KIO 954/20 POSTANOWIENIE dnia 23 czerwca 2020 r.

Data: 24 sierpnia 2020

sygn. akt: KIO 954/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

wobec  cofnięcia  w  dniu  23  czerwca  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Od

woławczej  w  dniu  4  maja  2020  roku  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Ecol  sp.  z  o.o.,  

ul. Podmiejska 71A; 44-

207 Rybnik, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WAR-NO 

sp.  z  o.o., 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiających  wspólnie  udzielających 

zamówienia:  PGE  Energia  Ciepła  S.A.,  ul.  Złota  59;  00-120  Warszawa  oraz  Zespół 

Elektrociepłowni  Wrocławskich  KOGENERACJA  S.A.,  ul.  Łowiecka  24;  50-220 

Wrocław

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  r

achunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Ecol  sp.  z  o.o.,  

ul.  Podmiejska  71A;  44-

207  Rybnik,  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  

WAR-NO  sp.  z  o.o.,  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 954/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  wspólnie udzielających zamówienia: PGE Energia Ciepła S.A. oraz Zespół 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., prowadzą postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest 

„Prowadzenie  zintegrowanej  gospodarki  smarowniczej  dla  wszystkich  urządzeń 

zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Wybrzeże oraz Zespole 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  UE  pod  nr 

2020/S 043-102622 z dnia 2 marca 2020 r. 

Zamawiający  dnia  24  kwietnia  2020  roku,  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego post

ępowania. 

Dnia  4  maja  2020  roku,  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Ecol  sp.  z  o.o.,  Pr

zedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowe  WAR-NO  sp.  z  o.o.  (dalej 

Odwołujący”)  wnieśli  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dotyczy  części  I 

zamówienia). 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  pismem  z  dnia  23  czerwca  2020  roku,  oświadczył,  iż  wycofuje  wniesione 

odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba  umorzyła postępowanie odwoławcze w  niniejszej  sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel