KIO 955/20 WYROK dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 955/20 

WYROK 

 z dnia 29 czerwca 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:  

Jan Kuzawiński 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Pre

zesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 maja 2020 r. przez wykonawcę A. W.-K., J. 

K. - 

wspólnicy spółki cywilnej PPHU ATU SERVICE s.c., ul. Urocza 1, 95-020 Andrespol 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc 

we  Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-493 Wrocław, 

przy udziale: 

A.  wykonawcy  ZGO-NOVA  Sp.  z  o.o.,  Witaszczyki  1a,  63-

200  Jarocin,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, 

B. wykonawcy Praxima Krakpol Sp.  z o.o., ul. Dworcowa 2,  32-

540 Trzebinia, zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,  

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej i wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykonawcy 

Praxima Krakpol Sp. z o.o., ul. Dworcowa 2, 32-

540 Trzebinia do złożenia:  

oświadczenia  lub  dokumentów,  że  wykonawca  posiada  wdrożone  procedury 

zapewniające odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej w zakresie 

minimalnym  tj.  usługi  pralniczej  z  dezynfekcją,  czyszczeniem  chemicznym  z 

zachowaniem bariery higienicznej oraz dezynfekcję komorową zgodnie z normą PN-EN 

14065:2016  „Tekstylia  poddawane  obróbce  w  pralni  –  System  kontroli  skażenia 

biologicznego”, 

wymazów z wózków przewozowych. 

kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  -  Dolnośląskie  Centrum  Chorób 

Płuc we  Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-493 Wrocław i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7 500  zł  00  gr 


(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

Odwołującego  –  A.  W.-K.  J.  K.,  wspólnicy  spółki  cywilnej  PPHU  ATU 

SERVICE s.c., ul. Urocza 1, 95-020 Andrespol

, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  kwotę  11  100  zł  00  gr  (słownie:  jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero 

groszy) od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego, stanowiącą koszty poniesione 

z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Praw

o  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący: 

..………………………. 


Sygn. akt KIO 955/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Dolnośląskie Centrum  Chorób  Płuc we Wrocławiu,  ul.  Grabiszyńska 105,  53-

493  Wrocław,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  usługę  świadczoną  przez  wykonawcę  na  rzecz  Dolnośląskiego 

Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu  oraz  Placówki  Zamiejscowej  w  Obornikach  Śląskich 

polegającą  na:  praniu  odzieży  pracowniczej,  bielizny  pościelowej  oraz  mopów  w  posiadaniu 

Dolnośląskiego  Centrum  Chorób  Płuc  we  Wrocławiu,  ul.  Grabiszyńska  105  oraz  Placówki 

Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 3/5 i Dunikowskiego 2-4”. 

Wartość postępowania  nie  przenosi  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych na  podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Prowadzone  przez  Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszczenie  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  3.04.2020  r.  pod 

numerem 529271-N-2020. 

Zamawiający  w  dniu  27.04.2020  r.  przekazał  wykonawcy  A.  W.-K.  J.  K.,  wspólnicy 

spółki cywilnej PPHU ATU SERVICE s.c., ul. Urocza 1, 95-020 Andrespol (dalej również jako 

Odwołujący) informację o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Praxima Krakpol 

Sp. z o.o. (dalej jako Praxima). 

Od  tej 

czynności  w  dniu  4.05.2020  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  Praxima  Krakpol  Sp.  z 

o.o., która  nie stanowiła oferty 

najkorzystniejs

zej  z  uwagi  na  jej  niezgodność  z  treścią  SIWZ  w  pozycjach  szczegółowo 

opisanych treści uzasadnienia odwołania.  

W oparciu o powyższe, Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;  

2.  dokonania ponownej oceny i badania ofert,  

3.  odrzucenia oferty Praxima Krakpol Sp. z o.o. 

jako niezgodnej z treścią SIWZ. 

Podstawy faktyczne i uzasadnienie odwołania. 

Odwołujący  podnosi,  ze  Zamawiający  dokonał  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

poprzez  dokonanie  wy

boru  oferty,  która  pozostaje  niezgodna  z  wymaganiami  treści  SIWZ  


i która powinna zostać odrzucona w trybie w/w przepisu. Informuje, że Zamawiający w rozdz. 

V pkt 

4 ppkt 11) SIWZ wymagał, aby wykonawca wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi 

wymogami  sanitarno-

epidemiologicznymi  dla  procesów  dezynfekcji  i  prania  w  zależności  od 

asortymentu  oraz  technologią  i  warunkami  obowiązującymi  w  placówkach  służby  zdrowia 

bezwzględnie przestrzegając Zarządzeń i Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i zgodnie 

z  Rozp

orządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  marca  2019  r  w  sprawie  szczegółowych 

wymagań,  jakim  powinny  odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu  wykonującego 

działalność  leczniczą  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz  595)  w  zakresie  pełnej  bariery  higienicznej, 

automaty

cznego  systemu  dozowania  oraz  pozostałych  wymagań  dotyczących  pralni.  Dalej,  

w  rozdz.  VIII  pkt  7  ppkt 

1)  SIWZ  w  celu  potwierdzenia  zgodności  świadczonych  usług  

z  wymaganiami  SIWZ  wymagał  złożenia  przez  wykonawcę,  którego  oferta  została  oceniona 

najwyżej, aktualnego badania mikrobiologicznego wykonanego w pralni oraz opinię Sanepidu, 

że 

pralnia 

wykonawcy 

spełnia 

wymogi 

sanitarno- 

epidemiologiczne 

zgodnie  

z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  lutego  2011  r.  w  sprawie  wymagań  jakim 

powinny  odpowiadać  pod  względem  fachowym  i  sanitarnym  pomieszczenia  i  urządzenia 

zakładu opieki  zdrowotnej)  w  zakresie pełnej  bariery  higienicznej.  Przedmiotowy  zapis  SIWZ 

podlegał  również  wyjaśnieniom,  w  których  Zamawiający  doprecyzował,  jakich  badań 

mikrobiologicznych będzie wymagał do złożenia przez wykonawcę. W odpowiedzi na pytanie 

nr  1  o  treści:  „Pytanie  1  Zamawiający  wymaga  aby:  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie 

najwyżej  oceniona,  wezwie  w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni  do  złożenia 

następujących  dokumentów.  Aktualne  badania  mikrobiologiczne  wykonane  w  pralni  i  opinia 

Sanepidu,  że  pralnia  Wykonawcy  spełnia  wymogi  sanitarno-epidemiologiczne  zgodnie  

z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  lutego  2011  r.  w  sprawie  wymagań,  jakim 

powinny  odpowiadać  pod  względem  fachowym  i  sanitarnym  pomieszczenia  i  urządzenia 

zakładu  opieki  zdrowotnej)  w  zakresie  pełnej  bariery  higienicznej.  Zamawiający  nie  określił 

jakich  badań  wymaga.  Zatem  czy  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  załączył  do  oferty 

minimum:  Badania  mikrobiologiczne  wykonane  w  pralni  Wykonawcy  celem  potwierdzenia 

skuteczności  dezynfekcji  w  procesie  prania  wodnego  (bielizna  ogólnoszpitalna  oraz 

operacyjna),  bielizny  po  czyszczeniu  chemicznym  (odzież  pacjentów)  potwierdzone  przez 

właściwą  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  lub  akredytowane  laboratorium  przez  Polskie 

Centrum  Akredytacji  i  wpisanego  na  jego  listę  laboratoriów  badawczych,  wystawione  po 

jednym  z  dwóch  ostatnich  kwartałów  przed  upływem  terminu  składania  ofert”.  Zamawiający 

wyjaśnił:  „Zamawiający  wymaga  aktualnych  badań  mikrobiologicznych  wykonanych  w  pralni 

Wykonawcy  potwierdzonych  przez  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  lub  akredytowane 


laboratorium  przez  Polskie  Centrum  Akredytacji  i  wpisanego  na  jego  listę  laboratoriów 

badawczych, potwierdzających skuteczność dezynfekcji w procesie prania wodnego (bielizna 

o

gólnoszpitalna  oraz  operacyjna),  bielizny  po  czyszczeniu  chemicznym  (odzież  pacjentów). 

Zamawiający  wymaga  również  wymazów  z  samochodów  transportujących  bieliznę,  koszy  

i wózków przewozowych”. Odwołujący wskazuje, że wykonawca Praxima Krakpol Sp. z o. o. 

złożył  na  wezwanie  Zamawiającego  sprawozdania  z  badań  mikrobiologicznych  wykonanych  

w  pralni  wykonawcy. 

Zdaniem  Odwołującego  przedstawione  sprawozdania  nie  spełniają 

wymagań  wskazanych  w  rozdz.  VIII  pkt  7  pkt  l)  SIWZ.  Wywodzi,  że  w  przedstawionych 

dokumentach brak jest wymaganych sprawozdań bielizny po czyszczeniu chemicznym (odzież 

pacjentów) oraz wózków przewozowych.  Z tego wywodzi, że oferta wykonawcy Proxima jest 

niezgodna z treścią w/w punktu SIWZ.  

Dalej 

Odwołujący  podnosi,  że  w  tych  samych  wyjaśnieniach  zamawiający  

w  odpowiedzi  na  pyt.  2  o  treści:  „Czy  Zamawiający  wymaga  by  pralnia  w  której  będzie 

realizowana  usługa  posiadała  wdrożone  procedury  zapewniające  odpowiednią  jakość 

mikrobiologiczną  pranej  bielizny  szpitalnej  w  zakresie  minimalnym  tj.  usługi  pralniczej  

z  dezynfekcją,  czyszczeniem  chemicznym  z  zachowaniem  bariery  higieny  oraz  dezynfekcję 

komorową  zgodnie  z  normą  PN-EN  14065:2016  „Tekstylia  poddawane  obróbce  w  pralni  — 

System  kontroli 

skażenia  biologicznego”  i  przedstawi  zaświadczenie  o  wdrożeniu  tych 

procedur  w  pralni  wykonawcy  wydane  przez  upraw

nioną  do  certyfikacji  jednostkę?” 

Zamawiający wyjaśnił: „Zamawiający wymaga oświadczenia lub dokumentów, że Wykonawca 

posiada  wdrożone  procedury  zapewniające  odpowiednią  jakość  mikrobiologiczną  pranej 

bielizny  szpitalnej  w  zakresie  minimalnym  tj.  usługi  pralniczej  z  dezynfekcją  ,  czyszczeniem 

chemicznym z zachowaniem bariery higieny oraz dezynfekcję komorową zgodnie z normą PN-

EN  14065:2016  „Tekstylia  poddawane  obróbce  w  pralni  —  System  kontroli  skażenia 

biologicznego”.  Odwołujący  wskazuje,  że  Zamawiający  udzielając  takiej  odpowiedzi  postawił 

wymóg 

posiadania 

wdrożonych 

procedur 

zapewniających 

odpowiednią 

jakość 

mikrobiologiczną  pranej  bielizny  szpitalnej  w  zakresie  minimalnym  tj.  usługi  pralniczej  

z  dezynfekcją,  czyszczeniem  chemicznym  z  zachowaniem  bariery  higieny  oraz  dezynfekcję 

komorową  zgodnie  z  normą  PN-EN  14065:2016  „Tekstylia  poddawane  obróbce  w  pralni  — 

System k

ontroli skażenia biologicznego”. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  wykonawca  Praxima  na  potwierdzenie  spełniania 

opisanego  w  wyjaśnieniach  wymogu    przekazał  Certyfikat  nr  550816007/3  PN-EN  14065  : 

2016  wraz  z  załącznikiem  ważnym  w  okresie  od  23-08-2019  do  22-08-2020  z  zakresem 

certyfikacji:  Wynajem, 

serwis  i  pranie  z  dzierżawą  odzieży  i  bielizny  fasonowej,  roboczej  


i  płaskiej.  Transport  odzieży  i  bielizny.  Odwołujący  podnosi,  że  przedstawiony  dokument  nie 

potwierdza  minimalnych  wymagań  Zamawiającego  w  tym  zakresie,  bowiem  brak  w  nim 

potwierdzenia  czyszczenia  chemicznego  z  zachowaniem  bariery  higieny  oraz  dezynfekcji 

komorowej.  

Z powyższego wywodzi, że oferta Praxima Krakpol Sp. z o.o. w tym zakresie jest niezgodna  

z  postanowieniami  treści  SIWZ,  w  szczególności  zapisami  w  rozdz.  V  pkt  4  ppkt  11)  SIWZ 

oraz  rozdz.  VIII  pkt  7  ppkt 

1)  SIWZ  oraz  z  wymaganiami  zamawiającego  wskazanymi  

w wyjaśnieniach z dnia 9.04.2020 r. Odwołujący wskazuje, że Zamawiający nie jest w stanie 

ustalić, czy zachowana jest bariera higieny i dezynfekcji komorowej, jak również nie dysponuje 

wymaganymi  przez  siebie  sprawozdaniami  po  czyszczeniu  chemicznym  (odzież  pacjentów) 

oraz 

wózków  przewozowych.  Dodatkowo  Zamawiający  nie  posiada  również  certyfikatów 

potwierdzających, że czyszczenie chemiczne jest prowadzone z zachowaniem bariery higieny 

oraz  dezynfekcji  komorowej.  Powyższe  dokumenty  wymagane  były  przez  w/w  zapisy  SIWZ 

oraz  wyjaśnienia.  Odwołujący  podnosi,  że  zgodnie  z  orzecznictwem  KIO  i  stanowiskiem 

doktryny do uchybień, które spowodują zastosowane sankcji z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

będą zaliczane niezgodności dotyczące w szczególności: zaoferowania innego przedmiotu niż 

wymagany  przez  Zamawiającego,  zaoferowanie  innego  terminu  realizacji,  zaoferowanie 

innych  niezgodnych  rozwiązań  dotyczących  realizacji  zamówienia  publicznego,  wskazanie 

innych niż w SIWZ rozwiązań dotyczących postanowień umowy. Powołuje się na wyroki KIO 

1125/11, KIO 501/17.  

Odwołujący  podnosi,  że  w  niniejszej  sprawie  nieprzedstawienie  wszystkich  wymaganych 

badań, sprawozdań i certyfikatów stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ i jest podstawą 

do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp.  Odwołujący 

wskazuje,  że  Zamawiający  ma  obowiązek  należytego  przeprowadzenia  procesu  badania  

i oceny ofert, zaś opisane powyżej braki oferty wskazują na spełnienie przesłanki z art. 89 ust. 

1  pkt.  2  ustawy  Pzp 

i  wobec  powyższego  wnoszę  o  odrzucenie  w/w  oferty  jako  niezgodnej  

z treścią SIWZ.  

Zamawiający  w  dniu  29.06.2020  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  

o oddalenie 

odwołania w całości. 

Do postępowania odwoławczego przystąpienie skutecznie zgłosili  wykonawcy  -  ZGO-

NOVA  Sp.  z  o.o.,  Witaszczyki  1a,  63-200  Jarocin 

–  po  stronie  Odwołującego  i  Praxima 

Krakpol  Sp.  z  o.o.,  ul.  Dworcowa  2,  32-540  Trzebinia  (dalej  jak

o  Praxima  lub  Przystępujący 


Praxima)  - 

po stronie Zamawiającego. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szcz

ególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Specyfikacją  Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz korespondencją Zamawiającego z wykonawcą, jak również 

po z

apoznaniu się z odwołaniem i odpowiedzią na odwołanie oraz pisami uczestników, 

po wysłuchaniu  oświadczeń,  jak też stanowisk  stron  i  uczestnika  złożonych  ustnie do 

protokołu w toku rozprawy, jak również złożonymi w toku rozprawy dowodami, ustaliła, 

co następuje.  

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  wobec  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia 

pr

zez  zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba ustaliła, co następuje. 

Powołane  w  uzasadnieniu  odwołania  zapytania  do  SIWZ  i  odpowiedzi  na  nie  odpowiadają 

rzeczywistości i nie będą przez Izbę powtarzane.  

Po  zmianie  SIWZ,  Zamawiający  w  pkt  VIIb  3)  określił,  że  o  udzielenie  zamówienia  mogą 

ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności  

technicznej lub zawodowej 

– zamawiający miał uznać warunek za spełniony, jeśli wykonawca 

złożył  oświadczenie  lub  dokumenty,  że  posiada  wdrożone  procedury  zapewniające 

odpowiednią  jakość  mikrobiologiczną  pranej  bielizny  szpitalnej  w  zakresie  minimalnym  tj. 

usługi  pralniczej  z  dezynfekcją,  czyszczeniem  chemicznym  z  zachowaniem  bariery  higieny 

oraz  dezynfekcję  komorową  zgodnie  z  normą  PN-EN  14065-2016  „Tekstylia  poddawane 

obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego”.  


W  pkt  VIIIa 

–  niezbędne  dokumenty,  które  musi  złożyć  wykonawca,  w  ppkt  7  określono,  że 

wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, wezwie w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni, do złożenia następujących dokumentów: 

(…) 

2)  aktualnych  badań  mikrobiologicznych  wykonanych  w  pralni  Wykonawcy  potwierdzonych 

przez  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  lub  akredytowane  laboratorium  przez  Polskie 

Centrum  Akredytacji  i  wpisanego  na  jego  listę  laboratoriów  badawczych,  potwierdzających 

skuteczność  dezynfekcji  w  procesie  prania  wodnego  (bielizna  ogólnosztpitalna  oraz 

operacyjna), bielizny po czyszczeniu chemicznym (odzież pacjentów). 

(…) 

4) Oświadczenie lub dokumenty, że posiada wdrożone procedury zapewniające odpowiednią 

jakość mikrobiologiczną pranej  bielizny  szpitalnej  w  zakresie minimalnym  tj.  usługi  pralniczej  

z  dezynfekcją,  czyszczeniem  chemicznym  z  zachowaniem  bariery  higieny  oraz  dezynfekcję 

komorową  zgodnie  z  normą  PN-EN  14065-2016  „Tekstylia  poddawane  obróbce  w  pralni  – 

System kontroli skażenia biologicznego”. 

Pismem  z  dnia  16.04.2020  r.  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp  wezwał 

wykonawcę  Praxima  Krakpol  Sp.  z  o.o.  do  złożenia  m.in.  badań,  o  których  mowa  powyżej  

w pkt VIIIa 2) SIWZ i oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt VIIIa 4) SIWZ. 

Przystępujący  Praxima  w  wyznaczonym  terminie  złożył:  opinię  sanitarną  dla  pralni 

wykonawcy, 

protokół  kontroli  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Legnicy  nr 

21/HK/19,  badania  mikrobiologiczne 

–  podkoszulki,  swetra,  blatu  roboczego  magla, 

prześcieradła,  regału  jezdnego,  komory  samochodu  transportowego,  bielizny  operacyjnej, 

certyfikat  dla  PN-EN  14065:2016  nr  550816007/3  wystawiony  przez  Dekra  Certification  Sp.  

z o.o. 

Izba zważyła, co następuje. 

Izba u

znała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołujący naruszenie  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wywodził z dwóch okoliczności  – 

pierwsza odnosiła się do złożonego przez Przystępującego Praxima certyfikatu, druga – braku 

badań bielizny pacjenta oraz wózków przewozowych.  


W zakresie certyfikatu Odwołujący wywodził, że ten złożony przez Praximę nie potwierdza 

certyfikacji  w  zakresie  czyszczenia  chemicznego  z  zachowaniem  bariery  higieny  oraz 

dezynfekcji  komorowej  zgodnie  z  normą  PN-EN  14065:2016.  Wymóg  ten  wprost  był 

sformułowany w odpowiedzi Zamawiającego i następnie inkorporowany do SIWZ.  

Przystępujący  Praxima  złożył  certyfikat  wystawiony  przez  Dekra  Certification  Sp.  z  o.o.,  

w którym jako zakres certyfikacji wskazano 

– „

Wynajem, serwis i pranie z d

zierżawą odzieży  

i bielizny fasonowej, roboczej i płaskiej. Transport odzieży i bielizny”.  

Skład  orzekający  Izby  zaznacza,  że  o  ile  samo  bardziej  ogólne  wskazanie  zakresu 

certyfikacji nie mogłoby stanowić podstawy stwierdzenia braku zgodności oferty z SIWZ, o tyle 

w  kontekście  przeprowadzonych  dowodów  Izba  uznała,  że  Praxima  nie  przedłożyła 

wymaganych w SIWZ dokumentów. 

Odwołujący  w  toku  rozprawy  złożył  jako  dowód  własny  certyfikat  wydany  przez  Dekra 

Certifications  Sp.  z  o.o.,  w  którym  w  zakresie  certyfikacji  wymieniono  wymagane  przez 

Zamawiającego czyszczenie chemiczne z zachowaniem bariery higienicznej oraz dezynfekcję 

komorową.  Jak  wskazywał  sam  Przystępujący  Praxima,  taki  dowód,  w  przeciwieństwie  do 

certyfikatów  wystawionych  przez  inne  jednostki  certyfikujące,  może  wskazywać  na  zakres 

certyfikacji 

w  certyfikacie  Praxima,  który  jest  zbyt  wąski  w  stosunku  do  wymagań 

Zamawiającego.  Praxima  również  słusznie  zaznaczyła,  że  certyfikat  Odwołującego  jest 

nowszy i z tego może wynikać różne wskazanie zakresu certyfikacji. Jednakże, w ocenie Izby 

pozostałe  okoliczności  nakazują  stwierdzenie,  że  Praxima  nie  wykazała  dysponowania 

odpowiednim  zakresem  certyfikacji.  Wskazuje  na  to 

w  szczególności  treść  protokołu kontroli 

złożonego przez Przystępującego Praxima na wezwanie Zamawiającego.  

W tym miejscu Izba zaznacza, że nie zgodziła się z twierdzeniem Przystępującego Praxima, 

że  odniesienie  do  rzeczonego  protokołu  stanowiło  wyjście  poza  zakres  zarzutów  odwołania. 

Odwołujący  powołując  się  na  protokół  nie  podnosił  nowych  zarzutów,  a  przedstawiał 

argumentację  na  poparcie  zarzutu,  że  certyfikat  Praximy  nie  odnosi  się  do  czyszczenia 

chemicznego.  Odwołujący  nie  wyszedł  zatem  poza  zakres  odwołania,  a  jedynie  poszerzył 

argumentację, co jest dopuszczalne, tak jak składanie dowodów aż do zamknięcia rozprawy.  

Wracając  do  treści  ww.  protokołu  kontroli  –  Odwołujący  wywodził,  że  ujawniona  w  nim  lista 

sprzętu  znajdującego  się  na  wyposażeniu  pralni  Praximy,  wymienione  środki  chemiczne 

wskazują  na  wykonywanie  jedynie  prania  wodnego.  Izba  ustaliła,  że  rzeczywiście  rzeczony 

protokół  w  żadnym  miejscu  nie  wskazuje  na  to,  aby  w  pralni  prowadzone  było  czyszczenie 

chemiczne.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  w  toku  rozprawy  Przystępujący  Praxima  nie  był  

w  stanie  odeprzeć  argumentów  z  ww.  protokołu,  np.  wskazując,  że  jedna  


z  wymienionych maszyn służy do czyszczenia chemicznego. Z kolei dalece nieprzekonujące 

były próby  wywodzenia, że czyszczenie chemiczne zachodzi, z punktów protokołu w których 

mowa o dezynfekcji chemicznej lub chemiczno-termicznej. Nie trzeba wiedzy specjalistycznej, 

żeby  stwierdzić,  że  dezynfekcja  chemiczna  to  nie  to  samo  co  czyszczenie  chemiczne. 

Dezynfekcja chemiczna lub chemiczno-

termiczna może zachodzić w praniu wodnym (możliwe 

jest  to  nawet  w  warunkach  domowych)  natomiast  czyszcze

nie  chemiczne  jest  alternatywą 

prania  wodnego  z  zastosowaniem  specjalnych  urządzeń  i  środków.  Z  całą  pewnością 

alternatywą prania wodnego nie jest dezynfekcja chemiczna lub chemiczno-termiczna.  

Reasumując,  ocena  wskazanych  okoliczności  nakazuje  stwierdzenie,  że  Przystępujący 

Praxima  nie  wypełnił  wymogu  SIWZ  i  żądania  Zamawiającego  z  wezwania  do  złożenia 

oświadczenia  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  posiada  wdrożone  procedury 

zapewniające  odpowiednią  jakość  mikrobiologiczną  pranej  bielizny  szpitalnej  w  zakresie 

minimalnym  tj. 

usługi  pralniczej  z  dezynfekcją,  czyszczeniem  chemicznym  z  zachowaniem 

bariery  higieny  oraz  dezynfekcję  komorową  zgodnie  z  normą  PN-EN  14065:2016  „Tekstylia 

poddawane obróbce w pralni — System kontroli skażenia biologicznego”. 

Dr

uga  część  zarzutu  dotyczyła  sformułowanego  w  odpowiedziach  na  pytania  do  SIWZ 

wymogu  przedstawienia  „aktualnych  badań  mikrobiologicznych  wykonanych  w  pralni 

Wykonawcy  potwierdzonych  przez  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  lub  akredytowane 

laboratorium  prze

z  Polskie  Centrum  Akredytacji  i  wpisanego  na  jego  listę  laboratoriów 

badawczych, potwierdzających skuteczność dezynfekcji w procesie prania wodnego (bielizna 

ogólnoszpitalna  oraz  operacyjna),  bielizny  po  czyszczeniu  chemicznym  (odzież  pacjentów)”. 

Zamawiaj

ący wymagał również „wymazów z samochodów transportujących bieliznę, koszy  

i wózków przewozowych”. 

Jak 

ustaliła  Izba,  Zamawiający  pismem  z  dnia  16.04.2020  r.  wezwał  Przystępującego 

Praxima  do  złożenia  badań  mikrobiologicznych  potwierdzających  skuteczność  dezynfekcji  

w  procesie  prania  wodnego  (bielizna  ogólnoszpitalna  oraz  operacyjna)  i  bielizny  po 

czyszczeniu  chemicznym

.  Zarówno  wymóg  złożenia  badań  jak  i  wymazów  odnosił  się  do 

etapu  ofertowania 

–  co  wynikało  z  SIWZ  i  z  pytania  nr  1  do  SIWZ.  Treścią  ww.  wezwania 

Zamawiający potwierdził rzeczony  wymóg w zakresie badań bielizny. Z kolei Odstąpienie od 

żądania wymazów z wózków transportowych było całkowicie bezpodstawne, mając na uwadze 

odpowiedź  na  pytanie  nr  1,  gdzie  Zamawiający  sam  ten  wymóg  sformułował,  pomimo 

pominięcia go w pkt VIIIa 7. 2) SIWZ. Nie zasługuje na uwzględnienie również argumentacja 

Zamawiającego, że odstąpił od wymogu złożenia badań wykonanych przez Stację Sanitarno-


Epidemiologiczną z uwagi na epidemię COVID-19. Zamawiający wymagał tych badań zgodnie 

z treścią wezwania z dnia 16.04.2020 r. (a zatem już w okresie trwania epidemii COVID-19). 

Ponadto,  Odwołujący  nie  składał  badań  wykonywanych  przez  SSE  ale  przez  laboratorium 

prywatne 

–  co  pozwala  na  stwierdzenie,  że  nawet  zawieszenie  wykonywania  badań  przez 

SSE  dla  podmiotów  prywatnych  nie  miało  większego  wpływu  na  możliwość  złożenia 

wymaganych dokumentów. Twierdzenia dotyczące epidemii COVID-19 należało zatem uznać 

jako przyjęte na potrzeby postępowania przed KIO.  

Przystępujący  Praxima  w  odpowiedzi  na  wezwanie  złożył  badania  odzieży  pacjentów, 

blatu magla, bielizny płaskiej, regału jezdnego, komory samochodu transportowego i bielizny 

operacyjnej. 

Izba  nie  podzieliła  argumentacji  odwołania  w  zakresie  badań  odzieży  pacjentów,  co  do 

których zarzucano, że nie dotyczyły one bielizny po czyszczeniu chemicznym. W ocenie Izby 

Odwołujący  nie  udowodnił,  że  brak  wskazania  metody  prania  oznacza,  że  nie  było  to 

czyszczenie chemiczne. Wobec braku jednoznacznego wskazania, że bielizna poddana była 

praniu  w

odnemu  i  braku  innych  dowodów,  nie  było  podstaw  dla  przyjęcia,  że  Przystępujący 

Praxima przedstawił wyniki nieprawidłowych badań. Należy podkreślić, iż w przypadku odzieży 

pacjentów  w  ogóle  nie  wskazano  metody  prania  –  zatem,  przyjmując  optykę  Odwołującego, 

można  by  wywodzić,  iż  w  ogóle  nie  była  ona  prana.  Odwołujący  nie  formułował  z  kolei 

zarzutów do badań bielizny płaskiej – wg. sprawozdania z badań – „po procesie pralniczym”, 

ani  bielizny  operacyjnej 

–  brak  wskazania  na  jakikolwiek  proces  pralniczy.  Zgodnie  z  logiką 

rzeczonego  zarzutu,  również  co  do  powyższych  można  było  zarzucić  brak  odpowiedniej 

metody (pranie wodne) 

– skoro bowiem metoda prania nie była wskazana, to mogło to być też 

pranie chemiczne. Z uwagi na brak dowodów, jak również niespójność wywodu Odwołującego 

w tym zakresie Izba uznała, że Odwołujący nie udowodnił, że Praxima nie wykazała spełnienia 

omawianego warunku. 

Izba  zgadza  się  natomiast  z  Odwołującym  w  zakresie  braku  wymazów  z  wózków 

transportowych.  Przedłożone  przez  Praximę  sprawozdania  z  badań  nie  odnoszą  się  do 

wózków  transportowych,  wbrew  wymogowi  sformułowanemu  w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  

1  do  SIWZ.  Izba  nie  uznała  za  wiarygodne  wyjaśnień  Przystępującego  Praxima,  że  zgodnie  

z  SIWZ  regał  jezdny  jest  tożsamy  z  wózkiem  transportowym.  Przystępujący  wywodził  to  

z  odpowiedzi  na  pytanie,  gdzie  wprost  wskazano  jedynie  wózek  transportowy  –  brak  było 

zatem  jakichkolwiek  zapisów  pozwalających  uznać  tożsamość  tych  przedmiotów. 

Jednocześnie  za  wiarygodne,  wobec  ich  zgodności  z  semantyką  oraz  wiedzą  powszechną, 

należało uznać stanowisko Odwołującego wyrażone na rozprawie w zakresie różnic pomiędzy 


wózkiem  transportowym  (półzamknięta  konstrukcja  służąca  do  transportu  prania  pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą) a regałem jezdnym (konstrukcja otwarta, użytkowana wewnątrz 

pralni). 

Stanowiska tego nie kwestionował Przystępujący Praxima. Z uwagi na powyższe Izba 

uznała, że Zamawiający winien był żądać od wykonawcy wymazów z wózków transportowych, 

a Przystępujący Praxima wymazy takie przedstawić. Należy zwrócić uwagę, że pomimo braku 

wymogu  sformułowanego  wprost  w  SIWZ  (jakkolwiek  wyjaśnienia  do  SIWZ  pozostają  jego 

obowiązującą  częścią),  Praxima,  zgodnie  z  odpowiedzią  na  pytanie  do  SIWZ  złożyła  wyniki 

badań  dotyczące  samochodów,  a  także,  pomimo  braku  wymogu  –  regałów  jezdnych  i  blatu 

magla. 

Skład  orzekający  Izby  uznał,  że  brak  przedstawienia  wymazów  z  wózków 

transportowych  stanowił  zaniechanie,  wobec  którego  Praxima  nie  udowodniła  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  i  Zamawiający  zobowiązany  był  do  wezwania  

do 

uzupełnienia tych dokumentów.  

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  Izba  uznała,  że  Przystępujący  Praxima  nie 

wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VIIb 3 oraz odpowiedzi 

na pytania nr 1 i 2 do SIWZ

. Izba miała na uwadze, że Odwołujący postawił zarzut naruszenia 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp 

–  tj.  dotyczący  niezgodności  oferty  z  SIWZ, jednakże całość 

argumentacji odwołania odnosiła się do spełniania warunków udziału w postępowaniu. Błędne 

przytoczenie  podstawy  p

rawnej,  jeżeli  argumentacja  odwołania  zmierzała  do  wykazania 

prawidłowo  zidentyfikowanego  (ale  błędnie  nazwanego)  naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp, 

nie  stanowi  przeszkody  w  uznaniu 

odwołania  przez  Izbę.  Izba  nie  jest  przy  tym  związana 

żądaniami  odwołania  –  co  jest  istotne,  gdyż  Odwołujący  żądał  odrzucenia  oferty 

Przystępującego  Praxima.  W  ocenie  Izby  byłoby  to  działaniem  przedwczesnym,  mając  na 

uwadze  niewykorzystanie  jeszcze  przez  Zamawiającego  możliwości  wezwania  Praximy  do 

uzupełnienia  dokumentów  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp.  Z  uwagi  na  wskazane 

okoliczności Izba orzekła jak w sentencji.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10  

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1  pkt  1 

i  §  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 


wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący: 

..………………………. 


wiper-pixel