KIO 948/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 24 sierpnia 2020

KIO 948/20 

Sygn. akt: KIO 948/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia  27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  27  maja  2020  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez 

wykonawcę Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg 

i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Polimex  Infrastruktura  Sp.  z  o.o.,  Al.  Jana  Pawła  II  12,  00-124  Warszawa,  kwoty                      

00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), tytułem uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu. 

Przewodniczący: 

……..…....………………………


KIO 948/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Miasto  Kalisz  –  Miejski  Zarząd  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu,  ul.  Złota  43,        

800  Kalisz,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku 

od  „Rogatki”  do  granicy  miasta  Kalisza  –  etap  I”,  numer  referencyjny:  ZP.271.1.4.2020. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej      

w dniu 22.04.2020 r. nr 2020/S 079-185721.                  

W postępowaniu tym wykonawca

Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Al

. Jana Pawła II 

12,  00-124  Warszawa 

(dalej:  „odwołujący”)  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił 

zamawiającemu naruszenie:  

1)  art. 647 Kodeksu cywilnego (dalej: 

„kc" ), art. 654 kc, art. 656 § 1 kc, art. 353

 kc i art. 58 

§  3  kc,  w  zw.  z  art.  14  ust.  1  i  art.  139  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych          

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

, zwanej dalej: „ustawą Pzp”, 

2)  a

rt. 483 § 1 kc w zw. z art. 353

 kc w zw. z art. 5 kc w zw. z art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 

ustawy Pzp, 

3)  art. 14 ust. 1 i art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 kc i 353

 kc w zw. z art. 29 ust. 1 i 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

poprzez sformułowanie w określony sposób treści projektu umowy. W związku z powyższym 

odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  modyfikacji  wskazanych                       

w odwołaniu postanowień projektu umowy we wskazany w odwołaniu sposób.  

Pismem z dnia 19 maja 2020 r. 

zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której 

oświadczył,  że  uwzględnia  je  w  zakresie  części  podniesionych  zarzutów.  W  zakresie 

pozostałych zarzutów zamawiający wniósł o oddalenie odwołania.  

Pismem z dnia 26 maja 2020 

r. odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie w zakresie 

zarzutów nieuwzględnionych przez zamawiającego.  

Żaden wykonawca nie przystąpił do postępowania odwoławczego. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3a  ustawy  Pzp  w 

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego 

części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez 

odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 

stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił 


KIO 948/20 

po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów.                     

W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności                             

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu                      

w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp,  koszty  postępowania  odwoławczego

w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie. 

W związku z tym postanowiono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  w  oparciu  o  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp 

oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.    

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów                

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 792). 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel