KIO 969/20 WYROK dnia 10 czerwca 2020 roku

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 969/20 

WYROK 

z dnia 10 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Aleksandra Patyk 

Katarzyna Poprawa 

 
Protokolant:   

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2020 r. w 

Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez wykonawcę ZBM Spółka 

Akcyjna  z  siedzibą  w Warszawie  w postępowaniu  prowadzonym  przez  Generalną  Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie 

przy udziale 

wykonawców: 

A. 

Promost  Consulting  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa 

siedzibą w Rzeszowie, 

B.  Multiconsult Polska 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  

C. 

TPF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  ZBM  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 

w Warszawie i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę    15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od odwołującego ZBM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz 

zamawiającego  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  siedzibą 

w Warszawie 

kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero 

groszy)  stanowiącą  koszty  postepowania  odwoławczego  poniesione  przez 

zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 
 
  

……………………………….……… 

……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 969/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie 

Oddział  w  Rzeszowie  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

„Pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  robót  oraz  zarządzanie  kontraktem  pn. 

Zaprojektowanie  i  budowa  drogi  ekspresowej  S19  na  odcinku  od  węzła  Rzeszów  Południe 

(bez  węzła)  do  węzła  Babica”  (nr  ref.  O.RZ.D-3.2410.1.2020).  Ogłoszenie  o zamówieniu 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 kwietnia 2020 r. 

pod  numerem  2020/S  081-191366. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu 

niegraniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843

,  dalej  „ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia 

przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W dniu 4 maja 2020 r. wykonawca 

ZBM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej 

jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) i ogłoszenia o zamówieniu, zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie art. 353

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm., dalej jako „k.c.”)  oraz art. 484 § 2, art. 5 k.c. w zw. z art. 7 

ust. 1 i w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy Pzp poprzez wykorzystanie pozycji d

ominującej 

Zamawiającego i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec wykonawcy, polegające na: 

ustaleniu zasad współpracy z wykonawcą, w sposób który nie odpowiada naturze stosunku 

prawnego, ryzyka wynagrodzenia, gdzie Zamawiający przerzuca wszystkie ryzyka wykonania 

zamówienia  na  wykonawcę.  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i nakazanie 

Zamawiającemu  dokonania  zmiany  w  SIWZ  i  jej  załącznikach  w  sposób  wskazany  przez 

Odwołującego.  

Odwołujący wskazał, iż jest wykonawcą, który ma interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia, jest zainteresowany udzieleniem mu przedmiotowego zamówienia, a w wyniku 

naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  może  ponieść  szkodę.  Podkreślił,  że 

uwagi  na  znaczenie  zapisów  SIWZ kształtujących  zakres  odpowiedzialności  kontraktowej 

przyszłego wykonawcy, Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania, wyrażający się 

w  dążeniu  do  zmiany  SIWZ,  treści  umowy  w  tym  wysokości  kar  umownych  i  zasad  ich 

naliczania  już  na  obecnym  etapie  postępowania.  Pozostawienie  skarżonych  klauzul 

umownych  w  niezmienionym  kształcie,  stanowi  realną  przeszkodę  dla  obrony  interesów 

wykonawcy  realizującego  kontrakt,  zgoda  na  zawarcie  umowy  na  warunkach  ustalonych 

SIWZ ma bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia dochodzenia roszczeń przed sądem 

w sytuacji powstania sporu dotyczącego zawartej umowy. Wskazał, iż odwołanie, które ma na 


celu doprowadzenie zapisów SIWZ do stanu zgodnego z przepisami prawa, co wyczerpuje 

przesłanki opisane w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.    

W  punkcie  A  odwołania  („Naruszenie  zasady  ekwiwalentności  umów”)  Odwołujący 

wskazał  postanowienia  wzoru  umowy,  które  w  jego  ocenie  naruszają  przepisy  wskazane 

petitum 

odwołania.  

Zarzut 1 - 

§ 4 ust. 3 lit. c 

Odwołujący  wskazał,  iż  w  świetle  tego  postanowienia  nie  jest  w  stanie  oszacować 

wynagrodzenia personelu, w konsekwencji rzetelnie wycenić ceny oferty, a to w przyszłości 

może się przełożyć na procedurę wyjaśnienia ceny u wykonawców, którzy zdecydują się na 

złożenie oferty przetargowej. Pierwszą krytyczną niewiadomą jest treść dokumentu pod nazwą 

Karta Obmiaru Jakości pracy Konsultanta, gdyż brak jest takiego dokumentu jako składnika 

SIWZ.  Po  drugie 

Odwołujący  wskazał  na  nieuzasadnione  ograniczenia  w  zakresie 

wynagrodzenia Konsultanta za wykonaną przez niego uczciwie pracę. Odwołujący zauważył, 

że  w dotychczasowych  tego  typu  umowach  przewiduje  się,  że  Konsultant  może  wystąpić 

wyrównanie wynagrodzenia do pełnej wysokości wynikającej z oferty dla płatności za pracę 

personelu z wyłączeniem prawa wyrównania wynagrodzenia w części wynikającej z potrąceń 

wynikających  z  niespełnienia  deklarowanych  obowiązków  i  warunków  określonych 

pozacenowych kryteriach oceny ofert. Warunkiem tego zwrotu było zatwierdzenie Raportu 

Końcowego i zrealizowanie zadania zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.   

W konsekwencji 

Odwołujący  wniósł  o  dodanie  do  przedmiotowego  postanowienia 

zdania:  „Po  zakończeniu  realizacji  Kontraktu,  tj.  po  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego 

Raportu  Końcowego,  Konsultant  może  wystąpić  o  wyrównanie  wynagrodzenia  do  pełnej 

wyso

kości wynikającej z Oferty.”     

Zarzut 2 

– § 4 ust. 3 lit. d 

Odwołujący wskazał w tym zakresie na naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 i art. 91 ust. 2d 

związku z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp oraz art. 58 KC, art. 353

 KC i art. 354 KC w zw. z art. 

139 ustawy Pzp 

poprzez niedopuszczalne obniżenie wysokości wynagrodzenia Konsultanta 

w toku  realizacji  umowy. 

Podniósł,  iż  Zamawiający  kształtuje  zależność  wynagrodzenia  od 

„niewywiązywania się Konsultanta z deklaracji złożonych w ramach kryteriów pozacenowych” 

- sama taka konstrukcja w Umowie 

w ocenie Odwołującego jest kuriozalna. Zamawiający nie 

może  łączyć  ze  sobą  wypłaty  wynagrodzenia  za  świadczenie  usług  z  oceną  ofert. 

Zaproponowane  rozwiązanie,  to  karanie  wykonawcy  przez  Zamawiającego  za  to,  że 

Zamawiający  nienależycie  najpierw  sporządził  SIWZ,  a  potem  nienależycie  ocenił  ofertę  – 

zorientował się na etapie realizacji umowy i chce za swój uprzedni brak profesjonalizmu na 

etapie  sporządzenia  SIWZ  i  badania  ofert  karać  wykonawcę  na  etapie  realizacji  umowy. 


Podstawow

y błąd, jaki zdaniem Odwołującego popełnił Zamawiający, to przyjęcie hipotezy, że 

wykonawcy  na  etapie  składania  ofert  składają  jakieś  „deklaracje”.  Oferta  w  całości  jest 

oświadczeniem woli wykonawcy, a zatem takim oświadczeniem woli – a nie „deklaracją” – jest 

treść oferty w zakresie kryteriów pozacenowych. Zamawiający, zgodnie z brzmieniem przepisu 

art. 91 ust. 2d ustawy Pzp

, ma obowiązek określić kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający 

sprawdzenie  informacji  przedstawianych  przez  wykonawcę.  Odwołujący  wskazał,  iż  nie 

ocenia, czy Zamawiający zrealizował ten obowiązek, czy też nie. Nie może jednak być tak, że 

Zamawiający  traktuje  treść  oferty  w  tym  zakresie  jako  „deklaracje”  i  od  razu  zakłada,  że 

wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako  najkorzystniejsza  na  podstawie  między 

innymi tego kryterium, złożył nieprawdziwe oświadczenie woli w ofercie. Dodał, że etap oceny 

ofert, w tym także w zakresie kryteriów pozacenowych, kończy się przed zawarciem umowy. 

Tymczasem przedmiotowy zapis wskazuje, że Zamawiający właściwie nie ma nawet zamiaru 

oceniać ofert w zakresie kryterium pozacenowego lub też, że dopuszcza, że ocena ta będzie 

wadliwa 

– i na etapie realizacji umowy okaże się, że wybrany wykonawca złożył nieprawdziwe 

informacje  w  ofercie. 

Odwołujący  zauważył,  że  przedmiotowe  postanowienie  zawiera 

postanowienie: „Ilość punktów przyznanych w danym miesiącu za poszczególne podkryterium 

pozacenowe

”,  z  czego  wynika,  że  Zamawiający  ma  zamiar  dokonywać  jakieś  bliżej 

nieokreślonej  oceny  oferty  już  po  zawarciu  umowy,  na  etapie  jej  realizacji.  Odwołujący 

wskazał, że jeśli wolą Zamawiającego było stworzenie narzędzi mobilizujących wykonawców 

do realizowania ich obowiązków umownych (ale tylko umownych), to służy temu ewentualnie 

instytucja  kary  umownej.  W  żadnym  jednak  przypadku  nie  jest  możliwe  dokonywanie 

rzeczywistej oceny oferty dopiero na etapie realizacji umowy. Przepis art. 91 ust. 2d  ustawy 

Pzp 

nakłada  obowiązek  takiego  sformułowania  kryteriów  pozacenowych,  aby  ich 

jednoznaczna i rzeczywista ocena miała miejsce na etapie oceny ofert. Odwołujący zauważył, 

iż  korekta  finansowa  liczona  od  całej  wartości  faktury  spowoduje  to,  że  za  stałe  elementy, 

których  koszty  wykonawca  obligatoryjnie  musi  ponosić,  np.  wynajem  biur  i  ich  utrzymanie, 

zapewnienie  samochodów,  zapewnienie  i  pracę  personelu  pomocniczego  i  biurowego, 

wynagrodzenie wykonawcy nie będzie się należeć. Dlatego też, uwzględniając uzasadnione 

potrzeby  Zamawiającego  co  do  dyscyplinowania  personelu  wykonawcy,  to  kara  umowna 

powinna  być  związana  z  danym  zakresem  odpowiedzialności.  Zasadne  więc  byłoby 

odniesienie  jej  do  wynagrodzenia  jakie  przysługiwałoby  danemu  ekspertowi  lub  od  np. 

wynagrodzenia  za  pracę  Personelu  kluczowego,  którego  to  kryterium  dotyczy.  Z  uwagi  na 

powyższą argumentację, Odwołujący wniósł o wykreślenie w całości § 4 ust. 3 lit. d umowy.  

Zarzut 3 - 

§ 5 ust. 1 pkt 3 i 4  

W uzasadnieniu Odwołujący wskazał, iż ocena z pkt 3 i 4, jest absolutnie uznaniowa 

poza  jakąkolwiek  kontrolą.  Jest  też  nieprzewidywalna,  a  nawet  wprost  uzależniona  od 


sympatii  oc

eniającego  do  Konsultanta,  jego  humoru  w  danej  chwili.  Z  uwagi  na  powyższą 

argumentację, Odwołujący wniósł o skreślenie pkt 3 i 4.   

Zarzut 4 - 

§ 5 ust. 2  

W uzasadnieniu Odwołujący wskazał, iż postanowienie to zawiera kryterium nieostre 

w zakresie sposobu, 

w jaki Konsultant ma udowodnić należyte wykonanie obowiązków ani nie 

jest  określone,  jakimi  kryteriami  oceniający  będzie  się  kierował  uznając  że  Konsultant 

udowodnił lub nie wykonanie obowiązków. Brak też jest doregulowania tej procedury nie tylko 

w obsz

arze dokumentów obu stron, ale także czasu, ile ta procedura może trwać. Z uwagi na 

powyższą argumentację, Odwołujący wniósł o skreślenie ust. 2. 

Zarzut 5 - 

§ 5 ust. 8  

W uzasadnieniu Odwołujący wskazał, iż jeżeli ww. regulacja z ust. 2 i 8 i 9 miałaby się 

ostać,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „8.  Konsultantowi  przysługuje  sprzeciw  od 

dokonanej  przez  Kierownika  Projektu  oceny  jakości  pracy  Konsultanta,  sporządzonej 

KOJPK,  który  na  piśmie  wraz  z  uzasadnieniem  oraz  dokumentami  potwierdzającymi 

zasadno

ść  sprzeciwu,  należy  wnieść  do  Dyrektora  Oddziału  GDDKiA  w  terminie  10  dni 

roboczych od  daty  otrzymania oceny”. Innymi  słowy  zarówno  Konsultant  jak  i  Zamawiający 

powinni mieć taki sam okres czasu na przygotowanie własnego stanowiska (względnie po 5 

dni - 

§ 5 ust. 9).  

Zarzut 6 - 

§ 5 ust. 9  

W  uzasadnieniu  Odwołujący  wskazał,  iż  jeżeli  ww.  regulacja  miałaby  się  ostać, 

regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „9.  Dyrektor  Oddziału  GDDKiA  rozpatrzy  sprzeciw 

w terminie  do  5  dni  roboczych  od  dnia  jego  otrzymania.  W 

przypadku  nieuwzględnienia 

sprzeciwu,  Dyrektor  Oddziału  GDDKiA  poda  pisemne  uzasadnienie  dla  każdego 

nieuwzględnionego  zarzutu/punktu.”  Innymi  słowy  zarówno  Konsultant  jak  i  Zamawiający 

powinni mieć taki sam okres czasu na przygotowanie własnego stanowiska.  

Zarzut 7 

– § 6 ust. 9  

W uzasadnieniu Odwołujący wskazał, iż proponuje modyfikację postanowienia poprzez 

nieuwzględnianie  waloryzacji  przy  ustanawianiu  %  pułapu  maksymalnej  wysokości 

zobowiązania  za  usługi  świadczone  przez  Konsultanta.  Nie  jest  możliwe  oszacowanie  na 

etapie składania oferty zmiany wskaźników publikowanych przez Prezesa GUS, a Konsultant 

nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji ewentualnych zmian kosztów w gospodarce 

narodowej.  

Z uwagi na powyższą argumentację, zdaniem Odwołującego regulacja ta powinna mieć 

brzmienie

:  „9.  Łączna  wartość  korekt  wynikająca  z  waloryzacji  odzwierciedlać  będzie 


faktyczne  wzrosty  wskaźników  wynagrodzeń  w  sektorze  przedsiębiorstw,  publikowanych 

przez Prezesa GUS”.  

Zarzut 8 

– § 11 ust. 19 

W  uzasadnieniu  Odw

ołujący  wskazał,  iż  skoro  zmiana  eksperta  jest  z  przyczyn 

niezależnych od Konsultanta a Zamawiający wymaga dwutygodniowego okresu zastępstwa 

pracy  dwóch  ekspertów,  wynagrodzenie  powinna  otrzymać  każda  osoba  uczciwie 

wykonująca swoje obowiązki.  Regulacja § 11 ust. 19 spowoduje tak nieporównywalność ofert 

(nie  jest  wiadomym  w  jaki  sposób  wszyscy  wykonawcy  mieliby  przyjąć  jednakową  liczbę 

potencjalnych zastępstw  i  dublowania dniówek, aby  złożone oferty  były  porównywalne), jak 

nieporównywalność  ewentualnych  wyjaśnień  dotyczących  kalkulacji  ceny.  W  rezultacie 

doprowadzi do niejasnych i nieprzejrzystych kryteriów oceny wyjaśnień ceny rażąco niskiej, co 

wpłynie na wynik postępowania.   

Z uwagi na powyższą argumentację, Odwołujący proponuje, aby zdanie: „W okresie 

tym płatność przysługuje Konsultantowi tylko za nowo zatwierdzonego Eksperta Kluczowego”, 

zastąpić  zdaniem:  „W  okresie  tym  płatność  przysługuje  Konsultantowi  także  za  nowo 

zatwierdzonego Eksperta Kluczowego.

  

Zarzut 9 

– § 13 ust. 6  

W uzasadnieniu Odw

ołujący wskazał, iż Zamawiający nie przewidział w ww. regulacji, 

iż pracownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

tego  kontraktu,  co  przy  takim  brzmieniu  uniemożliwiałoby  skierowanie  go  do  realizacji 

zamówienia. A jeśli pracownik nie jest przydatny pracodawcy, jest zwalniany. Zamawiający nie 

może przymuszać pracowników wykonawcy do składania oświadczeń pod przymusem.  

uwagi na powyższą argumentację, Odwołujący proponuje aby zdanie: „W tym celu 

Konsultant  zobowiązany  jest  do  uzyskania  od  w/w  osób  zgody  na  przetwarzanie  danych 

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.”, zastąpić zdaniem: „W tym 

celu Konsultant zobowiązany jest do uzyskania od w/w osób zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z prz

episami o ochronie danych osobowych lub złożyć oświadczenie, że 

od w/w osób nie uzyskał zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

o o

chronie  danych  osobowych.”  Konsekwentnie,  wykreślone  powinno  zostać  także  ostatnie 

zdanie  §  13  ust.  6  o  treści  „Nieprzedłożenie  przez  Konsultanta  żądanych  dokumentów 

terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę”, gdyż w sposób nieuzasadniony 

zrównuje sytuację braku zatrudnienia przez Konsultanta osób na podstawie umowy o pracę 

sytuacją zatrudnienia ich na tej podstawie, ale braku możliwości przedłożenia stosownych 

dokumentów  to  potwierdzających  (np.  z  powodu  braku  uzyskania  zgody  pracownika  na 


przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu). Alternatywnie

, ostatnie zdanie § 13 ust. 6 

powinno  mieć  brzmienie:  „Nieprzedłożenie  przez  Konsultanta  żądanych  dokumentów 

terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia osób na  podstawie umowy  o pracę,  chyba  że nieprzedłożenie tych 

dokumentów  jest  następstwem  okoliczności,  za  które  Konsultant  nie  ponosi 

odpowiedzialności”.  

Zarzut 10 

– § 16 ust. 3  

W  uzasadnieniu  Odwołujący  wskazał,  iż  w  obecnym  (nowym)  brzmieniu  tego 

postanowieni

a umownego, następuje przerzucenie na Konsultanta ryzyka sporu z Wykonawcą 

robót  o  rzetelność  sporządzenia  obmiarów  robót,  w  oparciu,  o  które  Wykonawca  będzie 

występował o płatność. Wykonawca co do zasady występuje z roszczeniami także w obszarze 

obmiaru r

obót wykonanych przez Konsultanta.  

Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie  jak 

dotychczasowych  umowach  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  podpisywanych  przez 

Zamawiającego: „3. Konsultant zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie 

mniej  niż  30%  pomiarów  geodezyjnych  wykonywanych  przez  geodetów  Wykonawcy, 

mających charakter obmiaru wykonanych Robót, które staną się załącznikami do Wystąpień 

Wykonawców o Przejściowe Świadectwa Płatności.”  Nadto, Odwołujący podniósł, że obecne 

(nowe)  postanowienie,  gdzie  Zamawiający  wymaga  sporządzania  przez  Konsultanta 

obmiarów, nie pociągnęło za sobą konsekwentnej zmiany w ilość zespołów geodezyjnych – 

wraz z nowym obowiązkiem ilość ta powinna była wzrosnąć przynajmniej do 6.   

Zarzut 11 

– § 16 ust. 4  

Odwołujący zauważył, że Zamawiający nie określił w jakiej ilości mają być wykonane 

pomiary kontrolne. Brak tej informacji powoduje, problem z porównaniem ofert, przejrzystość 

ich badania i jednoznacznym zrozumieniem zapisów SIWZ, na etapie realizacji zamówienia.  

Zamawiający powinien podać ilość pomiarów kontrolnych w zakresie przewidzianym umową, 

tj.  min.  30  %  pomiarów  geodezyjnych  wykonywanych  przez  geodetów  Wykonawcy,  na 

podstawie wcześniej podanych informacji przez Wykonawcę robót co do zakresu oraz ilości 

prac geodezyjnych. Z uwagi na powyższą argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie: 

„4. Konsultant zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do 

dokumentów  obmiarowych  wystawianych  przez  Wykonawcę  w  celu  sprawdzenia 

potwierdzenia  faktycznych  ilości  wykonanych  Robót  wykazywanych  w  Przejściowych 

Świadectwach Płatności. Zamawiający wymaga 30 % pomiarów geodezyjnych wykonywanych 

przez geodetów Wykonawcy, na podstawie wcześniej podanych informacji przez Wykonawcę 

robót co do zakresu oraz ilości prac geodezyjnych.”  


Zarzut 12 

– § 19A ust. 5 

Odwołujący  wskazał,  iż  w  związku  z  zapisami  dotyczącymi  pracy  wymienionych 

przedmiotowym punkcie ekspertów istnieje konieczność uregulowania sposobu rozliczania 

pracy  poszczególnych  ekspertów.  Osoby  te  będą  musiały  pracować  w  systemie  trzy-

zmianowym. O ile Inspektorów nadzoru robót tunelowych jest trzech w formularzu cenowym, 

tak geologów i geotechników jest dwóch.  Nielogicznie więc Zamawiający zakłada, że z jednej 

pozycji  np.  specjalista  ds.  nadzoru  geotechnicznego  będzie  rozliczał  w  danym  miesiącu 

podwójną  liczbę  dniówek  za  pracę  dwóch  ekspertów.  Dlatego  też,  zaistniała  konieczność 

uzupełnienia  ww.  zapisów  lub  wprowadzenie  w  formularzu  cenowym  dodatkowych  pozycji. 

Dotyczy to również specjalisty ds. nadzoru geologicznego w zakresie posadowienia obiektów 

budowlanych. Z uwagi na powyższą argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie: „5. 

Na  etapie  drążenia  tunelu  w  ruchu  ciągłym,  Konsultant  zobowiązany  jest  do  zapewnienia 

pełnienia  obowiązków  Konsultanta  w  systemie  7/24  tj.  24  godziny  na  dobę  przez  7  dni 

tygodniu. Obowiązki, o których mowa dotyczą minimum geologa i geotechnika, inspektora 

nadzoru  tunelu,  ale  z  zastrzeżeniem  trzy-zmianowego  systemu  pracy  –  po  8 godzin każda 

zmiana.  Z 

zastrzeżeniem,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym  niedopuszczalne  jest, 

aby  n

iezapewnienie  odpowiedniej  obsady  personelu  Konsultanta  powodowało  opóźnienia 

drążeniu tunelu”. 

Zarzut 13 

– § 35 ust. 1 -3 

Odwołujący  wskazał,  iż  w  przedmiotowym  punkcie  nie  znalazł  się  zapis  dotyczący 

stanu  epidemii.  Z  uwagi  na  sytuację  np.  związaną  z  COVID-19,  nie  ujęcie  zapisów,  że 

epidemia lub pandemia jest siłą wyższą, która przecież powoduje różnego rodzaju utrudnienia 

– począwszy od pracy administracji samorządowej i państwowej po transport, łańcuch dostaw, 

pracę dostawców, usługodawców, pracowników wykonawcy – stanowi niedopatrzenie, które 

należy skorygować. Z uwagi na powyższą argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie: 

„5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, powodzie, stany 

epidemii i 

pandemii.”  

Zarzut 14 

– § 36 ust. 16  

W  uzasadnieniu 

Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  §20  pkt  20  umowy.  Zgodził  się,  że 

należy dokonać weryfikacji i sprawdzić zgodność dokumentów z PFU - ale pod warunkiem, że 

w przedmiotowej umowie byłoby odniesienie do kar umownych też dla wykonawcy, który złoży 

dokumenty z zapisami niezgodnymi z Warunkami Kontraktu i PFU.  Zamawiający nie może 

przerzucać odpowiedzialności za poprawność dokumentów na zespół Konsultanta nie dając 

mu  żadnych  narzędzi  do  wyegzekwowania  poprawnie  sporządzonych  dokumentów  od 

wykonawcy.   


Z uwagi na powyższą argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie:  

„16.  Konsultant  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  przypadku  stwierdzenia 

nienależytego  wykonania  obowiązku  wskazanego  w  §  20  ust.  20  zdanie  pierwsze, 

w w

ysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy STWiORB, w którym znajdują 

się  postanowienia  niezgodne  z  obowiązującymi  Wykonawcę  dokumentami  SIWZ 

(w 

szczególności z WWiORB i PFU), oraz Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym 

(jeżeli występują i stanowią zobowiązanie Wykonawcy). Konsultant zapłaci Zamawiającemu 

karę  umowną,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym  tylko  w  przypadku,  w  którym 

Wyko

nawca nie usunie, w terminie czternastu (14) dni niezgodności postanowień STWiORB 

z obowiązującymi Wykonawcę dokumentami SIWZ (w szczególności z WWiORB i PFU), oraz 

Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym (jeżeli występują i stanowią zobowiązanie 

Wyko

nawcy)”.  

Zarzut 15 

– § 1 

a)  Dni robocze 

Zdaniem Odwołującego  definicja dni roboczych jest niesymetryczna – 6 pełnych dni 

od poniedziałku do soboty dla Konsultanta, przy 5 niepełnych dniach pracy Zamawiającego, 

uzależnionych  od  pracy  Urzędu  Zamawiającego.  Powyższe  może  negatywnie  wpływać  na 

możliwość  współpracy  stron,  w  szczególności  w  zakresie  obowiązków  wymagających 

współdziałania. Pożądane byłoby niewprowadzanie rozróżnienia dni roboczych w nawiązaniu 

do  strony  umowy.    Powyższa  definicja  uniemożliwia  prawidłowe  skalkulowanie  oferty  – 

albowiem  skrócony  czas  pracy  Zamawiającego  może  wpłynąć  na  wydłużenie  czasu  pracy 

Konsultanta. Z uwagi na powyższą argumentację, definicja ta powinna mieć brzmienie: „Dni 

robocze: 

przez dni robocze rozumie się dni i godziny pracy Urzędu Zamawiającego”.  

b) 

Dniówka 

Odwołujący wskazał, iż wedle definicji dniówka wynosi co najmniej 8h i jest zbyt dużym 

nawiązaniem do kodeksu pracy, w sytuacji, gdy faktycznie nie cały Personel Konsultanta jest 

zatrudniany na podstawie umów o pracę, a wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę stawianym przez Zamawiającego jest objęty tylko Personel Biurowy i Pomocniczy (§ 13 

ust. 4). Ponadto zakładanie, że: „przy czym przepracowanie dodatkowej godziny lub godzin 

ponad  obwiązujący  dobowy  wymiar  8  godzin  pracy  nie  będzie  wpływał  na  zwiększenie 

wynagrodzenia Konsultanta

” nie będzie odpowiadał częstokroć specyfice usług nadzoru nad 

prowadzonymi  robotami  budowlanymi.  Pożądanym  rozwiązaniem  byłoby  wprowadzenie 

definicji ,,dniówki” jako jednej doby, w ciągu której poszczególni pracownicy/współpracownicy 

Konsultanta wykonają prace niezbędne do realizacji zamówienia bez względu na liczbę godzin 

przepracowanych  w  tym  czasie. 

Odwołujący  wskazał,  że  umowa  na  nadzór  ma  charakter 


wtórny względem umowy na roboty budowlane, której realizacja wymaga, iż roboty mogą być 

prowadzone całą dobę, stąd siłą rzeczy musi być do niej dostosowywana. Stąd przy kalkulacji 

ceny należy mieć na względzie specyfikę kontraktu na roboty budowlane. Odwołujący poprosił 

o  modyfikację  wzoru  umowy  w  tym  zakresie.  Umowa  winna  być  kształtowana 

uwzględnieniem  charakteru  stosunków  prawnych  łączących  Konsultanta  z  Personelem, 

w   t

ym  szczególności  z  Personelem  Kluczowym,  które  co  do  zasady  mają  i  mogą  (co 

potwierdza  umowa)  mieć  charakter  cywilnoprawny.  Z  uwagi  na  powyższą  argumentację, 

definicja ta powinna mieć brzmienie: „Dniówka: jednostka rozliczeniowa  czasu  świadczenia 

Usługi przez Personel Konsultanta wskazana w Formularzu Cenowym, stanowiąca podstawę 

rozliczania  Usługi  zgodnie  z  Umową,  oznacza  jedną  dobę,  w  ciągu  której  poszczególni 

członkowie Personelu Konsultanta wykonają  czynności  niezbędne do  realizacji  zamówienia 

należytą starannością bez względu na liczbę godzin przepracowanych w tym czasie, jednak 

nie mniej niż 4 godz. w ciągu doby.” 

c) 

Półdniówka 

Odwołujący wskazał, iż przedział czasowy dla półdniówki od 4 do 8 godzin sugeruje, iż 

jedna  dniówka  to  z  założenia  i  z  zasady  czas  pracy  powyżej  8  godzin.  Nie  jest  możliwe 

prawidłowe  oszacowanie  wynagrodzenia  przy  założeniu,  że  Konsultant  będzie  świadczył 

usługi  albo  poniżej  8  godzin  (więcej  niż  4)  –  za  półdniówkę  albo  równe  8  godzin.  Umowa 

obecnym  kształcie  nie  pozwala  na  dostosowanie  wynagrodzenia  za  nadzór  do 

realizowanych robót budowlanych. Z uwagi na powyższą argumentację, definicja ta powinna 

mieć  brzmienie:  „Półdniówka:  jednostka  rozliczeniowa  czasu  świadczenia  Usługi  przez 

Personel  

Konsultanta, stanowiąca podstawę rozliczania Usługi zgodnie z Umową, przy czym 

pod pojęciem półdniówki rozumie się przepracowanie w danej dobie od 2 do 4 godzin.” 

d)  Polecenie 

Zdaniem Odwołującego aktualna definicja jest bardzo szeroka, nieograniczona przede 

wszystkim  co  do  zakresu  jakiego  mogą  dotyczyć  polecenia  Kierownika  Projektu  lub  innej 

upoważnionej  osoby.  Istnieje  spore  ryzyko  uznania  „Polecenia”  za  rozszerzenie  zakresu 

Umowy  i  usankcjonowanie  go  postanowieniami  §26  ust.  9  i  10.  Odwołujący  rekomenduje  

sprecyzowanie poprzez enumeratywne wyliczenie zakresu polecenia lub odwrotnie, poprzez 

wskazanie  zakresu  realizacji  umowy,  do  którego  nie  będzie  mogło  odnosić  się  polecenie. 

Ponadto,  polecenie nie powinno być  wydawane ustnie, gdyż  w  sytuacjach spornych ciężko 

byłoby dowodzić, że dany zakres rzeczywiście został wykonany nie tylko na polecenie, lecz 

również zgodnie z tym poleceniem. Z uwagi na powyższą argumentację, definicja ta powinna 

mieć  brzmienie:  „Polecenie:  pisemne,  przekazane  pocztą  elektroniczną  lub  faksem 

oświadczenie,  zawiadomienie,  zatwierdzenie  lub  decyzja  Kierownika  Projektu  lub  innej 

upoważnionej osoby, dotyczące realizacji Umowy Przy czym, polecenia nie może rozszerzać 


zakresu Umowy, lecz jedynie go precyzować w zakresie np. sposobu wykonania”.  

Zarzut 16 

– § 3  

a) 

§ 3 ust 1  

Zdaniem  Odwołującego  Konsultant  powinien  znać  dokładny  termin,  w  którym  ma 

rozpocząć świadczenie usług, stąd sugerowane jest wprowadzenie maksymalnego terminu, 

do  którego  ta  usługa  się  rozpocznie.  Odwołujący  wniósł  pod  rozwagę  modyfikację  wzoru 

umowy w tym zakresie, w duchu który odpowiadałby ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. 

że umowy zawierane są na czas oznaczony. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w przypadku 

wydłużenia rozpoczęcia terminu prac przez Konsultanta, strony uprawnione byłyby do zmiany 

terminu  realizacji  oraz  od  zwiększenia  wynagrodzenia  Konsultanta  –  a  nie  tylko  do  zwrotu 

kosztów na utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o czym mowa w § 4 

ust. 9 Umowy. Z uwagi na powyższą argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie: „1. 

Data rozpoczęcia świadczenia Usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu 

(Powiadomienie  o  dacie  rozpoczęcia  świadczenia  Usługi),  w  terminie  14  dni  od  daty 

podpisania Umowy. Za zgodną wolą Stron mogą ustalić inny termin rozpoczęcia świadczenia 

Usługi.  W  przypadku  wydłużenia  rozpoczęcia  terminu  prac  przez  Konsultanta,  strony 

uprawnione  będą  do  zwrotu  kosztów  na  utrzymanie  zabezpieczenia  należytego  wykonania 

Umowy, o czym mowa w § 4 ust. 9 Umowy oraz do zmiany terminu realizacji i od adekwatnego 

zwiększenia wynagrodzenia Konsultanta”.  

b) 

§ 3 ust. 2 pkt 2 

Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  brak  wskazania  w  ust.  2  pkt  2  określonego  czasu 

świadczenia  usługi,  tak  jak  to  wskazano  w  ust.  2  pkt  1  oraz  pkt  3,  co  będzie  rodzić  różne 

podejście wykonawców na etapie ofertowania, a to uniemożliwi porównanie ofert i rzetelne ich 

zbadania, w konsekwencji będzie miało wpływ na wynik postępowania. Z uwagi na powyższą 

argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie: „2. Konsultant z zastrzeżeniem § 4 ust.3 

obowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym: 2) Okres wykonywania Robót, 

który trwa od daty uzyskania decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót minimum na 

Trasie Głównej, do daty wskazanej w Ostatnim Świadectwie Przejęcia (również w okresach 

zimowych w rozumieniu Kontraktu), tj. 85 miesięcy.”  

c) 

§ 3 ust. 3 

Zdaniem  Odwołującego  tak  duża  rozpiętość  w  zakresie  przyjętego  czasu  świadczenia 

usługi  wprost  urąga  art. 29  ust.  1 ustawy  Pzp i  z  pewnością będzie rodzić  różne  podejście 

wykonawców na etapie ofertowania, a to uniemożliwi porównanie ofert i rzetelne ich zbadania, 

w  konsekwencji  będzie  miało  wpływ  na  wynik  postępowania.  Z  uwagi  na  powyższą 

argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „3.  Zamawiający  określa,  iż  czas 


świadczenia Usługi z zastrzeżeniem § 38 ust. 4 i § 40 Umowy, będzie wynosił 85 miesięcy”.  

d) 

§ 3 ust. 5  

Zdaniem  Odwołującego  tak  duża  rozpiętość  w  zakresie  przyjętego  czasu  świadczenia 

usługi  wprost  urąga  art. 29  ust.  1 ustawy  Pzp i  z  pewnością będzie rodzić  różne  podejście 

wykonawców na etapie ofertowania, a to uniemożliwi porównanie ofert i rzetelne ich zbadania, 

w  konsekwencji  będzie  miało  wpływ  na  wynik  postępowania.  Z  uwagi  na  powyższą 

argumentację, wniósł o skreślenie ust. 5.  

Zarzut 17 

– § 4  

a) 

Odwołujący  wskazał,  iż  konstrukcja  §  4  projektu  umowy,  pomija  postanowienia,  na 

podstawie których Konsultant będzie uprawniony do wyrównania/uzupełnienia wynagrodzenia 

do pełnej wysokości po zakończeniu realizacji Kontraktu w przypadku, gdy Okres Przeglądów 

i  Rozliczeń  zakończy  się  w  terminie  wcześniejszym  niż  określony,  zgodnie  z  wszelkimi 

oczekiwaniami Zamawiającego. Zapis powinien być zmieniony w ten sposób, by Zamawiający 

był zobligowany do wypłaty wynagrodzenia – przykład: „W przypadku, gdy Okres Przeglądów 

i Rozliczeń zakończy się w terminie wcześniejszym niż określony w § 3 ust. 2 pkt 3), Konsultant 

będzie uprawniony do otrzymania pełnego wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego dla 

tej  pozycji”.  Przy  takiej  jak  obecnie regulacji,  nie  jest  wiadomym  jaki  zostaje  przyjęty  przez 

Zamawiającego na potrzeby badania ofert oraz na potrzeby porównywania ofert czas realizacji 

zamówienia,  tj.  czy  jest  to  okres  minimalnej  ilości  miesięcy,  czy  jest  to okres  maksymalnej 

ilości miesięcy, czy jeszcze inny okres.  Przestrzeganie przez Zamawiającego art. 29 ustawy 

Pzp,  jest  jego  obowiązkiem,  zaś  proponowana  regulacja  nie  ma  nic  wspólnego 

jednoznacznym określeniem opisu przedmiotu zamówienia, co przekłada się w praktyce na 

brak usystematyzowania i sprecyzowania dniówek podawanych w Formularzach Cenowych, 

w  szczególności  dla  pracy  Ekspertów  Kluczowych,  tak  aby  były  one  koherentne 

przyjmowanym  przez  Zamawiającego  kresem  realizacji  w  Formularzu  Cenowym,  w  tym 

wskazanie  sposobu  w  jaki  Zamawiający  przekłada  dniówki  na  miesiące  realizacji  (ile 

dniówek  mieści  się  w  miesiącu).    Na  podstawie  obserwacji  SIWZ  w  ramach  różnych 

postępowań przetargowych ogłaszanych przez GDDKiA na nadzór i zarządzanie kontraktem, 

Odwołujący zauważył różne praktyki czy też metodyki szacowania ilości dniówek na potrzeby 

Formularzy Cenowych. Niejednokrotnie ilość dniówek wskazywana w Formularzach Cenowym 

nie zbliża się nawet do szacowanej, minimalnej ilości miesięcy realizacji, co stanowi ryzyka 

składania ofert, które nie będą przystawać do rzeczywistych ram czasowych realizacji umowy.  

Wykonawcy  składając  ofertę  powinni  mieć  szansę  na  uczciwe  konkurowanie,  a  do  tego 

kluczowym  jest  aby  kierowali  się  jasnymi  oraz  klarownymi  wymaganiami  i  formularzami, 


których  wypełnienie  pozwoli  w  maksymalnym  stopniu  oszacować  realny  czas  trwania  oraz 

koszty  Usługi.  Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  Odwołujący  proponuje  dodać  ust.  10 

w brzmieniu: 

„10. Termin wskazany § 3 ust. 3 umowy oraz § 4 ust. 1 umowy, jest wiążący dla 

Zamawiającego”.  

b) 

§ 4 ust. 2 

Odwołujący  postuluje  modyfikację  postanowienia  i  nieuwzględnianie  waloryzacji  przy 

ustanawianiu  %  pułapu  maksymalnej  wysokości  zobowiązania  za  usługi  świadczone  przez 

Konsultanta. Prz

yjęta przez Zamawiającego waloryzacja na poziomie 5 przez 10 lat, nie jest 

propozycją  poważną.  Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć 

brzmienie: 

„2. Wysokość łącznego wynagrodzenia zależy od rzeczywistego zakresu i czasu 

świadczonej Usługi, przy czym maksymalna wartość zobowiązania za wykonywanie czynności 

będących Przedmiotem Umowy,  wraz  z  naliczonym  podatkiem  VAT,  nie może przekroczyć 

(słownie: ), obliczonej jako 150% szacowanej łącznej wysokości wynagrodzenia brutto.”  

c) 

§ 4 ust. 4 

Odw

ołujący  wskazał,  iż  przy  kontraktach  wieloletnich  oraz  z  uwagi  na  dynamikę 

procesów gospodarczych nie jest uzasadnione „zamrażanie” cen jednostkowych dniówek za 

pracę personelu, za pozycje „miesiąc”, za pozycje „ryczałt”, za pozycje „sztuka” na cały okres 

realizacji umowy, który to okres jest podawany jedynie szacunkowo i może ulec znacznemu 

wydłużeniu,  w  szczególności  w  uzależnieniu  od  przebiegu  realizacji  robót  budowlanych 

czynników  na  które  Konsultant  może  nie  mieć  wpływu.  Tytułem  przykładu,  w  przypadku 

wyczerpania pułapu maksymalnej wartości zobowiązania i przystąpienia stron do negocjacji 

zakresie  zwiększenia  wynagrodzenia,  winny  być  ustalane  na  nowo  ceny  jednostkowe 

dniówek,  jako  niemożliwe  do  uwzględnienia  wcześniej  w  ofercie.  Z  uwagi  na  powyższą 

argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „4.  Wysokość  cen  określonych 

Formularzu Cenowym: ceny jednostkowej Dniówki za pracę Personelu Konsultanta, ceny 

jednostkowej  dla  pozycji  „miesiąc",  ceny  jednostkowej  dla  pozycji  „ryczałt"  oraz  ceny 

jedno

stkowej  dla  pozycji  „sztuka"  będą  podlegały  stosownym  zmianom  w stosunku  do 

Formularza Cenowego, na podstawie porozumienia Stron i przy uwzględnieniu ustawy Pzp.” 

d) 

§ 4 ust. 9 

racji tego, że koszty utrzymywania zabezpieczenie należytego wykonania umowy są 

wysokie, 

Odwołujący  wniósł  o  skrócenie  okresu,  od  upływu  którego  przysługiwałby 

Konsultantowi zwrot kosztów na utrzymywanie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Wniósł także o zawarcie obowiązku zwrotu kosztów od  wcześniejszego terminu opóźnienia 

ter

minu rozpoczęcia usługi, tj. począwszy od 8 dnia opóźnienia. Wskazał, iż takie stanowisko 

jest zgodne z aktualnym orzecznictwem sądowym.  


Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „9. 

przypadku gdy rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w terminie późniejszym niż 7 dni 

kalendarzowe  liczone  od  daty  podpisania  Umowy,  Konsultantowi  przysługuje  po  7  dniu 

kalendarzowym  opóźnienia,  do  daty  rozpoczęcia  Usługi,  zwrot  faktycznie  poniesionych 

udokumentowanych kosztów na utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Zwrot nastąpi wraz z pierwszą płatnością na rzecz Konsultanta. Zamawiający zobowiązuje się 

do  zwrotu  kosztów  od  wcześniejszego  terminu  opóźnienia  terminu  rozpoczęcia  usługi,  tj. 

począwszy od 8 dnia opóźnienia”.  

Zarzut 18 

– § 5 ust. 2  

Odwołujący  wskazał  na  brak  sprecyzowania  obowiązku  udowodnienia  należytego 

wykonania obowiązków określonych, wbrew art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, powoduje że przy tak 

nieostrych postanowienia Konsultant może nigdy nie udowodnić Zamawiającemu należytego 

wykonania  obowiązków,  lub  udowodnić  dopiero  w  takim,  terminie,  że  wysokość  kar 

usatysfakcjonuje Zamawiającego. Zdaniem Odwołującego w tym zakresie wystarczające są 

przepisy  Kodeksu  cywilnego.    Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  wniósł  o  skreślenie  tej 

regulacji.  

Zarzut 19 

– § 6 ust. 9 -11 

Dla  odwołującego  nie  jest  zrozumiały  mieszany  mechanizm  waloryzacji  umownej 

przewidzianej w § 6 do waloryzacji ustawowej określonej w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp i § 38 

ust.  5  Umowy. 

Zdaniem  Odwołującego  nie  jest  wiadomym  kiedy  i  na  jakich  warunkach 

Zamawiający chce korzystać z waloryzacji na dwóch różnych podstawach umownych. Nie jest 

też  wiadomym,  czy  maksymalna  wartość  zobowiązania  przewidziana  w  §  4  ust.  2  umowy 

zawiera w sobie tylko waloryzację umowną czy także waloryzację ustawową. To oczywiście 

pierwszej kolejności doprowadzi do nieporównywalności ofert, po drugie spowoduje że nie 

będzie  możliwe  sumienna  ocena  wyjaśnień  wykonawcy  co  do  treści  oferty  czy  ceny,  a  to 

wprost  prowadzi  do  wady  postępowania.  Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  Odwołujący 

wniósł o skreślenie tych regulacji.  

Zarzut 20 

– § 7 ust. 1  

Odwołujący  wskazał  na  brak  jasnych  oraz  klarownych  zasad  rozliczania 

wynagrodzenia  Konsultanta,  mimo  wprowadzenia  zasady  rozliczania  wynagrodzenia 

w okr

esach miesięcznych – uzależnienie płatności od Harmonogramu Płatności stanowiącego 

element Harmonogramu Pracy Personelu Konsultanta, co prowadzi do utrudniania rozliczania 

wynagrodzenia w okresach miesięcznych, zaś obecnie do nieporównywalności ofert, co ma 

wpływ  na  wynik  postępowania.    Brak  jest  również  prawnych  definicji/rozróżnienia 

Harmonogramu  Pracy  Personelu  Konsultanta  (HPPK)  oraz  Harmonogramu  Płatności  (HP). 


tym, że HP jest elementem HPPK dowiedzieć się można lakonicznie z § 11 ust. 4 umowy.  

Z  uw

agi  na  powyższą  argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „1.  Płatność 

wynagrodzenia za wykonywanie Usługi będzie następowała w okresach miesięcznych, m.in. 

w  oparciu  o  faktycznie  przepracowaną  ilość  Dniówek  i  Półdniówek  przez  Personel 

Konsultanta

,  uwzględniony  w  zatwierdzonym  przez  Kierownika  Projektu  Harmonogramie 

Pracy  Personelu  Konsultanta  (HPPK),  na  podstawie  prawidłowo  wystawionych  przez 

Konsultanta faktur VAT.

” 

Zarzut 21 

– § 8 ust. 3 – 8 

Zdaniem  Odwołującego  konieczne  jest  odstąpienie  od  warunku  ustanawiania 

zabezpieczenia  płatności  zaliczkowej  jako  dodatkowego  czynnika  znacznie  generującego 

koszty realizacji umowy.  

Odwołujący zwrócił uwagę, że Konsultant i tak obowiązany jest do 

ustanowienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  i  brak  zwrotu  odpowiedniej 

części  zaliczki  może  być  zaspokojony  z  tego  zabezpieczenia,  tym  bardziej  że  interes 

Zamawiającego jest zabezpieczony bez ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia płatności 

zaliczkowej poprzez mechanizm zwrotu zaliczki przewidziany w § 8 ust. 9 i 10 umowy, który 

przewiduje automatyzm przy okazji rozliczania wynagrodzenia Konsultanta (potrącenia), jak 

też  natychmiastową  wymagalność  zwrotu  zaliczki  w  przypadku  przedterminowego 

zakończenia  obowiązywania  Umowy.    Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  regulacja  ta 

powinna  mieć  brzmienie:  „3.  Zamawiający  dokona  płatności  zaliczkowej  po  otrzymaniu  od 

Konsultanta pisemnego wniosku o płatność zaliczkową.”  

Zarzut 22 

– § 9  

a) 

§ 9 ust. 5 

Odwołujący  wskazał,  iż  pożądane  jest  uregulowanie  zwrotu  kosztów  wydłużania/ 

utrzymywania  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  ponad  przewidziany  umową 

okres, w szczególności, gdy termin wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności będzie 

przesuwany z przyczyn nie leżących po stronie Konsultanta.  Rozliczenie kosztów wydłużenia 

zabezpieczenia jedynie w zależności od opóźnienia w realizacji usługi jest niewystarczające 

nie uwzględnia ryzyko związanego z niemożliwym częstokroć do przewidzenia, niezależnym 

od  Konsultanta,  terminem  realizacji  robót  na  podstawie  Kontraktu.    Z  uwagi  na  powyższą 

argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „5.  Konsultant  zobowiązany  jest  do 

przedłużania  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  do  czasu  zatwierdzenia  przez 

Zamawiającego  Raportu  Zamknięcia.  Zamawiający  rozliczy  z Konsultantem  koszty 

wydłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli powstanie ono z przyczyn 

niezależnych od Konsultanta”.  


b) 

§ 9 ust. 6 

Odwołujący  podniósł,  iż  należy  skrócić  maksymalny  okres  –  liczony  od  rozpoczęcia 

realizacji Usług – po którym zostanie zwrócone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Uzależnienie  zwrotu  zabezpieczenia  od  możliwości  wystawienia  Ostatecznego  Świadectwa 

Płatności, a więc dokumentu, którego wystawienie nie jest uzależnione jedynie od Inżyniera/ 

Konsultanta (zależne od osoby trzeciej – nie będącego stroną umowy) jest nie uprawnione.  

Odwołujący zwrócił się o rozważenie i pozostawienie jedynie części zabezpieczenia (np. 20 

%),  w  przypadku,  gdy  termin  wystawienia  Ostatecznego  Świadectwa  Płatności  będzie  się 

wydłużał  względem  tego  przewidzianego  umową  z  Konsultantem.  Przypomniał,  że  nad 

terminami w całości panuje Zamawiający i z  wyprzedzeniem  wie o ich upływie. Z uwagi na 

powyższą argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie: „6. Zabezpieczenie należytego 

wykonania  Um

owy  będzie  zwrócone  Konsultantowi  w  terminie  7  dni  od  daty  zatwierdzenia 

przez Zamawiającego Raportu Zamknięcia.”  

Zarzut 23 

– § 10 ust. 1 i 5  

W  ocenie  Odwołującego  należy  wprowadzić  jednoznaczny  maksymalny  termin  do 

przekazania kopii dokumentów składających się na Kontrakt, jak również wszelkiej pozostałej 

dokumentacji, informacji, wskazówek – niezależnie od tego czy zostały utrwalone, a jeżeli tak, 

niezależnie od formy utrwalenia, które mogą mieć lub mają znaczenia dla realizacji Umowy – 

poprzez  wskazani

e terminu na przekazanie od wejścia w posiadanie dokumentu, informacji 

itp.      Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „1.  Po 

podpisaniu  Kontraktu,  Kierownik  Projektu,  w  ciągu  pięciu  dni  roboczych  jest  zobowiązany 

przekazać Konsultantowi do wiadomości i stosowania kopie dokumentów składające się na 

Kontrakt. (…) 5. Zamawiający jest zobowiązany w ciągu pięciu dni roboczych jest zobowiązany 

przekazywać  pozostałe  dokumenty  będące  w  posiadaniu  Zamawiającego,  a  dotyczące 

realizacji 

Umowy i Kontraktu.”  

Zarzut 24 

– § 11 

a) 

§ 11 ust. 6 

Zdaniem Odwołującego powyższe postanowienie stanowi przyzwolenie na autorytarne 

kształtowania  treści  Harmonogramu  Pracy  Personelu  Konsultanta  przez  Zamawiającego, 

oderwaniu  od  opisu  przedmiotu  zamówienia.    W  celu  uniknięcia  wątpliwości  Odwołujący 

postuluje 

nadpisanie,  że:  (i)  Konsultant  po  wyczerpaniu  drogi  odwoławczej  przewidzianej 

umową może pozostać przy swoim stanowisku i złożyć / pozostawić w ramach dokumentacji 

kontraktowej zdanie odrębne, a dalsze Usługi będzie realizować w celu uniknięcia uszczerbku 

w realizacji umowy, (ii) HPPK zmieniony przez Kierownika Projektu wiąże jedynie w zakresie 

zgodnym z umową i/lub Kontraktem. Z uwagi na powyższą argumentację, regulacja ta powinna 


mieć  brzmienie:  „7.  Konsultant  uprawniony  jest  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania 

zmienionego  HPPK  wraz  z pisemnym  uzasadnieniem  zmian  do  wniesienia  do  Dyrektora 

Oddziału  GDDKiA  sprzeciwu  na  piśmie  wraz  z  uzasadnieniem.  Dyrektor  Oddziału  GDDKiA 

rozpatrzy sprzeciw w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu. W przypadku 

decyzji  negatywnej,  Dyrektor  Oddziału  GDDKiA  przekaże  ją  pisemnie  z  podaniem 

uzasadnienia. Decyzja Dyrektora Oddziału GDDKiA jest ostateczna, a HPPK zmieniony przez 

Kierownika  Projektu  staje  się  wiążący.  Konsultantowi  w  przypadku  sporu  i  po  wyczerpaniu 

drogi  odwoławczej,  przysługuje  złożyć  /  pozostawić  w  ramach  dokumentacji  kontraktowej 

zdanie  odrębne,  z  zastrzeżeniem  że  wówczas  dalsze  Usługi  ma  obowiązek  zgodnie  ze 

zmienionym  HPPK  przez  Kierownika  Proj

ektu,  który  wiąże  go jedynie  w  zakresie  zgodnym 

umową i/lub Kontraktem.”  

b) 

§ 11 ust. 12  

Zdaniem  Odwołującego  powyższe  postanowienie  stanowi  zbyt  daleko  idące 

uprawnienie  Kierownika  Projektu,  do  dokonywania  dowolnych,  wiążących  zmian  osoby 

Inżyniera Kontraktu.  Odwołujący postuluje wprowadzenie co najmniej procedury odwoławczej 

od decyzji Kierownika Projektu jak to miało miejsce w przypadku dokumentów: KOJPK, HPPK 

– procedura weryfikacji decyzji Kierownika Projektu.  Postuluje ponadto wydłużenie terminu 

realizacji  zmiany  co  najmniej  do  60  dni  oraz  wprowadzenie  enumeratywnego  wyliczenia 

przypadków, w jakich Kierownik Projektu uprawniony jest do żądania zmiany osoby Inżyniera 

Kontraktu.  Z uwagi na powyższą argumentację,  regulacja ta powinna mieć brzmienie: „12. 

Kierownik  Projektu  jest  uprawniony  do  żądania  wprowadzenia  zmiany  osoby  Inżyniera 

Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta, podając przyczynę oraz 

uzasadnienie  wprowadzenia  zmiany,  wraz  z  określeniem  terminu  takiej  zmiany.  Konsultant 

uprawniony  jest  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  żądania  wprowadzenia  zmiany  osoby 

Inżyniera Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta do wniesienia 

do  Dyrektora  Oddziału  GDDKiA  sprzeciwu  na  piśmie  wraz  z  uzasadnieniem.  Dyrektor 

Oddziału  GDDKiA  rozpatrzy  sprzeciw  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania 

sprzeciwu. W przypadku decyzji negatywnej, Dyrektor Oddziału GDDKiA przekaże ją pisemnie 

z podaniem uzasadnienia. Decyzja Dyrektora Oddziału GDDKiA jest ostateczna. Konsultant 

po wyczerpaniu drogi odwoławczej dokona zmiany Inżyniera Kontraktu w terminie do 60 dni 

od daty przekazania żądania zmiany i w tym samym terminie, poinformuje Kierownika Projektu 

o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. 

W szczególności powodem żądania takiej zmiany może być to, że osoba ta nie wywiązuje się 

ze  swoich  obowiązków  wynikających  z  Umowy.  Żądanie  Kierownika  Projektu  jest  dla 

Konsultanta wiążące.”  


c) 

§ 11 ust. 15 i 16 

Z  uwagi  na  automatyzm  i  a

utorytarność  decyzji  Kierownika  Projektu,  Odwołujący 

postuluje wprowadzenie co najmniej procedury odwoławczej od decyzji Kierownika Projektu 

przypadku, gdy ten nie będzie zgadzał się na zmianę osób wchodzących w skład Personelu 

Kluczowego Konsultanta - procedura weryfikacji odmownej decyzji Kierownika Projektu.   

Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „15. 

Konsultant nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego 

Konsultanta  wskazanego  w  Wykazie  osób  oraz  Kryteriach  pozacenowych,  bez  uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Kierownika Projektu. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien 

być złożony nie później niż 14 dni przed terminem proponowanej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 

16. Kierownik Projektu zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w terminie do 7 dni od dnia jego 

otrzymania.  Kierownik  Projektu  może  na  taką  zmianę  nie  wyrazić  zgody  z  podaniem 

uzasadnienia.  Osoby  proponowane  w  ramach  zmiany  Personelu  Kluczowego  Konsultanta 

wskazanego  w  Ofercie  muszą  spełniać  wymagania  podane  w  SIWZ  ,  z  uwzględnieniem 

poziomu  Oferty  Konsultanta  (w  zakresie  Kryteriów  pozacenowych).  17.  Konsultant  jest 

zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować natychmiastowe zastępstwo, najpóźniej dnia 

następnego  po  dniu  w  jakim  nastąpiła  jedna  z  okoliczności  opisanych  niżej:  3)  śmierci, 

choroby,  wypadku  lub  urlopu  którejkolwiek  z  osób  Personelu  Konsultanta;  4)  jeżeli  jest 

konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta z innych, niż wymienione 

w  pkt  1,  niezależnych  od  Konsultanta  przyczyn.  Kierownik  Projektu  jest  zobowiązany 

rozpatrzyć propozycję w terminie 2 dni od daty kiedy Kierownik Projektu otrzymał propozycję 

Konsultanta.  Kierownik  Projektu  może  nie  wyrazić  zgody  na  osobę  zaproponowaną  przez 

Konsultanta  z  podaniem  uza

sadnienia.  Zastąpienia  nie  stosuje  się  w  stosunku  do  osób 

Personelu  Konsultanta,  które  nie  są  zobowiązane  w  terminie  30  dni  od  zaistnienia  jednej 

wyżej wymienionych okoliczności do podjęcia czynności związanych z Usługą. Konsultant 

uprawniony  jest  w  term

inie  7  dni  od  dnia  otrzymania  żądania  wprowadzenia  zmiany  osoby 

Inżyniera Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta do wniesienia 

do  Dyrektora  Oddziału  GDDKiA  sprzeciwu  na  piśmie  wraz  z  uzasadnieniem.  Dyrektor 

Oddziału  GDDKiA  rozpatrzy  sprzeciw  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania 

sprzeciwu. W przypadku decyzji negatywnej, Dyrektor Oddziału GDDKiA przekaże ją pisemnie 

z podaniem uzasadnienia. Decyzja Dyrektora Oddziału GDDKiA jest ostateczna. Konsultant 

po  wyczerpaniu  drogi 

odwoławczej  dokona  zmiany  osób  wchodzących  w  skład  Personelu 

Kluczowego Konsultanta wskazanego w Wykazie osób oraz Kryteriach pozacenowych”.  

d) 

§ 11 ust. 18 

Odwołujący rekomenduje przywrócenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w przypadku 

zdublowania usług poszczególnych członków Personelu Konsultanta, a w szczególności, gdy 


zmiana  Personelu  następować  będzie  w  wyniku  okoliczności  niezależnych  od  Konsultanta, 

nadto  będzie  to  uzasadnione  w  związku  z  odpłatnym  charakterem  umowy  w  sprawie 

zamówienia publicznego.    

Z uwagi na powyższą argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie: „18. Konsultant 

otrzymuje stosowne wynagrodzen

ie z tytułu tymczasowego wykonywania obowiązków przez 

członka  Personelu  Konsultanta  jednocześnie  wykonującego  obowiązki  własne  i  obowiązki 

osoby  tymczasowo  zastępowanej,  w  sytuacji  gdy  zmiana  Personelu  następować  będzie 

wyniku okoliczności niezależnych od Konsultanta, a nadto będzie to uzasadnione w związku 

z  odpłatnym  charakterem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.    19.  W  przypadku 

zmiany Ekspertów Kluczowych (z wyjątkiem okoliczności opisanych w ust.16 pkt 1 niniejszego 

§) w trakcie realizacji Umowy Konsultant zapewni, w ramach obowiązków każdego Eksperta 

Kluczowego,  sporządzenie  szczegółowego  raportu  zamknięcia  wszystkich  spraw 

p

rowadzonych przez odchodzącego Eksperta Kluczowego oraz zdublowanie pracy Ekspertów 

Kluczowych  przez  okres  dwóch  tygodni  od  dnia  zatwierdzenia  przez  Kierownika  Projektu 

nowego  Eksperta  Kluczowego.  Celem  powyższego  będzie  w  szczególności  płynne 

przekazanie 

obowiązków  i  wdrożenie  nowego  Eksperta  Kluczowego  poprzez  szybsze 

zorientowanie się w sprawach prowadzonych przez odchodzącego Eksperta Kluczowego oraz 

uniknięcie  sytuacji  związanej  z  pominięciem  spraw  przez  niego  rozpoczętych 

niezałatwionych.  W  okresie  tym  płatność  przysługuje  Konsultantowi  także  za  pracę  nowo 

zatwierdzonego Eksperta Kluczowego, gdy zmiana Personelu następować będzie w wyniku 

okoliczności  niezależnych  od  Konsultanta,  a  nadto  będzie  to  uzasadnione  w  związku 

odpłatnym charakterem umowy w sprawie zamówienia publicznego.”  

Zarzut 25 

– § 14 ust. 1  

Odwołujący  wniósł,  aby  zakres  obowiązków  Konsultanta  w  zakresie  weryfikacji 

dokumentacji był enumeratywnie wyliczony. Ponadto, rekomenduje odpowiednią modyfikację 

postanowienia: 

§ 14 ust. 1 pkt 8) umowy (audyt BRD), gdyż wedle oceny Odwołującego audyt 

BRD  wykonywany  jest  przez  jednostkę  upoważnioną  do  jego  przeprowadzenia  przez 

Zamawiającego oraz § 14 ust. 1 pkt 9) umowy (projekt stałej organizacji / organizacji ruchu), 

gdyż w ocenie Odwołującego za weryfikację i uzgodnienie oraz zatwierdzenie ww. projektów 

odpowiadają  organy  upoważnione  na  mocy  prawa,  a  za  wdrożenie  w  życie  odpowiada 

wykonawca robót.  

Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „1. 

Konsultant jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, 

przeglądu lub zatwierdzania Dokumentów Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, sporządzanych 

przez  Wykonawcę  Kontraktu,  zgodnie  z  Umową,  postanowieniami  Klauzuli  5  Warunków 

Kontraktu,  wymaganiami  o

kreślonymi  w  Programie  Funkcjonalno  -  Użytkowym  oraz 


procedurami  określonymi  w  Zarządzeniach  wydanych  przez  Generalnego  Dyrektora  Dróg 

Krajowych i Autostrad, tj. do:  

weryfikacji  Projektu  budowlanego  i  Projektu  wykonawczego  pod  względem  ich 

zgodności  z  wymaganiami  zawartymi  w  Programie  Funkcjonalno  -  Użytkowym, 

obowiązującymi  przepisami  prawa,  decyzjami  administracyjnymi  oraz  wiedzą 

techniczną;  

weryfikacji  i  nadzorowania  prawidłowości  zaprojektowania  granic  pasa  drogowego 

kontekście  rozwiązań  dla  obsługi  przyległego  terenu,  zajętości  terenu  oraz 

prawidłowości podziałów nieruchomości;  

weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych (w tym 

w  zakresie  konstrukcji  i  wyposażenia  tunelu)  z  punktu  widzenia  technicznego 

i ekonomicznego 

oraz konserwacji i eksploatacji Robót;  

weryfikacji 

nadzorowania 

wykonywania 

badań 

podłoża, 

opracowania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz - w zależności 

od 

potrzeb 

uzupełniającej 

Dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej 

i h

ydrogeologicznej  (w  formie  załączników  do  dokumentów  przekazanych  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu  przetargowym  na  Projekt  i  realizację  inwestycji), 

tym Projektu robót geologicznych, wraz z uzyskaniem Decyzji zatwierdzających;  

weryfikacji  i  nadzorowan

ia  przeprowadzenia  procedury  sporządzenia  raportu  do 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko; 

weryfikacji  i  nadzorowania  wykonania  materiałów  niezbędnych  do  wystąpień 

o uzgodnienia  formalno-

prawne,  w  tym  m.in.  Decyzję  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  De

cyzję  o  pozwoleniu  wodno-prawnym,  uzgodnienia z  gestorami 

sieci, zarządcami dróg i sieci kolejowej, Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, Decyzję pozwolenia na budowę,  

weryfikacji Planu Ruchu Zakładu Górniczego - w przypadku drążenia tunelu metodą 

górniczą;  

skreśla się;  

skreśla się;  

weryfikacji  Dokumentacji  bezpieczeństwa  tunelu  drogowego,  oraz  bieżącej 

współpracy z wykonawcą i z Zamawiającym oraz Urzędnikiem zabezpieczenia tuneli 

w trakcie jego realizacji jak i podczas oceny próbnego użytkowania.  

weryfikacji  i  nadzorowania  procedury  uzupełniania  dokumentacji  projektowej 

toczących się postępowaniach o wydanie decyzji;  

weryfikacji  pozostałych  Dokumentów  Wykonawcy  wymienionych  w  Programie 

Funkcjonalno - 

Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.”  


Zarzut 26 

– § 15 

Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  który  nie  jest  limitowany  czasem  na 

przygotowanie postępowania, w przeciwieństwie do wykonawcy, który jest limitowany czasem 

na przygotowanie oferty, powinien przed ogłoszeniem przetargu wypełnić wszystkie obowiązki 

jakie na niego nakłada art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca powinien więc mieć zgodnie 

profesjonalnym  rozeznaniem  i  potrzebami  Zamawiającego,  określony  precyzyjnie  zakres 

obowiązków  Konsultanta  z  poszczególnych  obszarów:  ochrona  środowiska,  zieleń, 

archeologia.  Nie  są  więc  dopuszczalne  kształtowanie  otwartych  zakresów  lub 

niedookreślonych  wyliczeń  obowiązków  Konsultanta,  np.:  §  15  ust.  1  pkt  3)  -  zapewnienia, 

zależności od potrzeb, …. § 15 ust. 2 pkt 8) - w przypadku takiej konieczności, sprawowania 

nadzoru nad opracowaniem przez Wykonawcę niezbędnych materiałów …. § 15 ust. 4 pkt 5) 

monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badań 

wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, w szczególności: …. Z uwagi 

na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  skreślenie  sformułowań:  „w  zależności  od  potrzeb”, 

„w przypadku takiej konieczności”, „niezbędnych materiałów”, „w szczególności”.  

Zarzut 27 

– § 17 ust. 1  

Z uwagi na autorytarne i jednostronne ukształtowanie Odwołujący wniósł o: 

a)  ppkt 2) - 

wydłużenie terminu 2 dni roboczych, w jakim Konsultant ma udzielać wszelkich 

dostępnych informacji i wyjaśnień, jako zbyt krótkiego;  

b)  ppkt  9)  i  10)  - 

wydłużenie  terminu  3  dni  roboczych,  w  jakich  Konsultant  ma  przekazać 

protokoły z odpowiednich Rad;  

c)  ppkt  14)  i  15) 

–sprecyzowanie  dokładnego  zakresu  (punktów  krytycznych)  kontroli 

zakresie certyfikatów, polis ubezpieczeniowych i gwarancji  – jako, że korespondencja 

kontraktowa  na  potrzeby  uzgadniania  poprawności  ww.  dokumentów  może  trwać  wiele 

miesięcy, co nie jest celowe z punktu widzenia stron umowy oraz Kontraktu;  Odwołujący 

rekomendował  wprowadzanie  do  Kontraktu (z  wykonawcą  robót)  obowiązku  załączenia 

opinii brokera ubezpieczeniowego potwierdzającej spełnianie przez daną polisę warunków 

kontraktu, pod rygorem jej nie przyjęcia;   

d)  ppkt 21 

– wprowadzenie procedury odwoławczej od obowiązku wystawienia dokumentu 

wymaganego przez Zamawiającego, w przypadku innym niż wydanie Polecenia – zakres 

pojęcia: wystawianie wszelkich niezbędnych jest zbyt szeroki;  

e)  ppkt  27  i  28 

–sprecyzowanie  obowiązku  polegającego  na  identyfikowaniu  ryzyka 

powstania potencjalnych i rzeczywistych roszczeń oraz o wydłużenie terminu na podstawie 

informacji w tym zakresie oraz sposobu zapobiegania tym ro

szczeniom. W szczególności 

w ocenie Odwołującego rekomendowane jest zaznaczenie i uwypuklenie różnicy między 

obowiązkami  pożądanymi  przez  Zamawiającego  na  zasadzie  ppkt  27  i  28  oraz 


wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez potencjalne ryzyka i za jaki moment, zdaniem 

Zamawiającego, można uznać powzięcie informacji o potencjalnym roszczeniu;  

f)  ppkt  29 

–odstąpienie  od  tego  obowiązku  w  przypadku  roszczeń  przejściowych/ 

odpowiednie  dostosowanie  tego  obowiązku  do  roszczeń  przejściowych,  których 

procedowanie ni

e wymaga co do zasady aż tak dużego zaangażowania;  

Z uwagi na powyższą argumentacjęregulacja ta powinna mieć brzmienie:  

niezwłocznego,  lecz  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  roboczych,  udzielania Wykonawcy 

wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego Kontraktu;  

organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom i objazdom terenu budowy 

z udziałem Zamawiającego dotyczącym postępu prac projektowych i Robót (Radom Budowy), 

w  których  udział  biorą  przedstawiciele  wszystkich  zaangażowanych  w  realizację  Kontraktu 

stron  (Wykonawca,  Inżynier  Kontraktu,  Kierownik  Projektu  oraz  inni  oficjalni  obserwatorzy) 

oraz  sporządzania  protokołów  z  tych  narad  i  przekazywania  ich  Kierownikowi  Projektu 

i Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dni

a, w którym odbyła się Rada Budowy; 

organizacji  i  przewodniczenia  cotygodniowym  Radom  Technicznym  z  udziałem  co 

najmniej  Personelu  Konsultanta  i  Wykonawcy,  sporządzenia  protokołów  i  przekazania  ich 

w terminie 7 dni roboczych od dnia Rady Kierownikowi Projektu i Wykonawcy;  

sprawdzania  i  formułowania  zaleceń  dotyczących  poprawności  i  autentyczności 

certyfikatów to jest ………….., polis ubezpieczeniowych to jest …………., gwarancji wykonania 

to  jest  ………….,  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  to  jest  ………….,  tytułów 

własności  sprzętu  to  jest  ………….,  zabezpieczenie  wykonania  z  tytułu  rękojmi  za  Wady 

(Subklauzula 4.2). Dokumenty te Zamawiający zdefiniuje przy zawarciu umowy;  

prowadzenie  monitoringu  ww.  dokumentów  w  formie  uzgodnionej  z  Kierownikiem 

Projektu;  

wystawiania  wszelkich  niezbędnych  dokumentów  związanych  z  realizacją  Kontraktu 

wymaganych  przez  Zamawiającego,  w  przypadku  sporu  o  zakres  dokumentów,  Konsultant 

uprawniony  jest  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  żądania  wystawienia  dokumentu  do 

wniesienia  do  Dyrektora  Oddziału  GDDKiA  sprzeciwu  na  piśmie  wraz  z  uzasadnieniem. 

Dyrektor Oddziału GDDKiA rozpatrzy sprzeciw w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

sprzeciwu. W przypadku decyzji negatywnej, 

Dyrektor Oddziału GDDKiA przekaże ją pisemnie 

z podaniem uzasadnienia. Decyzja Dyrektora Oddziału GDDKiA jest ostateczna. Konsultant 

po  wyczerpaniu  drogi  odwoławczej  dokona  wystawienia  dokumentu  w  terminie  10  dni 

roboczych;  

analiza  dla  Kierownika  Projektu  zgłoszonych  roszczeń  ze  strony  Wykonawcy  i  stron 

trzecich  wraz  z  przedstawieniem  propozycji  i  sposobów  zapobiegania  tym  roszczeniom 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od powzięcia informacji;  


niezwłocznego  (nie  później  niż  w  ciągu  10  dni  roboczych  od  otrzymania  informacji) 

powiadomienia  Kierownika  Projektu  o  wszelkich  roszczeniach  Wykonawcy  oraz 

rozbieżnościach  między  dokumentacją  Zamawiającego  a  stanem  faktycznym  na  Placu 

budowy;  

rozpatrywania roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach Wykonawców (z wyłączeniem 

roszczeń przejściowych) i przedstawienia merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich 

z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia na zasadach określonych w Kontrakcie”.  

Zarzut 28 

– § 19 ust. 1 pkt 1 i 4 

Odwołujący wskazał, iż konieczne jest także sprecyzowanie obowiązków Konsultanta 

– mimo ich enumeratywnego wyliczenia w tym paragrafie  – poprzez unikanie ogólnikowych 

nieostrych  sformułowań  np.  pkt  1)  identyfikowanie  wszelkiego  ryzyka  i  zagrożeń;  dla 

pomyślnego  przebiegu  Kontraktu;    pkt  4)  wzywanie  Wykonawcy  do  przedłożenia 

zaktualizowanego  Programu  uwzględniającego  ponowne  rozplanowanie,  skoordynowanie 

czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym 

terminie.   -  

mogących prowadzić do nieuprawnionych i chybionych wniosków, że Konsultant 

przyjmuje  na  siebie  i  jest  gwarantem  pomyślnej  i  terminowej  realizacji  Kontraktu  –  a  więc 

stosunku zobowiązaniowego, którego nie jest stroną.   

Z  uwagi  na  powyższą  argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie: 

„1. Konsultant  zobowiązany  jest  do:  1)  bieżącej  analizy  sytuacji  związanej  z  realizacją 

Kontraktu,  zgłaszania  zidentyfikowane  ryzyka  i  zagrożenia  dla  należytego  (w  ramach 

założonego  terminu  i  wynagrodzenia  Wykonawcy)  wykonania  Kontraktu.  W  przypadku 

wykrycia  proble

mów,  Konsultant  niezwłocznie  podejmie  zarządcze  działanie  naprawcze 

zakresie  jego  kompetencji  lub  sformułuje  konkretne  zalecenia  i  rekomendacje  dla 

Zamawiającego  odnośnie  podjęcia  określonych  działań.  W  celu  zapewnienia  skuteczności 

przedmiotowych  działań,  Konsultant  będzie  prowadził  monitoring  zaangażowania 

sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji Kontraktu, poprzez kontrole na Placu 

Budowy  wraz  z  oceną  wystarczalności  środków  podjętych przez Wykonawcę,  mających na 

celu  terminową  realizację  Kontraktu;  4)  sprawdzania  postępu  Robót  zgodnie  z  Programem 

jego  aktualizacjami  i  w  przypadku  stwierdzenia  opóźnień  wezwania  Wykonawcy  do 

przedłożenia  zaktualizowanego  Programu  uwzględniającego  ponowne  rozplanowanie, 

skoordynowanie  czynności  Podwykonawców  Wykonawcy.  Jeżeli  opóźnienia  nie  zostaną 

nadrobione,  a  zaktualizowany  Program  nie  będzie  realizowany  -  Konsultant  poinformuje 

pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz o środkach które należy podjąć w celu 

rozwiązania  zaistniałej  sytuacji  oraz  wypełnienia  zobowiązań  wynikających  z  Kontraktu. 

Program i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu Robót. 

W przypadku, gdyby postęp Robót nie jest właściwy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 


do  obowiązków  Konsultanta  będzie  należało  pisemne  poinformowanie  Kierownika  Projektu 

środkach,  które  można  podjąć  w  celu  zaradzenia  zaistniałej  sytuacji  oraz  wypełnienia 

zobowiązań  wynikających  z  Kontraktu  (lub  zminimalizowania  skutków  nie  wypełnienia 

zobowiązań wynikających z Kontraktu) z uwzględnieniem ryzyk dla Zamawiającego”.  

Zarzut 29 

– § 20 ust. 6 i 7  

Zdaniem Odwołującego opis przedmiotu zamówienia nie jest wykonany zgodnie z art. 

29  ust.  1  ustawy  P

zp,  dlatego  zachodzi  konieczność  usunięcia  obowiązku  dotyczącego 

zlecenia  b

adań  nieprzewidzianych  Kontraktem,  gdyż  Kontrakt  co  do  zasady  nie  przewiduje 

wykonywania  innych  badań  niż  te  wymienione  w  Specyfikacjach  Technicznych.  Nadto 

zachodzi  konieczność  sprecyzowania/rozróżnienia  badania  dodatkowego  oraz  badania 

kontrolnego  oraz  w

skazanie  zasad  ponoszenia/partycypacji  w  kosztach  takich  badań  na 

podstawie umowy oraz Kontraktu (§ 20 ust. 13 stanowi o badaniach kontrolnych). Z uwagi na 

powyższą argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie: „6. Forma, rodzaj zlecanych 

badań  i  sposób  pobierania  próbek  zostaną  uzgodnione  z  Zamawiającym.  7.  W  przypadku 

Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Konsultant zobowiązany jest 

do:  a) 

w  przypadku  badań  możliwych  do  wykonania  przez  Laboratorium  Zamawiającego  - 

zlecenia  wyko

nania  badań,  b)  w  przypadku  badań  niewykonywanych  przez  Laboratorium 

Zamawiającego,  do  wskazania  Zamawiającemu  rodzaju,  zakresu  i  metod  badań  w  celu 

umożliwienia Zamawiającemu zlecenia wykonania tych badań jednostce zewnętrznej, na koszt 

Zamawiającego”.  

Zarzut 30 

– § 20 ust. 9 i 12  

Zdaniem Odwołującego opis przedmiotu zamówienia nie jest wykonany zgodnie z art. 

29  ust.  1  ustawy  P

zp,  gdyż  występuje  zbyt  szeroki  i  niedookreślony  termin  „szczególnie 

uzasadnionego  przypadku”  w  którym  próbkę  może  pobrać  Konsultant,  który  zdaniem 

Odwołującego generuje ryzyko nadinterpretacji, a w powiązaniu z obowiązkiem wyrażonym 

ust. 12: „Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego 

ponosi pobierający próbkę” – może generować dodatkowe, niemożliwe do oszacowania koszty 

realizacji Usługi przez Konsultanta. To wprost przekłada się na nieporównywalność ofert, na 

brak 

rzetelnego  zbadania  ceny  przez  Zamawiającego,  w  rezultacie  przełoży  się  na  wynik 

postępowania. Z uwagi na powyższą argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie: „9. 

Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych i akceptacyjnych będzie dokonywane przez 

przedstawicieli  Laboratorium  Zamawiającego  lub  przez  Konsultanta  przy  udziale  lub  po 

poinformowaniu  przedstawicieli  Wykonawcy.  12.  Koszt  pobrania,  pakowania,  i  transportu 

próbek do Laboratorium Zamawiającego ponosi Zamawiający.”  

Zarzut 31 

– § 25  


a)  ust. 1 pkt 3 

Zdaniem Odwołującego opis przedmiotu zamówienia nie jest wykonany zgodnie z art. 

29 ust. 1 ustawy P

zp, gdyż nie sprecyzowano procedury weryfikacji ubezpieczenia Kontraktów 

–  wprowadzenie  dokładnego  zakresu  (punktów  krytycznych)  kontroli  w  zakresie 

ubezpieczenia.  Rekomenduje wprowadzanie do Kontraktu (z wykonawcą robót) obowiązku 

załączenia  opinii  brokera  ubezpieczeniowego  potwierdzającej  spełnianie  przez  daną  polisę 

warunków kontraktu, pod rygorem jej nie przyjęcia – oraz wyłączenie obowiązku zapewnienie 

sprawdzenia polis przez brokera ubezpieczeniowego.  Z uwagi na powyższą argumentację, 

regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „3)  sprawdzania  i  weryfikacji  ubezpieczenia  każdego 

Kontraktów,  przedstawianego  przez  Wykonawcę,  pod  względem  zgodności  z  prawem 

polskim,  Warunkami  Kontraktu  i 

wymaganiami  Zamawiającego.  Do  weryfikacji  ubezpieczeń 

przedstawionej  przez  Konsultanta  Zamawiającemu  zostanie  dołączona  również  opinia 

weryfikacja  brokera  ubezpieczeniowego.  Konsultant  będzie  monitorował  opłacanie  rat 

składek Ubezpieczenia przez Wykonawcę”.  

b)  ust. 1 pkt 4 

Zdaniem Odwołującego opis przedmiotu zamówienia nie jest wykonany zgodnie z art. 

29 ust. 1 ustawy P

zp, gdyż nie sprecyzowano obowiązku udziału w udostępnianiu informacji 

publicznej,  jako  że  to  Zamawiający  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  będzie 

ewentualnie zobowiązany do udzielenia takiej informacji. Z uwagi na powyższą argumentację, 

Odwołujący wniósł o skreślenie pkt 4.   

c)  ust. 1 pkt 5  

Odwołujący uważa, że ww. regulacja jest nieprecyzyjna z uwagi na różny poziom treści 

dokumentów  oraz  specjalistycznego  języka  zawodowego,  dlatego  konieczne  jest  zamiast 

takiej regulacji wprowadzen

ie kwotowego limitu tłumaczenia w danym miesiącu jaki obciąża 

Konsultanta oraz enumeratywne wymienienie dokumentów, które mogą podlegać tłumaczeniu 

(odstąpienie od sformułowania wszystkie). Z uwagi na powyższą argumentację, regulacja ta 

powinna  mieć  brzmienie:  „5)  zapewnienia,  w  razie  potrzeby,  tłumaczenia  dokumentów 

obcojęzycznych  związanych  z Kontraktem  po  uzgodnieniu  ich  zakresu  z  Konsultantem. 

Tłumaczenia  należy  dokonać  z wybranego  języka  urzędowego  Unii  Europejskiej  na  język 

polski. Zakres tłumaczeń w miesiącu kalendarzowym wynosi maksymalnie 2.000 złotych netto 

miesięcznie. Koszt tłumaczeń należy zawrzeć w kosztach administracyjnych.”  

Zarzut 32 

– § 32 ust. 1  

Odwołujący  podniósł  konieczność  odstąpienia  od  formułowania  nieostrych  oraz 

otwartych  zakresów  odpowiedzialności  Konsultanta.  Konsultant  nie  powinien  przyjmować 

odpowiedzialności względem osób trzecich, a jego odpowiedzialność, jako odpowiedzialność 


co  do  zasady  kontraktowa,  winna  wynikać  z  realizacji  obowiązków  umownych,  względnie 

powinien  mieć  określony  w  umowie  limit  odpowiedzialności.  Proponowane  przez 

Zamawiającego rozwiązanie doprowadzi do nieporównywalności ofert, do braku możliwości 

ich  zbadania  pod  względem  rzetelności  wyceny,  w  rezultacie  wpływa  wprost  na  wynik 

postępowania. Zdaniem Odwołującego pełne zabezpieczenie interesu Zmawiającego znajduje 

się w Kodeksie cywilnym.  Z uwagi na powyższą argumentację, wniósł o skreślenie ust. 1.   

Zarzut 33 

– § 33 

a)  ust. 1-4 

Powyższe  zdaniem  Odwołującego  stanowi  zbędne  a  kosztowne  dla  Wykonawcy 

ubezpiecz

enia  odpowiedzialności  cywilnej  z  uwagi  na  nadmierny  jego  zakres.  Aktualnie 

paragraf 34 w różnych miejscach stanowi o ubezpieczeniu: a) odpowiedzialności cywilnej (OC) 

z  tytułu  prowadzonej  działalności  –  ust.  1;  b)  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  z  tytułu 

posiadanego i użytkowanego mienia – ust. 1; c) szkód na osobie – ust. 2; d) szkód rzeczowych 

–  ust.  2;  e)  strat  finansowych  –  ust.  2;  f)  szkód  poniesionych  z  tytułu  niewykonania  lub 

nienależytego wykonania umowy przez Konsultanta – ust. 2; g) wszelkich działań i zaniechań 

Konsultanta 

– ust. 3; h) wszelkich działań i zaniechań Podwykonawców i innych podmiotów 

zaangażowanych  przez  Konsultanta  –  ust.  3.  Dodatkowo,  Zamawiający  stawia  warunek 

wyłączenia  z  umowy  ubezpieczenia  franszyzy  redukcyjnej,  integralnej,  udziału  własnego.  

Odwołujący  wskazał,  iż  praktyka  ubezpieczeniowa  dowodzi,  że  uzyskanie  ubezpieczenia 

powyższych  parametrach  jest  niezwykle  trudne  oraz  bardzo  kosztowne  na  rynku 

ubezpieczeń.  Rekomendowane  jest  złagodzenie  lub  dokładne  wskazanie  ryzyk 

ube

zpieczeniowych jakie ma obejmować ubezpieczenie. Z uwagi na powyższą argumentację, 

wniósł o skreślenie ust. 2.   

b)  ust. 8 

Odwołujący wskazał, iż Zamawiający pominął obowiązek zwrotu na rzecz Konsultanta 

kosztów utrzymywania ubezpieczenia w wydłużonym okresie realizacji lub w przypadku gdy 

realizacja  Usługi  nie  będzie  mogła  rozpocząć  się  w  pierwotnie  zaplanowanym  terminie.  

uwagi  na  powyższą  argumentację,  regulacja  ta  powinna  mieć  brzmienie:  „8.  Konsultant 

zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia 

Umowy  oraz  do  przedkładania  kopii  dokumentu  ubezpieczenia  wraz  z  dowodem  zapłaty 

składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki 

zawarta  była  umowa  poprzednia,  pod  rygorem  naliczenia  przez  Zamawiającego  kary 

umownej.  Zamawiający  w  ciągu  7  dni  od  przekazania  przez  Konsultanta  kopi  dokumentu 

ubezpieczenia zwróci koszty utrzymywania ubezpieczenia ponoszone w wydłużonym okresie 

realizacji lub w przypadku gdy realizacja Usługi nie będzie mogła rozpocząć się w pierwotnie 


zaplanowanym terminie.”  

Zarzut 34 

– § 35 ust. 7  

Zdaniem  Odwołującego  omawiane  wymaganie  jest  nadmierne,  dlatego  też  wnosi 

skrócenie  okresu  trwania  siły  wyższej  (180  dni)  jako  uprawniającego  do  wypowiedzenia 

Umowy z zachowaniem 30 

– dniowego okresu wypowiedzenia (180 dni + 30 dni = razem 7 

miesięcy).  Zwracamy  uwagę,  że w  toku  „normalnego”  wypowiedzenia należy  zachować 6  - 

miesięczny okres wypowiedzenia – zob. § 41 ust. 1 Umowy.   Powyższe postanowienie może 

być  ponadto  traktowane  jako  ograniczenie  prawa  strony  do  wypowiedzenia  zlecenia 

ważnych  powodów  –  którego to  uprawnienia  nie  można  się  zrzec.  Z  uwagi  na  powyższą 

argumentację, regulacja ta powinna mieć brzmienie: „7. W przypadku zaistnienia okoliczności 

Siły wyższej i ich trwania przez okres 60 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu 

realizacji, jakie może zostać przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda 

ze  Stron  jest  uprawniona  do  wypowiedzenia  Umowy  z zachowaniem  14  dniowego  okresu 

wypo

wiedzenia.”  

Zarzut 35 

– § 36 ust. 2  

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający,  pomimo  miesięcy  poprzedzających 

przygotowanie postępowania, nie wywiązał się z obowiązku nałożonego art. 29 ust. 1 ustawy 

Pzp, gdyż nie sprecyzował konkretnych obowiązków, których niewykonanie lub nieprawidłowe 

wykonanie  będzie  rodziło  odpowiedzialność  w  postaci  obowiązku  zapłaty  kary  umownej 

wysokości 20.000 złotych – powoływanie się ogólnie na obowiązki wynikające z Umowy jest 

nieprawidłowe.  Z uwagi na powyższą argumentację, Odwołujący wniósł o skreślenie ust. 2.  

Zarzut 36 

– § 36 ust. 3 -10, ust. 15 oraz ust. 18 

Zdaniem  Odwołującego wysokość kar  umowny  jest  rażąco  wygórowana. W  sytuacji 

walki konkurencyjnej o kontrakt, więc przy minimalnych marżach, tak uregulowana wysokość 

kar 

spowoduje rażącą stratę po stronie wykonawcy, co może uniemożliwić osiągniecie celu 

postępowania. Nadto postanowieniom dotyczącym kar umownych za wypowiedzenie umowy, 

trudno przypisać cechę jednoznaczności o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp tj.: i) czy 

karą umowną objęte jest wypowiedzenie umowy w trybie zwykłym, przepisanym umową - § 41 

ust. 1 umowy 

– wypowiedzenie w tym trybie nie powinno być sankcjonowane; ii) Zamawiający 

nie  powinien  dysponować  uprawnieniem  do  naliczenia  kary  umownej  za  wypowiedzenie 

umowy  z  ważnych  powodów  które  są  obiektywne  lub  nie  leżą  po  stronie  Konsultanta;  iii) 

Zamawiający  nie  uszanował  zasady  równości  stron  kontraktu  i  zaniechał  sprecyzowania 

symetryczności uprawnień i zastrzeżenie kar umownych jak w ust. 9 i 10 od wynagrodzenia, 

pomniejszonego o wypłaconą sumę wynagrodzenia.  

Z  uwagi  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  wprowadzenie  limitu  kar  umownych 


łącznej  wysokości  20  %  wynagrodzenia  netto  określonego  w  §  4  ust.  1  umowy.    Nadto, 

w zakresie  ust.  7,  wn

iósł  o  jego  skreślenie,  ewentualnie  wprowadzenie  kary  w  określonej 

kwocie  pieniężnej,  nie  wyższej  niż  5.000  złotych  za  zawinione  nieprzedłożenie  kopii 

ubezpieczenia itp. a nie sankcjonowanie dni zwłoki w przedłożeniu takiej kopii.  Co do ust. 9 

i 10, 

Odwołujący  zaproponował  brzmienie:  „9.  Konsultant  zapłaci  Zamawiającemu  karę 

umowną  w  przypadku  wypowiedzenia  Umowy  przez  Konsultanta  bez  ważnego  powodu, 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pomniejszonego o sumę 

wypłaconego  Konsultantowi  Wynagrodzenia.  Zamawiający  zapłaci  Konsultantowi  karę 

umowną w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu, 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 10. Konsultant zapłaci 

Zamawiającemu  karę  umowną  w  przypadku  stwierdzenia  niewykonania  obowiązku 

wskazanego  w  §11  ust.  19  tj.  niesporządzenia  raportu  zamknięcia  wszystkich  spraw 

prowadzonych przez  odchodzącego Eksperta  Kluczowego lub  niezapewnienia zdublowania 

pracy  Ekspertów  Kluczowych  przez  okres  dwóch  tygodni  od  dnia  zatwierdzenia  przez 

Kierownika Projektu nowego Eksperta Kluczowego, w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy 

złotych 00/100) za każde takie zdarzenie. Zamawiający zapłaci Konsultantowi karę umowną 

w  przypadku  każdego  stwierdzenia  niewykonania  obowiązku  umownego  w  wysokości  10 

000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde takie zdarzenie”  

Zarzut 37 

– § 40 ust. 7 

Odwołujący wskazał, iż w przypadku zawieszenie usługi Konsultant ponosi koszty stałe 

i  nie  tylko  administracyjne  wymienione  w  ust.  6.  Paragraf  40  nie  limituje  tego  okresu.  To 

uniemożliwia  rzetelną  kalkulację  ofert  przetargowych  i  ich  profesjonalne  zbadanie.  Nie  jest 

uzasadnione zrzeczenie się jakichkolwiek roszczeń na przyszłość w związku z zawieszeniem 

umowy.  Zdaniem Odwołującego  powinny  w  tym względzie obowiązywać regulacje kodeksu 

cywilnego.  Z uwagi na powyższe wniósł o skreślenie ust. 7.  

Zarzut 38 

– § 41 ust. 3  

Z uwagi na autorytarne i jednostronne oraz nieprecyzyjne sformowanie treści Umowy, 

Odwołujący  wniósł  o  sformułowanie  katalogu  ważnych  powodów  uprawniających 

Zamawiającego  do  natychmiastowego  rozwiązania  umowy  w  sposób  enumeratywny.  

Odwołujący wniósł o dodanie w § 41 ust. 3 in principio sformułowania np.:  „Za ważne powody 

wypowiedzenia  Umowy  przez  Zamawiającego  należy  rozumieć  sytuacje  zawinione  lub 

powstałe  z  winy  Konsultanta”.  Wniósł  także,  aby  uprawnienie  do  natychmiastowego 

wypowiedzenia  umowy  powstawało  w  okolicznościach  wymienionych  w  ust.  3  umowy, 

każdorazowo,  po  co  najmniej  jednokrotnym  wezwaniu  Konsultanta  do  zmiany  sposobu 

realizacji 

Umowy/poprawy  działania/usunięcia  naruszenia  w  określonym  terminie,  tak  jak 

uczyniono to np. w § 41 ust. 3 pkt 2) umowy.   


W części  B  odwołania  wskazano,  iż  wynagrodzenie  musi  być  adekwatne  względem 

poniesionych realnych, rzeczywistych i wykazanyc

h kosztów wykonawcy. Analiza wskazanych 

postanowień  projektu  umowy,  wskazuje  na  rażącą  nieekwiwalentność  świadczenia, 

wykonawca w 

obecnej sytuacji jest wręcz skazany na dochodzenie wynagrodzenia w sądzie.  

Zatem  nieproporcjonalność  rozkładu  ryzyk  w  umowie,  zagraża  trwałości  stosunku 

zobowiązaniowego i osiągnięciu celu umowy. Odwołujący wskazał, iż postanowienia umowne 

podlegają  ocenie  co  do  sprzeczności  z  naturą  stosunku  zobowiązaniowego,  który  mają 

regulować lub braku zgodności z zasadami współżycia społecznego przez, przede wszystkim 

nieznajdujące  odzwierciedlenia  w  realnych  potrzebach  zamawiającego,  rozłożenie  ryzyk 

kontraktowych, czy brak ekwiwalentności świadczeń. Choć w orzecznictwie podkreśla się, że 

brak  równomiernego  rozłożenia  ryzyk  kontraktowych  nie  może  być  utożsamiany 

naruszeniem  zasady  równości  stron  stosunku  zobowiązaniowego,  gdyż  Zamawiający 

zamawia osiągnięcie określonego rezultatu, a nie jedynie ciąg czynności, a wykonawca jako 

profesjonalista  powinien  potrafić  odkodować  istniejące  ryzyka  i  skalkulować  ich  wartość 

w ofercie  w  celu  zapewnienia  sobie  zysku,  t

o  przecież  nie  powinno  być  intencją 

Zamawiającego otrzymanie oferty, gdzie będą zawyżone koszty o ryzyka, które mogą się nie 

ziścić.  Zdaniem  Odwołującego  to  prowadzi  do  marnotrawienia  środków  publicznych, 

a z drugiej 

strony może prowadzić do nieporównywalności ofert. Jeżeli tylko jest to możliwe 

zamawiający  winien  uczynić  wszystko  aby  oferty  były  porównywalne  ze  sobą  i  rzetelnie 

skalkulowane.  

części C odwołania wskazano, iż w orzecznictwie tak Krajowej Izby Odwoławczej 

jak  i  sądów  powszechnych,  ale  także  w  doktrynie  nie  budzi  wątpliwości  fakt,  że  zasada 

swobody umów doznaje w prawie zamówień publicznych ograniczeń (przykładowo: wyrok KIO 

z  04.10.2010  r.,  sygn.  akt:  KIO  2036/10).  Wskazuje 

się  na  swobodę  Zamawiającego 

kształtowaniu  postanowień  umownych  z  uwagi  na  realizację  uzasadnionych  potrzeb 

Zamawiającego zaspokajanych w interesie publicznym (wyrok KIO z 06.08.2012 r., sygn. akt: 

KIO 1570/12, wyrok KIO z 23.08.2010r., sygn. akt KIO 16

98/10). Zamawiający stoi bowiem na 

straży racjonalnego wydatkowania środków publicznych i zapewnienia należytego wykonania 

umowy, a także przyjmuje na siebie ryzyko niepowodzenia osiągnięcia założonego celu, czego 

skutkiem  byłoby  niezaspokojenie  uzasadnionych  potrzeb  społeczeństwa  rozumianego  jako 

zbiorowość.  W  konsekwencji  podnosi  się,  że  ryzyko  Zamawiającego  przewyższa  normalne 

ryzyko  związane  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  które  występuje,  gdy  umowę 

zawierają  dwaj  przedsiębiorcy  (wyrok  KIO:  z  28.11.2016r.,  sygn.  akt:  KIO  2171/16, 

z 05.03.2014r., sygn. akt: KIO 283/14, z 16.06.2009 r., sygn. akt: KIO 694/09, z 26.11.2009r., 

sygn. akt: KIO/UZP 1547/09). 

Odwołujący zauważył jednakże, że w orzecznictwie dostrzega 

się,  że  zasada  swobody  Zamawiającego  w  kształtowaniu  postanowień  umownych  nie  jest 


nieograniczona.  W

skazał  na  wyrok  KIO  z  18.05.2015  r.,  sygn.  akt:  KIO  897/15,  gdzie  Izba 

zauważyła,  że  ustalenie  przez  Zamawiającego  warunków  umowy  nie  ma  charakteru 

absolutnego,  gdyż  Zamawiający  nie  może  nadużywać  swojego  prawa  podmiotowego,  a 

granicami  oceny,  czy  do  takiego  nadużycia  doszło  jest  przepis  art.  353

  k.c,  oraz  klauzula 

generalna z art. 5 k.c. 

(tak też: wyrok KIO z 09.11.2012r., sygn. akt: KIO 2272/12, wyrok KIO 

z 30.11.2017r., sygn. akt: KIO 2219

/17). We wskazanym wyroku podkreślono, że o naruszeniu 

reguł sprawiedliwościowych można mówić wówczas, gdy dysproporcja wartości wzajemnych 

świadczeń  jest  rażąca.  Podobnie  w  wyroku  z 19.12.2016  sygn.  akt:  KIO  2280/16  Izba 

podkreśliła, że celem zamawiającego winno być dążenie do realizacji zamówienia, wyrażające 

się we współpracy z wykonawcą i podejmowaniu wszelkich możliwych działań zmierzających 

do realizacji umowy. Temu celowi nie służy obarczenie wykonawcy konsekwencjami własnych 

zaniedbań i działań. Odwołujący wskazał, iż jest świadomy, że na gruncie ustawy Pzp nie ma 

równowagi  stron,  oraz  że  Zamawiający,  jako  podmiot  wydatkujący  środki  publiczne, 

uprawniony  jest  do  stawiania  siebie  w  uprzywilejowanej  pozycji,  j

ednakże,  jak  wskazuje 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  również  i  uprzywilejowana  pozycja  Zamawiającego  winna  nie 

przekraczać  granic  określonych  dyspozycją  normy  zawartej  w  art.  5  kodeksu  cywilnego. 

Odwołujący powołał się ponadto na wyrok z dnia 23 czerwca 2017r., sygn. akt KIO 1117/17 

odnoszący się do kwestii kar umownych, wyrok KIO z 18.05.2015 r., sygn. akt: KIO 897/15 

wskazujący,  że  ustalenie  przez  Zamawiającego  warunków  umowy  nie  ma  charakteru 

absolutnego,  gdyż  Zamawiający  nie  może  nadużywać  swojego  prawa  podmiotowego, 

a granicami oceny, czy do takiego 

nadużycia doszło jest przepis art. 353

 KC oraz klauzula 

generalna  z  art.  5  KC,  wyrok  KIO  z  09.11.2012r.,  sygn.  akt:  KIO  2272/12,  wyrok  KIO 

z 30.11.2017r., sygn. akt: KIO 2219/17,  wyrok z 19.12.2016 sygn. akt: KIO 2280/16. 

Mając na 

uwadze, że postanowienia umowne podlegają ocenie co do sprzeczności z naturą stosunku 

zobowiązaniowego,  niniejszym  Odwołujący  wniósł  o  szeroką kontrole  wskazanych  powyżej 

regulacji umownych.  

W  części  D  odwołania  wskazano,  iż  Zamawiający  także  naruszył  dobre  obyczaje 

i zasady  ws

półżycia  społecznego  przy  kształtowaniu  kwestionowanych  postanowień  SIWZ 

i projektu umowy.  

Zwrócił uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2011 r. (II CSK 

528/10), gdzie został wyrażony pogląd, że w ramach wyrażonej w art. 353

 Kodeksu cywilnego 

za

sady swobody umów mieści się również przyzwolenie na faktyczną nierówność stron, która 

może się wyrażać nieekwiwalentnością ich wzajemnej sytuacji prawnej. Nieekwiwalentność ta 

stanowiąc wyraz woli stron nie wymaga, co do zasady, wystąpienia okoliczności, które by ją 

usprawiedliwiały.  Jednakże  obiektywnie  niekorzystna  dla  jednej  strony  treść  umowy 

zasługiwać  będzie  na  negatywną  ocenę  moralną,  a  w  konsekwencji  prowadzić  do  uznania 

umowy  za  sprzeczną  z  zasadami  współżycia  społecznego  w  sytuacji,  gdy  do  takiego 


ukształtowania  stosunków  umownych,  który  jest  dla  niej  w  sposób  widoczny  krzywdzący 

doszło  wskutek  świadomego lub tylko spowodowanego niedbalstwem, wykorzystaniu przez 

drugą  stronę  silniejszej  pozycji.  Odwołujący  odwołał  się  także  do  zadania  Prezesa  UZP 

zakresie dbania o prawidłowe wzorów umów i propagowanie dobrych praktyk oraz iż należy 

zadbać  o  zrównoważenie  stron  w  umowach  w  sprawie  zamówienia  publicznego  poprzez 

określenie  zasad  kształtowania  umów,  czy  wprowadzenie  katalogu  klauzul  abuzywnych. 

Odwo

łujący przypomniał, iż zgodnie z motywem pierwszym dyrektywy klasycznej udzielanie 

zamówień publicznych przez instytucje państw członkowskich lub w imieniu tych instytucji musi 

być  zgodne  z  zasadami  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  (TFUE), 

a w s

zczególności  z  zasadą  swobodnego  przepływu  towarów,  swobody  przedsiębiorczości 

oraz swobody świadczenia usług, a także z zasadami, które się z nich wywodzą, takimi jak: 

zasada  równego  traktowania,  zasada  niedyskryminacji,  zasada  wzajemnego  uznawania, 

zasad

a  proporcjonalności  oraz  zasada  przejrzystości.  Zdaniem  Odwołującego, 

niedopuszczalne jest kształtowanie praw i obowiązków zamawiającego i wykonawcy w sposób 

rażąco  nieproporcjonalny  do  rodzaju  zamówienia  oraz  ryzyk  związanych  z  jego  realizacją. 

Każda  umowa  zawarta w  kraju  cywilizacji  zachodniej  powinna  przewidywać  proporcjonalne 

podejście do praw i obowiązków stron, a więc nie powinno być akceptowane kształtowanie 

umów w sposób rażąco nieproporcjonalny, a co za tym idzie nie przerzucać wszystkich ryzyk 

rea

lizacji zamówienia na wykonawcę. Nie wspominając o generowaniu dodatkowych ryzyk dla 

wykonawcy,  jak  to  ma  miejsce  w  tym  przypadku.  W  przedmiotowej  sprawie  Zamawiający 

ukształtował treści umowy, w sposób który rażąco narusza interesy wykonawców, w sposób 

ni

e  uzasadniony  specyfiką,  rodzajem,  wartością,  sprawną  realizacją  zamówienia,  a  jedynie 

kształtuje  postanowienia  umowy  rażąco  naruszające  interesy  wykonawców.    W  świetle 

powyższego  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  zmianę  postanowień  SIWZ, 

w celu 

zachowania  ekwiwalentności  świadczenia  oraz  dla  zachowania  proporcjonalności 

postanowień, w ten sposób, aby Zamawiający doprecyzował w ramach wzoru umowy kwestie 

sporne.  

W  dniu  4  czerwca  2020  r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  wnosząc 

o jego od

dalenie w całości.  

Zamawiający powołał się na wyrok KIO z 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt 484/18. wskazał, 

iż  wykonawcy  często  uciekają  się  do  kreowania  w  odwołaniach  na  treść  SIWZ  pewnych 

hipotetycznych ryzyk, wskazując że kwestionowane przez nich postanowienia wzoru umowy 

albo ich nie przewidują, albo obarczają nimi w całości podmiot, który realizować będzie dane 

zamówienie publiczne. Przywołał treść stanowiska Izby wyrażonego w wyroku z 4 lutego 2019 

r., sygn. akt KIO 51/19 odnoszącego się do powoływania jako zarzutu art. 353

k.c., dodając, 

że decyzja o złożeniu oferty jest samodzielną decyzją wykonawcy. Zauważył, iż dominująca 


pozycja  Zamawiającego  w  stosunkach  obligacyjnych  w  zamówieniach  publicznych 

wprowadzona  została  nieprzypadkowo.  Zamawiający  dysponują  środkami  publicznymi, 

którymi  należy  gospodarować  w  ściśle  określony  sposób  i  nie  mają  swobody  wyboru 

kontrahenta - 

strony umowy. W tym zakresie ograniczeni są procedurami udzielania zamówień 

publicznych, które formalizują sposób wyboru drugiej strony kontraktu (wskazał na wyrok KIO 

z 29 listopada 2019 r., sygn. akt KIO 2311/19). Podniósł, iż zasada swobody kontraktowania 

ze strony wykonawcy doznaje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pewnych 

ograniczeń.  Wykonawca  przed  terminem  złożenia  ofert  może  jednak  składać  wszelkie 

propozycje co do kształtu i brzmienia SIWZ oraz postanowień umownych, o które Zamawiający 

zgodnie z własnymi interesami zawsze może, lecz nie musi uwzględnić (wskazał na wyrok KIO 

z 27 marca 2017 r., sygn. akt KIO 387/17).  

Zamawiający  zaznaczył,  że  Odwołujący  złożył  wniosek  o  wyjaśnienia  treści  SIWZ 

tożsamy z treścią odwołania. Przedmiotowy wniosek wpłynął do Zamawiającego jednak już po 

złożeniu  odwołania.  Dla  Zamawiającego  działania  Odwołującego  są  niezrozumiałe  – 

w odw

ołaniu kwestionuje prawidłowość danych postanowień umownych, by następnie złożyć 

wniosek o wyjaśnienia ich treści. Ponadto Zamawiający zauważył, że Odwołujący często nie 

precyzuje swoich żądań i nie przedstawia właściwego - jego zdaniem - brzmienia postanowień 

umownych,  co  uniemożliwia  jednoznaczne  odniesienie  się  do  treści  zarzutu  lub  jego 

uwzględnienie. Odwołujący, uzasadniając konieczność danej zmiany, często ogranicza się do 

stwierdzeń, że ich treść została ukształtowana w sposób jednostronny. Odwołujący zdaje się 

nie zauważać, że taka jest specyfika postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

umów  zawieranych  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Zamawiający  podniósł  także,  iż 

część żądań przedstawionych w odwołaniu stała się bezprzedmiotowa, Zamawiający dokonał 

bowiem  zmian  w  dokumentacji  postępowania.  Niektóre  z  kwestionowanych  postanowień 

umownych są natomiast elementem umów już realizowanych przez Odwołującego na rzecz 

Zamawiającego.  Zamawiający  podkreślił  także,  że  aktualne  orzecznictwo  Krajowej  Izby 

Odwoławczej akcentuje szczególną pozycję Zamawiającego. 

Zdaniem  Zamawiającego  na  uwzględnienie  nie  zasługuje  także  stanowisko 

Odwołującego, zgodnie z którym Zamawiający otrzyma oferty, gdzie cena zawyżona będzie 

koszty  ryzyk,  które  mogą  się  nie  ziścić.  Wykonawca  jako  profesjonalny  uczestnik  obrotu 

gospodarczego  zobowiązany  jest  uwzględnić  wszelkie  ryzyka  mogące  mieć  wpływ  na 

realizację zamówienia publicznego. Okoliczność, że nie wszystkie z nich mogą się ziścić nie 

świadczy o tym, że Zamawiający - w postanowieniach umownych - a Wykonawca - w cenie 

oferty 

— nie powinien ich uwzględnić. Ponadto Odwołujący, mimo obowiązku wykazania, iż to 

Zamawiający nie przekazał wykonawcom informacji koniecznych do przygotowanie oferty czy 

oszacowania  kosztów  realizacji  zamówienia,  ponownie  ogranicza  się  jedynie  do 


przedstawienia ogólnikowych twierdzeń. Podkreślił, iż postanowienia umowy są identyczne dla 

każdego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia i o ile nie zostanie wykazane, 

że  sposób  ich  ukształtowania  niezasadnie  preferuje  tych  spośród  wykonawców,  którzy  - 

przykładowo  -  są  w  stanie  wziąć  na  siebie  większe  ryzyko  kontraktowe,  od  innych,  zarzut 

naruszenia przepisu art. 353

k.c. nie zasługuje na pozytywną ocenę (wskazał na wyrok KIO 

z 17 marca 2017 r., sygn. akt 409/17).  

Odnosząc  się  do  twierdzeń  Odwołującego  w  zakresie  kar  umownych,  Zamawiający 

zauważył,  że  istota  prawidłowości  zarówno  samego  ustalenia  kary  umownej,  jak  i  jej 

wysokości,  zawiera  się  w  kwestii,  czy  obiektywnie  rzecz  biorąc  możliwe  jest  wykonanie 

zamówienia w warunkach ustalonych i opisanych przez Zamawiającego bez narażenia się na 

konieczność zapłacenia kary umownej (wskazał na wyrok KIO z 29 października 2018 r., sygn. 

akt KIO 2085/18). W przedmiotowej sytuacji jest możliwe prawidłowe wykonanie zamówienia, 

bądź  określonej  jego  części,  za  którą  została  ustalona  kara  umowna.  Wskazał  także,  iż 

p

ostanowienia umowne opracowane przez Zamawiającego nie służą obarczeniu Wykonawcy 

konsekwencjami  działań  i  zaniedbań  Zamawiającego,  tylko  zabezpieczeniu  instrumentów 

służących  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  umowy.  Podkreślił  rodzaj  i  stopień 

skomplikowania  zamówienia  publicznego,  jego  znaczenie  dla  Zamawiającego  oraz  rodzaj 

rozmiar  ewentualnych  negatywnych  następstw,  które  mogą  dotknąć  Zamawiającego  na 

skutek naruszenia obowiązków Wykonawcy. Zamawiający dodał, że Odwołujący nie precyzuje 

także z jakimi zasadami współżycia społecznego czy z jakimi dobrymi obyczajami niezgodne 

są  opracowane  przez  Zamawiającego  postanowienia  umowne.  Zamawiający  podał  także 

przykłady  postepowań,  których  przedmiotem  było  pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem 

realizacją  robót  oraz  zarządzanie  kontraktami,  w  których  obowiązki  Wykonawcy  były 

skonstruowane  w  sposób  zbliżony  do  obowiązków  wynikających  z  dokumentacji 

przedmi

otowego  postępowania,  a  w  których  Odwołujący  i  Przystępujący  złożyli  oferty.  

P

odkreślił,  że  w  przywołanych  postępowaniach  postanowienia  umowne  dotyczące  m.  in. 

mechanizmu  obliczania  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  były  tożsame  z  tymi 

określonymi w przedmiotowym postępowaniu. Liczba złożonych ofert oraz brak odwołań na 

treść SIWZ świadczą natomiast o tym, że Wykonawcy, również ci biorący udział w niniejszym 

postępowaniu odwoławczym, byli w stanie zaakceptować postanowienia umowne w brzmieniu 

tożsamym jak te w przedmiotowym postępowaniu, a stawianych im wymagań i określonych 

obowiązków nie uważali za wygórowane. Wykonawcy nie kwestionowali także prawidłowości 

postanowień  umownych  w  obecnie  trwających  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  robót  oraz  zarządzanie 

kontraktami

, których Zamawiający również wskazał przykłady. 

Odnosząc  się  do  konkretnych  postanowień  umowy  Zamawiający  wskazał,  co 


następuje: 

Zarzut 1 - 

§ 4 ust. 3 lit. c 

Zamawiający wskazał, iż zgodnie z postanowieniem § 1 umowy, Karta Oceny Jakości 

Pracy  Konsultanta  („KOJPK”),  to  dokument  opracowany  przez  Zamawiającego  obejmujący 

obowiązki wynikające z umowy oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert, które zaoferował 

Konsultant,  stanowiący  podstawę  oceny  jakości  świadczonej  usługi  w  okresach 

rozliczeniowych  i  ustalenia  płatności  przejściowej.  Liczba  KOJPK  zależy  od  liczby 

nadzorowanych  Kontraktów.  Zgodnie  z  postanowieniem  §  2  ust.  2  umowy,  KOJPK  jest 

załącznikiem  nr  2  do  umowy  i  stanowi  integralną  cześć  umowy,  w  związku  z  powyższym 

niezrozumiałe  i  nieuprawnione  jest  stawianie  tezy  o  braku  takiego  dokumentu  jako  części 

składowej  SIWZ,  a  przez  to  niemożności  zapoznania  się  z  nim  oraz  obowiązkami  z  niego 

wynikających. Karta Oceny Jakości Pracy Konsultanta, jako załącznik nr 2 do umowy, została 

udostępniona  wraz  z  pozostałą  dokumentacją  postępowania.  Zamawiający  podniósł,  iż 

Odwołujący jako samodzielny podmiot lub jako członek konsorcjum, od ponad 5 lat dla samego 

tylko  Oddziału  GDDKiA  w  Rzeszowie  świadczy  określone  usługi  i  poddany  jest  ocenie 

oparciu  o analogiczne  KOJPK  na  podobnych zasadach jak  w  postępowaniu.  Odwołujący 

posiada  więc  wiedzę  o celach  i  zasadach funkcjonowania  oceny  jakości  pracy  Konsultanta 

oparciu  o  przedmiotowe  narzędzie.  Karta  Oceny  Jakości  Pracy  Konsultanta  obejmuje 

jedynie obowiązki wynikające z umowy oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert. Wykonawca 

za  wykonanie przez  niego obowiązków  określonych w  umowie i  uwzględnionych  w  KOJPK 

otrzymuje  w  comiesięcznym  rozliczeniu  pełne  wynagrodzenie.  W  przypadku  niespełnienia 

danym miesiącu któregoś z obowiązków wynikających z umowy (występujących w danym 

miesiącu)  wynagrodzenie  zostaje  stosownie  pomniejszone,  proporcjonalnie  do  ilości 

niewykonanych obowiązków, zgodnie z mechanizmem opisanym w umowie, w szczególności 

w postanowieniach § 4, § 5, § 7 umowy. W związku z powyższym Wykonawca za wypełnienie 

obowiązków  określonych  w  umowie,  zgodnie  z  treścią  złożonej  oferty,  otrzymuje  pełne 

wynagrodzenie  miesięczne.  Zdaniem  Zamawiającego  zaproponowane  przez  Odwołującego 

brzmienie przedmiotowego postanowienia umowy może prowadzić do powstania po stronie 

Wykonawcy roszczenia o zapłatę pełnego wynagrodzenia, pomimo, iż nie wypełnił on w trakcie 

realizacji umowy wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Niewłaściwe wykonywanie 

obowiązków  umownych  przez  Konsultanta  może  i  powinno  -  na  zasadach  wynikających 

przepisów  prawa  cywilnego  -  przełożyć  się  również  na  jakość  nadzorowanych  prac 

realizowanych przez Wykonawcę Robót. 

Zarzut 2 

– § 4 ust. 3 lit. d 

Zamawiający  przywołał  kryteria  oceny  ofert  przewidziane  w  SIWZ.  Wskazał,  iż  

zachowując należytą staranność i dbając o prawidłowość prowadzonego postępowania oraz 


dążąc  do  prawidłowej  realizacji  zamówienia  publicznego  poprzez  niedopuszczenie  do 

sk

ładania w ofercie deklaracji, których wykonawcy nie będą w stanie zrealizować, wprowadził 

postanowieniami  §  4  ust.  3  lit.  d)  umowy  instytucję  ciągłego  obniżania  wynagrodzenia 

Wykonawcy  w  czasie  realizacji  umowy.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  wypełnia 

obow

iązków wynikających z kryteriów pozacenowych, a które to kryteria pozwoliły Wykonawcy 

uzyskać  zamówienie  w  ramach  prowadzonego  postępowania,  Zamawiający  będzie  mógł 

skorzystać  z  przywołanego  mechanizmu.  Zamawiający  wskazał,  iż  kryteria  pozacenowe 

odnoszą się do ponoszonych kosztów administracyjnych i kosztów związanych z Personelem 

Wykonawcy.  Uwzględniając  uzasadnione  potrzeby  Zamawiającego  oraz  dążenie  do 

dyscyplinowania Wykonawcy, korekta odnosi się stosownie do całej płatności przewidzianej 

w danym  miesi

ącu,  a  nie  tylko,  jak  proponuje  Odwołujący,  do  wynagrodzenia,  jakie 

przysługiwałoby danemu ekspertowi lub - przykładowo - do wynagrodzenia za pracę personelu 

kluczowego,  którego  to  kryterium  dotyczy.  Usunięcie  §  4  ust.  3  lit.  d)  umowy,  zgodnie 

z oczekiwani

em Odwołującego, może doprowadzić do składania przez oferentów oświadczeń 

i  deklaracji,  których  następnie  Zamawiający  nie  będzie  mógł  wyegzekwować  na  etapie 

realizacji  umowy,  a  zmierzających  do  uzyskania  jak  największej  liczby  punktów  z  tytułu 

wypełnienia kryteriów pozacenowych. W przypadku niewypełniania obowiązków wynikających 

z  kryteriów  pozacenowych  w  trakcie  realizacji  umowy,  korekta  wynagrodzenia  ma  na  celu 

dostosowanie  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  do  wynagrodzenia  odpowiadającemu 

stopniu  niezrea

lizowanych,  a  zadeklarowanych  kryteriów  pozacenowych.  Dla  ustalenia 

wynagrodzenia  Wykonawcy  odpowiadającego  stopniowi  wypełnienia  zobowiązań 

wynikających ze złożonej oferty w zakresie wypełnienia wymogów wynikających z kryteriów 

pozacenowych, Zamawiający przyjął tożsame wskaźniki jak te przyjęte na etapie oceny ofert. 

W  ocenie  Zamawiającego  powyższe  rozwiązanie  jasno  i  precyzyjnie  określają  sposób 

ustalenia należnego wynagrodzenia. Zdaniem Zamawiającego powyższe nie powinno budzić 

wątpliwości, w szczególności w sytuacji gdy umowa jest realizowana przez profesjonalnego 

uczestnika obrotu gospodarczego. 

Zarzut 3 - 

§ 5 ust. 1 pkt 3 i 4  

W  ocenie  Zamawiającego  uregulowania  zawarte  w  postanowieniu  §  5  umowy, 

a   od

noszące  się  do  oceny  poziomu  świadczenia  usług  przez  wykonawcę  nie  mogą  być 

analizowane wybiórczo, lecz całościowo. Postanowienia § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy odnoszą 

się  od  obowiązków  i  zarazem  uprawnień  Kierownika  Projektu.  Podkreślił,  że  stosownie  do 

uregulowań  wynikających  z  postanowienia  §  5  ust.  5  umowy,  Kierownik,  wypełniając  Kartę 

Oceny  Jakości  Pracy  Konsultanta,  może  zakwestionować  należyte  wypełnianie  przez 

Konsultanta  obowiązków  wynikających  z  umowy  lub  prawidłowość  przyjętego  sposobu 

wypełnienia obowiązków wynikających z oferty w ramach kryteriów pozacenowych. Kierownik 


Projektu  jest  zobowiązany  każdorazowo pisemnie uzasadnić  podjętą  decyzję. Tym  samym, 

nie można podzielić twierdzeń Odwołującego, iż ocena pracy dokonywana przez Kierownika 

Projektu jest „uznaniowa i poza jakąkolwiek kontrolą, a nawet wprost uzależniona od sympatii 

oceniającego  do  Konsultanta”.  Zamawiający  wskazał  ponadto,  że  obserwacja  pracy 

Konsultanta stanowi podstawowe i bezpośrednie źródło wiedzy o jakości wykonywanej przez 

niego pracy. Zaznaczy

ł, że już w 2014 r. w umowach zawieranych przez Zamawiającego został 

wprowadzony mechanizm procedury odwoławczej od decyzji Kierownika Projektu, który został 

szczegółowo  opisany  w  postanowieniu  §  5  ust.  1  pkt  8  i  9  umowy.  Przedmiotowe 

postanowienia  funkcjonują  także  w  umowach  zawieranych  przez  Zamawiającego 

Odwołującym, np. Umowa nr 2814/117/2014 zawarta w dniu 18 sierpnia 2014 r. oraz Umowa 

Nr 2410.1.2017 zawarta w dniu 15 czerwca 2018 r. 

Zarzut 4 - 

§ 5 ust. 2  

Zdaniem  Zamawiającego  postanowienie  jest  jednoznaczne.  To  na  wykonawcy  oraz 

w jego  interesie  - 

spoczywa  obowiązek  udowodnienia  należytego  wykonania  obowiązków 

określonych  w  Karcie  Oceny  Jakości  Pracy  Konsultanta  i  wynikających  z  zawartej  umowy. 

Umowa w obecnym brzmieniu dopuszcza dowolną formę wykazywania się przez wykonawcę 

z wypełniania obowiązków wynikających z umowy (przy zachowaniu uregulowań wynikających 

z  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa),  umożliwiając  złożenie  wraz  z  Raportem 

Miesięcznym m. in. kopii dokumentów świadczących o właściwym wypełnianiu obowiązków. 

Zamawi

ający zaznaczył, że postanowienia § 5 ust. 2 umowy również funkcjonują od 2014 r. 

umowach zawieranych przez Zamawiającego, również z Odwołującym. 

Zarzut 5 i 6 - 

§ 5 ust. 8 i 9 

Zamawiający dokonał zmiany dokumentacji postępowania w tym zakresie (zmiana nr 

3 i 4).  

Zarzut 7 

– § 6 ust. 9 (dot. także zarzutu 19) 

Zamawiający  dokonał  zmiany  postanowienia (zmiana nr  22). Wskazał,  iż  przedmiotowe 

postanowienie stanowi waloryzację umowną. Nie jest to waloryzacja uregulowana przepisami 

ustawy Pzp. P

odkreślił, że Raport Zamknięcia kończy realizację umowy. Zamawiający - dla 

prawidłowej  realizacji  zamówienia  publicznego  -  musi  znać  zarówno  okres  stosowania 

regulacji dotyczących waloryzacji, ale także jej wartość. Zamawiający, mając na celu również 

prawidłową  współpracę  z  Wykonawcą,  dokonał  określenia  czasu  i  progu  wartości  w  treści 

umowy. 

Wskazał,  iż  powyższa  konkluzja  jest  także  dodatkowo  determinowana  zasadami 

finansów  publicznych,  zgodnie  z  którymi  Zamawiający  nie  może  zaciągać  zobowiązań 

majątkowych bez zdefiniowanej wartości. 

 Zarzut 8 

– § 11 ust. 19 


Zamawiający dokonał zmiany przedmiotowego postanowienia (zmiana nr 5) 

Zarzut 9 

– § 13 ust. 6  

Zamawiający wyjaśnił, iż kontrola zatrudnienia przez Wykonawcę określonych osób na 

podstawie  umowy  o  pracę  jest  zarówno  obowiązkiem,  jak  i  prawem  Zamawiającego. 

P

rawidłowe  dokonywanie  tej  kontroli  wiąże  się  z  przetwarzaniem  danych  osobowych. 

Zamawiający  podniósł,  iż  zgodnie  z  ugruntowaną  linią  orzeczniczą  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  informacje  dotyczące  m.  in.  imienia  i  nazwiska,  podstawy  zatrudnienia,  czy 

zakresu wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia są informacjami niezbędnymi do 

realizacji  przez  Zamawiającego  przedmiotowego  uprawnienia.  Dążenie  do  przetwarzania 

takich  danych  osobowych  zgodnie  z  przepisami  o  ochronie  danych  osobowych,  w  tym  do 

posiadania  zgody  pracowników  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych,  jest  działaniem 

prawidłowym i uzasadnionym. W czasie trwania stosunku pracy pracodawca niejednokrotnie 

zmuszony  jest  udostępnić  dane  pracowników  innym  podmiotom.  W  każdej  takiej  sytuacji 

pracodawca  musi  mieć  podstawę  prawną  do  udostępnienia  danych  pracownika.  Ponadto 

zdaniem  Zamawiającego  trudno  wskazać,  w  jaki  sposób  Odwołujący  planuje  realizować 

zamówienie  bez  zgody  pracowników  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  w  związku 

wykonywaniem przez nich obowiązków nałożonych umową na Wykonawcę. Jednocześnie 

Zamawiający wskazał, że dokonał zmiany w przedmiotowym postanowieniu (zmiana nr 15). 

Zarzut 10 

– § 16 ust. 3  

Zamawiający dokonał zmiany przedmiotowego postanowienia (zmiana nr 6) 

Zarzut 11 

– § 16 ust. 4  

Zamawiający  podkreślił,  że  przedmiotowe  postanowienie  funkcjonuje  od  2014  r. 

umowach  zawieranych  przez  Zamawiającego,  również  z  Odwołującym,  np.  Umowa  nr 

2814/117/2014  z  dnia  18  sierpnia  2014  r.  oraz  Umowa  Nr  2410.1.2017  zawarta  w  dniu  15 

czerwca  2018  r.  Niezależnie  od  powyższego,  Zamawiający  dokonał  zmiany  dokumentacji 

w przedmiotowym zakresie, jak w zarzucie 10. 

Zarzut 12 

– § 19A ust. 5 

Zamawiający wskazał, iż zgodnie z wymaganiami SIWZ, liczba Ekspertów kluczowych 

jest  równa  liczbie  wymaganych  osób  na  konkretne  stanowiska.  Oferent  wycenia  koszt 

pełnienia usługi przez poszczególne osoby przewidziane na konkretne stanowiska Ekspertów 

kluczowych.  Natomiast  liczba  Innych  ekspertów,  może  nie  być  równa  liczbie  wymaganych 

osób  na  dane  stanowisko.  Oferent  wycenia  koszt  pełnienia  usługi  przez  Innych  ekspertów 

określonego rodzaju bez względu na liczbę osób. Liczba osób będzie wynikać z faktycznego 

zapotrzebowania, które będzie określone na podstawie harmonogramu sporządzanego przez 

Konsultanta (HPPK)  i  zatwierdzonego przez  Kierownika Projektu w  trakcie realizacji  usługi, 


zgodnie  z  umową.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  dla  Zamawiającego  niezrozumiałe  jest 

stwierdzenie  użyte  w  odwołaniu  przez  Odwołującego:  „Nielogicznie  więc  Zamawiający 

zakłada,  że  z  jednej  pozycji  np.  specjalista  ds.  nadzoru  geotechnicznego  będzie  rozliczał 

danym  miesiącu  podwójną  liczbę  dniówek  za  pracę  dwóch  ekspertów.”.  Powyższe 

stwierdzenie dodatkowo może świadczyć o braku doświadczenia w realizacji zadań w zakresie 

drążenia tunelu i rozumienia funkcji, jaką na budowie tunelu ma pełnić Inspektor Nadzoru robót 

tunelowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1186  z  późn.  zm.)  oraz  postanowieniami  umowy.  Inspektor  Nadzoru  odbiera  i  nadzoruje 

bezpośrednio roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę Robót w zakresie tunelu przez 

cały  okres  realizacji  zadania,  zarówno  podczas  samego  drążenia,  jak  i  jego  wykonywania 

(drążenie jednej nawy, w tym samym czasie wykonywanie drugiej), Odrębne funkcje związane 

z  drążeniem  tunelu  pełni  natomiast  geolog  i  geotechnik,  na  których  określone  obowiązki 

nakłada umowa. W związku z dużym nakładem obowiązków Inspektora Nadzoru (dwie nawy 

tunelu) w pozycji 2.2 Formularza Cenowego - Inni Ek

sperci nadzoru, zostały wskazane 2 etaty, 

a  nie  jak  pisze  Odwołujący  3.  W  pozycji  2.2  Formularza  Cenowego  -  Inni  Eksperci  został 

wskazany  jeden  specjalista  ds.  nadzoru  geotechnicznego  i  jeden  specjalista  ds.  nadzoru 

geologicznego  w  zakresie  posadowienia  ob

iektów  budowlanych.  Zamawiający  wyjaśnił,  iż 

l

iczba  ww.  osób,  zgodnie  postanowieniami  SIWZ,  będzie  wynikać  z  faktycznego 

zapotrzebowania, które będzie określone na podstawie harmonogramu sporządzanego przez 

Konsultanta (HPPK) i zatwierdzonego przez Kierown

ika Projektu, w trakcie realizacji usługi, 

zgodnie  z  umową  i  w  dostosowaniu  do  technologii  i  sposobu  wykonania  przyjętego  przez 

Wykonawcę, które nie są dzisiaj znane Zamawiającemu. Dodał, że przyjęty w przedmiotowym 

postanowieniu  sposób  rozliczania  obowiązywał  już  w  2014  r.,  między  innymi  w  umowie 

zawartej z Odwołującym (Umowa nr 2814/117/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.). 

Zarzut 13 

– § 35 ust. 1 -3 

Zamawiający dokonał zmiany postanowienia (zmiana nr 7). 

Zarzut 14 

– § 36 ust. 16  

Zamawiający  wskazał,  iż  w  postanowieniu  §  20  umowy  został  określony  jeden 

podstawowych,  istotnych  obowiązków  weryfikacji  i  zatwierdzenia  przez  Konsultanta 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, który to bezpośrednio 

przekłada się na właściwą realizację Kontraktu zawartego z Wykonawcą Robót. Zatwierdzenie 

przez  Konsultanta 

Specyfikacji  Technicznych  niezgodnych  z  dokumentami  obowiązującymi 

Wykonawcę  Robót,  może  prowadzić  do  bardzo  dużych  szkód  po  stronie  Zamawiającego. 

Konsultant posiada narzędzia do wyegzekwowania poprawnie sporządzonych dokumentów, 

narzędzia takowe między innymi zostały opisane w Subklazuli 5.2 Warunków Kontraktu. tj.: 

„Jeżeli  w  Wymaganiach  Zamawiającego  nie  podano  inaczej,  to  żaden  okres  przeglądu  nie 


przekroczy  28  dni,  licząc  od  dnia,  kiedy  Inżynier  otrzyma  dany  Dokument  Wykonawcy 

powiadomienie  Wykonawcy.  Powiadomienie  to  będzie  stwierdzać,  że  dany  Dokument 

Wykonawcy  jest  uważany  za  gotowy  zarówno  do  przeglądu  (i  zatwierdzenia,  jeśli  tak 

wyspecyfikowano) 

zgodnie  z  niniejszą  Subklauzulą,  jak  i  do  użycia.  Powiadomienie  będzie 

także  stwierdzać,  ze  dany  Dokument  Wykonawcy  odpowiada  Kontraktowi,  lub  podawać 

zakres,  w  jakim  Kontraktowi  nie  odpowiada.”  Ponadto,  zgodnie  z  Warunkami  Kontraktu, 

Inżynier może w ciągu okresu przeglądu dać Wykonawcy powiadomienie, że dany Dokument 

Wykonawcy  nie  odpowiada  (w  podanym  zakresie)  Kontraktowi.  Jeśli  dany  Dokument 

Wykonawcy, w taki sposób nie odpowiada Kontraktowi, to Dokument ten będzie poprawiony, 

ponownie przedłożony i poddany przeglądowi (i, jeśli tak wyspecyfikowano, zatwierdzeniu) na 

koszt Wykonawcy. 

Jednocześnie Zamawiający wskazał, iż dokonał zmiany przedmiotowego 

postanowienia (zmiana nr 16). 

Zarzut 15 

– § 1 

Zamawiający  wskazał,  iż  definicja  Dni  roboczych  jest  jednoznaczna  i  została 

doprecyzowana już na etapie przygotowywania postępowania, aby nie było wątpliwości w tym 

zakresie na etapie realizacji umowy. Ponadto 

podkreślił, że umowa na nadzór ma charakter 

wtórny względem umowy na roboty budowlane, której realizacja wymaga prowadzenia robót 

przez 6 dni 

w tygodniu. Przy formułowaniu obowiązków Konsultanta i jego czasu pracy, należy 

mieć  na  względzie  specyfikę  kontraktu  na  roboty  budowlane,  które  muszą  być  właściwie 

nadzorowane.  Zgodnie  z  postanowieniami 

§  27  umowy,  Konsultant  jest  zobowiązany  tak 

zorgani

zować codzienną pracę Personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawców (w tym 

system  pracy  Wykonawcy  przy  drążeniu  tunelu)  w  stopniu  zapewniającym  należyte 

wykonywanie  przez  Konsultanta  obowiązków  wynikających  zarówno  z  umowy, 

obowiązującego  prawa,  jak  i  Kontraktu.  Z  uwagi,  że  liczba  dni  roboczych  w  tygodniu  dla 

poszczególnych stron różni się, definicja dni roboczych dostosowana została zarówno do trybu 

pracy  Konsultanta przewidzianego w  umowie,  jak i  dostosowana do  pracy  Zamawiającego. 

Zamawiający wskazał, iż formułując obowiązki Konsultanta i jego czasu pracy oraz wymagania 

w  zakresie  pracy  Personelu Wykonawcy,  należy  mieć  na  względzie  specyfikę  kontraktu  na 

roboty budowlane, które muszą być właściwie nadzorowane i kontrolowane w sposób ciągły. 

Proponowane 

przez  Odwołującego  zmiany  w  umowie  prowadzą  do  tego,  aby  roboty 

budowlane były nadzorowane w ciągu dnia przez 4 godziny, a wynagrodzenie było płacone 

jak za 8 godzin. Przedmiotowe postanowienie może ewentualnie pozwolić Zamawiającemu na 

uzyskanie  w  składanych  ofertach  niższych  cen,  lecz  finalnie  może  prowadzić  do 

niezapewnienia  przez  Konsultanta  pełnego  składu  Personelu  gwarantującego  prawidłowe 

wykonanie umowy, przy uwzględnieniu specyfiki wykonywania robót przez Wykonawcę Robót. 

Zamawiający podniósł, iż definicja Polecenia wynika ze specyfiki pracy przy realizacji 


przedmiotowego  zamówienia.  Podobnie  uwzględnienie  w  definicji  możliwości  wydawania 

ustnych  poleceń  uwarunkowane  jest  koniecznością  zagwarantowania  płynnej  realizacji 

obowiązków  i  unikania  nadmiernie  sformalizowanego  obiegu  dokumentacji,  szczególnie 

sytuacjach  konieczności  pilnego,  a  wręcz  natychmiastowego  działania.  Ponadto  należy 

zauważyć, że postanowienie § 26 ust. 8 reguluje procedurę potwierdzania poleceń ustnych. 

Zgodnie  z  przedmiotowym  pos

tanowieniem,  polecenie  wydane  ustanie  powinno  zostać 

ciągu  2  dni  roboczych  potwierdzone  na  piśmie.  Zaznaczył  także,  że  wydanie  polecenia 

formie ustnej dopuszczalne jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych. 

Zarzut 16 

– § 3  

Zamawiający dokonał zmiany postanowienia (zmiana nr 8). Jednocześnie wskazał, że 

zgodnie  z  posiadaną  wiedzą  dotyczącą  kontraktu  na  roboty  budowlane,  które  mają  być 

nadzorowane  przez  Wykonawcę  wyłonionego  w  ramach  postępowania,  określił  termin 

realizacji zadania, podając minimalny oraz maksymalny termin. Podkreślił, że zadanie, które 

ma być nadzorowane nie jest zadaniem standardowym i obejmuje swoim zakresie budowę 10 

kilometrowego  odcinka  drogi  S-

19  w  ramach  którego  ma  zostać  zrealizowany  ponad 

dwu

kilometrowy tunel (jeden z najdłuższych tuneli w Polsce). Ponadto zaznaczył, że umowa 

na  nadzór  ma  charakter  wtórny  względem  umowy  na  roboty  budowlane,  której  realizacja 

dopuszcza przedłużenie Kontraktu z uwagi na różne sytuacje konieczne do uwzględnienia ale 

ewentualne,  a  opisane  w  Warunkach  Kon

traktu  zawartego  pomiędzy  Zamawiającym 

Wykonawcą Robót, stąd siłą rzeczy musi być do niej dostosowywana. Przy formułowaniu 

obowiązków  Konsultanta  i  czasu  trwania  umowy,  należy  mieć  na  względzie  specyfikę 

kontraktu  na  roboty  budowlane,  które  muszą  być  właściwie  nadzorowane  zgodnie 

obowiązującymi  przepisami  prawa  i  zawarta  umową.  Nadzór  nad  wykonanymi  robotami 

budowlanymi nie może zostać przerwany bez zakończenia głównego przedmiotu umowy. 

Zamawiający  zaznaczył  ponadto,  że  przyjęto  kosztorysowy  sposób  rozliczenia 

wynagrodzenia,  w  oparciu  o  wskazane  ceny  jednostkowe  i  w  formularzu  cenowym  zostaje 

wyceniona  usługa  miesięczna  Wykonawcy  wyłonionego  w  ramach  prowadzonego 

postępowania. Druga z propozycji Odwołującego, tj. wskazanie 85 miesięcy, nie jest możliwa 

do zrealizowania, ponieważ czas minimalny określony w umowie wynosiłby 21+ 85+ 15=121 

miesięcy  i  w  żaden  sposób  nie odzwierciedlałby  terminów  umownych zawartych  w  umowie 

Wykonawca Robót który wynosi 85 miesięcy i nie pozwoliłaby osiągnąć zamierzonego celu 

umowy. 

Wskazał  także,  że  wysokość  łącznego  wynagrodzenia  zależy  od  rzeczywistego 

zakresu i czasu świadczonej usługi, a maksymalna wartość zobowiązania z uwzględnieniem 

waloryzacji nie może przekroczyć 150 % szacowanej łącznej wysokości wynagrodzenia brutto, 

co  Odwołujący  pomija  w  swoim  odwołaniu.  Maksymalny  czas  świadczenia  usługi  został 

dostosowany do maksymalnej wartości zobowiązania. Dodał, że przedmiotowe postanowienia 


funkcjonują  od  2014  r.  w  umowach  zawieranych  przez  Zamawiającego,  również 

Odwołującym,  np.  Umowa  nr  2814/117/2014  z  dnia  18  sierpnia  2014  r.  oraz  Umowa  Nr 

2410.1.2017 zawarta w dniu 15 czerwca 2018 r. 

Zarzut 17 

– § 4  

W zakresie żądania przez Odwołującego dodania poniższego postanowienia: „Termin 

wskazany 

§  3  ust.  3  umowy  oraz  S  4  ust.  1  umowy,  jest  wiążący  dla  Zamawiającego” 

Zamawiający  wskazał,  że  w  postanowieniu  §  4  ust.  1  umowy  nie  został  wskazany  termin, 

natomiast  termin  określony  w  postanowieniu  §  3  ust.  3  umowy  jest  wiążący  dla  stron 

uwzględnieniem  czasookresów,  w  których  poszczególni  eksperci  będą  niezbędni  do 

prawidłowej  realizacji  usługi,  zgodnie  z  umową  i  OPZ.  Profesjonalny  uczestnik  obrotu 

gospodarczego  posiadający  wiedzę  i  doświadczenie  w  zakresie  nadzorowania  tego  typu 

zadań  powinien  być  w  stanie  uwzględnić  powyższe  w  przygotowywanej  ofercie.  W  ocenie 

Zamawiającego  brak  jest  konsekwencji  Odwołującego  w  odniesieniu  do  proponowanych 

postanowień umownych. Odwołujący oczekuje od Zamawiającego maksymalnego skrócenia 

czasu realizacji umowy i zwiększenia kwoty maksymalnego zobowiązania poprzez usunięcie 

z  niej  kosztów  waloryzacji,  jednocześnie  oczekując  negocjacji  poszczególnych  kwot  wraz 

upływem  czasu,  nie  podając  jakiegokolwiek  mechanizmu  ich  dokonywania.  Dla 

odzwierciedlenia  inflacji  i  zmiany  kosztów,  w  poszczególnych  latach  realizacji  umowy, 

Zamawiający w postanowieniach § 6 umowy przewidział waloryzację wynagrodzenia. Ponadto 

zgodnie z postanowieniami 

§ 38 umowy, jej zmiana może nastąpić w przypadku zaistnienia 

min.  następujących  okoliczności,  tj.  wykorzystania  maksymalnej  wartości  zobowiązania, 

której mowa w postanowieniu § 4 ust. 2 umowy z tytułu wydłużenia czasu świadczenia usługi. 

Jednocześnie Zamawiający wskazał, iż 4 czerwca 2020 r. w postanowieniu § 38 ust. 4 umowy 

dodano pkt 10, a w postanowieniu 

§ 4 ust. 4 umowy dodano zastrzeżenie (zmiana nr 23 i 24).  

Ponadto 

Zamawiający  usunął  postanowienie  §  4 ust.  9 umowy  (zmiana nr  17).  Zgodnie ze 

zmianą przedstawioną w odniesieniu do zarzutu 16, usunięte postanowienie nie znalazłoby 

zastosowania, 

gdyż zawarcie umowy z Wykonawcą Robót planowane jest na lipiec 2020 r. 

Zarzut 18 

– § 5 ust. 2  

Zamawiający  zauważył,  że  wskazane  postanowienie  umowne  było  już  przedmiotem 

analizy w odpowiedzi na zarzut 4 

odwołania i odpowiedzi na odwołanie.  

Zarzut 19 

– § 6 ust. 9 -11 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  wskazane  postanowienie  umowne  było  już  przedmiotem 

analizy w odpowiedzi na zarzut 7 

odwołania.  

Zarzut 20 

– § 7 ust. 1  

Zamawiający wskazał, iż zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia zostały opisane 


szczegółowo w postanowieniach § 4 umowy. Pozycje ryczałtowe, zgodnie z postanowieniami 

OPZ, mają zostać wykonane jednorazowo w odpowiednich okresach: 

Materiały  filmowe  —  OPZ  pkt  2.5-4.  -  W  okresie  pomiędzy  wystawieniem  ostatniego 

Świadectwa Przejęcia do Ostatecznego Świadectwa Płatności, w terminie uzgodnionym 

Zamawiającym, jednorazowo wykona dla Kontraktu jeden materiał filmowy w formacie 

do emisji w Internecie (o długości od minimum 60 sekund do maksymalnie 120 sekund, 

jakości minimum Full HD). 

Zdjęcia „wykonywane  z  poziomu  ziemi"  —  OPZ  pkt.  2.5-3  ppkt  ł  - W  okresie  pomiędzy 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia do Ostatecznego Świadectwa Płatności, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, Konsultant jednorazowo wykona co najmniej 10 różnych 

zdjęć „z poziomu ziemi” (minimum 300dpi). 

Zdjęcia  „wykonywane  z  powietrza”  -  OPZ  pkt.  2.5-3  ppkt  3  -W  okresie  pomiędzy 

wystawieniem Ostatniego Świadectwa Przejęcia do Ostatecznego Świadectwa Płatności, 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Konsultant wykona jednorazowo co najmniej 

50  różnych  zdjęć  (obejmujących  cały  odcinek  inwestycji)  „z  powietrza  (tzw.  lotniczych, 

minimum 300dpi)”. 

4.  Strona internetowa (aktualizowana) 

— OPZ pkt. 2.5.2.-  W okresie pomiędzy wystawieniem 

ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności co 

najmniej jeden raz - 

w okresie ustalonym z Zamawiającym. 

Zamawiający wskazał, iż wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich, o których 

mowa  w  postanowieniu 

§  34  ust.  1  umowy,  w  kwocie  wskazanej  w  Formularzu  Cenowym, 

wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Konsultanta Ostatecznego 

Świadectwa Płatności. W przypadku braku możliwości wystawienia Ostatecznego Świadectwa 

Płatności,  wynagrodzenie  zostanie  wypłacone  po  uzgodnieniu  z  Kierownikiem  Projektu 

dokonanym nie później niż 30 dni od terminu określonego w postanowieniu S 34 ust. 5 umowy, 

na podstawie przekazanej przez Konsultanta faktury VAT. 

Zarzut 21 

– § 8 ust. 3 – 8 

Zamawiający  zauważył,  że  ustawa  PZP  gwarantuje  wykonawcom  konkurencję  i  ich 

równe  traktowanie,  ale  nie  w  sposób  bezwzględny.  Konkurencja  ma  być  uczciwa,  co  nie 

oznacza, że obowiązuje tylko wobec wykonawców, ale również wobec Zamawiającego, który 

przeprowadzając  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  reprezentuje  swoje 

interesy (zob. wyrok KIO z 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt KIO 1664/18). Wykonawca nie ma 

obowiązku występowania o płatność zaliczkową. Dokonanie płatności zaliczkowej odbywa się 

na wniosek Wykonawcy. W przypadku wystąpienia o płatność zaliczkową, Zamawiający żąda 

zabezpieczenia  zwrotu  płatności  zaliczkowej.  Prawo  do  żądania  takiego  zabezpieczenia 

wynika  z  przepisu  art.  151a  ust.  5  ustawy  Pzp. 

Zamawiający  wskazał,  iż  nie  należy  łączyć 


zabezpieczenia  zwrotu  płatności  zaliczkowej  z  zabezpieczeniem  należytego  wykonania 

umowy.  Zgodnie  z  przepisem  art.  147  ust.  2 

ustawy  Pzp,  zabezpieczenie  należytego 

wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

Dodał, że przedmiotowe postanowienia umowy funkcjonuje w umowach zawieranych 

przez Zamawiającego, również z Odwołującym, np. Umowa Nr 2410.1.2017 zawarta w dniu 

15 czerwca 2018 r. 

Zarzut 22 

– § 9  

Zamawiający  wyjaśnił, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy  - Wzory Raportów, 

Konsultant przedłoży Zamawiającemu „Raport Zamknięcia” zawierający aktualizację „Raportu 

Końcowego", do 10 dni po wystawieniu Świadectwa Wykonania lub Ostatecznego Świadectwa 

Płatności. W przypadku przerwania realizacji Kontraktu lub konieczności zakończenia przez 

Zamawiającego realizacji umowy z Konsultantem, obowiązki dotyczące Raportu Zamknięcia 

stos

uje się odpowiednio. W takim wypadku, Raport Zamknięcia Konsultant zobowiązany jest 

przekazać najpóźniej w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Ponownie podkreślił, 

że  umowa  na  nadzór  ma  charakter  wtórny  względem  umowy  na  roboty  budowlane.  Przy 

fo

rmułowaniu obowiązków Konsultanta i czasu trwania umowy, należało mieć na względzie 

specyfikę kontraktu na roboty budowlane, które muszą być właściwie nadzorowane na każdym 

etapie. 

Zgodnie  z  Subkluzulą  1.1.3-7  (a),  okres  Przeglądów  i  Rozliczenia  Kontraktu”  jest 

okresem rozpoczynającym się od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia wystawionym na 

podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] do daty wystawienia Ostatecznego 

Świadectwa  Płatności,  obejmujący  swym  zakresem  zobowiązania  Wykonawcy  według 

Kontraktu, lecz nie dłużej niż 15 miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia zgodnie 

z Subklauzulą 11.3. Zgodnie natomiast z postanowieniem § 3 ust. 3 umowy minimalny czas 

świadczenia usługi wynosić będzie 85 miesięcy, a maksymalny czas świadczenia usługi to 125 

miesięcy.  Na  minimalny  okres  świadczenia  usługi  składa  się  okres  projektowania,  okres 

realizacji,  okres  przeglądów  i  rozliczenia  Kontraktu.  Zgodnie  z  postanowieniem  §  3  ust.  5 

umowy,  minimalny  czas realizacji  usługi może ulec zmianie w  zależności  od  rzeczywistego 

czasu realizacji umowy przez Konsultanta. Koszty uzyskania i utrzymywania zabezpieczenia 

należytego  wykonania  umowy  Wykonawca  powinien  proporcjonalnie  ująć  w  kosztach 

administracyjnych  wycenianych  w  Formularzu  Cenowym.  W  przypadku  zmiany  czasu 

realizacji  usługi,  w  każdej  miesięcznej  płatności  za  koszty  administracyjne,  Wykonawca 

otrzyma  wynagrodzenie  za  koszty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 

Jednocześnie  Zamawiający  podkreślił,  że  termin  zwrotu  należytego  zabezpieczenia 

wyk

onania  umowy  określa  przepis  art.  151  ustawy  Pzp.  Przedmiotowy  termin  30-dniowy 

funkcjonuje także w dotychczasowych umowach zawieranych przez Zamawiającego, również 

z Odwołującym, np. Umowa Nr 2410.1.2017 zawarta w dniu 15.06.2018 roku 


Zarzut 23 

– § 10 ust. 1 i 5  

Zamawiający  podniósł,  że  Odwołujący  nie  przedstawił  praktycznie  uzasadnienia  dla 

proponowanej  zmiany  umowy.  Wskazał  jedynie  na  konieczność  określenia  terminu 

maksymalnego. 

Zdaniem  Zamawiającego  postanowienie  nie  narusza  równowagi  pomiędzy 

stronami. Wskazanie 

„bez zbędnej zwłoki” podkreśla potrzebę jak najszybszego przekazania 

dokumentów,  a  takie  działanie  leży  w  interesie  Zamawiającego  i  na  pewno  nie  będzie 

sposób celowy opóźniane. Dodatkowo większość dokumentów wskazanych w pkt 1.5 OPZ 

(Istniejąca Dokumentacja projektowa, Program Funkcjonalno-Użytkowy, wzór umowy, zmiany 

i  wyjaśnienia  do  SIWZ  z  etapu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego)  jest 

dostępna  na  platformie  zakupowej  GDDKiA  pod  adresem:  https://gddkia.eb2b.com.pl/open-

previewauction.html/142739/zaprojektowanie-i-budowadrogi-ekspresowej-s19-na-odcinkuod-

wezla-rzeszow-poludnie-bez-wezla-do-wezla-babica-zwezlem-dl-ok-10-3-km. 

Dodał, 

że 

przedmiotowe  postanowienia  funkcjonują  w  umowach  zawieranych  przez  Zamawiającego, 

również z Odwołującym, np. Umowa Nr 2410.1.2017 zawarta w dniu 15 czerwca 2018 r., jak 

i Umowa nr 2814/117/2014 zawarta w dniu 18 sierpnia 2014 r. 

Zarzut 24 

– § 11 

a) 

§ 11 ust. 6 

W ocenie Zamawiającego bezzasadnym jest twierdzenie, że Kierownik Projektu może 

autorytarnie  k

ształtować  treść  HPPK.  Umowa  na  nadzór  ma  charakter  wtórny  względem 

umowy na roboty budowlane i przy formułowaniu obowiązków Konsultanta i jego personelu, 

należy  mieć  na  względzie  specyfikę  kontraktu  na  roboty  budowlane,  które  muszą  być 

właściwie  nadzorowane  na  każdym  etapie.  Umowa  w  postanowieniu  §  11  ust.  10  określa 

zasady  żądania  wprowadzenia  zmian  do  HPPK.  Kierownik  Projektu  zobowiązany  jest  do 

pisemnego uzasadnienia wprowadzonych w HPPK zmian, a Wykonawca ma prawo wniesienia 

sprzeciwu  wraz  z  uzasadnien

iem.  Takie  postanowienia  zapobiegają  ewentualnemu 

nadmiernemu,  nieuzasadnionemu  wydatkowaniu  o  środków  publicznych  poprzez 

utrzymywanie  nieadekwatnego  do  zakresu  robót  personelu  Konsultanta.  Zamawiający 

wskazał,  że  usunięcie  tego  postanowienia  może  doprowadzić  do  wnioskowania  przez 

Konsultanta  o  zatrudnienie  personelu,  którego  nie  ma  potrzeby  zatrudnienia  w  danym 

momencie  z  uwagi  na  zakres  prac  wykonywanych  na  budowie.  Ponadto  zmiana,  do  której 

dąży  Odwołujący,  nie  pozwala  na  jednoznaczne  określenie  statusu  zdania  odrębnego 

Konsultanta i w konsekwencji jego skutków. Zdanie odrębne nie może prowadzić do eliminacji 

określonych elementów umowy. 

b)  i c)  

§ 11 ust. 12, 15 i 16 

Zamawiający dokonał zmiany postanowienia S 11 ust. 12 umowy. Wskazał, iż z uwagi 


na wagę inwestycji, która będzie realizowana nie jest możliwa zmiana terminu na 60 dni. Brak 

osoby  Inżyniera  Kontraktu  w  okresie  2  miesięcy  generuje  wysokie  ryzyko  wystąpienia 

nieprawidłowości przy realizacji zamówienia publicznego. Jednocześnie podkreślił, że decyzja 

Kierownika Projektu dotyczy akceptacji Personelu Konsultanta, w ocenie DPZ i DPR nie ma 

konieczności  wprowadzania  postępowania  odwoławczego  od  decyzji  Kierownika  Projektu 

zakresie  zmiany  Personelu  Konsultanta.  Zastępstwo  będzie  dokonywane  z  istniejących 

zasobów Konsultanta. 

d) 

§ 11 ust. 18 

Zdaniem  Zamawiającego  propozycja  Odwołującego  nie  jest  zasadna.  Tymczasowe 

wykonywania obowiązków własnych i osoby zastępowanej ma na celu zapewnienie płynnej 

realizacji  zamówienia,  a  ryzyko  związane  z  ewentualnymi  zmianami  w  składzie  personelu 

Wykonawca  winien  skalkulować  w  cenie  oferty.  Ponadto  propozycja  zmienionego 

postanowienia jest niejasna. Odwołujący nie precyzuje w jaki sposób ustalane byłoby należne 

Wykonawcy  stosowne  wynagrodzenie  i  w  konsekwencji  proponuj

ąc  niejednoznaczne 

postanowienia - 

co nie jest aprobowane przez Zamawiającego. 

Zarzut 25 

– § 14 ust. 1  

Zamawiający  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  §  14  umowy,  Konsultant  jest  zobowiązany  do 

weryfikacji  i  nadzorowania  wykonanych  przez  Wykonawcę,  w  czasie  realizacji  umowy, 

Dokumentów  Wykonawcy  Robót  oraz  do  koordynowania  i  nadzorowania  jego  prac 

projektowych. Jednym z elementów umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

Robót  jest  także  wykonanie  audytu  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  oraz  wykonanie 

Projektów  stałej  organizacji  ruchu  Projektów  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  Robót 

tras  objazdów  w  przypadku  zamknięcia  tunelu  na  czas  prowadzenia  robót.  W  związku 

powyższym  Zamawiający  wymaga  weryfikacji  i  nadzorowania  wyżej  wymienionych 

czynności. Wskazał, iż należy odróżnić weryfikację od zatwierdzenia. Zamawiający oczekuje 

prawidłowego nadzorowania prac projektowych i weryfikacji opracowywanych dokumentów, 

nie  ich  zatwierdzania,  jeżeli  nie  wymaga  tego  umowa  zawarta  pomiędzy  Zamawiającym 

Wykonawcą  Robót.  Poprawna  weryfikacja  oraz  prowadzony  stały  nadzór  nad  pracami 

projektowymi  przyczynią  się  do  szybszego  uzgadniania  i  zatwierdzania  przedmiotowych 

dokumentów  przez  poszczególne  organy  odpowiedzialne  za  ich  zatwierdzanie.  Kolejnym 

elementem jest weryfikacja 

i nadzorowanie realizowanych przez Wykonawcę Robót, zaleceń 

audytu BRD oraz wprowadzanie projektów organizacji ruchu. Podkreślił, że umowa na nadzór 

jest  odzwierciedleniem  umowy  na  roboty  budowlane,  a  weryfikacja  i  koordynacja  prac 

projektowych jest podstawowym elementem realizacji inwestycji. 


Zarzut 26 

– § 15 

Zamawiający dokonał zmiany postanowień § 15 (zmiana nr 9 i10) 

Zarzut 27 

– § 17 ust. 1  

Zamawiający  zauważył,  iż  Odwołujący  nie  przedstawił  właściwego  uzasadnienie  dla 

proponowanej  zmiany.  Wskaza

ł  jedynie,  że  zostało  ukształtowane  w  sposób  autorytarny 

jednostronny.  Przedmiotowe  postanowienia  w  zakresie  obowiązków  Konsultanta  dot. 

zarządzania  kontraktem  i  podnoszone  przez  Odwołującego  terminy  funkcjonują  od  kilku  lat 

w umowach zawieranych przez Z

amawiającego, również z Odwołującym, m.in. np. Umowa nr 

2814/117/2014  zawarta  w  dniu  18  sierpnia  2014  r.,  jak  i  Umowa  Nr  2410.1.2017  zawarta 

w dniu  15  czerwca  2018  r. 

Zamawiający  wskazał,  iż  przedmiotowe  terminy  pozwalają  na 

sprawne i bieżące prowadzenie i nadzorowanie Kontraktu i są dostosowane do postanowień 

kontraktowych dot. robót budowlanych, np. termin przekazania do uzgodnienia Wykonawcy 

protokołu z Rady Technicznej i Rady Budowy. W związku z powyższym terminy te nie mogą 

zostać  zmienione.  Propozycje  wydają  się  być  nielogiczne,  i  oderwane  od  nadzorowanego 

kontraktu na roboty budowlane, przykładowo: wydłużenie terminu z 3 dni roboczych do 7 dni 

roboczych na sporządzenie protokołu z cotygodniowych Rad Technicznych, spowoduje brak 

możliwości realizowania ustaleń podjętych na radach technicznych, gdyż protokół powstanie 

po kolejnej  radzie  cotygodniowej.  Z kolei 

propozycja nierozpatrywania na bieżąco roszczeń 

przejściowych spowoduje duże trudności w analizie roszczenia ostatecznego i doprowadzi do 

stanu,  w 

którym  Konsultant  i  Zamawiający  nie  będą  mogli  monitorować  z  należytą 

starannością zagrożeń, mających wpływ na realizację umowy, m.in. wydłużenia terminu oraz 

kosztów, które ewentualnie muszą zostać poniesione przez Zamawiającego. 

Zarzut 28 

– § 19 ust. 1 pkt 1 i 4 

Zamawiający dokonał zmiany postanowień (zmiana nr 13 i 14) 

Zarzut 29 

– § 20 ust. 6 i 7 

Zamawiający dokonał zmiany postanowień Dodał, iż forma i rodzaj zalecanych badań 

oraz  sposób  pobierania  próbek  w  sytuacji,  w  której  aspekty  te  są  regulowane,  muszą  być 

zgodne z normami i specyfikacjami technicznymi. Dopiero brak takich uregulowań uzasadnia 

uzgadnianie form i rodzajów badań i sposobu pobierania próbek z Zamawiającym 

Zarzut 30 

– § 20 ust. 9 i 12  

Zamawiający  podkreślił,  że  przedmiotowe  postanowienie  zakłada,  że  pobieranie 

próbek do badań oraz pomiarów kontrolnych i akceptacyjnych będzie wykonywane zgodnie 

postanowieniami  umowy  przez  przedstawicieli  Laboratorium  Zamawiającego,  a  jedynie 

wyjątkowych sytuacjach przez  Konsultanta.  Koszty  generowane  z tego  tytułu,  w  zakresie 


zadania  będą  stosunkowo  niewielkie,  w  związku  z  niewielką  odległością  Inwestycji  od 

Laboratorium Zamawiającego, co przekłada się na niskie koszty transportu i nie ma większego 

wpływu na kształtowanie oferty. Należy zaznaczyć, że Odwołujący nie podaje jakiegokolwiek 

sposobu, w jaki Zamawiający miałby zapłacić mu za koszty pobrania, pakowania i transportu 

próbek. Ponadto doświadczony Konsultant, który na etapie przetargu ma obowiązek wykazać 

się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie nadzorowania tego typu Inwestycji, jest 

w  stanie,  na  podstawie  dotychczas  prowadzonych  kontraktów,  oszacować,  co  znaczy 

szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  i  zawrzeć  koszt  liczby  dostarczenia  próbek 

miesiącu w cenie oferty. Zamawiający dodał, że przedmiotowe postanowienia funkcjonują 

od 2014 roku w umowach zawieranych przez Zamawiającego, również z Odwołującym, np. 

Umowa  nr  2814/117/2014  z  dnia  18  sierpnia  2014  r.  oraz  Umowa  Nr  2410.1.2017  zawarta 

w dniu 15 czerwca 2018 r 

Zarzut 31 

– § 25  

Za

mawiający  wskazał,  iż  postanowienie  §  25  ust.  1  pkt  3  umowy  jednoznacznie 

precyzuje  oczekiwania  Zamawiającego,  a  profesjonalny  Wykonawca,  który  ma  obowiązek 

wykazania się wiedzą i doświadczeniem w nadzorowaniu tego typu inwestycji, jest w stanie 

oszacować  koszty  sprawdzenia  polis  przez  brokera  ubezpieczeniowego.  Odnosząc  się  do 

stanowiska Odwołującego,  podkreślił, że na tym etapie nie ma możliwości wprowadzenia, dla 

przedmiotowej inwestycji, określonych postanowień do Kontraktu pomiędzy Zamawiającym, 

a Wyk

onawcą  Robót,  ponieważ  oferty  zostały  złożone  w  dniu  04  lutego  2020  r.,  o  czym 

profesjonalny i rzetelny Wykonawca, zapoznając się z przedmiotem zamówienia publicznego, 

który chce nadzorować, powinien wiedzieć.  

Zdaniem  Zamawiającego  postanowienie  §  25  ust.  1  pkt  4  umowy  również  jest 

jednoznaczne.  Zamawiający  nie  oczekuje  o  przejmowania  przez  Wykonawcę  obowiązków 

Zamawiającego  w  zakresie  udzielania  odpowiedzi  na  wnioski  o  udostępnianie  informacji 

publicznej,  a  jedynie  udziału/wsparcia,  na  wniosek  Zamawiającego,  w  przygotowaniu 

odpowiedzi, np. poprzez podanie konkretnych i niezbędnych informacji. Postanowienie § 25 

ust.  1  pkt  5  umowy

,  w  ocenie  Zamawiającego  także  zostało  sformułowane  w  sposób 

jednoznaczny. Specyfika Kontraktu wprost wskazuje, że należy wycenić tłumaczenie 20 000 

wyrazów  technicznego  tekstu  specjalistycznego,  o  dużym  poziomie  trudności  i  takie  koszty 

należy  ująć  w  cenie  oferty.  Dodał,  że  przedmiotowe  postanowienia  dot.  obowiązków 

Konsultanta od dłuższego czasu funkcjonują w umowach zawieranych przez Zamawiającego, 

również z Odwołującym, np. Umowa Nr 2410.1.2017 zawarta w dniu 15 czerwca 2018 r. 

Zarzut 32 

– § 32 ust. 1  

Zamawiający wyjaśnił, iż przedmiotowe postanowienie jest powszechnie stosowanym 


przez Zamawiających i ma na celu ograniczenie ryzyk związanych z niewłaściwą realizacją 

zamówienia publicznego. Uregulowania zawarte w postanowieniu § 32 ust. 1 umowy odnoszą 

się do odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej. Znajdują uzasadnienie 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i zmierzają do należytego zabezpieczenia 

interesów Zamawiającego. Przepis art. 443 Kodeksu cywilnego stanowi, że okoliczność, że 

działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie  istniejącego  uprzednio  zobowiązania,  nie  wyłącza  roszczenia  o  naprawienie 

szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści istniejącego uprzednio zobowiązania 

wynika co innego. Warto także zauważyć, postanowienia umowne w zakresie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy mogą przewidywać nie tylko odpowiedzialność wykonawcy 

za jego zawinione działania czy zaniechania, ale nawet odwoływać się do zasady ryzyka (zob. 

wyrok  KIO  z  13  grudnia  2019  r.,  sygn.  akt  KIO  2416/19). 

W  ocenie  Zamawiającego 

przedmiotowe postanowien

ie nie ma wpływu na różne podejście do oceny ryzyka związanego 

z realizacją umowy i tym samym na porównywalność ofert. Ponadto sam Odwołujący nie był 

w stanie sprecyzować na czym ta nieporównywalność ofert ma polegać, ograniczając się do 

ogólnych sformułowań. Zamawiający dodał, że ryzyko związane z ciążącą na Wykonawcach 

odpowiedzialnością odszkodowawczą minimalizuje obowiązek posiadania stosownych umów 

ubezpieczenia, w ramach których zakłady ubezpieczeń udzielają ochrony ubezpieczeniowej 

wykonawcom. 

Zarzut 33 

– § 33 

Zamawiający  wskazał,  iż  Wykonawca  nie  przedstawił  właściwego  uzasadnienia 

przedmiotowej  zmiany  i  nie  sprecyzował  swoich  żądań  w  zakresie  złagodzenia/wskazania 

ryzyk ubezpieczeniowych. 

Koszty związane z uzyskaniem ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, uwzględniającego specyfikę zadań i usług wykonywanych w ramach umowy, należy 

zawrzeć  w  złożonej  ofercie,  w  rozbiciu  na  poszczególne  miesiące,  z  uwagi  na  trudność 

realizacji  przedmiotowego  Kontraktu  oraz  jego  skomplikowaną  specyfikę.  Koszty  uzyskania 

utrzymywania  ubezpieczenia  Wykonawca  powinien  proporcjonalnie  ująć  w  kosztach 

administracyjnych  wycenianych  w  Formularzu  Cenowym.  W  przypadku  zmiany  czasu 

realizacji usługi, zgodnie z umową, w każdej miesięcznej płatności za koszty administracyjne, 

Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  za  koszty  ubezpieczenia.  Utrzymanie  ochrony 

ubezpieczeniowej leży również w interesie Wykonawcy, a ponoszone składki z tego tytułu są 

wkalkulowane w wynagrodzenie. Wykonawca samodzielnie lub za pośrednictwem brokera - 

może dokonać rozeznania rynku przed złożeniem ofert.  

Zarzut 34 

– § 35 ust. 7  

Zamawiający  zauważył,  że  Wykonawca  nie  uzasadnił  wnioskowanej  zmiany, 

wskazując  jedynie  na  nadmierność  wymagania.  Z  uwagi  na  ważny  interes  społeczny  oraz 


specyfikę i zakres zadania oraz koszty, jakie Zamawiający mógłby ponieść z tytułu roszczeń 

Wykonawcy  Robót,  w  związku  z  brakiem  właściwego  nadzoru,  nad  tak  trudnym  zadaniem, 

jakim  jest  budowa  ponad  2-kilometrowego  tunelu,  wymaganie  nie  jest  nadmierne,  ale 

właściwie dostosowane. Zapewnienie należytej jakości realizowanych robót jest podstawową 

determinantą  uzyskania  poziomu  bezpieczeństwa  użytkowników  drogi.  Zaznaczył,  że 

postanowienia 

§ 35 ust. 7 umowy funkcjonują od 2014 r., również w umowach zawieranych 

przez Zamawiającego z Odwołującym, np. Umowa nr 2814/117/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 

r. oraz Umowa Nr 2410.1.2017 zawarta w dniu 15 czerwca 2018 r. 

Zarzut 35 

– § 36 ust. 2 

Zamawiający dokonał zmiany postanowień (zmiana nr 20). 

Zarzut 36 

– § 36 ust. 3 -10, ust. 15 oraz ust. 18 

Zamawiający  powołał  się  na  stanowisko  Krajowej  Izby  Odwoławczej  prezentowane 

w wyroku 

z  29  października  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  2085/18,  wskazując,  iż  samo  ustalenie 

wysokości kary umownej na wysokim poziomie nie stanowi samo w sobie o tym, że kara jest 

rażąco  wygórowana.  Zauważył  także,  że  Zamawiający  posiada  legitymację  nie  tylko 

zakresie tworzenia katalogu przypadków, za które może być naliczana kara umowna, ale 

również ustawodawca daje mu swobodę co do kryterium wysokości ich naliczania. Dodał, że 

w  umowie  enum

eratywnie wyliczono przypadki, w  których Zamawiający  jest  uprawniony  do 

naliczenia  kar  umownych.  Zarówno  postanowienia  dotyczące  kar  umownych  jak 

wypowiedzenia umowy są sformułowane w sposób jednoznaczny. Zamawiający wskazał co 

rozumie pod pojęciem ważnych powodów. Odwołującemu - w razie wątpliwości - przysługiwało 

prawo złożenia wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ. Zgodnie natomiast z postanowieniami 

§ 36 ust 8 i 9 umowy, Zamawiający zapłaci Konsultantowi  karę  umowną  w  przypadku 

wypowiedzenia  Umowy  przez 

Zamawiającego  bez  ważnego  powodu,  w  wysokości  10% 

wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  pomniejszonego  o  sumę  wypłaconego 

Konsultantowi  Wynagrodzenia.  Konsultant  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną 

w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Konsultanta 

bez ważnego powodu, w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w S 4 ust. 1 pomniejszonego o sumę wypłaconego 

Konsultantowi Wynagrodzenia.  

Zarzut 37 

– § 40 ust. 7 

Zamawiający dokonał zmiany treści umowy w tym zakresie (zmiana nr 19). 

Zarzut 38 

– § 41 ust. 3  

Zamawiający wskazał, iż zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 17 marca 

2017 roku, sygn. akt KIO 409/17, z przepisu art. 353

Kodeksu cywilnego wynika przyzwolenie 

na  faktyczną  nierówność  stron  umowy.  Odpowiedzią  na  jednostronne  ustalanie  przez 


Zamawiającego  rozkładu  ryzyk  w  umowie  jest  jednostronne  uprawnienie  wykonawcy  do 

określenia  w  ofercie  ceny,  za  którą  gotów  jest  zrealizować  zamówienie.  Enumeratywne 

wskazanie ważnych powodów uzasadniających wypowiedzenie umowy uniemożliwi natomiast 

elastyczną  i  szybką  reakcję  na  zmieniające  się  okoliczności  związane  z  realizacją  umowy. 

Ponadto  wezwanie  do  usunięcia  naruszenia  w  określonym  terminie  związane  jest  ze  zbyt 

dużym ryzykiem dla prawidłowości wykonywania zamówienia publicznego. Podniósł także, że 

przedmiotowe  postanowienia  funkcjonują  w  umowach  zawieranych  przez  Zamawiającego, 

również z Odwołującym, np. Umowa Nr 2410.1.2017 zawarta w dniu 15 czerwca 2018 r. 

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestników postępowania, na 

podstawie  zgromadzonego  w sprawie 

materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń 

i stanowisk Stron, 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna  z przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Izba ustal

iła, iż w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do postępowania 

odwoławczego  zgłosili  przystąpienia  wykonawcy  Promost  Consulting  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, Multiconsult Polska Spółka 

z  ograni

czoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  TPF  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie. Wszyscy  trzej  wykonawcy  zgłosili  swój  udział 

postępowaniu  po  stronie  Odwołującego.  Izba  stwierdziła  skuteczność  zgłoszonych 

przystąpień  i  dopuściła  ww.  wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu  w  charakterze 

Uczestników postępowania. Na rozprawie w dniu 5 czerwca 2020 r. żaden z ww. wykonawców 

(prawidłowo zawiadomionych) się nie stawił.  

Izba uznała, iż Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności  odwołania, 

których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem środki ochrony prawnej 

określone  w  ustawie  Pzp  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a  także  innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy. 

W przypadku odwołań dotyczących postanowień ogłoszenia i treści SIWZ, które mają miejsce 

jeszcze  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  przyjąć  należy,  iż  każdy  wykonawca 

deklarujący  zainteresowanie uzyskaniem  danego  zamówienia posiada jednocześnie interes 

jego uzyskaniu, a szkodą w tym wypadku może być brak możliwości złożenia oferty. Mając 

na względzie, iż Odwołujący deklaruje zainteresowanie przedmiotowym postępowaniem, Izba 

uznała,  iż  sposób  ukształtowania  warunków  realizacji  umowy  może  przekładać się  na  jego 

sytuację  w  postępowaniu  i  możliwość  złożenia  konkurencyjnej  oferty,  a  tym  samym 


Odwołującemu  nie  sposób  odmówić  uprawnienia  do  wniesienia  środka  ochrony  prawnej  

postaci odwołania. 

Izba 

włączyła w  akta  sprawy  odwoławczej  dokumentację  postępowania  o udzielenie 

zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w tym ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz dokonane zmiany treści SIWZ.  Skład orzekający Izby 

wziął pod uwagę również stanowiska Stron złożone w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie 

oraz 

ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 5 czerwca 2020 roku. Izba dopuściła 

także  złożone  przez  Zamawiającego  dowody  w  postaci  umowy  nr  2814/117/2014    dnia  16 

sierpnia 2014 r. oraz umowy nr 2410.1.2017 z 

15 czerwca 2018 r. na okoliczność wykazania, 

iż  kwestionowane  przez  Odwołującego  postanowienia  umowne  funkcjonowały  już 

poprzednich umowach zawartych z Odwołującym i konsorcjum, w skład którego wchodził 

Odwołujący i nie budziły zastrzeżeń.  

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba ustaliła, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24 kwietnia 2020 

r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 081-191366 oraz, że w tym 

samym dniu Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej specyfikację istotnych 

warunków zamówienia („SIWZ”).  

Zgodnie  z  pkt  5.1.  SIWZ 

–  TOM  I  Instrukcja  dla  Wykonawców  (IDW)  przedmiotem 

zamówienia  jest  pełnienie  nadzoru  nad  projektowaniem  i  realizacją  robót  oraz  zarządzanie 

kontraktem  pn.  Zaprojektowanie  i  bud

owa  drogi  ekspresowej  S19  na  odcinku  od  węzła 

Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica. Usługa obejmuje pełnienie przez Konsultanta 

obowiązków  zgodnie  z  Umową,  w  oparciu  o  Warunki  Kontraktu  zadania  inwestycyjnego. 

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – IV SIWZ (pkt 5.3. IDW). Tom 

II SIWZ zawiera projekt umowy wraz z załącznikami.  

W umowie zawarte zostały m.in. następujące postanowienia: 

§ 1 

Dni  robocze: 

przez  dni  robocze  rozumie  się  dni  od  poniedziałku  do  soboty.  Z  tym  że 

w przypa

dku  czynności  podejmowanych  przez  Zamawiającego  dni  robocze  oznaczają  dni 

godziny pracy Urzędu Zamawiającego”. 

Dniówka:  jednostka  rozliczeniowa  czasu  świadczenia  Usługi  przez  Personel  Konsultanta 

wskazana  w  Formularzu  Cenowym,  stanowiąca  podstawę  rozliczania  Usługi  zgodnie 

Umową,  przy  czym  pod  pojęciem  dniówki  rozumie  się  przepracowanie  w  danej  dobie  co 

najmniej  8  godzin,  przy  czym  przepracowanie  dodatkowej  godziny  lub  godzin  ponad 


obwiązujący  dobowy  wymiar  8  godzin  pracy  nie  będzie  wpływał  na  zwiększenie 

wynagrodzenia Konsultanta”. 

„Półdniówka: jednostka rozliczeniowa czasu świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta, 

stanowiąca  podstawę  rozliczania  Usługi  zgodnie  z  Umową,  przy  czym  pod  pojęciem 

półdniówki rozumie się przepracowanie w danej dobie od 4 ale poniżej 8 godzin. W każdym 

przypadku wynagrodzenie za półdniówkę przysługuje za przepracowane pełne 4 godziny bez 

względu  na  rzeczywistą  liczbę  przepracowanych  godzin.  Wynagrodzenie  za  półdniówkę 

przysługuje  w  wysokości  połowy  wynagrodzenia  za  odpowiednią  Dniówkę  wskazaną 

Formularzu Cenowym.” 

Polecenie: 

pisemne,  ustne,  przekazane  pocztą  elektroniczną  lub  faksem  oświadczenie, 

zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby, 

dotyczące realizacji Umowy”. 

§ 3 ust. 1, 2, 3 i 5  

„1.  Data  rozpoczęcia  świadczenia  Usługi  zostanie  wyznaczona  poleceniem  Kierownika 

Projektu  (Powiadomienie  o  dacie  rozpoczęcia  świadczenia  Usługi),  z  zastrzeżeniem,  iż: 

rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty podpisania 

Umowy.  Za  zgodną  wolą  Stron  rozpoczęcie  świadczenia  Usługi  nastąpi  w  terminie 

wcześniejszym. 

2.Konsultant  z  zastrzeżeniem  §  4  ust.3  obowiązuje  się  świadczyć  Usługę  w  terminie 

uwzględniającym: 1) Okres projektowania, który trwa od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi 

do dnia uzyskania przez Wykonawcę Robót decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót 

minimum na Trasie Głównej, tj. 21 miesięcy; 2) Okres wykonywania Robót, który trwa od daty 

uzyskania decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót minimum na Trasie Głównej, do 

daty  wskazanej  w  Ostatnim  Świadectwie  Przejęcia  (również  w  okresach  zimowych 

w rozumieniu    Kontraktu).  3) 

Okres  Przeglądów  i  Rozliczenia  Kontraktu,  który  trwa  od  daty 

wskazanej w Ostatnim Świadectwie Przejęcia, do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa 

Płatności, tj. 15 miesięcy.  

3. Zamawiający określa, iż minimalny czas świadczenia Usługi z zastrzeżeniem § 38 ust. 4 i § 

40  Umowy,  będzie  wynosił  85  miesięcy,  a  maksymalny  czas  świadczenia  Usługi 

zastrzeżeniem § 40 Umowy, będzie wynosił 125 miesięcy. 

5.  Minimalny  czas  świadczenia  Usługi  może  ulec  zmianie  w  zależności  od  rzeczywistego 

czasu realizacji umowy przez Konsultanta.” 

§ 4 ust. 2 

„2. Wysokość łącznego wynagrodzenia zależy od rzeczywistego zakresu i czasu świadczonej 

Usługi, przy czym maksymalna wartość zobowiązania za wykonywanie czynności będących 

Przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem waloryzacji, wraz z naliczonym podatkiem VAT, nie 


może  przekroczyć  (słownie:  ),  obliczonej  jako  150%  szacowanej  łącznej  wysokości 

wynagrodzenia brutto.”  

§ 4 ust. 3 lit. c)  

„Za  faktycznie  przepracowaną  ilość  Dniówek  i  Półdniówek  przez  Personel  Konsultanta 

zatwierdzony  przez  Kierownika  Projektu  w  Raporcie,  przysługuje  Konsultantowi  z tytułu 

świadczenia Usługi 50% wynagrodzenia - obliczone jako suma iloczynów:  

  ceny jednostkowej jednej Dniówki określonej w Załączniku do Oferty - Formularz cenowy 

i ilości faktycznie przepracowanych Dniówek i współczynnika wyliczonego na podstawie 

Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta oraz  

  połowy ceny jednostkowej jednej Dniówki określonej w Załączniku do Oferty - Formularz 

cenowy  i  ilości  faktycznie  przepracowanych  Półdniówek  w  danym  miesiącu 

współczynnika wyliczonego na podstawie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta.  

Współczynnik ten wyliczany jest według wzoru:  W

k

= (∑Pj/∑P

jmax

)*0,5 gdzie:  

W

k

współczynnik  wyliczony  na  podstawie  Karty  Obmiaru  Jakości  Pracy  Konsultanta, 

zaokrąglony do czterech miejsc po przecinku.  

∑P

j

Suma  punktów  uzyskanych  przez  Konsultanta  w  danym  okresie  rozliczeniowym, 

przyznanych przez Kierownika Projektu w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta ∑P

jmax

Maksymalna  suma  punktów,  które  możliwe  są  do  uzyskania  przez  Konsultanta  w  danym 

okresie rozliczeniowym, wskazanych w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta”.  

§ 4 ust. 3 lit. d) 

„W przypadku  niewywiązywania się Konsultanta  z  deklaracji  złożonych w  ramach kryteriów 

pozacenowych  (kiedy  ∑

Pk

  jest  mniejsza  od  S

maxPk

),  do  wnioskowanej  kwoty  wynagrodzenia 

danym  miesiącu  kalendarzowym  zostanie  zastosowany  współczynnik  korygujący 

obliczony wg wzoru z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku:  

C + ∑S

Pk

K=  ----------------------------   

P  

C - 

liczba punktów przyznana Ofercie w kryterium „cena",  

S

Pk

Ilość  punktów  przyznanych  w  danym  miesiącu  za  poszczególne  podkryterium 

pozacenowe. W przypadku braku konieczności wypełnienia, w danym miesiącu Podkryterium 

wtedy do obliczeń należy przyjąć [S

Pk

] = [S

maxPk

∑S

Pk

suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria pozacenowe w danym miesiącu,  

S

maxPk

ilości punktów możliwych maksymalnie do przyznania za poszczególne podkryterium, 

P- 

liczba stanowiąca sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów oceny Oferty.”  


§ 4 ust. 4 i 9 

„4. Wysokość cen określonych w Formularzu Cenowym: ceny jednostkowej Dniówki za pracę 

Personelu Konsultanta, ceny jednostkowej dla pozycji „miesiąc", ceny jednostkowej dla pozycji 

„ryczałt" oraz ceny jednostkowej dla pozycji „sztuka" nie będą podlegały zmianom w stosunku 

do Formularza Cenowego. 

9. W przypadku gdy rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w terminie późniejszym niż 42 

dni kalendarzowe liczone od daty podpisania Umowy, Konsultantowi przysługuje po 42 dniu 

kalendarzowym  opóźnienia,  do  daty  rozpoczęcia  Usługi,  zwrot  faktycznie  poniesionych 

udokumentowanych kosztów na utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Zwrot nastąpi wraz z pierwszą płatnością na rzecz Konsultanta.” 

§ 5 ust. 1, 2, 8 i 9  

„1.  Kierownik  Projektu  dokona  oceny  jakości  pracy  Konsultanta,  w  terminie  do  21  dni,  po 

upływie każdego miesiąca kalendarzowego, poprzez wypełnienie Karty Oceny Jakości  Pracy 

Konsultanta  (KOJPK),  stanowiącej  Załącznik  nr  2  do  Umowy.  Kierownik  Projektu  wypełnia 

KOJPK na podstawie:  

wiedzy o Kontrakcie, w tym uzyskanej na podstawie Raportów;  

oświadczenia  Konsultanta  zawierającego  opis  udziału  wszystkich  zasobów  PUZ 

Konsultanta w trakcie realizacji Umowy w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnego 

z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;  

3)  obserwacji pracy Konsultanta;  

oceny efektów pracy Konsultanta 

1.  Kon

sultant  zobowiązany  jest  udowodnić  należyte  wykonanie  obowiązków  określonych 

Karcie Oceny Jakości Pracy Konsultanta.  

8. Konsultantowi przysługuje sprzeciw od dokonanej przez Kierownika Projektu oceny jakości 

pracy  Konsultanta,  sporządzonej  w  KOJPK,  który  na  piśmie  wraz  z  uzasadnieniem  oraz 

dokumentami potwierdzającymi zasadność sprzeciwu, należy wnieść do Dyrektora Oddziału 

GDDKiA w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania oceny. 

9. Dyrektor Oddziału GDDKiA rozpatrzy sprzeciw w terminie do 10 dni roboczych od dnia jego 

otrzymania.  W  przypadku  nieuwzględnienia  sprzeciwu,  Dyrektor  Oddziału  GDDKiA  poda 

pisemne uzasadnienie dla każdego nieuwzględnionego zarzutu/punktu.”  

§ 6 ust. 9 – 11 

„9. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 5 % wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

10. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 9 należy rozumieć wartość wzrostu lub 

spadku wynagrodzenia Konsultanta wynikającą z waloryzacji.  


11.  Postanowienia  umowne  w  zakresie  walory

zacji  stosuje  się  do  zakończenia  niniejszej 

Umowy poprzez zatwierdzenie przez Kierownika Projektu Raportu Zamknięcia.  

§ 7 ust. 1  

„1.  Płatność  wynagrodzenia  za  wykonywanie  Usługi  będzie  następowała  w  okresach 

miesięcznych, m.in. w oparciu o faktycznie przepracowaną ilość Dniówek i Półdniówek przez 

Personel  Konsultanta,  uwzględniony  w  zatwierdzonym  przez  Kierownika  Projektu 

Harmonogramie Pracy Personelu Konsultanta (HPPK) oraz w przypadku pozycji ryczałtowych 

po  wykonaniu  danej  usługi  w  danym  miesiącu  kalendarzowym,  na  podstawie  prawidłowo 

wystawionych przez Konsultanta faktur VAT.”  

§ 8 ust. 3-8 

„3.  Zamawiający  dokona  płatności  zaliczkowej  po  otrzymaniu  od  Konsultanta  pisemnego 

wniosku o płatność zaliczkową wraz z zabezpieczeniem zwrotu płatności zaliczkowej.  

4.Konsultant  wniesie  zabezpieczenie  płatności  zaliczkowej  w  wysokości  wnioskowanej 

płatności zaliczkowej w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

W  trakcie  realizacji  Umowy,  Konsultant  uprawniony  jest  do  zmiany  formy  zabezpieczenia 

płatności zaliczkowej.  

5. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia płatności 

zaliczkowej będą bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

Konsultant  zapewni,  że  gwarancja  będzie  ważna  i  skuteczna,  aż  do  zwrotu  płatności 

zaliczkowej.  Treść  wniesionej  gwarancji  będzie  uprzednio  zatwierdzona  przez 

Zamawiającego.  

6. Wysokość zabezpieczenia płatności zaliczkowej może być stopniowo redukowana o kwoty 

płatności zaliczkowej zwracane przez Konsultanta.  

7.  Jeśli  warunki  zabezpieczenia  płatności  zaliczkowej  podają  termin  jego  wygaśnięcia, 

płatność zaliczkowa nie została zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem tego 

terminu, to Konsultant będzie przedłużał ważność tego zabezpieczenia,  aż do chwili zwrotu 

płatności zaliczkowej.  

8. Jeżeli Konsultant nie przedłuży ważności zabezpieczenia płatności zaliczkowej na 30 dni 

przed  upływem  ważności  zabezpieczenia,  wówczas  Zamawiający  jest  uprawniony  do 

dokonania  wypłaty  kwot  z  zabezpieczenia  płatności  zaliczkowej  lub  Zamawiający  potrąci 

płatność  zaliczkową  z  najbliższych  faktur  VAT  za  Usługi  Konsultanta.  Uzyskana  kwota 

zostanie  zatrzymana  tytułem  przedłużonego  zabezpieczenia  płatności  zaliczkowej  lub 

zatrzymana tytułem zwrotu płatności zaliczkowej.”  

§ 9 ust. 5 i 6 

„5.  Konsultant  zobowiązany  jest  do  przedłużania  zabezpieczenia  należytego  wykonania 


Umowy do czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zamknięcia.”  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Konsultantowi w terminie 

30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zamknięcia.” 

§ 10 ust. 1 i 5  

„1.  Po  podpisaniu  Kontraktu,  Kierownik  Projektu,  bez  zbędnej  zwłoki,  jest  zobowiązany 

przekazać Konsultantowi do wiadomości i stosowania kopie dokumentów składające się na 

Kontrakt. (…)  

5.  Zamawiający  jest  zobowiązany  sukcesywnie  przekazywać  pozostałe  dokumenty  będące 

posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu.”  

§ 11 ust. 6, 7, 12, 15, 18, 19  

„6. Kierownik Projektu w ciągu 7 dni od przekazania przez Konsultanta HPPK jest uprawniony 

do  zatwierdzenia  HPPK  bez  uwag  lub  do  wprowadzenia  w  nim  zmian.  W  przypadku 

wprowadzenia  zmian  Kierownik  Projektu  obowiązany  jest  podać  pisemne  uzasadnienie. 

Konsultant po zapoznaniu się z uzasadnieniem zmian, może zaakceptować zmieniony HPPK 

i wtedy staje się on wiążący.  

7. Konsultant uprawniony jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania zmienionego HPPK wraz 

pisemnym uzasadnieniem zmian do wniesienia do Dyrektora Oddziału GDDKiA sprzeciwu 

na piśmie wraz z uzasadnieniem. Dyrektor Oddziału GDDKiA rozpatrzy sprzeciw w terminie 7 

dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  sprzeciwu.  W  przypadku  decyzji  negatywnej,  Dyrektor 

Oddziału  GDDKiA  przekaże  ją  pisemnie  z  podaniem  uzasadnienia.  Decyzja  Dyrektora 

Oddziału  GDDKiA  jest  ostateczna,  a  HPPK  zmieniony  przez  Kierownika  Projektu  staje  się 

wiążący. 

12.  Kierownik  Projektu  jest  uprawniony  do  żądania  wprowadzenia  zmiany  osoby  Inżyniera 

Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta, podając przyczynę oraz 

uzasad

nienie  wprowadzenia  zmiany,  wraz  z  określeniem  terminu  takiej  zmiany.  Konsultant 

dokona zmiany Inżyniera Kontraktu w terminie do 30 dni od daty przekazania żądania zmiany 

i  w  tym  samym  terminie,  poinformuje  Kierownika  Projektu  o  danych  personalnych  osoby 

w

chodzącej  na  miejsce osoby  dotychczas  wykonującej  Usługę. W szczególności  powodem 

żądania  takiej  zmiany  może  być  to,  że  osoba  ta  nie  wywiązuje  się  ze  swoich  obowiązków 

wynikających z Umowy. Żądanie Kierownika Projektu jest dla Konsultanta wiążące. 

15.  Kons

ultant  nie  może  dokonywać  zmiany  osób  wchodzących  w  skład  Personelu 

Kluczowego Konsultanta wskazanego w Wykazie osób oraz Kryteriach pozacenowych, bez 

uzyskania  wcześniejszej  pisemnej  zgody  Kierownika  Projektu.  Wniosek  o  wprowadzenie 

zmian  powinien  być  złożony  nie  później  niż  14  dni  przed  terminem  proponowanej  zmiany, 

zastrzeżeniem ust. 16. Kierownik Projektu zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w terminie 

do 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownik Projektu może na taką zmianę nie wyrazić zgody 


z  podaniem  uzasadnienia.  Osoby  proponowane  w  ramach  zmiany  Personelu  Kluczowego 

Konsultanta  wskazanego  w  Ofercie  muszą  spełniać  wymagania  podane  w  SIWZ, 

uwzględnieniem poziomu Oferty Konsultanta (w zakresie Kryteriów pozacenowych).  

16.  Konsultant  jest  zobowiązany  z  własnej  inicjatywy  zaproponować  natychmiastowe 

zastępstwo,  najpóźniej  dnia  następnego  po  dniu  w  jakim  nastąpiła  jedna  z  okoliczności 

opisanych  niżej:  1)  śmierci,  choroby,  wypadku  lub  urlopu  którejkolwiek  z  osób  Personelu 

Konsultanta; 2) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Konsultanta 

z innych, niż wymienione w pkt 1, niezależnych od Konsultanta przyczyn. Kierownik Projektu 

jest  zobowiązany  rozpatrzyć  propozycję  w  terminie  2  dni  od  daty  kiedy  Kierownik  Projektu 

otrzymał  propozycję  Konsultanta.  Kierownik  Projektu  może  nie  wyrazić  zgody  na  osobę 

zaproponowaną  przez  Konsultanta  z  podaniem  uzasadnienia.  Zastąpienia  nie  stosuje  się 

stosunku do osób Personelu Konsultanta, które nie są zobowiązane w terminie 30 dni od 

zaistnienia  je

dnej  z  wyżej  wymienionych  okoliczności  do  podjęcia  czynności  związanych 

Usługą. 

18.  Konsultant  nie  otrzymuje  wynagrodzenia  z  tytułu  tymczasowego  wykonywania 

obowiązków  przez  członka  Personelu  Konsultanta  jednocześnie  wykonującego  obowiązki 

własne i obowiązki osoby tymczasowo zastępowanej.  

19. W przypadku zmiany Ekspertów Kluczowych (z wyjątkiem okoliczności opisanych w ust.16 

pkt 1 niniejszego §) w trakcie realizacji Umowy Konsultant zapewni, w ramach obowiązków 

każdego Eksperta Kluczowego, sporządzenie szczegółowego raportu zamknięcia wszystkich 

spraw  prowadzonych  przez  odchodzącego  Eksperta  Kluczowego  oraz  zdublowanie  pracy 

Ekspertów  Kluczowych przez  okres  dwóch tygodni  od dnia zatwierdzenia przez  Kierownika 

Projektu nowego Eksperta Kluczowego. Celem po

wyższego będzie w szczególności płynne 

przekazanie  obowiązków  i  wdrożenie  nowego  Eksperta  Kluczowego  poprzez  szybsze 

zorientowanie się w sprawach prowadzonych przez odchodzącego Eksperta Kluczowego oraz 

uniknięcie  sytuacji  związanej  z  pominięciem  spraw  przez  niego  rozpoczętych 

niezałatwionych.  W  okresie  tym  płatność  przysługuje  Konsultantowi  tylko  za  nowo 

zatwierdzonego Eksperta Kluczowego.”  

§ 13 ust. 6  

„6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na podstawie umowy 

o  pracę.  Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez 

Zamawiającego  nie  krótszym  niż  7  dni,  Konsultant  zobowiązuje  się  przedstawić  do  wglądu 

oryginały umów o pracę wraz z aneksami i przekazanie kopii umów o pracę potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem wraz z aneksami zawartymi z tymi osobami. W tym celu Konsultant 

zobowiązany  jest  do  uzyskania  od  w/w  osób  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych 

zgodnie  z  przepisami  o  ochronie  danych  osobowych.  W  razie  dalszych  wątpliwości 


Zamawiający  może  wymagać  od  Konsultanta  w  uzgodnionym  przez  strony  terminie 

przedłożenia  oryginalnych  dokumentów  wydanych  przez  ZUS  potwierdzających 

odprowadzanie składek na rzecz danego pracownika za żądany przez Zamawiającego okres. 

Nieprzedłożenie  przez  Konsultanta  żądanych  dokumentów  w  terminie  wskazanym  przez 

Zamawiającego  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia  osób  na 

podstawie umowy o pracę.”  

§ 14 ust. 1 

„1.  Konsultant  jest  zobowiązany  do  dokonywania  na  bieżąco,  w  miarę  postępu  prac 

projektowych, przeglądu lub zatwierdzania Dokumentów Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, 

sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu, zgodnie z Umową, postanowieniami Klauzuli 5 

Warunków  Kontraktu,  wymaganiami  określonymi  w  Programie  Funkcjonalno  -  Użytkowym 

oraz procedurami określonymi w Zarządzeniach wydanych przez Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad, a w szczególności do:  

weryfikacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod względem ich zgodności 

z  wymaganiami  zawartymi  w  Programie  Funkcjonalno  - 

Użytkowym,  obowiązującymi 

przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną;  

weryfikacji  i  nadzorowania  prawidłowości  zaprojektowania  granic  pasa  drogowego 

kontekście  rozwiązań  dla  obsługi  przyległego  terenu,  zajętości  terenu  oraz 

prawidłowości podziałów nieruchomości;  

weryfikacji  i  nadzorowania  przyjmowania  optymalnych  rozwiązań  projektowych  (w  tym 

zakresie  konstrukcji  i  wyposażenia  tunelu)  z  punktu  widzenia  technicznego 

ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji Robót;  

4)  weryfikacji  i  nadzo

rowania  wykonywania  badań  podłoża,  opracowania  geotechnicznych 

warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  oraz  -  w  zależności  od  potrzeb  - 

uzupełniającej  Dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  i  hydrogeologicznej  (w  formie 

załączników  do  dokumentów  przekazanych  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu 

przetargowym na Projekt i realizację inwestycji), w tym Projektu robót geologicznych, wraz 

z uzyskaniem Decyzji zatwierdzających;  

weryfikacji i nadzorowania przeprowadzenia procedury sporządzenia raportu do ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko;  

weryfikacji  i  nadzorowania  wykonania  materiałów  niezbędnych  do  wystąpień 

o uzgodnienia 

formalno-

prawne,  w  tym  m.in.  Decyzję  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach Decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, 

zarządcami dróg i sieci kolejowej, Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

Decyzję pozwolenia na budowę,  

weryfikacji  Planu  Ruchu  Zakładu  Górniczego  -  w  przypadku  drążenia  tunelu  metodą 


górniczą;  

8)  weryfikacji i nadzorowania wykonania 

Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;  

weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów 

organizacji  ruchu na  czas prowadzenia Robót  i  tras objazdów  w  przypadku zamknięcia 

tunelu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie;  

weryfikacji  Dokumentacji  bezpieczeństwa  tunelu  drogowego,  oraz  bieżącej  współpracy 

wykonawcą i  z  Zamawiającym  oraz  Urzędnikiem  zabezpieczenia tuneli  w  trakcie jego 

realizacji jak i podczas oceny próbnego użytkowania.  

11) weryfikacji i nadzorowania pr

ocedury uzupełniania dokumentacji projektowej w toczących 

się postępowaniach o wydanie decyzji;  

weryfikacji  pozostałych  Dokumentów  Wykonawcy  wymienionych  w  Programie 

Funkcjonalno - 

Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.”  

§ 16 ust. 3 i 4  

„3.  Obmiar  gotowych  Robót  należy  przeprowadzać  z  częstotliwością  nie  rzadszą  niż 

wymaganą  do  dokonania miesięcznych  płatności  na  rzecz Wykonawcy  lub  w  innym  czasie 

określonym w Kontrakcie. Obmiary wykonanych Robót staną się załącznikami do Wystąpień 

Wykonawcy o Przejściowe Świadectwa Płatności.  

4. Konsultant zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do 

dokumentów  obmiarowych  wystawianych  przez  Wykonawcę  w  celu  sprawdzenia 

potwierdzenia  faktycznych  ilości  wykonanych  Robót  wykazywanych  w  Przejściowych 

Świadectwach Płatności.”  

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 4  

„1. Konsultant zobowiązany jest do:  

bieżącej  analizy  sytuacji  związanej  z  realizacją  Kontraktu,  identyfikowania  wszelkiego 

ryzyka  i  zagrożeń  dla  pomyślnego  (w  ramach  założonego  terminu  i  wynagrodzenia 

Wykonawcy)  przebiegu  Kontraktu.  W  przypadku  wykrycia  problemów,  Konsultant 

niezwłocznie  podejmie  zarządcze  działanie  naprawcze  w  zakresie  jego  kompetencji  lub 

sformułuje  konkretne  zalecenia  i  rekomendacje  dla  Zamawiającego  odnośnie  podjęcia 

okre

ślonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Konsultant 

będzie  prowadził  monitoring  zaangażowania  sprzętowego  i  pracowników  zatrudnionych  do 

realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności 

środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu;  

4)  sprawdzania  postępu  Robót  zgodnie  z  Programem  i  jego  aktualizacjami  i  w  przypadku 

stwierdzenia  opóźnień  wzywania Wykonawcy  do  przedłożenia  zaktualizowanego  Programu 

uwzględniającego  ponowne  rozplanowanie,  skoordynowanie  czynności  Podwykonawców 


Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia 

nie  zostaną  nadrobione,  a  zaktualizowany  Program  nie  będzie  realizowany  -  Konsultant 

poinfo

rmuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które 

należy  podjąć  w  celu  rozwiązania  zaistniałej  sytuacji  oraz  wypełnienia  zobowiązań 

wynikających  z  Kontraktu.  Program  i  kolejne  jego  aktualizacje  stanowić  będą  podstawę 

monitorowania  postępu  Robót.  W  przypadku,  gdyby  postęp  Robót  nie  był  zadawalający 

przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  do  obowiązków  Konsultanta  będzie  należało 

pisemne  poinformowanie  Kierownika  Projektu  o  wszystkich  środkach,  które  należy  podjąć 

w celu z

aradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu 

z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiającego.”  

§ 19A ust. 5 

„5. Na etapie drążenia tunelu w ruchu ciągłym, Konsultant zobowiązany jest do zapewnienia 

pełnienia  obowiązków  Konsultanta  w  systemie  7/24  tj.  24  godziny  na  dobę  przez  7  dni 

tygodniu. Obowiązki, o których mowa dotyczą minimum geologa i geotechnika, inspektora 

nadzoru  tunelu.  Niedopuszczalne  jest  aby  niezapewnienie  odpowiedniej  obsady  personelu 

Konsultan

ta powodowało opóźnienia w drążeniu tunelu.”  

§ 20 ust. 6, 7, 9, 12 i 20  

„6.  Forma,  rodzaj  zlecanych  badań  i  sposób  pobierania  próbek  będą  zgodne  z  normami 

badawczymi  przywołanymi  w  poszczególnych  Specyfikacjach  Technicznych.  W  przypadku 

braku  odpowiednic

h  postanowień  w  Specyfikacjach Technicznych,  forma,  rodzaj  zlecanych 

badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  

7. W  przypadku  Materiałów  lub  Robót  budzących  wątpliwość  co  do  ich  jakości,  Konsultant 

zobowiązany  jest  do:  a)  w  przypadku  badań  możliwych  do  wykonania  przez  Laboratorium 

Zamawiającego - zlecenia wykonania badań, b) w przypadku badań niewykonywanych przez 

Laboratorium  Zamawiającego,  w  szczególności  badania  geosyntetyków,  badania  stali  -  do 

wskazania  Zamawiającemu  rodzaju,  zakresu  i  metod  badań  w  celu  umożliwienia 

Zamawiającemu zlecenia wykonania tych badań jednostce zewnętrznej.  

9. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych i akceptacyjnych będzie dokonywane 

przez  przedstawicieli  Laboratorium  Zamawiającego,  a  w  szczególnie  uzasadnionych 

przypadkach  przez  Konsultanta  przy  udziale  lub  po  poinformowaniu  przedstawicieli 

Wykonawcy.  

12. Koszt pobrania, pakowania, i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego ponosi 

pobierający próbkę. 

20.  Konsultant  ma  obowiązek  zweryfikować  STWiORB  pod  względem  zgodności 

obowiązującymi Wykonawcę dokumentami SIWZ (w szczególności z WWiORB i PFU) oraz 


Projektem budowlanym i Projektem Wykonawczym (jeżeli występują i stanowią zobowiązanie 

Wykonawcy),  uwzględniając  Warunki  Kontraktu.  Jednocześnie  Inżynier  Kontraktu  przed 

ostatecznym zatwierdzeniem STWiORB, po własnej weryfikacji, ma obowiązek zaopiniować 

te  dokumenty  u  Zamawiającego.  Inżynier  Kontraktu  w  ramach  obowiązujących  terminów 

opiniowania  dokumentów  STWiORB,  ma  obowiązek  tak  zaplanować  swoją  pracę,  aby 

terminach  tych  wykonana  została  weryfikacja  Konsultanta,  a  następnie  również 

zaopiniowanie  przez  Zamawiającego.  Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany  umożliwić 

Zamawiającemu możliwość opiniowania STWiORB w terminie co najmniej 5 dni roboczych.”   

§ 25 ust. 1 pkt 3-5 

„1. Konsultant zobowiązany jest do:  

sprawdzania  i  weryfikacji  ubezpieczenia  każdego  z  Kontraktów,  przedstawianego  przez 

Wykonawcę,  pod  względem  zgodności  z  prawem  polskim,  Warunkami  Kontraktu 

wymaganiami  Zamawiającego.  Do  weryfikacji  ubezpieczeń  przedstawionej  przez 

Konsultanta  Zamawiającemu  zostanie  dołączona  również  opinia  i  weryfikacja  brokera 

ubezpieczeniowego.  Sprawdzenie  polis  przez  brokera  ubezpieczeniowego  odbędzie  się  na 

koszt Konsultanta. Konsultant będzie monitorował opłacanie rat składek Ubezpieczenia przez 

Wykonawcę. 

4)  udziału  na  wniosek  Zamawiającego  w  udostępnianiu  informacji  publicznej  związanej 

realizacją Kontraktów w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;”  

5)  zapewnienia,  w  razie  potrze

by,  tłumaczenia  wszelkich  dokumentów  obcojęzycznych 

związanych z Kontraktem. Tłumaczenia należy dokonać z wybranego języka urzędowego Unii 

Europejskiej  na  język  polski.  Zakres  tłumaczeń  w  miesiącu  kalendarzowym  wynosi 

maksymalnie  20000  wyrazów.  Koszt  tłumaczeń  należy  zawrzeć  w  kosztach 

administracyjnych.”  

§ 26 ust. 7 - 10 

„7. Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu lub inna upoważnioną osobe będą wydane 

zgodnie  z  Umową,  sporządzone  w  formie  papierowej  oraz  przekazane  niezwłocznie 

Konsultantowi, z zast

rzeżeniem ust. 8 niniejszego §. 

8. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika projektu lub inna 

upoważnioną osobę ustnie lub pocztą elektroniczną. Wszystkie takie Polecenia co do zasady 

są  wiążące  dla  Konsultanta  i  powinny  być  niezwłocznie,  lecz  nie  później  niż  w  ciągu  2  dni 

roboczych, potwierdzone na piśmie.  

9. Konsultant jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika Projektu 

lub inną upoważnioną osobę. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza 

zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 2 dni 


roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym 

fakcie  Zamawiającego  oraz  przekaże  informację  o  powiadomieniu  Zamawiającego  do 

wiadomości Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby.  

Niepodjęcie  przez  Zamawiającego,  w  terminie  3  dni  roboczych  od  otrzymania 

powiadomienia Konsultanta, decyzji o zmianie lub wycofaniu Polecenia Kierownika Projektu 

lub innej upoważnionej osoby oznacza potwierdzenie tego Polecenia. Do czasu potwierdzenia 

lub zmiany Polecenia przez Zamawiającego, albo upływu terminu 3 dni roboczych, Polecenie 

nie  jest  wiążące,  z  tym  że  Polecenie  związane  z  ochroną  zdrowia  lub  życia  ludzkiego 

Konsultant zobowiązany jest wykonać niezwłocznie”.  

§ 32 ust. 1  

„1. Konsultant jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający 

poniesie  z  tytułu  szkód  wynikłych  z  jakiegokolwiek  niewywiązania  się  lub  nienależytego 

wywiązania się Konsultanta z jego zobowiązań wynikających w szczególności z Umowy lub 

przepisów  prawa  oraz  poniesie  z  tego  tytułu  pełną  odpowiedzialność  odszkodowawczą 

względem Zamawiającego lub osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego §.”  

§ 33 ust. 1-4 i 8  

Konsultant  zobowiązany  jest  do  zawarcia  i  utrzymywania  przez  cały  czas  wykonywania 

Umowy - 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 

oraz  posiadanego  i  użytkowanego  mienia  z  sumą  gwarancyjną  nie  mniejszą  niż  15% 

wynagrodzenia brutto, o kt

órym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na jeden wypadek i na wszystkie 

wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochroną powinny być objęte zdarzenia 

zaistniałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone do ubezpieczyciela przed upływem terminu 

przedawnienia roszczen

ia objętego ww. ubezpieczeniem. 

Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie uwzględniał specyfikę zadań i usług 

wykonywanych  w  ramach  Umowy.  Zakres  ubezpieczenia  obejmie  szkody  na  osobie, 

szkody  rzeczowe,  straty  finansowe  oraz  szkody  poniesione  z  t

ytułu  niewykonania  lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Konsultanta.  

Ubezpieczenie,  które  Konsultant  jest  zobowiązany  zapewnić  zgodnie  z  warunkami 

niniejszej Umowy, obejmie wszelkie działania i zaniechania Konsultanta, Podwykonawców 

Konsultanta  i  innyc

h  podmiotów  zaangażowanych  przez  Konsultanta  lub  działających 

jego imieniu lub na jego rzecz w związku z realizacją Umowy.  

W  umowie  ubezpieczenia  Konsultanta  nie  będzie  miała  zastosowania  franszyza 

redukcyjna, franszyza integralna oraz udział własny. 

8.  Ko

nsultant  zobowiązany  jest  do  przedłużania  umowy  ubezpieczenia  do  czasu 

rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia 


wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed 

upływem  okresu  na  jaki  zawarta  była  umowa  poprzednia,  pod rygorem  naliczenia  przez 

Zamawiającego kary umownej.” 

§ 35 ust. 1-3 

„1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań  wynikających  z  Umowy,  jeżeli  wykonanie  zobowiązań  będzie  uniemożliwione 

przez jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.  

W niniejszej Umowie termin „Siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej 

Strony  więzi  prawnej:  1)  o  charakterze  niezależnym  od  Stron,  2)  którego  Strony  nie  mogły 

przewidzieć przed zawarciem Umowy, 3) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. 

Siła wyższa może być wynikiem zaistnienia wyjątkowych wydarzeń lub okoliczności, które 

bezpośrednio wpływają na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, pod 

warunkiem wystąpienia dodatkowych przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego §. 

Przykładowo, siła wyższa może powstać na skutek takich okoliczności lub wydarzeń, jak: 1) 

wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych; 2) terroryzm, rewolucja, 

wojna  domowa,  powstanie,  przewrót  wojskowy  lub  cywilny,  3)  bunt,  niepokoje,  zamieszki, 

strajki,  spowodowane  przez  osoby  inne,  niż  Personel  Konsultanta  lub  inni  pracownicy 

Konsultanta i Podwykonawcy Konsultanta; 4) 

awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, 

materiałów  wybuchowych,  promieniowania  jonizującego  lub  skażenia  radioaktywnego 

wyjątkiem  tych,  które  mogą  być  przypisane  użyciu  przez  Konsultanta  takiej  amunicji, 

materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności; 5) klęski żywiołowe takie jak na 

przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, powodzie.”  

§ 35 ust. 7 

„7.  W  przypadku  zaistnienia  okoliczności  Siły  wyższej  i  ich  trwania  przez  okres  180  dni, 

niezależnie  od  jakiegokolwiek  wydłużenia  okresu  realizacji,  jakie  może  zostać  przyznane 

Konsultantowi  z  wyżej  wymienionej  przyczyny,  każda  ze  Stron  jest  uprawniona  do 

wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.”  

§ 36 ust. 2, 16 i 18 

„2.  Konsultant  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  20  000,00  zł  (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każde z następujących naruszeń:  

podjęcie  zobowiązania  lub  czynności  w  imieniu  Zamawiającego  bez  uzyskania 

zatwierdzeni

a  Zamawiającego  w  sytuacji,  gdy  Umowa  przewiduje  taką  konieczność  – 

w s

zczególności w przypadkach wskazanych w § 13 ust. 15 Umowy;  

podjęcie  decyzji  zwiększającej  zobowiązania  lub  zmniejszającej  uprawnienia 


Zamawiającego  wobec  Wykonawcy,  w  szczególności  poprzez  nieprawidłowe 

potwierdzenie przez Konsultanta obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę 

płatności dla Wykonawcy (wynikające z § 21 lub 22), które skutkowało dokonaniem przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nienależnej wypłaty wynagrodzenia.  

16. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku stwierdzenia nienależytego 

wykonania  obowiązku  wskazanego  w  §  20  ust.  20,  w  wysokości  5  000,00  zł  (pięć  tysięcy 

złotych  00/100)  za  każdy  STWiORB,  w  którym  znajdują  się  postanowienia  niezgodne 

obowiązującymi Wykonawcę dokumentami SIWZ (w szczególności z WWiORB i PFU), oraz 

Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym (jeżeli występują i stanowią zobowiązanie 

Wykonawcy).  

Łączna  wysokość  kar  umownych  należnych  Zamawiającemu  nie  przekroczy  20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.” 

§ 38 ust. 4  

„Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Siły 

wyższej,  o  której  mowa  §  35  Umowy;  2)  zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów 

prawa w zakresie maj

ącym wpływ na świadczenie Usługi lub świadczenia Stron; 3) powstania 

rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony; 4) powstania nowych 

obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Kontrakt lub 

Umowa będzie finansowana; 5) konieczności wydłużenia maksymalnego czasu świadczenia 

Usługi w następstwie zmian Czasu na Ukończenie Kontraktu; 6) wykorzystania maksymalnej 

wartości  zobowiązania,  o  której  mowa  w  §4  ust.  2  z  tytułu  wydłużenia  czasu  świadczenia 

Usługi; 7) konieczności skrócenia czasu świadczenia Usługi w następstwie zawarcia Kontraktu 

z Wykonawcą na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego; w następstwie 

skrócenia minimalnego czasu świadczenia Usługi odpowiednio ulega skróceniu maksymalny 

czas  świadczenia  Usługi;  8)  konieczności  wprowadzenia  zmian  innych  niż  zmiana  czasu 

świadczenia  Usługi  w  następstwie  zmian  wprowadzonych  w  Kontrakcie  pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą Robót (z wyjątkiem tych zmian o których mowa w § 17 ust. 16, 

17, 18, 19); 9) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania 

Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed ukończeniem prac projektowych lub 

Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej 

sytuacji, w tym zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą, konieczności 

kontynuowania zadania przez więcej niż jednego Wykonawcę.” 


§ 40 ust. 7 

„7. W przypadku zawieszenia Usługi, Konsultantowi, z zastrzeżeniem ust. 6 nie przysługuje 

roszczenie o dodatkowe płatności.”  

§ 41 ust. 3 

„3.  Za  ważne  powody  wypowiedzenia  Umowy  przez  Zamawiającego  należy  rozumieć 

szczególności sytuacje, w których:  

Konsultant nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z § 13 - 26 Umowy;  

Konsultant  nie  zastosuje  się  w  terminie  21  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania 

żądania  zawartego  w  powiadomieniu  przekazanym  przez  Kierownika  Projektu, 

wymagającego, aby Konsultant naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich 

obowiązków  wynikających  z  Umowy,  które  mają  wpływ  na  właściwe  i  terminowe 

wykonanie Usługi;  

Konsultant podzleca wyko

nanie Usługi bez pisemnej zgody Zamawiającego;  

Konsultant  nie  dostarczył  dokumentu  przedłużenia  umowy  ubezpieczenia,  w  tym 

dowodów opłacania składek;  

Konsultant odmawia lub nieterminowo wykonuje polecenia wydawane przez Kierownika 

Projektu;  

Konsultant  n

ie  wniósł  pełnej  kwoty  Zabezpieczenia  Należytego  Wykonania  Umowy  do 

połowy okresu realizacji zamówienia.”  

Zamawiający  w  dniu  1  czerwca  2020  r.  dokonał  następujących  zmian  postanowień 

umowy: 

Zmiana nr 3 

– § 5 ust. 8 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Konsultantowi  przysługuje  sprzeciw  od  dokonanej  przez  Kierownika  Projektu  oceny  jakości 

pracy  Konsultanta,  sporządzonej  w  KOJPK,  który  na  piśmie  wraz  z  uzasadnieniem  oraz 

dokumentami potwierdzającymi zasadność sprzeciwu, należy wnieść do Dyrektora Oddziału 

GDDKiA w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania oceny. 

Zmiana nr 4 

– § 5 ust. 9 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Dyrektor Oddziału GDDKiA  rozpatrzy  sprzeciw  w  terminie do  7  dni roboczych od  dnia jego 

otrzymania.  W  przypadku  n

ieuwzględnienia  sprzeciwu,  Dyrektor  Oddziału  GDDKiA  poda 

pisemne uzasadnienie dla każdego nieuwzględnionego zarzutu/punktu. 

Zmiana nr 5 

– § 11 ust. 19 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

W przypadku zmiany Ekspertów Kluczowych (z wyjątkiem okoliczności opisanych w ust. 16 

pkt 1 niniejszego §) w trakcie realizacji Umowy Konsultant zapewni, w ramach obowiązków 

każdego Eksperta Kluczowego, sporządzenie szczegółowego raportu zamknięcia wszystkich 


spraw  prowadzonych  przez  odchodzącego  Eksperta  Kluczowego  oraz  zdublowanie  pracy 

Ekspertów  Kluczowych przez  okres  dwóch tygodni  od dnia zatwierdzenia przez  Kierownika 

Projektu nowego Eksperta Kluczowego. Celem powyższego będzie w szczególności płynne 

przekazanie  obowiązków  i  wdrożenie  nowego  Eksperta  Kluczowego  poprzez  szybsze 

zorientowanie się w sprawach prowadzonych przez odchodzącego Eksperta Kluczowego oraz 

uniknięcie  sytuacji  związanej  z  pominięciem  spraw  przez  niego  rozpoczętych 

niezałatwionych.  W  okresie  tym  płatność  przysługuje  Konsultantowi  także  za  nowo 

zatwierdzonego Eksperta Kluczowego. 

Zmiana nr 6 

– § 16 ust. 3 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Konsultant  zobowiązany  jest  do  faktycznego  sprawdzenia  w  terenie  nie  mniej  niż  30% 

pomiarów  geodezyjnych  wykonywanych  przez  geodetów  Wykonawcy,  mających  charakter 

obmiaru  wykonanych  Robót,  które  staną  się  załącznikami  do  wystąpień  Wykonawcy  o 

Przejściowe Świadectwa Płatności. 

Zmiana nr 7 

– § 35 ust. 3 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Siła  wyższa  może  być  wynikiem  zaistnienia  wyjątkowych  wydarzeń  lub  okoliczności,  które 

bezpośrednio wpływają na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, pod 

warunkiem wystąpienia dodatkowych przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego §. 

Przykładowo,  siła  wyższa  może  powstać  na  skutek  takich  okoliczności  lub  wydarzeń,  jak: 

wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych; 2) terroryzm, rewolucja, 

wojna  domowa,  powstanie,  przewrót  wojskowy  lub  cywilny;  3)  bunt,  niepokoje,  zamieszki, 

strajki,  spowodowane  prze

z  osoby  inne,  niż  Personel  Konsultanta  lub  inni  pracownicy 

Konsultanta i Podwykonawcy Konsultanta; 4) awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, 

materiałów  wybuchowych,  promieniowania  jonizującego  lub  skażenia  radioaktywnego 

wyjątkiem  tych,  które  mogą  być  przypisane  użyciu  przez  Konsultanta  takiej  amunicji, 

materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności; 5) 5) klęski żywiołowe takie jak 

na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, powodzie; 6) 6) stan epidemii i pandemii. 

Zmiana nr 8 

– § 3 ust. 1 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Data rozpoczęcia świadczenia Usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu 

(Powiadomienie o dacie  rozpoczęcia świadczenia Usługi),  z  zastrzeżeniem,  iż: rozpoczęcie 

świadczenia Usługi nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. Za zgodną wolą Stron 

rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w terminie wcześniejszym. 

Zmiana nr 9 

– § 15 ust. 1 pkt 3 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

zapewnienia konsultacji z ekspertami w szc

zególności takimi jak: akustyk, hydrolog, meliorant, 

geolog; 

Zmiana nr 10 

– § 15 ust. 2 pkt 8 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 


sprawowania nadzoru nad opracowaniem przez Wykonawcę materiałów do uzyskania zgody 

na  odstępstwa  od  zakazów  obwiązujących  w  stosunku  do  gatunków  chronionych  (np.: 

zniszczenie, przeniesienie, przetrzymywanie) - decyzje derogacyjne zgodnie z art. 56 ustawy 

o ochronie przyrody; przekazania do Zamawiającego w celu uzgodnienia kompletu materiałów 

potrzebnych do złożenia wniosku o decyzje derogacyjne 

Zamawiający  w  dniu  3  czerwca  2020  r.  dokonał  następujących  zmian  postanowień 

umowy: 

Zmiana nr 11 

– § 15 ust. 4 pkt 5 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

monitorowania  postępu  prac  podczas  wykonywania  archeologicznych  ratowniczych  badań 

wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego: 

a) 

udziału  w  odbiorach  prac  terenowych  na  stanowiskach  archeologicznych  oraz  udziału 

w przekazywaniu Wykonawcy tych stanowisk, 

b) 

dokonywania analizy postępu prac wykopaliskowych i ich zgodności z harmonogramem 

prac wykopaliskowych w terenie, 

c)  przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych 

badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. 

Zmiana nr 12 

– § 11 ust. 12 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Kierownik  Projektu  jest  uprawniony  do  żądania  wprowadzenia  zmiany  osoby  Inżyniera 

Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta, podając przyczynę oraz 

uzasadnienie  wprowadzenia  zmiany,  wraz  z  określeniem  terminu  takiej  zmiany.  Konsultant 

uprawniony  jest  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  żądania  wprowadzenia  zmiany  osoby 

Inżyniera Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta do wniesienia 

do  Dyrektora  Oddziału  GDDKiA  sprzeciwu  na  piśmie  wraz  z  uzasadnieniem.  Dyrektor 

Oddziału  GDDKiA  rozpatrzy  sprzeciw  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania 

sprzeciwu. W przypadku decyzji negatywnej, Dyrektor Oddziału GDDKiA przekaże ją pisemnie 

wraz  z  podaniem  uzasadnienia.  Decyzja  Dyrektora  Oddziału  GDDKiA  jest  ostateczna. 

Konsultant po wyczerpaniu drogi odwoławczej dokona zmiany Inżyniera Kontraktu w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania ostatecznej decyzji Dyrektora Oddziału GDDKiA i w tym samym 

terminie,  poinformuje  Kierownika  Projektu  o  danych  pe

rsonalnych  osoby  wchodzącej  na 

miejsce  osoby  dotychczas  wykonującej  Usługę.  W  szczególności  powodem  żądania  takiej 

zmiany  może  być  to,  że  osoba  ta  nie  wywiązuje  się  ze  swoich  obowiązków  wynikających 

z Umowy. 

Zmiana nr 13 

– § 19 ust. 1 pkt 1 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

bieżącej  analizy  sytuacji  związanej  z  realizacją  Kontraktu,  zgłaszania  zidentyfikowanego 

wszelkiego  ryzyka  i  zagrożeń  dla  należytego  pomyślnego  (w  ramach  założonego  terminu 


i wynagrodzenia  Wykonawcy)  wykonania  przebiegu  Kontraktu.  W  przypadku  wykrycia 

problemów, Konsultant niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego 

kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie 

podjęcia  określonych  działań.  W  celu  zapewnienia  skuteczności  przedmiotowych  działań, 

Konsultant  będzie  prowadził  monitoring  zaangażowania  sprzętowego  i  pracowników 

zatrudnionych  do  realizacji  Kontraktu,  poprzez  kontrole  Dokumentacji  Kontraktowej, 

Dokumentów  Wykonawcy  oraz  Placu  Budowy  wraz  z  oceną  wystarczalności  środków 

podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu. 

Zmiana nr 14 

– § 19 ust. 1 pkt 4 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

sprawdzania  postępu  Robót  zgodnie  z  Programem  i  jego  aktualizacjami  i  w  przypadku 

stwierdzenia  opóźnień  wezwania Wykonawcy  do  przedłożenia  zaktualizowanego  Programu 

uwzględniającego  ponowne  rozplanowanie,  skoordynowanie  czynności  Podwykonawców 

Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia 

nie  zostaną  nadrobione,  a  zaktualizowany  Program  nie  będzie  realizowany  -  Konsultant 

poinformuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz środkach, które należy 

podjąć  w  celu  rozwiązania  zaistniałej  sytuacji  oraz  wypełnienia  zobowiązań  wynikających 

Kontraktu.  Program  i  kolejne  jego  aktualizacje  stanowić  będą  podstawę  monitorowania 

postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był właściwy z przyczyn niezależnych 

od  Wykonawcy,  do  obowiązków  Konsultanta  będzie  należało  pisemne  poinformowanie 

Kierownika Projektu o środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz 

wypełnienia  zobowiązań  wynikających  z  Kontraktu  (lub  zminimalizowania  skutków 

niewypełnienia  zobowiązań  wynikających  z  Kontraktu)  z  uwzględnieniem  ryzyk  dla 

Zamawiającego; 

Zmiana nr 15 

– § 13 ust. 6 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  zatrudnienia  osób  na  podstawie  umowy 

pracę.  Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez 

Z

amawiającego  nie  krótszym  niż  7  dni,  Konsultant  zobowiązuje  się  przedstawić  do  wglądu 

oryginały umów o pracę wraz z aneksami i przekazanie kopii umów o pracę potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem wraz z aneksami zawartymi z tymi osobami, które będą zawierały 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. W tym celu Konsultant 

zobowiązany  jest  do  uzyskania  od  w/w  osób  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych 

zgodnie  z  przepisami  o  ochronie  danych  osobowych.  W  razie  dalszych  wątpliwości 

Zamawiający  może  wymagać  od  Konsultanta  w  uzgodnionym  przez  strony  terminie 

przedłożenia  oryginalnych  dokumentów  wydanych  przez  ZUS  potwierdzających 


odprowadzanie składek na rzecz danego pracownika za żądany przez Zamawiającego okres. 

Nieprzedłożenie  przez  Konsultanta  żądanych  dokumentów  w  terminie  wskazanym  przez 

Zamawiającego  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku  zatrudnienia  osób  na 

podstawie umowy o pracę. 

Zmiana nr 16 

– § 36 ust. 16  istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Konsultant  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  przypadku  stwierdzenia  nienależytego 

wykonania  o

bowiązku  wskazanego  w  S  20  ust.  20,  w  wysokości  5  000,00  zł  (pięć  tysięcy 

złotych 00/100) za każdy zatwierdzony przez Konsultanta STWiORB, w którym znajdują się 

postanowienia 

niezgodne 

obowiązującymi 

Wykonawcę 

dokumentami 

SIWZ 

(w 

szczególności z WWiORB i PFU), oraz Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym 

(jeżeli występują i stanowią zobowiązanie Wykonawcy). 

Zmiana nr 17 

– § 4 ust. 9 – usunięto przedmiotowe postanowienie. 

Zmiana nr 18 

– § 20 ust. 7 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

W  pr

zypadku  Materiałów  lub  Robót  budzących  wątpliwość  co  do  ich  jakości,  Konsultant 

zobowiązany  jest  do:  a)  w  przypadku  badań  możliwych  do  wykonania  przez  Laboratorium 

Zamawiającego - zlecenia wykonania badań, b) w przypadku badań niewykonywanych przez 

Laborat

orium Zamawiającego, do wskazania Zamawiającemu rodzaju, zakresu i metod badań 

w celu umożliwienia Zamawiającemu zlecenia wykonania tych badań jednostce zewnętrznej.  

Zmiana nr 19 

– § 40 ust. 7 – usunięto przedmiotowe postanowienie. 

Zmiana nr 20 

– § 36 ust. 2 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie polegające na: 

podjęciu  zobowiązania  finansowego  w  imieniu  Zamawiającego  bez  uzyskania 

zatwierdzenia  Zamawiającego  w  sytuacji,  gdy  Umowa  przewiduje  taką  konieczność  – 

wysokości  20  000,00  zł  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  00/100)  za  każde 

naruszenie; 

podjęciu  decyzji  zwiększającej  zobowiązania  lub  zmniejszającej  uprawnienia 

Zamawiającego wobec Wykonawcy, które skutkowało dokonaniem przez Zamawiającego 

na  rzecz  Wykonawcy  nienależnej  wypłaty  wynagrodzenia  -  w  wysokości  20  000,00  zł 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  00/100)  za  każde  naruszenie.  W  przypadku 

naliczenia niniejszej kary nie nalicza się kary umownej, o której mowa w pkt 1 za to samo 

naruszenie; 

podjęciu czynności bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa 

przewiduje  taką  konieczność  -  w  wysokości  5  000,00  zł  (słownie:  pięć  tysięcy  złotych 

00/100) za każde naruszenie, 

Zamawiający w dniu 4 czerwca 2020 r. dokonał m.in. następujących zmian postanowień 


umowy: 

Zmiana nr 22 

– § 6 ust. 9 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 7 % wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w S 4 ust. 1 Umowy. 

Zmiana nr 23 

– § 38 ust. 4 – na końcu ust. 4 dodano pkt 10) w brzmieniu: 

10)  konieczności  skrócenia  czasu  świadczenia  Usługi  w  następstwie  skrócenia  okresu 

Przeglądów  i  Rozliczeń  określonego w  S  3 ust. 2 pkt  3);  Konsultant  będzie uprawniony  do 

otrzymania  wynagr

odzenia  wynikającego  z  pozycji  „miesiąc”  i  pozycji  „ryczałt”  w  zakresie 

faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów. 

Zmiana nr 24 

– § 4 ust. 4 - istniejące postanowienie zastąpiono poniższym: 

Wysokość  cen  określonych  w  Formularzu  Cenowym:  ceny  jednostkowej  Dniówki  za  pracę 

Personelu Konsultanta, ceny jednostkowej dla pozycji „miesiąc”, ceny jednostkowej dla pozycji 

„ryczałt” oraz ceny jednostkowej dla pozycji „sztuka” nie będą podlegały zmianom w stosunku 

do Formularza Cenowego, z zastrzeżeniem S 38 ust. 4 pkt 10). 

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, iż 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

P

ostawiony w odwołaniu zarzut naruszenia art. 353

art. 484 § 2, art. 5 k.c. w zw. z art. 

7 ust. 1,  art. 14 oraz art. 139 ustawy Pzp 

nie potwierdził się.  

Zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej 

konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności 

przejrzystości. W art. 14 ust. 1 ustawy Pzp znalazło się odesłanie wskazujące, iż do czynności 

podejmowanych  przez 

zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 

z 2019  r. poz.  1145 i 

1495),  jeżeli  przepisy  ustawy  nie  stanowią  inaczej.  Odesłanie  do 

przepisów k.c. przewidziane zostało także w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że do 

umów  w  sprawach  zamówień  publicznych,  zwanych  dalej  "umowami",  stosuje  się  przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Zgodnie z art. 353

k.c. 

strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 

swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, 

ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Art. 484 § 2 stanowi, że jeżeli zobowiązanie 

zostało  w  znacznej  części  wykonane,  dłużnik  może  żądać  zmniejszenia  kary  umownej;  to 


samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Wedle zaś art. 5 k.c. nie 

można  czynić  ze swego prawa użytku, który  by był  sprzeczny  ze społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami  współżycia  społecznego.  Takie  działanie  lub 

zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

W ocenie składu orzekającego Odwołujący, w stosunku do żadnego z zarzutów, nie tyle 

nie wykazał, co nawet nie uprawdopodobnił, że określone warunki realizacji umowy naruszać 

miały  ww.  przepisy,  w  szczególności  aby  Zamawiający  wykorzystywać  miał  swoją 

uprzywilejowaną pozycję kształtując zasady współpracy w sposób nieodpowiadający naturze 

stosunku prawnego i przerzucając na wykonawcę wszystkie ryzyka kontraktowe.  

Przed  przejściem  do  szczegółowego  omówienia  zarzutów,  należy  zwrócić  uwagę  na 

kilka kwestii mających decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia.  

Po  pierwsze 

zwrócić  należy  uwagę  na  sam  sposób  sformułowania  zarzutów  przez 

Odwołującego. Zarówno z przepisów prawa, jak i z orzecznictwa Izby i sądów powszechnych 

jednoznacznie wynika, że zarzut musi być skonkretyzowany. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy 

Pzp  odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  W myśl zaś ust. 3 ww. przepisu 

odwołanie powinno  wskazywać czynność lub  zaniechanie czynności  zamawiającego, której 

zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. Jak słusznie zauważył Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 18 kwietnia 

2012  r.,  sygn.  akt I  Ca  117/12 

„Z  jednej  strony  zostało  zatem  wprowadzone  przedmiotowe 

ograniczenie  dla  odwołującego  się  w  postaci  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 

zamawiającego, a z drugiej strony dla KIO, które nie może orzekać co do zarzutów niezwartych 

w odwołaniu.” Zarówno granice rozpoznania sprawy przez KIO jak i sąd są ściśle określone 

przez  zarzuty  odwołania,  oparte  na  konkretnej  i  precyzyjnej  podstawie  faktycznej. 

W orzec

znictwie Izby ugruntowany jest pogląd, iż  odwołanie powinno wyrażać zastrzeżenia 

wobec  dokonanych  przez  zamawiającego  czynności  lub  zaniechań,  co  oznacza  obowiązek 

zaprezentowania  przez  odwołującego  nie  tylko  podstawy  prawnej  takich  zastrzeżeń,  ale 

przede 

wszystkim  argumentacji  odnoszącej  się  postulowanej  oceny.  Oznacza  to  zatem 

konieczność  odniesienia  się  do  elementów  stanu  faktycznego,  jak  również  podjętych 

czynności  lub  zaniechań  zamawiającego  w  taki  sposób,  który  pozwoli  na  uznanie,  że 

podniesione  zosta

ły  konkretne  zarzuty  wobec  tych  czynności  lub  zaniechań  przypisanych 

zamawiającemu (tak m.in. Krajowa Izba Odwoławcza w  wyroku z dnia 11 stycznia 2018 r., 

sygn. akt KIO 2684/17). 

Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim podanie w treści odwołania 

wyczerpującego  uzasadnienia  faktycznego  zawierającego  argumentację  pozwalającą  na 


ocenę poprawności zachowań zamawiającego, które kwestionuje we wniesionym odwołaniu 

odwołujący. (por m.in. wyrok Izby z dnia 31 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1613/18). Powyższe 

ma  o  t

yle  istotne  znaczenie,  że  umożliwia  zamawiającemu  i  uczestnikom  postępowania 

odniesienie  się  do  kwestionowanych  przez  odwołującego  czynności  czy  zaniechań 

Zamawiającego.  

W  konsekwencji  podstawa  faktyczna  zarzutu 

powinna  odnosić  się  do  wykazania 

konkretnyc

h  przyczyn,  które  zdaniem  Odwołującego  świadczyć  mają  o  tym,  że  doszło  do 

naruszenia przepisów ustawy Pzp. Odwołujący, kwestionując postanowienia projektu umowy 

o  zamówienie  publiczne,  powinien  więc  przestawić  argumentację,  dlaczego  dane 

postanowienie umow

ne narusza przepisy prawa lub wskazywane przez Odwołującego dobre 

obyczaje i zasady współżycia społecznego. Zdecydowanie za niewystarczające uznać należy 

poprzestanie na przywołaniu przepisów prawa w petitum odwołania z ogólnym wskazaniem 

na  uprzywilejowan

ie  pozycji  Zamawiającego  wobec  wykonawcy,  a  następnie  dodanie  na 

końcu  odwołania  (lit.  B-D)  kilku  stron  ogólnych  wywodów  z  przytoczeniem  orzecznictwa 

odnoszących się do kwestii nieekwiwalentności świadczeń, sprzeczności z naturą stosunku 

zobowiązaniowego i zasadami współżycia społecznego, czy instytucji kar umownych. Wywody 

te 

nie referują w ogóle do stanu faktycznego sprawy i niewątpliwie posłużyć mogą na potrzeby 

niejednego odwołania, w którym kwestionowane są warunki kontraktowe. Poczyniona przez 

O

dwołującego  w  odniesieniu  do  znacznej  części  zarzutów  argumentacja,  jest  ogólna  i  nie 

referuje  do 

kwestii  potencjalnego  naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp  czy  k.c.  Spośród  38 

zarzutów  może  w  przypadku  kilku  Odwołujący  przedstawił  przynajmniej  szczątkowe 

uzasadnienie, w 

którym odniósł się do naruszenia przepisów w związku z przewidzeniem we 

wzorze umowy danego postanowienia. W zdecydowanej większości zarzutów Odwołujący nie 

przedstawił  jednak  żadnego  konstruktywnego  uzasadnienia.  Uzasadnienie  przeważnie 

sprowadzało się do lakonicznego, ogólnego stanowiska i wskazania propozycji zamiennego 

postanowienia umownego.  

Izba  zwróciła  także  uwagę  na  sposób  skonstruowania  żądań  przez  Odwołującego  – 

w  

treści odwołania można odnaleźć bowiem głównie postulaty, rekomendacje, propozycje czy 

prośby.  Powyższe  stanowi  zapewne  konsekwencję  tego,  że  uzasadnienie  podnoszonych 

zarzutów  jest  zbieżne  z  treścią  pytań  zadanych  Zamawiającemu  do  postanowień  SIWZ  - 

p

rzygotowane  pytania  zostały  przez  Odwołującego  przeniesione  do  odwołania  nawet  bez 

zmodyfikowania  zwrotów  charakterystycznych  dla  pytań,  takich  jak  „rekomendujemy”  czy 

„postulujemy  wprowadzenie  zmian”.  Problemem  jest  to,  że  Odwołujący  nie  pokusił  się 

wzbogacenie  uzasadnienia  przygotowanego  na  potrzeby  pytań  do  treści  SIWZ 

o merytory

czną  argumentację  mającą  wykazać  naruszenie  przepisów  prawa.  Tymczasem 

instytucji wyjaśnień treści SIWZ oraz środkom ochrony prawnej przysługują odmienne cele – 


wyjaśnienia  mają  rozwiać  potencjalne  wątpliwości  pojawiające  się  u  wykonawców  podczas 

analizy  p

ostanowień  SIWZ,  wyeliminować  możliwe  nieścisłości  w  dokumentacji, 

doprecyzować niejednoznaczną treść. Środki ochrony prawnej służą zaś konwalidacji działań 

lub  zaniechań  zamawiającego,  które  są  niezgodne  z  ustawą  Pzp.  To  właśnie  wykazanie 

okoliczności,  że  ukształtowanie  treści  SIWZ  w  określony  sposób  może  naruszać  przepisy 

ustawy  Pzp  i  stawać  wykonawcom  na  drodze  do  uzyskania  zamówienia,  jest  kluczowe  dla 

możliwości  uwzględnienia  odwołania  i  na  tym  Odwołujący  powinien  był  się  skoncentrować 

swoim odwołaniu.  

Drugą,  równie  istotną  kwestią,  która  legła  u  podstaw  rozstrzygnięcia  Izby,  jest 

okoliczność, iż rolą środków ochrony prawnej nie jest minimalizowanie ryzyk kontraktowych 

kształtowanie umowy w sposób dogodniejszy dla wykonawców ani negocjacje postanowień 

umownych  mające  na  celu  osiągnięcie  porozumienia  co  do  kształtu  umowy  przez  strony. 

Odwołanie służy konwalidacji sprzecznych z prawem czynności zamawiającego, które stają 

na drodze wykonawcom podczas ubiegania się o zamówienie publiczne. Izba w pełni podziela 

pogląd wyrażony w wyroku z dnia 4 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 51/19, iż wykonawca, który 

poddaje w wątpliwość postanowienia przyszłej umowy, nie może pod pretekstem rzekomych 

naruszeń przepisów, negocjować w postępowaniu odwoławczym ich treści, zmierzając do ich 

ukształtowania  w  sposób  dla  siebie  bardziej  korzystny.  Jak  słusznie  zwrócił  uwagę 

Zamawiający w zdaniu końcowym, przedmiotowe odwołanie stanowiło nic innego jak właśnie 

próbę negocjacji postanowień przyszłej umowy, z propozycjami wprowadzenia zmian, które 

byłyby dogodne dla wykonawcy. Nawet gdyby uznać, że faktycznie – jak twierdził Odwołujący 

na  rozprawie 

– propozycje te miały służyć usprawnieniu realizacji umowy i stanowić swego 

rodzaju  kompromisowe  rozwiązanie,  to  w ocenie  Izby  pozostaje  to  bez  znaczenia 

perspektywy  ciążącego  na  Odwołującym  obowiązku  wykazania  naruszenia  przepisów 

ustawy Pzp.  

W  ocenie  Izby  w  odniesieniu  do  żadnego  z  zarzutów  Odwołujący  nawet  nie 

uprawdopodobnił  potencjalnego  naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp,  co  przesądzało 

oddaleniu odwołania. Odwołujący nie pokusił się także o złożenie jakichkolwiek dowodów 

mających  potwierdzać  jego  stanowisko,  podczas  gdy  przedstawienie  takich  dowodów, 

chociażby  w  aspekcie  odnoszącym  się  do  wysokości  kar  umownych,  było  obiektywnie 

mo

żliwe.  Co  znamienne  -  w  ramach  wypowiedzi  na  rozprawie  Odwołujący  nie  odniósł  się 

nawet do stanowiska Zamawiającego przedstawionego w pisemnej odpowiedzi na odwołanie. 

Odwołujący  nie wykazał,  aby takie ukształtowanie postanowień  umowy  prowadzić  miało do 

ni

eporównywalności ofert, było sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego, czy naruszać 

miało dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego. Kwestionowane wymagania, owszem 

mogły  przekładać  się  na  określenie  nakładu  sił  i  środków  podczas  realizacji  zamówienia, 


a w 

konsekwencji  na  wynagrodzenie wykonawców,  ale Odwołujący  nie wykazał,  aby  ocena 

wiążących się z tym kosztów nie była możliwa. Samo odwołanie się zaś do klauzul generalnych 

wskazanych  w  art.  5  k.c.  czy  w  art.  353

 k.c.,  bez  wskazania  konkretnej  argumentacji 

odnoszącej się do stanu faktycznego sprawy i poszczególnych postanowień umownych, bez 

odniesienia  do  innych  norm  czy  standardów  wynikających  z  natury  danego  stosunku 

prawnego,  należy  uznać  za  niewystarczające.  Izba  podziela  i  przyjmuje  za  własny  pogląd 

wyrażony  we  wspomnianym  już  wyroku  z dnia  4  lutego  2019  r.,  sygn.  akt  KIO  51/19,  iż 

„W kwestii  postanowień  umowy  w  ramach  zamówień  publicznych  interes  publiczny,  który 

reprezentuje  zamawiający  przeważa  nad  interesem  wykonawców.  Stawianie  wykonawcom 

określonych  wymagań  na  etapie  realizacji  umowy,  które  przedkładają  się  na  ich 

wynagrodzenie  i  zwiększony  nakład  sił  oraz  środków  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nie 

ogranicza uczestnikom postępowania możliwości samego uczestnictwa w postępowaniu oraz 

złożenia  konkurencyjnej  oferty.  Każdy  wykonawca,  mając  świadomość  obowiązków 

wynikających  z  treści  umowy,  może  ocenić,  czy  jest  w  stanie  należycie  zrealizować 

zobowiązanie z niej  wynikające oraz ocenić jakie koszty są z tymi  wymaganiami związane. 

Kalkulowanie 

wynagrodzenia jest bowiem wyłączną domeną wykonawcy.”  

W  ocenie  Izby 

Odwołujący  niesłusznie  i  wbrew  celom  przedmiotowego  zamówienia 

oczekuje od Zamawiającego takiego sformułowania postanowień umownych, które zapewni 

mu  komfort  realizacji  zamówienia  i zminimalizuje  ryzyka  towarzyszące  wykonaniu  ww. 

kontraktu. 

Zdaniem  składu  orzekającego,  na  podstawie  argumentacji  Odwołującego  można 

wywieść wniosek, iż żądania odwołania zmierzają wyłącznie do udogodnienia Odwołującemu 

warunków  realizacji  zamówienia  według  jego  potrzeb.  Działanie  Odwołującego  nie  było 

motywowane koniecznością eliminacji postanowień mogących naruszać przepisy prawa, lecz 

stanowiło próbę minimalizacji przyszłych ryzyk kontraktowych w przypadku zawarcia umowy 

o  zamówienie  publiczne.

Tymczasem  mieć  należy  na  względzie,  iż  bardziej  dogodne  dla 

Odwołującego warunki wykonania zamówienia nie mogą przesłonić  uzasadnionych potrzeb 

Zamawiającego.  Okoliczność,  że  określone  postanowienia  umowne  mogą  w  ocenie 

wykonawców  nie  być  dla  nich  korzystne,  nie  powoduje  automatycznie,  że  naruszają  one 

równowagę  stron  umowy,  są  sprzeczne  z  zasadami  współżycia  społecznego  czy  naturą 

stosunku  prawnego.  Powoływanie  się  w  takim  wypadku  na  klauzule  generalne  wskazane 

w art.  5  k.c.  czy  art.  353

  k.c.  w  celu  doprowadzenia  do  zm

iany  warunków  realizacji 

zamówienia w sposób względniejszy dla wykonawców, nie znajduje żadnego uzasadnienia. 

Ponadto pojawiające się na gruncie postanowień SIWZ ewentualne ryzyka ekonomiczne po 

stronie wykonawców nie pozbawiają ich możliwości sporządzenia oferty i skalkulowania ceny 

w  taki  sposób,  który  pokryje  obiektywnie  uzasadnione  koszty  i  ryzyka  oraz  pozwoli  na 

osiągnięcie  zysku.  Dopóki  Odwołujący  nie  wykaże,  że  poszczególne  warunki  kontraktu 


naruszają  normy  prawne  wynikające  z  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów,  tudzież 

zasady  współżycia  społecznego  czy  dobre  obyczaje  w  ściśle  określonym  aspekcie,  dopóty 

zachowania  Zamawiającego,  polegającego  na  ustaleniu  treści  określonych  postanowień 

umownych, 

nie  sposób  uznać  za  niezgodne  z  ustawą  Pzp,  nawet  jeśli  ukształtowanie  tych 

postanowień  w sposób  wskazany  w  odwołaniu  byłoby  dla  jednej  lub  wszystkich  stron 

obiektywnie  korzystniejszej  czy  bardziej  uzasadnione.  W  takiej  sytuacji  zmiana 

kwestionowanych postanowień umownych leży w wyłącznej gestii Zamawiającego.  

Pozostając  przy  możliwości  dokonania  zmian  SIWZ  przez  Zamawiającego,  Izba 

wskazuje,  iż  rozstrzygając  o  zasadności  zarzutów  odwołania,  miała  także  na  względzie 

okoliczność,  iż  w dniach  1-4  czerwca  2020  r.  Zamawiający  zmodyfikował  treść  SIWZ, 

sposób  który  miał  wpływ  na  ocenę  części  zarzutów  podnoszonych  przez  Odwołującego. 

Ustawa Pzp nie zakazuje Zamawiającemu, w przypadku wniesienia odwołania, dokonywania 

dalszych  czynności  w  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  również 

zakresie objętym zarzutami i wnioskami, a co więcej, czynności Zamawiającego nie muszą 

być  zgodne  z  żądaniami  stawianymi  w  odwołaniu.  Zamawiający  nie  może  jedynie  zawrzeć 

umowy  w 

sprawie  zamówienia  publicznego  do  czasu  wydania  przez  Izbę  rozstrzygnięcia, 

czym mówi art. 183 ust. 1 ustawy Pzp. Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy 

Pzp  Izba  wydając  wyrok  bierze  za  podstawę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania, 

dokonane  przez  Zamawiającego  czynności  po  wniesieniu  odwołania  a  przed  zamknięciem 

rozprawy, składają się na stan rzeczy stanowiący podstawę faktyczną wyroku. Wobec tego 

zmiany treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego nie mogły zostać przez Izbę pominięte 

podczas rozstrzygnięcia. Modyfikacje te spowodowały, iż w dacie orzekania zmianie uległ stan 

fakt

yczny, który był podstawą części postawionych zarzutów i żądań, co czyniło je w całości 

lub  w  części  bezprzedmiotowymi.  Na  czynność  Zamawiającego  polegającą  na  dokonaniu 

w dniach 1-4 czerwca 2020 

r. zmian treści SIWZ Odwołującemu przysługiwał odrębny środek 

ochrony prawnej.  

Powyższe okoliczności przesądziły o oddaleniu odwołania w całości.  

W odniesieniu do poszczególnych zarzutów odwołania Izba stwierdziła, co następuje: 

Zarzut 5 - 

§ 5 ust. 8, Zarzut 6 - § 5 ust. 9, Zarzut 8 – § 11 ust. 19, Zarzut 10 – § 16 ust. 3, 

Zarzut 13 

– § 35 ust. 1 -3, Zarzut 26 – § 15, Zarzut 28 – § 19 ust. 1 pkt 1 i 4, Zarzut 37 – § 40 

ust. 7 

Ww.  postanowienia  umowne  były  przedmiotem  zmian  dokonanych  przez 

Zamawiającego  w  dniach  1-4  czerwca  2020  r.  Zgodnie  z  oświadczeniem  Odwołującego 

złożonym  na  rozprawie  do  protokołu,  Odwołujący  wprowadzone  zmiany  uznał  za 

satysfakcjonujące i nie wnosił do nich zastrzeżeń. Izba ustaliła, iż zostały one w zdecydowanej 


większości wprowadzone zgodnie z propozycjami zmian przedstawionymi w odwołaniu. Mając 

powyższe  na  uwadze,  w  ocenie  Izby,  w  świetle  wprowadzonych  zmian  treści  SIWZ 

powodujących,  że  na  moment  zamknięcia  rozprawy  stan  faktyczny  stanowiący  podstawę 

zarzutu  uległ  istotnej  zmianie,  jak  również  wobec  stanowiska  Odwołującego,  który  na 

rozprawie nie 

popierał przedmiotowych zarzutów a dokonane zmiany uznał za spełniające jego 

oczekiwania, zarzuty te 

stały się bezprzedmiotowe i jako takie podlegały oddaleniu.  

Zarzut 1 - 

§ 4 ust. 3 lit. c 

Izba uznała przedmiotowy zarzut za bezzasadny. Odwołujący wskazał, iż z uwagi na 

brzmienie  §  4  ust.  3  lit.  c  umowy  nie  jest  w  stanie  oszacować  wynagrodzenia  personelu 

rzetelnie wycenić oferty, przy czym nie wyjaśnił w ogóle dlaczego nie jest w stanie tego zrobić. 

Powołanie się na okoliczność, iż nie jest mu znany dokument o nazwie „Karta Obmiaru Jakości 

Pracy  Konsultanta”  jest  argumentem  bezpodstawnym,  gdyż  oczywistym  jest,  że  ww. 

postanowienie  umowne  referuje  w  istocie  do  Karty  Oceny  Jakości  Pracy  Konsultanta, 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, której definicja zawarta została w § 1 umowy i do której 

szerzej odnosi się  § 5 umowy. Użycie przez Zamawiającego w § 4 ust. 3 lit. c umowy słowa 

„obmiar” zamiast „ocena” to nic innego jak omyłka, którą w świetle całokształtu postanowień 

umownych  uznać  należy  za  oczywistą.  Odwołujący  dysponował  zatem  dokumentem 

stanowiącym podstawę dokonywanej oceny i do jego treści się nie odniósł.  

Z  kolei  drugi  z 

podnoszonych  przez  Odwołującego  argumentów  wskazuje  na 

nieuzasadnione ograniczenia w zakresie wynagrodzenia Konsultanta 

za jego pracę, co nie ma 

związku  z  postulowanym  brakiem  możliwości  oszacowania  tego  wynagrodzenia.  Również 

wniosek o dodanie do omawianej regulacji zdania, iż po zatwierdzeniu Raportu Końcowego 

Konsultant  może  wystąpić  o  wyrównanie  wynagrodzenia  do  pełnej  wysokości  wynikającej 

oferty, nie koreluje ze stanowiskiem o braku możliwości dokonania rzetelnej wyceny oferty. 

Wniosek  taki  zmierza  wyłącznie  do  wprowadzenia  do  umowy  postanowień  dogodniejszych 

z perspektywy wykonawcy, a nie wyeliminowania ewentualnyc

h niejednoznaczności mających 

wskazywać  na  brak  możliwości  oszacowania  wynagrodzenia.  Sama  okoliczność,  że 

postanowienia przyszłej umowy mogą być mniej korzystne dla wykonawców niż postanowienia 

umów dotychczasowych, w żadnej mierze nie świadczy o naruszeniu przez Zamawiającego 

przepisów  ustawy  Pzp.  Odwołujący  nie  tłumaczy  nawet  dlaczego  ewentualne  wyrównanie 

wynagrodzenia do pełnej wysokości wskazanej w ofercie miałoby być zasadne. W przypadku 

należytego  wykonania  obowiązków  umownych  podlegających  ocenie  w  KOJPK  Konsultant 

otrzyma  pełne  wynagrodzenie.  Do  obniżenia  wynagrodzenia  dojdzie  wyłącznie  w  sytuacji 

niewykonywania czy nienależytego wykonywania obowiązków umownych, co czyni postulat 

Odwołującego o wyrównanie wynagrodzenia dyskusyjnym.   


Zarzut 2 

– § 4 ust. 3 lit. d 

Przedmiotowy  zarzut  nie  został  przez  Odwołującego  wykazany.  W  ocenie  Izby 

Odwołujący  myli  kwestię  oceny  ofert,  dokonywanej  przez  Zamawiającego  w  toku 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  ustalonych  kryteriów  oceny  ofert, 

z mec

hanizmami  egzekwowania  na  etapie  realizacji  zamówienia  obowiązków  wykonawców 

wynikających z oświadczeń złożonych na potrzeby oceny ofert. Wykonawca, który oświadcza 

na potrzeby oceny ofert w kryteriach pozacenowych, że dysponuje personelem posiadającym 

ściśle określone doświadczenie, który zrealizuje zamówienie, zobowiązany jest dopełnić tego 

obowiązku  na  etapie  wykonywania  zamówienia.  Wprowadzenie  przez  zamawiających 

umowach  o  zamówienie  publiczne  instrumentów  kontroli  wywiązywania  się  przez 

wykonawców z deklaracji złożonych na potrzeby oceny ofert jest nie tylko uzasadnione, ale 

wręcz pożądane.  

Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, iż mechanizm przewidziany w § 4 ust. 3 

lit  d  umowy 

stanowić  miałby  „karanie  wykonawcy  za  to,  że  Zamawiający  nienależycie 

sporządził  SIWZ  i  ocenił  ofertę,  a  na  etapie  realizacji  zamówienia  zorientował  się  o  swoim 

błędzie.”  Wręcz  przeciwnie  –  jest  to  instrument  dyscyplinujący  wykonawcę,  aby  na  etapie 

realizacji  umowy  dotrzymał  własnych  oświadczeń  składanych  na  potrzeby  oceny  ofert 

ustalonych kryteriach pozacenowych. Zamawiający, wbrew stanowisku Odwołującego, nie 

zamierza  dokonywać  oceny  ofert  dopiero  na  etapie  realizacji  zamówienia,  a  jedynie 

kontrolowa

ć  spełnienie  obowiązków  ciążących  w  tym  zakresie  na  wykonawcy.  Stanowisko, 

jakoby Zamawiający z góry miał zakładać, że wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenie 

woli  w  ofercie, 

nie  jest  niczym  uzasadnione.  Sam  Odwołujący  zauważa,  że  wolą 

Zamawiającego mogło być stworzenie narzędzi mobilizujących wykonawców do realizowania 

obowiązków umownych, przy czym podnosi że służyć temu powinna instytucja kary umownej 

i  postuluje 

odniesienie  wysokości  tej  kary  do  wynagrodzenia  danego  członka  personelu 

Konsultanta.  Odwołujący  zgadza  się  zatem  z  koniecznością  wprowadzenia  instrumentów 

d

yscyplinujących wykonawcę, nie przedstawia jednak konstruktywnej argumentacji dlaczego 

takim instrumentem nie może być mechanizm określony w § 4 ust. 3 lit d umowy.  

Zarzut 3 - 

§ 5 ust. 1 pkt 3 i 4  

W  ocenie  Izby  nie  sposób  podzielić  stanowiska  Odwołującego,  jakoby  ocena  pracy 

Konsultanta  przez  Kierownika  Projektu  w  KOJPK  miała  być  „absolutnie  uznaniowa  i  poza 

jakąkolwiek kontrolą, nieprzewidywalna, a nawet wprost uzależniona od sympatii oceniającego 

do  Konsultanta,  jego  humoru  w  danej  chwili”.  Powyższe  stanowisko  zakłada  brak 

profesjonalizmu i obiektywizmu po stronie Kierownika Projektu i stanowi niczym nie poparte, 

podnoszone na wyrost, hipotezy. 

Kierownik Projektu zobowiązany jest dokonać oceny pracy 

Konsultanta z uwzględnieniem wszystkich aspektów wskazanych w załączniku nr 2 do umowy 


(KOJPK). W KOJPK  szczegółowo  wskazano, które obowiązki  podlegać  będą ocenie, gdzie 

umowie  obowiązki  te  zostały  przewidziane,  podano  wartość  maksymalną  możliwych  do 

przyznania punktów oraz, że punkty te przyznane zostaną za wykonanie obowiązków zgodnie 

z  umową.  Ocena  uzależniona  jest  zatem  od  wypełnienia  obowiązków  umownych,  a  nie 

samopoczucia  Kierownika  Projektu.  Ponadto  nie  można  mówić  o  tym,  aby  ocena  pracy 

Konsultanta  dokonana  przez  Kierownika  Projektu  pozostawała  poza  jakąkolwiek  kontrolą, 

skoro Kierownik Projektu kwestionując należyte wypełnianie obowiązków przez Konsultanta 

jest  zobowiązany  każdorazowo  swoją  ocenę  uzasadnić  na  piśmie,  zaś  w  §  5  ust.  8  i  9 

przewidziano procedurę wniesienia sprzeciwu od dokonanej oceny i jego rozpatrzenia przez 

Dyrektora Oddziału GDDKiA.  

Zarzut 4 i zarzut 18 - 

§ 5 ust. 2  

Izba za niezasadne uznała zarzuty nr 4 i 18 odwołania (zarzuty te są zbieżne w swojej 

treści,  powielają  się).  Odwołujący  nie  wykazał,  aby  nałożenie  na  Konsultanta  obowiązku 

udowodnienia  należytego  wykonania  obowiązków  określonych  w  KOJPK,  w  jakikolwiek 

sposób przesądzać miałoby o naruszeniu przepisów ustawy Pzp. Twierdzenia o tym, jakoby 

istniała możliwość, że Konsultant nigdy nie udowodni Zamawiającemu należytego wykonania 

obowiązków,  są  niczym  nie  popartymi  hipotezami.  Zamawiający  pozostawił  Konsultantowi 

swobodę w doborze środków dowodowych, jak również dał możliwość kwestionowania oceny 

dokonanej przez Kierownika Projektu w KOJPK.W ocenie Izby żądanie wykreślenia § 5 ust. 2 

umowy ma na celu nic innego jak wzmocnienie pozycji Konsultanta w przypadku powstania 

ewentualnych sporów na tle oceny wykonywania przez niego obowiązków umownych, a jako 

takie nie służy konwalidacji niezgodnych z przepisami działań lub zaniechań Zamawiającego. 

Dodać należy, że Odwołujący na wypadek, gdyby § 5 ust. 2 nie został wykreślony, postulował 

zmiany  terminów  wskazanych  w §  5  ust.  8  i  9  -  ten  właśnie  postulat  został  przez 

Zamawiającego uwzględniony w sposób, który satysfakcjonował Odwołującego i wprowadzał 

równoważne terminy podjęcia działań da obu Stron. 

Zarzut 7 

– § 6 ust. 9 oraz zarzut 19 – § 6 ust. 9 -11 

Zarzuty odwołania odnoszące się do kwestii waloryzacji wynagrodzenia Izba uznała za 

nieudowodnione. 

Po pierwsze Odwołujący nie przedstawił jakiejkolwiek argumentacji mającej 

wskazywać na okoliczność, że poziom waloryzacji wynagrodzenia został ustanowiony przez 

Zamawiającego  na  poziomie,  który  naruszałby  przepisy  ustawy  Pzp,  zasady  współżycia 

społecznego,  dobre  obyczaje  czy  też  był  sprzeczny  z  naturą  przedmiotowego  stosunku 

prawnego.  Odwołujący  nie  przedstawił  jakichkolwiek  dowodów  mających  potwierdzać 

wyrażane na rozprawie stanowisko o tym, że ustanowiony próg jest skrajnie niski, a wskazany 

limit  zostanie  wyczerpany  w  okresie  dwóch  lat,  tym  bardziej,  że  poziom  waloryzacji  został 

przez  Zamawiającego  podwyższony  w  ramach  zmiany  nr  22  z  dnia  4  czerwca  2020  r. 


Odwołujący  nie  przedstawił  żadnych  analiz  mających  potwierdzać  stawianą  tezę  o  tym,  że 

przyjęty  poziom  waloryzacji  nie  jest  realny,  podczas  gdy  w  ocenie  Izby  zobrazowanie  tych 

danych  poprzez  złożenie  dowodów,  czy  chociażby  własnych  zestawień,  było  obiektywnie 

możliwe. Odwołujący nie odniósł się także do stanowiska Zamawiającego, który wskazywał, 

że  wprowadzenie  waloryzacji  umownej  pozwala  mu  na  określenie  globalnego  poziomu 

wynagrodzenia,  co  ma  istotne  znaczenie  z  perspektywy  zasad  finansów  publicznych. 

Odwołujący  nie  wykazał,  aby  przewidziany  przez  Zamawiającego  mechanizm 

dostosowywania warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia 

gospodarczego lub warunków rynkowych był nieadekwatny.  

Ponadto za niez

rozumiałe Izba uznała stanowisko Odwołującego, jakoby miał on nie 

wiedzi

eć,  kiedy  Zamawiający  stosował  będzie  waloryzację  umowną,  a  kiedy  ustawową. 

W ocenie  Izby  u

mowa  w  sposób  jednoznaczny  i  precyzyjny  opisuje  w  §  6  mechanizm 

waloryzacji umownej 

(na co wskazuje chociażby już sam tytuł § 6), a postanowienia zawarte 

w  tym  paragrafie

,  w  tym  limit  korekt  wynikających  z  waloryzacji  (ust.  9)  dotyczą  waśnie 

waloryzacji um

ownej. Postanowienia § 6 nie stoją w sprzeczności z obowiązkową waloryzacją 

ustawową, której podstawę stanowi art. 142 ust. 5. Art. 142 ust. 5 ustawy Pzp stanowi przepis 

bezwzględnie  obowiązujący,  nakazujący  zamawiającym  przewidzenie  w  umowach 

zawieranych 

na  okres  dłuższy  niż  12  miesięcy  postanowień  o  zasadach  wprowadzania 

odpowiednich  zmian  wysokości  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  w  przypadkach 

wskazanych w pkt 1- 4 tego przepisu, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia  przez  wykonawcę.  Zamawiający  przewidział  możliwość  zmiany  wysokości 

wynagrodzenia  w  takich  sytuacjach  w  §  38  ust.  5  umowy,  jako  jeden  z  dopuszczalnych 

przypadków dokonania zmian w umowie. Postanowienia umowy w powyższym zakresie Izba 

uznała za nie budzące wątpliwości.  

Odwołujący nie wyjaśnił również dlaczego w jego ocenie należałoby skreślić § 6 ust. 

11  wskazujący,  że  postanowienia  umowne  w  zakresie  waloryzacji  umownej  stosuje  się  do 

zakończenia umowy poprzez zatwierdzenie Raportu Zamknięcia. W treści odwołania brak jest 

jakiegokolwiek  odniesienia  się  do  tej  kwestii,  wobec  czego  brak  jest  możliwości 

merytorycznego odniesienia się przez Izbę do ww. wniosku Odwołującego.  

Zarzut 9 

– § 13 ust. 6  

Zarzut  nie  potwierdził  się.  Argumentacja  Odwołującego  sprowadzała  się  do 

lakonicznego  stwierdzenia,  że  pracownik  ma  prawo  nie  wyrazić  zgody  na  przetwarzanie 

danych  osobowych  dla  potrzeb  realizacji  zamówienia.  Odwołujący  nie  przedstawił 

jakiegokolwiek  uzasadnienia  mającego  wykazać,  że  żądanie  uzyskania  przez  Konsultanta 

zgody  z

atrudnionych  na  umowę  o  pracę  osób  na  przetwarzanie  ich  danych  osobowych, 

miałoby naruszać przepisy prawa, w tym na przykład ustawy o ochronie danych osobowych. 


Zamawiający wyjaśnił, w jakim celu dane osobowe pracowników są niezbędne na potrzeby 

realizacji 

zamówienia,  wskazując  na  obowiązek  kontroli  zatrudnienia  przez  wykonawcę 

określonych  osób  na  podstawie  umowy  o  pracę,  co  siłą  rzeczy  wiąże  się  z  koniecznością 

przetwarzania  ich  danych  osobowych 

takich  jak  imię  czy  nazwisko.  Powyższa  okoliczność 

wynika  wprost  z 

§ 13 ust. 6, gdzie wskazano, iż  dane osobowe są  wymagane na potrzeby  

weryfikacji  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,  czyli  weryfikacji  wypełnienia  przez 

Konsultanta  nałożonych  na  niego  obowiązków.  Zamawiający  prawidłowo  dąży  zatem  do 

zapewnieni

a przez Konsultanta zgody pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych 

w  tym  celu,  a  wymogu  tego  nie  sposób  uznać  za  nadmierny  czy  nieuzasadniony.  Takie 

działanie służy zagwarantowaniu, że Zamawiający realizując umowę nie naruszy przepisów 

ustawy  o  ochronie  danych  osobowych. 

Słusznie  zauważył  także  Zamawiający,  że  sam 

Konsultant co do zasady powinien posiadać zgodę swoich pracowników na przetwarzanie ich 

danych  osobowych  w 

związku  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą  i  realizacją 

przedmiotowej  umowy. 

Niewątpliwie  praktyką  rynkową  jest  zastrzeganie  w  tym  celu 

adekwatnych klauzul w umowach z pracownikami, a 

Odwołujący jako profesjonalista posiada 

stosowną wiedzę i mechanizmy gwarantujące uzyskanie zgody pracowników na przetwarzanie 

ich  danych  osobowych 

na  potrzeby  prowadzonej  działalności  gospodarczej.  Izba  miała  na 

względzie ponadto, iż w ramach zmiany nr 15 Zamawiający doprecyzował treść § 13 ust. 6 

umowy, wyjaśniając jakich informacji w szczególności będzie oczekiwał od Konsultanta (imię 

i nazwisko, dat

ę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków). 

Wyżej  wskazane  dane  trudno  uznać  za  nieadekwatne  dla  celów  realizacji  obowiązku 

weryfikacji  zatrudnienia  przez  wykonawcę  określonych  pracowników  na  podstawie  umowy 

pracę, Odwołujący na takie okoliczności nie wskazywał. 

Zarzut 11 

– § 16 ust. 4  

Argumentacja  odwołania  w  zakresie  zarzutu  11  sprowadzała  się  do  twierdzenia,  iż 

Zamawiający  nie  określił,  w  jakiej  ilości  mają  zostać  wykonane  pomiary  kontrolne  przez 

geodetów  wykonawcy.  Odwołujący  wskazywał  na  konieczność  podania  ilości  pomiarów 

kontrolnych w wymiarze min. 30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów 

wykonawcy. Zarzut ten był w powyższym zakresie zbieżny w treści z zarzutem 10 dotyczącym 

§ 16 ust. 3 umowy, a Zamawiający zmianą nr 6 zmodyfikował brzmienie § 16 ust. 3 umowy 

sposób zgodny z żądaniem Odwołującego określając ilość pomiarów kontrolnych na min. 

30%  pomiarów  geodezyjnych  wykonywanych  przez  geodetów  wykonawcy.  Tym  samym 

stanowisko  Odwołującego  prezentowane  w  odniesieniu  do  §  16  ust.  4  umowy,  w  świetle 

powyższej  zmiany,  straciło na  aktualności,  w  konsekwencji czego  omawiany  zarzut  stał  się 

bezprzedmiotowy. Sam 

Odwołujący na rozprawie zarzut ten zresztą pominął.  


Zarzut 12 

– § 19A ust. 5 

Izba ustaliła, iż § 19A umowy odnosi się do specjalistycznego etapu inwestycji głównej, 

jakim  jest  etap  drążenia  tunelu,  w  ramach  którego  Zamawiający  wymaga  od  Konsultanta 

zapewnienia pełnienia obowiązków w systemie 7/24 (tj. 24 godziny przez 7 dni w tygodniu). 

Odwołujący  nie  wykazał,  aby  taki  obowiązek  miał  być  równoznaczny  z  obowiązkiem  pracy 

systemie  trzyzmianowym  i  aby  istniała  konieczność  dodatkowego  uregulowania  sposobu 

rozliczania pracy przez poszczególnych ekspertów, tym bardziej, że Zamawiający nie wymaga 

zatrudnienia 

osób wymienionych w § 19A ust. 5 na umowę o pracę. Izba przychyliła się do 

stanowiska  Zamawiającego,  iż  argumentacja  Odwołującego  wynika  z  niezrozumienia 

postanowień  SIWZ.  Zamawiający  wyjaśnił,  że  liczba  osób  Personelu  Konsultanta  będzie 

zależna  od  faktycznego  zapotrzebowania  określanego  na  podstawie  harmonogramu 

sporządzanego przez Konsultanta. Potwierdza to § 11 ust. 5 umowy, w którym wskazano, iż 

HPPK  (z  zastrzeżeniem  § 13  ust.  5 odnoszącego się do  osób  zatrudnionych na  podstawie 

umowy o pracę, w stosunku do których wymagany jest pełen etat) określa planowaną liczbę 

Personelu Konsultanta w każdym miesiącu świadczenia usług. Brak jest zatem podstaw do 

kwestionowania  stanowiska  Zamawiającego,  iż  oferent  powinien  wycenić  koszt  pełnienia 

usługi  przez  tzw.  Innych  ekspertów  (a  takim  jest  zarówno  Inspektor  nadzoru  specjalności 

inżynieryjnej    tunelowej  –  pkt.  2.2.14,  jak  i  specjalista  ds.  nadzoru  geotechnicznego  –  pkt. 

2.2.37  oraz  specjalista  ds.  nadzoru  geologicznego  w  zakresie  posadowienia  obiektów 

budowlanych 

–  pkt  2.2.38)  bez  względu  na  liczbę  osób. Wyceny  takiej  dokonuje się  wedle 

liczby dniówek i etatów wskazanych w Formularzu cenowym, natomiast liczba osób niezbędna 

na  etapie  realizacji  umowy  wynikać  będzie  z  faktycznego  zapotrzebowania  i  zostanie 

dostosowa

na przez wykonawcę do sposobu realizacji zamówienia. Zamawiający nie wskazał 

SIWZ  wymaganej  liczby  tzw.  Innych  ekspertów,  o  których  mowa  w  pkt  2.2.  Formularza 

cenowego. 

Liczba  ta  będzie  planowana  przez  Konsultanta  w  HPPK  na  każdy  miesiąc 

świadczenia  usługi,  co  wprost  wynika  z  treści  umowy.  Odwołujący  nie  tyle  nie  wykazał,  co 

nawet  nie  uprawdopodobnił,  że  przyjęty  w  umowie  sposób  rozliczeń  jest  niejednoznaczny, 

nieadekwatny czy w innych sposób narusza przepisy ustawy Pzp.  

Zarzut 14 

– § 36 ust. 16  

Izba uz

nała przedmiotowy zarzut za całkowicie nieuzasadniony. Dokonanie weryfikacji 

STWIORB  pod  kątem  jego  zgodności  z  dokumentami  SIWZ,  projektem  budowlanym 

i projektem  wykonawczym 

jest  jednym  z  podstawowych  obowiązków  Konsultanta 

przewidzianych umową i wynika wprost z § 20 ust 20 umowy. Nie budzi wątpliwości Izby, że 

w przypadku, gdy Konsultant wykryje nieprawidłowości i stwierdzi niezgodność postanowień 

STWIORB z obowiązującymi wykonawcę robót budowlanych dokumentami, to nie powinien 

zatwierdzać  STWIORB,  lecz  przekazać  poczynione  podczas  weryfikacji  zastrzeżenia 


Zamawiającemu.  Zgodnie  bowiem  z  §  20  ust.  20  umowy  przed  zatwierdzeniem  STWIORB 

Konsultant ma zaopiniować ten dokument u Zamawiającego. Obowiązkiem Konsultanta jest 

przede  wszystkim  zweryfikowanie  prawid

łowości  STWIORB,  a  nie  jego  każdorazowe 

zatwierdzenie. 

Z  tego  względu  domaganie  się  przez  Odwołującego  zagwarantowania 

Konsultantowi  narzędzi  do  wyegzekwowania  poprawnie  sporządzonych  dokumentów  od 

wykonawcy  robót  budowlanych  jest  z  perspektywy  oceny  przedmiotowego  postanowienia 

nieistotne.  Zresztą,  jak  wskazał  Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  w  Warunkach 

Kontraktu przewidziano instrumenty dające Inżynierowi możliwość powiadomienia wykonawcy 

robót  budowlanych  o  tym,  że  dany  dokument  nie  odpowiada  Kontraktowi.  Stanowiska  tego 

Odwołujący nie kwestionował.  

Nie  budzi  wątpliwości  Izby,  iż  zatwierdzenie  przez  Konsultanta  STWIORB,  który  nie 

będzie zgodny z wymaganą dokumentacją, stanowić będzie naruszenie postanowień umowy, 

które  może  nieść  daleko  idące  konsekwencje  dla  wykonywanych  na  podstawie  takiego 

STWIORB  robót  budowlanych.  Już  chociażby  z  tego  względu  sankcjonowane  naruszenia 

przez  Konsultanta  obowiązku  wynikającego  z  §  20  ust.  20  karą  umowną  można  uznać  za 

uzasadnione. 

Zamawiający – wbrew stanowisku Odwołującemu – nie karze Konsultanta za 

błędy  wykonawcy, lecz za błędy Konsultanta polegające na zatwierdzeniu STWIORB, który 

był niezgodny z dokumentacją Kontraktu. W tym miejscu należy dodać, iż w dniu 3 czerwca 

2020 r. Zamawiający doprecyzował treść § 36 ust. 16 umowy o wskazanie, że kara umowna 

będzie  mogła  być  naliczona  tylko  za  zatwierdzony  przez  Konsultanta  STWIORB,  w  którym 

znajdują  się  postanowienia  niezgodne  z  obowiązującymi  wykonawcę  dokumentami  SIWZ, 

projektem  budowlanym  i  projektem  wykonawczym, 

potwierdzając  wprost,  że  chodzi  tu  o 

sankcjonowanie  tych  przypadków  niezgodności  STWIORB  z  wymaganą  dokumentacją, 

których dojdzie do nieprawidłowego zatwierdzenia STWIORB przez Konsultanta.  

Zarzut 15 

– § 1 

W odniesieni do zarzutu 15 po pierwsze podkreślić należy, że Odwołujący kwestionuje 

definicje przyjęte przez Zamawiającego w umowie, nie wskazując jakiejkolwiek argumentacji 

mającej  na  celu  wykazanie,  że  sposób  ukształtowania  tych  definicji  świadczy  o  naruszeniu 

przepisów wskazanych w petitum odwołania. Odwołujący, podobnie jak w przypadku każdego 

z  podnoszonych  zarzutów,  pod  pretekstem  rzekomych,  w  żaden  sposób  nawet  nie 

uprawdopodobnionych, 

naruszeń prawa, podejmuje próby negocjacji postanowień umownych, 

w celu doprowadzenia do takiego ich kształtu, który dla niego byłby korzystniejszy podczas 

realizacji umowy, w przypadku udzielenia mu zamówienia. Odwołujący przy tym przeważnie 

zapomina, czy też świadomie pomija, okoliczność, że przedmiotowe zamówienie jest ściśle 

skorelowane z kontraktem głównym na roboty budowlane, których dotyczyć ma nadzór, co siłą 

rzeczy oddziaływać musi na treść postanowień umowy na nadzór. Stanowczo wskazać należy, 


że  nie  temu  służy  postępowanie  odwoławcze,  aby  rozważać  rekomendacje  zmian 

postanowień  umownych,  w stosunku  do  których  nawet  nie  podjęto  próby  wykazania 

naruszenia przepisów ustawy Pzp. 

Argumentacja 

Odwołującego o niesymetryczności definicji Dni roboczych w stosunku 

do Konsultanta i Zamawiającego nie znajduje jakiegokolwiek oparcia w realiach przedmiotowej 

inwestycji. 

Odwołujący  nie  wyjaśnia  dlaczego  czas  pracy  Urzędu  Zamawiającego  miałby 

rzekomo wpływać na wydłużenie czasu pracy Konsultanta, a wręcz uniemożliwiać prawidłowe 

skalkulowanie  oferty.  Izba  podziela  stanowisko  Zamawiającego,  iż  definicja  Dni  roboczych 

zawarta 

w § 1 umowy jest dostosowana do ról, jakie pełnią poszczególne podmioty podczas 

realizacji  umowy.  Uwzględnia  ona  okoliczność,  że  zadaniem  Konsultanta  jest  nadzór  nad 

prawidłową realizacją kontraktu głównego, tj. robót budowlanych, których realizacja wymaga 

prowadzenia prac przez sześć dni w tygodniu. Odwołujący – jak wskazano powyżej - pomija, 

że specyfiką umowy na nadzór jest konieczność dostosowania jej postanowień do wymagań 

kontraktu, który temu nadzorowi podlega. Tylko w takim przypadku możliwe jest zapewnienie 

prawidłowej realizacji robót budowlanych.   

Z  kolei  kwestionowane  definicji  D

niówki  i  Półdniówki  sprowadza  się  w  istocie  do 

stwierdzenia, że definicje te stanowią „zbyt duże nawiązanie do kodeksu pracy, podczas gdy 

nie cały Personel Konsultanta jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę”. Na rozprawie 

Odwołujący wskazał na swoje obawy, że w takiej sytuacji Personel będzie uznawał, że pracuje 

na umowy o pracę i będzie wnosił pozwy. W czym jednak należy upatrywać naruszenia prawa 

poprzez  skonstruowanie  takiej  definicji  D

niówki  i  Półdniówki  Odwołujący  nie  wytłumaczył. 

Lakoniczne  stwierdzenie,  że  „umowa  w  obecnym  kształcie  nie  pozwala  na  dostosowanie 

wynagrodzenia za nadzór do realizowanych robót budowlanych” niczego nie wyjaśnia i nic nie 

wnosi.  Kwe

stia  oceny  cech  danego  stosunku  prawnego  pod  kątem  ustalenia  czy  ma  on 

charakter  umowy  o  pracę  jest  domeną  przepisów  prawa  pracy,  a  Zamawiający  pozostawił 

wykonawcom  dowolność  kształtowania  stosunków  cywilnoprawnych  z  Personelem 

Konsultanta 

(za wyjątkiem personelu biurowego). Jedynym oczekiwaniem Zamawiającego jest 

zapewnienie  właściwego  nadzoru  i  kontroli  wykonywania  robót  w  sposób  ciągły,  co 

zagwarantować  ma  przyjęta  definicja  Dniówki  i  Półdniówki.  Propozycje  zmian  definicji 

wskazywane  przez  Odwołującego  zmierzają  w  praktyce  do  zmniejszenia  wymiaru  czasu 

wykonywania zadań przez Personel Konsultanta, w efekcie czego mogą powodować ryzyko 

niezapewnienia dostatecznej kontroli wykonywanych robót budowlanych.  

Argumentacja  Odwołującego  odnosząca  się  do  definicji  Polecenia  jest  całkowicie 

chybiona. 

Odwołujący przyjmuje nieuzasadnione założenie, że Polecenia zmierzać będą do 

rozszerzenia  zakresu  umowy,  co  nie  powinno  jednak  co  do  zasady 

mieć  miejsca,  zgodnie 

bowiem z § 26 ust. 7 Polecenia mają być wydawane zgodnie z Umową oraz co do zasady być 


sporządzane  w  formie  papierowej.  Ponadto  na  wypadek  ewentualnych  wątpliwości  umowa 

gwarantuje Odwołującemu w takiej sytuacji możliwość reakcji zgodnie z § 26 ust. 9 umowy, 

w celu ochrony jego 

interesów. Z kolei kwestionując możliwość ustnego wydawania Poleceń  

Odwołujący  oparł  się  wyłącznie  na  okoliczności  potencjalnych  trudności  dowodowych 

sytuacjach  spornych.  Jak  słusznie  jednak  zwrócił  uwagę  Zamawiający,  Polecenia  ustne 

mają być wydawane jedynie w drodze wyjątku. Potwierdza to § 26 ust. 8 umowy, w którym 

wprost  wskazano,  że  Polecenie  może  być  wydane  ustnie  lub  pocztą  elektroniczną  jedynie 

wyjątkowych  sytuacjach.  W  umowie  dodano  jednocześnie,  że  wszystkie  takie  Polecenia 

powinny  być  niezwłocznie,  lecz  nie  później  niż  w  ciągu  2  dni  roboczych,  potwierdzone  na 

pi

śmie.  W  świetle  postanowień  umownych  argumentacja  Odwołującego  o  ewentualnych 

trudnościach dowodowych i problemach z odtworzeniem treści Polecenia, nie znajduje zatem 

żadnego  oparcia.  Zmiana  definicji  Polecenia  w  sposób  proponowany  przez  Odwołującego 

prowadzić może w ocenie Izby do faktycznego utrudnienia realizacji umowy i uniemożliwienia 

Zamawiającemu  niezwłocznej  reakcji  w  sytuacjach  tego  wymagających,  w  których  ze 

względów bezpieczeństwa trzeba działać szybko.   

Zarzut 16 

– § 3 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 

Izba  ustaliła,  iż  §  3  ust.  1  umowy  został  przez  Zamawiającego  zmieniony  w  dniu 

1 czerwca  2020  r.  (zmiana  nr  8),  poprzez 

wskazanie,  iż  rozpoczęcie  świadczenia  usługi 

nastąpi  w  terminie  7  dni  od  podpisania  Umowy  (za  zgodną  wolą  stron  w  terminie 

wcześniejszym). Oznacza to, że podstawa faktyczna zarzutu 16 lit. a) na moment zamknięcia 

rozprawy uległa zmianie, co czyni jego rozpoznanie bezprzedmiotowym, jako że Zamawiający 

ustalił  datę  rozpoczęcia  świadczenia  usług  oraz  usunął  wcześniej  funkcjonujący  zwrot  „nie 

wcześniej niż,” mogący wskazywać na niedookreślenie tego terminu. Izba nie jest uprawniona 

do  oceny  zmienionej  treści  postanowienia  umownego,  ponieważ  w  tym  zakresie 

Odwołującemu  przysługiwał  odrębny  środek  ochrony  prawnej.  Jedynie  więc  na  marginesie 

Izba  wskazuje,  iż  przedstawiony  w  odwołaniu  postulat  zmiany  postanowień  umownych 

„w duchu,  który  odpowiadałby  ustawie  Pzp”  jest  o  tyle  chybiony,  że  Odwołujący  nie  podjął 

nawet próby wykazania, aby aktualne brzmienie postanowień umownych duchowi ustawy Pzp 

nie  odpowiadało.  Z kolei  rekomendacje  zmian,  o  jakie  wnioskował  Odwołujący  w  ogóle  nie 

korelowały  z  rzekomą  koniecznością  wskazania  konkretnego  terminu  rozpoczęcia 

świadczenia usług, lecz zmierzały do wprowadzenia rozwiązań mających na celu zwrot części 

kosztów  i  zwiększenie  wynagrodzenia,  których  zasadności  Odwołujący  jednak  nie 

wytłumaczył.  

Odwołujący nie przedstawił także merytorycznej argumentacji mającej potwierdzać, że 

sposób  określenia  okresu  świadczenia  usługi  wskazany  w  §  3  ust.  2  pkt  2  oraz  §  3  ust.  3 

umowy 

prowadzić będzie do nieporównywalności ofert. Odwołujący poprzestał na lakonicznym 


stwierdzeniu,  że  „będzie  to  rodzić  różne  podejście  wykonawców  na  etapie  ofertowania” 

„urąga  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp”.  Odwołujący  nie  wykazał,  aby  wobec  ustalenia  przez 

Zamawiającego minimalnego i  maksymalnego okresu świadczenia usługi, wykonawcy nie byli 

w stanie prawidłowo skalkulować oferty. Takie określenie okresu świadczenia usługi znajduje 

aprobatę w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (por. m.in. wyrok z dnia 20 stycznia 2014 

r.,  sygn.  akt  KIO  2949/13),  gdyż  zakreśla  wykonawcom  konkretne  i  jednoznaczne  ramy 

czasowe

.  W  przedmiotowym  przypadku,  mając  na  względzie  specyfikę  przedmiotowego 

zamówienia  i  uwarunkowanie  takiego  rozwiązania  wtórnym  charakterem  usługi  nadzoru 

stosunku  do  będących  przedmiotem  nadzoru  robót  budowlanych,  takie  działanie  uznać 

należy  za  dopuszczalne  i  zgodne  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  umowie  na  nadzór 

Zamawiający musi określić odpowiednie mechanizmy, które zagwarantują mu, że nadzór nad 

robotami budowlanymi nie zostanie przerwany w trakcie realizacji tych robót. Odwołujący nie 

przedstawił  jakichkolwiek  twierdzeń,  które  chociażby  uprawdopodobniłaby  brak  możliwości 

rzetelnego i por

ównywalnego oszacowania wynagrodzenia przez wykonawców ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  przy  tak  skonstruowanych  postanowieniach  umownych. 

Stanowisko Odwołującego o zbyt dużej rozpiętości okresu minimalnego i maksymalnego nie 

zostało  poparte  żadną  argumentacją.  Jak  zaś  wykazał  Zamawiający  za  pomocą  złożonych 

dowodów w postaci umów z 2014 i 2018 r., taki sposób definiowania okresu realizacji usług 

nadzoru jest 

praktyką opartą na doświadczeniu Zamawiającego i nie powodował dotychczas 

po stronie wykona

wców problemów w oszacowaniu wynagrodzenia.  

W  odniesieniu  do  postulatu  skreślenia  §  3  ust.  5  umowy,  z  którego  wynika,  że 

minimalny czas świadczenia Usługi może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego czasu 

realizacji  umowy  (zarzut  16  lit.  d)  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  uzasadnienia 

faktycznego ani prawnego, poza jednozdaniowym powołaniem się jak w przypadku § 3 ust. 3, 

na dużą rozpiętość przyjętego czasu świadczenia usługi, co jednak nie zostało poparte żadną 

konstruktywną argumentacją. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do uznania zarzutu za 

zasadny.  

Zarzut 17 

– § 4  

Stanowisko  Odwołującego  wskazane  pod  lit.  a)  zarzutu,  odnoszące  się  do 

konieczności wprowadzenia do umowy postanowień o wyrównaniu wynagrodzenia do pełnej 

wysokości  w  przypadku,  gdy  Okres  Przeglądów  i  Rozliczeń  zakończy  się  wcześniej,  nie 

zostało wyjaśnione. Odwołujący nie przedstawił żadnych argumentów mających uzasadniać 

wprowadzenie takiego uprawnienia. Ponadto, w ramach zmiany nr 23 z dnia 4 czerwca 2020 

r.,  Zamawiający  wprowadził  w  umowie  §  38  ust.  4  pkt  10  umożliwiający  dokonanie  zmiany 

umowy  w  przypadku  konieczności  skrócenia  czasu  świadczenia  usługi  w  następstwie 

skrócenia Okresu Przeglądów i Rozliczeń określonego w § 3 ust. 2 pkt 3. W postanowieniu 


tym 

wskazano  także,  że  Konsultant  będzie  uprawniony  do  otrzymania  wynagrodzenia  za 

pozycje „miesiąc” i „ryczałt” w zakresie faktycznych i dokumentowanych kosztów. Powyższa 

zmiana  czyni  rozpoznanie  omawianego  zarzutu  bezprzedmiotowym.  Dalsza  argumentacja 

przedstawiona  przez  Odwołującego  pod  lit.  a)  jest  w  ocenie  Izby  nielogiczna  w  kontekście 

postawio

nych żądań. Odwołujący  z  jednej strony  powołuje się na rzekomy  brak  możliwości 

ustalenia,  jaki  okres 

realizacji  usługi  należy  przyjąć  na  potrzeby  ofert  (minimalną  czy 

maksymaln

ą  liczbę  miesięcy),  a  z  drugiej  strony  postuluje  wprowadzenie  do  umowy 

postanowienia, zgodnie z którym „termin wskazany § 3 ust. 3 i § 4 ust. 1 umowy jest wiążący 

dla  Zamawiającego,”  podczas  gdy  §  3  ust.  3  odnosi  się  właśnie  do  minimalnego 

i maksymalnego okresu 

świadczenia usługi, który notabene jest dla Stron wiążący. Z kolei w 

§ 4 ust. 1 umowy brak jest odniesienia do jakiegokolwiek terminu, stanowisko Odwołującego 

jest zatem niezrozumiałe.  

P

ropozycja  Odwołującego  o  nieuwzględnianiu  waloryzacji  przy  ustanowieniu 

procentowego  pułapu  maksymalnej  wartości  zobowiązania  za  wykonywanie  czynności 

będących przedmiotem umowy wskazanego w § 4 ust. 2 (lit. b zarzutu) nie została w żaden 

sposób  uzasadniona,  co  uniemożliwia  merytoryczne  rozpoznanie  przedmiotowego  zarzutu 

w tym 

zakresie przez Izbę.  

Za  bezzasadne  Izba  uznała  także  stanowisko  Odwołującego  wskazane  pod  lit.  c) 

zarzutu odnoszące się do § 4 ust. 4 umowy i kwestii „zamrożenia” cen w przypadku wydłużenia 

okresu realizacji umowy czy wyczerpania maksymalnej wartości zobowiązania. Postanowienia 

§ 4 ust. 4 umowy odnoszą się do wysokości cen określonych w Formularzu cenowym, których 

oszacowania dokonuje się w oparciu o wskazany w § 3 ust. 3 okres realizacji usługi. Natomiast 

w  przypadku  konieczności  wydłużenia  maksymalnego  czasu  świadczenia  usługi 

następstwie  zmian  Czasu  na  Ukończenie  Kontraktu,  jak  i  w  przypadku  wykorzystania 

maksymalnej wartości zobowiązania, o której mowa w § 4 ust. 2 z tytułu wydłużenia czasu 

świadczenia usługi, na które powołuje się Odwołujący, Zamawiający w § 38 ust. 4 pkt 5 i 6 

umowy przewidział możliwość zmian umowy.  

Zarzut  odnoszący  się  do  propozycji  zmian  w  §  4  ust.  9  umowy  (lit.  d)  okazał  się 

bezprzedmiotowy, ponieważ w dniu 3 czerwca 2020 r. Zamawiający w ramach zmiany nr 17 

do treści SIWZ usunął postanowienie będące przedmiotem sporu, wyjaśniając, że z uwagi na 

planowany  termin  zawarcia  umowy  z  wykonawcą  robót  nie  miałby  on  zastosowania.  Na 

moment zamknięcia rozprawy, podstawa faktyczna zarzutu uległa zatem istotnej zmianie, gdyż 

kwestionowane 

postanowienie  zostało  z  umowy  wykreślone.  W  konsekwencji  brak  jest 

możliwości  dokonania  obecnie  przez  Izbę  oceny  treści  postanowienia,  którego  nie  ma  już 

umowie. Na przedmiotową czynność Odwołującemu przysługiwał odrębny środek ochrony 

prawnej.  


Zarzut 20 

– § 7 ust. 1  

W  ocenie  Izby  argumentacja  Odwołującego  w  żaden  sposób  nie  koreluje 

postawionym żądaniem. Żądanie to sprowadza się do wykreślenia z § 7 ust. 1 odniesienia 

do  rozliczenia  pozycji  ryczałtowych,  podczas  gdy  przywołane  podstawy  faktyczne  zarzutu 

pozycji ryczałtowych w ogóle nie dotyczą. Podkreślenia wymaga, iż w przypadku odwołań na 

treść  postanowień  SIWZ  ramy  postępowania  odwoławczego  zakreśla  nie  tylko  wskazanie 

konkretnych  uchybień,  ale  też  oczekiwań  Odwołującego.  Pomiędzy  stawianymi  żądaniami 

argumentacją mającą uzasadniać ich spełnienie musi zachodzić spójność, a tej spójności 

brak jest w przypadku zarzutu 20. Odwołujący odnosi się do kwestii uzależnienia płatności od 

Harmonogramu  Płatności,  który  stanowi  element  HPPK,  co  ma  prowadzić  do  utrudniania 

rozliczania  wynagrodzenia  w  okresach miesięcznych,  przy  czym  nie  postuluje jakiejkolwiek 

zmiany w zakresie, w jakim postanowienia umowy referują do HPPK. Odwołujący nie wyjaśnia 

także  dlaczego  istniejąca  regulacja  miałaby  utrudniać  rozliczanie  wynagrodzenia,  a  wręcz 

prowadzić  do  nieporównywalności  ofert.  Tak  sformułowany  zarzut  nie  może  podlegać 

uwzględnieniu. 

Zarzut 21 

– § 8 ust. 3 – 8 

Przedmiotowy  zarzut  Izba uznała za chybiony.  Odwołujący  domagał  się odstąpienia 

przez  Zamawiającego  od  warunku  ustanawiania  zabezpieczenia  płatności  zaliczkowej, 

powołując się na  dodatkowe koszty, które takie zabezpieczenie generuje oraz konieczność 

ustanowienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.  Odwołujący  nie  wyjaśnił 

jednakże,  dlaczego  warunkowanie  dokonania  płatności  zaliczkowej  od  wniesienia 

zabezpieczenia  zwrotu  tej  płatności  miałoby  naruszać  przepisy  prawa.  Stanowisko  takie 

należy uznać za całkowicie nieuzasadnione, sama ustawa Pzp daje bowiem zamawiającym 

możliwość  żądania  od  wykonawcy  wniesienia  zabezpieczenia  zaliczki  w  jednej  lub  kilku 

formach wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2 (zob. art. 151a ust. 5 ustawy Pzp), a w przypadku 

gdy 

przewidywana wartość zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy 

nakłada na zamawiających obowiązek żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki (art. 151a 

ust  6  ustawy  Pzp). 

Słusznie  także  zwrócił  uwagę  Zamawiający,  iż  wykonawca  nie  ma 

obowiązku  występowania  o  płatność  zaliczkową,  jest  ona  dokonywana  na  wniosek 

wykonawcy. 

Odwołujący nie podnosił także, aby w umowie nie określono form zabezpieczenia 

zaliczki, wysokości zabezpieczenia, sposobu jego wniesienia i zwrotu, czy też nie spełniono 

innych  wymagań  wynikających  z  art.  151a  ustawy  Pzp.  Ponadto  nie  ma  racji  Odwołujący 

twierdząc,  iż  zabezpieczenie  to  „dubluje  się”  z  zabezpieczeniem  należytego  wykonania 

umowy.  Odwołujący  nieprawidłowo  utożsamia  te  dwa  instrumenty  ochrony  interesów 

Zamawiającego,  podczas  gdy  ustawa  Pzp  mechanizmy  te  rozróżnia  i  umożliwia 

zamawiającym  ich  stosowanie,  także  kumulatywnie.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania 


umowy,  jak  sama  nazwa  wskazuje,  służy  ochronie  interesów  Zamawiającego  w  sytuacji 

nienależytego wykonania umowy, co potwierdza art. 147 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, iż 

zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  Z  kolei  zabezpieczenie  zaliczki 

ma  na  celu  jedynie  ochronę  prawidłowego 

wykorzystania środków finansowych przekazanych wykonawcom w formie zaliczki.  

Zarzut 22 

– § 9 ust. 5 i 6 

Przedmiotowy zarzut Izba uznała za nieuzasadniony. Odwołujący wskazując na to, że 

pożądane  byłoby  uregulowanie  zwrotu  kosztów  utrzymywania  zabezpieczenia  należytego 

wykonania Umowy ponad przewidziany umową okres (lit. a) omawianego zarzutu), w zasadzie 

nie  przedstawił  uzasadnienia,  poza  jednozdaniowym  odwołaniem  się  do  braku  możliwości 

przewidzenia  terminu  realizacji  robót  na  podstawie  Kontraktu.  W  ocenie  Izby  należy  mieć 

jednak na względzie okoliczność, że umowa na nadzór ma charakter wtórny w stosunku do 

umowy na roboty budowlane, a 

obowiązki Konsultanta są ściśle skorelowane z przedmiotem 

robót budowlanych i od nich zależne. Odwołujący nie przedstawił argumentacji, aby dokonanie 

wyceny  kosztów  wiążących  się  z  utrzymaniem  zabezpieczenia  było  niemożliwe  czy 

utrudnione.  Jak  zaś  zauważył  Zamawiający,  czemu  Odwołujący  nie  zaprzeczył,  koszt 

uzyskania  i  utrzymania  zabezpieczenia  powinien  zostać  uwzględniony  przez  Konsultanta 

kosztach  administracyjnych,  co  spowoduje,  że  również  w przypadku  przedłużenia  czasu 

trwania  umowy,  w  ramach  comiesięcznego  wynagrodzenie  za  koszty  administracyjne, 

wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  za  koszty  utrzymania  zabezpieczenia.  Ponadto 

przypadku  konieczności  wydłużenia  maksymalnego  czasu  świadczenia  usługi 

następstwie zmian Czasu na Ukończenie Kontraktu, Zamawiający w § 38 ust. 4 pkt 5 umowy 

przewidział możliwość zmiany umowy. 

Z kolei w kwestii postulowanej zmiany wskazanego w ust. 6 terminu dokonania zwrotu 

zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  (lit.  b)  omawianego  zarzutu),  Odwołujący 

ograniczył  argumentację  do  lakonicznego  stwierdzenia,  że  należy  skrócić  ten  okres. 

Tymczasem 

wskazany w umowie okres 30 dni jest zgodny z treścią art. 151 ust. 1 ustawy Pzp, 

trudno wiec mówić w tym wypadku, aby ustalenie terminu zwrotu zabezpieczenia na taki okres 

miało naruszać przepisy wskazane w petitum odwołania. Dalsza argumentacja wskazana w lit. 

b) zarzutu do terminu zwrotu zabezpieczenia w ogóle się nie odnosi. Odwołujący wskazał na 

uzależnienie  zwrotu  zabezpieczenia  od  możliwości  wystawienia  Ostatecznego  Świadectwa 

Płatności,  przy  czym  nie  postawił  żadnych żądań co  do  zmian  umowy  w  tym  zakresie. Jak 

wynika zaś z ust. 6 termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczyna 

swój bieg od zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zamknięcia, który to Raport – jak 

wy

jaśniał  Zamawiający  na  rozprawie  –  porządkuje  realizację  i  pozwala  ocenić  kwestię 

należytego  wykonania  umowy.  Odwołujący  był  niespójny  w  swojej  argumentacji,  gdyż  na 


rozprawie w replice sam 

wskazywał, że to właśnie Raport Zamknięcia powinien być podstawą 

zwrotu zabezpieczenia,  podczas gdy 

w świetle postanowień umowy tak w istocie jest. Z kolei 

wniosek o pozostawienie jedynie części zabezpieczenia w sytuacji, gdyby termin wystawienia 

Ostatecznego Świadectwa Płatności przedłużałby się, stanowił jedynie luźną rekomendację, 

nie  zawierającą  żadnego  uzasadnienia.  Powyższy  przykład  pokazuje,  że  Odwołujący  nie 

dołożył  należytej  staranności  przy  formułowaniu  zarzutów  odwołania,  poprzestając  na 

stanowisku przygotowanym na potrzeby zadania pytań do treści SIWZ i nie dodając do niego 

jakiejkolwiek  argumentacji  faktycznej  i  prawnej  celem  wykazania  wskazanych  w  odwołaniu 

naruszeń. Tak skonstruowany zarzut nie mógł podlegać uwzględnieniu przez Izbę.  

Zarzut 23 

– § 10 ust. 1 i 5  

Przedmiotowy  zarzut  nie  potwierdził  się.  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego 

uzasadnienia  dla  postulatu,  aby 

wprowadzić  maksymalny  termin  przekazania  kopii 

dokumentacji przez Zamawiającego. Odwołujący nie pokusił się ani o wskazanie ryzyk, jakie 

mogłyby  wiązać  się  z  nieprzekazaniem  dokumentów  dotyczących  umowy  i  Kontraktu  we 

wskazanym  przez  Odwołującego  terminie,  ani  o  wyjaśnienie  dlaczego  taki  właśnie  termin 

ryzyka  te  by  zminimalizował.  Odwołujący  ponownie  nie  przedstawił  też  jakiejkolwiek 

argumentacji  mającej  wskazywać  na  naruszenie  przepisów  prawa  wskazanych  w  petitum 

odwołania,  co  samo  w  sobie  przesądzało  o  bezzasadności  zarzutu.  Jedynie  uzupełniająco 

należy zauważyć, że stosowanie pojęć takich jak „niezwłocznie” czy „bez zbędnej zwłoki” jest 

szeroko spotykane w stosunkach cywilnoprawnych i niejed

nokrotnie było przedmiotem oceny 

Sądu  Najwyższego.  Dla  przykładu  wskazać  należy  na  wyrok  Izby  Cywilnej  SN  z  dnia  13 

grudnia 2006 r., sygn. akt II CSK 293/06, gdzie wyjaśniono, iż termin „niezwłocznie” oznacza 

termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, a także regulacje zawarte 

w art. 354 i art. 355 k.c. 

Użycie w § 10 sformułowania „bez zbędnej zwłoki” wskazuje zatem 

na potrzebę przekazania dokumentów tak szybko, jak to możliwe w okolicznościach danego 

stanu  faktycznego,  z  jednoczesnym 

obowiązkiem  działania  zgodnie  z  treścią  zobowiązania 

i w 

sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia 

społecznego,  a  jeżeli  istnieją  w  tym  zakresie  ustalone  zwyczaje  -  także  w  sposób 

odpowiadający  tym  zwyczajom  (art.  354  k.c.),  ale  również  z  obowiązkiem  dochowania 

należytej staranności określanej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności 

(art.  355  §  2  k.c.).  W  tym  stanie  rzeczy  nie  sposób  uznać,  aby  taki  sposób  określenia 

obowiązków  Zamawiającego  w  przekazaniu  dokumentacji  miał  świadczyć  o  działaniu 

niezgodnym z przepisami ustawy Pzp.  

Zarzut 24 

– § 11 ust. 6, 7, 12, 15, 19 

Przedmiotowy  zarzut  w  zakresie 

odnoszącym  się  do  ust.  6  i  7  (lit.  a)  nie  zawiera 

merytorycznego  uzasadnienia.  Odwołujący  ograniczył  swoje  stanowisko  do  lakonicznego 


stwierdzenia,  że  §  11  ust.  6  i  7  stanowi  przyzwolenie  na  autorytarne  kształtowanie  treści 

Harmonogramu  Pracy  Personelu  Konsultanta  przez  Zamawiającego  w oderwaniu  od  opisu 

przedmiotu zamówienia. Odwołujący – w oparciu o bliżej nieustalone powody – z góry zakłada, 

że  Zamawiający  miałby  kształtować  treść  Harmonogramu  Pracy  Personelu  Konsultanta 

kontrze do opisu przedmiotu zamówienia, co jest założeniem błędnym. Ponadto Odwołujący 

pomija,  że  to  Konsultant  tworzy  HPPK,  a  Zamawiający  jedynie  go  zatwierdza  i  wnioskuje 

wprowadzenie  ewentualnych  zmian,  przy  czym  w  §  11  ust.  10  wskazano  katalog 

przykładowych  okoliczności,  w  których  Zamawiający  może  o  takie  zmiany  wnioskować. 

Ponadto wniosek taki Zamawiający musi uzasadnić, a Konsultantowi zapewniono możliwość 

wniesienia  w  takiej  sytuacji  sprzeciwu  do  Dyrektora  Oddziału  GDDKiA.  W  konsekwencji 

twierdzenia  o  autorytarnym  kształtowaniu  treści  HPPK  przez  Zamawiającego  są 

nieuzasadnione na gruncie postanowień umownych.  Ponadto Odwołujący nie wyjaśnił, jakie 

znaczenie miałoby mieć złożenie przez Konsultanta „zdania odrębnego” do decyzji Dyrektora 

Oddziału  GDDKiA,  skoro  stanowisko  Konsultanta  byłoby  już  wyrażone  w treści  sprzeciwu. 

odwołaniu brak jest także jakiegokolwiek wyjaśniania  dlaczego omawiane postanowienie 

umowne miałoby świadczyć o naruszeniu przepisów prawa wskazanych w petitum odwołania.  

W odniesieniu do § 11 ust. 12 umowy (lit. b) Zamawiający dokonał w dniu 3 czerwca 

2020  r.  zmiany  (zmiana  nr  12)  wprowadzając  procedurę  odwoławczą,  o  którą  wnioskował 

Odwołujący.  W  świetle  wprowadzonej  zmiany  treści  SIWZ  powodującej,  że  na  moment 

zamknięcia  rozprawy  stan  faktyczny  stanowiący  podstawę  zarzutu  w  tym  zakresie  uległ 

istotnej zmianie, jak również wobec stanowiska Odwołującego, który na rozprawie nie popierał 

przedmiotowego  zarzutu,  jego  ocenia  stała  się  bezprzedmiotowa.  Z  kolei  zawarty 

odniesieniu do ust. 12 postulat w zakresie wydłużenia terminu realizacji zmiany do 60 dni 

oraz  wprowadzenia  enumeratywnego  katalogu  przypadków,  w  których  Zamawiający  może 

żądać zmiany osoby Inżyniera Kontraktu, nie został w ogóle uzasadniony.  

odniesieniu  do  §  11  ust.  15  i  16  (lit.  c)  Odwołujący  również  nie  przedstawił 

jakiegokolwiek  merytorycznego  uzasadnienia  dla  postulowanego  wniosku  o  wprowadzenie 

procedury  odwoławczej  od  decyzji  Kierownika  Projektu,  których  dotyczą  ww.  regulacje. 

Odwołujący nie wykazał aby takie ukształtowanie postanowień umowy w jakikolwiek sposób 

naruszało przepisy prawa, było sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego czy dobrymi 

obyczajami, zasadami współżycia społecznego. Nawet jeśli zmiany takie prowadzić miałyby 

do  przyjęcia  rozwiązań  usprawniających  realizację  zamówienia  czy  pozwalających 

zminimalizować  ryzyko  ewentualnych  sporów  kontraktowych,  to  postępowanie  odwoławcze 

nie  jest  miejscem  na  prowadzenie  negocjacji  w  tym  zakresie,  służy  ono  bowiem  eliminacji 

niezgodnych  z  ustawą  Pzp  działań  lub  zaniechań  Zamawiającego,  a  takowych  Odwołujący 

nawet nie próbował wykazać.   


Jeśli zaś chodzi o § 11 ust. 19 umowy (lit. d), to stwierdzić należy, że przedmiotowe 

postanowienie  umowne  było  już  kwestionowane  w  ramach  zarzutu  oznaczonego  nr  8. 

Zamawiający  dokonał  zmiany  tego  postanowienia  zgodnie  z  żądaniem  Odwołującego, 

Odwołujący na rozprawie – wypowiadając się w zakresie zarzutu 8 – oświadczył, że zmiana 

taka go satysfakcjonuje. 

Tym samym ocena zarzutu nr 24 d) stała się bezprzedmiotowa.  

Zarzut 25 

– § 14 ust. 1  

Zarzut 25 Izba uznała za chybiony. Odwołujący nie przedstawił żadnego uzasadnienia 

dla postulatu, aby zakres obowiązków Konsultanta w zakresie weryfikacji dokumentacji miał 

być enumeratywnie wyliczony. Odwołujący nie pokusił się o wskazanie jakichkolwiek ryzyk, 

jakie  mogłyby  wiązać  się  z  otwartym  katalogiem  obowiązków  wiążących  się  z  przeglądem 

zatwierdzaniem Dokumentów Wykonawcy. Ponadto Odwołujący nie przedstawił jakiejkolwiek 

argumentacji  mającej  wskazywać  na  potencjalne  naruszenie  przepisów  prawa.  Tak 

postawiony zarzut w praktyce nie nadawał się do merytorycznego rozpoznania.

Również w odniesieniu do obowiązków wymienionych w § 14 ust. 1 pkt 8 i 9 umowy 

Odwołujący nie wyjaśnił, dlaczego ich ustalenie miałoby przeczyć naturze stosunku prawnego 

czy  w  jakikolwiek 

sposób  naruszać  przepisy  prawa.  Izba  uznała  ponadto  za  przekonujące 

stanowisko  Zamawiającego,  który  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wyjaśnił,  dlaczego  na 

wykonawcę  nałożone  zostały  obowiązki  w  zakresie  weryfikacji  i  nadzorowania  wykonania 

Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów 

organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  rob

ót i ich opiniowania, podkreślając, że umowa na 

nadzór jest odzwierciedleniem umowy o roboty budowlane, a weryfikacja i koordynacja prac 

projektowych jest podstawowym elementem realizacji inwestycji. Odwołujący stanowiska tego 

nie  zakwestionował,  wobec  czego  brak  jest  podstaw  do  odmówienia  twierdzeniom 

Zamawiającego wiarygodności.  

Zarzut 27 

– § 17 ust. 1  

Przedmiotowy zarzut de facto 

nie zawiera merytorycznego uzasadnienia. Odwołujący 

ograniczył  swoje  stanowisko  do  wskazania  propozycji  zmian  z  uwagi  na  „autorytarne 

jednostronne  ukształtowanie”  omawianego  postanowienia,  a  rekomendacje  tłumaczył  zbyt 

szerokim  zakresem  użytych  pojęć  i  koniecznością  wyjaśnienia,  co  Zamawiający  przez  nie 

rozumie.  Odwołujący  nie  podjął  jakiejkolwiek  próby  wykazania  dlaczego  omawiane 

postanowienie  umowne  miałoby  świadczyć  o  naruszeniu  przepisów  prawa  wskazanych 

petitum 

odwołania. Odwołujący nawet nie odniósł się do tego, jakie skutki dla wykonawców 

może mieć tak ukształtowana treść postanowień umownych, czy to pod kątem kalkulacji oferty 

czy  potencjalnej  realizacji  zamówienia.  Stanowisko  Odwołującego  zawiera  wyłącznie 

rekomendacje  co  do  doprecyzowania  warunków  realizacji  zamówienia  czy  ich  modyfikacji 


sposób,  który  będzie  bardziej  optymalny  dla  Odwołującego,  co  samo  w  sobie  przesądza 

bezzasadności  zarzutu.  Okoliczność,  że  Odwołujący  zmierza  do  ukształtowania 

postanowień  umownych  w  sposób  dla  siebie  dogodny  potwierdza  fakt,  że  przedstawione 

propozycje zmian, w szczególności w zakresie terminów na sporządzenie protokołów spotkań 

czy  nierozpatrywania na  bieżąco  roszczeń  przejściowych,  są  oderwane od  nadzorowanego 

kontraktu na roboty budowlane, co wykazał Zamawiający. Tymczasem, jak podkreślano już 

powyżej,  postępowanie  odwoławcze  nie  służy  negocjacji  warunków  kontraktowych,  lecz 

konwalidacji sprzecznych z ustawą działań lub zaniechań Zamawiającego.  

Zarzut 29 

– § 20 ust. 6 i 7 

Izba uznała przedmiotowy zarzut za bezzasadny. Odwołujący nie wyjaśnił, dlaczego 

opis  przedmiotu  zamówienia  miałby  być  wykonany  niezgodnie  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Zgodnie  z  tym  przepisem  p

rzedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Odwołujący 

nie wskazuje, aby brzmienie § 20 ust. 6-7 umowy było niejednoznaczne czy niezrozumiałe, 

jedynie domaga się wykreślenia obowiązku dotyczącego zlecania badań nieprzewidzianych 

w  Specyfikacjach  Technicznych.  Jest  to  o  tyle  niezrozumiałe,  że  §  20  ust.  6  odnosi  się  do 

zgodności  formy,  rodzaju  zlecanych  badań  i  sposobu  pobierania  próbek  z  normami 

wskazanymi  w  Specyfikacjach  Technicznych,  a  nie  do  zlecania  badań  nieprzewidzianych 

Kontrakcie.  Sporne  postanowienie  wskazuje  jedynie,  że  gdyby  norm  takich  nie  było 

Specyfikacjach  Technicznych,  to  forma,  rodzaj  badań,  sposób  pobierania  próbek  będzie 

uzgadniany  z  Zamawiającym.  Odwołujący  nie  wyjaśnił  dlaczego  tak  ukształtowane 

postanowienie w jakikolwiek sposób mogłoby naruszać przepisy ustawy Pzp.  

Z k

olei domaganie się przez Odwołującego wskazania zasad partycypacji w kosztach 

badań kontrolnych i dodatkowych nie znajduje żadnego uzasadnienia, jako że postanowienia 

umowy  regulują kwestię  ponoszenia kosztów  przeprowadzenia badań.  §  20  ust.  13  umowy 

odnos

i  się  do  kosztów  badań  i  pomiarów  kontrolnych  i  akceptacyjnych  zleconych  przez 

Konsultanta  do  Laboratorium  Zamawiającego  lub  laboratorium  wskazanego  przez 

Zamawiającego,  wskazując  wprost,  że koszty  tych  badań  i  pomiarów  ponosi  Zamawiający. 

kolei  do  badań  dodatkowych,  na  które  wskazywał  Odwołujący,  odnosi  się    § 20  ust.  14 

umowy, z którego wynika, że Konsultant nie ponosi kosztów badań pomiarów wykonywanych 

przez specjalistyczne, niezależne laboratoria, a jedynie przygotowuje procedurę zlecenia tych 

badań. Umowa w żadnym miejscu nie wskazuje, aby koszty badań i pomiarów wykonywanych 

czy  to  przez  laboratoria  Zamawiającego,  laboratoria  wskazane  przez  Zamawiającego  czy 

niezależne, specjalistyczne laboratorium uzgodnione przez Strony, miałby ponosić Konsultant. 

Powyższe stanowisko potwierdził Zamawiający na rozprawie. 


Zarzut 30 

– § 20 ust. 9 i 12  

W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, aby sposób ukształtowania treści § 20 ust. 9 

12  umowy  miał  prowadzić  do  braku  możliwości  oszacowania  kosztów  związanych 

z pobi

eraniem,  pakowaniem  i  transportem  próbek  do  laboratorium  Zamawiającego 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy próbkę pobierałby Konsultant. Stanowisko 

Zamawiającego  przedstawione  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  iż  zgodnie  z  postanowieniami 

umowy  co  do  z

asady  pobieranie  próbek  będzie  miało  miejsce  przez  przedstawicieli 

Laboratorium  Zamawiającego,  a  jedynie  w  wyjątkowych  przypadkach  przez  Konsultanta, 

znajduje  potwierdzenie  w  §  20  ust.  9  umowy.  Izba  uznała  za  wiarygodne  stanowisko 

Zamawiającego,  który  wskazywał,  że  koszty  generowane  z  tego  tytułu  będą  stosunkowo 

niewielkie, w związku z niewielką odległością inwestycji od Laboratorium Zamawiającego i nie 

ma

ją  większego  wpływu  na  kształtowanie  ofert.  Odwołujący  powyższych  twierdzeń  nie 

zakwestionował,  wobec  czego  brak  było  podstaw  do  odmówienia  im  wiarygodności.  Izba 

podziela  także  stanowisko  Zamawiającego,  iż  Konsultant  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia, będący wszak profesjonalistą legitymującym się dużym doświadczeniem (czego 

wymaga warunek udziału w postępowaniu), jest w stanie oszacować możliwość wystąpienia 

szczególnie  uzasadnionych  przypadków,  kiedy  to  on  (jego  pracownicy),  a  nie  pracownicy 

Laboratorium  Zamawiającego  będą  pobierać  próbkę,  oszacować  wiążące  się  z  tym 

potencjalne koszty 

i uwzględnić je w cenie oferty. W ocenie Izby eliminacja z treści § 20 ust. 9 

umowy 

sformułowania  „w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach”,  mimo  jego  pewnej 

niedookreśloności,  prowadzić  mogłoby  wręcz  do  utrudnienia  realizacji  umowy,  chociażby 

sytuacjach  kiedy  wystąpiłaby  konieczność  niezwłocznego,  pilnego  pobrania  próbki  przy 

braku obecności przedstawicieli Laboratorium Zamawiającego na terenie budowy. 

Zarzut 31 

– § 25 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 

Izba  uznała  zarzut  za  bezzasadny.  Odwołujący  w  zakresie  żadnego  z  aspektów 

objętych lit. a) – c) zarzutu, nie przedstawił jakiejkolwiek argumentacji mającej wskazywać na 

potencjalne naruszenie przepisów wskazanych w petitum odwołania. Odwołujący nie odniósł 

się także do stanowiska Zamawiającego przedstawionego w odpowiedzi na odwołanie, a na 

rozprawie  pominął  przedmiotowy  zarzut.  Tym  samym  Izba  nie  miała  podstaw  do  poddania 

wątpliwość argumentacji Zamawiającego przedstawionej w odpowiedzi na odwołanie, w tym 

w  zakresie  lit.  a) 

co  do  możliwości  oszacowania  kosztów  sprawdzenia  polis  przez  brokera 

ubezpieczeniowego  i  ich  uwzględnienia  w  cenie  oferty.  Za  niezrozumiałe  i  niekorelujące 

postawionym  żądaniem  Izba  uznała  twierdzenia  Odwołującego  o  braku  sprecyzowania 

procedury weryfikacji ubezpieczenia Kontraktów, Odwołujący nie przedstawił w tym zakresie 

żadnej szerszej argumentacji, a proponowana zmiana treści SIWZ do powyższej kwestii się 

nie odnosiła.  


Również  w  zakresie obowiązku  udziału  w  udostępnieniu  informacji  publicznej  (lit.  b) 

zarzutu) 

Odwołujący  nie  skorelował  swojego  stanowiska  z  wysuwanym  żądaniem,  z  jednej 

strony  wskazywał  bowiem  na  brak  sprecyzowania  tego  obowiązku  (czyli  nie  kwestionował 

samego obowiązku,  lecz  jego niedookreślenie), a z  drugiej  strony  domagał  się wykreślenia 

tego obowiązku z umowy, a nie jego sprecyzowania. Izba zgodziła się także z Zamawiającym, 

iż  z  przedmiotowego  postanowienia  umownego  nie  wynika  obowiązek  zastępowania 

Zamawiającego  w  udzielaniu  informacji  publicznej,  lecz  obowiązek,  aby  Konsultant  –  jako 

podmiot  posiadający  szczególną  wiedzę  i  informacje  związane  z  realizacją  inwestycji  -  na 

wniosek  Zamawiającego,  udzielił  mu  wsparcia  w  przygotowaniu  odpowiedzi.  Nie  sposób 

uznać, aby tak ukształtowane postanowienia umowne w jakikolwiek sposób naruszać miały 

przepisy  ustawy  Pzp,  w  tym  wskazywany  art.  29  ust

.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  w  żaden 

sposób nie zakwestionował zresztą stanowiska Zamawiającego i nie przedstawił argumentacji, 

aby oszacowanie wynagrodzenia wiążącego się z koniecznością realizacji takiego obowiązku 

nie było możliwe.  

Za niezasadne uznać należy także stanowisko Odwołującego odnoszące się do § 25 

ust.  1  pkt  5  umowy  (lit.  c)  zarzutu).  W  ocenie  Izby  brak  jest  podstaw  do  kwestionowania 

precyzyjności  czy  jednoznaczności  ww.  postanowienia.  Wykonawcy  ubiegający  się 

udzielenie zamówienia, jako profesjonaliści w branży, której dotyczy zamówienie, powinni 

oceniać treść nakładanych na nich obowiązków umownych z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru ich działalności i specyfiki tej działalności. Nie budzi wątpliwości Izby, iż Odwołujący 

jako profesjonalista, 

jest świadomy jakiego rodzaju dokumenty, o jakiej specyfice i poziomie 

skomplikowania,  mogą  być  przedmiotem  tłumaczenia  w  trakcie  realizacji  zamówienia. 

Zamawiający określił w umowie konkretny zakres tłumaczeń poprzez wskazanie maksymalnej 

miesięcznej  liczby  wyrazów.  Nie  sposób  uznać,  aby  przy  tak  ukształtowanej  treści  §  25 

wykonawcy nie byli  w stanie określić wiążących się z tłumaczeniami kosztów  i zawrzeć ich 

kosztach  administracyjnych.  Odwołujący  powyższej  okoliczności  nie  wykazał, 

jednocześnie  nie  kwestionował  także  stanowiska  Zamawiającego  przedstawionego 

odpowiedzi na odwołanie, tym samym nie sposób przyznać racji jego twierdzeniom.  

Zarzut 32 

– § 32 ust. 1  

Izba uznała przedmiotowy zarzut za niewykazany. Odwołujący nie pokusił się nawet 

wyjaśnienie,  dlaczego  w  jego  ocenie  uregulowanie  odpowiedzialności  Konsultanta 

wskazane w § 32 ust. 1 umowy stanowi zmianę zakresu odpowiedzialności względem zasad 

określonych  w  kodeksie  cywilnym,  do  których  odwołania  się  domagał.  Odwołujący  wskazał 

jedyn

ie,  że  jego  odpowiedzialność  powinna  wynikać  z  realizacji  obowiązków  umownych, 

przecież do tego właśnie odnosi się § 32 ust. 1 – jest w nim mowa o szkodach wynikłych 

niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Konsultanta z jego zobowiązań. Z kolei 


p

owoływanie  się  na  okoliczność,  że  Konsultant  powinien  mieć  w  umowie  określony  limit 

odpowiedzialności  za  szkodę  jest  niespójne  z  jego  postulatem  uregulowania 

odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, skoro 

kodeks  cywilny  wprowadza 

odpowiedzialność  za  normalne  następstwa  działania  lub 

zaniechania, z którego szkoda wynikła, do pełnej wysokości szkody, z uwzględnieniem strat 

oraz  utraconych  korzyści  (por.  art.  361  §  1  k.c.).  Limity  odpowiedzialności  mogą  być 

uzasadnion

e  w  przypadku  określania  wysokości  ewentualnych  zobowiązań  z  tytułu  kar 

umownych 

i taki limit Zamawiający określił w § 36 ust. 18 umowy. Natomiast  nawet kodeks 

cywilny

, w ramach zasady swobody umów, daje stronom umowy w takim wypadku możliwość 

zastrzeżenia  w  umowie  uprawnienia  do  żądania  odszkodowania  przenoszącego  wysokość 

zastrzeżonej kary do wysokości poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). Słusznie zauważył także 

Zamawiający,  że  uregulowania  wskazane  w  §  32  ust.  1  umowy  odnoszą  się  zarówno  do 

odpowiedzi

alności kontraktowej, jak i deliktowej, odpowiedzialność kontraktowa co do zasady 

nie  wyłącza  bowiem  odpowiedzialności  deliktowej  za  wyrządzoną  szkodę  (art.  443  k.c.). 

Ponadto w § 32 ust. 2 umowy Zamawiający wprost wyłączył odpowiedzialność Konsultanta 

w p

rzypadkach, kiedy roszczenia, straty czy szkody powstały z wyłącznej winy Zamawiającego 

lub zostały spowodowane przypadkami siły wyższej. W świetle powyższego trudno uznać, aby 

zakres odpowiedzialności wskazany w § 32 umowy miał naruszać jakiekolwiek obowiązujące 

przepisy czy zasady współżycia społecznego, czy też być sprzeczny z naturą przedmiotowego 

stosunku  prawnego.  W ocenie  Izby 

Odwołujący  nawet  nie  uprawdopodobnił,  aby  sposób 

ukształtowania  odpowiedzialności  za  szkodę  przedstawiony  w  §  32  ust.  1  umowy  miał 

prowadzić do nadmiernego, nieuzasadnionego określenia jego odpowiedzialności za szkody 

powstałe  z  niewywiązania  się  lub  nienależytego  wywiązania  się  Konsultanta  z  jego 

zobowiązań.  Nie  wyjaśnił  także w  żaden  sposób,  jak  takie uregulowanie odpowiedzialności 

miałoby przekładać się na brak możliwości oceny ryzyka i nieporównywalność ofert.  

Zarzut 33 

– § 33 ust. 1-4 i 8 

Przedmiotowy  zarzut  nie  został  przez  Odwołującego  udowodniony.  Argumentacja 

przedstawiona  w  odwołaniu  sprowadzała  się  jedynie  do  wskazania,  że  wymóg  posiadania 

przez  okres  realizacji  umowy  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  jest  zbędny 

kosztowny. Odwołujący nie przedstawił jakichkolwiek dowodów, które uwiarygadniałyby jego 

stanowisko, w tym chociażby wyliczeń co do kosztów, jakie wiązać się będą z wykupieniem 

ubezpieczenia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Ponadto sam fakt, że zawarcie 

umowy  ubezpieczenia  OC  może  być  kosztowne,  w  żaden  sposób  nie  świadczy  o  tym,  że 

wymaganie posiadania takiego ubezpieczenia nie jest uzasadnione czy jest nadmierne, koszty 

utrzymania takiego ubezpieczenia wykonawca powinien wliczyć w cenę oferty. Podnoszona 

na rozprawie możliwość wzrostu kosztów składki w okresie trwania umowy, której nie da się 


przewidzieć,  nie została wskazana w  treści  odwołania,  wobec czego stanowi  argumentację 

spóźnioną. Odwołujący nie wyjaśnił także w ogóle dlaczego zakres ubezpieczenia wskazany 

w ust. 1-

4 miałby powodować trudności w uzyskaniu ubezpieczenia o takich parametrach, nie 

przedstawił także jakichkolwiek dowodów mających tę okoliczność wykazać. Odwołujący nie 

wskaz

ał  także,  określenie  jakiego  zakresu  ubezpieczenia  OC  pozwoliłoby  wyeliminować  te 

trudności,  a  byłoby  adekwatne  do  przedmiotu  zamówienia,  nie  zaproponował  stosownej 

zmiany  tego  zakresu,  która  złagodziłaby  postawiony  wymóg.  Przedstawione  w  odwołaniu 

żądanie  wykreślenia  §  33  ust.  2  jest  żądaniem  nieakceptowalnym,  ponieważ  jego 

uwzględnienie  spowodowałoby,  iż  zakres  wymaganego  ubezpieczenia  nie  zostałby 

precyzyjnie 

określony, co z kolei rodziłoby dowolność po stronie wykonawców, a ryzyko dla 

interesów Zamawiającego.  

Z kolei 

postulat wprowadzenia do ust. 8 mechanizmu zwrotu przez Zamawiającego na 

rzecz  Konsultanta  kosztów  utrzymania  ubezpieczenia  w  wydłużonym  okresie  realizacji  lub 

w przypadku,  gdy  realiz

acja  umowy  nie  będzie  mogła  rozpocząć  się  w  pierwotnie 

zaplanowanym  terminie,  nie  został  przez  Odwołującego  w  ogóle  uzasadniony.  Odwołujący 

jedynie wskazał, że Zamawiający pominął obowiązek zwrotu kosztów na rzecz Konsultanta, 

nie wyjaśnił jednak w żaden sposób dlaczego taki obowiązek powinien znaleźć się w umowie. 

Izba  nie może domniemywać treści, których w  odwołaniu nie  wskazano i  za Odwołującego 

wskazywać  należytą  argumentację.  Słusznie  także  zauważył  Zamawiający,  iż  wykonawca 

uwzględniając  koszt  uzyskania  i  utrzymania  zabezpieczenia  w  kosztach  administracyjnych, 

również  w przypadku  przedłużenia  czasu  trwania  umowy  otrzyma  comiesięczne 

wynagrodzenie za koszty administracyjne, a więc także za koszty utrzymania ubezpieczenia. 

Odwołujący do powyższych twierdzeń się nie odniósł. .  

Zarzut 34 

– § 35 ust. 7  

Izba  uznała  zarzut  za  bezzasadny.  Również  w  tym  przypadku  Odwołujący  nie 

przedstawił uzasadnienia, dlaczego przedmiotowe postanowienie umowne należy uznać za 

naruszające wskazane w petitum  przepisy prawa. Odwołujący poprzestał na wskazaniu, że 

wymaganie  „jest  nadmierne”  i  „może  ograniczać  prawo  strony  do  wypowiedzenia  umowy 

ważnych  powodów.”  Nie  wyjaśnił  dlaczego  wskazany  okres  trwania  siły  wyższej 

uprawniający  do  wypowiedzenia  umowy  miałby  być  nadmierny  ani  dlaczego  nadmierna 

miałaby  być  długość  okresu  wypowiedzenia  w  takim  przypadku,  nie  wskazał  jakichkolwiek 

ryzyk  dla  wykonawcy,  z  którymi  mogłaby  się  wiązać  taka  sytuacja.  Z  kolei  Zamawiający 

wyjaśnił,  że  taka  długość  ww.  okresów  uzasadniona  jest  ważnym  interesem  społecznym, 

specyfiką  i  zakresem  zadań  oraz  wysokością  kosztów,  jakie  Zamawiający  mógłby 

ponieść   z uwagi  na  roszczenia  związane  z  brakiem  właściwego  nadzoru  nad  tak  trudnym 

zadaniem, jak budowa ponad 2-

kilometrowego tunelu. Odwołujący do powyższego stanowiska 


się nie odniósł, wobec czego brak jest podstaw, aby twierdzeniom Zamawiającego odmówić 

wiarygodności. Również stanowisko Odwołującego, że ww. postanowienie umowne miałoby 

ograniczać  możliwość  wypowiedzenia  umowy  z  ważnych  powodów  nie  zostało  poparte 

jakąkolwiek argumentacją, co czyni je nieuzasadnionym. 

Zarzut 35 i 36 

– § 36 ust. 2, ust. 3 -10, ust. 15 oraz ust. 18 

W odniesieniu do kary umownej określonej w § 36 ust. 2 umowy (zarzut 35) Izba miała 

na  względzie,  że  Zamawiający  zmodyfikował  przedmiotowe  postanowienie,  w sposób  który 

miał wpływ na ocenę omawianego zarzutu. Zamawiający w dniu 3 czerwca 2020 r. wprowadził 

zmiany w § 36 ust. 2, w ramach których doprecyzował sytuacje, w których  niewykonanie lub 

nienależyte  wykonanie,  może  rodzić  odpowiedzialność  Konsultanta  z  tytułu  kar  umownych 

(m.in. poprzez usunięcie sformułowań „w szczególności”). Zmiany te nie mogły zostać przez 

Izbę  pominięte  podczas  rozstrzygnięcia,  spowodowały  one  bowiem,  iż  w  dacie  orzekania 

istotnej 

zmianie uległ stan faktyczny, który był podstawą omawianego zarzutu. Okolicznością, 

na  której  Odwołujący  oparł  zarzut  był  brak  sprecyzowania  katalogu  przypadków,  w  których 

Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia  od  Konsultanta  zapłaty  kary  umownej, 

tymczasem  dokonane  zmiany 

precyzują  te  przypadki.  Na  czynność  Zamawiającego 

polegającą na zmianie § 36 ust. 2 umowy Odwołującemu przysługiwał odrębny środek ochrony 

prawnej, wobec czego Izba nie jest uprawniona do dokonywania jego oceny.  

Uzupełniająco  należy  wskazać,  że  również  w  tym  przypadku  Odwołujący  nie 

przedstawił  merytorycznej  argumentacji  mającej  świadczyć  o  zasadności  zarzucanego 

naruszenia, a postawione żądanie wykreślenia przedmiotowego postanowienia nie korelowało 

z  argumentacją  o  braku  sprecyzowania  obowiązków,  których  niewykonanie  lub  nienależyte 

wykonanie, może rodzić odpowiedzialność z tytułu kar umownych (Odwołujący nie domagał 

się  ich  sprecyzowania).  Natomiast  za  nieuzasadnione  uznać  należy  prezentowane  przez 

Odwołującego na rozprawie stanowisko jakoby Zamawiający dodać miał nową, bardzo wysoką 

karę.  W  istocie  jest  wręcz  przeciwnie  –  Zamawiający  wprowadzoną  zmianą  zmniejszył 

wysokość kary umownej z 20 000 zł do 5 000 zł w przypadku wskazanym aktualnie w § 36 ust. 

2  pkt  3  umowy,  tj.  w  przypadku  podjęcia  czynności  bez  uzyskania  zatwierdzenia 

Zamawiającego w sytuacji, gdy umowa przewiduje taką konieczność. Pierwotnie ustalony § 

36  ust.  2  pkt  1  umowy  obejmował  bowiem  zarówno  sytuacje  podjęcia  bez  zatwierdzenia 

zobowiązań (w tym finansowych, o których stanowi § 36 ust. 2 pkt 1 umowy w zmienionym 

brzmieniu), jak i czynności (których obecnie dotyczy § 36 ust. 2 pkt 3 umowy).  

Odnosząc  się  do  argumentacji  wskazanej  w  zarzucie  36,  Izba  stwierdziła,  iż 

Odwołujący nie wykazał, aby wysokość kar umownych określonych w ust. 3-10 i 15 miała być 

rażąco  wygórowana.  Odwołujący  nie  przedstawił  jakichkolwiek  wyliczeń,  które  miałyby 

uzasadniać  twierdzenia  o  możliwości  zaistnienia  rażącej  straty  po  stronie  wykonawcy  czy 


wskazywać na  nieproporcjonalność  tych kar  w  stosunku do  wagi  ewentualnego naruszenia 

obowiązków  umownych.  Odwołujący  nie  odniósł  się  nawet  do  poszczególnych  kar 

wymienionych w § 36, poprzestając na ogólnym i gołosłownym stwierdzeniu o ich rażącym 

wygórowaniu. W odwołaniu nie przedstawiono także propozycji wartości, do jakich wysokość 

kar umownych miałaby zostać obniżona, a jedynie propozycję obniżenia łącznego limitu kar 

umownych  wskazanego  w  ust.  18  z  20%  wartości  wynagrodzenia  brutto  do  20%  wartości 

wynagrodzenia  netto,  która  to  wartość  i  tak,  w  ocenie  Izby,  ustalona  została  przez 

Zamawiającego na racjonalnym poziomie. Odwołujący nie uzasadnił również w żaden sposób 

przedstawionych  propozycji  zmian  w  treści  ust.  §  36  ust.  7,  9  i  10,  wobec  czego  brak  jest 

możliwości  merytorycznego  odniesienia  się  przez  Izbę  do  tej  kwestii.  O  braku  dochowania 

należytej  staranności  przez  Odwołującego  świadczy  również  fakt,  że  postulował  on 

wprowadzenie  w  ust.  9  obowiązku  zapłaty  przez  Zamawiającego  kary  umownej  na  rzecz  

Konsultanta w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu 

w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1,  podczas  gdy  takie 

właśnie postanowienie zostało przewidziane w § 36 ust. 8 umowy.  

Zarzut 38 

– § 41 ust. 3  

Przedmiotowy  zarzut  nie  zawiera  żadnego  uzasadnienia  poza  wskazaniem  na 

„autorytarne i jednostronne oraz nieprecyzyjne sformułowanie treści umowy”. Odwołujący nie 

wskazuje  dlaczego  katalog  ważnych  powodów  wypowiedzenia  umowy  powinien  mieć 

charakter enumeratywny, nie mówiąc już o podjęciu jakiejkolwiek próby wykazania dlaczego 

om

awiane  postanowienie  umowne  miałoby  świadczyć  o  naruszeniu  przepisów  prawa 

wskazanych  w  petitum 

odwołania.  Przedstawione  przez  Odwołującego  propozycje 

uzupełnienia  §  41  ust.  3  nie  zostały  w  żaden  sposób  umotywowane.  Konstrukcja  zarzutu 

sprowadza  się  do  przywołania  dotychczasowego  brzmienia  § 41  ust.  3  umowy  i  propozycji 

jego  zmiany,  bez  przedstawienia  jakichkolwiek  merytorycznych  i  konstruktywnych 

argumentów.  W  tym  stanie  rzeczy  –  wobec  braku  uzasadnienia  –  nie  ma  możliwości 

merytorycznego rozpoznania zarzu

tu. Izba nie może domniemywać, co Odwołujący miał na 

myśli kwestionując dane postanowienie umowne i za niego formułować stanowiska. Ponadto 

ponownie  wskazać  należy,  że  postępowanie  odwoławcze  nie  służy  negocjacji  warunków 

kontraktowych.  Skoro  Odwołujący  wiązał  sposób  ukształtowania  treści  §  41  ust.  3  umowy 

naruszeniem przepisów prawa, to powinien wyjaśnić z czego to naruszenie prawa wywodzi. 

Sama  okoliczność,  że  postanowienia  umowne  prowadzą  do  uprzywilejowania  pozycji 

Zamawiającego względem wykonawcy o naruszeniu prawa jeszcze nie świadczy.  

Mając  na  uwadze  wszystko  powyższe  Izba  uznała,  że  odwołanie  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie i na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie art.  192  ust. 9 i  10  ustawy  Pzp oraz  § 5 ust.  3  pkt  1 w  zw.  z  § 3 pkt  1  i  2 lit. b 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 
 
  

……………………………….……… 

……………………………….……… 


wiper-pixel