KIO 934/20 WYROK dnia 22 czerwca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 934/20 

WYROK 

z dnia 22 czerwca 2020 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę: Sodexo 

Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Kopalnia  Soli  „Wieliczka”  S.A.,  Park 

Kingi 1, 32-020 Wieliczka,  

przy udziale wykonawcy: 

Górnośląskie Konsorcjum Handlowe sp. z o.o. ul. Kolejowa 32, 

44-200  Rybnik 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę:  Sodexo  Benefits  and  Rewards 

Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę: 

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 

02-699 Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania, 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący: 

………………………… 


Sygn. akt: KIO 934/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający,  Kopalnia  Soli  „Wieliczka”  S.A.,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie:  „Dostawa  oraz  realizacja 

bonów  towarowych  żywieniowych  o  nominale  18,00  zł”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  pod  nr 

2020/S  025-

056052  zostało opublikowane dnia  05.02.2020 r.  w  Dzienniku Urzędowym  Unii 

Europejskiej. 

W  dniu  20  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wykluczeniu 

wykonawcy Sodexo Benefits and Rewards 

Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

i o odrzuceniu jego oferty oraz o wyborze oferty Górnośląskie Konsorcjum Handlowe sp. z o.o. 

z siedzibą w Rybniku (dalej „GKH”), jako oferty najkorzystniejszej. 

Wykonawca: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. 

(dalej „Sodexo”) 

wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie zasad udzielania zamówień 

publicznych i przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U, 

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwan

ej dalej „Pzp”, a w tym: 

art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, 

poprzez wykluczenie Odwołującego pomimo, że Odwołujący 

nie  wprowadził  w  błąd  Zamawiającego  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  i  nie 

przedstawił informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

GKH,  który  

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Z

amawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  -  

w niniejszym postępowaniu Zamawiający dokonał oceny i wyboru oferty GKH, niewłaściwie 

stosując ustalone kryteria oceny ofert, a tym samym doprowadził do sytuacji, w której oferta 

Odwołującego nie została wybrana, jako oferta najkorzystniejsza; 

art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, tj. naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców  oraz,  że  zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  

z przepisami ustawy. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

dokonania ponownej oceny ofert zgodnie przepisami prawa oraz kryteriami oceny ofert, 

określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, przy zachowaniu zasad określonych w Pzp, 


w  szczególności  zasady  uczciwej  konkurencji,  w  tym  unieważnienia  czynności  wykluczenia 

Odwołującego  i  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  oraz    wykluczenia  wykonawcy  GKH  

i odrzucenia jego oferty; 

zwrotu 

kosztów postępowania na rzecz Odwołującego. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  nie  podlega  wykluczeniu  i  nie  powinien  być  wykluczony  

z postępowania. Oferta Odwołującego spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. W świetle 

kryteriów  określonych  w  SIWZ  oferta  Odwołującego  powinna  być  wybrana  jako 

najkorzystniejsza.  Pozbawienie  uzyskania  zamówienia  przez  Odwołującego  poprzez 

bezprawne odrzucenie Odwołującego oraz bezprawny wybór oferty GKH naraża go na szkodę 

w postaci utraty możliwości realizacji zamówienia oraz utratę wynikającego stąd przychodu. 

Ad. zarzut 1 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez  zamawiającego  w  postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Ponadto,  zgodnie z  ust.  4 

tego artykułu, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Jak  wynika  z  treści  pisma  Zamawiającego  z  dnia  20  kwietnia  2020  r.,  wykonawca 

Sodexo 

został wykluczony z postępowania jako wykonawca, który w wyniku lekkomyślności 

lub niedbalstwa przedstawił ofertę zawierającą nieprawdziwe (nieaktualne) dane w kluczowym 

dla  wyniku  postępowania  dokumencie  (wykazie  punktów  handlowych  i  gastronomicznych), 

który  był  podstawą  oceny  oferty.  W  uzasadnieniu  Zamawiający  stwierdził,  że  wykonawca 

Sodexo  do  oferty  załączył  listę  punktów  handlowych  zajmujących  się  sprzedażą  artykułów 

spożywczych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Wieliczki oraz punktów 

gastronomicznych  zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  Wieliczki,  która 

budziła  wątpliwości  Zamawiającego.  Z  informacji  posiadanych  przez  Zamawiającego, 

wskazany  pod  pozycją  nr  2  załączonego  do  oferty  wykazu  punktów  handlowych  

i  gastronomicznych  punkt  handlowy  F.U.  BISTRO  B.  K. 

nie  prowadzi  działalności  pod 

wskazanym adresem. Pismem z dnia z dnia 23 marca 2020 r. 

Zamawiający wezwał Sodexo na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp do złożenia wyjaśnień 

treści oferty w zakresie poprawności złożonych oświadczeń oraz w zakresie funkcjonowania 

punktu  gastronomicznego  z  pozycji  2  wykazu  punktów  handlowych  i  gastronomicznych. 

Zamawiający stwierdził, że w dniu 30 marca 2020 r. wykonawca złożył wyjaśnienia w zakresie 

listy  placówek,  w  których  stwierdził,  że  punkt  handlowy  F.U.  Bistro  istnieje  i  nie  został 

zamknięty,  na  dowód  czego  przedstawił  jednostronny  wystawiony  przez  siebie  dokument, 

który  zawiera  wyłączenie  nazwę  zwyczajową  bliżej  niesprecyzowanego  „BISTRO”. 

Zamawiający  wskazał,  że  z  CEilDG  wynika,  że  Pani  B.  K.  zaprzestała  wykonywania 

przedmiotowej  działalności  gospodarczej  w  dniu 2 stycznia 2013  r.,  a  tym  samym  znajduje 


potwierdzenie  fakt,  że  oferta  została  przygotowana  co  najmniej  w  sposób  niedbały. 

Zamawiający  podkreślił, że jedynym kryterium  oceny  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu 

jest 

ilość  punktów  handlowych  zajmujących  się  sprzedażą  artykułów  spożywczych 

zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  Wieliczki  oraz  punktów 

gastronomicznych  zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  Wieliczki, 

akceptujących  dostarczane  przez  wykonawcę  bony  -  100%.  Zamawiający  podkreślił,  

że zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od 

wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest 

prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty 

oraz, z zastrzeżeniem ust. la i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zmiana wykazu 

oznaczałaby  zmianę  treści  oferty,  co  jest  niedopuszczalną  praktyką  i  ma  istotny  wpływ  na 

ocenę  oferty.  Zamawiający  stwierdził  także,  że  nie  mógł  poprawić  omyłki  w  ofercie 

Odwołującego, gdyż takowa sytuacja nie zaistniała. Zdaniem Zamawiającego, ze złożonych 

wyjaśnień  wykonawcy  wynika,  że  przedłożona  lista  placówek  jest  nieaktualna,  a  oferta  nie 

została  przygotowana  z  należytą  starannością.  Zamawiający  uznał,  że  wykonawca  Sodexo  

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

Odwołujący nie zgodził się z twierdzeniami Zamawiającego. Odwołujący przyznał, że 

dokumencie załączonym do oferty (wykazie) pojawiła się omyłka i to nieistotna wobec treści 

całej oferty (oferty wraz z dokumentami), z której treścią Zamawiający mógł się zapoznać i ją 

ustalić na podstawie złożonych dokumentów, a już na pewno po wyjaśnieniach Odwołującego. 

W  oma

wianym  przypadku nie  zaszły  okoliczności  uzasadniające  wykluczenie na  podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

W  przypadku  oferty  Sodexo  i  przekazanych  przez  w

ykonawcę  informacji,  w  tym 

dokumentów, nie mogło dojść do wypaczenia konkurencji. Zamawiający od samego początku 

dysponował  informacjami,  które  w  przypadku  Odwołującego  pozwalały  mu  na  weryfikację 

poprawności  przekazanych  przez  tego  Wykonawcę  informacji  i  dokumentów,  nawet  jeżeli 

doszło  do  tego,  że  do  wykazu  punktów  załączono  dodatkowo  niewłaściwą  umowę,  którą 

zasugerował  się  Zamawiający,  uznając  że  punkt  nie  istnieje  i  nie  akceptuje  bonów,  wobec 

faktu zaprzestania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, widniejącego jako strona 

umowy  w  „dodatkowej”  umowie.  Na  potwierdzenie  bowiem  faktu,  że  punkt  istnieje  oraz  że 

akceptuje  bony  załączono  właściwą  umowę,  którą  od  samego  początku  Zamawiający  miał  

w swoim posiadaniu, tj. umowę z firmą handlową H. Ś.. 

Punkt zatem istniał i istnieje (co potwierdza także GKH w swoim piśmie z dnia 24 marca 

2020 r.; poz. 46 wykazu tego wykonawcy). Jest wskazany i akce

ptuje bony. Błędnie wskazano 

umowę z Panią K., bo właścicielem FU BISTRO jest H. Ś. . Zmienił się jego właściciel, ale 


umowę  z  nowym  właścicielem  Odwołujący  także  zamieścił  w  dokumentach  wraz  z  ofertą. 

Zamawiający od samego początku dysponował więc kompletem informacji pozwalających na 

jednoznaczne potwierdzenie spełniania warunków, pomimo, że wśród dokumentów znalazła 

się  nieaktualna,  dodatkowa  umowy  zawarta  z  Panią  B.  K.,  która  na  skutek  zaprzestania 

działalności na dzień złożenia oferty już nie obowiązywała. Nie świadczy to jednak w żadnym 

razie, że doszło do wprowadzenia Zamawiającego w błąd albo że uprawnione jest twierdzenie, 

że  oferta  została  przygotowania  przez  Sodexo  w  sposób,  który  zawierałby  informacje 

nieprawdziwe, co skutkować by miało spełnieniem przesłanki art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Z

daniem Odwołującego, Zamawiający wie, że punkt spełnia wymogi stawiane w SIWZ, 

bo znajduje się na terenie Kopalni Wieliczka. Ponadto, p. H. Ś. posiada też restaurację SALIN 

(poz.  42  wykaz

u),  gdzie  przyporządkowano  właściwą  umowę.  Umowa  z  Panią  K.  jest 

ponadwymiarowa i niepotrzebna. Jest to faktem, pomimo że w pkt 2 wykazu widnieje: BISTRO 

- PARK KINGI 1, K. B. FU BISTRO, WIELICZKA. 

Zamawiający  niewłaściwie  zatem  dokonał  oceny  oferty  Sodexo,  pominął  istotne 

elementy treści wyjaśnień z dnia 27 marca 2020 r. oraz błędnie zinterpretował przepisy Pzp, 

na  podstawie  których  dokonał  wykluczenia  Odwołującego  oraz  odrzucenia  jego  oferty. 

Wykonawca 

Sodexo wyjaśnił, że przez omyłkę załączył do oferty niewłaściwą umowę oraz,  

że w ramach wyjaśnień dołączył kartę punktu do umowy, która potwierdziła poprawne dane, 

bo  punkt  istnieje  i  nie  został  zamknięty.  Karta  punktu  handlowego  jest  dokumentem 

standardowym  Sodexo  i  w  ustalonej  wewnętrznej  procedurze  jest  dołączana  do  umowy  

w  każdym  przypadku  zgłoszenia  dodatkowego  punktu  przez  właściciela.  Ma  to  na  celu 

zapewnienie  należytego  porządku  i  dbałości  o  aktualność  sieci.  Karta  została  dostarczona 

Zamawiającemu wraz z wyjaśnieniami, w celu łatwiejszego odszukania w przekazanej wraz z 

ofertą dokumentacji - kopii umowy z przedsiębiorcą H. Ś. . Zamawiający w ogóle nie odniósł 

się do ewentualnego wpływu ww. omyłki na ocenę ofert i wynik postępowania. 

Odwołujący powołał się na orzecznictwo KIO (wyrok KIO z 2 marca 2018 r., sygn. akt 

KIO 297/18, wyrok  

Sądu Okręgowego w Katowicach z 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt XIX Ga 

179/13) publikację „Zamówienia Publiczne w Unii Europejskiej objęte Dyrektywą Klasyczną” 

Peter Trepte wydawnictwo Warszawa Katowice 2006 (...).  

Odwołujący podniósł, że Zamawiający całkowicie pominął też istotną część wyjaśnień. 

Zgodnie z postanowieniami części III pkt 3 ppkt 3.4 SIWZ, bony żywieniowe winny być 

akceptowane przez co najmniej 10 punktów handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów 

spożywczych  zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  Wieliczki  oraz  w  co 

najmniej  2  punktach  gastronomicznych  zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych 

Miasta Wieliczki. Wzór wykazu punktów handlowych i gastronomicznych wykonawcy stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

Z powyższym postanowieniem korespondują zapisy części XVI ust. 4 SIWZ, dotyczące 


kryterium oceny ofert i sposobu jego oceny, tj. celem dokonania oceny ofert wykonawca jest 

zobowiązany  złożyć  wykaz  punktów  handlowych  zajmujących  się  sprzedażą  artykułów 

spożywczych  zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  Wieliczki  oraz  wykaz 

punktów gastronomicznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Wieliczki, 

akceptujących bony żywieniowe oferowane przez wykonawcę (wzór wykazu stanowi załącznik 

nr 5 do SIWZ).  

UWAGA!!!  Bony  żywieniowe  winny  być  akceptowane  przez  co  najmniej  10  punktów 

handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych  Miasta  Wieliczki  oraz  w  co  najmniej  2  punktach  gastronomicznych 

zlokalizowanych  w  granicach 

administracyjnych  Miasta  Wieliczki.  W  przypadku  gdy  ilość 

punktów handlowych i gastronomicznych podana w załączniku nr 5 do SIWZ będzie mniejsza 

niż wskazane powyżej Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodną z treścią specyfikacji. 

Podobnie § 2 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) - bony żywieniowe winny 

być  akceptowane  przez  co  najmniej  10  punktów  handlowych  zajmujących  się  sprzedażą 

artykułów spożywczych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Wieliczki oraz 

w co najmniej 2 punktach gastronomicznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych 

Miasta  Wieliczki 

—  szczegółowy  wykaz  punktów  handlowych  i  gastronomicznych  stanowi 

załącznik nr 1 do umowy. 

Sodexo wykazało w wykazie (Załącznik nr 5 do SIWZ) załączonym do oferty 52 punkty, 

w  tym  33  punkty  handlowe  i  19  punktów  gastronomicznych.  Wątpliwości  Zamawiającego 

dotyczyły pozycji wykazu nr: 2, 10, 13, 14 i 25. Pozycja nr 10 to punkt handlowy, a pozostałe 

to punkty gastronomiczne. Wątpliwości dotyczące innych pozycji wykazu zostały wyjaśnione,  

co  oznacza,  że  Sodexo  bez  żadnych  wątpliwości  wykazało  32  pkt  handlowe  i  15  punktów 

gastronomicznych.  Zamawiający  przyjął  treść  wyjaśnień  Sodexo  z  dnia  27  marca  2020  r.  

w  odniesieniu  do  tych  punktów,  co  potwierdza  treść  pisma  z  20  kwietnia  2020  r.,  gdzie 

kwestionuje  jeden  tylko  punkt  - 

i  to  w  istocie  niesłusznie,  bo  w  oparciu  o  brak  dokładnej 

weryfikacji całości oferty Sodexo oraz złożonych wraz z nią dokumentów. Oferta Sodexo nie 

powinna być odrzucona, ale powinna podlegać ocenie. 

Ad. zarzut 2 i 3 

Odwołujący podniósł, że ze względu na nieprawidłowości w wykazie złożonym przez 

GKH,  w

ykonawca  ten  powinien  być  wykluczony  za  podanie  nieprawdziwych  informacji  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp

, do oceny ofert powinny być przyjęte przez Zamawiającego 

tylko 18 punktów. Wobec tego nie ulega wątpliwości, który wykonawca złożył korzystniejszą 

ofertę. 

W  informacji  z  otwarcia  ofert  Zamawiający  wskazał,  że  GKH  wykazał  55  punktów 

akceptujących bony. Taką też liczbę punktów Zamawiający przyjął do oceny (co potwierdził  


w piśmie z dnia 24 kwietnia 2020 r.). Stało się tak pomimo, że wykonawca GKH przedłożył 

oświadczenia, z których nie wynika, którego punktu w wykazie dotyczy oświadczenie. Tylko  

w  23  przypadkach  adres  przedsiębiorcy  jest  tożsamy  z  adresem  punktu.  Podkreślić  jednak 

należy,  że  w  tej  grupie  tylko  18  punktów  ma  ten  sam  adres  co  przedsiębiorca,  który  jest 

właścicielem punktu. 

Ponadto,  w

ykonawca  GKH  przedstawił  w  ofercie  dwa  rodzaje  oświadczeń.  Jeden 

mówiący  o  tym,  że  firma  akceptuje  kupony  GKH,  a  drugi,  że  będzie  akceptował  kupony 

wynikające z realizacji umowy dla kopalni (czyli po rozstrzygnięci przetargu). 

Z  dokumentacji  postępowania  nie  wynika,  w  jaki  sposób  Zamawiający  ustalił,  jakie 

punkty są w posiadaniu jakiego podmiotu gospodarczego, ani gdzie to sprawdził i czy w ogóle 

to  sprawdził.  SIWZ  wymagała,  aby  z  oświadczenia  wynikało,  że  w  danym  punkcie 

akceptowane są bony oferowane przez wykonawcęZ oświadczeń złożonych przez GKH nie 

wynika, że bony są akceptowane w danym punkcie. Ww. osiemnaście złożonych przez GKH 

oświadczeń, nie spełnia warunków SIWZ.  

Po  analizie  oświadczeń  (Tabela  Wieliczka)  okazało  się,  że  w  odniesieniu  do  24 

punktów,  złożono  deklaracje,  że  przedsiębiorcy  „będą”  akceptować,  a  w  31  przypadkach,  

że  realizują. W  załączeniu  zestawienie  własne  wskazujące  punkty,  które „realizują”  oraz  te 

które  „będą  realizować”.  Oznacza  to,  że  pomimo  zaoferowania  przez  GKH  aż  55  punktów 

pomimo, że wykonawca ten powinien być wykluczony za podanie nieprawdziwych informacji 

na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  do  oceny  ofert 

mogło  być  przyjęte  co  najwyżej  18 

punktów, czyli jeszcze mniejsza liczba punktów spośród 31 punktów deklarujących realizację 

kuponów na dzień składania ofert. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  GKH,  składając  dwa  rodzaje  oświadczeń  —  dotyczących 

punktów,  które  realizują  oraz  punktów,  które  będą  realizować  bony,  potwierdził  poprzez 

złożone oświadczenia, że na dzień składania ofert 24 punkty nie akceptowały bonów, czego 

wymagał Zamawiający w SIWZ. Oświadczenia dotyczące przyszłej realizacji bonów dotyczą 

tylko bonów, które miałyby być realizowane w ramach umowy o zamówienie publiczne. Z tego 

względu są one niewiarygodne, jako dowód potwierdzenia wymagania koniecznego do oceny 

ofert  w  ramach  kryterium  i  zostały  pozyskane  tylko  w  celu  zdobycia  przewagi  nad  Sodexo  

w ramach 

oceny ofert i na ten użytek. 

Powyższe  ma  szczególne  znaczenie  ze  względu  na  fakt,  że  sieć  punktów,  której 

posiadanie  potwierdzać  miały  złożone  wykazy  punktów,  jest  istotny  elementem  przedmiotu 

zamówienia,  który  oferowany  przez  wykonawców  był  oceniany  w  ramach  kryterium  oceny 

ofert, a zatem musi istnieć w dniu składania ofert (co jednoznacznie potwierdził Zamawiający 

w  wyjaśnieniach  do  SIWZ  z  dnia  4  marca  2020  r.).  Stąd  przyszłe  punkty,  potencjalnie 

akceptujące  bony  GKH  nie  powinny  być  brane  pod  uwagę,  bo  nie  tworzą  możliwej  do 

zaoferowania na dzień składania ofert sieci akceptującej bony tego wykonawcy. Twierdzenie 


to jest tym bardziej zasadne

, że GKH w ramach swojej oferty wykazał punkty, z którymi już 

miało umowy na dzień składania ofert, a tam gdzie nie  udało się im zawrzeć umów zdobyli 

oświadczenia, co do przyszłej akceptacji. Gdyby w oświadczeniach była data składania ofert, 

od  której  punkt  akceptowałby  bony,  to  można  byłoby  uznać  zgodnie  z  wyjaśnieniem 

Zamawiającego, że ma te punkty, ale faktycznie GKH ich nie miało. Jak pokazała dokonana 

przez Odwołującego weryfikacja punktów wykazanych przez GKH na dzień 28 kwietnia 2020 

r.,  czyli  po  dokonaniu  wyboru 

oferty  w  postępowaniu,  w  dalszym  ciągu  nie  posiada. 

Wykonawca GKH powinien być zatem wykluczony. 

Odwo

łujący  wskazał  dodatkowo,  że  kopia  wyciągu  z  umowy  z  dnia  3  lipca  2019  r.  

w ogóle nie wskazuje jakie punkty handlowe Lidl akceptują bony GKH. Umowa ta ma charakter 

ramowy, a więc należy zakładać, że powinna zawierać wykaz punktów akceptujących bony. 

Wyciąg z umowy nie potwierdza zatem w żadnym razie, że wykazane punkty Lidl akceptują 

bony GKH. 

Odwołujący  podkreślił,  że  ani  oświadczenia,  ani  kopie  umów  nie  podlegają 

uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, nie są bowiem dokumentami na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału. 

Odwołujący  wskazał,  że  w  jednym  pytań  do  SIWZ  zaproponowano  bowiem  treść 

oświadczenia podmiotu trzeciego w sprawie akceptacji bonów o treści „Oświadczam, że będę 

realizować  bony  żywieniowe  Wykonawcy  podczas  wykonywania  przez  niego  Umowy  na 

Dostawę oraz realizacja bonów towarowych żywieniowych o nominale 18,00 zł” dla Kopalni 

Wieliczka

”. 

W odpowiedzi z dnia 4 marca 2020 r. Zamawiający jednoznacznie wyjaśnił, że będzie 

brał pod uwagę tylko wykaz punktów akceptujących bony na dzień składania ofert, co znajduje 

potwierdzenie 

w sformułowaniu: „W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, określając 

kryteria  oceny  ofert, 

nie  wymaga  akceptacji  bonów  w  okresie  sprzed  zawarcia  umowy,  

a  jedynie  żąda  przedstawienia  wykazu  punktów  handlowych  i  gastronomicznych 

akceptujących  dostarczane  przez.  Wykonawcę  bony  wraz  z  załączeniem  (wraz  z  oferta) 

wystawionych najpóźniej w dniu składania ofert dokumentów potwierdzających ten faktktóre 

pozwolą  Zamawiającemu  stwierdzić,  czy  Wykonawca  na  dzień  składania  ofert  zapewnia 

akceptację  bonów  przez  wskazane  przez  siebie  punkty  handlowe  i  gastronomiczne.  Data 

sporządzenia  dokumentów  nie  może  być  więc  późniejsza  niż  dzień  składa  ofert  

w postępowaniu.” Wynika to też z pkt XVI.4 SIWZ: 

„4.  Celem  dokonania  oceny  ofert  Wykonawca  jest  zobowiązany  złożyć  wykaz  punktów 

handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych Miasta Wieliczki  oraz  wykaz  punktów  gastronomicznych  zlokalizowanych  

w granicach administracyjny

ch Miasta Wieliczki, akceptujących bony żywieniowe oferowane 

przez Wykonawcę (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 


UWAGA!!!  Bony  żywieniowe  winny  być  akceptowane  przez  co  najmniej  10  punktów 

handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych  Miasta  Wieliczki  oraz  w  co  najmniej  2  punktach  gastronomicznych 

zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  Wieliczki,  W  przypadku  gdy  ilość 

punktów handlowych i gastronomicznych podana w załączniku nr 5 do SIWZ będzie mniejsza 

niż wskazane powyżej Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodną z treścią specyfikacji. ” 

Dodatkowo, w odpowiedzi na pytania: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie 

modyfikacji postanowień SIWZ w ten sposób, że w Rozdziale XVI zostanie dodany w ust. 5, 

pod dotychczasową jego treścią tekst w brzmieniu: 

„Przy ocenie oferty w ramach ww. kryterium uwzględnione będą tylko te punkty, w stosunku 

do których Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające fakt akceptacji bonów na dzień 

składania ofert w postaci umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym wykazany punkt lub 

oświadczenie o akceptacji bonów w takim punkcie złożone prze uprawnioną osobę?”  

oraz  „Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dokonanie  modyfikacji  postanowień  SIWZ  w  ten 

sposób, że Załącznik nr 5 do SIWZ będzie uzupełniony o zdanie: 

„Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające fakt akceptacji bonów na dzień składania 

ofert  w 

postaci  umowy  zawartej  z  przedsiębiorcą  prowadzącym  wykazany  punkt  lub 

oświadczenie o akceptacji bonów w takim punkcie złożone prze uprawnioną osobę?” 

Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w SIWZ (zmiana z 26 lutego 2020 r.) rozstrzygając 

jednoznacznie,  że  na  dzień  składania  ofert  bony  muszą  być  ,Już  akceptowane”  w  terminie 

składania ofert, a nie „być akceptowane w przyszłości” na podstawie oświadczenia złożonego 

nie później niż w terminie składania ofert. 

Jeżeli zatem wykonawca, znając stanowisko Zamawiającego z 4 marca 2020 r., zdobył 

znaczną  liczbę  oświadczeń,  to  świadomie  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  wykazując 

punkty, które nie akceptują bonów, a dopiero być może będą. 

Odwołujący ujawnił jednak próbę manipulacji, która wobec wykazania przez GKH 55 

punktów i przez Sodexo 52 punktów mogła mieć istotny wpływ na wynik postępowania (o czym 

poinformowa

ł Zamawiającego 18 marca 2020 r., załączając Zestawienie własne wskazujące 

punkty, które „realizują" oraz te które „będą realizować ”) 

Odwołujący dokonał ponownej weryfikacji oświadczeń GKH, złożonych wraz z ofertą - 

o

kazało się, że we wskazanych przez tego wykonawcę punktach nie było na dzień składania 

ofert,  ale  także  nie  ma  na  dzień  28  kwietnia  2020  r.  możliwości  zapłaty  bonami  GKH,  co 

świadczy o tym, że wykonawca GKH podał nieprawdzie informacje mające wpływ na wynik 

postępowania  i  dzięki  nim,  na  chwilę  obecną  okazał  się  tym,  który  złożył  najkorzystniejszą 

ofertę - co jest oczywiście niezgodne z prawdą i wbrew postanowieniom SIWZ oraz przepisom 

Pzp.  Nie 

ulega  wątpliwości,  że  wprowadzenie  w  błąd  może  nastąpić  zarówno  przez 


przekazanie  informacji  nieprawdziwej  w  podanym  powyżej  znaczeniu,  jak  i  w  następstwie 

zaniechania przekazania informacji prawdziwej.  

Zdaniem  Odwołującego,  GKH  należytej  staranności  przy  sporządzeniu  wykazu 

punktów z pewnością nie dochował lub wręcz nie chciał dochować. Nie ulega wątpliwości, że 

stopień  winy  GKH  jest  na  tyle  znaczny,  że  uzasadnia  zastosowanie  sankcji  w  postaci 

wykluczenia  z  postępowania.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  GKH  winne  jest  poważnego 

wprowadzenia w błąd Zamawiającego w zakresie nieprzekazania informacji istotnych z punktu 

widzenia potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego. 

W przedmiotowym stanie faktycznym ziściła się także przesłanka dotycząca możliwego 

wpływu  na  wynik  postępowania.  Należy  ją  bowiem  odnieść  i  interpretować,  w  kontekście 

możliwości  uzyskania  zamówienia,  która,  zwłaszcza  wobec  niepewnego  losu  oferty  GKH, 

sklasyfikowanej na miejscu pierwszym, istniała. 

W świetle powyższego, zachowanie GKH wypełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 

1 pkt 17 Pzp. 

Odwołujący na poparcie swoich twierdzeń przywołał orzecznictwo Krajowej Izby 

Odwoławczej  (wyrok  z  dnia  25  września  2019  r.  sygn.  akt  KIO  1746/19,  wyrok  z  dnia  12 

września  2019  r.  sygn.  akt  KIO  1605/19,    wyrok  z  dnia  27  sierpnia  2019  r.  sygn.  akt  KIO 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp,  zamawiający  wybiera  ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia.  Odwołujący  przywołał  kryteria  określone  w  rozdziale  IX  SIWZ  i 

stwierdził, że nawet gdyby Zamawiający nie wykluczył wykonawcy GKH, co powinien uczynić, 

to powinien zakwalifikować do oceny w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert tylko punkty 

spełniające wymagania. Nie uczynił tego, czym naruszył przepis art. 91 ust. 1 Pzp. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  orzecznictwem,  naruszenia  zasady  zachowania 

uczciwej konkurencji i zasady równego traktowania wykonawców są najczęstszą przyczyną 

odwołań. Odwołujący przywołał orzeczenia KIO (wyrok z dnia 11 stycznia 2011 r. sygn. akt  

KIO/UZP  2824/10,  wyrok  z  dnia  22  lutego  2019  r.  sygn.  akt  KIO  218/19,  wyrok  z  dnia  20 

grudnia 2018 r. sygn. akt KIO 2558/18). 

Wykonawca 

Górnośląskie  Konsorcjum  Handlowe  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rybniku 

zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  niniejszej  sprawie  po  stronie 

Zamawiającego. Wniósł o oddalenie odwołania. Przystępujący wyjaśnił na rozprawie, że lista 

punktów  handlowych  i  gastronomicznych  przedłożona  Zamawiającemu  zawiera  bardzo 

szczegółowe  dane  dotyczące  zarówno  tych  punktów,  jak  i  samych  przedsiębiorców,  którzy 

punkty te prow

adzą. Oczywiste również jest, że adres siedziby przedsiębiorcy bardzo często 

jest  inny  niż  miejsce  prowadzenie  działalności.  Wskazał,  że  oświadczanie  składane  na 


potwierdzenie faktu akceptacji bonów są bardziej miarodajne dla Zamawiającego niż umowa, 

ponie

waż  zawsze  są  aktualne,  natomiast  umowy  po  dłuższym  okresie  wygasają,  co  może 

powodować, że wskazywane w  wykazie punkty są już nieaktualne. Wskazał, że na pytanie 

skierowane do Zamawiającego w sprawie interpretacji warunków SIWZ z dnia 27 lutego 2020r. 

Zam

awiający w dniu 4 marca 2020r. wyjaśnił, że nie wymaga potwierdzania faktu akceptacji 

bonów  przez  wskazywane  punkty  na  dzień  13  marca  2020r.  Przystępujący  podniósł,  że 

naruszałoby  zasadę  uczciwej  konkurencji  wymaganie,  aby  wykonawca  utrzymywał  sieć 

punktów  akceptujących  bony,  jeśli  na  danym  terenie  takie  bony  nie  są  w  obrocie.  Z  tego 

względu SIWZ nie mogła przewidywać wymogu potwierdzenia akceptacji bonów czy istnienia 

sieci  w  terminie  składania  oferty.  Zdaniem  Przystępującego,  umowa  ramowa  z  Lidlem 

obejmuj

e  całą  sieć  tych  sklepów,  wobec  czego  nie  musiała  ona  zawierać  wskazania 

konkretnych punktów. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, pismem z dnia 15 maja 2020 r. Wniósł  

o oddalenie odwołania oraz obciążenie Odwołującego kosztami postępowania odwoławczego. 

Zamawiający  uznał  za  prawidłowe  i  podtrzymał  czynności  podjęte  w  postępowaniu. 

Potwierdził, że w postępowaniu zaistniały wszystkie przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 

17 Pzp, wskazujące na konieczność wykluczenia Odwołującego z postępowania. 

Ze  względu  na  kryterium  oceny  ofert  określone  w  pkt  XVI.3  SIWZ,  wykaz  punktów 

handlowych  i gastronomicznych był kluczowym dokumentem, ponieważ na jego podstawie 

dokonywana była ocena ofert. Tym samym. należy uznać, że liczba placówek przedstawiona 

w  wykaz

ie  ma  najbardziej  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego, 

ponieważ jest podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Wykonawca  Sodexo  przedłożył  wykaz  zawierający  52  placówki.  Pod  pozycją  nr  2 

znajdowała  się  placówka  oznaczona  jako  „BISTRO”  F.U.  BISTRO  B.  K.,  na  dowód  czego 

Odwołujący załączył kopię łączącej go z tym przedsiębiorcą umowy. W toku weryfikacji wykazu 

Zamawiający ustalił, że Pani B. K. nie prowadzi działalności gospodarczej od 2013 r., czego 

potwierdzeniem jest odpis z CEIDG dotyczący p. B. K. .  

Zamawiający,  pismem  z  dnia  23  lutego  2020  r.  zwrócił  się  do  Sodexo  o  złożenie 

wyjaśnień m.in. w kwestii pozycji nr 2 wykazu. 

Wykonawca Sodexo, pismem z dnia 27 marca 2020 r. wyjaśnił m.in., że do wykazu 

załączono  „niewłaściwą  umowę”  i  w  jej  miejsce  przedstawił  dokument,  który  miałby 

potwierdzać, że „punkt istnieje i znajduje się na terenie Kopalni”. 

Zamawiający zauważył, że przedłożony przez Sodexo dokument zatytułowany „Karta 

punktu usługowego” jest dokumentem prywatnym, wystawionym jednostronnie przez Sodexo. 

Nie widnieje na nim data jego wystawienia, nie wiadomo więc, czy istniał w chwili składania 


ofert. Ponadto, żadne z zawartych na nim pól nie jest wypełnione - trudno zweryfikować co 

miałby  potwierdzać.  Taki  dokument  nie  może  być  uznany  za  wiarygodny  i  potwierdzający 

jakiekolwiek okoliczności istotne dla sprawy. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  okoliczności  (fakt  nieprowadzenia  działalności 

gospodarczej przez p. B. K.), 

a takie złożone wyjaśnienia (próbę zmiany treści oferty), które 

potwierdzają,  że  złożony  w  ramach  oferty  wykaz  zawierał  nieprawdziwe  informacje, 

Zamawiający zmuszony był uznać, że Odwołujący przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd Zamawiającego, a te mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, jako że dotyczyły wykazu podlegającego ocenie w ramach kryterium 

oceny  ofert. 

Od  Odwołującego,  jako  profesjonalisty  można  i  należy  wymagać  stopnia 

staranności, co potwierdza teza zawarta w orzeczeniu Izby z dnia 23 lutego 2018 r. sygn. akt 

KIO 235/18.   

Zamawiający  uznał,  że  wobec  braku  przesłanek  wskazujących  na  intencjonalne 

działanie  Sodexo,  przedstawienie  wprowadzających  w  błąd  informacji  jest  następstwem 

niedochowania  należytej  staranności,  co  przybrało  formę  lekkomyślności  lub  niedbalstwa. 

Wykonawca  Sodexo  najwyraźniej  nie  zweryfikował  rzetelnie  wykazu  placówek  handlowych 

i  składanych  załączników,  przez  co  znalazły  się  na  niej  nieprawdziwe  informacje.  Izba

podkreślała  w  wyroku  z  dnia  22  stycznia  2020  r.  KIO  27/20,  że  „należyta  staranność 

profesjonalisty  nakłada  na  Wykonawcę,  który  składa  ofertę,  dokumenty  i  oświadczenia  we 

własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  w  nich  stan  rzeczy  odpowiada 

rzeczywistości". 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  okoliczności  Zamawiający  uznał,  że  wobec  Sodexo 

spełnione zostały wszystkie przesłanki określone wart. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.

Zamawiający  zauważył,  że  Odwołujący  przyznał  w  odwołaniu,  iż  wykaz  zawiera 

nieprawdziwe  informacje,  lecz  uzna

ł,  że  przedstawienie  w  ramach  oferty  nieprawdziwych 

informacji  nie  jest  istotne  dla  jej  treści.  Pogląd  ten  jest  jednak  w  oczywistej  sprzeczności 

zarówno z brzmieniem przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, jak i orzecznictwem Izby. Wykaz 

zawierający zakres oferty służący do jej oceny w ramach kryteriów oceny ofert jest elementem 

oferty,  a  nie  „załącznikiem”  do  oferty,  do  którego  mógłby  mieć  zastosowanie  inny  reżim 

prawny. 

Jak  wskazano  powyżej,  liczba  placówek  przedstawiona  w  wykazie  ma  najbardziej 

istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego,  ponieważ  jest  podstawą 

decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Tym bardziej, że liczba placówek przedstawionych 

w  o

fertach  wykonawców  była  bardzo  zbliżona  (odpowiednio  55  Przystępujący  i  52 

Odwołujący), a część pozycji w obu ofertach wzbudziła wątpliwości Zamawiającego stąd każdy 

punkt  handlowy  lub  gastronomiczny  umieszczony  w  wykazie  mógł,  przesądzić  o  wyniku 

przetargu. 


Zamawiający stwierdził, że wykaz może zawierać nieprawdziwe informacje i zwrócił się 

o wyjaśnienia do Odwołującego. Ze złożonych przez Odwołującego wyjaśnień nie wynika ze 

informacje  złożone  w  zakresie  tej  pozycji  były  prawdziwe.  Jest  faktem  bezspornym  że 

przedsiębiorca  F.U.  B.  K.  nie  prowadzi  działalności,  a  załączona  do  wykazu  umowa  nr 

100176000  nie  obowiązuje.  Odwołującemu  umyka  przy  tym  fakt,  że  nie  ma  on  możliwości 

zmiany treści wykazu i zastąpienia poszczególnych placówek innymi do celów oceny ofert. 

Wyjaśnienia Odwołującego z dnia 27 marca 2020 r. w odniesieniu do spornej kwestii 

ograniczają się do stwierdzenia, które w żaden sposób nie wyjaśnia powstałych wątpliwości 

co do prawdziwości danych zawartych w wykazie.  

Odwołujący,  stawiając  zarzut  w  tym  zakresie,  nie  wskazał,  jaką  część  wyjaśnień 

Zamawiający pominął dokonując oceny oferty Odwołującego. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  umowa  z  p.  H.  Ś.,  widniejąca  pod  pozycją  nr  42  dotyczy 

wyłącznie Restauracji Salin - ul. Kościuszki 5. Nie ma podstaw do tego aby  wywodzić z jej 

treści jakikolwiek szerszy zakres.  

Jak  wynika  z  przedstawionych  powyżej  okoliczności  faktycznych  i  prawnych 

Zamawiający był zobligowany zastosować wobec Odwołującego art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, a 

więc zarzut nr 1 odwołania nie znajduje potwierdzenia. 

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, poprzez niewykluczenie z postępowania 

konkurencyjnej  oferty  złożonej  przez  Górnośląskie-  Konsorcjum  Handlowe  Sp.  z  o.o.  nie 

zasługuje na uwzględnienie, ponieważ wbrew twierdzeniom odwołania, w postępowaniu nie 

zaszły  przestanki  do  zastosowania  tego  przepisu  wobec  GKH.  Odwołujący  wywodzi  swoje 

zarzuty  w  oparciu  o 

błędną i sprzeczną z treścią SIWZ oraz wyjaśnieniami Zamawiającego 

interpretację arbitralnie wybranych fragmentów SIWZ. 

Zamawiający  wyjaśnił,  że  nigdy  nie  stawiał  wymagań,  jakie  próbuje  wywieść 

Odwołujący.  Przeciwnie,  we wzorze oferty  określonym  w  załączniku Nr  1  do  SIWZ  w pkt  4 

Zamawiający  użył  sformułowania  „Oświadczamy,  że  bony  będą  akceptowane  przez  ... 

punkt

ów”, które wskazuje wprost, że fakt akceptacji bonów od chwili ogłoszenia postępowania 

nie był wymagany w dniu składania ofert, a wyłącznie w przyszłości w okresie realizacji umowy. 

SIWZ posługuje się także sformułowaniem „winny być akceptowane" (III.3.4, pkt XVI.4 SIWZ) 

oraz „akceptujących” pkt XVI.3 – 5 oraz załącznik nr 5. 

Zamawiający  wskazał,  że  udzielił  wyczerpujących  wyjaśnień  do  treści  SIWZ,  w  jaki 

sposób rozumieć zapisy SIWZ w związku z treścią załącznika nr 5, w którym Zamawiający 

zamieścił  kolumnę  przeznaczoną  na  wskazanie  rodzaju  dokumentu  potwierdzającego  fakt 

akceptacji  bonów.  Zamawiający  wyraźnie  potwierdził  akceptację  proponowanej  przez 

Przystępującego  treści  oświadczenia,  która  jest  zgodna  z  treścią  pkt  4  wzoru  oferty. 

Zamawiający w dalszej części odpowiedzi na pytanie wykonawcy wyjaśnił, że wymaga, aby 

wykonawcy dysponowali dokumentami potwierdzającymi fakt akceptacji bonów, wystawionymi 


na  dzień  składania  ofert.  Odwołujący  pominął  tę  część  wyjaśnień  wybiórczo  cytując  w 

odwołaniu inne fragmenty wyjaśnień.  

Całkowicie  nieprawdziwa  i  ewidentnie  stojąca  w  sprzeczności  z  treścią  SIWZ  oraz 

wyjaśnień jest teza Odwołującego, jakoby: „W odpowiedzi z dnia 4 marca 2020 r. Zamawiający 

jednoznacznie  wskazał,  potwierdził,  że  będzie  brał  pod  uwagę  tylko  wykaz  punktów 

akceptujących bony na dzień składania ofert”, 

Także całkowicie nieprawdziwa i ewidentnie stojąca w sprzeczności z treścią wyjaśnień 

z 26 lutego 2020 r. jest teza jakoby „Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ (zmiana z 26 lutego 

2020 r. rozst

rzygając już wtedy jednoznacznie, że na dzień składania ofert bony muszą być 

„już  akceptowane  w  terminie  składania  ofert,  a  nie  „być  akceptowane  w  przyszłości"  na 

podstawie oświadczenia złożonego nie później niż w terminie składania ofert”. Zmiana SIWZ 

do

tyczyła dodania w załączniku nr 5 do SIWZ kolumny zawierającej wskazanie podstawy do 

zamieszczenia  w  wykazie  placówki  umowy  lub  właśnie  oświadczenia.  W  żadnym  razie 

Zamawiający nie stwierdzał, że bony miałyby być „już akceptowane", gdyż stałoby to w jawnej 

sprzeczności z brzmieniem pkt 4 wzoru oferty. 

Biorąc  pod  uwagę  cytowane  powyżej  wyjaśnienia  oraz  zapisy  SIWZ,  Zamawiający  

w sposób wyraźny i jednoznaczny przesądził, że fakt akceptacji bonów dotyczy  przyszłości, 

a więc okresu realizacji umowy, a jedynie wobec oświadczeń podmiotów realizujących bony 

był wymóg, że muszą być one złożone na dzień składania ofert, ponieważ to na nich opiera 

się ocena ofert. 

Nie jes

t prawdziwy zarzut Odwołującego jakoby „kopia wyciągu z umowy z dnia 3 lipca 

2019 r. 

w ogóle nie wskazuje jakie punkty handlowe Lidl akceptują bony GKH. Zgodnie z 5 1.1 

tej 

umowy, jej przedmiotem jest przyłączenie placówek handlowych Akceptanta (LIDL) do sieci 

akceptantów  Bonów  emitowanych  przez  Emitenta  (GKH)  bez  żadnego  ograniczenia.  Tym 

samym jednoznacznie umowa określa, że wszystkie placówki Akceptanta (LIDL) honorować 

będą bony GKH. 

Odwołujący  wywodził  także,  że  oferta  GKH  nie  jest  prawidłowa,  ponieważ  adres 

punktów  handlowych  i  gastronomicznych  nie  zawsze  jest  tożsamy  z  głównym  adresem 

siedziby  podmiotu  prowadzącego  dany  punkt.  Zarzut  ten  nie  ma  jednak  oparcia  ani  

w przepisach prawa, 

ani w treści SIWZ. Zawarty w wykazie adres siedziby przedsiębiorcy nie 

musi  być  tożsamy  z  adresem  punktu,  w  którym  prowadzona  jest  działalność  handlowa  lub 

gastronomiczna przedsiębiorcy, dlatego zarzut należy uznać za całkowicie chybiony. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, nie można zgodzić się z tezą, jakoby GKH 

przedstawiło  nieprawdziwe  informacje,  ponieważ  informacje  te  były  zgodne  ze  stanem 

rz

eczywistym, treścią SIWZ i wyjaśnieniami Zamawiającego. Brak było także podstaw do tego, 

aby z tych przyczyn nie brać pod uwagę placówek przedstawionych w wykazie załączonym do 

oferty. 


Jak  wynika  zatem  z 

przedstawionych  okoliczności  faktycznych  i  prawnych,  zdaniem 

Zamawiającego,  nie zaistniały przesłanki do zastosowania wobec Przystępującego art. 24 ust 

1 pkt 17 Pzp, a więc zarzut nr 2 odwołania nie znajduje potwierdzenia. 

W ocenie Zamawiającego, czynności podjęte w postępowaniu były prawidłowe i z tej 

pr

zyczyny zarzut nr 3 dotyczący naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez naruszenie dokonania 

wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ nie 

znajduje  potwierdzenia.  Jednym  kryterium  oceny  ofert  była  liczba  punktów  handlowych  i 

gastronomicznych zawartych 

w wykazie, które - zgodnie z dosłownym brzmieniem oferty będą 

akceptować bony i w oparciu o to kryterium dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykaz 

przedstawiony  przez  GKH  został  zweryfikowany,  wobec  braku  przesłanek  pozwalających 

stwierdzić, że któryś punkt nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie będzie akceptował 

bonów, przyjął do oceny oferty liczbę 55 punktów. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  7  Pzp,  Zamawiający  wskazał,  że  zarzut 

naruszenia te

go przepisu jest całkowicie bezpodstawny i nieuzasadniony. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  uwzględniając  dokumentację  postępowania,  dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

i uczestnika postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji  uprawniającej  do 

wniesienia odwołania, stosownie do brzmienia art. 179 ust. 1 Pzp.  

Wykonawca 

Górnośląskie Konsorcjum  Handlowe  sp.  z  o.o.  skutecznie przystąpił  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 

2 i 3 Pzp. 

Nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, poprzez wykluczenie 

Odwołującego z powodu przedstawienia informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego 

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 


przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  W  konsekwencji  ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (ust. 4). 

Jak wynika z dokumentacji postępowania, Odwołujący przedstawił w ofercie wymagany 

wykaz 

(załącznik nr 5 do SIWZ) punktów handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów 

spożywczych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Wieliczki oraz punktów 

gastronomicznych  zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  Wieliczki

,  który 

podlegał ocenie w ramach kryterium oceny ofert określonego w SIWZ z wagą 100%.  

W  odniesieniu  do  poz.  2  tego  wykazu  (punkt  handlowy  F.U.  BISTRO  B.  K.) 

Zamawiający stwierdził, że od dnia 2 stycznia 2013 r. nie jest prowadzona taka działalność 

gospodarcza pod wskazanym adresem. Pismem z dnia 23 marca 2020 r. Za

mawiający wezwał 

Odwołującego na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie. 

W  dniu  30  marca  2020  r. 

Odwołujący  złożył  wyjaśnienia,  stwierdzając,  że  punkt 

handlowy F.U. BISTRO istnieje, nie z

ostał zamknięty, czego potwierdzeniem był wystawiony 

przez 

Odwołującego  dokument  –  tzw.  karta  punktu  handlowego  „BISTRO”  oraz  że  jest  on 

prowadzony  przez  innego przedsiębiorcę, który  został  wskazany  w  pozycji  42  ww.  wykazu, 

natomiast przedsiębiorca B. K. została wskazana w tym miejscu omyłkowo, jak i przez omyłkę 

załączono do wykazu umowę zawartą pomiędzy Odwołującym a ww. B. K. .  

Odwołujący  nie  wykazał  jednak  w  ramach  ww.  wyjaśnień,  ani  też  na  rozprawie,  

że  punkt  wskazany  w  poz.  2  ww.  wykazu  istnieje.  Nie  potwierdziło  się  też  twierdzenie 

Odwołującego,  że  Zamawiający  od  początku  dysponował  kompletem  informacji 

pozwalających  na  jednoznaczne  potwierdzenie,  że  wskazany  punkt  BISTRO  został 

potwierdzony  umową  złożoną  do  pozycji  42  wykazu.  Jak  przyznał  sam  Odwołujący  na 

rozprawie, umo

wa załączona do pozycji 42 wykazu nie zawiera jakiejkolwiek informacji, która 

wskazywałaby, że umowa ta dotyczy BISTRO Park Kingi 5 z pozycji 2 wykazu. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  Izba  stwierdziła,  że  oferta  Odwołującego  w  zakresie 

rzeczonego  wykazu  punktów  handlowych  i  gastronomicznych  nie  jest  w  pełni  aktualna, 

zawiera  bowiem  informacje  niezgodne  ze  stanem  rzeczywistym,  a  zatem 

została 

przygotowana 

przez Odwołującego co najmniej w sposób niedbały.  

Należy  też  zauważyć,  że  zgodnie  z  art.  87  ust.  1  zd.  drugie,  niedopuszczalne  jest 

prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  treści  złożonej 

ofe

rty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści. W świetle 

brzmienia tego przepisu, zmiana w wyniku wyjaśnień wykonawcy treści wykazu stanowiącego 

treść  oferty  oraz  podlegającego  ocenie  w  ramach  kryterium  oceny  ofert,  oznaczałaby 

niedozwoloną  zmianę  oferty  po  terminie  składania  ofert.  Podkreślić  należy,  że  jedynym 

kryterium  oceny  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu  jest  ilość  punktów  handlowych 

zajmujących  się  sprzedażą  artykułów  spożywczych  zlokalizowanych  w  granicach 

administracyjnych  Miasta  Wieliczki  oraz  punktów  gastronomicznych  zlokalizowanych  w 


granicach administracyjnych Miasta Wieliczki, 

akceptujących dostarczane przez wykonawcę  

bony z wagą 100%.  

W  niniejszej  sprawie,  w  ocenie  Izby,  nie 

wystąpiła  omyłka,  podlegająca  poprawie  w 

trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp,  na  którą  wskazywał  Odwołujący.  Zamawiający  nie  mógł 

stwierdzić  w  oparciu  o  treść  oferty  i  złożone  dokumenty,  że  w  pozycji  2  wykazu  wystąpiła 

omyłka, gdyż żaden dokument nie wskazywał na to, jakie prawidłowe informacje powinny być 

zawarte w tej pozycji

, w szczególności, że tę pozycję należy powiązać z umową załączoną do 

wykazu 

– w odniesieniu do poz. 42.  Wyjaśnienia złożone przez Odwołującego w powyższym 

zakresie nie usuwają wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w poz. 2, gdyż jak 

potwierdził sam Odwołujący na rozprawie, przedstawiona wraz z wykazem umowa zawarta z 

przedsiębiorcą wskazanym w poz. 42 nie zawiera jakiejkolwiek wzmianki o tym, że ten sam 

przedsiębiorca prowadzi oprócz Restauracji i hotelu Salim także BISTRO wskazane w pozycji 

2 wykazu. 

Należało zatem stwierdzić,  że przedłożony  przez Odwołującego  wykaz  punktów  jest 

nieaktualny w zakresie pozycji 2, wobec czego 

zasadne jest twierdzenie, że oferta nie została 

przygotowana  z  należytą  starannością  wymaganą  od  wykonawcy  biorącego  udział  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W ocenie Izby, powyższą niestaranność 

należy  zakwalifikować  co  najmniej  jako  lekkomyślność  lub  niedbalstwo,  a  to  wraz  z 

zakwalifikowaniem  podanych  informacji  jako  takich,  które  mogłyby  u  Zamawiającego 

spowodować  mylne  wyobrażenie  o  rzeczywistym  stanie  rzeczy  -  niezależnie  od  tego,  jaki 

skutek  te 

informacje  spowodują  -  jest  wystarczające,  aby  uznać,  że  ziściły  się  przesłanki 

wykluczenia  wykonawcy 

z  postępowania  w  oparciu  o  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp. 

Odwołujący  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  bowiem  Zamawiającemu 

informac

je w poz. 2 wykazu (załącznik nr 5 do SIWZ) wprowadzające w błąd Zamawiającego 

mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia,  gdyż  stanowiły  one  treść  oferty  podlegającą  ocenie  w  ramach 

kryterium oceny ofert, a zatem m

ogły mieć decydujące znaczenie dla wyniku postępowania. 

Podkreślić należy, że wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp 

jest 

możliwe  w  przypadku  łącznego  wystąpienia  wskazanych  w  nim  przesłanek,  tj.  jeżeli 

wykonawcy  można  przypisać  lekkomyślność  lub  niedbalstwo  w  działaniu,  przy  czym  przy 

lekkomyślności  dłużnik  (wykonawca)  zdaje  sobie  sprawę  z  tego.  że  określone  zachowanie 

może prowadzić do naruszenia zobowiązania, ale bezpodstawnie sadzi, że uda mu się jednak 

tego 

uniknąć,  natomiast  w  przypadku  niedbalstwa  dłużnik  (wykonawca)  nie  zdaje  sobie 

sprawy, choć powinien, że określone zachowanie prowadzić będzie do naruszenia przez niego 

zobowiązania.  Przesłanka  wykluczenia  wykonawcy  wskazana  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp 

zachodzi 

też  w  sytuacji,  w  której  zamawiający  może  zostać  wprowadzony  w  błąd,  jednak 

skutek 

w  postaci  wprowadzenia  w  błąd  nie  musi  wystąpić.  Samo  podanie  informacji 


niezgodnych  z  rzeczywistością,  które  mogłyby  u  zamawiającego  spowodować  mylne 

wyobrażenie  co  do  stanu  rzeczy  jest  wystarczające,  aby  uznać,  że  ziściła  się  przesłanka 

wykluczenia wykonawcy. 

Powyższe stanowisko jest zgodne z wyrokiem Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 20 lipca 2018 r. sygn. akt: XXIII Ga 849/18.  

P

otencjalna  możliwość  wywierania  istotnego  wpływu  na  decyzje  Zamawiającego 

podejmowane  w  postępowaniu  potwierdza,  że  doszło  do  wprowadzenia  Zamawiającego  w 

błąd  w  zakresie  aktualności  punktu  z  pozycji  nr  2  wykazu,  a  tym  samym  uprawnione  jest 

twierdzenie,  że  oferta  została  przygotowania  przez  Odwołującego  w  taki  sposób,  który 

skutkuje 

obowiązkiem zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Nie można też uznać, że umowa z p. B. K. jest jedynie ponadwymiarowa i niepotrzebna, 

gd

yż żadna inna umowa w odniesieniu do tej pozycji nie została przez Odwołującego złożona. 

Karta  punktu  handlowego 

wystawiona  przez  wykonawcę  jest  jedynie  dokumentem 

wewnętrznym  Odwołującego,  który  nie  może  zastąpić  umowy  z  przedsiębiorcą  lub 

oświadczenia  wymaganego  przez  Zamawiającego.  Ponadto,  jak  wskazano  powyżej,  treść 

oferty nie może być uzupełniana o nowe informacje po terminie składania ofert. 

Izba w pełni podziela pogląd wyrażony w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 

dnia  11  kwietnia  2013  r.,  XIX 

Ga  179/13,  że:  „wykluczenie  wykonawcy  z  powodu  złożenia 

nieprawdziwych  informacji  może  nastąpić  jedynie  wówczas,  gdy  zamawiający  jest  w  stanie 

dokonać  weryfikacji  nieprawdziwości  podanych  przez  wykonawcę  informacji,  a  także  w 

sytuacji  jednoznacznego  stwie

rdzenia  tej  nieprawdziwości.  Dla  oceny  podstaw  wykluczenia 

istotne znaczenie ma okoliczność, że informacja mająca rzeczywisty, realny wpływ na wynik 

postępowania jest obiektywnie niezgodną z rzeczywistą w sposób niebudzący wątpliwości.” W 

niniejszym  postępowaniu  takie  obiektywne  przesłanki  nieprawdziwości  złożonych  przez 

Odwołującego informacji zostały przez Zamawiającego wykazane. 

W ocenie Izby, nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp poprzez 

zaniechanie wykluczenia wykonawcy - 

Górnośląskie Konsorcjum Handlowe sp. z o.o., który  

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Z

amawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Za niezasadny w danym stanie faktycznym 

Izba uznała także zarzut naruszenia art. 91 

ust. 1 Pzp, 

poprzez zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny 

ofert  określonych  w  SIWZ  z  tego  powodu,  że  w  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający 

dokonał  oceny  i  wyboru  oferty  GKH  niewłaściwie  stosując  ustalone  kryterium  oceny  ofert,  

a oferta Odwołującego nie została wybrana, jako oferta najkorzystniejsza. 

Odwołujący podnosił, że ze względu na nieprawidłowości w wykazie złożonym przez 

GKH,  w

ykonawca  ten  powinien  być  wykluczony  za  podanie  nieprawdziwych  informacji  na 


podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  a  do  oceny  jego  oferty 

powinny  być  przyjęte  przez 

Zamawiającego tylko 18 punktów, podczas gdy Zamawiający przyjął do oceny tej oferty 55 

punktów akceptujących bony. 

W okolicznościach tej sprawy nie znajduje potwierdzenia zarzut, że wykonawca GKH 

przedłożył w załączeniu do wykazu oświadczenia podmiotów, z których nie wynika, którego 

punktu  w  wykazie  dotyczy  dane 

oświadczenie,  ponieważ  tylko  w  23  przypadkach  adres 

przedsiębiorcy  jest  tożsamy  z  adresem  punktu.  Zauważyć  należy,  że  treść  dokumentacji 

przedmiotowego 

postępowania nie potwierdza wymogu, aby oświadczenia o akceptacji bonów 

wykonawcy 

miały zawierać takie same dane jak wykaz punktów, gdzie szczegółowo opisane 

były  adresy  i  nazwy  punktów,  adresy  przedsiębiorców  prowadzących  te  punkty.  Nigdzie  w 

SIWZ 

nie  było  też  wymogu,  aby  adres  siedziby  firmy  był  tożsamy  z  adresem  punktu 

handlowego. 

Ze  złożonych  przez  wykonawcę  GKH  oświadczeń  wynika,  że  bony  są 

akceptowane w punktach, które należy identyfikować według wykazu złożonego w ofercie. 

Ponadto, p

rzedłożone przez wykonawcę GKH oświadczenia, że dany przedsiębiorca 

akceptuje bony lub będzie akceptował bony tego wykonawcy mają takie samo znaczenie z 

punktu  widzenia  kryterium 

oceny  ofert.  Okoliczność,  że  na  dzień  składania  ofert  wszystkie 

punkty wskazane w wykazie akceptują, bądź będą akceptować bony realizowane w ramach 

umowy na „Dostawę oraz realizację bonów towarowych żywieniowych o nominale 18,00 zł” 

dla Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. nie jest sprzeczna z postanowieniami SIWZ w zakresie oceny 

ofert. 

Dokumentacja postępowania nie zawiera postanowień, które nakazywały, aby złożone 

wykazy  punktów  miały  potwierdzać  posiadanie  przez  wykonawcę  sieci  punktów,  które 

akceptują  bony  wykonawcy  już  w  terminie  składania  ofert.  Wymogu  powyższego  nie 

potwierdził też Zamawiający w ostatnich wyjaśnieniach do treści SIWZ udzielonych na pytania 

wykonawcy

, tj. w wyjaśnieniach z dnia 4 marca 2020 r., w których Zamawiający jednoznacznie 

wskazał, co następuje:  

Zamawiający uzna, że oświadczenie złożone przez osobę lub osoby umocowane do 

reprezentowania  podmiotu 

trzeciego,  w  brzmieniu  wskazanym  przez  Wykonawcę, 

potwierdzają akceptowanie przez ten podmiot trzeci bonów żywieniowych oferowanych przez 

Wykonawcę, przy czym oświadczenie to musi zostać złożone z datą nie późniejszą niż dzień 

składania ofert- Zamawiający wyraźnie wskazał w SIWZ w pkt XVI.4, że „Celem dokonania 

oceny  ofert 

Wykonawca  jest  zobowiązany  złożyć  wykaz  punktów  handlowych  (...) 

gastronomicznych  zlokalizowanych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  Wieliczki, 

akceptujących bony żywieniowe oferowane przez Wykonawcę Przy ocenie oferty w ramach 

ww.  kryterium  uwzględnione  będą  tylko  te  punkty  w  stosunku  do  których  Wykonawca 

przedstawi dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem umowy 

lub  oświadczenia  złożone  przez  właściciela  lub  osobę  upoważnioną)  potwierdzające  fakt 

akceptacji bonów na dzień składania ofert przez dany punkt handlowy lub gastronomiczny" 


Tym  samym  z  SIWZ  wynika,  że  dokumenty  muszą  być  wystawione  z  datą  przed  dniem 

składania  ofert,  natomiast  z  natury  rzeczy  dotyczą  one  stanu  przyszłego,  który  dopiero  ma 

nastąpić  w  okresie  realizacji  umowy  i  za  ten  stan  rzeczy  Wykonawca  przyjmuje 

odpowiedzialność w umowie. [...] Zamawiający wyjaśnia ponadto, że kryterium oceny ofert nie 

jest  warunkiem  udziału  w  postępowaniu,  którego  dokumentowanie  odbywa  się  po  otwarciu 

ofert a dokumenty potwierdzające jego spełnienie Wykonawca składa już po terminie otwarcia 

ofert.  Kryterium  oceny  ofert,  musi  być  spełnione  przez  Wykonawcę  w  dniu  złożenia  oferty, 

żeby Zamawiający mógł dokonać oceny ofert, a w dalszej kolejności zbadać Wykonawcę pod 

kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  określając  kryteria  oceny  ofert  nie 

wymaga akceptacji bonów w okresie sprzed zawarcia umowy, a jedynie żąda przedstawienia 

wykazu  punktów  handlowych  i  gastronomicznych  akceptujących  dostarczane  przez 

Wykonawcę  bony  wraz  z  załączeniem  (wraz  z  ofertą)  wystawionych  najpóźniej  w  dniu 

składania  ofert  dokumentów  potwierdzających  ten  fakt,  które  pozwolą  Zamawiającemu 

stwierdzić,  czy  Wykonawca  na  dzień  składania  ofert  zapewnia  akceptację  bonów  przez 

wskazane  przez  siebie  punkty 

handlowe  i  gastronomiczne.  Data  sporządzenia  tych 

dokumentów nie może być więc późniejsza niż dzień składania ofert w postępowaniu.”  

Powyższe  wyjaśnienia  Zamawiającego  są  jednoznaczne,  dlatego  w  oparciu  o  te 

wyjaśnienia należy stwierdzić, że Odwołujący na poparcie swojej błędnej tezy, iż oświadczenia 

przedsiębiorców  nie mogły  potwierdzać akceptacji  bonów „na  przyszłość”  lecz  najpóźniej  w 

terminie  składania  ofert  zostały  poparte  jedynie  wybiórczo  dobranymi  fragmentami 

udzielonych  przez  Zamawiającego  wyjaśnień,  wyłącznie  na  potrzeby  prezentowanej  w 

odwołaniu tezy.  

Izba  podziel

iła  pogląd  Przystępującego,  zgodny  z  wyjaśnieniem  Zamawiającego 

przedstawionym  powyżej,  że  żądanie  przez  Zamawiającego  w  sposób  bezwzględny 

konieczności  realizacji  bonów  żywieniowych  wykonawcy  przez  podmioty  trzecie  na  dzień 

składania ofert zaburzałoby zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

stawiając  w  uprzywilejowanej  sytuacji  wykonawcę,  który  aktualnie  wykonuje  umowę  i  w 

związku z tym emitowane przez niego bony żywieniowe znajdują się w obrocie na danym rynku 

lokalnym. T

rudno też oczekiwać, aby bony wykonawcy, których na danym rynku nie ma były 

realizowane w punktach handlowych.   

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut, iż kopia wyciągu z umowy z dnia 3 lipca 2019 

r. 

przedstawionego  Zamawiającemu  przez  wykonawcę  GKH  nie  wskazuje,  jakie  punkty 

handlowe  Lidl  akceptują  bony  tego  wykonawcy.  Wskazać  należy,  że  Odwołujący  oparł  ten 

zarzut  na  założeniu,  że  umowa  ramowa  powinna  zawierać  wykaz  punktów  akceptujących 

bony. 

Skoro  jednak  umowa  ta  dotyczy  „sieci  sklepów  LIDL”,  to  nie ma  potrzeby  aby  do  tej 

umowy była dołączona lista konkretnych punktów.  


Podkreślić należy, że Zamawiający wprost zaakceptował w odpowiedzi z dnia 4 marca 

2020  r.  na  pytanie  wykonawcy 

–  następującą  treść  oświadczenia  podmiotu  trzeciego  w 

sprawie akceptacji b

onów: „Oświadczam, że będę realizować bony żywieniowe Wykonawcy 

podczas wykonywania 

przez niego Umowy na „ Dostawę oraz realizacja bonów towarowych 

żywieniowych  o  nominale  18,00  zł”  dla  Kopalni  Wieliczka.”  Zamawiający  tym  samym 

rozstrzyg

nął jednoznacznie, że bony muszą być akceptowane w przypadku podpisania umowy 

na podstawie oświadczenia złożonego nie później niż w terminie składania ofert. Tym samym 

z

łożone  przez  wykonawcę  GKH  wraz  z  wykazem  punktów  oświadczenia  potwierdzają  na 

termin składania ofert, że wskazane punkty akceptują lub będą akceptować bony wykupione 

przez Zamawiającego w wyniku przedmiotowego zamówienia, co jest zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego, a także zgodne z treścią pkt 4 formularza oferty zawierającego oświadczenie 

wykonawcy.  

Niezależnie  od  powyższego  należy  podkreślić,  że  wszelkie  wątpliwości  wynikające  

z  niespójności  sformułowań  użytych  w  treści  SIWZ  ostatecznie  należy,  zgodnie  z  zasadą 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  interpretować  na  korzyść 

wykonawc

ów. 

Reasumując,  w  ocenie  Izby,  w  danym  stanie  faktycznym  brak  jest  podstaw  do 

stwierdzenia naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp w odniesieniu do wykonawcy GKH, gdyż nie 

przekazał  on  Zamawiającemu informacji  nieprawdziwych ani  nie zataił  informacji,  co  mogło 

wprowadzić  Zamawiającego  w  błąd  przy  podejmowaniu  decyzji  w  przedmiotowym 

postępowaniu. Odwołujący nie wykazał, że treść przedstawionych przez GKH oświadczeń jest 

niezgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, tj. że oświadczenia są nieprawdziwe.  

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp,  z

amawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Użyte w  treści kryterium  określonym  w  pkt XVI.4 SIWZ  sformułowanie „punkty  akceptujące 

bony”  nie  może  być  rozumiane  w  ten  sposób,  że  ocenie  podlegają  tylko  te  punkty,  

w  których na  dzień  składania ofert realizowane  są płatności  bonami  wykonawcy. W ocenie 

Izby,  biorąc  pod  uwagę  treść  SIWZ  i  wyjaśnienia  Zamawiającego  udzielone  na  pytania 

wykonawców,  należało  uznać,  że  powyższe  kryterium  dotyczy  punktów  handlowych  

i  gastronomicznych

,  które  będą  realizować  bony  wyemitowane  w  wyniku  zawartej  umowy  

o zamówienie publiczne. 

Nie doszło zatem  do  naruszenia  art.  91  ust.  1  Pzp  i  nie potwierdził  się  także  zarzut 

naruszenia  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp, 

przez  niezachowanie  w  postępowaniu  zasady  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasady udzielenia zamówienia wyłącznie 

wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp.  

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  


w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp  oraz  §  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel