KIO 961/20 POSTANOWIENIE dnia 13 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 961/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu niejawnym bez  udziału stron w Warszawie w dniu 13 maja 

r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020r. 

przez  wykonawc

ę  D.  Ś.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  CZĘSTOBUD  D.  Ś.  z  siedzibą  w  Częstochowie,  Al. 

Bohaterów  Monte  Casino  40  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Katowicach, im. sierż. Grzegorza Załogi z siedzibą w Katowicach, ul. 

Głowackiego 10 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie,  

Nakazuje  zwrot  z  r

achunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień  Publicznych  kwoty  10  000zł.  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy 

złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez  wykonawcę  D.  Ś.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

CZĘSTOBUD  D.  Ś.  z  siedzibą  w  Częstochowie,  Al.  Bohaterów  Monte 

Casino 40

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt KIO 929/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

rozbudowę  i  doposażenie szpitala celem  utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi – prace budowlane zostało wszczęte 

ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28 kwietnia 2020r. 

za numerem 534154-N-2020.  

W  dniu  4  maja  2020r.  wykonawca  D. 

Ś.  prowadzącego działalność  gospodarczą pod firmą 

Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD D. Ś. z siedzibą w Częstochowie, Al. Bohaterów 

Monte  Casino  40 

–  dalej  odwołujący  wniósł  odwołanie.  Odwołanie zostało wniesione przez 

właściciela firmy. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu4 maja 2020r. 

Odwołanie zostało wniesione wobec treści siwz.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

Art.  7  ust.  1  ustawy,  art.  22  ust.  1  a  ustawy  przez  okr

eślenie  warunków  udziału  w 

post

ępowaniu  w  sposób  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia,  a  przez  to 

naruszający interes wykonawcy przez uniemożliwienie udziału w postępowaniu, art. 91 ust. 2 

w  związku  z  art.  91  ust.  3  ustawy  przez  określenie  kryterium  oceny  ofert  w  sposób 

odnoszący się do właściwości wykonawcy (jego doświadczenia) wskazanych w pkt. 13 ppkt. 

2 i 3 tabeli

, art. 91 ust. 2d ustawy  przez określenie kryterium oceny ofert w pkt. 13 ppkt. 4 i5 

tabeli  w  sposób  niejednoznaczny,  niezrozumiały  i  uniemożliwiający  stwierdzenie  w  jaki 

sposób punkty w tym kryterium zostaną przydzielone.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu  dokonania 

modyfikacji siwz w zakresie: 

Zmiany  warunków  udziału  w  postepowaniu  określonego  w  pkt.  5.2.3  lit.  b  przez 

obniżenie wartości realizacji jaką musi legitymować się wykonawca składający ofertę 

w postępowaniu,  

Zmianę postanowień siwz w zakresie kryteriów oceny ofert przez usunięcie kryteriów 

odnoszących się do właściwości wykonawcy,  

Zmianę  postanowień  siwz  w  zakresie  kryteriów  oceny  ofert  przez  dookreślenie 

sposobu  przydziału  punktów  w  ramach  kryterium  koncepcja  wykonania  robót 

budowla

nych  i  jednoznaczne  określenie  w  jaki  sposób  i  w  jakiej  ilości  zamawiający 

zamierza przyznawać punkty za poszczególne elementy koncepcji.  

W dniu 5 

maja 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.  


Do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  wynikającym  z  art.  185  ust.  2  ustawy  nikt  nie 

przystąpił. 

W dniu 11 maja 2020r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że 

uwzględnia,  co  do  zasady,  w  całości  zarzuty  odwołującego  przedstawione  w  odwołaniu  i 

wnosi  o  umorzenie  postępowania  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

innych  uczestników  postępowania.  Zamawiający  zobowiązał  się  do  dokonania  modyfikacji 

postanowień siwz z uwzględnieniem wymagań ustawy.  

Izba zważyła, co następuje.  

Izba  ustaliła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  mowa  w  art. 

189 ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

P

rzepis art. 186 ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

k

tórzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania i wskazał, że wykona czynności 

zgodnie z żądaniami odwołującego. Nadto Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego 

nikt nie przystąpił. W tej sytuacji ustalony stan faktyczny podpada pod normę art. 186 ust. 2 

ustawy  i  pozwala  Izbie  na  wydanie  postanowienia  umarzającego  postępowanie.  W  tej 

sytuacji Izba umorzyła postępowania, a zamawiający ma obowiązek zmiany siwz zgodnie z 

żądaniami zawartymi w odwołaniu. 

Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie  z  §  5  ust.  2  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 ze 

zm.  z  2016r.  pod.  47)  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Przewodniczący: …………………… 


wiper-pixel