którym:  „udział  w  realizacji  zamówienia  może  przybrać  rozmaite  formy  zaangażowania 

podmiotu  trzeciego,  może  realizować  się  w  postaci  doradztwa,  konsultacji,  nadzoru, 

uczestniczenia przy wykonywaniu określonych czynności, etc.” 

Podkreślił,  że  w  wyroku  KIO  na  które  powołuje  się  zamawiający,  KIO  orzekło,  iż 

obecnie  obowiązująca  regulacja  (art.  22a  ust.  4  ustawy  Pzp)  oznacza,  że  ustawodawca 

przesądził,  że  realne  udostępnienie  zasobów  w  przypadku  ww.  warunków  może  polegać 

wyłącznie  na  wykonaniu  przez  podmiot  udostępniający  usług  lub  robót  budowlanych,  do 

których  takie  zdolności  są  wymagane;  innymi  słowy,  oparcie  się  przez  wykonawcę  na 

zasobach  podmiotu  trzeciego  należy  odczytywać  przez  pryzmat  reguły,  że  podmiot  taki 

będzie  wykonywał  usługę  (lub  robotę  budowlaną)  w  jakiejś  choćby  części,  co  oznacza,  że 

komentowany  przepis  wymaga  faktycznego  uczestnictwa  w  wykonaniu  zamówienia  przez 

podmiot udostępniający zasoby, jednak przepis nie wskazuje, jaka część zmówienia powinna 

faktycznie być  wykonywana przez ten podmiot, ani również  w jakiej formie ma następować 

takie uczestnictwo. 

Zdaniem odwołującego, gdyby przyjąć interpretację art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, jaką 

przyjął zamawiający, żaden podmiot nie posiadający zdolności technicznej do wykonywania 

określonej kategorii robót nie byłby w stanie nigdy tych zdolności uzyskać.  

Wskazał,  że  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  orzecznictwem  TSUE,  na 

doświadczenie  w  określonym  zakresie  może  powoływać  się  tylko  podmiot,  który  te  roboty 

faktycznie realizował – byłoby tak wtedy, gdyby żaden wykonawca powołujący się na zasoby 

podmiotów  trzecich  nie  mógłby  brać  udziału  w  realizacji  zamówienia  w  tej  części,                     

w której powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego, co prowadziłoby do naruszenia 

zasad  uczciwej  konkurencji  i  nieuzasadnionego  ograniczenia 

wykonawcom  dostępu  do 

zamówień. 


KIO 975/20 

Podkreślił,  że  jako  ratio  legis  uchwalenia  art.  22a  ust.  4  ustawy  Pzp  należy  przyjąć 

zagwarantowanie  przez  ustawodawcę,  aby  kluczowa  część  przedmiotu  zamówienia                         

w  zakresie,  w  którym  zamawiający  wymaga  posiadania  określonego  doświadczenia, 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  była  realizowana  przez  podmiot,  który  dysponuje 

określonymi, osobistymi cechami pozwalającymi na prawidłową realizację tego szczególnego 

elementu. 

Stwierdził,  że  roboty  budowlane  są  szeroką  kategorią  prac  z  obszaru  budownictwa 

obejmujących  szereg  różnych  elementów  o  zróżnicowanym  stopniu  skomplikowania;                           

w wykonaniu tego typu robót biorą udział pracowniczy fizyczni, którzy te roboty wykonują, ale 

również pracownicy umysłowi, którzy poprzez swoją pracę koncepcyjną i wkład intelektualny 

doprowadzają do faktycznej realizacji robót i osiągnięcia zamierzonego efektu, zatem wydaje 

się  być  kwestią  oczywistą,  że  praca  koncepcyjna  i  wkład  intelektualny  ma  przeważające 

znaczenie w wykonaniu robót budowlanych o znacznym stopniu skomplikowania.  

Uznał,  że  w  przypadku  robót,  co  do  których  odwołujący  powołał  się  na  zasoby 

podmiotów  trzecich  nie  były  to  proste  roboty  budowlane,  lecz  roboty  o  wysokim  stopniu 

skomplikowania, 

ta

kie  jak  zainstalowanie  pompy  ciepła,  zainstalowanie  paneli 

fotowoltaicznych  czy  opracowanie  dokumentacji  projektowej  obejmującej  prace 

termomodernizacyjne,  w  przypadku  których  kluczowym  elementem  realizacji  robot  jest 

właśnie praca koncepcyjna i techniczny know-how, który posiadają pracownicy umysłowi.  

Na powyższej podstawie wysnuł wniosek, że odwołanie się do umowy o współpracy, 

jako  formy  wspólnej  realizacji  robót,  jest  formą  jak  najbardziej  prawnie  dopuszczalną,  zaś 

konsultacje  i  doradztwo  gwarantują  skorzystanie  przez  zamawiającego  z  osobistych 

szczególnych  cech,  jakie  posiadają  podmioty,  na których  wiedzę  i  doświadczenie  powołuje 

się odwołujący.  

Oświadczył,  że  nie  rozumie,  na  jakiej  podstawie  zamawiający  przyjął  iż  podmioty 

udostępniające  zasoby  nie  będą  uczestniczyć  faktycznie  w  realizacji  zamówienia,  skoro 

konsultacje  i  doradztwo  muszą  odbywać  się  w  postaci  oddelegowania  do  realizacji 

zamówienia zasobów ludzkich, którymi dysponują podmioty udostępniające zasoby.  

Uzupełniająco  stwierdził,  że  każdy  z  podmiotów  zobowiązał  się  w  treści  swojego 

oświadczenia  do  oddania  do  dyspozycji  takich  zasobów  przez  cały  okres  realizacji 

zamówienia i w celu jego należytego wykonania. 


KIO 975/20 

Na podstawie dokumentacji przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

przekazanej  Izbie  przez  zamawiającego  w  kopii  potwierdzonej  „za  zgodność                         

z  oryginałem”  oraz  na  informatycznym  nośniku  danych  (płyta  CD)  przy  piśmie  z  dnia                              

15 maja 2020 r. 

Odpowiedzi na odwołanie” – pismo zamawiającego z dnia 15 maja 2020 r., 

a  także  stanowisk  stron,  zaprezentowanych  w  toku  rozprawy  skład  orzekający  Izby  ustalił                   

i zważył, co następuje.  

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

s

kutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy 

ich skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawie. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  także,  że  wykonawca  wnoszący  odwołanie  posiada 

interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego  z

amówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia 

szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odnosząc  się  do  podnoszonego  przez  zamawiającego  braku  legitymacji  po  stronie 

o

dwołującego  z  uwagi  na  upływ  związania  ofertą  (brak  oświadczenia  odwołującego                          

o  przedłużeniu  terminu  związania  ofertą)  skład  orzekający  Izby,  podzielając  zapatrywania 

Izby zaprezentowane w wyroku z dnia 20 sierpnia 2019 r. sygn.. akt KIO 1518/19

, za tymże 

wyrokiem  wskazuje,  co  następuje:  „Za  reprezentatywny  można  tu  uznać  wyrok  Sądu 

Okręgowego  w  Warszawie  z  16  lipca  2014  r.  sygn.  XXIII  Ga  924/14,  w  której  sąd  dokonał 

najszerszej  analizy  i  wykładni  instytucji  związania  ofertą  terminem  w  systemie  zamówień 

publicznych,  stwierdzając  m.in.,  że  z  uwagi  na  specyfikę  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego oraz swoisty charakter oferty złożonej na gruncie przepisów ustawy 

pzp należy uznać, iż upływ terminu związania ofertą nie przesądza o nieskuteczności oferty. 

Podobny  pogląd  wyraził  Sąd  Okręgowy  w  Lublinie  w wyroku  z  17  stycznia  2013  r.                           

sygn. IX Ga 392/13, w uzasadnieniu którego stwierdzono m.in., że: żaden z obowiązujących 

przepisów ustawy pzp nie daje podstaw do twierdzenia,  że nie jest możliwe rozpatrywanie, 

ocena  i  wybór  oferty,  w  tym  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania                            

w  przypadku,  gdy  upłynie  termin  związania  ofertą.  Po  upływie  terminu  związania,  oferta 

nadal  pozostaje  ofertą.  Ustawa  pzp  nie  zawiera  również  regulacji  umożliwiających 

pominięcie oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

W  kontekście  okoliczności  tej  sprawy  warto  odnotować  pogląd  wyrażony  w  wyroku 

Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 kwietnia 2017 r. sygn. XIII Ga 40/17, który stwierdził m.in., 

że  regulacja  prawa  zamówień  publicznych  zawiera  w  zakresie  zawieszenia  terminu 

związania  ofertą  niewątpliwie  lukę,  gdyż  nie  uwzględnia  przy  przedłużeniu  tego  terminu 


KIO 975/20 

możliwości  wniesienia  skargi  na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Nie  ma  zaś 

logicznego wytłumaczenia, dlaczego po wniesieniu skargi sytuacja skarżącego miała by ulec 

zmianie na jego 

niekorzyść, w tym znaczeniu, że nie byłby już związany ofertą. 

(…)  rozbieżności  w orzecznictwie  krajowym  zostały  rozstrzygnięte  przez  Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w uzasadnieniu postanowienia w sprawie C-35/17, zresztą 

w odpowiedzi na pytanie 

prejudycjalne skierowane przez Izbę. Trybunał orzekł, co następuje: 

Artykuł 2 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 

w  sprawie  koordynacji  procedur  udzielania  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane, 

dostawy  i 

usługi  oraz  zasadę  równego  traktowania  i  obowiązek  przejrzystości  należy 

interpretować  w ten  sposób,  że  stoją  one  na  przeszkodzie  wykluczeniu  wykonawcy                          

z  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  wskutek  niespełnienia  przez  tego 

w

ykonawcę  obowiązku,  który  nie wynika wyraźnie  z  dokumentacji  przetargowej.  Co więcej, 

uzasadnieniu  tego  postanowienia  Trybunał  wskazał,  że  odpowiedzi  na  pytania 

przedstawione  przez  sąd  odsyłający  (Izby)  można  wywieść  w  sposób  jednoznaczny  m.in. 

z wyroku 

Trybunału  z  2  czerwca  2016  r.,  C-27/15,  w  którym  to  orzeczeniu  Trybunał 

stwierdził,  że  zasada  równego  traktowania  i  obowiązek  przejrzystości  w  przetargach 

publicznych  sprzeciwia się  wykluczeniu  wykonawcy  za  niedopełnienie  obowiązku,  który  nie 

wynika  wyraźne  z  dokumentacji  przetargowej  lub  obowiązującej  krajowej  ustawy,  lecz                       

z  wykładni  tej  ustawy  i  tej  dokumentacji,  a  także  z  uzupełnienia  przez  krajowe  organy 

administracji  lub  sądownictwa  administracyjnego  występujących  w  tej  dokumentacji  luk. 

Trybunał  zaakcentował,  że  brak  możliwości  obciążania  wykonawcy  negatywnymi  skutkami, 

tym  bardziej  powinien  przyświecać  decyzjom  zamawiającego,  gdy  –  tak  jak  w  przedmiocie 

skutków upływu terminu związania ofertą – z powodu rozbieżnych stanowisk w orzecznictwie 

krajowym  warunek,  którego  przestrzeganie  jest  wymagane,  nie  wynika  nawet  z  wykładni 

właściwych uregulowań dokonywanej przez właściwe sądy. 

Skoro  upływ  związania ofertą według  Trybunału  nie jest  podstawą  do  niebrania pod 

uwagę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oferty  (przesłanka  odrzucenia  oferty 

aktualnie  obowiązującego  art.  89  ust.  1  pkt  7a  pzp,  podobnie  jak  analogicznie 

sformułowana w nieobowiązującym już art. 24 ust. 1 pkt 2 in fine pzp przesłanka wykluczenia 

wykonawcy  odnosi  się  wyłącznie  do  niewyrażenia  zgody  na  przedłużenie  związania  ofertą                   

w  odpowiedzi  na  wezwanie  zamawiającego),  tym  bardziej  nie  ma  podstaw,  aby  z  braku 

związania ofertą wywodzić  po  stronie wykonawcy  brak  legitymacji  do wniesienia odwołania 

czy skargi.

” 

Z

arzut dotyczący naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, 

poprzez  jego  błędne  zastosowanie  oraz  bezzasadne  uznanie,  iż  odwołujący  nie  wykazał 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  zdolności  technicznej                               


KIO 975/20 

i  zawodowej,  albowiem  w  formularzu  oferty  nie  wskazał,  że  współpraca  z  podmiotami 

udostępniającymi  zasoby,  na  których  zdolnościach  odwołujący  ma  polegać,  będzie  mieć 

charakter  podwykonawstwa,  a  co  za  tym  idzie  odwołujący  winien  podlegać  wykluczeniu                         

z postępowania nie potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zamawiający  wskazał,  że  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy, 

którzy  wykażą,  że  spełniają  warunki  dotyczące  m.in.  zdolności  technicznej  lub  zawodowej, 

zastrzegając,  że  uzna  warunek  w  tym  zakresie  za  spełniony  jeżeli  wykonawca  wykaże  – 

zgodnie z  r

ozdziałem V pkt 1.2.3. ppkt 1.2.3.2. – że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał  co  najmniej  2  roboty  budowlane  polegające  na  wykonaniu  termomodernizacji 

budynków  w  skład,  których  wchodziły  m.in.  prace:  zainstalowanie  paneli  fotowoltaicznych, 

zainstalowanie  pompy  ciepła  (o  wskazanej  wartości),  a  nadto  jeżeli  wykonawca  wykaże  – 

zgodnie z Rozdziałem V pkt 1.2.3. ppkt 1.2.3.3. – że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał  lub  wykonuje  co  najmniej  2  usługi  polegające  na  opracowaniu  dokumentacji 

projektowej obejmującej prace termomodernizacyjne (o wskazanej wartości). 

Zamawiający podał, że wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączącego  go  z  nimi 

stosunków,  z  zachowaniem  postanowień  pkt.  4  rozdziału  VII  SIWZ  (rozdział  V  pkt  3  ppkt 

3.1.SIWZ) 

–  pkt  4  rozdziału  VII  SIWZ  dotyczy  dokumentów  wymaganych  w  przypadku 

ubiegania się o zamówienie przez wykonawców składających ofertę wspólną. 

Zgodnie  z  rozdziałem  V  pkt  3  ppkt  3.1.  SIWZ  „W  odniesieniu  do  (…)  kwalifikacji 

zawodowych  lub  doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych 

podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. (…)”. 

Jednym z opracowanych przez zamawiającego wzorów był załącznik nr 14 do SIWZ 

–    zobowiązanie  do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia.  Wzór  ten  ujmował  m.in.  następującą  treść:  „Sposób  wykorzystania  w/w 

zasobów  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu  zamówienia  to:  ……………………………..”

pod  którą  zamawiający  wskazał:  „np.  podwykonawstwo,  konsultacje,  doradztwo  itp.                           

–  w  przypadku  powoływania  się  na  wiedzę  i  doświadczenie  lub  podwykonawstwo, 

wypożyczenie narzędzi,  itp.  –  w  przypadku  powoływania się  na  dysponowanie potencjałem 

technicznym

”  oraz:  „Charakter  stosunku,  jaki  będzie  łączył  nas  z  Wykonawcą: 


KIO 975/20 

………………………….”,  pod  którą  zamawiający  wskazał  „np.  umowa  cywilno-prawna, 

umowa o współpracy itp.” 

W  Formularzu  ofertowym  odwołujący  oświadczył,  że  nie  powierzy  do  wykonania 

zamówienia żadnego składnika zamówienia (pkt 5) oraz, że będzie polegał na zdolnościach 

trzech podmiotów: 

1.  S. W. Viessman Sp. z o.o. z 

Wrocławia co do zainstalowania pompy ciepła, 

OZEenergia z Zielonej Góry co do zainstalowania paneli fotowoltaicznych,, 

3.  A.  W. 

–  Projekt-Bud  z  Żar  co  do  opracowania  dokumentacji  projektowej 

obejmującej prace termomodernizacyjne. 

Odwołujący,  wykazując  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  podał,  że 

polega  na  zdolnościach  technicznych  i/lub  zawodowych  trzech  ww.  podmiotów  i  złożył 

zobowiązania tychże trzech podmiotów, w których każdy z nich oświadczył: 

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia 

to:  konsultacje,  doradztwo  w  zakresie:  (…).  Charakter  stosunku,  jaki  będzie  łączył  nas  

z Wykonawcą: umowa o współpracy”. 

Pismem z dnia 31 marca 2020 r. zamawiający  wezwał odwołującego, powołując się 

na  przepis  art.  26  u

st.  3  oraz  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień,  podając:                    

W  formularzu ofertowym wskazali  Państwo,  że  nie będziecie korzystać  z  podwykonawców 

jednocześnie  wskazując  firmy  (…),  na  których  zdolnościach  będziecie  polegali.”  oraz 

oczekując wyjaśnienia „zakresu udziału wskazanych firm trzecich przy realizacji zamówienia 

w celu udowodnienia Zamawiającemu, że żadna z firm na etapie realizacji zadania nie stanie 

się Państwa podwykonawcą.” 

Odwołujący  w  piśmie z  dnia  1 kwietnia 2020  r. wskazał,  że faktyczne  zrealizowanie 

przez  podmiot  trzeci  części  zamówienia  może  polegać  na  podwykonawstwie  podmiotu 

trzeciego,  ale  także  na  wykonaniu  zamówienia  wspólnie  z  wykonawcą  np.  poprzez 

oddelegowanie  przez  podmiot  trzeci  swoich  pracowników  do  bezpośredniej  realizacji 

zamówienia,  podnosząc  że  zamawiający  nie  ograniczył  polegania  na  zasobach  podmiotów 

trzecich  do  podwykonawstwa.  Oświadczył  nadto,  że  w  jego  przypadku  poleganie  na 

zasobach  podmiotów  trzecich  będzie  polegać  na  wspólnej  z  nim  i  faktycznej  realizacji 

przedmiotu zamówienia na zasadach umowy o współpracy. 

Pismem  z  dnia 

30  kwietnia  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  odwołującego                          

o wykluczeniu go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 


KIO 975/20 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Art.  22a  ust. 

2  ustawy  Pzp  brzmi:  „Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub 

sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na 

potrzeby realizacji zamówienia.” 

Jak  wynika  z  brzmienia  zacytowanego 

powyższej  przepisu  jedną  z  możliwości 

udowodnienia 

przez  wykonawcę,  w  przypadku  gdy  polega  na  zdolnościach  innych 

podmiotów,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami,  jest 

przedstawienie zobowiązań tych podmiotów. 

Oczywistym  przy  tym  jest,  że  jeżeli  wykonawca  jako  dowody  składa  zobowiązania 

innych  niż  on  sam  podmiotów,  to  oświadczenia  własne  wykonawcy  nie  mogą  zobowiązań 

tych zast

ępować – składanie samych zobowiązań byłoby wówczas zbędne. 

Uwzględniając  powyższe  oraz  to,  że  –  jak  wskazywał  odwołujący  na  rozprawie  – 

udział  wskazanych  w  Formularzu  ofertowym  podmiotów  miałby  polegać  na  oddelegowaniu 

pracowników  do  realizacji  zamówienia  w  celu  udzielania  konsultacji,  czy  doradztwa, 

stwierdzić  należy,  że  z  treści  żadnego  z  trzech  zobowiązań  podmiotów  trzecich  nie można 

takiego zobowiązania do oddelegowania pracowników wyczytać, wobec czego uznać należy, 

że nie zostały one przez te podmioty podjęte. 

Uwzględniając w dalszej kolejności ów brak oraz nałożony na wykonawcę obowiązek 

udowodnienia  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi 

zasoba

mi  podmiotów,    na  których  to  zasobach  polega,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że 

odwołujący  nie  sprostał  ciążącemu  nań  obowiązkowi,  co  przesądza  o  uznaniu,  że  nie 

wykazał, że spełnia warunek udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznych lub 

zawodowych. 

Odnosząc się do opracowanego przez zamawiającego wzoru zobowiązania podmiotu 

trzeciego, podnieść należy, co następuje: 

1.  po pierwsze, 

wykonawca mógł, ale nie musiał skorzystać z tego wzoru, ponieważ, 

po  myśli  art.  22a  ust.  2  ustawy  Pzp  zobowiązanie  podmiotów,  na  zasobach 

których  wykonawca  polega  jest  jedynie  jednym  z  dopuszczonych  ustawą  Pzp 

sposobem  udowodnienia  zamawiającemu,  że  wykonawca,  który  polega  na 

zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  realizując  zamówienie,  będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

2.  p

o wtóre, zamawiający wskazał konsultacje i doradztwo jedynie jako przykładowe 

sposoby  wykorzystania  udostępnianych  zasobów  (nie  ograniczył  sposobu 


KIO 975/20 

wykorzystania 

zasobów do konsultacji i doradztwa) oraz, co istotne, nie przypisał 

ich  do  konkretnego  zasobu 

–  konkretnej  zdolności  dotyczącej  zainstalowania 

pompy  ciepła,  zainstalowania  paneli  fotowoltaicznych,  czy  opracowania 

dokumentacji projektowej obejmującej prace termomodernizacyjne, 

3.  p

o  trzecie,  skoro  zamawiający  nie  przypisał  wykorzystania  zasobu,  poprzez 

konsultacje  czy  doradztwo  do  jakichkolwiek  konkretnych  zdolności,  to 

obowiązkiem  wykonawcy  było  udowodnienie  zamawiającemu,  że  w  przypadku 

zasobów podmiotów, na zdolnościach których polega, ten sposób wykorzystania 

zasobu jest realny 

– stanowi „stosowną sytuację”, o której mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp 

– „Wykonawca może w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu , w stosownych sytuacjach oraz do 

konkretnego zamówienia lub jego części, polegać (…)”, 

4.  po  czwarte,  opracowani

e  przez  zamawiającego  wzoru  o  „otwartym”  charakterze 

(otwartym 

ze  względu  na  przykładowy  katalog  wskazanych  sposobów 

wykorzystania zasobów), jak ten stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ nie zwalnia 

wykonawcy 

– profesjonalnego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego od adekwatnego do sytuacji danego wykonawcy wypełnienia danego 

wzoru. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzut  się  nie 

potwierdził. 

Zarzut  dotyczący  naruszenia  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp,  poprzez  jego 

niezastosowanie  i  zaniechanie  podania  uzasadnienia  wykluczenia  odwołującego,  w  tym 

zaniechanie  podania  podstaw  faktycznych  uznania,  iż  udostępnienie  zasobów  przez 

odwołującego nie ma charakteru realnego nie potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Pismem  z  dnia  30  kwietnia  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  odwołującego                          

o wykluczeniu go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Zgodnie z przepisem art. 

190 ust. 1 ustawy Pzp zdanie pierwsze „Strony i uczestnicy 

postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów,                    

z których wywodzą skutki prawne.” 

Odwołujący nie złożył żadnych dowodów i nie zaprezentował żadnej argumentacji na 

poparcie tezy o braku 

podania przez zamawiającego – w piśmie z dnia 30 kwietnia 2020 r. – 


KIO 975/20 

uzasadnienia  wykluczenia  go  z  udziału  w  postępowaniu,  w  tym  zaniechania  podania 

podstaw  faktycznych  uznania,  iż  udostępnienie  zasobów  przez  odwołującego  nie  ma 

charakteru realnego

, ograniczając swoją argumentację do zarzutu dotyczącego wykluczenia 

go z udziału w postępowaniu. 

Nie  odniósł  się  w  żaden  sposób  do  argumentacji  zaprezentowanej  przez 

zamawiającego w liczącym 8 stron ww. piśmie zamawiającego. 

Powyższe przesądza o uznaniu, że zarzut się nie potwierdził. 

Zarzut  dotyczący  naruszenia  art.  22a  ust.  4  w  zw.  z  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp, 

poprzez  błędne  zastosowanie  tych  przepisów,  w  szczególności  poprzez  przyjęcie,  że 

poleg

anie  na  zdolnościach  technicznych  innych  podmiotów  może  nastąpić  wyłącznie                                  

w postaci umowy o podwykonawstwo, zaś jakakolwiek inna podstawa prawna, w tym umowa 

o  współpracy  prowadzi  do  przyjęcia,  iż  udostępnienie  zasobów  nie  będzie  mieć  charakteru 

realnego nie potwierdził się. 

Skład  orzekający  Izby,  w  zakresie  ustaleń,  odwołuje  się  do  zarzutu  pierwszego 

(dotyczącego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp). 

Skład orzekający zważył, co następuje. 

Formułując  zarzut,  odwołujący  przyjął,  że  zamawiający  ograniczył  poleganie  na 

zdolnościach technicznych innych podmiotów wyłącznie do podwykonawstwa, czego jednak 

nie wykazał. 

Ponownie  przypomnienia  wymaga,  że  zgodnie  z  przepisem  art.  190  ust.  1  ustawy 

Pzp  zdanie  pierwsze  „Strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  są  obowiązani 

wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.” 

Odwołujący nie złożył żadnych dowodów i nie zaprezentował żadnej argumentacji na 

poparcie  tezy

,  iż  zamawiający  przyjął,  iż  poleganie  na  zdolnościach  technicznych  innych 

podmiotów  może  nastąpić  wyłącznie  w  postaci  umowy  o  podwykonawstwo,  ograniczając 

swoją argumentację do zarzutu dotyczącego wykluczenia go z udziału w postępowaniu. 

Powyższe przesądza o uznaniu, że zarzut się nie potwierdził. 


KIO 975/20 

Zarzuty 

dotyczące naruszenia: 

  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp,  poprzez  błędne  zastosowanie  i  przyjęcie,  że  

w  postępowaniu  nie  złożono  żadnej  oferty  nie  podlegającej  odrzuceniu,  

i w konsekwencji unieważnienie postępowania, 

  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty  odwołującego  jako 

oferty najkorzystniejszej z ofert nie podlegających odrzuceniu, 

  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp,  poprzez  niedochowanie  przez  zamawiającego  zasady 

uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  polegające  na 

zaniechaniu  dokonania  prawidłowych  czynności  związanych  z  oceną  ofert                                  

w postępowaniu nie potwierdziły się. 

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Pismem  z  dnia  30  kwietnia  2020  r.  zamawia

jący,  zawiadamiając  o  wykluczeniu 

odwołującego z udziału w postępowaniu, zawiadomił także o unieważnieniu postepowania. 

W konsekwencji uznania, że zamawiający zasadnie wykluczył odwołującego z udziału 

w  postępowaniu,  w  następstwie  czego  oferta  odwołującego  musiała  zostać  uznana  za 

odrzuconą,  wobec  braku  ofert  niepodlegających  odrzuceniu  innych  wykonawców,  skład 

orzekający Izby uznał, że żaden z powyższych zarzutów także się nie potwierdził. 

Skoro bowiem oferta odwołującego podlega odrzucenia, to nie może zostać wybrana 

jako najkorzystniejsza

. Skoro zaś brak jest jakiejkolwiek oferty niepodlegającej odrzuceniu to 

unieważnienia postepowania jest konieczne. 

Fakt, że nie potwierdził się żaden z zarzutów oznacza, że zamawiający nie dopuścił 

się  zaniechania  dokonania  prawidłowych  czynności  związanych  z  oceną  ofert                                    

w postępowaniu, co przesądza o tym, że zamawiającemu nie można przypisać prowadzenia 

postępowania z naruszeniem jakichkolwiek zasad. 

Wobec  tego,  że  nie  potwierdził  się  żaden  z  zarzutów  odwołania,  skład  orzekający 

Izby orzekł jak w sentencji orzeczenia, oddalając odwołanie, 


KIO 975/20 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§ 3 pkt 1) lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:   ..……………………………………… 


wiper-pixel