KIO 968/20 POSTANOWIENIE dnia 20 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 968/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący: 

Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  20  maja  2020  r.,  

w Warszawie, odwołania wniesionego w dniu 4 maja 2020 r. przez wykonawcę 

Eco Riders 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Miasto Bielsko-

Biała   

przy udziale wykonawcy A. P. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Arek 

Bike  Camp  A.  P. 

z  siedzibą  w  Ustroniu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

odrzuca odwołanie, 

kosztami 

postępowania 

obciąża 

Eco 

Riders 

Spółkę 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego 

kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy) 

uiszczoną  przez  Eco  Riders  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  tytułem 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1

843  z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. 

Przewodniczący:  ……………………………… Sygn. akt KIO 968/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Miasto  Bielsko-Biała  prowadzi  postępowanie  na  „utrzymanie  górskich  tras 

rowerowych  kompleksu  Enduro  Trails  Bielsko-

Biała  w  sezonie  rowerowym  2020  r.”  na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 

z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

1  kwietnia  2020  r.  pod  numerem  526613

.  Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty 

określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

29  kwietnia  2020 

r.  Zamawiający,  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  powiadomił 

odwołującego  –  Eco  Riders  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej, za którą uznano ofertę przystępującego A. P. prowadzącego działalność 

gospodar

czą pod nazwą Arek Bike Camp A. P. .  

4  maja  2020 

r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

załączając  do  odwołania  kopię  potwierdzenia  nadania  do  zamawiającego  kopii  odwołania 

listem  poleconym,  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej,  opatrzoną  stemplem  pocztowym  z 

datą  4  maja  2020  r.  Do  odwołania  nie  załączono  dowodu  przekazania  kopii  odwołania 

Zamawiającemu w inny sposób.  

Zgodnie  z  art.  180  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odwołanie  wnosi  się  

w  terminie  5  d

ni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej 

podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane  w  sposób  określony  w  art.  180  ust.  5 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku 

gdy  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Tym samym termin na wniesienie odwołania upłynął 4 maja 2020 r. 

Zgodnie  z  art.  180  ust.  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

odwołujący  przesyła  kopię 

od

wołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed  upływem  tego  terminu.  Domniemywa  się,  iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 

jeżeli  przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  przy  użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.


W  piśmie  z  8  maja  2020  r.  Zamawiający  oświadczył,  że  kopię  odwołania  otrzymał  5  maja 

2020 r., w związku z czym termin, o którym mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

nie  został  dochowany.  Oświadczenie  zostało  złożone  z  upoważniania 

Prezydenta Miasta Bielsko-

Biała przez P. K. Zastępcę Prezydenta.  

Ze względu na fakt, iż do odwołania została załączona jedynie kopia potwierdzenia nadania 

do  Z

amawiającego  kopii  odwołania  listem  poleconym,  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej, 

opatrzona stemplem pocztowym z 

datą 4 maja 2020 r., a nie załączono dowodu przekazania 

kopii  odwołania  Zamawiającemu  w  inny  sposób,  Izba  nie  znalazła  podstaw  do 

kwestionowania oświadczenia Zamawiającego, że nie otrzymał kopii odwołania przed dniem 

5 maja 2020 r., a tym samym 

– nie był w stanie zapoznać się z treścią odwołania w terminie 

wskazanym  w  art.  180  ust.  5  ust

awy  Prawo  zamówień  publicznych,  tj. 

upływem  terminu  do 

wniesienia odwołania, czyli 

do 4 maja 2020 r. włącznie.  

W  związku  z  powyższym  Izba  stwierdziła,  że  odwołanie  podlega  odrzuceniu  na  podstawie 

art.  189  ust.  2  pkt  7  us

tawy  Prawo  zamówień  publicznych,  który  stanowi,  że  Izba  odrzuca 

odwołanie  (tj.  zobowiązana  jest  odrzucić  odwołanie),  jeżeli  stwierdzi,  że  odwołujący  nie 

przesłał zamawiającemu kopii odwołania zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji odwołanie odrzucając.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

1,  §  3  i  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uw

zględniając wpis w wysokości 7.500 złotych. 

Przewodniczący:  ……………………………… 


wiper-pixel