KIO 929/20 POSTANOWIENIE dnia 13 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 929/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu niejawnym bez  udziału stron w Warszawie w dniu 13 maja 

r.  odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  kwietnia 

2020r.  przez  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

Konsorcjum Firm: e-

Instytucja.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie, ul. 

Marszałkowska 58, B. N.-S. prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą  MICOMP  Systemy  komputerowe  mgr  inż.  B.  N.-S.  z  siedzibą  w  Katowicach,  ul. 

Astrów  7  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Powiat  Działdowski  z 

siedzibą w Działdowie, ul. Kościuszki 3 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie,  

Nakazuje  zwrot  z  r

achunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień  Publicznych  kwoty  15  000zł.  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych zero groszy) uiszczonej przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  Konsorcjum  Firm:  e-Instytucja.pl  spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul. 

Marszałkowska  58,  B.  N.-S.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  MICOMP  Systemy  komputerowe  mgr  inż.  B.  N.-S.  z  siedzibą  w 

Katowicach, ul. Astrów 7 tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt KIO 929/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

modernizację,  dostawę  i  wdrożenie  systemów  informatycznych  oraz  uruchomienie  e-usług 

publicznych  z  dostawą  niezbędnego  sprzętu  w  ramach  realizacji  projektu  „Informatyzacja 

usług publicznych Powiatu Działdowskiego” zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  17  lutego  2020r.  za  numerem  2020/S  033-

W  dniu  20  kwietnia  2020r.  zamawiający  poinformował  o  odrzuceniu  oferty  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Firm: e-Instytucja.pl spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, B. N.-S. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MICOMP Systemy komputerowe mgr inż. B. 

N.-S. z sie

dzibą w Katowicach, ul. Astrów 7 – dalej odwołującego.  

W dniu 30 kwietnia 2020r. odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez 

prezesa  zarządu  lidera  konsorcjum  (upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji  lidera) 

umocowanego  na  podstawie 

pełnomocnictwa  z  dnia  1  kwietnia  2020r.  udzielonego  przez 

prezesa  zarządu  lidera  konsorcjum  i  właściciela  partnera  konsorcjum.  Kopia  odwołania 

została przekazana zamawiającemu w dniu 30 kwietnia 2020r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie : 

1.  Art. 

89 ust. 1 pkt 8 ustawy przez nieuzasadnione odrzucenie oferty odwołującego, 

2.  Art.  92  ustawy  przez  brak  przedstawienia  uzasadnienia  faktycznego  oraz  prawnego 

podjętej przez zamawiającego czynności 

3.  Art.  26  ust.  3a  ustawy  przez  jego  bezpodstawne  zastosowanie  w  trakcie 

postępowania.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia 

czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego,  uznanie  czynności  wezwania  do  uzupełniania 

pełnomocnictwa dokonanego w dniu 6 kwietnia 2020r. za nieważne (w oparciu o przepis art. 

58 par. 1 kc w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy), zasądzenie od zamawiającego zwrotu kosztów 

postepowania  odwoławczego,  w  tym  zwrotu  kosztów  wpisu,  wynagrodzenia  pełnomocnika 

oraz kosztów dojazdu według rachunków, które zostaną przedłożone na rozprawie. 

W dniu 4 maja 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania. 

W  terminie  określonym  w  art.  185  ust.  2  ustawy  nikt  do  postępowania  odwoławczego  nie 

przystąpił.  

W dniu 8 maja 

2019r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie

uwzględniając w całości 

odwołanie  i  wnosząc  o  umorzenie  odwołania.  Zamawiający  ponownie  przeanalizował 


złożony  mu  dokument  pełnomocnictwa  i  uznał  argumenty  odwołującego.  Ponowne 

sprawdzenie  wykazało  istnienie  podpisu  elektronicznego  Pani  B.  N.-S.,  co  skutkowało 

koniecznością  uwzględnienia  odwołania  w  całości.  Zamawiający  unieważnił  czynność 

odrzucenia oferty odwołującego i zobowiązał się do powtórzenia czynności badania i oceny 

ofert.  

Izba zważyła, co następuje.  

Izba  ustaliła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których  mowa  w  art. 

189 ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, cz

ym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Przepis art. 186 ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzen

iu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim pr

zypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty  odwołania  i  wskazał,  że  wykonał  już 

częściowo    czynności  zgodnie  z  żądaniami  odwołującego.  Nadto  Izba  ustaliła,  że  do 

postępowania  odwoławczego  nikt  nie  przystąpił.  W  tej  sytuacji  ustalony  stan  faktyczny 

podpada  pod  normę  art.  186  ust.  2  ustawy  i  pozwala  Izbie  na  wydanie  postanowienia 

umarzającego postępowanie. W tej sytuacji Izba umorzyła postępowania, a zamawiający ma 

obowiązek dokonania czynności zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu. 

Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie  z  §  5  ust.  2  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 ze 

zm.  z  2016r.  pod.  47) 

Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  Urzędu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Przewodniczący: …………………… 


wiper-pixel