KIO 933/20 WYROK dnia 8 lipca 2020 roku

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 933/20  

WYROK 

z dnia 8 lipca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie:  

Przewodnicz

ący:      Katarzyna Poprawa    

Protokolant:          

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 

2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  kwietnia  2020  roku  przez  wykonawcę  Tormel  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Komornikach  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez z

amawiającego Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu  

przy udziale wykonawcy 

KBU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

z

głaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygnaturze  akt  KIO  933/20 

po stronie Zamawiającego 

orzeka 

oddala odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża odwołującego

wykonawcę Tormel Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach

i: 

zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15 000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje 

skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący:    ……………………..…………. 


Sygn. akt KIO 933/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Poznaniu    prowadzi  postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem którego jest  

dostawa, montaż i uruchomienie automatów parkingowych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu na 

obszarze dzielnicy Wilda i osiedla 

Św. Łazarz w Poznaniu (znak sprawy: DZ.PP.341.03.2020 

(zwane dalej 

„Postępowaniem"). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 14 stycznia 2020 r., pod numerem 2020/S 009-016877. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej 

„ustawą”  lub  „Pzp”.  Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

W  dniu  30  kwietnia  2020  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało  wniesione 

odwołanie  przez  wykonawcę  Tormel  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Komornikach  wobec  czynności 

zamawiającego polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, naruszenie następujących przepisów: 

1)  art. 24 ust. 1 pkt 16)-17) Ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy poprzez jego niezastosowanie i brak 

wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu  Wykonawcy,  który  poświadczył  nieprawdę  

i  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  co  do  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  

i zakresu posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia (zarzut nr 1), 

z  ostrożności  procesowej  Odwołujący  stawia  także  zarzut  art.  24  ust.  1  pkt  12  Ustawy  

w  związku  z  art.  7  ust.1  Ustawy  poprzez  jego  niezastosowanie  polegające  na  zaniechaniu 

wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wykonawcy  KBU  

Sp.  z  o.o.  w  sytuacji,  gdy  wykonawca  ten  nie  potwierdził  spełnienia  warunków  udziału  

w  postępowaniu  i  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  bowiem  nie  ma  prawa 

legitymować  się  doświadczeniem  Konsorcjum,  gdyż  nie  wykonywał  wszystkich  prac  

w ramach Konsorcjum samodzielnie, a niektórych jak serwisowanie nie wykonywał wcale, (zarzut 

nr 2), 

art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy oraz art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy w związku z art. 7 ust.1 Ustawy  

w związku z postanowieniami pkt . IX. 1. 1).- 2).a).a1) SIWZ, (gdyby Izba nie uznała zarzutu art. 

24  ust.  1  pkt  16)  -  17)  Usta

wy)  przez  jego  niezastosowanie  polegające  na  zaniechaniu 

wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wykonawcy  KBU  

Sp.  z  o.o.  w  sytuacji,  gdy  wykonawca  ten  nie  potwierdził  spełnienia  warunków  udziału  

w  postępowaniu  i  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wykonania  


w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  należycie  usługi  polegającej  

na  dostawie,  montażu  i  serwisowaniu  systemu  składającego  się  z  minimum  200  automatów 

parkingowych 

współpracujących 

centrum 

(systemem) 

kontroli/ 

nadzoru  

i  monitoringu  w  czasie  rzeczywistym  (online),  obsługujących  monety  lub  elektroniczne 

instrumenty płatnicze (zarzut nr 3) 

art. 91 ust.1 Ustawy w związku z art. 7 ust.1 Ustawy poprzez wybór jako oferty najkorzystniejszej  

oferty  Wykonawcy  KBU  Sp  z  o.o.,  mimo,  że  Wykonawca  ten  nie  spełnia  warunków  udziału  

w postępowaniu i złożył nieprawdziwe informacje oraz zaniechanie wyboru oferty Odwołującego, 

która to oferta jest ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu 

Wobec 

powyższego Odwołujący wniósł o: 

i. 

uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności 

badania i oceny ofert oraz wyboru oferty wykonawcy KBU Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, 

ii.  wykluczenie Wykonawcy KBU Sp. 

z o.o. z uwagi na złożenie nieprawdziwych informacji, 

iii. 

z  ostrożności  procesowej  ewentualnie  wykluczenie  Wykonawcy  z  uwagi  na  niespełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, 

iv. 

nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  oraz  wybór  oferty 

Odwo

łującego jako oferty najkorzystniejszej, 

v. 

zasądzenie  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego  w  tym  również 

zasądzenie kosztów reprezentacji na rozprawie wg norm przepisanych. 

Odwołujący 

wskazał, 

że 

posiada 

interes 

uzyskaniu 

za

mówienia,  

p

onieważ  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  powyżej  wskazanych 

przepisów  Ustawy.  Odwołujący  złożył  ważną  ofertę  w  ww.  postępowaniu.  Naruszenie  przez 
Zamawiającego wskazanych przepisów Ustawy może uniemożliwić wybór oferty Odwołującego i tym 
samym  Odwołujący  może  ponieść  szkodę,  polegającą  na  pozbawieniu  go  realnych  korzyści 
finansowych  wynikających  z  możliwości  uzyskania  przez  niego  przedmiotowego  zamówienia, 
przeprowadzonego w sposób należyty. 

Powyższe  stanowi  zatem  wystarczającą  przesłankę,  uprawniającą  Odwołującego  

do skorzystania ze środków ochrony prawnej, jak o tym mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy. 

W uzasadnieniu, Odwołujący przedstawił następujący stan faktyczny sprawy. 

dniu 

roku 

Odwołujący  został  poinformowany  przez  Zamawiającego,  

iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej  oferty 
złożonej przez wykonawcę KBU Sp. z o.o. 
Z  powyższym  rozstrzygnięciem  Zamawiającego  nie  sposób  się  zgodzić,  gdyż  KBU  po  pierwsze  
i  najważniejsze  przedstawił  nieprawdziwe  informacje,  co  do  wykazywania  się  doświadczeniem 
wymaganym  w  niniejszym  postępowaniu.  Po  drugie  zaś  nie  spełnia  warunków  udziału  


w postępowaniu z uwagi na to, że zadanie którym legitymuję się KBU wykonane na rzecz GKM — 
ZIKIT zostało wykonane w ramach Konsorcjum, nie zaś samodzielnie przez KBU. 
Wobec  powyższego  Odwołujący  wskazuje  swoje  uzasadnienie  co  do  postawionych  powyżej 
zarzutów: 

Zarzut nr 1 

W  pierwszej  kolejności  należy  zauważyć,  iż  Wykonawca  KBU  w  oświadczeniu  w  imieniu 

Konsorcjum  z  dnia  1  kwietnia  2020  roku  wskazał,  iż  wykonał  w  ramach  podziału  zadań  
w konsorcjum następujące czynności: 

1.  p

obieranie  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  w  strefie  płatnego  parkowania  

za pomocą 281 szt. udostępnionych parkomatów, 

2.  u

dostępnienie  wszystkich  ww.  parkomatów  polegające  na  dostawie  i  montażu  parkomatów  

oraz dostaw

ie i instalacji systemu do zarządzania parkomatami, 

3.  k

ontrola wnoszenia oraz poboru opłat za parkowanie we wszystkich ww. parkomatach, 

4.  t

ransport gotówki gromadzonej przez wszystkie ww. parkomaty, 

dostawa sprzętu. 

Ponadto KBU oświadczyło, iż cyt: 

W  ramach  obsługi  strefy  parkowania  KBU  wykonywała  również  naprawy  gwarancyjne, 

usuwanie  usterek,  obsługę  reklamacji  i  wymiany  sprzętu  u  producenta  we  wszystkich  

ww.  parkomatach. 

Serwis  sprzętu  świadczony  był  przez  zespół  serwisantów,  w  którego  skład 

wchodzili pracownicy firmy KBU sp. z o.o. i firmy Dropel sp. z o.o. Wyłącznym udziałem Licuas S.A. 
było wniesienie wkładu finansowego w realizację zamówienia. 

W  o

dpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  1  kwietnia  2020  roku,  datowanej  

na  10  kwietnia  2020  roku,  KBU 

oświadczyło,  iż  w  ramach  Konsorcjum  nastąpił  podział  zadań,  

a  zadania,  które  zostały  przydzielone  KBU  pozwalają  mu  na  legitymowanie  się  doświadczeniem 
wymaganym w przedmiotowym postępowaniu. KBU oświadczyło, iż cyt: 

KBU  Sp.  z  o.o.  wykonywało  samodzielnie  (lub  poprzez  własnych  podwykonawców)  wszystkie 
obowiązki wynikające z kontraktu, z wyłączeniem prac serwisowych przy parkomatach, tj.: KBU 
samodzielnie wykonało: 

dostawę i montaż parkomatów na obszarze SPP - w ilości 281 sztuk, 

dostawę i instalację systemu do zarządzania zainstalowanymi parkomatami 

kontrolę wnoszenia oraz poboru opłat za parkowanie we wszystkich ww. parkomatach, 

transporcie gotówki gromadzonej przez wszystkie ww. parkomaty, 

dostawie sprzętu. 

2) W ramach obsługi strefy parkowania KBU Sp. z o.o., wspólnie z DROPEL Sp. z o.o., wykonywało 

również 

naprawy 

gwarancyjne, 

usuwanie 

usterek, 

obsługę 

reklamacji  

i  wymiany 

sprzętu  u  producenta  we  wszystkich  ww.  parkomatach.  Prace  serwisowe  przy 

parkomatach,  wykonywane  były  przez  zatrudnianych  przez  KBU  Sp.  z  o.o.  i  Dropel  
Sp.  z  o.o.  serwisantów,  przy  czym  koordynacja  prac  serwisowych  oraz  zapewnienie  części  


do parkomatów leżała po stronie KBU Sp. z o.o.  

Bezsprzecznie  zatem  należy  wskazać,  iż  KBU  oświadczył,  iż  w  ramach  dostawy  wykazanej  

na  rzecz  GMK-

ZIKIT  w  zasadzie  większość  prac  zrealizował  samodzielnie,  natomiast  tylko  prace 

serwisowe wykonywał razem z Dropel Sp. z o.o. 

W  tym  miejscu  Odwołujący  wskazuje,  iż  powyższe  absolutnie  nie  jest  prawdą  

i przeciwstawia temu twierdzenie firmy Dropel

, która, co jest bezsprzeczne (gdyż tak samo wskazuje 

KBU) była konsorcjantem i realizowała dostawę na rzecz GMK- ZIKIT. 

oświadczeniu z dnia 29.04.2020 roku firma Dropel Sp. z o.o. wskazuje, iż cyt: 

Działając w imieniu Dropel Sp. z o.o. (KRS 0000292156), w odpowiedzi na Państwa pytanie związane 
z  zamówieniem  publicznym  nr  DZ.PP.341.03.2020,  informuję,  że  umowa  konsorcjum  

wr

az  z  aneksami  zawarta  między  firmami  KBU  Sp.  z  o.o.,  LICUAS  S.A.  oraz  DROPEL  Sp.  z  o.o.  

a dotycząca zamówienia publicznego na dostawę i serwis 281 parkomatów do Krakowa przewidywała 
współudział  wszystkich  członków  konsorcjum  w  zarządzaniu  całością  realizacji  zamówienia 
(współzarządzanie  realizacją  zamówienia  odbywało  się  m.in.  podczas  cotygodniowych  spotkań 
podsumowujących  i  comiesięcznych  spotkań  zarządczych,  a  na  początkowym  etapie  realizacji 
zamówienia były to również wspólne ustalenia co do wyboru producenta parkometrów, przygotowanie 
dokumentów  niezbędnych  dla  uzyskania  i  zawarcia  umowy  leasingu  umożliwiającego  nabycie 
parkomatów, negocjacje i ustalenia z firmami, które świadczyły na rzecz konsorcjum usługi niezbędne 
dla realizacji zamówienia). 

Z  powyższego  zatem  wynika,  iż  umowa  przewidywała  współudział  i  współzarządzanie 

wszystkich  członków  Konsorcjum.  Żaden  z  członków  Konsorcjum  nie  nadzorował  tych  prac  
i nie zarządzał innymi podmiotami, ale zamówienie było realizowane wspólnie. Z powyższego zatem 

w

ynika,  iż  żaden  z  członków  Konsorcjum  nie  może  wykazać  się  całościowym  doświadczeniem  

w realizacji tego zamówienia, gdyż żaden z nich tego całościowego doświadczenia nie posiada. 

Jak  wskazuje  Dropel  Sp.  z  o.  o.  w  swoim  oświadczeniu  nie  było  zarządzania  realizacją 

zamówienia,  ale  było  współzarządzanie,  a  zatem  doświadczenie  w  realizacji  inwestycji,  ciężar  
jej  prowadzenia  i  odpowiedzialność  za  tą  inwestycję  było  wspólne.  Słuszny  jest  zatem  wniosek,  
iż żaden z konsorcjantów nie może legitymować się doświadczeniem w realizacji tej inwestycji, a tylko 
i wyłącznie kolokwialnie rzecz ujmując 1/3 takiego doświadczenia. 

W swoim oświadczeniu Dropel Sp z o.o. wskazał także, iż 

Do  głównych  obowiązków  DROPEL  Sp.  z  o.o.  wynikających  bezpośrednio  z  umowy  konsorcjum  
w  wersji  zmienionej  Aneksem  nr  1  należały  m.in.:  koordynacja  i  nadzór  nad  realizacją  kontraktu  
w  zakresie  dotyczącym  serwisu  i  napraw,  instalacja  parkometrów  i  dostosowanie  do  użytkowania  
na  potrzeby  uruchomienia  SPP  jak  i  aplikacji  webowej  dostarczonej  przez  dostawcę  parkomatów, 
zapewnienie fundamentów dla parkomatów oraz utrzymywanie serwisowe parkomatów na podstawie 
odrębnej umowy podwykonawczej


Oświadczenie  Dropel  Sp.  z  o.o.  wskazujące,  iż  do  jej  głównych  obowiązków  wynikających 

bezpośrednio z umowy Konsorcjum w wersji zmienionej Aneksem nr 1 należały: 

koordynacja i nadzór nad realizacją kontraktu w zakresie dotyczącym serwisu i napraw, 

instalacja  parkometrów  i  dostosowanie  do  użytkowania  na  potrzeby  uruchomienia  SPP  

jak i aplikacji webowej, 

zapewnienie fundamentów dla parkomatów 

prowadzi  do  jednoznacznego  wniosku,  iż  KBU  złożył  nieprawdziwe  informacje,  co  do  zakresu 
świadczonego  samodzielnie.  Jak  wynika  także  z  oświadczenia  Dropel  aplikacja  webowa  została 
dostarczona przez zewnętrznego dostawcę, a nie przez KBU. 

Ponadto Dropel świadczył utrzymanie serwisowe parkomatów na podstawie odrębnej umowy 

podwykonawczej. 

KBU  oświadczył,  iż  wykonywał  samodzielnie  wszystkie  obowiązki  wynikające  z  kontraktu. 

Powyższe nie jest prawdą, gdyż jak wskazuje Dropel Sp z o.o., to Dropel wykonywał sporą część 
obowiązków wynikających z kontraktu. 

Już zatem w tym twierdzeniu KBU mija się z prawdą i oświadcza nieprawdziwe informacje, gdyż 

nigdy nie 

realizowało samodzielnie zakresu, co do którego oświadczyło. 

Zderzając zatem oświadczenie KBU z oświadczeniem Dropel należy wskazać na następujące 

Lp 

Oświadczenie KBU

Oświadczenie Dropel

Uwagi 

Dostawa i montaż 

parkomatów

Produkcja i Instalacja 

fundamentów pod 

parkomaty

zakres Dropel jest 

ewidentnie częścią 

dostawy

Dostawa i montaż 

parkomatów

Montaż na fundamencie 

(instalacje) wszystkich 

parkomatów

Zakres Dropel jest 

ewidentnie częścią 

montażu

Dostawa i instalacja 

systemu do zarządzania 

zainstalowanymi 

parkomatami

Dostosowanie do 

użytkowania na potrzeby 

uruchomienia SPP jak i 

aplikacji webowej, 

dostarczonej przez 

zewnętrznego dostawcę

Zakres Dropel jest częścią 

instalacji systemu do 

zarządzania, Dostarczenie 

aplikacji przez 

zewnętrznego dostawcę 

wchodzi w zakres 

współzarządzania

Dostawa sprzętu

Współzarządzanie

Dostawa sprzętu wchodzi • 

w zakres współzarządzania

Serwis i naprawy wspólnie 

z Dropel

Koordynacja i nadzór w 

zakresie dotyczącym 

serwisu i napraw

Serwis i nadzór sprawował 

sam Dropel

Serwis i naprawy wspólnie 

z Dropel

Samodzielne serwisowanie 

w ramach dodatkowej 

umowy podwykonawczej

Serwis sprawował tylko i 

wyłącznie sam Dropel w 

ramach umowy 

podwykonawczej, ponadto 

samodzielnie sprawował 

nadzór i koordynację

Dostawa i 

montaż 

parkomatów

Produkcyjne

uruchomienie do poboru 

opłat

Zakres Dropel wchodzi w 

zakres dostawy i montażu


Z tej prostej tabeli wynika jednoznaczny wniosek o przedstawieniu nieprawdziwych informacji. 

Nie da się w sposób bardziej wyraźny pokazać jak bardzo KBU mija się z prawdą oraz jak bardzo  

ma do czynienia z niezgodnością oświadczenia KBU a stanem rzeczywistym. 

Podsumowując  należy  zacytować  powyższe  i  wskazać  dalszą  część  oświadczenia  Dropel,  który 

wręcz  protestuje  w  swoim  oświadczeniu  („niezrozumiałe  jest”),  że  KBU  w  żaden  sposób  

nie zrealizowała samodzielnie zakresu będącego przedmiotem umowy na rzecz GMK-ZIKIT. 

Wobec faktu, że to DROPEL Sp. z o.o. (zgodnie z ustaleniami poczynionymi miedzy członkami 

konsorcjum)  wykonywał  produkcję  i  instalację  fundamentów  pod  parkomaty,  przygotowanie 

parkomatów do pracy w SPP w magazynie Dropel Sp. z o.o., konfigurację urządzeń i przystosowanie 

do  pracy  w  sieci,  a  także  montaż  na  fundamencie  (instalację)  wszystkich  parkomatów  

i ich produkcyjne uruchomienie do poboru opłat na ulicach miasta Krakowa wg parametrów będących 

przedmiotem  umowy  z  GMK-

ZIKIT,  niezrozumiałe  jest  dlaczego  firma  KBU  Sp  z  o.o.  twierdzi,  

że samodzielnie wykonywała te prace (tj. w treści przesłanego oświadczenia KBU Sp. z o.o. znajduje 

się zapis, iż: „1) KBU Sp. z o.o. wykonywało samodzielnie (lub poprzez własnych podwykonawców) 

wszystkie  obowiązki  wynikające  z  kontraktu,  z  wyłączeniem  prac  serwisowych  przy  parkomatach,  

tj.:  KBU  samodzielnie  wykonało:  dostawę  i  montaż  parkomatów  na  obszarze  SPP  -  w  ilości  281 

sztuk,(...)". 

Jeszcze raz zatem wyraźnymi słowy należy podkreślić, iż KBU poświadczyła nieprawdę. Mało 

tego,  w  opinii  Odwołującego  jest  to  tzw.  kwalifikowane  poświadczenie  nieprawdy,  poświadczenie 

zawinione, złożone z pełną premedytacją poświadczenia nieprawdy i spełniające dyspozycję przepisu 

art.  24  ust.1  pkt  16)  ustawy  Pzp.  W  myśl  tego  przepisu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, 

zwane  dalej  "kryteriami  selekcji",  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić 

wymaganych  dokume

ntów.  Mając  zatem  na  uwadze  powyższy  przepis  należy  wskazać,  iż  KBU 

przedstawiło nieprawdziwe informacje,  iż  spełnia warunki  udziału w  postępowaniu.  Przedstawienie 

tych  informacji  nastąpiło  w  wyniku  zamierzonego  działania,  co  potwierdza  wspomniane  wyżej 

oświadczenie  KBU,  które  zostało  złożone  w  imieniu  Konsorcjum  przez  Panią  E.  T.  

Po  pierwsze,  co  podkreśla  Dropel  w  swoim  oświadczeniu  Pani  T.  nie  miała  prawa  złożyć  takiego 

oświadczenia  w  imieniu  Konsorcjum,  po  drugie  złożyła  je  w  imieniu  Konsorcjum,  żeby  niejako 

podkreślić wagę tego oświadczenia, a mianowicie tego, że nie zostało złożone tylko w imieniu KBU, 

a  w  imieniu  całego  Konsorcjum.  Nie  tylko  przekroczyła  zakres  swoich  uprawnień,  ale  niejako 

wykorzystała  swoje  „stare”  pełnomocnictwo,  aby  wygrać  przedmiotowe  postępowanie.  

W konsekwencji art. 104 kc takie oświadczenie jest nieważne. 


Umowa  zawarta  w  postępowaniu  nr  45/IX/2013  została  wykonana  w  dniu  31.01.2019  

i  świadczenia  z  niej  wynikające  wygasły  najpóźniej  w  tym  dniu.  Złożenie  oświadczenia  

jak w piśmie z dnia 1 kwietnia 2020 nie mogło mieć i nie miało na celu wykonania Umowy zawartej  

w postępowaniu 45/IX/2013. Dlatego, Pani E. T. nie była upoważniona do składania oświadczeń w 

imieniu Konsorcjum na mocy powołanego pełnomocnictwa. 

Miała  świadomość,  iż  żaden  z  Konsorcjantów  nie  poświadczy  jej  stanu  niezgodnego  

z  rzeczywistością,  zatem  postanowiła  wykorzystać  pełnomocnictwo  z  czasów  Konsorcjum  i  nadać 

mocy  temu  oświadczeniu  poprzez  insynuację,  że  składa  je  w  imieniu  Konsorcjum.  Tym  samym 

działania te ewidentnie wskazują na pewien zamiar KBU od samego początku, a zatem na zamiar 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd, iż KBU spełnia warunki udziału w postępowaniu. Podkreślić 

należy, iż Pani E. T. jest Członkiem Zarządu KBU Sp. z o.o. 

Takie  działanie  KBU  nie  zasługuje  w  żaden  sposób  na  ochronę,  jest  to  ewidentne  działanie  

w celu wymuszenia na Zamawiającym wyboru KBU jako wykonawcy wygrywającego przedmiotowe 

postępowanie. 

W opinii Odwołującego oświadczenie złożone w imieniu Konsorcjum bezsprzecznie wskazuje 

na  w

ypełnienie  znamion  z  przepisu  art.  24  ust.1  pkt  16)  ustawy  Pzp,  ale  Odwołujący  jedynie  

z  ostrożności  procesowej  wskazuje  także  na  zarzut  art.  24  ust.1  pkt  17)  ustawy  Pzp.  Niezależnie 

jednak  od  tego,  pod  który  przepis  należy  zakwalifikować  działanie  KBU  i  na  podstawie  którego 

przepisu dokonać jego wykluczenia - należy jeszcze raz wskazać, że KBU oświadczyło nieprawdę. 

W tym miejscu wskazuję na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lipca 2019 roku, sygn. 

akt: KIO 1160/19, w którym Izba wskazała cyt: „Podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 

16  p.z.p.  może  być  zastosowana  wtedy,  gdy  wykonawca  zamierza  wprowadzić  zamawiającego  

w  błąd,  a  więc  jego  działanie  cechuje  wina  umyślna,  zarówno  w  zamiarze  bezpośrednim,  

jak  i  ewentualnym.  Zamiar  bezpośredni  występuje  wtedy,  gdy  wykonawca  chce  wprowadzić 

zamawiającego w błąd, natomiast zamiar ewentualny wtedy, gdy nie chce, ale przewidując możliwość 

wprowadzenia w błąd, godzi się na to. Poza tym ta podstawa wykluczenia może być zastosowana 

także  wtedy,  gdy  działanie  wykonawcy  charakteryzuje  rażące  niedbalstwo.  Nie  jest  to  już  wina 

umyślna, lecz kwalifikowana postać winy nieumyślnej zakładająca, że osoba podejmująca określone 

działania powinna przewidzieć ich skutki. Od zwykłej winy nieumyślnej różni się tym, że przewidzenie 

było tak oczywiste, iż graniczy z celowym działaniem.” 

Przenosząc  powyższy  wyrok  na  stan  faktyczny  dotyczący  przedmiotowego  postępowania 

należy  wskazać,  iż  KBU  działało  w  zamiarze  bezpośrednim  -  ewidentnie  chciało  wprowadzić 

Zamawiającego w błąd. 

W  tym  miejscu  Odwołujący  wskazuje  na  jeszcze  jeden  wyrok  Krajowej  izby  Odwoławczej,  

a mianowicie wyrok z dnia 27 czerwca 2019 roku, sygn. akt: KIO 1067/19, w którym Izba wskazała 

cyt: „Mając na względzie, iż art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 p.z.p. to przepisy o charakterze sankcyjnym, 

których  konsekwencją  jest  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania,  nie  jest  dopuszczalna  


ich 

wykładnia 

rozszerzająca, 

ich 

stosowanie 

winno 

mieć 

miejsce 

wyłącznie  

w sytuacjach, w których okoliczności stanu faktycznego wskazują w sposób bezsporny na istniejące 

po stronie wykonawcy zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo (pkt 16) albo na lekkomyślność 

lub niedbalstwo (pkt 17), którego skutkiem było wprowadzenie zamawiającego w błąd.” 

I  znów  odnosząc  ten  wyrok  Izby  do  stanu  faktycznego  w  przedmiotowym  postępowaniu 

Odwołujący wskazuje, iż okoliczności niniejszego stanu faktycznego wskazują w sposób bezsporny 

na istniejące po stronie wykonawcy zamierzone działanie, którego skutkiem jest wprowadzenie w błąd 

Zamawiającego co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Biorąc  zatem  pod  uwagę  powyższe  Wykonawca  powinien  zostać  wykluczony  z  postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie normy wskazanej w przepisie art. 24 ust.1 pkt 16) 

ustawy Pzp. Ewentualnie na podstawie normy wskazanej w przepisie art. 24 ust.1 pkt 17) ustawy Pzp, 

przy czym normę tą Odwołujący wskazuje jedynie z ostrożności, gdyż jego zdaniem KBU podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 16) ustawy Pzp. W tym miejscu Odwołujący  wskazuje,  

iż w przypadku zaistnienia nieprawdziwych informacji, złożenia nieprawdziwego oświadczenia przez 

Wykonawcę ustawa Pzp nie przewiduje żadnych możliwości „naprawy” takiego stanu faktycznego, 

Wykonawca  winien  być  bezsprzecznie  wykluczony  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. Tak chociażby wskazuje wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2019 

roku,  sygn.  akt:  KIO  1938/19,  w  którym  Izba  wskazała  cyt:  „W  przypadku  zaistnienia  przesłanek  

z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 p.z.p. przepis art. 26 ust. 3 p.z.p. nie ma zastosowania

.” 

Zatem,  Zamawiający  nie  może  teraz  wzywać  Wykonawcy  do  uzupełnienia  dokumentów,  

ale  musi  wykluczyć  KBU  z  postępowania.  Intencją  bowiem  Ustawodawcy  była  eliminacja 

nieuczciwych  Wykonawców,  stąd  wobec  takiego  zachowania  ustawa  Pzp  nie  przewiduje  działań 

naprawczych (vide: KIO 1773/19). 

Zarzut nr 2 

Odwołujący wskazuje jeszcze, ale z bardzo posuniętej ostrożności procesowej, że nawet gdyby Izba 

uznała,  że  KBU  nie  przedstawił  nieprawdziwych  informacji  to  Odwołujący  wskazuje,  że  KBU  

nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Stan  faktyczny  w  przedmiotowym  postępowaniu 

wyraźnie  wskazuje,  co  poświadcza  oświadczenie  Dropel,  iż  KBU  nie  wykonywało  samodzielnie 

przedmiotowego postępowania, stąd nie może legitymować się całością doświadczenia, a tym samym 

n

ie spełnia warunków udziału w  postępowaniu. Nawet jeśli przyjąć, iż zarządzanie było podzielone 

na  2  lub  3  podmioty  to  żaden  z  tych  podmiotów  nie  zarządzał  całością,  żaden  z  tych  podmiotów  

nie nabył doświadczenia w zarządzaniu całością. Każdy z nich zdobył tylko częściowe zarządzanie, 

co  powoduje,  że  może  legitymować  się  doświadczeniem  tylko  w  części.  Nie  ma  zatem  pewności,  

czy  poradziłby  sobie  z  zarządzaniem  całością  takiego  przedsięwzięcia,  gdyż  de  facto  

nie ma doświadczenia w całości z uwagi na to, że był wspierany przez innych konsorcjantów. Wobec 


tego nie może legitymować się doświadczeniem w całości danego przedsięwzięcia, skoro realizował 

(współzarządzał) tylko częścią. 

Natomiast wracając i podkreślając jeszcze raz do kwestii oświadczenia Dropel należy wskazać,  

iż  KBU  nie  może  się  legitymować  całością  doświadczenia  w  tym  postępowaniu,  bowiem  część 

zakresu realizował samodzielnie Dropel, co do dostawy i montażu, natomiast samodzielnie Dropel 

realizował  i  nadzorował  serwis.  Nie  dość,  że  jak  oświadczył  usługi  serwisowania  realizował 

samodzielnie,  to  jeszcze  sam  je  nadzorował  i  koordynował.  Wobec  takiego  oświadczenia  Dropel  

z powołaniem się przecież na konkretne podstawy (Aneks nr 1) nie sposób nie zauważyć, że KBU  

po prostu nie posiada całego doświadczenia w zakresie tego wykazywanego przedsięwzięcia, zatem 

nie  może  legitymować  się  doświadczeniem  co  do  całości  oraz  tym  samym  nie  spełnia  warunków 

udziału w postępowaniu. Nie nabyło bowiem samodzielnie doświadczenia co do realizacji tak dużego 

przedsięwzięcia,  nie  ma  doświadczenia  w  jego  samodzielnym  zarządzaniu,  nie  ma  w  ogóle 

doświadczenia  w  serwisowaniu  i  wreszcie  nie  ma  samodzielnego  doświadczenia  co  do  realizacji 

niektórych  zakresów,  które  wykonywał  Dropel.  W  tym  miejscu  podkreślić  należy,  że  Zamawiający 

musi wybra

ć wykonawcę, który daje rękojmię należytego i prawidłowego wykonywania zamówienia, 

a  zatem  który  zapewni  Zamawiającemu,  że  poradzi  sobie  z  realizacją  zamówienia,  

bo ma doświadczenie, bo wykonywał już podobne realizację itd. KBU nie zapewnia rękojmi należytego 

wykonania  zamówienia,  bo  KBU  nie  ma  samodzielnego  doświadczenia  w  realizowaniu  tak  dużej 

inwestycji,  jakiego  to  doświadczenia  oczekuje  Zamawiający.  Ma  1/3  udziału  w  zarządzaniu,  

ma  samodzielne  realizowanie  ale  tylko  i  wyłącznie  pewnych  zakresów  oraz  nie  ma  w  ogóle 

doświadczenia w serwisowaniu, koordynacji i nadzorze tego serwisowania. Jednoznaczny zatem jest 

wniosek,  że  nie  spełnia  warunków  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  -  warunków  postawionych 

przez Zamawiającego. 

Podkreślić  należy,  iż  orzecznictwo  i  doktryna  wypracowały  stanowisko,  zgodnie  z  którym 

przyjmuje  się,  że  wykonawca  nie  nabywa  doświadczenia  „merytorycznego”  przez  sam  fakt  bycia 

członkiem grupy wykonawców. Realne doświadczenie nabywa wyłącznie poprzez bezpośredni udział  

w realizacji choc

iażby jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana 

była  grupa  wykonawców.  Gdy  wykonawca  polega  na  doświadczeniu  grupy  wykonawców,  której  

był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego 

wykonawcy,  a  więc  jego  faktycznego  wkładu  w  prowadzenie  działań,  które  były  wymagane  

od  tej  grupy  w  ramach  danego  zamówienia  publicznego.  Takie  stanowisko  jest  pokłosiem  opinii 

wyrażonej w wyroku TSUE z 4 maja 2017 w sprawie C-387/14 Esaprojekt:  

2)  [...],  gdy  wykonawca  polega  na  doświadczeniu  grupy  wykonawców,  której  był  członkiem, 

doświadczenie  to  należy  oceniać  w  zależności  od  konkretnego  zakresu  udziału  tego  wykonawcy,  

a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach 

danego zamówienia publicznego.  


63)  [...],  wykonawca  nabywa  realne  doświadczenie  nie  przez  sam  fakt  bycia  członkiem  grupy 

wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez bezpośredni 

udział  w  realizacji  przynajmniej  jednej  z  części  zamówienia,  do  którego  całościowego  wykonania 

zobowiązana jest ta grupa wykonawców.  

64)  Wynika  z  tego,  że  wykonawca  nie  może  polegać,  do  celów  wymaganego  przez  instytucję 

zamawiającą  doświadczenia,  na  realizacji  świadczeń  przez  innych  członków  grupy  wykonawców,  

w których realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału.  

65)  W  świetle  powyższego  odpowiedź  na  piąte  pytanie  powinna  brzmieć  tak,  iż  art.  44  dyrektywy 

2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, 

zapisaną  w  art.  2  tej  dyrektywy,  należy  interpretować  w  ten  sposób,  że  nie  dopuszcza  on,  aby 

wykonawca  biorący  indywidualnie  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

polegał  na  doświadczeniu  grupy  wykonawców,  której  był  członkiem  przy  innym  zamówieniu 

publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji." 

Mając na względzie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej należy wskazać, że dominuje pogląd 

wedle  którego  „doświadczenie  nabyte  w  ramach  konsorcjum  wymaga  indywidualnej  analizy 

konkretnego  stanu  faktycznego  i  badania  realnego  udziału  w  realizacji  danego  zadania  każdego  

z członków konsorcjum. Wskazuje się także, że wykonawca nabywa doświadczenie nie przez sam 

f

akt  bycia  członkiem  konsorcjum,  lecz  przez  bezpośredni  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  

do którego wykonania zobowiązana jest cała grupa wykonawców. W sytuacji, gdy wykonawca polega 

na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, to doświadczenie tego wykonawcy należy 

ocenić w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, czyli jego faktycznego wkładu 

w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego" 

(vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 grudnia 2018, KIO 2534/18, podobnie wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z 27 sierpnia 2018, KIO 1607/18).  

W  kolejnym  wyroku  Krajowa  Izba  Odwoławcza  zauważa,  iż  „niewystarczające  jest  w  ocenie  Izby 

powoływanie się na potencjał całego konsorcjum - bez wyraźnego wskazania jaką część - i o jakiej 

wartości - realizował Odwołujący (występujący poprzednio w konsorcjum) (vide: wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z 4 października 2017, KIO 1987/17). 

Z  kolei  Naczelny  Sąd  Administracyjny  w  uzasadnieniu  wyroku  z  1  lutego  2018,  sygn.  akt  II  GSK 

4133/17 stwierdził, że „w ramach zespołu podmiotów tworzących konsorcjum każdy z nich ma inny 

zasób  doświadczenia  i  wiedzy  gdyż  realizuje  swoje  zadania  na  różnych  odcinkach  

i z różnym zaangażowaniem. Wykonanie zadania przez konsorcjum nie jest faktycznym wykonaniem 

zadania  przez  danego  wykonawcę.  Nie  można  wykluczyć,  że  w  określnym  stanie  faktycznym 

konsorcjant wykonujący określoną część zamówienia nabędzie istotnie doświadczenie takie jak przy 

realizacji całości zamówienia. Wykonanie zadania przez konsorcjum nie jest faktycznym wykonaniem 

zadania przez każdego  z  jego uczestników. Każdy z wykonawców w ramach konsorcjum realizuje 


przypisane  mu  zadania,  nabywając  doświadczenie  w  tym  zakresie,  a  nie  w  zakresie  zadań 

realizowanych p

rzez innych wykonawców." 

W  świetle  powyższych  wyroków  należy  jednoznacznie  wskazać,  iż  Wykonawca  KBU  nabył 

doświadczenie poprzez realizację przypisanego mu zadania, nie nabył zatem zadania realizowanego 

przez innych Wykonawców, w tym przez Dropel. Tym samym nie nabył doświadczenia, co do realizacji 

całości zadania realizowanego na rzecz GMK- ZIKIT, ale jedynie jego część. 

Zarzut nr 3 

Wykonawca nie posiada wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego. Wynika 

to z zupełnie odmiennego przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu od tego które zostało 

zrealizowane na podstawie Umowy nr 28/ZIKiT/2014. 

Przedmiot zmówienia wykonany na podstawie 

Umowy nr 28/ZIKiT/2014 nie pozwala na wykazanie się dostatecznym doświadczeniem w niniejszym 

postępowaniu. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymagał posiadania doświadczenia w postaci wykonania 

należycie  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  dostawy,  montażu  

i serwisowaniu systemu 

składającego się z minimum 200 automatów parkingowych współpracujących 

z centrum (systemem) kontroli/ nadzoru 

i monitoringu w czasie rzeczywistym (online), obsługujących 

monety lub elektroniczne instrumenty płatnicze (pkt. IX. 1.1).- 2).a).a1) SIWZ). 

Syste

m to nie tylko urządzenia do poboru opłaty ale przede wszystkim system informatyczny, który 

pozwala na zarządzanie parkomatami online. Zamawiający wyraźnie wskazał na wymóg sprawowania 

przez system nie tylko monitoringu i kontroli nad parkomatami ale także nadzoru. Natomiast w definicji 

„nadzoru” mieści się ‘kontrola’ + ‘ingerencja’ czyli wydawanie wiążących poleceń, tj. zdalne sterowanie 

i zarządzanie systemem. 

Zamawiający  wymaga  wykazania  się  doświadczeniem  w  zakresie  dostawy  i  serwisowania 

systemu gdyż istotną częścią niniejszego zamówienia jest dostawa całego oprogramowania 

wraz  z 

integracją,  serwisowanie  oprogramowania  do  zarządzania  systemem  i  szkolenie  

z  obsługi  tego  oprogramowania  (w  tym  usuwaniem  wad  oprogramowania),  udzielenie 

Zamawiającemu  12  letniej  licencji  na  System/oprogramowanie  m.in.  w  celu  obsługi,  zarządzania 

parkomatami 

uwzględniającej 

rozbudowę/zmianę 

System/oprogramowanie 

jako 

całości  

oraz  oprogramowania  w 

poszczególnych  parkomatach  wraz  z  przekazaniem  Zamawiającemu 

odpowiednich kodów, aplikacji, danych, oprogramowania, itd. (patrz pkt. III. 2.5.31, 2.13-2.17, pkt. VII. 

2. SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany dokonać integracji i zmiany dostarczonego oprogramowania 

celem  połączenia  z  innymi  systemami  Zamawiającego,  m.in.  z  serwerami  bazodanymi,  systemem 

obsługi biura strefy parkowania, systemem windykacyjnym, systemem kontroli i urządzeń mobilnych 

oraz systemami bankowymi. 

Zamawiający  zapewnia  sobie  sprawowanie  kontroli  technicznej  nad  centrum  danych  systemu 

nadzorującego pracę automatów parkingowych, realizację audytu bezpieczeństwa systemu a także 


możliwość  dalszej  samodzielnej  zmiany/rozbudowy  oprogramowania,  wprowadzanie  i  testowanie 

nowych funkcjonalności. 

Czynności ww. nie wchodziły natomiast w zakres zamówienia wykonanego na mocy Umowy 

nr  28/ZIKiT/2014.  Wykonawca  KBU  Sp.  z  o.o.  nie  tylko  nie  zrealizował  serwisowania 

systemu/oprogramowania 

ale 

nawet 

nie 

miała 

miejsca 

żadna 

dostawa 

systemu/oprogramowania.  Należy  podkreślić,  iż  w  ogóle  przedmiotem  zamówienia 

wykonanego  na  mocy  Umowy  nr  28

/ZIKiT/2014  nie  była  dostawa  ale  wyłącznie  usługa  

w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy. 

Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  ‘dostawa’  parkomatów  i  systemu  a  nie  ‘usługa’ 

dotycząca  parkomatów  i  systemu.  (Jedyną  zamawianą  usługą  w  niniejszym  postępowaniu  

jest usługa serwisowania urządzeń oraz systemu.) W ramach realizacji niniejszego zamówienia  

ma nastąpić bowiem wydanie Zamawiającemu rzeczy, środków, dokumentów, praw, zapewniających 

Zamawiającemu  przeniesienie  posiadania  na  Zamawiającego,  w  tym  faktyczne  władztwo  

nad  parkomatami  oraz  systemem  /  oprogramowaniem  (możliwość  rozporządzania).  Zamawiający  

w  ramach  niniejszego  zamówienia  nabywa  własność  parkomatów  wraz  z  rękojmią  na  urządzenia. 

Zamawiający  nabywa  licencję  do  oprogramowania  pozwalającą  na  wprowadzanie  zmian  

do  oprogramowania.  Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  ma  możliwość 

aktywnej ingerencji, zdalnego wprowadzenie zmian w parkomatach i ich oprogramowaniu a nie tylko 

biernego  monitoringu  funkcjonowania  parkomatów.  Dlatego  tak  ważna  jest  odpowiednia  wiedza  

i doświadczenie wykonawcy. 

W konsekwencji opisu przedmiotu zamówienia „na dostawę”, Zamawiający adekwatnie, 

w  zakresie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wymaga  od  Wykonawcy  doświadczenia  

w  realizacji  „dostawy”  parkomatów  i  systemu  -  pkt.  IX.  1.  1).-  2).a).a1)  SIWZ  a  nie  „usługi” 

dotyczącej  parkomatów  i  systemu  (jedyną  wymaganą  usługą  w  niniejszym  postępowaniu  

jest  usługa  serwisowania  urządzeń  oraz  systemu).  Natomiast  elementem  odróżniającym 

„dostawę” od „usługi” jest przeniesienia posiadania i władztwa faktycznego. 

Zamówienie, które ma być zrealizowane w wyniku postępowania nr DZ.PP.341.03.2020 to dostawa 

urządzeń  do  poboru  opłat  (wraz  z  dostawą  systemu/  oprogramowania  do  zarządzania  

oraz jego serwisowaniem). 

Natomiast zamówienie zrealizowane na podstawie umowy nr 28/ZIKiT/2014 z dnia 21 stycznia 2014 

roku  to  wyłącznie  świadczenie  usługi  polegającej  na  poborze  opłat  od  dnia    1.02.2014  do  dnia 

31.01.2019  (usługi  w  rozumieniu  art.  2  pkt  10  Ustawy)  z  wyłączeniem  serwisowania 

sys

temu/oprogramowania. Wnika to m.in. z faktu, iż: 


Podstawowym obowiązkiem wykonawcy zgodnie z § 5 pkt. 1 Umowy nr 28/ZIKiT/2014 z dnia 21 

stycznia  2014  była  usługa  polegająca  na  kontroli  wnoszenia  opłat  i  poborze  opłat  

za pośrednictwem parkomatów. Potwierdzeniem jest wynagrodzenie w zryczałtowanej wysokości 

58,95%  wpływów  z  opłat  za  parkowanie.  Ponadto  ZIKiT  wymagał  zapewnienia  12  zespołów, 

których zadaniem było wyłącznie ciągłe kontrolowanie pobór opłat (ustalanie pojazdów bez opłaty 

za  parkowanie).  ZIKiT 

nie  wymagał  zapewnienia  zespołów  serwisowych  (patrz  pkt.  3  OPZ 

postępowania nr 45/IX/2013). 

Zamawiający  nie  posiadał  w  trakcie  umowy  władztwa  faktycznego  nad  parkomatami  

ani  nad  ich  oprogramowaniem,  nie  miało  miejsca  przeniesienie  posiadania  (w  zakresie 

parkomatów,  systemu/oprogramowania)  na  Zamawiającego.  Zamawiający  nie  miał  możliwości 

zarządzania,  rozporządzania  parkomatami  ani  nie  dysponował  nimi.  Zamawiający  nie  nabył  

w trakcie umowy prawa własności do parkomatów ani nie przysługiwała mu rękojmia ani gwarancja 

jakości. 

Zamawiającemu  nie  dostarczono  oprogramowania  (ani  wersji  instalacyjnych,  ani  kodów 

źródłowych, ani instrukcji instalacji, nie przeszkolono w zakresie serwisowania i administrowania 

systemem  lokalnym/zdalnym  zarządzania  urządzeniami)  ani  kodów  dostępu  pozwalających  

na ingerencję w parkomaty. 

Zamawiającemu  nie  udzielono  ani  nie  przeniesiono  na  niego  jakichkolwiek  praw  autorskich  

do  oprogramowania/systemu 

do  zarządzania  parkomatami  (np.  licencji  do  oprogramowania)  

ani  w  trakcie  trwania  umowy  ani  po  jej  zakończeniu  (patrz  umowa  nr  28/ZIKiT/2014  z  dnia  21 

stycznia  2014  wraz  z  opisem  przedmiotu  zamówienia).  Zamawiający  w  ramach  zamówienia  

nie nabył w szczególności: 

a. 

licencji na oprogramowanie Parkfolio (oprogramowanie własności Flowbird SAS 100 Aavenue 

de Suffren, 75-

015 Francja) umożliwiającej zarządzanie parkomatami, 

b. 

licencji  pozwalającej  na  ingerencję  w  oprogramowanie  parkomatów  Parkeon modeli  Strada 

PAL i Strada Evolution 2, 

c. 

Certyfikacji  PCI-

DSS  (od  PCI  Security  Standards  Council)  dotyczącej  usługi  realizacji 

transakcji płatniczych bezgotówkowych łub równoważnych. 

System  „do  zarządzania”  parkomatami  pozwalał  Zamawiającemu  wyłącznie  na  bierny  zdalny 

podgląd  niektórych  aspektów  funkcjonowania  urządzenia  (i  tylko  do  dnia  31.01.2019)  jednak  

bez  możliwości  wprowadzania  zmian  do  oprogramowania  oraz  do  urządzenia.  Podgląd  

ten zapewniany był jako SaaS (‘Software as a Service’ czyli usługa bez konieczności jakichkolwiek 

czynności  serwisowych).  System  „do  zarządzania”  parkomatami  zrealizowany  był  przez  firmę 

FLOWBIRD, która zapewnia podgląd w formie usługi bez wykonania dostawy oprogramowania.  

W takim stanie faktycznym nie może mieć miejsca serwis systemu. 

Przedmiotem  zamówienia  nie  było  oprogramowanie,  ani  jego  dostawa,  ani  korzystanie  z  niego  

(jak 

również 

ramach 

realizacji 

zamówienia 

nie 

miała 

miejsca 

dostawa 


systemu/op

rogramowania).  Bowiem  przedmiotem  zrealizowanego  zamówienia  była  wyłącznie 

usługa  podglądu  niektórych  aspektów  funkcjonowania  parkomatów,  usługa  przetwarzania  

lub  przechowania  danych  przez  usługodawcę  z  wyłączeniem  elementu  korzystania  

z  oprogramowania  p

rzez  Zamawiającego.  W  konsekwencji  niemożliwe  było  serwisowanie 

oprogramowania ani nabycie doświadczenia przez KBU sp. z o. w zakresie serwisowania 

oprogramowania/systemu. 

Wykonawca KBU sp. z o.o. (ani żaden z konsorcjantów) nie mógł zatem nabyć doświadczenia  

w zakresie dostawy, montażu i serwisowania systemu a w szczególności w zakresie serwisowania 

systemu/oprogramowania  do  zarządzania  parkomatami.  Wykonawca  nie  spełnia  zatem  warunku 

udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 Ustawy). 

Wykonawca  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  gdyż  nie  przedstawił 

dowodów  na  okoliczność,  iż  posiada  doświadczenie  w  zakresie  należytego  wykonania  „dostawy, 

montażu  i  serwisowaniu  systemu”  (pkt.  IX.  1.  1).-  2).a).a1)  SIWZ),  w  szczególności 

systemu/oprogramowania do 

zarządzania parkomatami oraz doświadczenia w zakresie serwisowania 

systemu/oprogramowania do zarządzania parkomatami (art. 24 ust. 1 pkt. 12 Ustawy).  

Takiego dowodu nie może stanowić: 

i. 

oświadczenie Zarządu Dróg Miejskich w Krakowie znak NO.055.88.2019/2 ponieważ:  

W oświadczeniu tym wskazuje się na wykonanie dostawy i instalacji systemu. Oświadczenie 

to powinno być jednak interpretowane w powiązaniu z treścią Umowy nr 28/ZIKiT/2014 z dnia 

21 stycznia 2014 i OPZ. Jak zostało wyżej wykazane, przedmiotem tej Umowy było wyłącznie 

świadczenie  „usług”  w  rozumieniu  art.  2  pkt.  10  Ustawy  a  nie  wykonywanie  „dostaw”  

w  rozumieniu  art.  2  pkt.  2  Ustawy  i  w  rozumieniu  kodeksu  cywilnego.  Dlatego  

też, oświadczenie to nie potwierdza posiadania doświadczenia w zakresie realizacji ‘dostawy’. 

Oświadczenie  to  nie  pozwala  na  potwierdzenie  posiadania  doświadczenia  w  zakresie 

„serwisowania”  systemu/oprogramowania  do  zarządzania  parkomatami  ponieważ  odnosi  

się    wyłącznie  do  „dostawy  i  instalacji  systemu”  z  pominięciem  „serwisowania” 

systemu/oprogramowania. 

Oświadczenie  odnosi  się  do  doświadczenia  całego  konsorcjum  łącznie  bez  wskazania,  

iż doświadczenie nabył wykonawca KBU Sp. z o.o. 

ii. 

oświadczenie z dnia 1 kwietnia 2020 ponieważ: 

oświadczeniu  tym  poświadczono  nieprawdę.  W  oświadczeniu  wskazuje  się,  iż  były 

wykonywane 

„naprawy  gwarancyjne”,  co  nie  jest  możliwe,  gdyż  nie  obowiązywała 

gwarancja jakości (nie została udzielona i nie przywidywała jej umowa). Gwarancja jakości jest 

zwycz

ajowo  udzielana  przy  sprzedaży  a  umowa  nr  28/ZI  KiT/2014  wyraźnie  wykluczała 

sprzedaż/przeniesienie własności w trakcie realizacji Umowy. 


Umowa  nie  przewidywała  także  obowiązku  obsługi  reklamacji.  Nie  miała  miejsca  obsługa 

reklamacji. W oświadczeniu poświadczono nieprawdę. 

Oświadczenie potwierdza tylko, iż miała miejsce realizacja usługi „pobierania opłat” i „kontroli 

wnoszenia oraz poboru opłat”. 

Oświadczenie  to  nie  pozwala  na  potwierdzenie  posiadania  doświadczenia  w  zakresie 

„serwisowania”  systemu/oprogramowania  do  zarządzania  parkomatami  ponieważ  odnosi  

się wyłącznie do „dostawy i instalacji systemu” z pominięciem doświadczenia w „serwisowaniu” 

systemu/oprogramowania. 

KBU sp. z o.o. posługuje się sformułowaniem „udostępnienie” parkomatów zamiast „dostawa”. 

Oznacza  to,  iż  KBU  sp.  z  o.o.  nie  potwierdza  wykonania  „dostawy”  a  potwierdza  

brak przekazania władztwa faktycznego nad parkomatami z KBU sp. z o.o. na Zamawiającego. 

Oświadczenie nie potwierdza także wykonania ‘dostawy’ i montażu parkomatów ani dostawy  

i  instalacji  systemu  do  zarządzania  parkomatami  zważywszy  na  treść  Umowy  nr  28/ZI 

KiT/2014 i definicję ‘dostaw’ i ‘usług’. 

W  oświadczeniu  tym  poświadczono  nieprawdę,  gdyż  serwis  sprzętu  świadczony  był  przez 

zespół  serwisantów,  w  którego  skład  nie  wchodzili  pracownicy  firmy  KBU  sp.  z  o.o.  

ani  zleceniodawcy  KBU  sp.  z  o.o.  ale  tylko  i  wyłącznie  pracownicy  firmy  Dropel  sp.  z  o.o. 

Serwis  wykonała  tylko  i  wyłącznie  firma  Dropel  sp.  z  o.o.  (Dropel  sp.  z  o.o.  wykonał  

(bez  udziału  KBU  sp.  z  o.o.)  w  celu  realizacji  zamówienia,  którego  dotyczyła  Umowa  

nr 28/ZIKiT/2014, m.in.: 

1.  p

rowadził podręczny magazyn części zamiennych do realizacji usuwania awarii, 

2.  u

suwał awarię oraz uszkodzenia parkomatów w czasie zadeklarowanym, 

3.  p

rowadził czynności związane z czyszczeniem i usuwaniem etykiet, reklam z parkomatów, 

4.  r

ealizował naprawy  w oparciu o powiadamianie z systemu nadrzędnego zarządzającego 

parkomatami  zainstalowanego  na  serwerach  firmy  Parkeon  we  Francji  (producent 

parkomatów),  Dropel  samodzielnie  ustalał  zakres  i  kolejność  wykonywanych  czynności  

w ramach serwisowania. 

5.  z

atrudniał do realizacji zadania 3 osoby, które miały za zadanie usunięcie usterek i naprawę 

parkomatów, 

6.  w

ymieniał papier termiczny w parkomatach, 

7.  p

osiadał flotę pojazdów do realizacji napraw w ilości 3 aut, 

8.  n

ie naprawiał uszkodzonych części, części uszkodzone były przekazywane do firmy KBU. 

Dropel sp. z o.o. wskazywał KBU jakie i ile części KBU zobowiązana jest dostarczyć firmie 

Dropel  w  celu  uzupełnienia  magazynu  podręcznego  i  w  jakim  czasie.  Dropel  sp.  z  o.o. 

posiadał  wiedzę  w  tym  zakresie  i  magazyn  podręczny  części  zamiennych  sprawnych  

by

ł  uzupełniany  na  bieżąco  przez  Dropel.  Dropel  koordynował  serwisowanie  i  zarządzał 

nim. 


Usługa  serwisowania  parkomatów  jest  autonomiczna  i  nie  wymaga  żadnych  innych 

czynności  faktycznych,  czynności  zarządzania  i  koordynowania  niż  te,  które  wykonał 

Samodzielnie  Dropel.  Wydzielenie  serwisowania  do  samodzielnego  wykonania  przez 

jednego  z  konsorcjantów  (tutaj  Dropel)  jest  konieczne  z  uwagi  na  ponoszenie 

odpowiedzialności  za  gotówkę  zgromadzoną  w  parkomatach.  Z  tego  względu  

nie dopuszcza się wspólnej odpowiedzialności i wspólnego dostępu. 

Dropel  sp.  z  o.o.  nie  przekazał  KBU  Sp.  z  o.o.  wiedzy  i  doświadczenia  dotyczącego 

serwisowania 

parkomatów). 

iii.  

oświadczanie z dnia 10 kwietnia 2020 ponieważ: 

-  O

świadczenie  to  nie  pozwala  na  potwierdzenie  posiadania  doświadczenia  w  zakresie 

„serwisowania”  systemu/oprogramowania  do  zarządzania  parkomatami  ponieważ  odnosi  

się  wyłącznie  do  „dostawy  i  instalacji  systemu”  z  pominięciem  „serwisowania” 

systemu/oprogramowania. 

KBU sp. z o.o. wyraźnie wskazuje, iż KBU Sp. z o.o. wykonywało samodzielnie (lub poprzez 

własnych  podwykonawców)  wszystkie  obowiązki  wynikające  z  kontraktu,  z  wyłączeniem  

prac serwisowych przy parkomatach. 

W oświadczeniu tym poświadczono nieprawdę, gdyż KBU sp. z o.o. nie prowadziła 

 koordynacji prac 

serwisowych ani parkomatów ani systemu/oprogramowania. KBU sp. z o.o. 

nie zarządzała serwisowaniem parkomatów ani serwisowaniem systemu/oprogramowania ani 

realizacją dostaw. 

Zastosowanie  znajdują  także  te  same  zastrzeżenia  i  okoliczności  jakie  Odwołujący  wniósł 

odnośnie oświadczenie z dnia 1 kwietnia 2020. 

Wykonawca  KBU  Sp.  z  o.o.  nie  posiada  doświadczenia  w  realizacji  dostawy  ani  w  zakresie 

serwisowania  systemu/oprogramowania  bowiem  w  ramach  Umowy  nr  28/ZIKiT/2014  z  dnia  21 

stycznia  2014  zawartej  pomiędzy  konsorcjum  firm  KBU  Sp.  z  o.o.,  Licuas  S.A.,  Dropel  Sp.  z  o.o.  

a Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) KBU Sp. z o.o. wykonał tylko 

usługę ale już nie dostawę oraz nie wykonał serwisowania systemu/oprogramowania. 

Wykonawca KBU Sp. z o.o. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt IX. 1.2 b2) 

tiret trzecie SIWZ) gdyż nie przedstawił dowodów na okoliczność, iż dysponuje osobą posiadającą 

doświadczenie w zakresie zrealizowania usługi polegającej na serwisowaniu urządzeń połączonych 

we wspólny system zarządzający (minimum 250 szt. urządzeń dla jednej wspólnej instalacji) ponieważ 

w  ramach  Umowy  nr  28/ZI

KiT/2014  nie  został  zapewniony  system  zarządzający  (system  

ten nie zarządzał systemem ale zapewniał wyłącznie podgląd systemu). 

Wykonawca  KBU  Sp.  z  o.o.  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  wskazując,  iż  posiada 

doświadczenie  wymagane  w  pkt.  IX.  1.  1).-  2).a).a1)  SIWZ  i  w  pkt.  IX.  1.2  b2)  tiret  trzecie  SIWZ  


oraz  poświadczył  nieprawdę  w  oświadczeniach  z  dnia  1  kwietnia  2020  i  z  10  kwietnia  2020  

oraz  w  oświadczeniu  zawierającym  wykazu  osób  pn.  „Załącznik  nr  12  do  SIWZ  

nr ref. DZ.PP.341.03.2020”. 

Konkludując,  Wykonawca  KBU  winien  być  wykluczony  z  przedmiotowego  postępowania  

z uwagi na przedstawienie nieprawdziwych i

nformacji, jeśli jednak Izba nie potwierdzi tego zarzutu 

Wykonawca KBU winien być wykluczony z udziału w postępowaniu z uwagi na niespełnienie warunku 

udziału w postępowaniu.

Mając na  uwadze powyższe,  odwołanie niniejsze jest  zasadne i konieczne,  a Odwołujący 

wnosi o jego uwzględnienie. 

Do  postępowania  odwoławczego,  dnia  5  maja  2020  zgłosił  przystąpienie  po  stronie 

Zamawiającego wykonawca KBU Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej Przystępujący) wnosząc 

o oddalenia odwołania.  

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Odwołującego i  Przystępującego, na podstawie 

zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  oraz  pisemnej  odpowiedzi 

Zamawiającego  na  odwołanie,  pisma  procesowego  Przystępującego,  oświadczeń  

i  stanowisk  złożonych  ustnie  do  protokołu,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła   

co następuje: 

Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonego przystąpienia do postępowania odwoławczego  

po stronie Zamawiającego wobec spełnienia wymogów określonych w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp  

i dopuściła ww. wykonawcę do udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze Uczestnika 

postępowania.  

Izba  uznała,  że  Odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia  szkody  w  związku  z  ewentualnym  naruszeniem  przez  Zamawiającego  przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności  odwołania,  o  których 

mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem środki ochrony prawnej określone  

w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  


Izba ustaliła i zważyła co następuje: 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  poczynione  ustalenia 

faktyczne oraz 

orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, w ocenie Izby odwołanie 

nie zasługuje na uwzględnienie. 

Na  wstępie  Izba  wskazuje,  że  rozpoznając  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  ocenia 

czynności  podjęte  przez  Zamawiającego,  odpowiadając  na  pytanie  czy  Zamawiający  poprzez 

wykonanie konkretnych czynności w postępowaniu, lub poprzez zaniechanie czynności  

do których wykonania był zobowiązany na podstawie ustawy, naruszył przepisy prawa zamówień 

publicznych. 

W  analizowanym  stanie  faktycznym  w  ocenie 

Izby,  Zamawiający  nie  naruszył  przepisów 

prawa zamówień publicznych w zakresie wskazanym w odwołaniu. 

Izba, w pierwszej kolejności odniosła się do zarzutu wskazanego w odwołaniu jako zarzut 

drugi,  tj.  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  12  Ustawy 

w  związku z  art.  7  ust.1 Ustawy  poprzez  jego 

niezastosowanie polegające na zaniechaniu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wykonawcy KBU 

Sp. z o.o. w sytuacji, gdy wykonawca ten nie potwierdził spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  i  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  bowiem  

nie ma prawa legitymować się doświadczeniem Konsorcjum, gdyż nie wykonywał wszystkich prac  

w ramach Konsorcjum samodzielnie, a niektórych jak serwisowanie nie wykonywał wcale, uznając 

iż jego rozpoznanie jest kluczowe dla oceny pozostałych zarzutów. 

Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu ustanowionym w treści SIWZ pkt IX.1.1) 2) a) 

a1) 

o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeśli 

wykaże że posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat 

przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  

–  w  tym  okresie,  należycie,  co  najmniej  jedną  usługę  polegającą  na  dostawie,  montażu  

i  serwisowaniu  systemu  składającego  się  z  minimum  200  automatów  parkingowych 

współpracujących z centrum (systemem) kontroli / nadzoru i monitoringu w czasie rzeczywistym 

(onl

ine), obsługujących monety lub elektroniczne instrumenty płatnicze. 

Na  potwierdzenie  spełnienia  ww.  warunku,  wykonawca  winien  złożyć  wykaz  usług  wykonanych  

w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  przedmiotu,  dat  i  podmiotów,  

na  rzecz  których usługi  zostały  wykonane oraz  załączeniem  dowodów  określających czy  usługi 

zostały wykonane należycie (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ).   

Przystępujący, na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, wskazał 


usługę polegającą na dostawie, montażu i serwisie systemu składającego się z 281 automatów 

parkingowych  współpracujących  z  systemem  kontroli  /  nadzoru  i  monitoringu  w  czasie 

rzeczywistym obsługujących monety, elektroniczne instrumenty płatnicze, realizowaną w okresie 

31.01.2019 dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, którego 

zadania  następnie  realizował  Zarząd  Dróg  Miasta  Krakowa.  Na  potwierdzenie  należytego 

wykonania usługi, Przystępujący złożył referencję wystawioną przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

dla realizacji umowy nr 28/ZIKiT/2014 (dotyczącej  powyższej usługi). 

Z treści referencji wynika, iż przedmiotowe zadanie zostało zrealizowania przez Konsorcjum firm: 

KBU Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Licuas S.A. z siedzibą w Madrycie oraz Dropel Sp. z o.o.  

z siedzibą w Bolechowicach.  

Pismem  z  dnia  1  kwietnia  2020  r. 

Zamawiający  wystąpił  do  Przystępującego  zgodnie  

z  art.  26  ust.  4  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  złożonego  wykazu  usług  w  zakresie 

określenia jaki był rzeczywisty (faktyczny) zakres czynności wykonywanych przez Przystępującego 

w  ramach  realizacji  pr

zywołanej  usługi  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  a  w  szczególności  czy  zakres  ten  obejmował  wszystkie,  czy  też  wyłącznie 

niektóre czynności wykonywane w ramach zamówienia. 

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Przystępujący pismem z dnia 10 kwietnia 2020 

roku 

wyjaśnił, że: 

Ww. zamówienie realizowane było w formie konsorcjum, jednakże podział obowiązków pomiędzy 

konsorcjantami  doprowadził  do  uzyskania  przez  KBU  Sp.  z  o.o.  doświadczenia  w  zakresie 

wskazanym  w  Wykazie  usług,  tj.  w  dostawie,  montażu  oraz  serwisie  systemu  składającego  

się z 281 automatów parkingowych współpracujących z systemem kontroli/nadzoru i monitoringu 

w  czasie  rz

eczywistym  obsługujących  monety  elektroniczne  instrumenty  płatnicze.  Podział  prac 

pomiędzy konsorcjantami realizującymi to zamówienie został bowiem ukształtowany w taki sposób, 

że: 

1) KBU Sp. z o.o. wykonywało samodzielnie (lub poprzez własnych podwykonawców) wszystkie 

obowiązki  wynikające  z  kontraktu,  z  wyłączeniem  prac  serwisowych  przy  parkomatach,  

tj.: KBU samodzielnie wykonało: 

dostawę i montaż parkomatów na obszarze SPP – w ilości 281 sztuk, 

dostawę i instalację systemu do zarządzania zainstalowanymi parkomatami 

kontrolę wnoszenia oraz poboru opłat za parkowanie we wszystkich ww. 

  parkomatach, 

transporcie gotówki gromadzonej przez wszystkie ww. parkomaty, 

dostawie sprzętu. 

2) W ramach obsługi strefy parkowania KBU Sp. z o.o., wspólnie z DROPEL Sp. z o.o., wykonywało 

również  naprawy  gwarancyjne,  usuwanie  usterek,  obsługę  reklamacji  i  wymiany  sprzętu  

u producenta we wszystkich ww. parkomatach. Prace serwisowe przy parkomatach, wykonywane 


były  przez  zatrudnianych  przez  KBU  Sp.  z  o.o.  i  Dropel  Sp.  z  o.o.  serwisantów,  przy  czym 

koordynacja  prac  serw

isowych  oraz  zapewnienie  części  do  parkomatów  leżała  po  stronie  

KBU Sp. z o.o. 

3)  Wyłącznym  udziałem  LICUAS  S.A.  było  wniesienie  wkładu  finansowego  w  realizację 

zamówienia. Spółka ta nie brała udziału w wykonywaniu jakichkolwiek prac związanych z realizacją 

ww. zamówienia. 

(…) 

Z uwagi na wskazany 

powyżej zakres obowiązków KBU Sp. z o.o. oraz status Lidera Konsorcjum 

należy  przyjąć,  iż  KBU  Sp.  z  o.o.  faktycznie  wykonało  całość  zakresu  wskazanego  powyżej 

zamówienia,  a w  konsekwencji  nabyło doświadczenie w  zakresie wskazanym  w Wykazie usług  

i potwie

rdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie IX.1.2 lit. a1 SIWZ. 

Zamawiający w dniu 20 kwietnia 2020 roku dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą 

została uznana oferta złożona przez Przystępującego. 

Odnosząc się do powyższego zarzutu, w ocenie Izby zarzut należy uznać za niezasadny. 

Izba  wskazuje,  że  do  oceny  doświadczenia  zdobytego  w  ramach  konsorcjum  należy 

każdorazowo podchodzić indywidualnie biorąc pod uwagę przede wszystkim treść warunku udziału  

w postępowaniu, konkretne działania wykonawców podejmowane podczas realizacji referencyjnej 

umowy wskazanej 

na potwierdzenie spełnienia warunku oraz faktyczną możliwość wyodrębnienia  

podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum. 

Analiza  przedmiotowego  stanu  faktycznego,  nie  pozwala 

zgodzić  się  z  twierdzeniem 

Odwołującego,  iż  Przystępujący  nie  potwierdził  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

bowiem nie ma prawa legitymować się doświadczeniem Konsorcjum, gdyż nie wykonał wszystkich 

prac 

w  ramach  Konsorcjum  samodzielnie,  a  niektórych  jak  serwisowanie  nie  wykonał  wcale.   

Nie jest również uzasadnione twierdzenie, że żaden z konsorcjantów nie zarządzał całością, żaden 

z  nich  nie  nabył  doświadczenia  w  zarządzaniu  całością,  oraz  że  każdy  z  nich  zdobył  tylko 

częściowe zarządzanie, co powoduje że może legitymować się doświadczeniem tylko w części.   

Dowód złożony przez Odwołującego na potwierdzenie powyższego zarzutu – oświadczenie 

konsorcjanta  Dropel  Sp.  z  o.o.  z  29  kwietnia  2020  roku,  w  ocenie  Izby  nie  pozwala  

na wyprowadzenie wniosków, uzasadniających postawiony zarzut. 

Z  oświadczenia  wyraźnie  wynika  współudział  wszystkich  członków  konsorcjum  

w zarządzaniu całością realizacji zamówienia (współzarządzanie realizacją zamówienia odbywało 

się  m.in.  podczas  cotygodniowych  spotkań  podsumowujących  i  comiesięcznych  spotkań 

zarządczych, a na początkowym etapie realizacji zamówienia były to również wspólne ustalenia  

co do wyboru producenta parkometrów, przygotowanie dokumentów niezbędnych dla uzyskania  

i 

zawarcia umowy leasingu umożliwiającego nabycie parkomatów, negocjacje i ustalenia z firmami, 


które  świadczyły  na  rzecz  konsorcjum  usługi  niezbędne  dla  realizacji  zamówienia).  

Dropel Sp. z o.o. wskazał, iż umowy ze wszystkimi zewnętrznymi dostawcami zgodnie z treścią 

umowy konsorcjum w wersji ustalonej Aneksem nr  1  z dnia 28.01.2014 r. Lider  (KBU S. z o.o.)  

zawierać  miał  w  imieniu  i  na  rzecz  całego  konsorcjum,  a  koszty  tych  umów  finansowane  

były  z  przychodów  całego  konsorcjum,  które  trafiały  od  Zamawiającego  na  konto  Lidera 

konsorcjum  (i  to  niezależnie  od  tego  czy  w  efekcie  uzgodnień  z  podmiotem  zewnętrznym  

taka  Umowa  została  faktycznie  zawarta  przez  Lidera  w  imieniu  całego  konsorcjum,  

czy też formalnie tylko przez Lidera). W związku z tym nie można mówić o tym by któryś z członków 

konsorcjum  samodzielnie  dostarczył  wszystkie  parkomaty,  gdyż  dostawę  tę  zrealizowało  całe 

konsorcjum,  podobnie  jak  i  inne  świadczenia  wynikające  z  umowy  z  Gminą  Miejską  Kraków  - 

Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.  

Ponadto,  Dropel  Sp.  z  o.o.  wskazał  jako  niezrozumiałe  dla  niego  (przy  określeniu  zakresu  

prac jakie 

wykonał przy instalacji i serwisie parkomatów), że Przystępujący w oświadczeniu z dnia 

29  kwietnia  2020  r.  wskazał,  iż  wykonał  samodzielnie  (lub  przez  własnych  podwykonawców) 

wszystkie obowiązki wynikające z kontraktu, z wyłączeniem prac serwisowych przy parkomatach, 

tj. 

KBU samodzielnie wykonało dostawę i montaż  parkomatów na obszarze SPP  – w ilości 281 

sztuk. 

W  ocenie  Izby,  powyższe  oświadczenie  w  żaden  sposób  nie  potwierdza  twierdzenia 

Odwołującego,  iż  Przystępujący  nie  uczestniczył  w  realizacji  całego  zakresu  objętego  umową. 

Wręcz  przeciwnie,  z  treści  oświadczenia  wyraźnie  wybrzmiewa  informacja  o  współdziałaniu 

wszystkich konsorcjantów w zarządzaniu kontraktem w całościowym zakresie.   

Współdziałanie  wszystkich  członków  konsorcjum  w  zarządzaniu  całością  realizacji  zamówienia 

zostało  potwierdzone  również  w  kolejnym  oświadczeniu  złożonym  przez  Dropel  Sp.  z  o.o.  

z dnia 1 lipca 2020 roku (załączonym przez Przystępującego do pisma procesowego). Ponadto,  

w oświadczeniu tym Dropel Sp. z o.o. wskazał, iż poprzednio złożone oświadczenie do Tormel Sp. 

z o.o. 

było odpowiedzią na treść oświadczenia  KBU sp. z o.o. o samodzielnym wykonaniu dostawy 

i  montażu  parkomatów  na  obszarze  SPP  –  w  ilości  281  sztuk,  i  miało  na  celu  przedstawienie 

stanowiska  Dropel  S

p.  z  o.o.,  tak  by  nie  funkcjonowało  przekonanie,  że  Dropel  Sp.  z  o.o.  

nie  uzyskał  wiedzy  i  doświadczenia  w  zakresie  o  którym  była  mowa  w  oświadczeniu  KBU  

Sp. z o.o., a to w sytuacji, gdy Dropel Sp. z o.o. takie doświadczenie i wiedzę posiada.  

W dalszej części oświadczenia Dropel Sp. z o.o. wskazał:  

Informuję, że powyższe oświadczenie kierowane jest zarówno do TORMEL Sp. z o.o., jak i do KBU 

Sp.  z  o.o.,  gdyż  od  początku  od  kiedy  Dropel  Sp.  z  o.o.  uzyskał  wiedzę  o  treści  oświadczenie 

złożonego przez  KBU  Sp.  z  o.o.  w  postępowaniu nr  DZ.PP.341.03.2020  celem  działania spółki 

było jedynie wyjaśnienie jaka  była rola Dropel  Sp.  z  o.o. w  realizacji  zamówienia nr  45/IX/2013  

dotyczącego dostawy parkomatów do Krakowa, a nie wskazywanie czy KBU Sp. z o.o.  posiada 

czy  nie  posiada  wystarczającej  wiedzy  i  doświadczenia,  aby  brać  udział  w  postępowaniu 


dotyczącym zamówienia publicznego nr DZ.PP.341.03.2020. 

Jeśli poprzednie oświadczenie Dropel Sp. z o.o. było przedkładanie do Krajowej Izby Odwoławczej 

to w  ocenie Dropel  Sp. z  o.o.  również  niniejsze oświadczenie powinno  zostać  przedłożone tak,  

aby przedstawione zostało najpełniejsze stanowisko spółki Dropel Sp. z o.o. 

Zdaniem  Izby,  wobec  powyższego  nie  można  wyciągnąć  wniosku,  że  jeśli  każdy  

z  konsorcjantów  współuczestniczył  w  zarządzaniu  umową  referencyjną,  to  żaden  nie  nabył 

doświadczenia  w  zarządzaniu  całością.  W  ocenie  Izby  należy  wyciągnąć  odwrotny  wniosek, 

mianowicie 

jeśli  każdy  z  konsorcjantów  ponosił  ciężar  współodpowiedzialności  za  zarządzanie  

umową, to każdy na równi nabył doświadczenie — jeśli odpowiedzialność za poszczególne zakresy 

prac  nie  była  podzielona,  to  każdy  nabył  doświadczenie  co  do  całości  objętego  zakresem 

z

arządzania.  Zgodzić  się  należy  z  Przystępującym,  iż  doświadczenie  nabyte  w  taki  sposób   

jest 

niepodzielne (podobnie jak np. współwłasność łączna). 

Izba włączyła w poczet materiału dowodowego Umowę konsorcjum z dnia 18 listopada 2013 

roku oraz Aneks nr 1 do umowy z dnia 

28 stycznia 2014 roku stanowiącą załącznik do odpowiedzi 

na odwołanie.  

Zgodnie  z  treścią  Aneksu  nr  1  (§  4  ust.  7.  1)  Przystępujący  m.in.  pełni  funkcję  Lidera 

Konsorcjum,  koordynuje  i  sprawuje  nadzór  nad  realizacją  kontraktów  składających  

się  na  zamówienie  przez  okres  ich  obowiązywania,  nadzoruje  Project  Managera  (PM)  oraz 

Administrative  Office  Managera  (AOM), 

sprawuje  nadzór  nad  podwykonawcą  w  zakresie 

świadczenia  obsługi  serwisowej  nad  programem  SYSTEMmEGA  Mobile,  nad  podwykonawcą  

(w  tym  przypadku  firmą  Dropel  Sp.  z  o.o.)  w  zakresie  świadczenia  obsługi,  serwisu  i  naprawy  

i  utrzymania  w  czyst

ości parkomatów oraz zapewnia wymagane przetargiem usługi związanych 

bezpośrednio z parkomatami. 

Ponadto,  z  umowy  konsorcjum  w  brzmieniu  ustalonym  Aneksem  nr  1  wynika (

§ 5 ust. 2), 

że  wszyscy  członkowie  Konsorcjum  będą  informowani  na  bieżąco  o  realizacji  Kontraktów  

oraz  o  stosunkach  z  Zamawi

ającym,  jednak  wszystkie decyzje związane z  realizacją kontraktu,  

w  tym  działania  bieżące,  które  wymagają  decyzji  niecierpiącej  zwłoki,  będą  podejmowane  

przez Lidera, tj. KBU Sp. z o.o. 

Z kolei, w 

§ 5 ust. 3 ppkt 1 i ust. 4 Aneksu nr 1  wskazano, iż Project Manager (PM) zostanie 

wybrany  i  zatrudniony  przez  Lidera  Konsorcjum  i  będzie  zobowiązany  do  przygotowywania 

Liderowi  szczegółowych  raportów  z  wykonywanych zadań,  będzie odpowiedzialny  za  realizację 

kontraktów,  za  zarządzanie  (nadzorowanie,  kontrolowanie  i  koordynowanie)  zespołem 

pracowników  i  podwykonawców,  a  ponadto  w  zakresie  kontaktów  z  Zamawiającym  PM  będzie 

realizował  wszelkie  obowiązki  związane  z  realizacją kontraktów,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  Lider 

nadzoruje  jego  działania,  a  pozostali  członkowie  Konsorcjum  będą  na  bieżąco  informowani.  

Z kolei 

5 § ust. 7 Aneksu nr 1 stanowi, iż uczestnicy Konsorcjum będą uczestniczyli w zyskach  


i stratach projektu w następujących udziałach procentowych: Dropel Sp. z o.o. 15%, Licuas S.A. 

20%, KBU sp. z o.o. 65%. 

Izba  podziela  argumentację  Zamawiającego,  przywołaną  w  odpowiedzi  na  odwołanie, 

zgodnie z którą: Na podstawie analizy zapisów ww. umowy konsorcjum wraz z aneksem nr 1 

Zamawiający  stwierdził,  iż  nie  ulega  wątpliwości,  iż  firma  KBU  Sp.  z  o.o.,  działając  jako  Lider 

Konsorcjum,  miała  czynny  udział  w  zarządzaniu  sprawami  konsorcjum  przy  realizacji  umowy  

nr 28/ZlKiT/2014 z dnia 21.01.2014r., polegający w szczególności na samodzielnym podejmowaniu 

istotnych  decyzji  i  na  nadzorowaniu  wszystkich  prac 

wchodzących  w  zakres.  zamówienia  — 

samodzielnie lub poprzez powołanego Project Managera

Izba  oceniając  materiał  zgromadzony  w  sprawie  uznała,  iż  Przystępujący  ma  prawo 

posługiwać się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji usługi wskazanej w wykazie usług, 

realizowanej dla Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku KIO 2534/18 z dnia 21 grudnia 2018 

roku,  z  treścią  którego  Izba  się  zgadza  Izba  w  pełni  aprobuje  tezy  orzeczenia  Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 Sygn. akt C-387/14 ws. Esaprojekt, w którym 

Trybunał  wskazał  m.in,  że  „Zasada  równego  traktowania  wykonawców  nie  dopuszcza,  

by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

polegał  na  doświadczeniu  grupy  wykonawców,  której  był  członkiem  przy  innym  zamówieniu 

publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”. W innym orzeczeniu 

Trybunał  Sprawiedliwości  UE  podkreślał  także,  iż  „warunkiem  uznania  możliwości  powołania  

się na doświadczenie całego konsorcjum przez pojedynczego wykonawcę jest jego czynny udział 

np.  w  zarządzaniu  sprawami  konsorcjum”  (wyrok  z  dnia  18  lipca  2007  r.  w  sprawie  Komisja 

Wspólnot Europejskich przeciwko Grecji sygn. C-399/05), 

W  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wydawanym  już  po  ogłoszeniu  wyroku  

ws.  Esaprojekt,  przyjmuje  się,  że  doświadczenie  nabyte  w  ramach  konsorcjum  wymaga 

indywidualnej  analizy  konkretnego 

stanu  faktycznego  i  badania  realnego  udziału  w  realizacji 

danego  zadania  każdego  z  członków  konsorcjum.  Wskazuje  się  także,  że  wykonawca  nabywa 

doświadczenie  nie  przez  sam  fakt  bycia  członkiem  konsorcjum,  lecz  przez  bezpośredni  udział  

w realizacji części zamówienia, do którego wykonania zobowiązana jest cała grupa wykonawców. 

W sytuacji, gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem,  

to doświadczenie tego wykonawcy  należy  ocenić  w  zależności  od  konkretnego  zakresu udziału 

t

ego  wykonawcy,  czyli  jego  faktycznego  wkładu  w  prowadzenie  działań,  które  były  wymagane  

od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. 


Z dokumentacji sprawy wynika, że Przystępujący jako lider konsorcjum brał czynny udział  

w  z

arządzaniu  sprawami  konsorcjum  przy  realizacji  całości  zamówienia  a  udział  ten  był  realny 

i faktyczny. 

Izba za wiarygodne 

uznała wyjaśnienia Przystępującego w zakresie zakupu i dostawy przez 

niego parkomatów  (poparte  dowodem  w  postaci  umowy  sprzedaży),  w  zakresie realizacji  usług 

serwisowych  poprzez  bezpośredni  udział  realizowany  poprzez  2  własnych  pracowników  

oraz wspólnie z konsorcjantem Dropel, a także poprzez nadzór w tym zakresie nad podwykonawcą 

(poparty  wydrukiem  korespondencji  mailowej)

,  a  w  zakresie  montażu  poprzez  nadzór  nad 

podwykonawcami oraz współuczestnictwo w wykonywaniu czynności niezbędnych do dokonania 

montażu i posadowienia parkomatów. 

W  ocenie  Izby,  jeżeli  Przystępujący  współuczestniczył  w  zarządzaniu  całością  realizacji 

zamówienia  łącznie  z  innymi  konsorcjantami,  to  uczestniczył  w  całości  realizacji  zamówienia 

referencyjnego.    A  to  z  kolei,  uprawnia  go  do  legitymowania  się  doświadczeniem  nabytym  

przy  realizacji  całego  zamówienia,  bowiem  jego  udział  w  tym  zakresie    był  aktywny  i  realny.  

Nie  jest  uprawnione 

wyprowadzenie  wnioski  przeciwnego,  że  skoro  Przystępujący 

współuczestniczył  w  zarządzaniu  umową  to  nie  nabył  doświadczenia  w  realizacji  całości 

zamówienia. 

Powyższe nie pozostaje w sprzeczności z tezami zawartymi w wyroku KIO 126/20 z 6 lutego 

2020  roku, 

który  przywołał  Odwołujący  na  rozprawie,  m.in.  każdy  wykonawca,  uczestniczący  

w realizac

ji zamówienia będzie uprawiony do wykazania się doświadczeniem w realizacji części 

umowy, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim faktycznie brał udział, bowiem w analizowanym 

stanie faktycznym  Przystępujący  brał  realny  udział  w  zarzadzaniu i  realizacją  umowy  w  pełnym  

jej zakresie, a zatem był uprawniony do legitymizowania się doświadczeniem nabytym w całości 

realizacji umowy. 

W  ocenie  Izby,  Odwołujący  nie  udowodnił,  że  Przystępujący  nie  spełnia  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  tj.  nie  brał  czynnego  i  realnego  udziału  w  realizacji  zamówienia  wskazanego  

na potwierdzenie spełnienia  warunku udziału w postępowaniu w zakresie objętym warunkiem.  

Wobec powyższego, zarzut należy uznać za nieudowodniony. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) Ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 

Ustawy poprzez jego niezastosowanie i brak wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawcy, 

który  poświadczył  nieprawdę  i  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd,  co  do  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu i zakresu posiadanego przez Wykonawcę doświadczenia, zarzut należy 

uznać za chybiony. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

16)    wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 


zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  "kryteriami 

selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

17)    wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie z powyższym, w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp w przedmiotowym stanie 

faktycznym, 

Zamawiający  mógłby  wykluczyć  Przystępującego  jedynie  w  sytuacji,  w  której  

w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wykonawca  wprowadziłby 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu. 

Z kolei, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, Zamawiający mógłby wykluczyć Przystępującego  

z  postępowania  gdyby  ten,  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane 

przez Z

amawiającego w postępowaniu. 

Wobec  powyższego  niezbędne  jest  tu ustalenie,  czy  Przystępujący  wprowadził  Zamawiającego  

w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  oraz  czy  zarzucane 

wprowadzenie w błąd mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w postępowaniu. 

Odwołując  się  do  wyżej  rozpoznawanego  zarzutu,  w  którym  Izba  za  niezasadne  uznała 

twierdzenie  Odwołującego,  zgodnie  z  którym  Przystępujący  nie  wykazał  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu, wskazać należy, że nie można Przystępującemu zarzucić poświadczenia 

nieprawdy  w  zakresie wprowadzenia w  błąd  Zamawiającego,  co  do spełnienia  warunku  udziału  

w postępowaniu. Skoro Przystępujący oświadczył, że spełnia warunek udziału w postępowaniu,  

co zostało  wykazane  powyżej,  to w  tym  zakresie nie mógł  Zamawiającego wprowadzić  w  błąd.  

Nie  znajduje  zatem  potwierdzenia  zarzut,  iż  wprowadzenie  w  błąd  mogło  mieć  istotny  wpływ  

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego. Przystępujący wykazując, że realnie uczestniczył 

w całości referencyjnego  zamówienia udowodnił, że nabył doświadczenie niezbędne do wykazania 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Nie  ma  zatem  podstawy  do  wykluczenia 

Przystępującego  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17,  bowiem  nie  nastąpiło  wprowadzenie  w  błąd  

co do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W oświadczeniu z dnia 10 kwietnia 2020 roku   

Przystępujący wskazał, że wykonał samodzielnie (lub przez własnych podwykonawców) wszystkie 

obowiązki  wynikające  z  kontraktu,  z  wyłączeniem  prac  serwisowych  przy  parkomatach,  

tj. 

samodzielnie wykonał: 

dostawę i montaż parkomatów na obszarze SPP – w ilości 281 sztuk, 

dostawę i instalację systemu do zarządzania zainstalowanymi parkomatami 

kontrolę wnoszenia oraz poboru opłat za parkowanie we wszystkich ww. 


  parkomatach, 

transporcie gotówki gromadzonej przez wszystkie ww. parkomaty, 

dostawie sprzętu.  

Nawet  gdyby  uznać,  że  w  oświadczeniu  tym  zakres  wskazany  przez  Przystępującego  

jako  wykonany  samodzielnie,

  został  wykonany  łącznie  z  konsorcjantem  Dropel  Sp.  z  o.o.,  

to  pozostaje  to  bez 

wpływu  na  uznanie,  że  Przystępujący  realizował  dany  zakres  zamówienia,  

a  zatem  nabył  doświadczenie  niezbędne  do  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  

w  postępowaniu.  A  co  za  tym  idzie,  w  zakresie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  

nie nastąpiło wprowadzenie Zamawiającego w błąd, a tylko takie wprowadzenie w błąd mogłoby 

być podstawą wykluczenia Przystępującego z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp. 

Zarzut należy zatem uznać za niezasadny. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy oraz art. 22 ust. 1 pkt. 2 

Ustawy  w  związku z art. 7 ust.1 Ustawy  w  związku z postanowieniami pkt . IX. 1. 1).- 2).a).a1) 

SIWZ, 

przez  jego  niezastosowanie  polegające  na  zaniechaniu  wykluczenia  z  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wykonawcy  KBU  Sp.  z  o.o.  w  sytuacji,  gdy  wykonawca  

ten nie potwierdz

ił spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie spełnia warunków udziału  

w pos

tępowaniu w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert,  należycie  usługi  polegającej  na  dostawie,  montażu  i  serwisowaniu  systemu  składającego  

się  z  minimum  200  automatów  parkingowych  współpracujących  z  centrum  (systemem)  kontroli/ 

nadzoru 

i  monitoringu  w  czasie  rzeczywistym  (online),  obsługujących  monety  lub  elektroniczne 

instrumenty płatnicze, Izba uznała zarzut za niezasadny. 

Co do 

powyższego zarzutu, Izba przyznała rację Przystępującemu, iż powyższego warunku 

udziału  w  postępowaniu  nie  można  odczytywać  w  ten  sposób,  ze  należało  się  wykazać 

doświadczeniem w dostawie  oraz serwisowaniu systemu / oprogramowania.  

Izba  za  zasadne  uznała  stanowisko  Zamawiającego  wyrażone  w  odpowiedzi  na  odwołanie, 

zgodnie z którym:  „Stosownie do art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału 

w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób  proporcjonalny  

do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Oznacza 

to  m.in.,  że  sposób  sformułowania  warunków  udziału  w  postępowaniu  należy  oceniać  przez 

pryzmat  przedmiotu  zamówienia,  z  uwzględnieniem  zasady  proporcjonalności.  (…)  Nie  ulega  

przy  tym  wątpliwości,  że  w  odniesieniu  do  warunku  doświadczenia,  zasady  proporcjonalnego 

formułowania warunków udziału w postępowaniu nie można rozumieć jako obowiązku wykazania 

się doświadczeniem tożsamym z przedmiotem zamówienia. 


Czym innym jest natomiast ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, która następuje 

poprzez  porównanie  treści  warunków  z  treścią  oświadczeń  i  dokumentów  złożonych  przez 

Wykonawcę w celu wykazania ich spełniania. Ocena ta opiera się na literalnej treści warunków, 

tak  jak  zostały  one  zapisane  w  SIWZ.  Na  tym  etapie  nie  jest  dopuszczalna  jakakolwiek 

rozszerzająca  lub  zawężająca  interpretacja  treści  warunków  udziału  w  postępowaniu,  

w  szczególności  poprzez  próby  nadawania  treści  danego  warunku  nowego  znaczenia  poprzez 

wywodzenie zakresu tej treści z opisu przedmiotu zamówienia. 

W  punkcie  IX.  1.2  lit.  a1

)  SIWZ  Zamawiający  wymagał,  by  wykonawca  ubiegający  

się  o  udzielenie  zamówienia  wykazał,  że  posiada  odpowiednie  doświadczenie  zawodowe,  

tj.  wykonał  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  —  w  tym  okresie,  należycie,  co  najmniej  jedną  usługę 

polegającą  na  dostawie,  montażu  i  serwisowaniu  systemu  składającego  się  z  minimum  200 

automatów parkingowych współpracujących z centrum (systemem) kontroli/ nadzoru i monitoringu 

w czasie rzeczywistym (online), obsługujących monety lub elektroniczne instrumenty płatnicze. (…) 

Z brzmienia ww. warunku wynika jednoznacznie, 

że: 

Pod  pojęciem  „systemu”  należy  rozumieć  minimum  200  automatów  parkingowych 

współpracujących  z  centrum  (systemem)  kontroli/  nadzoru  i  monitoringu  w  czasie 

rzeczywistym (online), obsługujących monety lub elektroniczne instrumenty płatnicze; 

Zamawiający  wymagał  wykazania  się  usługą  obejmującą  dostawę,  montaż  i  serwisowanie  

ww. systemu. 

Zamawiający  nie  określił  natomiast  żadnych  wymogów  dotyczących  przeniesienia  posiadania  

i władztwa faktycznego nad tak rozumianym systemem, w szczególności zaś sposobu i zakresu 

dostępu zamawiającego do oprogramowania/systemu. 

Odnosząc  powyższe  do  uzasadnienia  zarzutu  nr  3  przedstawionego  w  odwołaniu  Wykonawcy 

TORMEL Sp. z o.o., należy stwierdzić, iż Odwołujący dokonuje nieuprawnionej interpretacji treści 

ww. warunku. Uzasadnienie zarzutu nr 3 Odwołujący opiera bowiem na własnej definicji pojęcia 

„system",  wskazując,  że  (cyt.):  „system  to  nie  tylko  urządzenia  do  poboru  opłaty  ale  przede 

wszystkim system informatyczny, który pozwala na zarządzanie parkomatami online”. Następnie 

Odwołujący,  wychodząc  od  tak  sformułowanej  definicji  systemu,  przedstawia  szczegółowe 

rozważania  dotyczące  charakteru  przedmiotu  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu  

i  zamówienia  zrealizowanego  w  ramach  umowy  nr  28/ZIKiT/2014,  co  prowadzi  go  do  wniosku,  

iż  zamówienia  te  dotyczyły  zupełnie  innych  czynności.  Tymczasem  zarówno  z  treści  umowy  

nr 28/ZlKiT/2014 (załącznik nr 3 do odwołania), treści referencji wystawionych przez Zarząd Dróg 

Miasta  Krakowa  z  dnia  14.01.2020r.  sygn.  NO.055.88.2019/2,  oświadczenia  ZDMK  z  dnia  6 

kwietnia 2020r., jak i oświadczeń firm KBU Sp. z o.o. i Dropel Sp. z o.o. wynika, że przedmiotem 

zamówienia  zrealizowanego  na  podstawie  umowy  nr  28/ZlKiT/2014  była  dostawa  i  montaż 

urządzeń do poboru opłat, wraz z dostawą i instalacją systemu do zarządzania tymi urządzeniami, 


kontrola 

wnoszenia 

opłat 

oraz 

utrzymywanie 

urządzeń 

ciągłej 

sprawności.  

W ocenie Zamawiającego nie ulega wątpliwości, że wykonawca tak ujętego zakresu zamówienia 

musiał  zrealizować  (i  tym  samym  nabyć  doświadczenie)  dostawę,  montaż  i  serwisowanie 

automatów parkingowych pracujących w systemie umożliwiającym zarządzanie nimi — niezależnie 

od  tego,  w  jakim  zakresie  wymagane  było  przekazanie  Zamawiającemu  dostępu  

do oprogramowania. 

T

ym samym, po ustaleniu zakresu faktycznego udziału Wykonawcy KBU Sp. z o.o. w realizacji 

umowy  nr  28/Z

lKiT/2014, Zamawiający miał pełne prawo stwierdzić, że Wykonawca ten spełnia 

warunek  udziału  w  postępowaniu  dotyczący  doświadczenia  zawodowego,  w  brzmieniu 

przywołanym powyżej. 

Zamawiający  w SIWZ nie zdefiniował również szczegółowego zakresu serwisu, który miał 

być  świadczony  w  ramach  zadania  stanowiącego  podstawę  zdobycia  doświadczenia  przez 

Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia.  Stąd  niezrozumiałe  są  twierdzenia 

Odwołującego  wskazujące,  że  zadanie  realizowane  przez  Wykonawcę  KBU  Sp.  z  o.o.  

nie dotyczyło świadczenia usług serwisowych,  jeżeli  na  wykonywanie tego typu  usług wskazuje 

zarówno  Wykonawca  KBU  Sp.  z  o.o.,  jak  i  drugi  konsorcjant-  Dropel  Sp.  z  o.o.  Ponadto  sam 

Odwołujący informuje, iż w ramach realizacji spornego zadania usuwano awarie oraz uszkodzenia 

parkomatów, realizowano naprawy,  wymieniano papier termiczny  itp.  (źródło informacji  -  str.  12 

odwołania).  Wskazane  fakty  potwierdza  również  Zarząd  Dróg  Miasta  Krakowa,  oświadczając  

w  piśmie  z  dnia  06.04.2020r.  cyt.  „umowa  28/ZlKiT/2014  z  dnia  21.01.2014r.  w  zakresie 

sprawowania stałego nadzoru technicznego urządzeń oraz utrzymania ich w ciągłej sprawności 

była świadczona terminowo oraz zgodnie z zakresem rzeczowym kontraktu.” 

Ponadto analiza przedłożonego przez Odwołującego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 

załącznik do umowy zawartej 21.01.2014r. przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  

w  Krakowie  je

dnoznacznie  wskazuje,  iż  cyt.  „Wykonawca  przez  cały  czas  trwania  umowy 

zobowiązany  jest  dostarczać  i  wymieniać,  bez  dodatkowych  opłat,  wszystkie  części  zamienne 

urządzenia, które uległy uszkodzeniu, są wadliwe lub niesprawne. (...) Wykonawca przez cały czas 

trwania  umowy  zobowiązany  jest  do  stałego  nadzoru  technicznego  urządzeń,  utrzymując  

je w ciągłej sprawności tak, aby przerwa w działaniu urządzenia w przypadku awarii lub zniszczenia 

nie była dłuższa niż 5 h.” (źródło - strona nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia). Powyższe wskazuje 

jednoznacznie, iż zadanie realizowane na rzecz Zarządu Dróg Miasta Krakowa obejmowało swoim 

zakresem  serwis  systemu  składającego  się  z  minimum  200  automatów  parkingowych 

współpracujących z  centrum  (systemem) kontroli/  nadzoru  i monitoringu w  czasie rzeczywistym 

(online), obsługujących monety lub elektroniczne instrumenty płatnicze. 

N

ależy  wspomnieć również, iż twierdzenia Odwołującego wskazujące, iż przedmiot zamówienia 

stanowiący  podstawę  wykazywania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  nie  dotyczył 

dostawy wobec nieprzeniesienia na 

Zamawiającego posiadania i władztwa faktycznego, nie mają 


żadnego znaczenia w sprawie. Nadmienić należy bowiem, iż sama definicja dostawy z art. 2 pkt 2 

ustawy Pzp wskazuje, iż należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy i innych dóbr w szczególności 

na  pod

stawie  umowy  sprzedaży,  dostawy,  najmu,  dzierżawy  oraz  leasingu  z  opcją  i  bez  opcji 

zakupu,  które może  obejmować  dodatkowo  rozmieszczenie  lub  instalację.  Przywołana  definicja 

dostawy czyni próbę wykazania przez Odwołującego, iż zakres zadania realizowanego na rzecz 

Zarządu Dróg Miasta Krakowa nie był tożsamy z zakresem przedmiotowym warunku stawianego 

przez Zamawiającego, bezprzedmiotową”. 

Wobec powyższego Izba uznała zarzut za chybiony a całą argumentację Odwołującego, 

łącznie z dowodami potwierdzającymi stawiane tezy, Izba uznał za niezasadną. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia  art. 91 ust.1 Ustawy w związku z art. 7 ust.1 Ustawy 

poprzez  wybór  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  Wykonawcy  KBU  Sp  z  o.o.,  mimo,  

że Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i złożył nieprawdziwe informacje 

oraz  zaniechania 

wyboru  oferty  Odwołującego,  która  to  oferta  jest  ofertą  najkorzystniejszą  

w postępowaniu, Izba nie stwierdziła powyższych naruszeń. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  Pzp 

Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Z  kolei  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  Pzp 

Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe 

traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Izba nie stwierdziła aby wybór wykonawcy nastąpił w oparciu o inne kryteria oceny ofert, 

niż  te  wskazane  w  ofercie,  a  także  aby  rozpoznawane  postępowanie  prowadzone  

było z naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

oraz z naruszeniem  zasad 

proporcjonalności i przejrzystości. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

O kosztach 

postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 ust. 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: ……………………wiper-pixel