KIO 960/20 POSTANOWIENIE dnia 16 czerwca 2020 r.

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 960/20 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Członkowie:   

Agata Mikołajczyk 

Aneta Mlącka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  preprowadzonym  bez  u

działu  stron  w  dniu  16 

czerwca  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  4  maja  2020  r.  przez  Odwołującego  –  PORR  Spółka  Akcyjna  

siedzibą w Warszawie przy ul.  Hołubcowej 123 (02-854 Warszawa)  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu 

Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowska 10 (81-338 Gdynia) 

przy udziale  

Wykonawcy 

– Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 

204  Warszawa)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Odwołującego 

Wykonawcy 

– NDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy 

ul. Powstańców Warszawy 19 (81-718 Sopot) zgłaszającego przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie Odwołującego 

Wykonawcy 

– 

Korporacja 

Budowlana 

DORACO 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdańsku  przy  ul.  Opackiej  12  (80-338  Gdańsk) 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego - PORR S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 18.000 zł 00 gr. (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego  wpisu  od 

odw

ołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 960/20 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na  wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 

pn.  „Budowa  drogi  wodnej  łączącej  Zalew  Wiślany  z  Zatoką  Gdańską”  (nr  postępowania: 

ZP.372.13.2020.ASc),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

24.04.2020  r.,  2020/S  081-190004, 

wobec  czynności  opisu  wymagań  w  dokumentacji 

postępowania,  Wykonawca  –  PORR  S.A.  (dalej  jako  Odwołujący),  wniósł  w  dniu  4  maja 

2020r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 960/20).  

Z

arzuty dotyczą postanowień: 

pkt 1.3.2 lit a. Rozdział V siwz dotyczący dysponowania osobą, która będzie pełniła 

funkcję  Przedstawiciela  Wykonawcy,  posiadającą  wykształcenie  wyższe  techniczne 

budowlane  oraz  co  najmniej  5  lat  doświadczenia  zawodowego  w  zarządzaniu 

kontraktami  na  roboty  budowlane  jako  Przedstawiciel  Wykonawcy  (lub  równoważne 

stanowisko polegające na zarządzaniu kontraktem z projektem np. Manager Projektu, 

Dyrektor  Kontraktu),  na  budowach  prowadzonych  w  oparciu  o  warunki  kontraktowe 

FIDIC  lub  r

ównoważne  w  tym  doświadczenie  w  pełnieniu  powyższej  funkcji,  przez 

cały  okres  realizacji  (od  rozpoczęcia  do  zakończenia)  lub  przez  okres  minimum  18 

miesięcy  –  na  1  (jednej)  robocie  budowlanej,  której  przedmiotem  było  wykonanie 

budowli hydrotechnicznej) o w

artości robót nie mniejszej niż 60 mln PLN brutto; 

2)  klauzuli 4.1 pkt vii) SWK zgodnie, 

z którym „(…) Żadne braki czy błędy projektowe nie 

upoważniają Wykonawcy do spowolnienia Robót (…)”; 

3)  Klauzuli  8.4  SWK  zgodnie, 

z  którą  „w  przypadku  wystąpienia  znalezisk,  w  tym 

archeologicznych  na  terenie  Budowy  Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie  o 

przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz roszczenie o dodatkową zapłatę w zakresie, 

w  jakim  łączny  okres  wstrzymania  robót  przez  organ  administracji  lub  Inżyniera  w 

związku  z  tą  podstawą  nie  przekroczy  28  dni.  W  przypadku  wstrzymania  prac  na 

odcinku  Robót,  w  związku  z  wystąpieniem  znalezisk,  Wykonawca  będzie 

kontynuował prace na pozostałych odcinkach”; 

Klauzuli 13.8 SWK (usunięta); 

5)  Klauzuli 16.2 

lit. d) SWK (usunięta).     

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

1.  art. 22 ust. 1a w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 22d ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 

Pzp  poprzez  sformułowanie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

dysponowania  osobą,  która  będzie  pełniła  funkcję  Przedstawiciela  Wykonawcy 

(warunek  określony  w  rozdziale  V  pkt  1.3.2  lit.  a  siwz)  w  sposób  nadmierny  i 


nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia,  co  doprowadziło  do  naruszenia 

uczciwej  konkurencji  skutkującego  nieuzasadnionym  ograniczeniem  kręgu 

podmiotów zdolnych ubiegać się o zamówienie; 

2.  art 353

 k.c. w zw. z art. 140 ust. 1 Pzp w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp w zw. z art. 7 ust 

1 Pzp poprzez sformułowanie postanowień umownych w sposób naruszający regułę 

uczciwej konkurencji i 

wykraczający poza ramy wynikające ze swobody kontraktowej, 

co  znalazło  odzwierciedlenie  w  obciążeniu  wykonawcy  odpowiedzialnością  za 

niezidentyfikowanie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  braki  i  błędy  projektowe, 

obciążeniu  wykonawcy  konsekwencjami  znalezisk  archeologicznych,  usunięciu 

klauzuli  waloryzacyjnej,  usunięciu  prawa  wykonawcy  do  odstąpienia  od  umowy  w 

przypadku braku wywiązania się ze swoich zobowiązań przez Zamawiającego. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania zmian 

w sposób wskazany w odwołaniu. 

Zamawiający  w piśmie z dnia 15.06.2020r. złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie

.  Jednocześnie  Zamawiający  w  zakresie  zarzutu  nr  1  zapowiedział  dokonanie 

zmiany  brzmienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  jednakże  nie  w  sposób  żądany  przez 

Odwołującego,  ale  zgodny  z  przepisami  Ustawy  Pzp,  wykładnią  Izby  oraz  potrzebami 

Zamawiającego związanymi z przedmiotem zamówienia. 

Odwołujący w dniu 16.06.2020r. cofnął odwołanie w całości. 

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. poz. 1843) Izba umorzyła postępowanie 

odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu  o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), Izba nakaza

ła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości 20.000 zł. wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel