KIO 959/20 POSTANOWIENIE dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 959/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  3  czerwca  2020  r. 

w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 

r.  przez  wykonawcę  W.  B.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  W.  B. 

Ekolas  Przedsiębiorstwo  Usługowe  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego: 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Antonin 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy:  W.  B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  W.  B.  Ekolas 

Przedsiębiorstwo Usługowe kwoty 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 

zero groszy)

, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 959/20 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Skarb Państwa - 

Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  –  Nadleśnictwo  Antonin  na  wykonanie 

usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Antonin  w  roku  2020  (numer 

postępowania:  SA.270.27.2019,  numer  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej:  2019/S  207-505185)  wykonawca  W.  B. 

prowadzący  działalność  gospodarczą 

pod  nazwą  W.  B.  Ekolas  Przedsiębiorstwo  Usługowe  w dniu  4  maja  2020  r.  wniósł  do 

Prezesa Kr

ajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynności zamawiającego polegające na 

wykluczeniu  odwołującego  z  postępowania  w  ramach  części  drugiej  (Pakiet  II)  oraz 

odrzuceniu jego oferty, 

a także na czynność unieważnienia postępowania w ramach Pakietu 

II, zarz

ucając zamawiającemu naruszenie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 4 w zw. 

z  art.  24  ust.  1  pkt  12  oraz  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z 2019  r.  poz.  1843),  dalej  jako  „ustawa  Pzp”.  Odwołujący 

wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania 

w  zakresie  Pakietu  II,  unieważnienia  czynności  wykluczenia  odwołującego  z  postępowania 

oraz  odrzucenia  jego  oferty  oraz  dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  w  zakresie 

Pakietu  II  z  uwzględnieniem  oferty  złożonej  przez  odwołującego  i  przeprowadzenie 

czynności niezbędnych do wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

W  dniu  29  maja 

2020  r.  do  akt  sprawy  wpłynęło  pismo  zamawiającego  stanowiące 

odpowiedź  na  odwołanie,  zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

odwołania. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  złożonego  przez  zamawiającego  oświadczenia  zachodzi 

podst

awa do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. 

W sytuacji, o której mowa w tym przepisie, zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia 

czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  z żądaniem 

zawart

ym w odwołaniu. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 


marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel