KIO 96/20 WYROK dnia 31 stycznia 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

KIO 96/20 

Sygn. akt: KIO 96/20 

WYROK 

 z dnia 31 stycznia 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Od

woławczej  w  dniu    17  stycznia  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  w  składzie:    Control 

Process  S.A.  (lider),  STC  Power  S.r.l.  oraz  Control  Process  EPC2  Sp.  z  o.o

.  z  siedzibą 

dla lidera: ul. Obro

ńców Modlina 16, 30-733 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez 

Zespół  Elektrociepłowni  Wrocławskich  Kogeneracja  S.A.,  ul.  Łowiecka  24,  

220 Wrocław 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania obciąża  wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – konsorcjum w składzie:  Control Process S.A. (lider), STC Power S.r.l. 

oraz Control Process EPC2 Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera: ul. Obrońców Modlina 

733 Kraków i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20 000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  


KIO 96/20 

w  składzie:    Control  Process  S.A.  (lider),  STC  Power  S.r.l.  oraz  Control 

Process  EPC2  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  dla  lidera:  ul.  Obrońców  Modlina  16,  

733 Kraków tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  – 

konsorcjum  w  składzie:    Control  Process  S.A.  (lider),  STC  Power  S.r.l.  oraz 

Control Process EPC2 Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera: ul. Obrońców Modlina 

733  Kraków  na  rzecz 

Zespo

łu  Elektrociepłowni  Wrocławskich 

Kogeneracja S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław

kwotę 3 600 zł 00 gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  z  tytułu  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


KIO 96/20 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843)    na  niniejszy  wyrok  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia 

przys

ługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:  …………………………………... 


KIO 96/20 

U z a s a d n i e n i e 

W odniesieniu do  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego 

przez  Zespół  Elektrociepłowni  Wrocławskich  Kogeneracja  S.A.,  ul.  Łowiecka  24  50-220 

Wrocław  (dalej  „zamawiający”)  w  trybie  dialogu  konkurencyjnego  na  „Realizację  pod  klucz 

elektrociepłowni  gazowo-parowej  dla  Kogeneracja  S.A.  w  Siechnicach”  (ogłoszenie  

o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  26.  07.  2019  r., 

2019/S  143-

353314)  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  – 

konsorcjum  firm  w  składzie:  Control  Process  S.A.,  STC  Power  S.r.l.  oraz  Control  Process 

EPC2  sp.  z  o.o.  z 

siedziba  dla  lidera:  ul.  Obrońców  Modlina  16  30-733  Kraków  (dalej 

„odwołujący”) wnieśli odwołanie wobec: 

czynności  zamawiającego,  polegającej  na  uznaniu  za  spełniających  warunki  udziału  

w postępowaniu podmiotów: 

konsorcjum firm w składzie: Rafako S.A. (lider), oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 

PeBeKa Spółka Akcyjna z siedziba dla lidera: ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz k(dalej 

„konsorcjum Rafako"), 

konsorcjum  firm  w  składzie:  Mostostal  Warszawa  S.A.  (lider)  oraz  Acciona  Industrial 

S.A.,  z  siedziba  dla  lidera:  ul.  Konstruktorska  12A,  02-673  Warszawa  (dalej 

„konsorcjum Mostostal"), 

zaniechania  przez  zamawiającego  czynności  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu 

ww. podmiotów. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  

z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) (dalej 

„ustawa Pzp”): 

art.  22  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  22a  ust.  4  oraz  art.  36a  ust.  2, 

poprzez  uznanie,  że 

konsorcjum Rafako spełniło warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 12.3.2.a 

dokumentu „Instrukcja dotycząca prowadzonego postępowania (Wymagania formalne)" 

(dalej  „Instrukcja")  w  związku  z  pkt  10  Instrukcji,  korzystając  z  zasobów  podmiotu 

trzeciego  (Siemens  AG)  w  zakresie,  dla  którego  zamawiający  zastrzegł  obowiązek 

osobistego wykonania, 

art.  22  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  oraz  art.  25  ust.  2  i  §  2  ust.  4  pkt  1 

rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  

o  ud

zielenie  zamówienia,  poprzez  uznanie,  że  konsorcjum  Rafako  spełnia  warunek 

udziału  w  postępowaniu,  korzystając  z  zasobów  podmiotu  trzeciego  (Midroc 


KIO 96/20 

Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.)  w  sytuacji,  gdy  podmiot  ten  nie  przedstawił 

dowodów potwierdzających wykonanie robót, co do których udostępnia zasoby, 

art.  24  ust.  1  pkt  16, 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia  konsorcjum  Rafako,  które 

wprowadziło zamawiającego w błąd co do okoliczności spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, twierdząc, że podmiot trzeci (Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o.) 

wykonał roboty, które w rzeczywistości wykonał inny podmiot, 

art.  22  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  22a  ust.  4  oraz  art.  36a  ust.  2, 

poprzez  uznanie,  że 

konsorcjum  Mostostal  spełniło  warunek  udziału  w  postępowaniu  określony  

w  pkt  12.3.2.a  dokumentu  „Instrukcja"  w  związku  z  pkt  10  Instrukcji,  korzystając  

z  zasobów  podmiotu  trzeciego  (General  Electric  International  Inc.)  w  zakresie,  dla 

którego zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania, 

art.  22  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z 

art.  25  ust.  1  oraz  art.  25  ust.  2  i  §  2  ust.  4  pkt  1 

rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, poprzez uznanie, że konsorcjum Mostostal spełnia warunek 

udziału  w  postępowaniu  korzystając  z  zasobów  podmiotu  trzeciego  (Midroc 

Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.)  w  sytuacji,  gdy  podmiot  ten  nie  przedstawił 

dowodów potwierdzających wykonanie robót, co do których udostępnia zasoby, 

art.  24  ust.  1  pkt  16, 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia  konsorcjum  Mostostal,  które 

wprowadziło  zamawiającego  w  błąd  co  do  okoliczności  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  twierdząc,  że  podmiot  trzeci  (Midroc  Rodoverken  Production  

Sp. z o.o.) wykonał roboty, które w rzeczywistości wykonał inny podmiot. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

powtórzenia czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i uznanie, 

że wynik oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dla konsorcjum Rafako  

i  konsorcjum  Mostostal  jest  taki,  że  nie  spełniają  one  warunków  udziału  

w  postępowaniu  i  podlegają  wykluczeniu  i  w  konsekwencji  podmioty  te  nie  będą 

uczestniczyć w dalszym toku postępowania. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  dotyczącego  konsorcjum  Rafako  i  konsorcjum  Mostostal 

odwołujący  podał,  że  zamawiający  w  pkt  12.3.2.a  Instrukcji  określił  następujący  warunek 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: „w okresie ostatnich 

10  lat  przed  upływem  terminu  składania  Wniosków,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności 

jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonali  jako  generalny  wykonawca  inwestycji  przynajmniej  

1  (jedno)  zamówienie,  którego  zakres  przedmiotowy  obejmował  łącznie:  projektowanie, 


KIO 96/20 

dostawę  i  montaż  oraz  uruchomienie  i  przejęcie  do  eksploatacji  bloku  gazowo-parowego, 

którego moc elektryczna znamionowa netto w warunkach ISO wynosiła nie mniej niż 50 MWe

i  jednocześnie  w  pkt  10  Instrukcji  określił:  „Na  podstawie  art.  36a  ust.  2  pkt  1  Ustawy 

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  osobiście  wykonał  zakres  prac  budowlanych  co 

najmniej w zakresie związanym z budową bloku gazowo-parowego." 

W ocenie odwołującego zestawienie powyższych postanowień Instrukcji wskazuje, że 

to  wykonawca  musi  się  legitymować  doświadczeniem  w  zakresie  budowy  bloku  gazowo-

parowego, gdyż ze względu na zastrzeżenie osobistego wykonania prac w tym zakresie, nie 

może powierzyć ich podwykonawcom wobec czego nie można uznać za skuteczne poleganie 

na  zasobach  podmiotu  trzeciego  w  tym  zakresie,  gdyż  dla  skuteczności  zobowiązania  do 

udostępnienia  zasobów  w  zakresie  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji 

zawodowych  lub  doświadczenia,  konieczne  jest,  aby  podmiot  udostępniający  zasoby 

zrealizował roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 

22a ust. 4 ustawy Pzp).  

Uzupełnił,  że  wobec  obowiązku  osobistego  wykonania  prac  budowlanych  w  zakresie 

związanym  z  budową  bloku  gazowo  -  parowego  niemożliwe  jest,  aby  prace  te  wykonywał 

podmiot trzeci, tym samym nie może dojść do skutecznego polegania na jego zasobach w tym 

zakresie. 

Odwołujący wskazał, że konsorcjum Rafako w tym zakresie polega na zasobach firmy 

Siemens  AG,  która  w  swoim  zobowiązaniu  do  udostępnienia  zasobów  wyraźnie  wskazała 

prace budowlane: 

„Wiedza i doświadczenie w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia: 

wykonanie  projektu  budowlanego,  prac  budowlanych, 

dostawy,  uruchomienie  i  przejęcie  do 

eksploatacji turbozespołu gazowego wraz z kotłem odzyskowym i instalacjami pomocniczymi," 

oraz 

–  co  do  „Sposobu  wykorzystania  zasobów  przez  Wykonawcę,  przy  wykonywaniu 

zamówienia":  „Udział  w  realizacji  umowy  na  zasadach  umowy  podwykonawczej  obejmującej 

realizację prac objętych zakresem udostępnionych zasobów". 

Odwołujący stanął na stanowisku, że ze zobowiązania tego jednoznacznie wynika, że 

prace budowlane są kluczowym elementem wykonania bloku gazowo - parowego.  

Podkreślił,  że  brzmienie  art.  36a  ust.  2  ustawy  Pzp  jednoznacznie  wskazuje,  że 

obowiązkiem osobistego wykonania mogą być objęte wyłącznie kluczowe części zamówienia 

na roboty budowlane, tym samym jedyną racjonalną wykładnią zapisów Instrukcji jest taka, że 

obowiązek  osobistego  wykonania  prac  budowlanych  „co  najmniej  w  zakresie  związanym  

z  budową  bloku  gazowo-parowego"  wzmacnia  wymóg  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia 

określony w pkt 12.3.2.a Instrukcji.  

Stwierdził, że należy uznać że konsorcjum Rafako nie wykazało spełnienia warunku.  

Podał,  że  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  konsorcjum  Rafako  przedstawiło 

podmiot  trzeci 

–  firmę  Midroc  Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.  (ul.  Hoffmana  4,  Gródek,  


KIO 96/20 

140 Drzycim) oraz wskazało, że podmiot ten realizował różne prace w tym zakresie, w tym 

projekty: 

Norrenergi AB Dwa nowe ciśnieniowe zbiorniki akumulatorów wraz ze związanymi naczyniami 

wzbiorczymi do elektrowni Solna, 

Malarenergi AB. Nowy zbiornik akumulatorowy dla elektrociepłowni Vasteras. 

Odwołujący  stwierdził,  że  oświadczenia  te  nie  są  prawdziwe,  ponieważ  z  listów 

refere

ncyjnych wynika, że oba wyżej wskazane projekty realizował podmiot Rodoverken AB, 

który  nie  jest  tożsamy  ze  spółką  Midroc  Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.  (ul.  Hoffmana  4, 

Gródek, 86-140 Drzycim).  

Uzupełnił,  że  w  toku  wyjaśnień  pojawiło  się  oświadczenie  Midroc  Rodoverken 

Production  Sp.  z  o.o.,  że  „Akumulator  ciepła  realizowany  na  rzecz  Malarenergi  AB  został 

zaprojektowany 

przez 

P. 

H. 

(Prezes  Zarządu  Midroc  Rodoverken  Production  

Sp z o.o.) a Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. uczestniczyła w wykonaniu zamówienia 

na ten akumulator." 

Odwołujący  podniósł,  że  jest  to  oświadczenie  własne  podmiotu  i  z  tego  względu  nie 

może być uznane za dokument spełniający wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra 

Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rod

zajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  stanowiącego,  że 

takimi dokumentami 

„są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane (...)". 

Zaznaczył, że takie dokumenty nie zostały przedstawione, podmiot nie wskazał także, 

aby  „z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze"  nie  był  w  stanie  uzyskać  tych 

dokumentów, 

Odwołujący podniósł także, że oświadczenie to nie potwierdza, że Midroc Rodoverken 

Production  Sp  z  o.o.  wykonała  robotę,  na  którą  się  powołuje,  przeciwnie  –  potwierdza,  że 

robota  ta  została  wykonana  przez  inny  podmiot,  a  Midroc  Rodoverken  Production  Sp  z  o.o. 

„uczestniczyła" w jej wykonaniu. 

Podsumował,  że  uznać  należy,  że  podmiot  trzeci  udostępniający  zasoby,  tj.  Midroc 

Rodoverken Production Sp z o.o., faktycznie tych zasobów nie posiada; nawet gdyby przyjąć, 

że  obecny  Prezes  Zarządu  Midroc  Rodoverken  Production  Sp  z  o.o.  uczestniczył  

w projektowaniu w ramach jednej z robót to nie oznacza to, że firma może twierdzić, że była 

podmiotem,  który  zrealizował  zamówienie  referencyjne  skoro  wykonała  je  inna  firma 

(Rodoverken AB).  

Zakończył, że złożenie nieprawdziwych informacji w tym przypadku jest oczywiste i nie 

powinno  być  żadnych  wątpliwości,  że  jest  to  stan  faktyczny  wprost  wypełniający  dyspozycję 

zawartą w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. 


KIO 96/20 

W odniesieniu do konsorcjum Mostostal odwołujący wskazał, że konsorcjum to polega 

na zasobach firmy General Electric International Inc. 

Ponownie podniósł, że nie jest możliwe korzystanie z podmiotu trzeciego dla zakresu 

zastrzeżonego  dla  osobistego  wykonania  wobec  czego  należy  uznać,  że  konsorcjum 

Mostostal nie wykazało spełnienia ww. warunku. 

Podał,  że  na  potwierdzenie  spełniania  kwestionowanego  warunku  konsorcjum 

Mostostal,  analogicznie  jak  konsorcjum  Rafako  przedstawiło  podmiot  trzeci  –  firmę  Midroc 

Rodoverken Production Sp. z o.o. (ul. Hoffmana 4, Gródek, 86-140 Drzycim) oraz wskazało, 

że podmiot ten realizował różne prace w tym zakresie, w tym projekt Malarenergi AB. Nowy 

zbiornik akumulatorowy dla elektrociepłowni Vasteras. 

Odwołujący  podał  także,  że  w  toku  wyjaśnień  konsorcjum  Mostostal  złożyło  oświadczenia: 

„Niniejszym  oświadczamy,  że  grupa  Midroc  Rodoyerken,  w  skład  którego  wchodzi 

reprezentowana  przez  nas  spółka  Midroc  Rodoverken  Production  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością,  z  siedzibą  w  Gródek,  ul.  Hoffmana  4,  86-140  Drzycim,  realizowała 

budowy  akumulatorów  wyłącznie  dla  podmiotów  prywatnych  i  nie  było  praktykowane 

podpisywanie  referencji  (...)

"  oraz  „Wyjaśniamy,  że  -  jak  wynika  z  naszej  najlepszej  wiedzy 

wynikającej z otrzymanych od podmiotu trzeciego dokumentów i oświadczeń, w nawiązaniu do 

przedłożonego  Załącznika  3  –  Wykazu  zrealizowanych  robót  budowlanych,  usług,  dostaw  - 

grupa  Midroc  Rodoverken,  w  skład  którego  wchodzi  Midroc  Rodoverken  Production  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  z  siedzibą  w  Gródek,  ul.  Hoffmana  4,  86-140  Drzycim, 

",  stwierdzając,  że  wyjaśnienia  te  nie  potwierdzają,  że  podmiot  trzeci  na  którego  zasoby 

konsorcjum  Mostostal  się  powołuje,  tj.  spółka  Midroc  Rodoyerken  Production  Sp.  z  o.o. 

wykonała  prace  i  zdobyła  doświadczenie  wymagane  dla  spełnienia  postawionych  przez 

zamawiającego warunków.  

Podniósł,  że  w  prawie  polskim  nie  istnieje  pojęcie  „grupy"  oraz,  że  fakt  powiązań 

kapitałowych  czy  osobowych  pomiędzy  spółkami  nie  pozwala  na  posługiwanie  się  jako 

własnym doświadczeniem innego (choćby powiązanego) podmiotu. 

Uzupełnił, że analogicznie jak w przypadku konsorcjum Rafako oświadczenia  złożone 

przez  konsorcjum  Mostostal  są  oświadczeniem  własnym  podmiotu,  które  nie  może  być 

uznane  za  dokument  spełniający  wymagania  wynikające z  rozporządzenia  Ministra Rozwoju  

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowiącego jednoznacznie, że takimi 

dokumentami 

„są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane (...)"

Zaznaczył, że takie dokumenty nie zostały przedstawione, podmiot nie wskazał także 

aby  „z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze"  nie  był  w  stanie  uzyskać  tych 

dokumentów  a  złożone  oświadczenia  nie  potwierdzają,  że  Midroc  Rodoverken  Production  


KIO 96/20 

Sp  z  o.o.  wykonała  robotę,  na  którą  się  powołuje,  przeciwnie  –  potwierdza,  że  robota  ta 

została  wykonana  przez  inny  podmiot,  a  Midroc  Rodoverken  Production  Sp  z  o.o. 

„uczestniczyła" w ich wykonaniu. 

Podsumował,  że  uznać  należy,  że  podmiot  trzeci  udostępniający  zasoby,  tj.  Midroc 

Ro

doverken  Production  Sp  z  o.o.  faktycznie  tych  zasobów  nie  posiada  wobec  czego  należy 

uznać, że konsorcjum Mostostal nie wykazało spełnienia ww. warunku. 

Odwołujący  podniósł,  że  wskazaną  okoliczność  dotyczącą  Midroc  Rodoverken 

Production  Sp  z  o.o.  nale

ży  uznać  za  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd  –  konsorcjum 

Mostostal  w  pełni  świadomie  złożyło  nieprawdziwe  oświadczenie  –  oświadczyło  bowiem,  że 

podmiot trzeci na zasobach którego polega (Midroc Rodoverken Production Sp z o.o.) wykonał 

zamówienia, które w istocie wykonała inna firma (Rodoverken AB).  

Zakończył, że złożenie nieprawdziwych informacji w tym przypadku jest oczywiste i nie 

powinno  być  żadnych  wątpliwości,  że  jest  to  stan  faktyczny  wprost  wypełniający  dyspozycję 

zawartą w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. 

Na  podstawie  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  przekazanej  Izbie  przez  zamawiającego  na  informatycznym  nośniku  danych 

płyta  CD)  przy  piśmie  z  dnia  24  stycznia  2020  r.  –  dokumentów  przywołanych  w  dalszej 

części  uzasadnienia,  „Odpowiedzi  na  odwołanie”  –  pismo  z  dnia  31  stycznia  2020  r.,  Pisma 

przygotowawczego odwołującego z dnia 31 stycznia 2020 r., a także oświadczeń i stanowisk 

stron zaprezentowanych w toku 

rozprawy skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy 

ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  nadto,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez  zamawiającego przepisów,  o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, 

czego zamawiający nie kwestionował. 

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 


KIO 96/20 

Zarzuty 

uznania,  że  konsorcjum  Rafako  oraz  konsorcjum  Mostostal  spełniło  warunek 

udziału  w  postępowaniu  określony  w  pkt  12.3.2.a  Instrukcji  w  związku  z  pkt  10  Instrukcji, 

korzystając  z  zasobów  podmiotu  trzeciego  w  zakresie,  dla  którego  zamawiający  zastrzegł 

obowiązek osobistego wykonania, czym zamawiający naruszył  art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 

22a ust. 4 oraz 

art. 36a ust. 2 ustawy Pzp nie potwierdziły się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

W  pkt.  4  „opis  przedmiotu  zamówienia”  ppkt  4.1.  Instrukcji  zamawiający  podał,  że 

przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  nowej  elektrociepłowni  wraz  z  gospodarkami 

po

mocniczymi,  która  „zostanie  oparta  o  blok  gazowo-parowy  oraz  kotłownię  szczytowo- 

rezerwową gazowo-olejową”.  

Zgodnie  z  pkt.  10  Instrukcji  „Obowiązek  osobistego  wykonania  części  zamówienia 

przez  wykonawcę”  zamawiający  zastrzegł,  „aby  Wykonawca  osobiście  wykonał  zakres  prac 

budowlanych co najmniej w zakresie związanym z budową bloku gazowo-parowego”. 

Zgodnie  z  pkt 

12  Instrukcji  „Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  podstawy 

wykluczenia

”  ppkt  12.3.2.a)  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  

–  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  –  spełniają  następujący  warunek:  

„w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  Wniosków,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonali  jako  generalny  wykonawca 

inwestycji  przynajmniej  1  (jedno)  zamówienie,  którego  zakres  przedmiotowy  obejmował 

łącznie: projektowanie, dostawę i montaż oraz uruchomienie i przejęcie do eksploatacji bloku 

gazowo-

parowego, którego moc elektryczna znamionowa netto w warunkach ISO wynosiła nie 

mniej niż 50 MWe". 

Oba  konsorcja 

złożyły  zobowiązania  innych  podmiotów  do  oddania  im  do  dyspozycji 

niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia. 

W  przypadku  konsorcjum  Rafako 

było  to  zobowiązanie  Siemens  AG  z  Niemiec,  

w  którym  –  w  odniesieniu  do  sposobu  wykorzystania  zasobów  przez  wykonawcę  przy 

wykonywaniu  zamówienia  –  ujęto:  Udział  w  realizacji  umowy  na  zasadach  umowy 

podwykonawczej  obejmującej  realizację  prac  objętych  zakresem  udostępnianych  zasobów”. 

Zakres  udostępnianych  zasobów  opisano  następująco:  „Wiedza  i  doświadczenie  w  zakresie 

niezbędnym  dla realizacji  zamówienia:  wykonanie projektu budowlanego,  prac  budowlanych, 

dostawy,  uruchomienie  i  przejęcie  do  eksploatacji  turbozespołu  gazowego  wraz  z  kotłem 

odzyskowym  i  instalacjami  pomo

cniczymi,  którego  moc  (…)”  –  dla  dwóch  turbozespołów  

o  różnej  mocy  elektrycznej  znamionowej  netto,  „Wiedza  i  doświadczenie  w  zakresie 

niezbędnym dla realizacji zamówienia: dostawa, budowa, montaż i uruchomienie zakończone 

przejęciem  do  eksploatacji  nowego  transformatora  olejowego  o  mocy  znamionowej  (…)  


KIO 96/20 

i  przejęcie do  eksploatacji  turbozespołu gazowego wraz  z  kotłem  odzyskowym  i  instalacjami 

pomocniczymi, którego moc (…)”. 

W przypadku konsorcjum Mostostal było to zobowiązanie General Electric International 

Inc. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, w którym – w odniesieniu do sposobu wykorzystania 

zasobów  przez  wykonawcę  przy  wykonywaniu  zamówienia  –  ujęto:  „Udział  w  realizacji 

zamówienia  na  podstawie  umowy  podwykonawczej  obejmującej  wykonanie  prac: 

projektowanie,  produkcja,  dostawa  i  nadzór  nad  montażem  mechanicznym  oraz  rozruch  

i przekazanie do eksploatacji

”. 

Zamawiający  ocenił,  że  oba  konsorcja  wykazały  spełnienie  warunków  udziału  

w postępowaniu, o czym zawiadomił wykonawców pismem z dnia 7 stycznia 2020 r.  

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Wykładania  językowa  ustanowionego  przez  zamawiającego  warunku  w  zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej nie pozostawia wątpliwości, że warunek ten nie zawiera 

elementu  doświadczenia  w  wykonaniu  jakichkolwiek  prac  budowlanych.  Elementy,  które 

warunek ujmuje to „jedynie” projektowanie, dostawa i montaż oraz uruchomienie i przejęcie do 

eksploatacji bloku gazowo-parowego. 

Uwzględniając  powyższe,  uznać  należy,  że  o  ile  zakres  zastrzeżenia  zamawiającego 

co do obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia jest ewidentnie 

zastrzeżeniem osobistego wykonania prac budowlanych (w zakresie ograniczonym, tj. do prac 

związanych  z  budową  bloku  gazowo-parowego),  o  tyle  ustanowiony  przez  zamawiającego 

warunek  zdolności    technicznej  lub  zawodowej  w  ogóle  nie  referuje  do  doświadczenia  

w  wykonaniu  jakichkolwiek  prac  budowlanych.  Oznacza  to,  że  zamawiający  nie  przewidział 

weryfikacji doświadczenia wykonawcy w wykonaniu prac budowlanych, a w konsekwencji, że 

nie  ma  podstaw  do  badania  skuteczności  udostępnienia  wykonawcy  przez  podmiot  trzeci 

zasobu w tym zakresie.  

Dodatkowo stwierdzić należy, że analiza treści zobowiązania Siemens AG prowadzi do 

wniosku, że o ile udział tego podmiotu w realizacji zamówienia będzie polegać na wykonaniu 

prac  budowlanych,  o  tyle  nie  można  przyjąć,  że  prace  te  będą  związane  z  budową  bloku 

gazowo-

parowego,  ponieważ  taki  zakres  prac  budowlanych  w  zobowiązaniu  nie  został 

wskazany. 

Tym samym nie można zasadnie twierdzić, że konsorcjum Rafako przewidziało, że 

to podmiot trzeci udostępniający zasoby wykona prace budowlane związane z budową bloku 

gazowo-parowego, 

zastrzeżone do osobistego wykonania przez zamawiającego.  

Stwierdzić w dalszej kolejności należy, że analiza treści zobowiązania General Electric 

International Inc. 

nie pozostawia wątpliwości, że udział tego podmiotu w realizacji zamówienia 


KIO 96/20 

nie 

będzie  polegać  na  wykonaniu  przez  ten  podmiot  jakichkolwiek  prac  budowlanych  skoro  

w zobowiązaniu mowa jedynie o projektowaniu, produkcji, dostawie i nadzorze nad montażem 

mechanicznym oraz rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. 

Tym samym nie można zasadnie 

twierdzić, że konsorcjum Mostostal przewidziało, że to podmiot trzeci udostępniający zasoby 

wykona  prace  budowlane 

związane  z  budową  bloku  gazowo-parowego,  zastrzeżone  do 

osobistego wykonania przez zamawiającego.  

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzuty  (zarzut  wobec 

konsorcjum Rafako oraz zarzut wobec konsorcjum Mostostal) nie potwierdziły się.  

Zarzuty 

uznania,  że  konsorcjum  Rafako  oraz  konsorcjum  Mostostal  spełnia  warunek 

udziału  w  postępowaniu,  korzystając  z  zasobów  podmiotu  trzeciego  (Midroc  Rodoverken 

Production Sp. z o.o.) w sytuacji, gdy podmioty te nie przedstawiły dowodów potwierdzających 

wykonanie  robót,  co  do  których  udostępnia  zasoby,  czym  zamawiający  naruszył  przepis  

art.  22  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  25  ust.  1  oraz  art.  25  ust.  2  ustawy  Pzp  i  §  2  ust.  4  pkt  1 

rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie 

potwierdziły się. 

S

kład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zgo

dnie  z  pkt  12  Instrukcji  „Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  podstawy 

wykluczenia

”  ppkt  12.3.2.d)  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  

–  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  –  spełniają  następujący  warunek:  

„w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  Wniosków,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonali  co  najmniej  1  (jedno) 

zamówienie,  którego  zakres  przedmiotowy  obejmował  zaprojektowanie  i  wybudowanie 

akumulatora ciepła o łącznej objętości 10 000 m3”. 

Zamawiający  w  Instrukcji  w  pkt.  12.3.2  zdanie  ostatnie  [w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  

w  sekcji  III.1.3)]  wskazał,  że  „dopuszcza,  aby  Wykonawcy  legitymowali  się  doświadczeniem 

nabytym w ramach konsorcjum

”. 

Oba  konsorcja 

złożyły  zobowiązania  tego  samego  podmiotu  –  Midroc  Rodoverken 

Production Sp. z o.o. 

– do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji 

zamówienia  (zobowiązanie  to  konsorcjum  Rafako  złożyło  wraz  z  Wnioskiem,  konsorcjum 

Mostostal w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20 listopada 2019 r.). 


KIO 96/20 

W  zobowiązaniu  złożonym  zarówno  przez  konsorcjum  Rafako,  jak  i  konsorcjum 

Mostostal 

jako  zakres  udostępnianych  zasobów  wskazano:  „Wiedza  i  doświadczenie  

w  zakresie  niezbędnym  dla  realizacji  zamówienia:  zaprojektowanie  i  wybudowanie 

akumulatora ciepła o łącznej objętości 10 000 m3” . 

W  Wykazie  wykonanych  usług  /  dostaw  /  robót  budowlanych  konsorcjum  Rafako  

w  pozycji  nr  1  ujęło:  akumulator  27 200  m

  Projekt  i  budowa,  realizowany  w  latach  

– 2019 na rzecz Malarenergi AB ze Szwecji. 

Pismem  z  dnia  20  listopada  2019  r.  konsorcjum    Rafako  zostało  wezwane  przez 

zamawiającego  do  przedłożenia  Wykazu  wykonanych  zamówień  wraz  z  dokumentami 

potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający podał, że konsorcjum Rafako 

posługuje  się  zasobami  Midroc  Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.,  podczas  gdy  jako 

wykonawcę usług (w złożonych wraz z Wnioskiem dokumentach) wskazano Rodeverken AB. 

Dodatkowo  podał,  że  „dokumenty  te  nie  są  właściwymi  dokumentami  potwierdzającymi 

należyte wykonanie usługi, gdyż są to foldery reklamowe”

Konsorcjum  R

afako,  przy  piśmie  z  dnia  16  grudnia  2019  r.,  złożyło  referencje  z  dnia  

25  września  2018  r.  –  „Niniejszym  potwierdzamy,  że  Midroc  Rodoverken  wykonał  dla  nas 

akumulator ciepła o pojemności 27 000 m3. (…) Doświadczenie (…) z Midroc Rodoverken jest 

dobre, więc polecam ich jako dostawcę. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji 

odnośnie wykonania akumulatora przez Midroc zapraszam do kontaktu z poniżej podpisanym” 

(podpisał S. A.). 

Złożyło  także  oświadczenie  J.  Z.,  że  „umiejętności  i  zasoby,  których  używaliśmy  do 

zaprojektowania  i  budowy  akumulatora  ciepła  jak  w  załączonym  liście  referencyjnym  są  w 

posiadaniu  Midroc  Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.  w  zakresie  pozwalaj

ącym  na 

samodzielne projektowanie i budowę akumulatorów ciepła.” 

Pismem  z  dnia  19  grudnia  2019  r.  konsorcjum  Rafako  zostało  wezwane  przez 

zamawiającego,  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp,  do  złożenia  wyjaśnień,  

tj.  „o  potwierdzenie,  że  Midroc  Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.  uczestniczył  w  wykonaniu 

zamówienia realizowanego na rzecz Malarenergi AB”. 

Do  pisma  z  dnia  30  grudnia  2019  r.,  stanowiącego  odpowiedź  na  wezwanie 

zamawiającego z 19 grudnia 2019 r. konsorcjum Rafako załączyło oświadczenie J. Z. z dnia 

19  grudnia  2019  r. 

–  „Niniejszym  oświadczam,  że  akumulator  ciepła  realizowany  na  rzecz 

Malarenergi AB został zaprojektowany przez (…) a Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. 

uczestniczyła w wykonaniu zamówienia na ten akumulator.” 


KIO 96/20 

Kon

sorcjum  złożyło  także  KRS  Midroc  Rodoverken  AB  potwierdzające,  że  J.  Z.  jest 

uprawniony do samodzielnego reprezentowania Midroc Rodoverken AB. 

Pismem  z  dnia  20  listopada  2019  r.  konsorcjum  Mostostal  zostało  wezwane  przez 

zamawiającego  do  złożenia  m.in.  oświadczeń  i  dokumentów  w  celu  potwierdzenia,  że 

podmioty udostępniające zasoby spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Wraz z pismem, podpisanym w dniu 16 grudnia 2019 r. konsorcjum Mostostal złożyło 

Wykaz  wykonanych  usług  /  dostaw  /  robót  budowlanych,  w  którym  w  pozycji  nr  2  ujęło 

akumulator  27 200  m

  Projekt  i  budowa,  realizowany  w  latach  2017 

–  2019  na  rzecz 

Malarenergi  AB  ze  Szwecji  oraz 

referencje  z  dnia  25  września  2018  r.  –  „Niniejszym 

potwierdzamy, że Midroc Rodoverken wykonał dla nas akumulator ciepła o pojemności 27 000 

m3.  (…)  Doświadczenie  (…)  z  Midroc  Rodoverken  jest  dobre,  więc  polecam  ich  jako 

dostawcę.  W  przypadku  chęci  uzyskania  dodatkowych  informacji  odnośnie  wykonania 

akumulatora przez Midroc zapraszam do kontaktu z poniżej podpisanym” (podpisał S. A.) – te 

same, które złożyło konsorcjum Rafako. 

Pismem  z  dnia  19  grudnia  2019  r.  konsorcjum  Mostostal  zostało  wezwane  przez 

zamawiającego,  na  podstawie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp,  do  złożenia  wyjaśnień,  

tj.  „o  potwierdzenie,  że  Midroc  Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.  uczestniczył  w  wykonaniu 

zamówienia realizowanego na rzecz Malarenergi AB”. 

Pismem  z  dnia 

30  grudnia  2019  r.,  stanowiącym  odpowiedź  na  wezwanie 

zamawiającego  z  19  grudnia  2019  r.  konsorcjum  Mostostal  potwierdziło,  że  Midroc 

Rodoverken Production Sp. z o.o. uczestniczyła w  wykonaniu zamówienia realizowanego na 

rzecz Malarenergi AB. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

konsorcjum Rafako 

Podstawą faktyczną zarzutu w odniesieniu do konsorcjum Rafako było to, że podmiot 

trzeci,  na  zasoby  którego  powołuje  się  konsorcjum  Rafako,  wykazując  spełnienie  warunku,  

tj. Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. nie 

uczestniczył w wykonaniu dla Malarenergi AB 

akumulatora 

o  pojemności  27 200  m

wobec  czego  nie  ma  doświadczenia  niezbędnego  dla 

wykazania spełnienia warunku. 

Odwołujący  utrzymywał,  że  skoro  z  dokumentów  referencyjnych  wynika,  że  projekt 

realizował  Rodoverken  AB  to  nie  można  go  przypisać  Midroc  Rodoverken  Production  

Sp. z o.o.  


KIO 96/20 

Zaznaczyć należy, co podniósł zamawiający w Odpowiedzi na odwołanie (str. 6, trzeci 

akapit),  że  referencje  z  dnia  25  września  2018  r.  nie  wskazują  jako  wykonawcy  Midroc 

Rodoverken  AB,  ale  szerzej 

–  Midroc Rodoverken (poza sporem pozostawał fakt, że  Midroc 

Rodoverken to grupa kapitałowa). 

P

odkreślenia w tym miejscu wymaga to, że referencja lub inne dokumenty wystawione 

przez  podmiot  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane  potwierdzać  mają  to 

„jedynie”, że dana robota/dostawa/usługa została wykonana należycie. 

Inne  informacje  prezen

towane  w  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  

w postępowaniu pochodzić mogą z innych źródeł. 

W  przypadku  pozycji  nr  1 

z  Wykazu  złożonego  przez  konsorcjum  Rafako  –  robota, 

która  miała  zostać  potwierdzona  referencjami  to  wykonanie  akumulatora  o  pojemności  

27 200  m

  dla  Malarenergi  AB 

–  takie  referencje  (referencje  z  dnia  25  września  2018  r.) 

zostały przez konsorcjum Rafako złożone. 

Wobec  powyższej,  „ograniczonej  roli  referencji”  informacja  o  tym,  że  uczestniczącym  

w realizacji 

zamówienia z pozycji nr 1 Wykazu podmiotem była Midroc Rodoverken Production 

Sp.  z  o.o.  mogła  i  pochodziła  z  innego  źródła  ,  tj.  od  głównego  wykonawcy  –  oświadczenia 

Midroc  Rodoverken  AB  w  tym  zakresie 

zostały  złożone  19    grudnia  2019  r.  i  załączone  do 

pisma konsorcjum Rafako z dnia 30 grudnia 2019 r. 

S

kład  orzekający  Izby  stanął  na  stanowisku,  że  zdobycie  doświadczenia  w  danym 

zakresie jest możliwe nie tylko wówczas, gdy podmiot realizuje zamówienie jako wykonawca 

główny  (w  tym  jako  członek  konsorcjum,  co  wprost  wskazał  zamawiający  w  Instrukcji  

i ogłoszeniu), ale także gdy jest podwykonawcą. 

Biorąc  pod  uwagę  wskazane  odmienności  co  do  możliwości  pozyskania 

doświadczenia,  charakter  referencji  oraz  podstawę  faktyczną  zarzutu  stwierdzić  należy,  że 

konsorcjum  Rafako  wykazało,  że  spełnia  warunek,  opierając  się  na  doświadczeniu  Midroc 

Rodoverken  Production Sp.  z  o.o.  zdobytym  przy  realizacji  akumulatora z  pozycji  1 Wykazu, 

ponieważ: 

należyte  wykonanie  akumulatora  zostało  potwierdzone  referencjami  z  dnia 

25 września 2019 r., w których wprost wskazano, że „Midroc Rodoverken wykonał dla 

nas akumulator ciepła o pojemności 27 000 m

” oraz, że „Doświadczenie (…) z Midroc 

Rodoverken  jest  dobre,  więc  polecam  ich  jako  dostawcę”,  tj.  dokumentem 

pochodzącym od podmiotu dla którego akumulator wykonano,  

  informacja  o  udziale 

Midroc  Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.  została  objęta  

oświadczeniem  wykonawcy  głównego  z  19  grudnia  2019  r.  (także  oświadczeniem  

z  9  grudnia  2019  r. 

–  oświadczenia  J.  Z.),  dodatkowo  ocenionym  „pozytywnie” 


KIO 96/20 

oświadczeniem  wykonawcy  głównego  z  9  września  2019  r.  –  skoro  

w  oświadczeniu  tym  mowa  o  posiadaniu  przez  Midroc  Rodoverken  Production  

Sp.  z  o.o.  zasobów  i  umiejętności  pozwalających  na  samodzielne  projektowanie  

i budowę akumulatorów ciepła, a oświadczenie to wprost nawiązuje do referencji z dnia 

25 września 2019 r., co – w ocenie składu orzekającego Izby – należy odczytywać jako 

umiejętności pozyskane przy realizacji zamówienia, którego referencje dotyczą. 

konsorcjum Mostostal 

Podstawą  faktyczną  zarzutu  w  odniesieniu  do  konsorcjum  Mostostal  było  to,  że 

podmiot  trzeci,  na  zasoby  którego  powołuje  się  konsorcjum  Rafako,  wykazując  spełnienie 

warunku,  tj.  Midroc  Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.  nie 

może  się  posługiwać  się  jak 

własnym  doświadczeniem  innego  podmiotu  z  grupy  kapitałowej  wobec  czego  nie  ma 

doświadczenia niezbędnego dla wykazania spełnienia warunku. 

Ponownie 

zaznaczyć  należy,  że  referencje  z  dnia  25  września  2018  r.  nie  wskazują 

jako  wykonawcy  Midroc  Rodoverken  AB,  ale  szerzej 

–  Midroc  Rodoverken  (poza  sporem 

pozostawał  fakt,  że  Midroc  Rodoverken  to  grupa  kapitałowa,  w  skład  której  wchodzi  także 

Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o.). 

Ponownie podkreślić także należy, że referencja lub inne dokumenty wystawione przez 

podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane potwierdzać mają to „jedynie”, 

że dana robota/dostawa/usługa została wykonana należycie. 

Inne  informacje  prezentowane  w  celu  wykazania  spełniania  warunku  udziału  

w postępowaniu pochodzić mogą z innych źródeł. 

W przypadku pozycji nr  2 

z Wykazu złożonego przez konsorcjum Mostostal – robota, 

która  miała  zostać  potwierdzona  referencjami  to  wykonanie  akumulatora  o  pojemności  

27 200  m

  dla  Malarenergi  AB 

–  takie  referencje  (referencje  z  dnia  25  września  2018  r.) 

zostały przez konsorcjum Mostostal złożone. 

Wobec  powyższej,  „ograniczonej  roli  referencji”  informacja  o  tym,  że  uczestniczącym  

w realizacji zamówienia z pozycji nr 2 Wykazu podmiotem była Midroc Rodoverken Production 

Sp.  z  o.o.  mogła  i  pochodziła  z  innego  źródła,  tj.  od  samego  wykonawcy  –  konsorcjum 

Mostostal oświadczenie w tym zakresie złożyło 30 grudnia 2019 r. 

Skład  orzekający  Izby  podtrzymuje  stanowisko,  że  zdobycie  doświadczenia  w  danym 

zakresie jest możliwe nie tylko wówczas, gdy podmiot realizuje zamówienie jako wykonawca 

główny  (w  tym  jako  członek  konsorcjum,  co  wprost  wskazał  zamawiający  w  Instrukcji  

i ogłoszeniu), ale także gdy jest podwykonawcą. 


KIO 96/20 

Biorąc  pod  uwagę  wskazane  odmienności  co  do  możliwości  pozyskania 

doświadczenia,  charakter  referencji  oraz  podstawę  faktyczną  zarzutu  stwierdzić  należy,  że 

konsorcjum  Mostostal 

wykazało, że spełnia warunek, opierając się na doświadczeniu Midroc 

Rodoverken  Production Sp.  z  o.o.  zdobytym  przy  realizacji  akumulatora z  pozycji  2 Wykazu, 

ponieważ: 

należyte  wykonanie  akumulatora  zostało  potwierdzone  referencjami  z  dnia 

25 września 2019 r., w których wprost wskazano, że „Midroc Rodoverken wykonał dla 

nas akumulator ciepła o pojemności 27 000 m

” oraz, że „Doświadczenie (…) z Midroc 

Rodoverken  jest  dobre,  więc  polecam  ich  jako  dostawcę”,  tj.  dokumentem 

pochodzącym od podmiotu dla którego akumulator wykonano,  

informacja  o  udziale  Midroc  Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.  została  objęta  

oświadczeniem konsorcjum Mostostal z dnia 30 grudnia 2019 r.  

Dla  porządku  stwierdzić  należy,  że  na  rozprawie  zamawiający  złożył  dodatkowe 

oświadczenie  z  27  stycznia  2020  r.,  które  –  w  odniesieniu  do  obu  konsorcjów  –  potwierdza 

powyższe  wnioski  (choć  zamawiający  nie  dysponował  tymi  dokumentami,  badając  oferty 

wykonawców oraz złożono je jedynie w kserokopii). 

W  oświadczeniu  czytamy:  „(…)  inwestycja  realizowana  na  rzecz  Malarenergi  AB,  

w  zakres  której  wchodziło  zaprojektowanie  i  wybudowanie  akumulatora  ciepła  o  łącznej 

objętości  27000  m3,  wykonywana  była  przez  Rodoverken  AB  na  rzecz  którego,  m.in.  we 

wskazanym 

powyżej zakresie, działał Midroc Rodoverken Production Sp. z o.o. (…) , Midroc 

Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.  brał  czynny  udział  w  realizacji  Kontraktu,  był  podmiotem 

niezbędnym  do  należytej  realizacji  Kontraktu,  a  wszystkie  zlecone  prace  wykonał  należycie  

i terminowo zgodnie z dokumentacja  techniczna i projektową. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzuty  (zarzut  wobec 

konsorcjum Rafako oraz zarzut wobec konsorcjum Mostostal) nie potwierdziły się.  

Zarzuty zaniechania wyklucz

enia konsorcjum Rafako oraz konsorcjum Mostostal, które 

wprowadziły  zamawiającego  w  błąd  co  do  okoliczności  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  twierdząc,  że  podmiot  trzeci  (Midroc  Rodoverken  Production  Sp.  z  o.o.) 

wykonał  roboty,  które  w  rzeczywistości  wykonał  inny  podmiot,  czym  zamawiający  naruszył 

przepis 

art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp nie potwierdziły się.  

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Skład orzekający Izby w konsekwencji uznania, że zarzuty dotyczące naruszenia przez 

zamawiającego przepisów art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 ustawy 


KIO 96/20 

Pzp  i  §  2  ust.  4  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  nie  potwierdziły  się  uznał  także,  że  nie  potwierdziły  się  zarzuty 

wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  co  do  okoliczności  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu.  

Skoro  bowiem  oba  konsorcja  wykazały,  że  podmiot  Midroc  Rodoverken  Production  

Sp.  z  o.o. 

uczestniczył  w  realizacji  zamówienia  –  wykonaniu  akumulatora  z  pozycji  1  i  2 

Wykazów tych konsorcjów, to uznać także należało, że nie wprowadziły zamawiającego w tym 

zakresie w błąd. 

Skład  orzekający  Izby  wskazuje,  że  w  przypadku  konsorcjum  Rafako  odwołujący 

podnosił,  że  także  dokumenty  dotyczące  „Norrenergi  AB  Dwa  nowe  ciśnieniowe  zbiorniki 

akumulatorów  wraz  ze  związanymi  naczyniami  wzbiorczymi  do  elektrowni  Solna”  są 

nieprawdziwe (str. 6 odwołania) .  

Wobec braku prezentacji w tym zakresie jakiejkolwiek 

okoliczności i argumentacji skład 

orzekający Izby uznał, że także w tym zakresie zarzut się nie potwierdził. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzuty  (zarzut  wobec 

konsorcjum Rafako oraz zarzut w

obec konsorcjum Mostostal) nie potwierdziły się.  

Odnosząc  się  do  załączonych  przez  odwołującego  do  Pisma  przygotowawczego   

z  dnia  31  stycznia  2020  r.  materiałów:  artykułu  prasowego,  korespondencji  e-mail  z  dnia  

28  stycznia  2020  r.  od  osoby  ze  strony  od

wołującego  do  S.  A.  z  Malarenergi  AB  oraz 

Informacji o projekcie akumulatora ciepła w Vastera, podpisanej przez S. A. skład orzekający 

Izby wskazuje, że: 

artykuł  prasowy  poruszający  ogólnie  wiele  różnorakich  kwestii  realizacji  projektu  nie 

może  stanowić  rzetelnego  źródła  informacji  na  temat  szczegółów  realizowanej 

inwestycji  i  podmiotów  w  nim  uczestniczących  zwłaszcza  w  konfrontacji  

z  dedykowanymi 

oświadczeniami  składanymi  przez  J.  Z.  z  Midroc  Rodoverken  AB  i 

konsorcjum Mostostal, 

pochodząca od S. A. informacja, wobec braku jakiejkolwiek wiedzy na temat rozmowy, 

na  kanwie  której  doszło  do  udzielenia  tej  informacji,  nie  może  stanowić  rzetelnego 

źródła 

informacji 

na 

temat 

podwykonawców 

projektu 

zwłaszcza  

w  konfrontacji 

z  dedykowanym,  „obszernym”  oświadczeniem  złożonym  przez 

wskazaną osobę dnia 25 września 2018 r. 


KIO 96/20 

Skład  orzekający  Izby  wskazuje  nadto,  że  w  Piśmie  przygotowawczym  z  dnia  

31 stycznia 2020 r. oraz w 

toku rozprawy odwołujący wskazywał nowe okoliczności faktyczne  

i  prawne

,  próbując  tym  samym  zgłosić  nowe  zarzuty  (nieprawidłowość  podpisu  J.  Z.,  brak 

zakończenia  realizacji  akumulatora  w  dacie  wystawienia  referencji  –  „Następnym  krokiem 

będzie  wykonanie  izolacji  oraz  instalackj9  AKPiA,  co  planuje  się  zakończyć  w  marcu”, 

ponowne,  z  naruszeniem  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  wezwanie 

przez  zamawiającego 

konsorcjum  Rafako  i  konsorcjum  Mostostal 

do  złożenia  dokumentów)  co  –  ze  względu  na 

wynikający z przepisu art. 192 ust. 7 ustawy Pzp zakaz orzekania co do  zarzutów, które nie 

były zawarte w odwołaniu – zostały przez skład orzekający pominięte. 

Ponieważ  nie  potwierdził  się  żaden  z  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu  skład 

orzekający Izby orzekł jak w sentencji, oddalając odwołanie. 


KIO 96/20 

kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§  3  pkt  1)  lit.  a)  oraz  pkt  2)  lit.  b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.                         

z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

..………………………………. 


wiper-pixel