KIO 971/20 POSTANOWIENIE dnia 25 czerwca 2020 roku

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 971/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: Ewa Sikorska 

Protokolant:          

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  25  czerwca  2020  roku  w  Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 roku przez 

wykonawcę  AbbVie  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  w 

postępowaniu prowadzonym przez Copernicus Podmiot Leczniczy Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gdańsku 

przy udziale  

A.  wykonawcy 

Farmacol  Logistyka  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Katowicach, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego, 

B.  wykonawcy 

Baxter  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością w  Warszawie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz AbbVie 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 971/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Copernicus  Podmiot  Leczniczy  Sp.  z  o.o.  w  Gdańsku  –  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  dostawa 

różnych produktów leczniczych, produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych, 

kontrastów oraz wyrobów medycznych. 

Postepowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W  dniu  4  maja  2020  roku  wykonawca  AbbVie  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  (dalej: 

odwołujący)  wniósł  odwołanie  od  czynności  zamawiającego  w  pakiecie  nr  12  (Sewofluran) 

przedmiotowego  postępowania,  tj.  1.  unieważnienia  przedmiotowego  postępowania  w 

zakresie zadania częściowego nr 12. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 

1)  naruszenie  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  P.z.p.  przez  nieuprawnione  i  nieuzasadnione 

unieważnienie postępowania w zakresie zadania częściowego nr 12 na skutek wadliwej oceny 

przesłanek unieważnienia i błędnego przyjęcia, iż przedmiotowe postępowanie obarczone jest 

niemożliwą  do  usunięcia  wadą  (uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 

umowy w 

sprawie zamówienia publicznego);  

2) naruszenie art. 8 ust. 1 ustawy w związku z art. 93 ust. 3 ustawy P.z.p., tj. naruszenie zasady 

jawności przez zaniechanie należytego uzasadnienia unieważnienia postępowania w zakresie 

pakietu nr 12, w tym:  

-  zaniechan

ie  wykazania  zaistnienia  przesłanek  unieważnienia  postępowania,  a  jedynie 

ograniczenie się do powołania przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. 

- zaniechanie wskazania podstawy prawnej 

nieważności umowy uzasadniającej zastosowane 

art.  97  ust.  1  pkt  7  u

stawy  P.z.p.,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  wniosku,  że  podstawa 

prawna działania zamawiającego nie została w ogóle wskazana,  

oparcie uzasadnienia faktycznego o okoliczność nieprzedłużenia terminu składania ofert, na 

którą zamawiający miał wpływ i mógł go przedłużyć w przypadku zmiany treści s.i.w.z.; 

3)  naruszenie  art.  7  ust.  1  w  związku  z  art.  93  ust.  3  ustawy  P.z.p.  tj.  naruszenie  zasady 

uczciwej  konkurencji  poprzez  nieuprawnione  unieważnienie  postępowania,  mimo  braku 

istnienia  niemożliwej  do  usunięcia  wady  postępowania,  bowiem  postępowanie  nie  było 


obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, a zatem winno być zakończone zgodnie z celem 

postępowania,  którym  jest  udzielenie  w  sposób  uczciwy  i  konkurencyjny  zamówienia 

publicznego. 

Odwołujący wniósł o:  

1) na podstawie art. 190 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. 

– dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z 

dokumentów załączonych do odwołania na okoliczności wskazane w jego treści, 

nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania w zakresie zadania częściowego nr 

przeprowadzenia oceny ofert na podstawie ofert złożonych w dniu 21 kwietnia 2020 roku,  

- wyboru oferty najkorzystniejszej, 

- zawarcia umowy zgodnie z art. 8 ust. 3 P.z.p., 

3) zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów zastępstwa procesowego 

powiększonych  o  wysokość  opłaty  skarbowej  uiszczonej  od  udzielonego  pełnomocnictwa, 

według norm przepisanych. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  odwołującego  przystąpił  wykonawca 

Farmacol Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

Baxter Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie. 

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 24 czerwca 2020 roku zamawiający oświadczył, że 

uwzględnia odwołanie w całości. 

Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie wniósł 

sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu. 

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie z art. 186 

ust. 3 ustawy P.z.p., jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba umarza postępowanie, 

a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu,  zgodnie  z 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy  P.z.p., 

orzekając  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  się  na 

rac

hunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: …………………………. 


wiper-pixel