KIO 974/20 POSTANOWIENIE dnia 29 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 974/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Bartosz Stankiewicz 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  29  maja  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby 

Odwoławczej w dniu 5 maja 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia:  Impel  Safety  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  we  Wrocławiu  przy  ul. 

Ślężnej 118 (53-111 Wrocław), Impel Defender Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Ślężnej 118 (53-111 Wrocław), Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

przy ul. Ślężnej 118 (53-111 Wrocław), Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu  przy  ul.  Ślężnej  118  (53-111 Wrocław),  ITM  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Zielonej 

Górze  przy  ul.  Kostrzyńskiej  3 (65-127  Zielona Góra),  Impel  Cash  Solutions  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  przy  Alejach  Jerozolimskich  123A  (02-017  Warszawa),  Impel 

Security  Partner  Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

z  siedzibą  we Wrocławiu  przy  ul.  Ślężnej  118  (53-111 

Wrocław)  oraz  Garda  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdyni  przy  Placu  Kaszubskim  15/3  (81-350 

Gdynia) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gdański  Ogród 

Zoologiczny 

z siedzibą Gdańsku przy ul. Karwieńskiej 3 (80-328 Gdańsk) 

przy  udziale  wykonawcy  EKOTRADE  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul. 

Melomanów  4  (00-712  Warszawa),  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1. Umarza 

postępowanie odwoławcze; 

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urz

ędu Zamówień Publicznych kwoty 7 500,00 zł 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Safety Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

Impel Defender Sp.  z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu, Impel Facility Services Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu, Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ITM 

Poland  S.A. 

z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  Impel  Cash  Solutions  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 


Warszawie, Impel Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. 

z siedzibą we Wrocławiu oraz Garda 

Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gdyni, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: ……………………….. 


Sygn. akt KIO 974/20 

Uzasadnienie 

Gdański  Ogród  Zoologiczny  zwany  dalej:  „zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - 

Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.

),  zwanej  dalej:  „Pzp”  pn. Ochrona Gdańskiego Ogrodu 

Zoologicznego (

nr postępowania: 79.71.0/U/PN/2020), zwane dalej: „postępowaniem”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 31 marca 2020 r., pod numerem 528159-N-2020.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  niższa  od 

kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

Wykonawcy wsp

ólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Impel Safety Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu, Impel Defender Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Facility 

Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą 

we 

Wrocławiu, ITM Poland S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, Impel Cash Solutions Sp. z o.o. 

z  siedzibą  w Warszawie,  Impel  Security  Partner  Sp.  z  o.o.  Sp. k.  z  siedzibą  we Wrocławiu 

oraz Garda Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zwani dalej: „odwołującym” w dniu 5 maja 2020 r. 

wni

eśli odwołanie zarzucając zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1)  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  przez  naruszenie  zasad  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania wykonawców; 

2)  art.  89  ust.  1  pkt  Pzp  oraz  art.  90  ust.  3  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wybranego  wykonawcy  EKOTRADE  Sp.  z  o.o.  ,  mimo  że  zawierała  ona  rażąco  niską 

cenę lub koszt; 

3)  art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie wezwania wybranego 

wykonawcy EKOTRADE Sp. z o.o. do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w przypadku, gdy 

zachodzą podstawy do przyjęcia, że cena zawarta w ofercie tego wykonawcy jest ceną 

rażąco niską; 

4)  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp  oraz  art.  90  ust.  3  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

wybranego wykonawcy EKOTRADE Sp. z o.

o., mimo że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny 

złożone  przez  EKOTRADE  Sp.  z  o.o.  nie  dają  podstaw  do  przyjęcia,  że  cena  oferty 

wybranego wykonawcy nie jest ceną rażąco niską; 

art. 90 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Pzp przez jego niezastosowanie i wadliwe przyjęcie wyjaśnień 

rażąco  niskiej  ceny  za  wystarczające  oraz  wadliwym  uznaniu,  że  wezwany  wykonawca 

uniósł ciężar dowodu i wykazał brak rażąco niskiej ceny. Wykonawca EKOTRADE Sp. z 

o.o.,  zdaniem  odwołującego  nie  udzielił  wyczerpujących,  jednoznacznych,  konkretnych 

w

yjaśnień rażąco niskiej ceny, aby można było na ich podstawie przyjąć, że nie doszło 


do  zaoferowania  ceny  na  rażąco  niskim  poziomie,  dlatego  oferta  ta  powinna  zostać 

odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Pzp; 

6)  art.  89  ust.  1  pk

t.  3  i  4  Pzp  w  związku  z  art.  15  ust.  1  pkt  1)  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji,  poprzez  zaniechania  odrzucenia  oferty  uznanej  za 

najkorzystniejszą, złożonej przez wykonawcę EKOTRADE Sp. z o.o., z uwagi na fakt, że 

zawiera rażąco niską cenę oraz jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 

art.  91  ust.  1  Pzp  w  związku  z  art.  90  ust.  1-4  Pzp  przez  wadliwy  wybór  oferty 

najkorzystniejszej. 

W  związku  z  postawionymi  zarzutami  odwołujący  wniósł  o  nakazanie 

zamawiającemu: 

uchylenia czynności wyboru oferty wybranego wykonawcy EKOTRADE Sp. z o.o.; 

odrzucenia oferty złożonej przez wybranego wykonawcę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3, 

4 w związku z art. 90 ust. 3 Pzp; 

dokonania ponownej oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych. 

Zamawiający przesłał kopie odwołania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 

6 maja 2020 r. za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

P

rzystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie  zamawiającego zgłosił wykonawca 

EKOTRADE Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie. Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonego przez ww. 

wykonawcę  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  pomimo  tego,  iż  ten  wykonawca  przesłał 

informacje  o  zgłoszonym  przystąpieniu  wraz  z  załącznikami  do  sekretariatu  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej.  Zgodnie  z  art.  185  ust.  2  zd.  2  zgłoszenie 

przystąpienia  doręcza  się  Prezesowi  Izby  w  postaci  papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie, natomiast na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań,  zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  przez  wykonawcę,  wnoszone  w  formie  pisemnej  w 

postaci  elektronicznej  i  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  oraz  dalsze  pisma  w 

sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej 

Izby,  udostępnionej  na  stronie  internetowej  Urzędu.  Przystępujący  wraz  z  przesłaną  dokumentacją 

przekazał także zrzut z ekranu, z którego wynika, że skrzynka ePUAP pełniąca funkcję elektronicznej 

skrzynki podawczej Izby w dniu mieszczącym się w terminie na skuteczne zgłoszenie przystąpienia, w 

którym  przystępujący  zamierzał  przesłać  informację  nie  działała  (w  przekazanym  komunikacie 

znajduje  się  informacja  wskazująca,  że  wystąpił  błąd  wewnętrzny).  Tym  samym  w  ocenie  składu 

orzekającego  przystępujący  uprawdopodobnił,  że  z  przyczyn  od  niego  niezależnych  nie  mógł 

skorzystać  z  „drogi  elektronicznej”  dla  skutecznego  zgłoszenia  przystąpienia,  o  której  mowa  w  ww. 

przepisach.  

W  związku  z  powyższym,  mając  na  uwadze  aktualne  okoliczności,  zgłoszenie  przystąpienia 

za pomocą poczty elektronicznej przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w art. 185 ust. 

2  i  3  Pzp  oraz  uprawdopodobnieniu,  że  niemożność  skorzystania  ze  skrzynki  podawczej  Izby 


wyniknęła z przyczyn niezależnych od zgłaszającego przystąpienie, należy uznać za skuteczne. 

W dniu  25  maja  2020  r. 

do sekretariatu Izby wpłynęło pismo zamawiającego z dnia 21 maja 

2020  r.

,  w  którym  zamawiający  oświadczył,  że  uznaje  odwołanie  z  dnia  5  maja  2020  r.  w  całości  i 

dokona  ponownej  oceny  ofert  w  postępowaniu.  Przedmiotowe  oświadczenie  Izba  potraktowała  jako 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania, o którym mowa w art. 186 ust. 2 Pzp. 

Pismem  z  dnia  22  maja 

2020  r.  Prezes  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wezwał  wykonawcę 

EKOTRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do złożenia oświadczenia  w przedmiocie wniesienia 

sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w 

odwołaniu w terminie 3 dni pod rygorem umorzenia postępowania. Przedmiotowe wezwanie zawierało 

pouczenie,  że  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po 

stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  umarza  postępowanie.  Ww.  wezwanie  zostało  wysłane 

przystępującemu w dniu 22 maja 2020 r. W terminie zakreślonym w ww. wezwaniu przystępujący nie 

wniósł sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  Pzp,  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wobec  powyższych  ustaleń,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą 

przesłanki  do  wydania  postanowienia  o  umorzeniu  postępowania  odwoławczego  na 

podstawie art. 186 ust. 3 Pzp.  

O  kosztach  post

ępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b)  Pzp 

oraz  na  podstawie  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972 ze zm.). 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący: ……………………… 


wiper-pixel