KIO 965/20 POSTANOWIENIE dnia 20 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

KIO 965/20 

Sygn. akt: KIO 965/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia  20 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  20  maja  2020  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez 

wykonawcę Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa,                                 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg 

i Komunikacji w Kaliszu, 

ul. Złota 43, 62-800 Kalisz 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Budimex  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204  Warszawa,  kwoty  20  000

,00  zł  (słownie: 

dwadzieścia tysięcy pięćset złotych zero groszy), tytułem uiszczonego wpisu. 

 
 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu. 

Przewodniczący: 

……..…....………………………


KIO 965/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający - Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 

43, 62-800 Kalisz, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, 

postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku 

od  „Rogatki”  do  granicy  miasta  Kalisza  –  etap  I”,  numer  referencyjny:  ZP.271.1.4.2020. 

Ogłoszenie o  zamówieniu zostało opublikowane  w  Dzienniku Urzędowym  Unii  Europejskiej      

w dniu 22.04.2020 r. nr 2020/S 079-185721.                  

W  postępowaniu  tym  wykonawca  Budimex  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204 

Warszawa 

złożył odwołanie, w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 647, art. 654, 

art. 656 § 1, art. 353

i art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.),  zwanej  dalej 

„ustawą  Pzp”,  poprzez  ukształtowanie  w  projekcie  umowy  określonych  warunków  odbioru 

robót budowlanych w sposób sprzeczny z tymi przepisami, w zakresie w jakim zamawiający 

będzie uprawniony do odmówienia odbioru robót budowlanych do czasu  usunięcia ich wad 

przez  w

ykonawcę  także  wtedy,  kiedy  roboty  te  będą  dotknięte  wadami  nadającymi  się  do 

usunięcia.  W  związku  z  powyższym  odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu 

dokonania odpowiedniej zmiany treści projektu umowy.  

Żaden wykonawca nie przystąpił do postępowania odwoławczego.  

Pismem  z  dnia  19  maja  2020 

r.  zamawiający  przekazał  Prezesowi  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, zgodnie z którą uwzględnił odwołanie w całości.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  w  przy

padku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił                        

w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji. 


KIO 965/20 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  w  oparciu  o  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.                     

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów                        

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel