KIO 945/20 Sygn. akt KIO 945/20 POSTANOWIENIE dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 945/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 30 czerwca 2020 r. 

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 

2020  r.  przez 

odwołującego  Konsorcjum  DGP  Clean  Partner  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie,  SEBAN  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach,  7  MG  Spółka z  o.o.  z  siedzibą  w 

Legnic

y, Partner Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, DGP PROVIDER Sp. z o.o. z siedzibą 

w Legnicy, 

PARTNER MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, na adres 59-220 Legnica ul. 

Najświętszej Marii Panny nr 5e,  w postępowaniu powadzonym  przez zamawiającego Zakład 

Ubezpieczeń  Społecznych  w  Warszawie  01-748  Warszawa,  ul.  Szamocka  3,5  na  adres  I 

Oddział w Poznaniu, 60-908 Poznań, ul. Dąbrowskiego 12 

przy  udziale:  K.  A.,  M.  A. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ECO  spółka 

cywilna  K.  A.,  M.  A.,  66-

400  Gorzów  Wielkopolski  ul.  Międzychodzka  12,    po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami postępowania obciąża Konsorcjum DGP Clean Partner sp. z o.o. z siedzibą 

w  Warszawie,  SEBAN 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach,  7  MG  Spółka  z  o.o.  z 

siedzibą w Legnicy, Partner Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, DGP PROVIDER 

Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, PARTNER MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 

na adres 59-

220 Legnica ul. Najświętszej Marii Panny nr 5e i: 


zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.500 zł 00 gr (słownie: 

jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Konsorcjum DGP Clean 

Partner  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  SEBAN  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Kat

owicach, 7 MG Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy, Partner Medica Sp. z o.o. z 

siedzibą w Legnicy, DGP PROVIDER Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, PARTNER 

MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, na adres 59-220 Legnica ul. Najświętszej 

Marii Panny nr 5e, 

tytułem wpisu od odwołania 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Konsorcjum DGP Clean Partner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SEBAN Sp. z 

o.o. z siedzibą w Katowicach, 7 MG Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy, Partner 

M

edica Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, DGP PROVIDER Sp. z o.o. z siedzibą w 

Legnicy, PARTNER MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, na adres 59-220 

Legnica  ul.  Najświętszej  Marii  Panny  nr  5e  kwotę  13.500,00  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  90%  uiszczonego 

wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie  

Przewodniczący:      ……………………………….. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający prowadzi Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na:  „Świadczenie  usług  sprzątania  i  pielęgnacji  terenów  zielonych  w 

obiektach  ZUS  I  Oddział  w  Poznaniu  oraz  w  podległych  mu  terenowych  jednostkach 

organizacyjnych i pomieszczeniach wynajmowanych” o wartości zamówienia przekraczającej 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póżn.zm.; dalej: „Pzp ).  

Numer  referencyjny:  290000/271/3/2019-ZAP; 

Ogłoszenie  o  zamówieniu:  opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  021-046112  w  dniu 

30.01.2020roku. 

Upoważniony pełnomocnik odwołującego pismem z dnia 29 czerwca 2020 roku, wniesionym 

drogą  elektroniczną  w  dniu  29  czerwca  2020r.  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu  w  całości 

odwołania wnosząc o umorzenie postępowania odwoławczego i zwrot na rachunek bankowy 

z którego dokonano wpisu, kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust. 8 

zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień  publicznych,  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  wydając  postanowienie  w 

sprawie.  

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972) 

orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz odwołującego 

90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 13.500,00zł. zaliczając w koszty postępowania 

kwotę 1.500,00zł. z kwoty wpisu 15.000,00 złotych.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 


wiper-pixel