KIO 972/20 POSTANOWIENIE dnia 17 czerwca 2020 roku

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 972/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 17 czerwca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  10  czerwca  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  4  maja  2020 

roku  przez  wykonawcę  PRIKNAUBER  spółka  z  ograniczona  

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą Legionowo 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Jabłonna 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

PRIKNAUBER  spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa z siedzibą Legionowo kwoty  20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych zero groszy), stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO 972/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  

pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni 

P8 i P9 w Chotomowie".  

W  dniu  4  maja  2020 

roku  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy    Prawo 

zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”) 

Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  w  ww. 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  8  maja  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  poinformował,  że  przekazał 

kopię odwołania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 5 maja 2020 roku za 

pomocą poczty elektronicznej. 

Do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia  

do postępowania odwoławczego, w tym po stronie Zamawiającego.  

W  dniu  26  maja  2020  roku  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiaj

ącego  z  dnia  26  maja  2020  roku  zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  

w  całości  odwołania  złożonego  przez  wykonawcę  PRIKNAUBER  spółka  z  ograniczona  

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą Legionowo. Pismo to zostało wniesione 

drogą  elektroniczną. W dniu  10  czerwca  2020  roku  skierowane  zostało  do  Zamawiającego 

pismo w sprawie przesłania pełnomocnictwa do podpisania dokumentu przez Panią A. S. lub 

złożenia 

oświadczenia 

uwzględnieniu 

odwołania 

przez 

Wójta  

Gminy  Jabłonna.  W  dniu  15  czerwca  2020  roku  do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  

Wójta Gminy Jabłonna co do uwzględnienia odwołania w całości. 

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpień  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania  postano-

wienia,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego 

zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  


O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w 

oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Minis

trów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel