KIO 942/20 POSTANOWIENIE dnia 20 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 942/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 maja 2020 r. 

 
 
Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

 
po rozpoznaniu na 

posiedzeniu bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 

w  dniu  20  maja  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  4  maja  2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  W.  S.  i  M.  D.  działających  w formie  spółki  cywilnej  pod  nazwą 

Lingua  Lab  S.C.  W.  S.  M.  D.  w  Krakowie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Akademię  Wojsk  Lądowych  im.  generała  Tadeusza  Kościuszki  we 

Wrocławiu 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz  wykonawców  wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  W.  S.  i  M.  D.  działających  w  formie  spółki  cywilnej  pod 

nazwą  Lingua  Lab  S.C.  W.  S.  M.  D.  w  Krakowie  kwoty  7  500,00  zł  (siedem  tysięcy 

pięćset złotych) uiszczonej przez wykonawców tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.  1843) na  niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

postanowienia z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 942/20 

Zamawiający 

Akademia  Wojsk  Lądowych  im.  generała  Tadeusza  Kościuszki, 

ul. Czajkowskiego  109,  51-

147Wrocław,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn.: 

„Usługa  tłumaczenia  artykułów,  recenzji  i  testów  na  język  angielski”, 

ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 24 marca 2020 r. pod numerem 525880-N-2020

, zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba  ustaliła,  że  postępowanie  na  usługę,  o  wartości  poniżej  kwoty  określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  zwanej  dalej  jako  „p.z.p.”,  jest 

prowadzone przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W  dniu  4  maja  2020  r.  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  zamawiającego 

postępowaniu,  w  zakresie  części  nr  1,  wnieśli  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 

udzielenie  zamówienia  publicznego W.  S.  i  M.  D.  działające  w  formie spółki  cywilnej  pod 

nazwą Lingua Lab S.C. W. S. M. D., ul. Piastowska 8a/33, 30-211 Kraków w Krakowie (dalej 

zwane 

jako  „odwołujący”).  We  wniesionym  środku  zaskarżenia  odwołujący  postawił 

zamawiającemu  następujące  zarzuty  naruszenia:  art.  89  ust.  1  pkt  4 w  zw.  z  art.  90  ust. 3 

p.z.p., art. 90 ust. 1 i 1a p.z.p., art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 z.n.k., art. 

24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 87 ust. 1 p.z.p., art. 8 ust. 3 p.z.p. 

i art. 91 ust. 1 p.z.p. oraz żądał 

nakazania  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w ramach której zamawiający odtajni załączniki 

do  wyjaśnień  sposobu  kalkulacji  ceny  wykonawcy  M.  G.-W.  prowadzącej  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  GROY  Group  M.  G.-W.  w  Katowicach  oraz  odrzuci  ofertę  tego 

wykonawcy. 

Skład orzekający ustalił dalej, że w terminie wskazanym w art. 185 ust. 2 p.z.p., który 

upłynął dnia 7 maja 2020 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie 

zgłoszono żadnych przystąpień.  

W  dniu  15  maja  2020 

wpłynęło  do  Izby  stanowisko  procesowe  zamawiającego, 

którym  uwzględnił  on  odwołanie  w  całości.  Przedmiotowe  oświadczenie  zostało  złożone 

przez 

osobę prawidłowo umocowaną do składania oświadczeń w imieniu strony.  

Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  p.z.p.  „W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 


posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim 

przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.”  

Przenosząc  powyższe  unormowanie  na  grunt  postępowania  zainicjowanego 

odwołaniem  należy  uznać,  że  zamawiający  w  stanowisku  procesowym  z  dnia  15  maja 

2020 r.  w 

sposób  skuteczny  uwzględnił  w  całości  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu. 

Natomiast 

wobec  braku  przystępujących  po  stronie  zamawiającego  –  w  wywiedzionym 

stanie  faktycznym  i prawnym 

–  Izba  stwierdziła  spełnienie  przesłanek  opisanych  w 

dyspozycji art. 186 ust. 2 p.z.p. i 

zobligowana była postępowanie umorzyć, w związku z czym 

orzeczono jak w sentencji. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  wydano  na  podstawie  art. 

186  ust.  6  pkt  1  p.z.p.

,  ponieważ  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy,  zatem  koszty 

postępowania  znoszą  się  wzajemnie.  Izba  nakazała  dokonanie 

zwrotu 

na  rzecz  odwołującego  kwoty  uiszczonego  wpisu,  zgodnie  z  §  5  ust.  1  pkt  1  lit. 

a  

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości 

i  

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U z 2018 poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel