KIO 941/20 POSTANOWIENIE dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 941/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski  

Małgorzata Rakowska  

                                                                                     Bartosz Stankiewicz   

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników 

pos

tępowania  odwoławczego  w  dniu  30  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  maja  2020  r.  przez 
wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  K.  W.  z  siedzibą  w  Kaliszu  w  postępowaniu 

prowadzonym przez Miasto Kalisz 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe K. W. z siedzibą w Kaliszu kwoty 13 500 
zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90  % 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu. 

Przewodniczący…………………… 

…………………… 

…………………… 


Sygn. akt KIO 941/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Miasto  Kalisz  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Kalisza” - część 
VII, znak sprawy WGOŚ.271.01.0002.2020. 

Przedmiotowe  zamówienie  zostało  ogłoszone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/S 040-094904. 

W  dniu  21  kwietnia  2020  r.,  Zamawiający  poinformował  o  wyborze 

najkorzystniejszych ofert we wszystkich częściach zamówienia, gdzie jako najkorzystniejszą 
ofertę  w  postępowaniu  w  części  Vll  została  wybrana  oferta  wykonawcy  Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego „Pabil” P. B. z siedzibą w Kaliszu, zwanego dalej Pabil. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższym  rozstrzygnięciem  przetargu  Odwołujący: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  K. W.  z  siedzibą  w  Kaliszu  w  dniu  4  maja  2020  r.  wniósł 
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący podniósł, że posiada interes w skorzystaniu ze środków ochrony prawnej 

z uwagi na to, że Zamawiający - z naruszeniem zasad i przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo za

mówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą 

Pzp lub Pzp dokonał wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w 
którym ofertę złożył również Odwołujący. 

Zarzucił,  że  Zamawiający  w  szczególności  nieprawidłowo  ocenił  ofertę  wykonawcy, 

którą  następnie  wybrał  w  postępowaniu  jako  najkorzystniejszą.  Nieprawidłowość  w  ocenie 
oferty dotyczyła uznania iż nie zawiera ona rażąco niskiej ceny, podczas gdy z dokumentów i 
wyjaśnień  złożonych  przez  wykonawcę  wynikało,  że  cena  oferty  jest  rażąco  niska  i 
niewspółmierna  do  kosztu  realizacji  zamówienia.  Ponadto  oferta  wybrana  jako 
najkorzystniejsza  stanowiła  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  który  oprócz  złożenia  oferty  w 
jednej  z  części  -  złożył  ją  w  pozostałych  częściach  i  polegał  na  swoistym  „dublowaniu” 
potencjału osobowego jednego wykonawcy w różnych częściach postępowania. 

Argumentował,  że  gdyby  Zamawiający  prawidłowo  ocenił  treść  oferty  wybranej  jako 

najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu - uznałby, że oferta zawiera rażąco niską 
cenę,  a  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  efekcie  czego  stwierdziłby,  że 


wykonawca  składający  tę  ofertę  nie  spełnił  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 
potencjału osobowego. 

Poza  tym,  gdyby  Zamawiający  prawidłowo  ocenił  treść  oferty  wybranej  jako 

najkorzystniejszej  w  przedmiotowym  postępowaniu  -  odrzuciłby  ją  a  wykonawcę,  który  ją 
złożył wykluczyłby z postępowania. 

W  efekcie  to  Odwołujący  uzyskałby  zamówienie,  jako  że  jego  oferta  jest  w 

przedmiotowym postępowaniu ofertą najkorzystniejszą we wszystkich kryteriach oceny ofert, 
Odwołujący  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  i  spełnia  warunki  udziału  w 
postępowaniu.  W  przedmiotowej  sprawie  działania  Zamawiającego  doprowadziły  do 
poniesienia przez Odwołującego szkody, będącej następstwem nieuzyskania zamówienia. 

W związku z tym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

I. 

art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  Pzp  -  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

oferty wykonawcy Pabil pomimo, że cena oferty Pabil była rażąco niska, niewspółmierna do 
kosztu wykonania zamówienia; 

II.  art.  90  ust.  1  i  1a  Pzp  -  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  Pabil  do 

wyjaśnień  elementów  oferty  mających  wpływa  na  wysokość  ceny  —  tj.  cen  jednostkowych 
wskazanych  w  formularzu  ofertowym,  mimo  że  w  postępowaniu  przyjęto  rozliczanie 
kosztorysowe,  tym  samym  każda  z  cen  jednostkowych  wskazana  w  kosztorysie  powinna 
podlegać badaniu czy nie jest rażąco niska; 

III.  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  -  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Pabil, 

mimo, że ten wprowadził Zamawiającego w błąd - polegający na sformułowaniu wyjaśnień w 
zakresie  rażąco  niskiej  ceny  w  taki  sposób,  że  stwarzały  one  pozór  prowadzenia  przez 

wykonaw

cę  aktywnej  działalności  gospodarczej  w  przedmiocie  usług  polegających  na 

utrzymaniu  i  pielęgnacji  zieleni,  podczas  gdy  w  rzeczywistości  wykonawca,  bezpośrednio 
przed  złożeniem  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  prowadził  działalności  w  tym 

zakresie  i 

w  związku  z  tym  wyjaśnienia  przez  niego  złożone  są  nierzetelne,  oraz  złożenie 

przez wykonawcę wykazu narzędzi, którymi w rzeczywistości nie dysponuje, gdyż dysponują 
nimi inni przedsiębiorcy składający oferty w innych częściach postępowania; 

IV.  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), dalej uznk, poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  wykonawcy  PABIL,  mimo  iż  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji 
polegający  na  „dublowaniu”  potencjału  osobowego  przez  wykonawcę  wraz  z  innymi 
wykonawcami wskazującymi tą samą osobę w innych częściach postępowania; 

V. 

art.  24  ust.  1  pkt  20  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy,  który  z 

innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie  konkurencji  między 


wykonawcami  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  co  zamawiający  jest  w  stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

VI.  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  oraz  z  art.  22d  ust.  2  Pzp,  poprzez  zaniechanie 

wyjaśnień i w następstwie wykluczenia wykonawcy PABIL z przedmiotowego postępowania 
z uwagi na nie wykazanie spełnienia warunków udziału dotyczącego potencjału zawodowego 
oraz  narzędziowego  -  w  zakresie  jakim  potencjał  ten  został  „zdublowany"  przez  różnych 
wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  w  pozostałych  częściach  i  zaangażowanie 
zasobów  zawodowych  wykonawcy  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze,  które  mogą  mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia 

VII.  art.  24  ust.  1  pkt  23,  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  -  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia  wykonawców,  którzy  należąc  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 
369,  1571  i  1667),  złożyli  odrębne  oferty,  oferty  częściowe  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do 
udziału  w  postępowaniu  i  których  powiązania  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i jednocześnie - złożyli nieprawdziwe oświadczenie o 
nie pozostawaniu w grupie kapitałowej, 

VIII. art.  91  ust.  1  Pzp  poprz

ez  dokonanie  wyboru  oferty  złożonej  przez  PABIL  jako 

najkorzystniejszej,  w  sytuacji  gdy  wykonawca  ten  podlega  wykluczeniu  a  jednocześnie 
złożona  przez  niego  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  oraz  jej  złożenie  stanowi  czyn 
nieuczciwej konkurencji w związku z czym oferta ta podlega odrzuceniu, a także zaniechanie 
wyboru oferty złożonej przez Odwołującego; 

IX. 

ewentualnie  naruszenie  innych  przepisów  wynikających  z  uzasadnienia 

niniejszego odwołania. 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Pabil  P.  B., 

względnie - wezwania go do dodatkowych wyjaśnień, 

wykluczenia  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  Pabil  P.  B.  z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, względnie - wezwania go do wyjaśnień, 

dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  oferty  najkorzystniejszej  w 

wyniku ponownego badania i oceny ofert. 


W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

W  dniu  22 

czerwca  2020r.,  przed  wyznaczoną  rozprawą,  do  siedziby  Krajowej  Izby 

Odwoławczej wpłynęło pismo Odwołującego z dnia 19 czerwca 2020r. o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.), 
postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.2  ustawy  Pzp  Izba  postanowiła  zwrócić  na  rzecz 

Odwo

łującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  podstawie 

przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3 

lit.  a  i  ust.  

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 
wraz ze zm.).  

                                                                                Przewod

niczący…………………… 

……………………. 

……………………. 


wiper-pixel