KIO 936/20 POSTANOWIENIE dnia 17 czerwca 2020 roku

Data: 24 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 936/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 17 czerwca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:      Katarzyna Prowadzisz 

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału Stron, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 

2020r  roku  przez 

wykonawcę Wod  –  Kan  –  Bruk  spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Łomnicy 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Jabłonna 

przy udziale: 

A)   wykonawcy 

PRIKNAUBER  spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  spółka  

komandytowa  z  siedzibą  Legionowo  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

od

woławczego o sygn. akt KIO 936/20 po stronie Zamawiającego, 

B)  wykonawcy 

ROKOM  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn. 

akt KIO 936/20 po stronie Odwołującego  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Wod 

–  Kan  –  Bruk  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Łomnicy  kwoty  18 000 zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście tysięcy  złotych  zero 

groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt KIO 936/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  

pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni 

P8 i P9 w Chotomowie".  

W dniu 2 maja 

2020 roku działając na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 

ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  lub 

„ustawa”) Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego w ww. 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  7  maja  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  poinformował,  że  przekazał 

kopię  odwołania  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  w  dniu  4  maja  2020  roku  

z

a pomocą poczty elektronicznej. 

Do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły zgłoszenia przystąpienia do postępowania 

odwoławczego:  w  dniu  5  maja  br.  wykonawcy  wykonawcę  PRIKNAUBER  spółka  

z  ograniczona  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  Legionowo 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  936/20  

po  stronie 

Zamawiającego  oraz  w  dniu  6  maja  2020  roku  wykonawcy  ROKOM  spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  

do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  936/20  po  stronie  Odwołującego.  Izba 

stwierdziła  skuteczność  zgłoszonych  przystąpień,  tym  samym  ww.  wykonawcy  stali  się 

uczestnikami postępowania odwoławczego.  

W dniu 15 czerwca 2020 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego  z  tej  samej  daty,  które  w  swej  treści  zawiera  oświadczenie  o  następującej 

treści:  Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 1 w zw. z art. 186 ust. 2 i 3a PZP, działając w imieniu 

Odwołującego  cofam  wniesione  w  sprawie  odwołanie  i  wnoszę  o  umorzenie  postępowania 

wobec  dokonania  przez  Zamawiającego  w  dniu  27.05.2020r.  ponownego  przeprowadzenia 

czynności  badania  i  oceny  ofert  (…),  co  czyni  wniesione  odwołanie  bezprzedmiotowym.  

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 PZP wnoszę o wzajemne zniesienie kosztów postępowania 

i  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  całej  uiszczonej  opłaty  od  dowołania  w  kwocie  20 000  zł 

tytułem. W piśmie tym wykonawca  wskazał  również  nazwę  Zamawiającego  oraz  sygnaturę 

akt pod którą prowadzone jest postępowanie odwoławcze.  Oświadczenie to zostało złożone 


przez  Pana  J.  R. 

–  Prezesa  Zarządu  umocowanego  zgodnie  z  KRS  do  reprezentacji 

podmiotu samodzielnie.  

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że  przedmiotowe  postępowanie  podlega  umorzeniu  w  oparciu  o  art.  187  ust.  8 

ustawy. 

Izba  wskazuje,  że  cofniecie  odwołania  to  instytucja  Prawa  zamówień  publicznych 

przysługująca  wykonawcy  (art.  187  ust.  8  ustawy),  natomiast  uwzględnienie  zarzutów 

odwołania to uprawnienie jakie ustawodawca przypisał Zamawiającemu (art. 186 ust. 2 i 3a 

ustawy). Jedynym takim samym elementem dla tych instytucji jest to, że podmiot uprawniony 

musi  złożyć  oświadczenie  o  podjętej  czynności.  Oznacza  to,  że  odwołujący  musi  złożyć 

oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania,  natomiast  Zamawiający  musi  złożyć  oświadczenie  

o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania.  Nieskuteczne  natomiast  jest  zastępowanie 

oświadczenia danego podmiotu  oświadczeniem  innego,  nieuprawnionego do jego złożenia. 

Tym  samym  Odw

ołujący  skutecznie  mógł  złożyć  –  i  złożył  –  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania. Natomiast odniesienie si do art. 186 ust. 2 i 3a ustawy przez Odwołującego Izba 

może  ocenić  jedynie  jako  uzasadnienie  czynności  Odwołującego.  Wymaga  zaznaczenia,  

że  w  przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym  Zamawiający  nie  złożył  oświadczenia  

o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w  całości  bądź  w  części,  wręcz  przeciwnie  w  piśmie 

procesowym 

Odpowiedź  Zamawiającego  na  dowołanie  z  dnia  20  maja  2020  roku 

przesłanego w tym samym dniu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający wniósł 

o oddalenie odwołania w całości. Izba zaznacza w tym miejscu, że umarzając postępowanie 

odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron na skutek wycofania odwołania nie 

dokonuje  oceny  czynności,  jakie  zaistniały  w  postepowaniu  o  udzielnie  zamówienia 

publicznego.  

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  o  wzajemne  zniesienie  kosztów  postępowania,  po  pierwsze 

wniosek ten zawiera nieistniejącą podstawę prawną tj. art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zasadne 

wydaje 

się przyjęcie, że wniosek ten wykonawca oparł na art. 189 ust. 6 pkt 1 ustawy co w 

ocenie Izby również nie zasługuje na uwzględnienie. Izba dokonuje w tym przypadku oceny 

czynności  jakie  zostały  podjęte  przez  wykonawcę,  czynnością  tą  jest  oświadczenie  o 

co

fnięciu  odwołania.  Fakt,  że  wykonawca  uzasadnia  złożenie  oświadczenia  o  cofnięciu 

odwołania  czynnościami  jakie  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  podjął  

Zamawiający, a którym wykonawca samodzielnie przypisał określony skutek, nie pozwala na 

przyjęcie  dla  rozstrzygnięcia  o  kosztach  podstawy  prawnej  o  jakiej  mowa  wyżej.  Izba 

podkreśla,  że  Zamawiający  zarzutów  odwołania  w  przedmiotowej  sprawie  odwoławczej  nie 

uwzględnił,  wręcz  przeciwnie  w  piśmie  procesowym  Odpowiedź  Zamawiającego  na 

dowołanie  z  dnia  20  maja  2020  roku  przesłanego  w  tym  samym  dniu  

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  


w  całości.    Izba  wskazuje,  że  czynność  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  w  całości  lub 

części,  do  jakiej  referuje  Odwołujący,  a  która  miałby  stanowić  podstawę  przyjęcia 

rozstrzygnięcia  o  kosztach  nie  jest  czynnością  dorozumianą,  nie  można  jej  wywodzić  

z  czynności  podejmowanych  przez  Zamawiającego.  Zamawiający,  aby  uznać  że  doszło  

do  uwzględnienia  zarzutów  w  całości  lub  części,  musi  złożyć  w  tym  zakresie  stosowane 

oświadczenie.  W  rozpoznawanej  sprawie  odwoławczej  Zamawiający  oświadczenia  

o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  nie  złożył,  wręcz  przeciwnie  wniósł  o  oddalenie 

odwołania  w  całości.  Izba  wskazuje  także,  że  żaden  przepis  ustawy  nie  ogranicza  działań 

Zamawiającego  w  procedurze  zamówieniowej  po  wniesieniu  przez  wykonawcę  odwołania  

z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia orzeczenia 

(art.  183  ust.  1  ustawy).  T

ym  samym  Zamawiający  może  podejmować  różne  czynności  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  jednakże  nie  może  wykonawca  przypisywać  

im subiektywnie znaczenia, którego nie nadał sam Zamawiający przez złożenie stosowanego 

oświadczenia.  

W  oparciu  o  art.  187  ust.  8  ustawy  w  przypadku 

cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem 

rozprawy Odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Również w oparciu o  § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i sposobu  pobierania  wpisu  od  o

dwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  972)  w  przypadku 

cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu 

Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. Wobec powyższego 

Izba orzekła jak w tenorze postanowienia. 

Pr

zewodniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel