KIO 943/20 Sygn. akt: KIO 966/20 POSTANOWIENIE dnia 29 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 943/20 

Sygn. akt: KIO 966/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

  Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  29  maja  2020  r.                  

w Warszawie 

odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:   

A.  w dniu 4 maja 2020 r. przez 

wykonawcę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 

800 Pruszków (w sprawie o sygn. akt: KIO 943/20)   

B.  w  dniu  4  maja  2020  r. 

przez  wykonawcę  Budimex  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,                   

01-204 Warszawa (sygn. akt: KIO 966/20) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  1)  Miasto  Poznań,  Plac  Kolegiacki  17,  61-841 

Poznań;  2)  Aquanet  S.A.,  ul.  Dolna  Wilda  126,  61-492  Poznań;  w  imieniu  i  na  rzecz 

których  działa  inwestor  zastępczy:  Poznańskie  Inwestycje  Miejskie  sp.  z  o.o.  z/s                       

w Poznaniu:  

dane do korespondencji:  Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.,  Plac 

Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, 

przy udziale: 

A. 

wykonawcę    Skanska  S.A.,    Aleja „Solidarności”  173,  00-877 Warszawa,    adres 

do korespondencji:  Obszar Budownictwa Inżynieryjnego we Wrocławiu,  ul. Ks. 

Piotra  Skargi  1  50-

082  Wrocław  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 943/20 oraz o sygn. akt: KIO 966/20 

po stronie 

odwołującego 

postanawia: 


1.  A. 

umorzyć postępowanie odwoławcze o sygn. akt: KIO 943/20; 

       B

. umorzyć postępowanie odwoławcze o sygn. akt: KIO 966/20;  

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 40 000 zł 

00 gr 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczone wpisy od 

odwołań,  kwoty  20  000 zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na 

rzecz STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków oraz kwoty 20 000 

zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  Budimex  S.A.,                  

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843  z  późn.  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

            Przew

odniczący:     

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 943/20 

Sygn. akt: KIO 966/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na: 

„„PRZEBUDOWĘ WIADUKTU W CIĄGU UL. KURLANDZKIEJ WRAZ 

Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO", zostało wszczęte przez Poznańskie Inwestycje 

Miejskie  Sp.  z  o.o.

,  pl.  Wiosny  Ludów  2,  61-831  Poznań  zwany  dalej:  „Zamawiającym”

ogłoszeniem  w  Dzienniku  Urzędowym  Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot  Europejskich  za 

numerem  2020/S  081-189954  z  dnia  24.04.2020 

r.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków 

Zamówienia zwana dalej: „SIWZ” została opublikowana w tym samym dniu.  

Na  mocy  zarządzenia  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  13.05.2020  r. 

sprawy o sygn. akt: KIO 943/20 oraz sygn. akt: KIO 966/20 

zostały skierowane do łącznego 

rozpatrzenia. 

Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 943/20 – STRABAG Sp. z o.o.: 

W  dniu  04.05.2020  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  STRABAG  Sp.  z  o.o.,                   

ul.  Parzniewska  10,  05-800  P

ruszków  zwana  dalej:  „STRABAG  Sp.  z  o.o.”  albo 

„Odwołującym    w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  943/20”  wniosła  odwołanie  na  postanowienia 

SIWZ. 

Kopie odwołania Zamawiający otrzymał  w dniu 04.05.2020 r. (e-mailem). Odwołanie 

na dokonanie 

opisu przedmiotu zamówienia w treści SIWZ niezgodnie z przepisami Pzp, tj. 

na: 1. postanowienie pkt 18.1 b SIWZ w zakresie w jakim wymaga od: 

Kierownika budowy 

-  w  ppkt  2  - 

doświadczenia  w  ciągu  ostatnich  60  miesięcy  na  realizację  zadania  budowy 

obiektu mostowego długości minimum 60 m wraz z zakresem robót drogowych długości min 

400m  na  obszarze  zabudowanym  wraz  z  przebudową  minimum  czterech  podziemnych 

instalacji  obcych  spośród:  oświetlenie,  instalacja  wod  -  kan,  instalacja  średniego  napięcia, 

gazociąg, instalacja teletechniczna, ciepłociąg 

Kierownika robót mostowych: 

- w ppkt 1- 

doświadczenia (od początku do końca zadania) na stanowisku kierownika robót 

mostowych  w  ciągu  ostatnich  60  miesięcy  na  realizację  obiektu  mostowego  zespolonego                

o stalowej konstrukcji nośnej, długości minimum 70m (co najmniej 3 przęsłowego) 

- w ppkt 2 - 

doświadczenia (od początku do końca zadania) na w ciągu ostatnich 60 miesięcy 

na rozbiórkę i budowę obiektu mostowego nad drogą klasy min G 


- w ppkt 3 - 

doświadczenia (od początku do końca zadania) w ciągu ostatnich 60 miesięcy na 

rozbiórkę  i  budowę  nowego  obiektu  mostowego  długości  minimum  70  m  (minimum  3 

przęsłowego) na obszarze zabudowanym 

§ 11 ust. 1 pkt. a), b), c), j), k), n), o) wzoru Istotnych postanowień Umowy stanowiącego 

Załącznik  nr  1  do  SIWZ  (dalej:  „  wzoru  Umowy"),  w  zakresie  w  jakim  przewiduje  rażąco 

wygórowane kary, 

§ 11 ust. 1 w pkt a), b), c), l),n), o) wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 

w  zakresie  jakim  nakłada  na  Wykonawcę  kary  za  niezawinione  przez  Wykonawcę 

przekroczenie terminu (za opóźnienie) oraz, 

brak  zastrzeżenia  we  wzorze  Umowy,  stanowiącym  w  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  górnego 

limitu kar umownych. 

Zarzucił, że Zamawiający naruszył: 

1)  art.  91  ust.  2  pkt.  5  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843)  zwanej  dalej:  „Pzp”

poprzez  określenie  w  pkt  18.1  b  SIWZ  kryteriów  oceny  ofert  dotyczącego  doświadczenia 

osób wyznaczonych do  realizacji  zamówienia,  które  nie mają wpływu na  jakość wykonania 

zamówienia i  tym  samym  niczym  nieuzasadnione  preferowanie wykonawców  spełniających 

zakwestionowane kryterium oceny ofert, 

2) oraz 91 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 91 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

przez sformułowanie w 

pkt  18.1  b  SIWZ 

kryterium oceny ofert dotyczącego doświadczenia osób wyznaczonych do 

realizacji  zamówienia  w  taki  sposób,  że  w  rzeczywistości  nie  tyczy  się  ono  przedmiotu 

zamówienia,  lecz  właściwości  wykonawcy  oraz  nie  ma  znaczącego  wpływu  na  jakość 

wykonania  zamówienia,  a  w  konsekwencji  ograniczą  uczciwą  konkurencję  oraz  jest 

nieproporcjonalne do celów zamówienia, 

3) art. 29 ust. 1 Pzp 

oraz art. 484 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej 

jako "k.c.") w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp - 

poprzez zastrzeżenie w § 11 ust. 1 pkt. a), b, c), d) j), 

n),  o)  wzoru  Umowy,  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  SIWZ  rażąco  wygórowanych  kar 

umownych, oraz poprzez zastrzeżenie kary umownej w pkt a), b), c), l),n), o) za niezawinione 

przekroczenie terminu (za opóźnienie), 

4) art. 29 ust 1 Pzp - 

w zw. z art. 483 § 1 kc w zw. z art 3531 kc w zw. z art. 5 kc. oraz w zw. 

z  art.  139  ust.  1  Pzp  - 

poprzez  brak  ustanowienia  we  wzorze  Umowy,  stanowiącego 

Załącznik  nr  1  do  SIWZ,  górnego  limitu  kar  umownych  na  poziomie  wynagrodzenia 

wykonaw

cy  z  tytułu  realizacji  przedmiotowej  umowy,  co  powoduje,  że  kara  umowna 

zastrzeżona jest w sposób sprzeczny z funkcją naprawienia powstałej szkody, jaką powinna 

pełnić kara umowna oraz w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. 

Odwołujący wnosił o: W zakresie zarzutu nr 1 i 2: 


nakazanie  Zamawiającemu  w  pkt  18.1  b  SIWZ-  dokonania  zmiany  kryterium  dotyczącego 

doświadczenia  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia,  poprzez  usuniecie 

(wykreślenie)  wymogu  spełnienia  doświadczenia  w  „ciągu  ostatnich  60  miesięcy"                                   

i w konsekwencji tego dokonanie modyfikacji postanowieniu pkt 18.1 b SIWZ w następujący 

sposób: 

Kierownik budowy: 

osoba na stanowisku Kierownika budowy posiada w swoim doświadczeniu (od początku 

do  końca  zadania)  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  w-ciągu-ostatnich  60  miesięcy 

realizację  zadania  budowy  obiektu  mostowego  długości  minimum  60m  wraz  z  zakresem 

robót  drogowych  długości  min  400m  na  obszarze  zabudowanym  wraz  z  przebudową 

minimum czterech podziemnych i

nstalacji obcych spośród: oświetlenie, instalacja wod - kan, 

instalacja średniego napięcia, gazociąg, instalacja teletechniczna, ciepłociąg — 2 pkt 

Kierownik robót mostowych: 

osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada  w  swoim  doświadczeniu  (od 

początku  do  końca  zadania)  na  stanowisku kierownika  robót  mostowych  w  ciągu  ostatnich 

60  miesięcy  realizację  obiektu  mostowego  zespolonego  o  stalowej  konstrukcji  nośnej, 

długości minimum 70m (co najmniej 3 przęsłowego) — 1 pkt za każdy obiekt, maksymalnie 2 

pkt; 

osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada  w  swoim  doświadczeniu  (od 

początku do końca  zadania)  na  stanowisku Kierownika robót mostowych  w  ciągu ostatnich 

60 miesięcy rozbiórkę i budowę obiektu mostowego nad drogą klasy min G — 1 pkt 

osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada  w  swoim  doświadczeniu  (od 

początku do końca  zadania)  na  stanowisku Kierownika robót mostowych  w  ciągu ostatnich 

60  miesięcy  rozbiórkę  i  budowę  nowego  obiektu  mostowego  długości  minimum  70  m 

(mini

mum  3  przęsłowego)  na  obszarze  zabudowanym  —  1  pkt  za  każdą  realizację, 

maksymalnie 5 pkt; 

w zakresie zarzutu nr 3: 

Zmianę wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w § 11 ust. 1 pkt. a), b), c),d), 

j), n), o), w zakresie wysokości wymaganych kar umownych , oraz 

zmianę  w  §  11  ust.  1  w  pkt  a),  b),  c),  l),n),  o)  wzoru  Umowy,  poprzez  zmianę  kary  „za 

opóźnienie" na karę „za zwłokę". w następujący sposób: 

a) 

w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM - w wysokości 

0,05  %  wartości  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy,  określonego  w  §  4  ust.  1  niniejszej 

Umowy, za każdy dzień zwłoki, 


b) 

w  przypadku  przekroczenia  przez  Wykonawcę  umownego  terminu  zakończenia 

przedmiotu  Umowy- 

w  wysokości  0,05  %  wartości  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy, 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) 

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 

Strony  terminu  usunięcia  wad  stwierdzonych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji  w  wysokości 

0,05  %  wartości  brutto  wynagrodzenia  Wykonawcy,  określonego  w  §  4  ust.  1  niniejszej 

Umowy, za każdy dzień zwłoki 

d) 

w  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę  z  przyczyn 

leżących  po  stronie  Wykonawcy  w  wysokości  10%  wartości  wynagrodzenia  brutto 

Wykonawcy

, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

j)  w  przypadku  niezastosowania  się  do  wymogu  wskazanego  w  §  5  ust.  7  Umowy  -                            

w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy 

za każde stwierdzone naruszenie, 

I) 

w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu 

Umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, 

n) 

w  przypadku  opóźnienia  w  złożeniu  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  przy 

zmianie terminu w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego 

w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, 

o) 

w  przypadku  nieprzedłożenia  zgodnie  z  warunkami  Umowy  potwierdzonej  za  zgodność               

z  oryginałem,  kopii  ważnej  polisy  ubezpieczeniowej,  o  której  mowa  w  §  16  Umowy                           

w  wysokości  0,1  %  wartości  brutto  wynagrodzenia  Wykonawcy,  określonego  w  §  4  ust.  1 

niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

W zakresie zarzutu 4: 

Dodanie  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ-  wzorze  Umowy  zdania:  „Limit  kar  umownych  wynosi 

10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w§4 ust. 1 niniejszej Umowy”

Ponadto Odwołujący  wnosił  o zasądzenie od  Zamawiającego koszów  postępowania 

przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym kosztów poniesionych z tytułu wpisu od odwołania 

oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Zamawiający w dniu 05.05.2020 r. zamieścił na stronie internetowej kopie odwołania 

oraz wezwanie w trybie art. 185 ust.1 Pzp do 

uczestników postępowania przetargowego do 

wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.    

W  dniu  08.05.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Skanska 

S.A., 

Aleja  „Solidarności”  173,  00-877  Warszawa,  adres  do  korespondencji:  Obszar 

Budownictwa  Inżynieryjnego  we  Wrocławiu,    ul.  Ks.  Piotra  Skargi  1  50-082  Wrocław  zwana 


dalej: 

„Skanska  S.A.”  albo  „Przystępującym  w  sprawie  KIO  943/20  i  KIO  966/20”  zgłosił 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego  wnosząc                            

o  uwzględnienie  w  całości.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana  Zamawiającemu  oraz 

Odwołującemu.  

Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 966/20 - Budimex S.A.: 

W  dniu  04.05.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Budimex 

S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204  Warszawa 

wniosła  odwołanie  na  postanowienia  SIWZ. 

Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w dniu 04.05.2020 r. (e-mailem). Odwołanie zostało 

wniesione na 

czynności dokonane przez Zamawiającego zarzucając mu naruszenie: 

1) art. 22 ust. 1a oraz art. 22d ust. 1 Pzp w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 5) w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp 

poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej  w  sposób  nadmierny  i  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz 

wykraczający  poza  cel,  jaki  przyświeca  warunkom  udziału  w  postępowaniu,  jakim  jest 

weryfikacja  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  a  także 

utrudniający  uczciwą  konkurencję  i  równe  traktowanie  wykonawców  a  także  poprzez 

sformułowanie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  sposób  niejasny  co  powoduje  brak 

możliwości weryfikacji zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 

Zamawiający  naruszył  wskazane  powyżej  przepisy  poprzez  sformułowanie  w  pkt. 

9.2.3. SIWZ o treści: 9.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 

(1)  Zamawi

ający  uzna  ww.  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie 

ostatnich  pięciu  łat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie budowy wraz               

z  rozbiórką  obiektów  mostowych  wieloprzęsłowych  o  długości  co  najmniej  80  m  każdy,                    

o konstrukcji zespolonej stalowo betonowej o wartości prac związanych z budową każdego                

z  obiektów  minimum  15  min  pin  netto,  wraz  z  wykonaniem  branżowych  robót 

towarzyszących,  tj.  budowy  sieci  teletechnicznej,  elektroenergetycznej,  oświetleniowej  oraz 

wodno-

kanalizacyjnej  w  ramach  każdej  realizacji,  w  tym  co  najmniej  jeden  obiekt  na 

obszarze zabudowanym. 

(2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

łub będzie dysponował:  [...] 

2) Kierownikiem robót mostowych - wymagania: 

uprawnienia  budowlane  w  specjalności  inżynieryjnej  mostowej  zgodne  z  ustawą  Prawo 

budowlane - posiadanie od co najmniej 60 

miesięcy; 


-  co  najmniej  36-

miesięczne  doświadczenie  w  nadzorowaniu/kierowaniu  robotami 

budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/łub kierownika robót branży mostowej; 

doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika 

robót branży mostowej przy realizacji co najmniej 1 budowy obiektu mostowego o długości 

minimum 80 m na obszarze zabudowanym. 

2) art. 36 ust. 2 pkt. 13) oraz art. 91 ust. 2 pkt. 5 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez określenie 

kryteriów  oceny  ofert  i  sposobu  ich  oceny  w  sposób  nadmierny  i  nieproporcjonalny  do 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  personelu  skierowanego  do 

realizacji  zamówienia  oraz  utrudniający  uczciwą  konkurencję  i  równe  traktowanie 

wykonawców, a przede wszystkim w sytuacji, gdy tak sformułowane wymagania dotyczące 

kwalifikacji  zawodowych  i  doświadczenia  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia 

pozostają bez istotnego wpływu na jakość wykonania zamówienia. 

Zamawiający  naruszył  wskazane  powyżej  przepisy  poprzez  sformułowanie  w  pkt. 

18.1 lit b) SIWZ o treści: 

b)  Pkt 

za  kryterium  „Doświadczenie  Personelu  wykonawcy"  (DPW)  zostaną  przyznane 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

Zamawiający  w  ramach  kryterium  Doświadczenie  Personelu  Wykonawcy  będzie 

przyznawał  punkty  za  doświadczenie  osób  wskazanych  wykazie  sporządzonym  zgodnie                    

z Załącznikiem nr 10 do SIWZ, wg następujących zasad: 

Kierownik budowy: 

1. osoba na stanowisku Kierownika budowy jest zatrudniona u Wykonawcy ubiegającego się 

o  udzielenie  zamówienia  na  etacie  przez  okres  min.  96  miesięcy  z  potwierdzonym 

doświadczeniem w zakresie obiektów mostowych na stanowisku kierownika budowy / robót 

mostowych przez okres min. 96 miesięcy - 5 pkt; 

2. osoba na stanowisku Kierownika budowy posiada w swoim doświadczeniu (od początku 

do  końca  zadania)  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  w  ciągu  ostatnich  60  miesięcy 

realizację  zadania  budowy  obiektu  mostowego  długości  minimum  60m  wraz  z  zakresem 

robót  drogowych  długości  min  400m  na  obszarze  zabudowanym  wraz  z  przebudową 

minimum czt

erech podziemnych instalacji obcych spośród: oświetlenie, instalacja wod - kan, 

instalacja średniego napięcia, gazociąg, instalacja teletechniczna, ciepłociąg - 2 pkt 

Kierownik robót mostowych: 

1.  osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada  w  swoim  doświadczeniu  (od 

początku  do  końca  zadania)  na  stanowisku kierownika  robót  mostowych  w  ciągu  ostatnich 

60  miesięcy  realizację  obiektu  mostowego  zespolonego  o  stalowej  konstrukcji  nośnej, 

długości minimum 70m (co najmniej 3 przęsłowego) -1 pkt za każdy obiekt, maksymalnie 2 

pkt; 


2.  osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada  w  swoim  doświadczeniu  (od 

początku do końca  zadania)  na  stanowisku Kierownika robót mostowych w  ciągu ostatnich 

60 miesięcy rozbiórkę i budowę obiektu mostowego nad drogą klasy min G -1 pkt 

3.  osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada  w  swoim  doświadczeniu  (od 

początku do końca  zadania)  na  stanowisku Kierownika robót mostowych w  ciągu ostatnich 

60  miesięcy  rozbiórkę  i  budowę  nowego  obiektu  mostowego  długości  minimum  70  m 

(minimum  3  przęsłowego)  na  obszarze  zabudowanym  -1  pkt  za  każdą  realizację, 

maksymalnie 5 pkt; 

Kierownik  robót  antykorozyjnych:  posiada  certyfikat  FROSIO  LEV  III  oraz  wykazuje  się 

doświadczeniem nabytym po uzyskaniu certyfikatu w zakresie kierowania lub nadzoru min. 3 

zadaniami mostowymi  w  ramach których wykonano zabezpieczenie antykorozyjne  powłoką 

natryskową metalizacyjno-malarską konstrukcji o powierzchni min 1000 m2 -10 pkt; 

Kierownik  robót  drogowych:  posiada  w  swoim  doświadczeniu  na  stanowisku  Kierownika 

robót  drogowych  co  najmniej  dwie  budowy  polegające  na  budowie/przebudowie  drogi 

długości  min  400m  w  ramach,  którego  wykonano  obiekt  mostowy  wraz  z  przebudową 

infrastruktury podziemnej na obszarze zabudowanym - 

5 pkt; […] Wnosił o: 

1)  uwzględnienie  Odwołania  w  całości  oraz  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

odpowiednio zmian w treści SIWZ i odpowiedniego ogłoszenia o zmówieniu (w przypadku lit 

a) i b) poniżej): 

a) Fragment punktu SIWZ 9.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej o treści: 

(1)  Zama

wiający  uzna  ww.  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie 

ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie budowy wraz                  

z  rozbiórką  obiektów  mostowych  wieloprzęsłowych  o  długości  co  najmniej  80  m  każdy,                            

o konstrukcji zespolonej stalowo betonowej o wartości prac związanych z budową każdego                 

z  obiektów  minimum  15  mln  pln  netto,  wraz  z  wykonaniem  branżowych  robót 

towarzyszących,  tj.  budowy  sieci  teletechnicznej,  elektroenergetycznej,  oświetleniowej  oraz 

wodno  - 

kanalizacyjnej  w  ramach  każdej  realizacji,  w  tym  co  najmniej  jeden  obiekt  na 

obszarze zabudowanym 

(2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponował: […] 

2) Kierownikiem robót mostowych - wymagania: 

uprawnienia  budowlane  w  specjalności  inżynieryjnej  mostowej  zgodne  z  ustawą  Prawo 

budowlane -posiadanie od co n

ajmniej 60 miesięcy; 

-  co  najmniej  36-

miesięczne  doświadczenie  w  nadzorowaniu/kierowaniu  robotami 

budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży mostowej; 


doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika 

robót branży mostowej przy realizacji co najmniej 1 budowy obiektu mostowego o długości 

minimum 80 m na obszarze zabudowanym. 

Otrzyma nowe, następujące brzmienie: 

9.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 

(1)  Zamawiający  uzna  ww.  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże/  że  w  okresie 

ostatnich  dziesięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie: 

co najmniej dwa zadania związane z rozbiórką obiektu mostowego 

co  najmniej  dwa  zadania  związane  z  budową  obiektu  mostowego  wieloprzęsłowego                      

o  długości  co  najmniej  80  m,  o konstrukcji  zespolonej  stalowo  betonowej  i  o  wartości  prac 

związanych  z  budową  obiektu  mostowego  minimum  15  mln  pln  netto,  wraz  z  wykonaniem 

branżowych  robót  towarzyszących,  tj.  budowy  sieci  teletechnicznej,  elektroenergetycznej, 

oświetleniowej  oraz  wodno-kanalizacyjnej  w  ramach  każdego  zadania,  w  tym  co  najmniej 

jeden obiekt mostowy na obszarze zabudowanym. 

(2)  Zamawi

ający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponował: [...] 

2) Kierownikiem robót mostowych - wymagania: 

uprawnienia  budowlane  w  specjalności  inżynieryjnej  mostowej  zgodne  z  ustawą  Prawo 

budowlane -posiadanie o

d co najmniej 60 miesięcy; 

-  co  najmniej  36-

miesięczne  doświadczenie  w  nadzorowaniu/kierowaniu  robotami 

budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/l

ub kierownika robót branży mostowej; 

doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika 

robót branży mostowej przy realizacji co najmniej 1 budowy obiektu mostowego o długości 

minimum 80 m. 

b) fragment pkt. 1S.1 lit b) SIWZ o treści: 

b)  Punkty  za  kryterium  „Doświadczenie  Personelu  wykonawcy*  (DPW)  zostaną  przyznane 

zgodnie 

z poniższymi zasadami: 

Zamawiający w ramach kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy będzie przyznawał 

punkty za doświadczenie osób wskazanych wykazie sporządzonym zgodnie z Załącznikiem 

nr 10 do SIWZ, wg następujących zasad: 

Kierownik budowy: 

1. osoba 

na stanowisku Kierownika budowy jest zatrudniona u Wykonawcy ubiegającego się 

o  udzielenie  zamówienia  na  etacie  przez  okres  min.  96  miesięcy  z  potwierdzonym 

doświadczeniem  w  zakresie  obiektów  mostowych  na  stanowisku  kierownika  budowy/robót 

mostowych przez okres min. 96 miesięcy - 5 pkt; 


2. osoba na stanowisku Kierownika budowy posiada w swoim doświadczeniu (od początku 

do  końca  zadania)  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  w  ciągu  ostatnich  60  miesięcy 

realizację  zadania  budowy  obiektu  mostowego  długości  minimum  60m  wraz  z  zakresem 

robót  drogowych  długości  min  400m  na  obszarze  zabudowanym  wraz  z  przebudową 

minimum czterech podziemnych instalacji obcych spośród: oświetlenie, instalacja wod - kan, 

in

stalacja średniego napięcia, gazociąg, instalacja teletechniczna, ciepłociąg - 2 pkt 

Kierownik robót mostowych: 

1.  osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada  w  swoim  doświadczeniu  (od 

początku  do  końca  zadania)  na  stanowisku kierownika  robót  mostowych  w  ciągu  ostatnich 

60  miesięcy  realizację  obiektu  mostowego  zespolonego  o  stalowej  konstrukcji  nośnej, 

długości minimum 70m (co najmniej 3 przęsłowego) -1 pkt za każdy obiekt, maksymalnie 2 

pkt; 

2.  osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada  w  swoim  doświadczeniu  (od 

początku do końca  zadania)  na  stanowisku Kierownika robót mostowych w  ciągu ostatnich 

60 miesięcy rozbiórkę i budowę obiektu mostowego nad drogą klasy min G - 1 pkt 

3.  osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada  w  swoim  doświadczeniu  (od 

początku do końca  zadania)  na  stanowisku Kierownika robót mostowych w  ciągu ostatnich 

60  miesięcy  rozbiórkę  i  budowę  nowego  obiektu  mostowego  długości  minimum  70  m 

(minimum  3  przęsłowego)  na  obszarze  zabudowanym  -  1  pkt  za  każdą  realizuję, 

maksymalnie 5 pkt; 

Kierownik  robót  antykorozyjnych:  posiada  certyfikat  FROSIO  LEV  III  oraz  wykazuje  się 

doświadczeniem nabytym po uzyskaniu certyfikatu w zakresie kierowania lub nadzoru min. 3 

zadaniami mostowymi  w  ramach których wykonano zabezpieczenie antykorozyjne  powłoką 

natryskową metalizacyjno - malarską konstrukcji o powierzchni min 1000 m2 -10 pkt; 

Kierownik  robót  drogowych:  posiada  w  swoim  doświadczeniu  na  stanowisku  Kierownika 

robót  drogowych  co  najmniej  dwie  budowy  polegające  na  budowie/przebudowie  drogi 

długości  min  400m  w  ramach,  którego  wykonano  obiekt  mostowy  wraz  z  przebudową 

infrastruktury podziemnej na obszarze zabudowanym - 5 pkt; [...] 

Otrzyma nowe, następujące brzmienie: 

b)  Pkt 

za  kryterium  „Doświadczenie  Personelu  wykonawcy"  (DPW)  zostaną  przyznane 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

Zamawiający  w  ramach  kryterium  Doświadczenie  Personelu  Wykonawcy  będzie 

przyznawał  punkty  za  doświadczenie  osób  wskazanych  wykazie  sporządzonym  zgodnie                  

z Załącznikiem nr 10 do SIWZ, wg następujących zasad: 

Kierownik budowy: 


1. osoba na stanowisku Kierownika budowy jest zatrudniona u Wykonawcy ubiegającego się 

o  udzielenie  zamówienia  na  etacie  przez  okres  min.  96  miesięcy  z  potwierdzonym 

doświadczeniem  w  zakresie  obiektów  mostowych  na  stanowisku  kierownika  budowy/robót 

mostowych przez okres min. 96 miesięcy - 5 pkt; 

2. osoba na stanowisku Kierownika budowy posiada w swoim doświadczeniu (od początku 

do  końca  zadania)  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  realizację  zadania  budowy  obiektu 

mostowego  d

ługości minimum 60m wraz z  zakresem robót drogowych długości min 400 m 

na  wraz  z  przebudową  minimum  czterech  podziemnych  instalacji  obcych  spośród: 

oświetlenie,  instalacja  wod  -  kan,  instalacja  średniego  napięcia/  gazociąg,  instalacja 

teletechniczna, ciepłociąg - 2 pkt 

Kierownik  robót  mostowych:  osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada                  

w  swoim  doświadczeniu  (od  początku  do  końca  zadania)  na  stanowisku  Kierownika  robót 

mostowych  budowę  nowego  obiektu  mostowego  długości  minimum  70  m  (minimum                         

3 przęsłowego) - 5 pkt; 

Kierownik  robót  drogowych:  posiada  w  swoim  doświadczeniu  na  stanowisku  Kierownika 

robót  drogowych  co  najmniej  dwie  budowy  polegające  na  budowie/przebudowie  drogi 

długości  min  400m  w  ramach,  którego  wykonano  obiekt  mostowy  wraz  z  przebudową 

infrastruktury podziemnej - 5 pkt; 

Wykreślenie: 

Kierownik  robót  antykorozyjnych:  posiada  certyfikat  FROSIO  LEVIII  oraz  wykazuje  się 

doświadczeniem nabytym po uzyskaniu certyfikatu w zakresie kierowania lub nadzoru min. 3 

zadaniami mostowymi  w  ramach których wykonano zabezpieczenie antykorozyjne  powłoką 

natryskową metalizacyjno - malarską konstrukcji o powierzchni min 1000 m2 -10 pkt; [...] 

2) o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego. 

Zamawiający w dniu 05.05.2020 r. zamieścił na stronie internetowej kopie odwołania 

oraz wezwanie w trybie art. 185 ust.1 Pzp do 

uczestników postępowania przetargowego do 

wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  08.05.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Skanska 

S.A. 

zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego 

wnosząc o uwzględnienie w  całości.  Kopia zgłoszenia  została przekazana Zamawiającemu 

oraz Odwołującemu. 


Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 943/20, sygn. akt: KIO 966/20: 

W  dniu  27.05.2020  r.  (e-mailem)  przed  otwarciem  posiedzenia 

Zamawiający  wobec 

wniesionych 

odwołań  o  sygn.  akt:  KIO  943/20  oraz  sygn.  akt:  KIO  966/20  do  Prezesa KIO 

wniósł  na  piśmie,  w  trybie  art.  186  ust.  1  i  2  Pzp,  odpowiedź  na  odwołania,  w  której 

uwzględnił oba odwołania, czyli w całości wniesione w dniu 04.05.2020 r. przez wykonawców 

STRABAG  Sp.  z  o.o.,  ul.  Parzniewska  10,  05-

800  Pruszków  (KIO  943/20)  oraz  Budimex 

S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (KIO 966/20). 

Pismo zostało podpisane przez 

P.Z  i  V-ce  P.Z  osoby 

ujawnione  w  ogólnodostępnym  dokumencie  KRS  i  umocowane  do 

łącznej  reprezentacji.  W  konsekwencji  uwzględnienia  odwołań,  Zamawiający  zmieni  treść 

SIWZ 

oraz  odpowiednio  Załączników  do  SIWZ,  zwiększając  tym  samym  istotnie 

konkurencyjność w ramach prowadzonego postępowania,   w następujący sposób: 

I. 

Punkty: 9., 9.1., 9.2. SIWZ otrzymają następujące brzmienie: 

„9.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się 

wykonawcy którzy: 

nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają następujące warunki dotyczące: 

kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

9.2.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a)  posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  w  wysokości  nie  mniejszej  niż  10  000 

000,00  PLN  (lub  równowartość  tej  kwoty  w  przypadku  walut  innych,  niż  złoty  polski, 

obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank 

Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokument

u potwierdzającego zawarcie umowy 

ubezpieczenia) 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 

PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy 

uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia 

wystawienia informacji banki lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej). 

9.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 

(1)  Zamawiający  uzna  ww.  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  w  okresie 

ostatnich  dziesięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie: 

co najmniej dwa zadania związane z rozbiórką obiektu mostowego; 


-  co  najmniej  dwa  zadan

ia  związane  z  budową  obiektu  mostowego  wieloprzęsłowego                       

o  długości  co  najmniej  80  m,  o  konstrukcji  zespolonej  stalowo  betonowej  i  o  wartości  prac 

związanych  z budową obiektu mostowego minimum 10 min pin brutto, wraz  z wykonaniem 

branżowych  robót  towarzyszących,  tj.  budowy  sieci  teletechnicznej,  elektroenergetycznej, 

oświetleniowej  oraz  wodno-kanalizacyjnej  w  ramach  każdego  zadania,  w  tym  co  najmniej 

jeden obiekt mostowy na obszarze zabudowanym. 

(2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

lub będzie dysponował: 

1) Kierownikiem budowy - wymagania: 

uprawnienia  budowlane  w  specjalności  inżynieryjnej  mostowej  zgodne  z  ustawą  Prawo 

budowlane - 

posiadanie od co najmniej 120 miesięcy; 

-  co  najmniej  48-

miesięczne  doświadczenie  w  nadzorowaniu/kierowaniu  robotami 

budowlanymi w charakterze Kierownika budowy obiektów mostowych; 

doświadczenie  zawodowe  szczegółowe:  na  stanowisku  Kierownika  budowy  -  minimum 

jedno  zadanie  polegające  na  budowie  rozbiórce  i  budowie  obiektu  mostowego  wraz                         

z przebudową/budową drogi długości min 400 m. 

2) Kierownikiem robót mostowych - wymagania: 

uprawnienia  budowlane  w  specjalności  inżynieryjnej  mostowej  zgodne  z  ustawą  Prawo 

budowlane - posiadanie od co n

ajmniej 60 miesięcy; 

-  co  najmniej  36-

miesięczne  doświadczenie  w  nadzorowaniu/kierowaniu  robotami 

budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży mostowej; 

doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika 

robót branży mostowej przy realizacji co najmniej 1 budowy obiektu mostowego o długości 

minimum 80 m. 

3) Kierownikiem robót drogowych - wymagania: 

uprawnienia  budowlane  w  specjalności  inżynieryjnej  drogowej  zgodne  z  ustawą  Prawo 

budowlane - 

posiadanie od co najmniej 60 miesięcy; 

-  co  najmniej  24-

miesięczne  doświadczenie  w  nadzorowaniu/kierowaniu  robotami 

budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży drogowej; 

doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika 

robót  branży  drogowej  przy  realizacji  co  najmniej  1  roboty  budowlanej  polegającej  na 

budowie  drogi  wraz  przebudową  uzbrojenia  podziemnego  o  wartości  robót  minimum  1 mln 

pln netto. 

) Kierownikiem robót antykorozyjnych - wymagania: 

certyfikat IBDIM lub równoważny do kierowania i nadzorowania robotami antykorozyjnymi 

na stalowych obiektach mostowych; 


- co najmniej 36-

miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu pracami w zakresie 

wykonania powłok antykorozyjnych, w tym minimum dla 1 obiektu mostowego; 

) Kierownikiem robót elektrycznych - wymagania: 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą Prawo budowlane; 

- co najmniej  24-

miesięczne 

doświadczenie 

nadzorowaniu/kierowaniu 

robotami 

budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót elektrycznych. 

) Kierownikiem robót teletechnicznych - wymagania: 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane; 

- co najmniej 24-

miesięczne  doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami 

budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót telekomunikacyjnych; 

) Kierownikiem robót sanitarnych (wod-kan) - wymagania: 

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  zgodne  z  ustawą 

Prawo budowlane; 

- co najmniej 24-

miesięczne  doświadczenie 

nadzorowaniu/kierowaniu 

robotami 

budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży sanitarnej; 

Uwaga: 

a)  Pojęcie  „budowy”  należy  rozumieć  zgodnie  z  definicją  legalną  zawartą  w  art.  3  pkt  6 

ustawy Prawo budowlane  - 

tj.  jako  „wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego” 

b)  Pojęcie  „obiekt  mostowy”  należy  rozumieć  zgodnie  z  definicją  legalną  zawartą                         

w  przep

isach  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie 

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich 

usytuowanie. 

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji. 

d)  Za  uprawnienia  budowlane  o

dpowiadające  wyżej  określonym  uznane  zostaną 

uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 

odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji  Szwajcarskiej  lub  państw  członkowskich  Europejskiego  Porozumienia                           

o  Wolnym  Handlu  -  EFTA  (strony  umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym),                            

z  zastrzeżeniem  art.  12  a  oraz  innych  przepisów  ustawy  Prawo  Budowlane  oraz  ustawy                   

z  dnia  18  marca  2008  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych                           

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). 


e)  Wskazane  wyżej  uprawnienia  winny  być  uprawnieniami  do  kierowania  robotami 

budowlanymi bez ograniczeń. 

f)  W  zakresie  wykazywania  wymaganego  w  pkt.  9.2.3.  doświadczenia  wartość  robót  dla 

kontraktów zawieranych w walucie obcej należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej 

podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu

”. 

II. 

Punkt 18. SIWZ otrzyma następujące brzmienie; 

„18.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz                   

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Zam

awiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria: 

a) cena (C) - waga 60 % 

b) doświadczenie Personelu Wykonawcy (DPW) - waga 18% 

c) skrócenie terminów wykonania zamówienia (ST) - waga 10% 

d) okres gwarancji/rękojmi (OGR) - waga 10 % 

e) 

płatności dla Podwykonawców (PP) - waga 2 % 

Uwaga:  dla  potrzeb  prowadzonego  postępowania  przyjmuje  się,  iż  1  %  wagi  danego 

kryterium oceny ofert odpowiada 1 pkt możliwemu do uzyskania w tym kryterium. 

a) 

Kryterium Cena (C) zostanie ocenione w oparciu o wzór: 

Pi(C) = (Cmin /i)x 100 x 60% 

gdzie: 

Pi(C) - 

liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta „i" za kryterium (C) 

Cmin - 

najniższa cena oferowana brutto spośród wszystkich badanych ofert  

Ci - 

cena oferowana brutto badanej oferty „i” 

100  x  60%  -  maksymalna  l

iczba  punktów,  jakie  może  otrzymać  oferta  „i”  za  kryterium  (C)                 

z uwzględnieniem wagi kryterium. 

Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru 

zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

b)  Pu

nkty  za  kryterium  „Doświadczenie  Personelu  Wykonawcy”  (DPW)  zostaną  przyznane 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

Zamawiający w ramach kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy będzie przyznawał 

punkty za doświadczenie osób wskazanych wykazie sporządzonym zgodnie z Załącznikiem 

nr 10 do SIWZ, wg następujących zasad: 

Kierownik budowy: 

osoba na stanowisku Kierownika budowy jest zatrudniona u Wykonawcy ubiegającego się 

o  udzielenie  zamówienia  na  etacie  przez  okres  min.  96  miesięcy  z  potwierdzonym 

doświadczeniem  w  zakresie  obiektów  mostowych  na  stanowisku  kierownika  budowy/robót 

mostowych przez okres min. 96 miesięcy - 5 pkt; 


osoba na stanowisku Kierownika budowy posiada w swoim doświadczeniu (od początku 

do  końca  zadania)  na  stanowisku  Kierownika  Budowy  realizację  zadania  budowy  obiektu 

mostowego  długości  minimum  60m  wraz  z  zakresem  robót  drogowych  długości  minimum 

400m  wraz  z  przebudową  minimum  czterech  podziemnych  instalacji  obcych  spośród: 

oświetlenie,  instalacja  wod  -  kan,  instalacja  średniego  napięcia,  gazociąg,  instalacja 

teletechniczna, ciepłociąg - 3 pkt 

Kierownik  robót  mostowych:  osoba  na  stanowisku  Kierownika  robót  mostowych  posiada                    

w  swoim  doświadczeniu  (od  początku  do  końca  zadania)  na  stanowisku  Kierownika  robót 

mostowych  budowę  nowego  obiektu  mostowego  długości  minimum  70  m  (minimum  3 

przęsłowego) - 5 pkt; 

Kierownik  robót  drogowych:  posiada  w  swoim  doświadczeniu  na  stanowisku  Kierownika 

robót  drogowych  co  najmniej  dwie  budowy  polegające  na  budowie/przebudowie  drogi 

długości  min  400m  w  ramach,  którego  wykonano  obiekt  mostowy  wraz  z  przebudową 

infrastruktury podziemnej - 5 pkt; 

Razem w kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy można uzyskać maksymalnie 18 

pkt. 

Wskazany  w  ofercie  Personel  Wykonawcy  będzie  pełnił  swoje  funkcje  przy  realizacji 

zamówienia  objętego  niniejszym  postępowaniem.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  osób 

pełniących oceniane w kryterium funkcje, pod warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że nowa 

proponowana  osoba  posiada  nie  mniejsze  doświadczenie  niż  wykazane  dla  osoby 

ws

kazanej w złożonej ofercie i formularzu punktów w kryterium. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  wskazać  doświadczenie  Personelu  na  wzorze  stanowiącym 

Załącznik nr 10 do SIWZ w sposób precyzyjny. W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie 

niejednoznaczny  lub  niepoz

walający  na  jego  ocenę  Zamawiający  nie  będzie  przyznawał 

punktów za taki opis, z zastrzeżeniem treści art. 87 ust. 1 Ustawy. 

Uwaga:  Dokument  złożony  w  celu  poddania  ocenie  w  ramach  kryterium  „Doświadczenie 

Personelu wykonawcy" nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 

oraz art. 25a ust 1 Ustawy, a tym samym nie podlega przepisom art. 26 ust 3 i w razie jego 

nie  złożenia  Zamawiający  nie  będzie  wzywał  wykonawcy  do  złożenia  tego  dokumentu.                    

W  sytuacji  nie  złożenia  tego  dokumentu  oferta  wykonawcy  w  ramach  przedmiotowego 

kryterium oceny otrzyma 0 pkt 

c) 

Skrócenie  terminów  wykonania  zamówienia  (ST),  Zamawiający  przyzna  punkty 

następująco: 

0 pkt  w  przypadku  braku deklaracji  /  niejednoznacznej  deklaracji  skrócenia tj.  oferowaniu 

realizacji w maksymalnych terminach wskazanych przez Zamawiającego; 


2,5 pkt. za każde 30 dni skrócenia terminu realizacji CZĘŚCI I realizacji (robót budowlanych 

obecnie  550  dni  kalendarzowych  od  dnia  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia)  - 

maksymalnie 10 pkt. 

Skrócenie  terminu  wykonania  zostanie  uwzględnione  w  zawartej  umowie  w  sprawie 

zamówienia oraz stanowiącym załącznik do umowy harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

d) 

Kryterium Okres gwarancji / rękojmi (OGR) - Zamawiający przyzna punkty za udzielone: 

60 miesięcy gwarancji / rękojmi za wady - 0 pkt; 

72 miesięcy gwarancji / rękojmi za wady - 5 pkt; 

84 miesięcy gwarancji / rękojmi za wady -10 pkt. 

e) Kryterium Płatności dla Podwykonawców (PP). Zamawiający przyzna punkty następująco: 

termin płatności dla Podwykonawców nie dłuższy niż 30 dni (bez skrócenia) - 0 pkt 

termin płatności dla Podwykonawców nie dłuższy niż 21 dni - 1 pkt 

termin  płatności  dla  Podwykonawców  nie  dłuższy  niż  14  dni  lub  deklaracja  realizacji  bez 

udziału podwykonawców - 2 pkt 

Uwaga:  w  przypadku  zadeklarowania  w  ofercie  realizacji  zamówienia  bez  udziału 

Podwykonawców; a następnie w wyniku zmiany  okoliczności  zgłoszenie w trakcie realizacji 

konieczności  wykonywania  zamówienia  z  udziałem  Podwykonawców,  Wykonawca 

zobowiązany  będzie  do  przyjęcia  terminu  płatności  dla  Podwykonawców  nie  dłuższego  niż 

14 dni (jako konsekwencja korzyści osiągniętej w ramach oceny ofert w kryterium). 

Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według Wzoru: 

K = Kc + Kd + Kt + Kr + Kp, gdzie: 

K - 

łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę; 

Kc - punkty uzyskane w kryterium cena brutto (C); 

Kd - 

punkty uzyskane w kryterium Doświadczenie Personelu Wykonawcy (DPW); 

Kt - 

punkty uzyskane w kryterium Skrócenie terminów wykonania zamówienia (ST); 

Kr - 

punkty uzyskane w kryterium Okres gwarancji/rękojmi (OGR); 

Kp - 

punkty uzyskane w kryterium Płatności dla Podwykonawców (PP). 

Jeżeli  nie  można  wybrać  oferty  najkorzystniejszej  z  uwagi  na  to,  tę  dwie  lub  więcej 

ofert przedstawia taki s

am bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną". 

Uwaga:  kryteria  O

kres gwarancji / rękojmi (OGR) oraz Płatności dla Podwykonawców (PP) 

zostaną  wprowadzone  uzupełniająco,  z  uwagi  na  zmianę  wagi  /  punktacji  kryterium 

Doświadczenie  Personelu  Wykonawcy  (DPW)  wynikającą  z  uwzględnienia  wniesionych 

odwołań. 

III. 

W  związku  z  uwzględnieniem  odwołania  wniesionego  przez  STRABAG  Sp.  z  o.o.                     

w  części  dotyczącej  Załącznika  nr  1  do  SIWZ  -  wzoru  umowy  w  sprawie  zamówienia, 


zmianie  ulegną  zapisy  dotyczące  kar  umownych  (obniżenie  wysokości  kar,  wprowadzenie 

limitu kar umownych - 

20% oraz wprowadzenie zasady naliczania kar za zwłokę). 

IV. 

W  związku  z  powyższymi  zmianami  odpowiedniej  zmianie  ulegną  zapisy  ogłoszenia                 

o zamówieniu oraz formularzy służących przygotowaniu i złożeniu oferty. 

Uwzględniając  powyższe,  Izba  uznała,  że  istniała  podstawa  do  przyjęcia,  iż 

postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 Pzp - należało umorzyć.  

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione                     

w  odwołaniach,  a  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  żaden  wykonawca,  Izba  – 

działając na podstawie art. 186 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp – umorzyła postępowanie 

odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 943/20 oraz sygn. akt: KIO 966/20 na posiedzeniu 

niejawnym 

bez udziału stron. 

Izba,  działając  na  podstawie  art.  192  ust.  8  Pzp  w  zw.  z  §  13  ust.  3  zd.  2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 1992), wydała 

w sprawach o sygn. akt: KIO 943/20 oraz sygn. akt: KIO 966/20 

orzeczenie łączne. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, iż z mocy art. 

186  ust.  6  pkt  1  Pzp  koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując  dokonanie 

zwrotu  Odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym                   

i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22  marca 

2010 r. 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 

poz. 1092 i poz. 1992) - postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym. 

W oparciu o § 32 

ww. 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań,  ogłoszenie  postanowienia  kończącego 

postępowanie  odwoławcze  wydanego  na  posiedzeniu  niejawnym  następuje  przez 

wywieszenie  sentencji  postanowienia  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  a  informacja  o  ogłoszeniu  podawana  jest  na  stronie  internetowej  Urzędu 

Zamówień  Publicznych.  Odpis  postanowienia  przesyła  się  stronom  i  uczestnikom 

postępowania odwoławczego. 

Przewodniczący: 
 

………………………………… 


wiper-pixel