KIO 938/20 POSTANOWIENIE dnia 25 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 938/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  25  maja  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2020 r. przez 

wykonawcę Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa

przy udziale wykonawców T – Mobile Polska S.A., z siedziba w Warszawie oraz Orange 

Polska  S.A.,  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszających  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy 

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

kwoty  13  500

,00  złotych  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy

) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w  Warszawie. 

Prz

ewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 938/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  4  maja 

2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie  

wykonawcy  Polkomtel  sp

.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając 

zamawiającemu Miastu Stołecznemu Warszawa (dalej „Zamawiający”) naruszenie: 

art.  89  ust.  1 pkt  2 ustawy  Pzp poprzez  zaniechanie odrzucenia ofert, których treść 

nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  złożonych  przez 

wykonawców  Orange  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  zwanej  „Orange”) 

oraz T-

Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „T-Mobile”); 

art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców 

Orange  oraz  T-Mobile

,  których  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

art. 87 ust. 1 ustawy Pzp (z ostrożności procesowej) poprzez zaniechanie wezwania 

wykonawców  Orange  oraz  T-Mobile  do  złożenia  wyjaśnień  w  sprawie  treści 

przedłożonych ofert; 

art.  91b  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  bezzasadne  zaproszenie  do  udziału  w  aukcji 

elek

tronicznej  wykonawców  Orange  oraz  T-Mobile  pomimo,  iż  wykonawcy  złożyli 

oferty podlegające odrzuceniu; i tym samym naruszenie zasad uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców wyrażonych w art. 7 ust 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  unieważnienia  czynności  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji, 

nakazanie powtórzenia badania i oceny ofert wraz z odrzuceniem ofert wykonawców Orange 

oraz  T-

Mobile  lub  też  ewentualnie  nakazanie  wezwania  tych  wykonawców  do  złożenia 

wyjaśnień w sprawie treści przedłożonych ofert. 

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w terminie 3-dni 

przystąpiło dwóch wykonawców: Orange and T-Mobile.  

W dniu 22 maja 2020 r. do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo prawidłowo 

umocowan

ego  pełnomocnika  Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  że  cofa,  w  imieniu 

Odwołującego, wniesione odwołanie.   

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 


W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 50,00 zł.  

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel