KIO 926/20 KIO 932/20 WYROK dnia 26 czerwca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 926/20  

KIO 932/20 

WYROK 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: Ernest Klauziński 

Ewa Kisiel 

Marek Koleśnikow 

 Protokolant: 

Piotr Cegłowski 

 
po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  22  czerwca  2020 

r.  odwołań  wniesionych  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 30 kwietnia 2020 r. przez: 

A. 

wykonawcę ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniach (KIO 926/20), 

B.  wykonawc

ę Hymon Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KIO 932/20), 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiających: 

A. 

Gminę Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy, 

B. 

Gminę Biecz z siedzibą w Bieczu, 

C. 

Gminę Bobowa z siedzibą w Bobowie, 

D. 

Gminę Gorlice z siedzibą w Gorlicach, 

E.  Miasto Gorlice 

z siedzibą w Gorlicach, 

F. 

Gminę Lipinki z siedzibą w Lipinkach, 

G. 

Gminę Łużna z siedzibą w Łużnej, 

H. 

Gminę Ropa z siedzibą w Ropie, 

I. 

Gminę Sękowa z siedzibą w Sękowej, 

J. 

Gminę Uście Gorlickie z siedzibą w Uściu Gorlickim, 

w  imieniu  i  na  rzecz  których  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzi  Gmina 

Moszczenica, przy udziale:  

A.  wykonawcy 

Hymon  Energy  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie,  zgłaszającego  swoje 


przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  926/20  po  stronie 

Zamawiającego, 

B. 

wykonawcy  Sanito  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 926/20 i KIO  932/20 

po stronie Zamawiającego, 

C. 

wykonawcy  ML  System  S.A.  z  siedzibą  w  Zaczerniach,  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  932/20  po  stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

1.  Umarza 

postępowanie  o  sygn.  akt  KIO  926/20  w  zakresie  zarzutu  nr  4  odwołania.  

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

2.  Oddala 

odwołanie o sygn. akt KIO 932/20. 

Kosztami  postępowania  o  sygn.  akt  KIO  926/20  obciąża  Odwołującego  ML  System 

S.A. z siedzibą w Zaczerniach i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000,00  zł  (piętnaście  tysięcy 
złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego  ML  System  S.A.  z  siedzibą  

w Zaczerniach 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Odwołującego  ML  System  S.A.  z  siedzibą  w  Zaczerniach  na  rzecz 
Zamawiającego kwotę 3 600,00 zł (słownie: trzy  tysiące sześćset złotych 00/100) 
stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wynagrodzenia 
pełnomocnika. 

Kosztami  postępowania  o  sygn.  akt  KIO  932/20  obciąża  Odwołującego  Hymon 

Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  15  000,00  zł  (piętnaście  tysięcy 
złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego  Hymon  Energy  Sp.  z  o.o.  
z siedzibą w Tarnowie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Odwołującego  Hymon  Energy  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  
na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  3 600,00  zł  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 
złotych  00/100)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu 
wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a 

i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 

Przewodniczący: …………………………..…………… 

…………….……………..…………… 

…………….……………..…………… 


Sygn. akt: KIO 926/20  

KIO 932/20 

Uzasadnienie 

Gmina Moszczenica 

działając w imieniu i na rzecz: 

A.  Gminy 

Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy, 

B.  Gminy 

Biecz z siedzibą w Bieczu, 

C.  Gminy 

Bobowa z siedzibą w Bobowie, 

D.  Gminy 

Gorlice z siedzibą w Gorlicach, 

E.  Miasta 

Gorlice z siedzibą w Gorlicach, 

F.  Gminy 

Lipinki z siedzibą w Lipinkach, 

G.  Gminy 

Łużna z siedzibą w Łużnej, 

H.  Gminy 

Ropa z siedzibą w Ropie, 

I.  Gminy 

Sękowa z siedzibą w Sękowej, 

J.  Gminy 

Uście Gorlickie z siedzibą w Uściu Gorlickim, 

prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu nieograniczonego,  

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843

),  zwanej  dalej  Pzp,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego pn. Zaprojektowanie, dostawa 

oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych 

z  dostawą  i  montażem  instalacji  do  wytwarzania  energii  z  OZE  –  zestawów  paneli 

fotowol

taicznych,  kolektorów  słonecznych,  pomp  ciepła  i  kotłów  na  biomasę  w  ramach 

projektu współfinansowanego ze środków UE: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców 

gmin członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego 

Progr

amu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  numer 

postępowania:  OA.271.100.2019,  zwane  dalej  Postępowaniem.  Wartość  zamówienia 

przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  

art. 11 ust. 8 Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej 13 grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 241

–590922.  

W  dniu  30  kwietnia  2020  r.  wykonawca 

ML  System  S.A.  z  siedzibą  w  Zaczerniach  (Dalej:  

ML System) wni

ósł odwołanie (KIO 926/20), w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  91  ust.  1  Pzp  przez  wybranie  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Sanito  

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Dalej: Sanito); 


2.  art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Sanito, mimo,  

że zaoferowany przez tego wykonawcę kolektor nie spełniał wymagań SIWZ; 

3.  art.  91  ust.  1  Pzp 

w  związku  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  nieprawidłową  ocenę  oferty 

wykonawcy 

Sanito i przyznanie punktów temu wykonawcy w odniesieniu do kryterium 

jakościowego:  „Odporność  kolektora  słonecznego  na  gradobicie”,  mimo,  że 

wykonawca 

Sanito na spełnienie tego kryterium złożył raport z badań innego modelu 

kolektora niż zaoferowany; 

4.  art.  91  ust.  1  Pzp 

w  związku  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie  przyznania 

Odwołującemu  ML  System  punktów  w  kryterium  jakościowym  „Rodzaj  konstrukcji 

skraplacza pompy ciepła”, a przyznanie punktów w tym kryterium wykonawcy Sanito, 

mimo, że Odwołujący złożył oficjalną kartę katalogową produktu, z której wynikało, że 

zaoferowana pompa ciepła posiada konstrukcję skraplacza w formie szerokiej taśmy 

montowanej  na  zasobniku  ze  specjalnym  systemem  sprężyn  (czyli  Odwołujący 

powinien uzyskać 10 pkt).  

5.  art. 7 ust. 1 i 3 Pzp 

przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę 

uczciwej konkurencji i r

ównego traktowania wykonawców (w związku z naruszeniem 

ww. 

przepisów Pzp). 

Odwołujący ML System wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności oceny ofert;  

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

3.  odrzucenia oferty wykonawcy Sanito 

– na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp;  

4.  dokonania ponownej oceny ofert. 

Z  ostrożności,  gdyby  Izba  nie  uznała,  że  oferta  wykonawcy  Sanito  powinna  zostać 

odrzucona, 

Odwołujący ML System wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

5.  odj

ęcia  wykonawcy  Sanito  punktów  w  kryterium  „Odporność  kolektora  słonecznego  

na gradobicie

” oraz „Rodzaj konstrukcji skraplacza pompy ciepła”;  

6.  przyznania 

Odwołującemu  ML  System  punktów  w  kryterium  „Rodzaj  konstrukcji 

skraplacza pompy ciepła”.  

30  kwietnia  2020  r.  wykonawca  Hymon  Energy  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Tarnowie  (Dalej: 

Hymon

) wniósł odwołanie (KIO 932/20), w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert 

wykonawców  Sanito  

i  ML  System  mimo  że  oferty  tych  wykonawców  nie  spełniały  wymagań 

Zamawiającego  wskazanych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  jako  wymagania 

minimalne 

– w zakresie wymagań co do kotłów grzewczych na biomasę; 


2.  art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty 

wykonawcy  Sanito, 

mimo  zaoferowania  w  postępowaniu  dwóch  różnych  kotłów 

grzewczych  na  biomasę,  a  zatem  złożenie  faktycznie  dwóch  ofert  na  ten  zakres 

zamówienia, co pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy; 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty 

wykonawcy 

Sanito  wobec  wprowadzenia  zmian  do  oferty  na  skutek  złożenia 

dokumentów, dotyczących nowego produktu po złożeniu oferty;  

alternatywnie 

w  stosunku  do  powyższych  zarzutów  dotyczących  wykonawcy  Sanito,  

w  przypadku  ustalenia,  że  powyższe  zarzuty  nie  potwierdziły  się  Odwołujący  Hymon 

podniósł  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  26  ust.  3  Pzp  przez  zaniechanie 

wezwania  wykonawcy 

Sanito do  uzupełnienia dokumentów  dotyczących  oferowanego kotła 

grzewczego  na  biomasę,  które  nie  zostały  złożone  w  odniesieniu  do  kotła  wskazanego  

w formularzu ofertowym (przy założeniu, że ten jest właściwym oferowanym  kotłem), a były 

wymagane w SIWZ;  

4.  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  3  Pzp  przez  zaniechanie 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  Sanito,  mimo  niespełnienia  przez  tego 

wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  dysponowania 

specjalistą  do  spraw  robót  teletechnicznych,  ewentualnie  naruszenie  art.  26  ust.  4 

Pzp przez zaniechanie 

wyjaśnienia kwestii posiadania odpowiednich uprawnień przez 

osobę wskazaną jako specjalista do spraw robót teletechnicznych; 

5.  w  konsekwencji 

–  art.  91  ust.  1  Pzp  przez  nieuprawniony  wybór  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Sanito, 

która  to  oferta  powinna  być  odrzucona,  

a nadto wykonawca powinien być wykluczony z postępowania.  

Odwołujący Hymon wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;  

2.  dokonania  ponownego  badania  i  ocen

y  złożonych  ofert  i  odrzucenie  oferty 

wykonawców  Sanito  i  ML  System  z  uwagi  na  niespełnienie  parametrów  przez 

zaoferowane  przez  tych  wykonawców  urządzenia,  a  nadto  odrzucenie  oferty 

wykonawcy 

Sanito  z  uwagi  na  złożenie  przez  tego  wykonawcę  dwóch  ofert  

w  p

ostępowaniu  i  dokonania  zmiany  treści  oferty  co  do  oferowanego  produktu  

po złożeniu oferty;  

3.  wykluczenia  wykonawcy 

Sanito  z  postępowania  i  uznania  oferty  wykonawcy  Sanito 

za  odrzuconą,  w  związku  z  niespełnieniem  warunku  w  zakresie  osób  skierowanych 

przez  tego  w

ykonawcę  do  realizacji  zamówienia  –  tj.  niespełnienia  wymagań  

w  zakresie  specjalisty  ds.  robót  teletechnicznych,  ewentualnie  zobowiązanie 


Zamawiającego  do  wezwania  wykonawcy  Sanito  do  złożenia  wyjaśnień,  

co do wykazu osób w trybie art. 26 ust. 4 Pzp albowiem na podstawie dokumentów 

będących  w  posiadaniu  Zamawiającego  jednoznacznym  było,  że  oferty  

ww. 

wykonawców były nieprawidłowe, a kotły zaoferowane przez każdego z nich nie 

spełniały minimalnych parametrów określonych w SIWZ przez Zamawiającego. 

KIO 926/20 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący ML System wskazał m.in.:  

Przedmiotem  zamówienia  zgodnie  z  SIWZ  jest  dostawa,  zaprojektowanie  oraz  wykonanie 

robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem 2 413 instalacji odnawialnych źródeł 

energii  o 

całkowitej  mocy  zainstalowanej  11,34  MW,  w  tym:  852  instalacji  kolektorów 

słonecznych,  990  instalacji  fotowoltaicznych,  384  instalacji  pomp  ciepła  i  187  instalacjami 

kotłów  na  biomasę  w  budynkach  mieszkalnych  należących  do  osób  fizycznych  (budynki 

prywatne). 

Instalacje  do  wytwarzania  energii  z  OZE  mają  zostać  zainstalowane  

na  budynkach  należących  do  osób  fizycznych  na  obszarze  10  gmin  biorących  udział  

w  Projekcie.  Realizacja  dostaw  z  montażem  ma  się  odbyć  jednocześnie  na  terenie 

wszystkich gmin.  

20  kwiet

nia  2020  r.  Zamawiający  o  wyborze,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  wykonawcy 

Sanito. Zamawiający wybierał oferty na podstawie poniższych kryteriów: 

1.  Cena 

– 60 % 

Kryterium jakościowe – „Odporność kolektora słonecznego na gradobicie” – 10 % 

Kryterium  jakościowe  –  „Współczynnik  wypełnienia  modułu  fotowoltaicznego  FF”  

– 10 % 

Kryterium jakościowe – „Rodzaj konstrukcji skraplacza pompy ciepła” – 10 % 

Kryterium jakościowe – „Minimalna moc cieplna kotła na biomasę” – 10 % 

R

óżnica  w  ilości  przyznanych  punktów  pomiędzy  wykonawcą  Sanito,  a  Odwołującym  była 

niewielka.  Wykonawca  Sanito  w  zakresie  jakościowych  nie  uzyskał  wyłącznie  punktów  

za  współczynnik  wypełnienia  modułu  fotowoltaicznego,  natomiast  w  pozostałych  trzech 

kryteriach  otrzymał  on  maksymalną  ilość  punktów  tj.  łącznie  30.  W  kryterium  odporności 

korektora  na  gradobicie,  oferta  wykonawcy 

Sanito  otrzymała  punkty  bezpodstawnie,  gdyż 

w

ykonawca  ten  nie  wykazał,  aby  zaoferowany  kolektor  spełniał  wymagane  przez 

Zamawiającego  kryterium.  Zgodnie  z  deklaracją  złożoną  w  ofercie  oraz  przedłożoną  kartą 

katalogową, wykonawca ten zamierzał dostarczyć kolektor Hewalex KS 2400 F TLP ACRm, 

więc  aby  otrzymać  punkty  we  wskazanych  kryterium  jakościowym  naturalnym  jest,  

że wykonawca Sanito powinien przedstawić raport z badań właśnie tego kolektora. 


Zgodnie  z  pkt. 13  SIWZ 

„Odporność kolektora słonecznego na gradobicie”: Punkty zostaną 

przyznane  w  skali  punktowej  od  0  do  10  pkt.  W  powyższym  kryterium  oceniana  będzie 

odporność kolektora słonecznego na gradobicie zgodnie z nomą PN–EN 12975 lub PN–EN 

9806  lub  równoważną.  Następnie,  na  potwierdzenie  spełnienia  powyższego  kryterium 

w

ykonawca  wraz  z  ofertą  przedłoży  pełen  raport  z  badań  kolektora  słonecznego 

potwierdzający  spełnienie  powyższego  kryterium.  W  przypadku  nieprzedłożenia  wraz  

ofertą  pełnego  raportu  z  badań  kolektora  słonecznego,  Zamawiający  przyjmie,  

że wykonawca oferuje kolektor nie posiadający odporności na gradobicie oraz przyzna 0 pkt 

w tym zakresie.  

Wykonawca  Sanito  z

łożył  raport  badań  kolektora,  jednakże  innego  modelu  tj.  Hewalex  

KS 2550F TP ACRm. T

akie działanie było niedopuszczalne. Z treści raportu złożonego przez 

wykonawcę  Sanito  wynikało  jednoznacznie,  że  dotyczy  on  wyłącznie  konkretnego, 

przebadanego  urządzenia.  Zabieg  który  wykonał  wykonawca  Sanito,  czyli  przedłożenie 

rapor

tu z badań z modelu KS 2550F TP ACRm, w sytuacji gdy faktycznie zaoferowany został 

kolektor  KS  2400  F  TLP  ACRm,  powinien  skutkować  brakiem  przyznania  punktów  w  tym 

kry

terium.  Dodatkowo argument ten  wzmacnia sama treść  raportu  z której  wynika,  że  „Ten 

raport  dotyczy  tylko  testowanego  kolektora

”.  Poza  sporem  jest,  czy  zaoferowany  kolektor 

faktycznie  posiada

ł  wymaganą  przez  Zamawiającego  odporność.  W  przedmiotowym 

postępowaniu  istotne  jest,  że  aby  otrzymać  punktów  w  jakościowym  należy  wraz  z  ofertą  

(co bardzo istotne) 

przedłożyć pełen raport z badań zaoferowanego kolektora. 

Wykonawca  nie  mógł  uzupełnić  wymaganego  do  przyznania  punktów  dokumentu. 

Zamawiający  jednoznacznie  w  SIWZ  zaznaczył  skutki  braku  złożenia  wraz  z  ofertą  raportu  

z  badań  kolektora.  Zgodnie  ze  specyfikacją:  w  przypadku  nie  przedłożenia  wraz  z  ofertą 

pełnego  raportu  z  badań  kolektora  słonecznego,  Zamawiający  przyjmie,  że  Wykonawca 

oferuje kolektor nie posiadający odporności na gradobicie oraz przyzna 0 pkt w tym zakresie. 

Odwołujący  wskazał,  że  pomimo  zaoferowania  tych  samych  pomp  ciepła,  co  wykonawca 

Sanito,  nie  otrzyma

ł  on  punktów  za  dotyczące  konstrukcji  skraplacza  pompy  ciepła, 

natomiast wykonawca 

Sanito otrzymało w tym maksymalną ilość punktów. Zgodnie z SIWZ: 

„Punkty  zostaną  przyznane  w  skali  punktowej  od  0  do  10  pkt.  W  powyższym  kryterium 

oceniana  jest  rodzaj  konstrukcji  skraplacza  pompy  ciepła  do  c.w.u.  W  danym  kryterium 

Zamawiający  przyzna  punkty  na  zasadzie  posiada  albo  nie  posiada.  Na  potwierdzenie 

spełnienia  powyższego  kryterium  do  oferty  należy  dołączyć  kartę  katalogową  lub  inny 

dokument  dla  oferowanej  pompy  ciepła  potwierdzonych  przez  producenta  urządzeń”. 

Zamawiający  zaznaczył,  że  10  punktów  otrzyma  pompa,  która  zgodnie  z  kartą  katalogową 

lub  innym  dokumentem  potwierdzony

m  przez  producenta:  będzie  posiadać  konstrukcję 

skraplacza  w  formie  szerokiej  taśmy  montowanej  na  zasobniku  ze  specjalnym  systemem 


sprężyn (amortyzatorów) zapewniających stały kontakt skraplacza z zasobnikiem c.w.u. przy 

zmianach  rozszerzalności  cieplnej  materiałów.  Odwołujący,  jak  i  wykonawca  Sanito, 

za

deklarowali  w  swoich  ofertach  dostawę  tego  samego  urządzenia  tj.  pompy  ciepła  

do  ciepłej  wody  SHP–F  300  X  Premium  produkcji  Stiebel  Eltron.  Odwołujący  

na potwierdzenie, że oferowana pompa posiada taką konstrukcję skraplacza, jak określona 

w  kryterium  jakościowym  przedłożył  aktualną  kartę  katalogową  tego  urządzenia.  Karta  

ta  została  zamieszona  przez  producenta  na  stronie  www  i  potwierdza  funkcjonalności 

urządzenia.  Zamawiający  jednoznacznie  rozdzielił  dokumenty  na  potwierdzenie  spełniania 

powyższego kryterium na kartę i inne dokumenty. Potwierdzenie dotyczy wyłącznie „innego 

dokumentu

”,  gdyż  karty  katalogowe  są  oficjalnymi,  generalnymi  dokumentami  producenta, 

zamieszczonymi na stronach internetowych. Fakt do

łączenia do oferty karty, z której wynika, 

że  oferowana  pompa  posiadała  taką  konstrukcję  skraplacza,  która  umożliwiała  przyznanie 

punktów,  powinien  skutkować  podwyższeniem  punktacji  w  odniesieniu  do  Odwołującego. 

Zamawiający  nie  sprecyzował,  co  rozumiał  przez  pojęcie  „potwierdzony  przez  producenta”. 

Czy jest to podpis reprezentacji (zarządu danej spółki), umocowanego pełnomocnika, czy też 

handlowca sprzedającego konkretne rozwiązanie, a może oficjalne umieszczenie na stronie 

internetowej?  Dlaczego  tożsama  karta  katalogowa,  tego  samego  urządzenia  opatrzona 

„pieczątką”  pozwala  Zamawiającemu  na  przyznanie  punktów  wykonawcy  Sanito,  a  brak 

przyznania  ich  Odwołującemu.  Zdaniem  Odwołującego  takie  postępowanie  naruszało 

zasady równego traktowania. 

P

rzyznanie  punktów  wykonawcy  Sanito  w  tym  kryterium,  miało  niewyjaśniony  przebieg. 

Sanito  wraz  z  ofertą  w  celu  otrzymania  punktów  w  kryterium  jakościowym  przedłożył  kartę 

katalogową  z  pieczątką  (bez  żadnego  oświadczenia  woli  tj.  podpisu,  parafki  itp.). 

Zamawiający  w  dniu  17  marca  2020  r.  wezwał  wykonawcę  Sanito  do  przedłożenia 

dokumentów  (również  w  zakresie  pomp  ciepła)  –  wezwanie  miało  charakter  ogólny.  

Po  wezwaniu  wykonawcy  Sanito 

złożyło  raz  jeszcze  kartę  katalogową  –  jednak  tym  razem  

z pieczątką oraz prawdopodobnie wyłącznie podpisem pracownika, który nie był uprawniony 

do  reprezentacji  producenta  (brak  upoważnienia).  Zdaniem  Odwołującego  samo  złożenie 

karty katalogowej zgodnie z SIWZ było wystarczającą podstawą do przyznania punktów, ale 

wtedy zarówno wykonawca Sanito jak i Odwołujący powinni otrzymać po 10 punktów. 

Oprócz  błędów  dotyczących  przyznania  punktów  w  kryteriach  jakościowych  oceny  ofert, 

Zamawiający  także  błędnie  uznał,  że  zaoferowane  przez  wykonawcę  Sanito  urządzenia,  

w  tym  kolektor  oraz  moduł  fotowoltaiczny,  spełniały  wymogi  SIWZ.  W  Załączniku  nr  8  

do  SIWZ  (OPZ),  na  str.  9  pkt  1.5, 

Zamawiający  podał  parametry  techniczne  jakie  musiał 

posiadać zaoferowany kolektor, aby mógł być uznany za spełniający warunki SIWZ.  


J

ednym  z  istotnych  dla  Zamawiającego  parametrów  technicznych  był  wskaźnik  dotyczący 

apertur

y  (tj.  czynnej  nasłonecznionej  powierzchni  kolektora).  Wykonawcy  na  wykazanie 

spełniania  tego  wymogu  zobligowani  byli  do  przedstawienia  raportu  z  badań  kolektora. 

Wykonawca  San

ito  oprócz  tego,  że  przedstawił  raport  z  badań  innego kolektora,  to  z  tego 

raportu  nie  wynikały  współczynniki  strat  odniesione  do  powierzchni  czynnej  (apertury). 

Przedmiotowe  badanie  na  str.  24  wykazuje 

wyłącznie  współczynniki  strat  w  stosunku  

do  powierzchni  całkowitej  kolektora,  co  nie  jest  tożsame  ze  współczynnikami  strat 

odniesionymi  do  powierzchni  cz

ynnej.  Wymaganie  SIWZ  wskazuje,  aby  z  dokumentów 

(badań) wynikało jednoznacznie jakie są współczynniki strat w odniesieniu do apertury i nie 

trzeba  było  stosować  dalszych  „środków  dowodowych”  celem  wyliczania  takiego 

współczynnika.  Kolektor  z  badaniem  współczynników  strat  odniesionych  do  powierzchni 

czynnej  byłby  urządzeniem  droższym  (gdyż  samo  badanie  generuje  dodatkowe  koszty).  

Tak  więc,  gdyby  wystarczającym  byłoby  przedstawienie  raportu  z  badań  z  wyliczeniem 

współczynnika powierzchni całkowitej, Odwołujący nie musiałby zlecać dodatkowych badań, 

które wyodrębniły współczynnik powierzchni czynnej i zaoferowałby tańsze rozwiązanie. 

W celu pot

wierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia w zakresie urządzeń odpowiadał 

wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego,  na  wezwanie  z  art.  26  ust.  1  Pzp, 

w

ykonawca  zobowiązany  był  złożyć  następujące  oświadczenia  lub  dokumenty,  o  ile  te  nie 

zostały przez wykonawcę złożone wraz z ofertą w celu potwierdzenia parametrów urządzeń: 

dla modułów lub paneli fotowoltaicznych: 

a)  certyfikat 

akredytowanej 

jednostki 

badawczo-

certyfikującej  dla  elementów 

fotowoltaicznych potwierdzający ich zgodność z wymaganiami zawartymi w normach 

z zakresu projekt

owania, kontroli, badań i bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych 

tj.  normą  IEC  61215  (lub  równoważną)  „Naziemne  moduły  fotowoltaiczne  

z  krystalicznego  krzemu,  wymagania  bezpieczeństwa  i  badania  typu”  i  normą  IEC 

61730  (lub  równoważną)  „Wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa  modułów 

fotowoltaicznych, część 1 i 2; wymagania dotyczące budowy i badań, w tym ochrony 

klasy II

”, 

b) 

sprawozdanie z badań wykonanych przez jednostkę akredytowaną, potwierdzających 

zgodn

ość  wykonania  paneli  fotowoltaicznych  z  wymaganiami  zawartymi  w  normie 

LEC  612

15  (lub  równoważnej)  „Naziemne  moduły  fotowoltaiczne  z  krystalicznego 

krzemu, wymagania 

bezpieczeństwa i badania typu”, 

c) 

karta  modułów  lub  paneli  fotowoltaicznych  i  falowników  obejmująca  informacje 

potwierdzające  spełnianie przez  te urządzenia parametrów  zawartych  w  SIWZ  wraz  

z załącznikami. 


Celem wy

kazania, że moduł fotowoltaiczny zaoferowany przez danego Wykonawcę spełniał 

warunki określone w OPZ, należało przedstawić: 

Certyfikat oraz niezależnie – sprawozdanie z badań modułu, 

kartę modułów. 

Przedstawieni

e dokumentu, który mógłby być uznany za sprawozdanie z badań (zawierające 

wszelkie elementy), było dość rygorystycznym wymogiem. Wykonawcy starali się pytaniami 

do  SIWZ  zliberalizować  ten  wymóg,  jednakże  Zamawiający  jednoznacznie  odpowiedział,  

że  wymaga  sprawozdania  z  badań  modułu  (pyt.  nr  63  wraz  z  odpowiedzią).  Wykonawca 

Sanito z

łożył certyfikat bez sprawozdania z badań.  

Brak  przedłożenia  wymaganego  sprawozdania  skutkować  powinno  odrzuceniem  oferty, 

ewentualnie  wezwaniem  wykonawcy 

Sanito  do  przedłożenia  pełnego  kompleksowego 

sprawozdania z 

badań akredytowanej jednostki. 

KIO 932/20 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący Hymon wskazał m.in.: 

Jednym  z  elementów  opisu  przedmiotu  zamówienia,  który  był  wymagany  przez 

Zamawiającego były kotły grzewcze na biomasę. Na stronie 26 załącznika nr 8 do SIWZ – 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: SOPZ) Zamawiający opisał w tabeli nr 18 

minimalne wymagania dla kotłów grzewczych, wskazując między innymi na takie parametry 

jak:  

1.  poz. 3 

– znamionowa moc cieplna – nie mniej niż 20 kW,  

2.  poz.6 

– sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (potwierdzona 

badaniami przeprowadzonymi przez akredytowaną jednostkę) – nie mniej niż 79%,  

3.  poz.14 

– wymagania dodatkowe funkcja samooczyszczenia palnika z popiołu. 

W ramac

h dodatkowych wymagań Zamawiający wskazał pod tabelą, że wymaga spełnienia 

przez  kocioł  dyrektywy  EU  2009/125/WE  z  późniejszymi  rozporządzeniami  UE  2015/1189 

oraz UE 2015/1187 tzw. 

„Ekoprojektu”. 

W

ykonawca  Sanito  przedstawił  w  ofercie  dwa  różne  urządzenia  w  ramach  kotłów 

grzewczych  na  biomasę,  albowiem  w  formularzu  ofertowym  i  części  dokumentów  podano 

kocioł  BIOPEL  20,  producenta  OPOP  s.r.o.,  natomiast  karty  katalogowe  złożone  zostały  

dla 

produktu 

BIOPEL 

Premium, 

producenta 

OPOP 

s.r.o. 

Jak 

wynika

ło  

z ww. 

dokumentów, każdy z tych produktów jest inny, ma inne parametry. Wykonawca złożył 

zatem 

ofertę  na  dwa  produkty,  z  których  nie  wiadomo  który  jest  właściwy,  przez  co  oferta 

wykonawcy winna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 82 ust. 

1 Pzp, 

nawet bez weryfikacji tej oferty co do spełniania przez kotły parametrów technicznych. 

Drugi  z  zaoferowanych  produkt

ów  pojawił  się  w  związku  ze  złożeniem  dokumentów  


na  we

zwanie  Zamawiającego.  W  ocenie  Odwołującego  Hymon  należało  uznać,  

że  już  po  terminie  składania  ofert  doszło  do  zmiany  w  istotnej  kwestii  oferty,  tj.  jednego  

z kluczowych dla postępowania produktów, co stanowiło naruszenie art. 87 ust. 1 Pzp. 

N

a wypadek jednak, gdyby karta kotła Premium została przez wykonawcę Sanito załączona 

omyłkowo,  Odwołujący  podniósł  zarzut,  że  kocioł  BIOPEL  20  nie  spełniał  wymagań 

o

kreślonych przez Zamawiającego. Wykonawcy Sanito i ML System zaoferowali takie same 

kotły  grzewcze  na  biomasę,  tj.  kocioł  BIOPEL  20.  Zgodnie  jednak  ze  złożonymi  przez 

wyk

onawcę  Sanito  dokumentami,  kocioł  zaoferowany  przez  obydwie  firmy  nie  spełniał 

wymagań  Zamawiającego  we wskazanych wyżej  trzech  parametrach.  Z załączonego przez 

wykonawcę  Sanito  świadectwa  badania  (nr  0–194000060/2/2019  z  14  listopada  2019  r.) 

potwierdzającego  zgodność  z  normą  EN  303–5:2012  kotła  wpisanego  do  formularza 

ofertowego  BIOPEL  20  wynika

ło,  że  rzeczywista  moc  znamionowa  lub  moc  zmierzona  

to  19,43  kW  (str.  1,  tabela), 

a  więc  moc  niższa  niż  wymagana  przez  zamawiającego  

min. 20 kW. 

Zamawiający  pismem  z  8  stycznia  2020  roku,  odpowiadając  na  pytanie  nr  184  w  sposób 

jednoznaczny  wyjaśnił  jak  należy  rozumieć  parametr  „znamionowa  moc  cieplna” 

stwierdzając, że znamionowa moc cieplna min. 20kW to deklarowana przez producenta moc 

cieplna określona na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN–EN 303–5. 

Norma  PN  EN  303

–5:2012  dopuszcza aby  deklarowana przez  producenta  moc  urządzenia 

różniła się o +/– 8% od mocy rzeczywistej (zmierzonej), lecz w przypadku gdy Zamawiający 

wymaga urządzenia o mocy min 20 kW moc rzeczywista lub zmierzona powinna być równa 

lub większa od tej wartości.  

W  tym  samym  dokumencie  określona  została  sezonowa  sprawność  energetyczna  kotła  – 

zgodnie z tabelą nr 2 na str. 2 dla oferowanego w postępowaniu przez obydwu wykonawców 

kotła  BIOPEL  20  wartość  sprawności  sezonowej  to  78,47%,  co  jest  wartością  niezgodną  

z wymaganiami zamawiającego wskazanymi w załączniku nr 8 do SIWZ, gdzie w tabeli nr 18 

określono,  że  sezonowa  sprawność  energetyczna  wynosić  ma  nie  mniej  niż  79%. 

Wykonawca  co 

prawda  złożył  dokument  nr  314/51/15  z  30  czerwca  2015  r.  z  tabelą 

sprawności  sezonowej,  jednakże  był  to  dokument  nie  pozostający  w  związku  

ze  świadectwem  badania  Nr  0–194000060/2/2019  z  14  listopada  2019  r.,  albowiem  nie 

widni

ał  w  wykazie  dokumentów  (sprawozdań  lub  raportów)  na  podstawie  których  w  2019 

roku wydano 

świadectwo badań. 

Z

godnie z wymaganiem określonym w punkcie 7.8 SIWZ dla kotłów na biomasę wymagane 

było  złożenie  kart  technicznych  kotłów  obejmujących  informacje  potwierdzające  spełnianie 

przez  kot

ły  parametrów  zawartych  w  SOPZ.  W  odpowiedzi  na  tak  postawione  wymaganie 

wykonawca 

Sanito  załączył  kartę  katalogową  kotłów  na  biomasę,  jednakże  nie  tych  które 


zostały  wskazane  w  ofercie  i  tych,  których  dotyczą  złożone  badania.  Zgodnie  bowiem  

z  treścią  karty  technicznej  dotyczyła  ona  kotła  BIOPEL  Premium,  a  zatem  kotła  o  innej 

nazwie, 

niż  wpisano  w  ofercie.  Wykonawca  winien  co  najmniej  zostać  wezwany  

do  uzupełnienia  karty  katalogowej  kotła,  by  odnosiła  się  ona  do  zaoferowanego  produktu. 

Zdaniem  Odwołującego  gdyby  nawet  przyjąć,  że  karta  techniczna  dotyczyła  oferowanego 

urządzenia,  to  nie  potwierdzała  ona  parametru  „system  automatycznego  czyszczenia 

palnika

”.  W  karcie  napisano  bowiem,  że  jest  to  rozwiązanie  opcjonalne,  a  zatem  nie  ma 

pewności czy w cenie ujęto skorzystanie z „opcjonalnego rozwiązania”. Karta nie potwierdza 

zatem  spełniania  wymaganego  w  załączniku  nr  8  do  SIWZ  parametru.  Wykonawca  Sanito 

nie  przedłożył  ponadto  certyfikatu  Ecodesign  dla  kotła  na  biomasę,  wymaganego  zgodnie  

z  pkt  7.8  4  lit.  a  SIWZ  i  w  tym  zakresie  powinien 

zostać  wezwany  co  najmniej  

do  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp.  Brak  spełnienia  wymagania 

postawionego  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  skutkuje  koniecznością  odrzucenia  oferty 

wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.  

W  ocenie  Odwołującego  Hymon  wątpliwości  budził  również  wykaz  osób  złożony  przez 

wykonawcę  Sanito  w  zakresie  w  jakim  wykonawca  wykazał  dysponowanie  specjalistą  

ds.  robót  teletechnicznych.  Osoba  wskazana  w  wykazie  dysponuje  uprawnieniami  z  roku 

1992.  W  tym  czasie 

nie  były  jednak  wydawane  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 

robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  telekomunikacyjnej.  Uprawnienia 

budowlane  bez  ogranicze

ń  lub  w  ograniczonym  zakresie  wprowadziło  dopiero  Prawo 

budowlane  z  1994  r.  Ponadto, 

przed  rokiem  1995  uprawnienia  w  zakresie  specjalności 

telekomunikacyjnej  nie  były  wydawane,  bo  nie  przewidywały  ich  przepisy.  W  latach  1995–

2004  r.,  uprawnienia  budowlane  w  zakresie  telekomunikacji  wydawane  były  na  mocy 

rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. Nr 120, poz. 581 z ze zm.). 

Przed 1995 r. uprawnienia budowlane były nadawane w oparciu o przepisy rozporządzenia 

M

GTiOŚ z 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn zm.), które nie wymieniało uprawnień budowlanych w zakresie 

telekomunikacji.  Dodatkowo  uprawnienia  budowlane  uzyskane  w  oparciu  o  przepisy 

ro

zporządzenia MGTiOŚ z 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w  budownictwie  (Dz.  U.  Nr  8,  poz.  46  z  ze  zm.

),w  specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej 

upoważniające  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  projektanta  oraz 

k

ierownika  budowy  i  robót  w  zakresie  instalacji  elektrycznych  stanowią  podstawę  

do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  jedynie  w  ramach 

powyższej  specjalności.  Wobec  powyższego  Odwołujący  Hymon  wskazał,  że  Zamawiający 


w  trybie  art

.  26  ust.  4  Pzp  powinien  wezwać  wykonawcę  Sanito  do  wyjaśnienia  jakimi 

faktycznie uprawnieniami dysponowała wskazana w wykazie osoba. 

Zamawiający  wniósł  pisemną  odpowiedź  na  odwołania.  Zamawiający  oświadczył,  
że uwzględnia odwołanie KIO 926/20 w zakresie zarzutu nr 4. Wniósł o oddalenie odwołania 

KIO 932/20. 

W ramach uzasadnienia zajętego stanowiska Zamawiający wskazał m. in.: 

KIO 926/20 

Zamawiający  w  pkt.  13.2  SIWZ  określił,  że  przyzna  punkty  ofercie  w  kryterium,  jeżeli 

zaoferowany przez niego kolektor 

posiada badania potwierdzające odporność na gradobicie 

zgodnie  z  normą  PN–EN  12975  lub  PN–EN  9806.  W  celu  uzyskania  punktów  w  ramach 

przedmiotowego  kryterium  wykonawcy 

wraz  z  ofertą  mieli  złozyć  pełen  raport  z  badań 

kolektora  słonecznego  potwierdzający  odporność  na  gradobicie  zgodnie  z  normą  PN–EN 

12975  lub  PN

–EN  9806.  Punkty  mogły  być  przyznane  tylko  w  sytuacji,  gdy  złożone 

dokumenty potwierdz

ą odporność na gradobicie zgodnie z normą PN–EN 12975 lub PN–EN 

9806  zaoferowanego  kolektora  słonecznego,  innymi  słowy,  że  przedłożony  raport  dotyczy 
również  wydajności,  wytrzymałości  i  niezawodności  zaoferowanego  typu  lub  modelu 
kolektora  słonecznego.  Zamawiający  uznał,  że  warunki  te  zostały  spełnione  w  przypadku 

oferty  wykonawcy  Sanito. 

Zamawiający  podejmując  decyzję  w  tym  przedmiocie  wziął  pod 

uwagę następujące okoliczności. 
Wykonawca  Sanito  zaoferował  kolektor  słoneczny  o  nazwie  KS2400F  TLP  ACRm 

producenta  Hewalex  Sp.  z  o.  o.  Sp.  k.  (dalej:  Hewalex). 

Wraz  z  ofertą  Wykonawca  złożył 

sprawozdanie  z  badań  wydajności  zgodnie  z  ISO  9806:2013,  sprawozdanie  z  badania 
wytrzymałości  i  niezawodności  zgodnie  z  ISO  9806:2013  dotyczące  kolektora  o  nazwie 

handlowej  KS  2550F  TP  ACRm  producenta  Hewalex

,  oświadczenie  producenta  Hewalex  

z  dnia  4  stycznia  2019  r.  or

az  ważny  Certyfikat  Cen  Keymark.  Certyfikatem  Cen  Keymark 

poza oferowanym kolektorem objęte są również inne kolektory, w tym kolektor KS 2550F TP 
ACRm przebadany przez Laboratorium CENER. Fakt objęcia certyfikatem grupy kolektorów 

oznacza

ł, że stanowią one produkty o bliźniaczych cechach, różniące się jedynie wielkością. 

Zamawiający  wskazał  ponadto,  że,  decyzję  co  do  zakwalifikowania  danego  kolektora  
do  danej  grupy  (rodziny)  niezależnie  od  producenta  podejmuje  wyłącznie  dany  ośrodek 

certyfikacji. 

Zgodnie  z  procedurą  kontrolną  w  ramach  rodziny  kolektorów  określana jest  ich 

wspólna jakość – wydajność, wytrzymałość i niezawodność. W celu ustalenia tych wartości 

badaniu poddawany jest 

największy kolektor z rodziny (kolektor o największej powierzchni). 

W  danym  przypadku 

był  to  kolektor  KS  2550F  TP  ACRm.  Z  treścią  certyfikatu  i  raportu  


z badań korespondowało oświadczenie producenta. Ustalenie, że największy kolektor spełnił 
wszystkie  wymagania  jakościowe  określone  w  normie  PN–EN  12975–1  było  wystarczające 
do uznania, że każdy kolektor z rodziny o mniejszej powierzchni posiadał jakość co najmniej 
taką  jak  zbadany  kolektor.  Mając  na  uwadze  te  okoliczności  Zamawiający  uznał,  że  skoro  
z raportu z badań dotyczącego kolektora KS 2550F TP ACRm wynikało, że jest on odporny 

na  gradobicie,  w 

przypadku  kul  gradowych  o  średnicy  do  45  mm,  to  również  zaoferowany 

przez 

wykonawcę Sanito mniejszy model kolektora jest odporny na gradobicie w tym samym 

zakresie, a przedłożony przez Wykonawcę raport jest wystarczający do przyznania punktów 

w kryterium 

„Odporność kolektora słonecznego na gradobicie”.  

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  parametrów  sprawności  optycznej  oraz  współczynników 

strat  zaoferowanego  przez 

wykonawcę  Sanito  kolektora  Zamawiający  wskazał,  

że ze złożonych przez wykonawcę Sanito z ofertą dokumentów, tj. ze sprawozdania z badań 
wydajności  zgodnie  z  ISO  9806:2013  i  sprawozdania  z  badania  wytrzymałości  
i  niezawodności  zgodnie  z  ISO  9806:2013  dotyczących  kolektora  KS  2550F  TP  ACRm 

wynika

ły parametry sprawności optycznej odniesione do powierzchni całkowitej (brutto) oraz 

współczynniki strat odniesione do powierzchni całkowitej brutto. Były to dane wystarczające 
do  ustalenia  sprawności  optycznej  oraz  współczynników  strat  odniesionych  do  powierzchni 
czynnej  (apertury).  Zamawiający  uwzględnił  fakt,  że  norma  PN–EN  ISO  9806  od  momentu 
obowiązywania,  

tj. od 2014 r., 

w Załączniku G wprowadziła wytyczne do samodzielnego przeliczenia wyników 

odniesionych  do  powierzchni  całkowitej  na  inną  wybraną  powierzchnie  kolektora,  
np.  na  powierzchnię  apertury.  W  tej  sytuacji  Zamawiający  uznał,  że  skoro  doszło  
do  ustalenia  na  poziomie  normy  ogólnego  wzoru,  umożliwiającego  przeliczenie 
współczynników  charakterystyki  cieplnej  kolektora  odniesionych  do  powierzchni  brutto,  tak 

aby  by

ły  odniesione  do  innych  wybranych  powierzchni  to  sprawozdanie  z  badań 

potwierdzające  współczynniki  charakterystyki  cieplnej  kolektora  odniesione  do  powierzchni 
całkowitej  brutto  było  decydujące  i  de  facto  potwierdziło  również  te  współczynniki  

w odniesieniu do apertury. 

W  zakresie  zarzutu  d

otyczącego  niezgodności  z  SIWZ  modułów  fotowoltaicznych 

zaoferowanych  przez 

wykonawcę  Sanito  Zamawiający  wskazał,  że  w  celu  potwierdzenia,  

że  oferowany  przedmiot  zamówienia  w  zakresie  urządzeń  odpowiadał  określonym 
wymaganiom, Zamawiający wymagał złożenia na wezwanie m. in. certyfikatu akredytowanej 

jednostki  badawczo 

–  certyfikującej  dla  elementów  fotowoltaicznych  potwierdzających  ich 

zgodność  z  wymaganiami  zawartymi  w  normach  z  zakresu  projektowania,  kontroli,  badań 

i bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych tj. normą IEC 61215 (lub równoważną) i normą 

IEC  61730  (lub  równoważną)  oraz  sprawozdania  z  badań,  wykonanych  przez  jednostkę 
akredytowaną, 

potwierdzających 

zgodność 

wykonania 

paneli 

fotowoltaicznych  

z  wymaganiami  zawartymi  w  normie  IEC  61215  (lub  równoważną).  Odpowiedź 


Zamawiającego  na  pytanie  nr  63  do  SIWZ  na  które  powołał  się  Odwołujący  nie  zmieniło  
w  żaden  sposób  treści  Specyfikacji.  Zamawiający  podtrzymał  swe  wymagania  odnośnie 
złożenia  i  certyfikatu  i  sprawozdania  z  badań.  Wykonawca  Sanito  zaoferował  instalacje 

fotowoltaiczne  Hyundai  Heavy  Industries  Group  HiE 

–  S345SG.  Na  wezwanie 

Zamawiającego  wykonawca  poza  Certyfikatem  złożył  dokumenty  pt.  „Raport  z  testu  
nr  492011300.002  Kwalifikacja  Modułu  Fotowoltaicznego  zgodnie  z  'EC  61215–1”  oraz 

dokument pt. 

„Raport techniczny nr 704061833901”. Złożone raporty stanowią sprawozdanie 

z  badań  wykonanych  przez  jednostkę  akredytowaną.  Raport  z  testu  nr  492011300.002 
potwierdził zgodność wykonania paneli fotowoltaicznych z wymaganiami zawartymi w normie 

EC  61215,  z  kolei  Raport  techniczny  nr  704061833901  potwierdz

ił  wymagane  parametry 

modułów  fotowoltaicznych,  czyli  współczynnik  temp.  dla  Pmax,  współczynnik  temp.  dla  

Isc o

raz współczynnik temp. dla Voc. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  dotyczących  parametrów  kotła  grzewczego  na  biomasę 

zaoferowanego  przez 

wykonawców  Sanito  oraz  ML  System  w  zakresie  wymaganej 

sprawności sezonowej energetycznej Zamawiający wskazał, że w Załączniku nr 8 do SIWZ 
„Szczegółowy  Opis  Przedmiotu  zamówienia”,  w  Tabeli  18,  zawarty  został  warunek,  

by 

sezonowa  sprawność  energetyczna  ogrzewania  pomieszczeń  (potwierdzona  badaniami 

przeprowadzonymi przez akredytowaną jednostkę) wynosiła co najmniej 79%. Zamawiający 
nie  zgodził  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego  Hymon,  że  z  przedłożonego  na  wezwanie  

w trybie art. 26 ust. 1 Pzp dokumentu pn. 

„PL Certyfikat zgodności z normą EN 303–5 2012–

sig

” wynikało, że zaoferowany przez wykonawcę Sanito oraz ML System kocioł grzewczy nie 

spełnił  powyższego  wymogu.  Obaj  wykonawcy  wraz  z  ofertami  złożyli  karty  katalogowe 

oferowanych 

kotłów,  z  których  wynikało,  że  warunek  został  spełniony,  a  przedmiotowy 

współczynnik  ten  wynosił  79,88%.  Ponadto  z  dokumentu  przedłożonego  na  wezwanie 

wystosowane w trybie art. 26 ust. 1 Pzp: 

„PL Atest zgodności z Ekodesign 10–200 kW–sig” 

wynika

ło, że oferowany przez wykonawców Sanito i ML System kocioł grzewczy na biomasę 

spełnił  przedmiotowy  warunek,  gdyż  współczynnik  ten  wynosi  79,88%.  Zamawiający  przy 
badaniu  ofert  wykonawcy  Sanito  i  uwzględnieniu  warunku  sezonowej  efektywności 

e

nergetycznej  pomieszczeń  na  poziomie  minimum  79%,  wziął  pod uwagę parametry, które 

były  wymagane  postanowieniami  SIWZ.  W  Załączniku  nr  8  do  SIWZ  w  Tabeli  18  zawarty 
został  wymóg,  by  znamionowa  moc  cieplna  oferowanych  kotłów  wynosiła  min.  20  kW. 

Zaoferowany  przez  wykonawc

ów  Sanito  i  ML  System  kocioł  grzewczy  na  biomasę,  wbrew 

twierdzeniom  Odwołującego  Hymon,  posiadał  znamionową  moc  cieplną  min.  20  kW. 
Powyższe wprost wynikało z przedłożonych kart katalogowych kotła. 
W ocenie Zamawiającego zarzut oparty został na wartościach wskazanych jako „zmierzona 

moc

”.  Moc  znamionowa  to  inny  parametr  –  jest  to  wartość  znamionowa  mocy,  przy  której 


urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta 

zazwyczaj podawana jest  na tabliczce z

namionowej zamocowanej na obudowie urządzenia 

razem  z  innymi  parametrami  istotnymi  dla  pracy  danego  urządzenia.  Producenci  podają 

z

namionową moc cieplną w sposób określony w normie PN–EN 303–5. Wykonawca Sanito 

złożył kartę katalogową oraz certyfikat zgodności z normą EN 303–5 dla oferowanego przez 

siebie  i 

wykonawcę  ML  System  kotła  na  biomasę,  z  których  wprost  wynikało  spełnienie 

warunku  o  minimalnej  znamionowej  mocy  cieplnej,  która  wynosiła  min.  20  kW.  Zatem 

wykonawca 

Sanito  wykazał  zgodność  oferowanego  przez  siebie  oraz  wykonawcę  

ML System produktu z warunkami SIWZ. 

W  Załączniku  nr  8  do  SIWZ,  w  Tabeli  18,  Zamawiający  wprowadził  wymóg,  by  oferowany 
kocioł  wyposażony  był  w  funkcję  samooczyszczenia  palnika  z  popiołu.  Zaoferowany  przez 
wykonawców  Sanito  i  ML  System  kocioł  na  biomasę,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego 
Hymon  posiadał  funkcję  samooczyszczenia  palnika  z  popiołu  i  nie  było  to  rozwiązanie 

opcjonalne. 

Funkcja  powyższa  zaoferowana  była  przez  producenta  w  standardzie,  

co  wynikało  z  przedłożonej  karty  katalogowej.  Informacja  o  „rozwiązaniach  opcjonalnych”,  

tj. 

możliwość  dodania  układu  czyszczenia  palnika  i  wymiennika  za  pomocą  sprężarki, 

możliwa do wykupienia w ramach oferowanego przez wykonawców Sanito i ML System kotła 
grzewczego  na  biomasę,  znajdowała  się  na  końcu  karty  katalogowej.  Zamawiający  
wyjaśnił,  że  powyższa  opcja  dotyczyła  możliwości  dodania  funkcji  czyszczenia  za  pomocą 
sprężarki  dwóch  elementów:  palnika  i  wymiennika  do  standardowo  montowanej  funkcji 
samooczyszczenia palnika z popiołu. Odwołujący Hymon odnosił się do opcjonalnej funkcji, 
która  nie  była  wymagana  w  treści  SIWZ.  Zamawiającemu  zależało  na  uzyskaniu  kotła  
z  funkcją  samooczyszczenia  palnika,  zaś  funkcje  czyszczenia  palnika  i  wymiennika  
za pomocą sprężarki nie były wymagane. 

W  zakresie  zarzutu  zaoferowania  przez 

wykonawcę  Sanito  dwóch  kotłów  grzewczych  

o  różnych  parametrach  Zamawiający  wskazał,  że  w  formularzu  ofertowym  wykonawca 

Sanito 

zaoferował  kocioł  Biopel  20  producenta  OPOP. Wraz  z  ofertą  została  złożona  karta 

katalogowa,  k

tóra  wskazywała,  że  wykonawca  Sanito  zaoferował  kocioł  Biopel  20.  

W momencie otwarcia 

ofert Zamawiający dysponował pełną informacją o przedmiocie oferty 

w  zak

resie  kotła  –  wykonawca  Sanito  zaoferował  model  Biopel  20,  który  należy  

to typoszeregu kotłów  OPOP  Biopel  Premium.  Do tego  samego typoszeregu kotłów  OPOP 

Biopel 

Premium  należą modele:  Biopel  10,  Biopel  15,  Biopel  30  oraz  Biopel  40.  Producent 

OPOP  nie  posiada kotłów  na  biomasę  Biopel  20,  które  należałyby  do  innego typoszeregu. 
Zamawiający  podniósł,  że  Odwołujący  Hymon  w  żaden  sposób  nie  uzasadnił  ww.  zarzutu. 
Odwołujący  Hymon  nie  wykazał  parametrów  kotła  OPOP  Biopel  Premium.  W  ocenie 
Zamawiającego, gdyby na rynku faktycznie istniał taki produkt, to Odwołujący Hymon byłby 
w stanie przytoczyć odmienne parametry dla kotła OPOP Biopel Premium oraz Biopel 20. 


W odniesieniu do zarzutu, w którym Odwołujący Hymon stwierdził, że wykonawca Sanito nie 
przedłożył  certyfikatu  Ekodesign  dla  kotła  na  biomasę,  który  to  certyfikat  był  wymagany  

w  pkt    7.8.4  lit.  a  SIWZ, 

Zamawiający  stwierdził,  że  zarzut  nie  ma  potwierdzenia  w  stanie 

rzeczywistym.  Certyfikat  Ecodesign  to 

dokument,  który  wykonawca  sklasyfikowany  

na pierwszym miejscu w rankingu ofert zobowiązany był złożyć na wezwanie w trybie art. 26 

ust.  1  Pzp.  Wykonawca 

Sanito złożył  ww.  certyfikat  3 kwietnia 2020  r., wraz  z  pozostałymi 

dokumentami  wymienionymi 

w  treści  wezwania,  a  zatem  wykazał  zgodność  oferowanego 

produktu z warunkami SIWZ.  

Zamawiający  w  ust.  6.4.  SIWZ  zastrzegł,  że  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się 

w

ykonawcy,  którzy  m.  in.  spełnią  warunek  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  osoby 

skierowanej 

przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia.  Warunek  miał  być  uznany  

za  spełniony  jeżeli  wykonawca  wykazałby,  że  skieruje  do  realizacji  zamówienia  zespół 
składający  się  z  co  najmniej  5  osób  gwarantujących  właściwą  jakość  wykonanych  usług,  
w  tym  specjalistę  ds.  robót  teletechnicznych  –  posiadającego  uprawnienia  do  kierowania 
robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  telekomunikacyjnej  oraz 
doświadczenie  jako  kierownik  budowy  lub  kierownik  robót  podczas  realizacji  co  najmniej 
jednego  zadania  polegające  na  wykonaniu  instalacji  OZE  zintegrowanych  z  niezależnym 
systemem zarządzania energią o wartości zadania co najmniej 5 mln PLN brutto, pełniącego 

w  ramac

h  budowy  funkcję  kierownika  budowy  od  przekazania  placu  budowy  do  odbioru 

końcowego.  Dodatkowo,  w  ppkt.  2  warunku  Zamawiający  zastrzegł:  „Wszystkie  osoby,  
o  których  mowa  powyżej,  od  których  wymagane  są  uprawienia  budowlane,  powinny 
posiadać  aktualne  uprawnienia  budowlane  nadane  zgodnie  z  ustawą  z  dn.  7  lipca  1994  r. 
Prawo  Budowlane  oraz  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  sprawie 
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  z  dnia  11  września  2014  r.  (Dz.  U.  

z  2014  r.  poz.  1278)  lub  o

dpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały 

wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia 

tych  funkcji  w  odpowiednim  zakresie,  lub  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane 
obywatelom  państw  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Konfederacji 
Szwajcarskiej,  z.  zastrzeżeniem  art.  12a  oraz  innych  przepisów  ustawy  Prawo  Budowlane 

oraz  ustawy  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych 

nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  (Dz.  U.  z  2016  poz.  65).  Osobami 
takimi  mogą  być  również  osoby  spełniające  warunki  określone  w  art.  20a  ustawy  z  dnia  
15  grudnia 2000 r.  o samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa. 

(Dz. U. z 2014 poz. 1946)

”.  

Odwołujący Hymon twierdził, że wskazany przez wykonawcę Sanito na potrzeby wykazania 
spełnienia  powyższego  warunku  udziału  w  postępowaniu  specjalista,  dr  inż.  S.  P., 
dysponował  uprawnieniami  z  1992  r.,  a  w  tym  czasie  nie  wydawano  uprawnień  

do  kierowania  robotami  budowlany

mi  bez  ograniczeń  w  specjalności  telekomunikacyjnej. 


Dalej  Odwołujący  Hymon  twierdził,  że  uprawnienia,  którymi  legitymuje  się  dr  inż.  S.  P., 

uzyskane  w  oparciu 

o  przepisy  rozporządzenia  MGTiOŚ  z  20  lutego  1975  r.  w  sprawie 

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  (Dz.U.  Nr  8  poz.  46  z  ze  zm.;  dalej: 

„Rozporządzenie  MGTiOŚ  z  1975)  uprawniają  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji 
technicznych  projektanta  oraz  kierownika  budowy  oraz  robót  w  zakresie  instalacji 
elektrycznych,  a  nie  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie 

telekomunikacyjnym. 

Zamawiający  nie  zgodził  się  z  tym  stanowiskiem  Odwołującego  

i  wskazał,  że  z  dniem  wejścia  w  życie  ustawy  z  dnia  24  października  1974  r.  Prawo 

budowlane  (dalej:  Ustawa  Pr.  Bud.  z  1974  r.),  k

tóra  obowiązywała  do  31  grudnia  1994  r. 

wprowadzono  wiele  zmian  w  odniesieniu  do  funkcji  technicznych  w  budownictwie  

i  nadawania  uprawnień  budowlanych.  Minister  gospodarki  terenowej  i  ochrony  środowiska  
w  Rozporządzeniu  MGTiOŚ  z  1975,  uprawnienia  budowlane  nazwał  „stwierdzeniem 
przygotowania 

zawodowego 

do 

pełnienia 

samodzielnych 

funkcji 

technicznych  

w  budownictwie

”.  Wprowadził  pięć  specjalności  technicznobudowlanych,  ale  wiele  z  nich 

podzielił na zakresy, które stanowiły jednocześnie o wąskim zakresie nadanych uprawnień. 
Były to m. in.: specjalność instalacyjno–inżynieryjna w odrębnych zakresach do:  

1)  sieci sanitarnych, gazowych, cieplnych,  

2)  instalacji sanitarnych, gazowych cieplnych, klimatyzacyjno

–wentylacyjnych,  

w zakresie ochrony środowiska.  

O  ile  w 

poprzednich  latach  uprawnienia  budowlane  nadawane  były  bez  ograniczeń  

i w ograniczonym zakresie, o tyle na podstawie Ustawy Pr. 

Bud z 1974 r. i Rozporządzenia 

MGTiOŚ  z  1975  r.  wprowadzono  w  uprawnieniach  postanowienie  o  treści:  „o  powszechnie 

znanych  rozw

iązaniach  konstrukcyjnych”.  W  żadnym  akcie  prawnym  nie  zawarto  jednak 

definicji  pojęcia  „o  powszechnie  znanych  rozwiązaniach  konstrukcyjnych”.  Prawodawca 
pozostawił  w  tym  zakresie  organom  administracji  nadającym  uprawnienia  budowlane 
możliwość  uznaniową.  W  pierwotnym  tekście  ustawy  wyróżniono  tylko  pięć  specjalności,  

w jakich nada

wane były uprawnienia budowlane: 

1)  architektoniczna,  

2)  konstrukcyjnobudowlana,  

3)  technologia i organizacja budowy,  

instalacyjna  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń:  wodociągowych  i  kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,  

instalacyjna 

zakresie 

sieci, 

instalacji 

urządzeń 

elektrycznych  

i elektroenergetycznych.  

W  ramach 

specjalności  konstrukcyjno–budowlanej  znalazły  się  drogi,  mosty,  obiekty 

budowlane  gospodarki  wodnej,  morskie  obiekty  hydrotechniczne,  obiekty  na  terenach 

górniczych.  Obiekty  kolejowe  pozostawiono  głównemu  inspektorowi  kolejnictwa,  a  obiekty 
telekomunikacyjne  prezesowi  Urzędu  Regulacji  Telekomunikacji,  którzy  uprawnieni  byli  


do  nadawania  odpowiedn

ich  uprawnień  budowlanych. W  następnych  latach  pod  naciskiem 

określonych  budowlanych  grup  zawodowych  nastąpiły  zmiany  w  katalogu  specjalności 
nadawanych  uprawnień  budowlanych.  W  1997  r.  uchylona  została  w  ustawie  specjalność 

technologia  i  organizacja  budowy,  a  w  2003  r. 

katalog  został  rozszerzony  specjalności  

o  drogi  i  mosty,  w  2004  r.  dodane  zostały  specjalności:  kolejowa,  telekomunikacyjna  

i  wyburzeniowa. 

Ustawa  z  dnia  9  maja  2014  r.  o  ułatwieniu  dostępu  do  wykonywania 

niektórych  zawodów  regulowanych  (Dz.U.  z  2014  r.,  poz.  768),  potocznie  zwana  „ustawą 
deregulacyjną”  wprowadziła  zmiany  w  ustawie  Prawo  budowlane,  w  wyniku  czego  
od  10  sierpnia  2014  r.  przywrócono  możliwość  uzyskania  uprawnień  budowlanych  
do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  osobom  z  tytułem  inżyniera  oraz 
możliwość  uzyskania  uprawnień  przez  techników  budownictwa,  a  także  w  niektórych 
specjalnościach  mistrzom  branży  budowlanej.  Powyższe,  w  ocenie  Zamawiającego 
wyjaśniało,  w  jaki  sposób  należało  kwalifikować  uprawnienia  budowalne  dr.  inż.  S.  P.  

w  specjalizacji  instalacyjno-i

nżynieryjnej. Zamawiający ocenił przedstawione mu dokumenty  

uznał,  że  dr  inż.  S.  P.  jest  uprawniony  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  

w  budownictwie  telekomunikacyjnym,  a  nie 

–  jak  twierdził  Odwołujący  Hymon  –  

do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  projektanta  oraz  kierownika  budowy 

oraz robót w zakresie instalacji elektrycznych. Z tego względu za niezasadne, Zamawiający 
uznał  alternatywne  żądanie  Odwołującego,  by  wezwać  wykonawcę  Sanito,  do  wyjaśnień  
w zakresie spełnienia ww. warunku. Zamawiający nie miał wątpliwości w zakresie należytego 

wykazania  przez 

wykonawcę  spełnienia  warunku  w  zakresie  dysponowania  specjalistą  

ds. robót teletechnicznych, zatem brak było podstaw do wezwania. 

Uwzględniając treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia przekazanej 
przez Zamawiającego oraz stanowiska i oświadczenia Stron i Przystępującego złożone 

na rozprawie, 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

Izba  ustaliła,  że  w  przypadku  obu  odwołań  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  
o których stanowi art. 189 ust. 2 Pzp. Wobec tego Izba uznała, że żadne z tych odwołań nie 

podlega odrzuceniu. 

Izba  ustaliła,  że  obu  Odwołującym,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  

przez z

amawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 

odwołania.  Tym  samym  Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Zamawiającego  i  Przystępującego. 


Odwołujący  zarzucili  Zamawiającemu  naruszenie  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

trakt

owania wykonawców biorących udział w postępowaniu. Potwierdzenie się tych zarzutów 

oznaczałoby,  że  poszkodowani  złamaniem  przez  Zamawiającego  przepisów  Pzp  ponieśli 
szkodę wynikającą z samego faktu naruszenia przysługujących im na gruncie ustawy praw. 

Szko

da,  o  której  mowa  w  art.  179  ust.  1  Pzp  nie  musi  mieć  wymiernego  charakteru.  

Dla  spełnienia  przesłanek  wskazanych  w  tym  przepisie  wystarczy  możliwość  poniesienia 
przez  odwołującego  szkody  o  charakterze  abstrakcyjnym,  polegającej  choćby  

na  potencjalnym  po

gorszeniu  sytuacji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Wbrew 

twierdzeniu  Zamawiającego  szkoda  taka  nie  musi  być  rozumiana  jako  pozbawienie 
wykonawcy  możliwości  uzyskania  przedmiotowego  zamówienia.  Tym  samym  Izba  uznała,  
że  obaj  Odwołujący  byli  legitymowani  do  wniesienia  środka  odwoławczego  od  działań  
i zaniechań Zamawiającego. 

 
Izba stwierdziła skuteczność przystąpień po stronie Zamawiającego: 

A. 

wykonawcy  Hymon  Energy,  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt KIO 926/20, 

B. 

wykonawcy Sanito, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowań odwoławczych 

o sygn. akt KIO 926/20 i KIO 932/20, 

C. 

wykonawcy  ML  System,  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt KIO 932/20. 

Przystąpienia nastąpiły z zachowaniem wymogów określonych w art. 185 ust. 2 Pzp, w tym  

z  wykazaniem  interesu  w  rozstrzygnięciu  odwołania  na  korzyść  strony,  do  której  przystąpił 

wykonawca. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie KIO 926/20 oświadczył, że uwzględnia zarzut nr 4, 

tj.  zarzut  naruszenia 

art.  91  ust.  1  Pzp  w  związku  z  art.  7  ust.  1  Pzp  przez  zaniechanie 

przyznania Odwołującemu ML System punktów w kryterium jakościowym „Rodzaj konstrukcji 

skraplacza pompy ciepła”, a przyznanie punktów w tym kryterium wykonawcy Sanito, mimo, 

że  Odwołujący  przedłożył  oficjalną  kartę  katalogową  produktu,  z  której  wynikało,  

że  zaoferowana  pompa  ciepła  posiada  konstrukcję  skraplacza  w  formie  szerokiej  taśmy 

montowanej  na  zasobniku  ze  specjalnym  systemem  sprężyn.  Przystępujący  Hymon  oraz 

Sanito w to

ku posiedzenia niejawnego z udziałem stron złożyli oświadczenia, że nie wnoszą 

sprzeciwu wobec uwzględnienia ww. zarzutu przez Zamawiającego. Tym samym zarzut nr 4 

odwołania KIO 926/20 podlegał umorzeniu, o czym Izba orzekła w sentencji. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołania,  uznając,  

że nie zasługują one na uwzględnienie.  


KIO 926/20 

Zarzut  naruszenia  przez 

Zamawiającego  art.  89  ust  1  pkt  2  Pzp  przez  zaniechanie 

odrzucenia oferty wykonawcy Sanito, mimo, 

że zaoferowany przez tego wykonawcę kolektor 

nie spełniał wymagań SIWZ (zarzut nr 2) nie potwierdził się. 
Odwołujący  ML  System  oparł  zarzut  na  twierdzeniu,  że  wykonawca  Sanito  nie  wykazał 
zgodności z wymogami SIWZ oferowanego kolektora i modułu, ze względu na: 

1.  Przedstawienie 

w  raporcie  z  badań  parametru  sprawności  optycznej  kolektora  

w  sposób  nieodpowiadający  wymogom  SIWZ,  tj.  w  odniesieniu  do  powierzchni 
całkowitej, a nie czynnej kolektora (apertury), 

Niezłożenie raportu z badań dotyczącego modułu. 

Ad 1 

Punkt  7.8  SIWZ  stanowi: 

„W  celu  potwierdzenia  spełnienia,  że  oferowany  przedmiot 

zamówienia  w  zakresie  urządzeń  odpowiada  wymaganiom  określonym  przez 
Zamawiającego,  na  wezwanie  zamawiającego  z  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, o ile te nie zostały przez 
Wykonawcę złożone wraz z ofertą w celu potwierdzenia parametrów urządzeń: 

dla kolektorów słonecznych: 

a) 

Pełen  raport  z  badań  oraz  certyfikat  SOLAR  KEYMARK  lub  certyfikat  zgodności  
z  normą  PN–EN  12975–1  (lub  równoważną)  lub  z  normą  PN–EN  ISO  9806  (lub 
równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, 

b) 

karta  techniczna  kolektora  i  zasobnika  obejmująca  informacje  potwierdzające 
spełnianie  przez  te  urządzenia  parametrów  zawartych  w  SIWZ  wraz  
z załącznikami”. 

Z  przytoczonego  postanowienia  jednoznacznie  wynika,  że  w  celu  wykazania  zgodności 
oferowanego  kolektora  z  parametrami  wymaganymi  w  SIWZ  i  załącznikach  do  SIWZ 
wykonawcy  mieli  obowiązek  złożyć  odpowiednie  karty  techniczne.  Parametry,  o  których 

mowa  w 

przytoczonym  wyżej  punkcie 7.8 SIWZ,  ppkt  1 lit.  b zawarte zostały  w  Załączniku  

nr  8  do  SIWZ,  w  tabeli  nr  7 

–  sprawność  optyczna  i  parametry  cieplne  odniesione  

do powierzchni apertury: 

sprawność optyczna – min. 83,00 %, 

współczynnik strat a1 – max 4,15 W/m

K, 

współczynnik strat a2 – max 0,016 W/m

K

Zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie 7.8 ppkt 1 SIWZ 

Zamawiający miał weryfikować 

wartości powyższych parametrów oferowanych kolektorów w oparciu o kartę techniczną. 


Wykonawca Sanito w odpowiedzi na wezwani

e Zamawiającego (w trybie art. 26 ust. 1 Pzp) 

złożył  m.  in.  kartę  techniczną  kolektora  Hewalex  KS2400F  TLP  ACRm.  W  zakresie  
ww. parametrów przedmiotowa karta zwierała następujące informacje: 

Sprawność  optyczna  η0  do  powierzchni  apertury  /  do  powierzchni  brutto  – 

Współczynnik strat ciepła a1 do powierzchni apertury / do powierzchni brutto W/(m

K) 

– 3,669/3,473, 

Współczynnik  strat  ciepła  a2  do  powierzchni  apertury  /  do  powierzchni  brutto 

W/(m

K

– 0,0127/0,012. 

Tym  samym  w  ocenie  składu  orzekającego  wykonawca  Sanito  w  sposób  zgodny  
z  wymogami  punktu  7.8  SIWZ  wykazał  wartość  ww.  parametrów.  Odwołujący  podniósł,  
że  w  raporcie  z  badań  kolektora  wartość  sprawności  optycznej  została  przedstawiona  
w  stosunku  do  powierzchni  całkowitej  kolektora  zamiast  do  jego  apertury.  Raport  nie  miał 
jednak  służyć  wykazaniu  wartości  sprawności  optycznej,  a  karta  techniczna  potwierdziła,  
że oferowany kolektor odpowiada wymogom Zamawiającego. 

Ad 2 

Punkt  7.8  ppkt  2  SIWZ  stanowi: 

„7.8  W  celu  potwierdzenia  spełnienia,  że  oferowany 

przedmiot  zamówienia  w  zakresie  urządzeń  odpowiada  wymaganiom  określonym  przez 
Zamawiającego,  na  wezwanie  zamawiającego  z  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, o ile te nie zostały przez 
Wykonawcę złożone wraz z ofertą w celu potwierdzenia parametrów urządzeń: 

dla modułów lub paneli fotowoltaicznych: 

a)  certyfikat  akredytowanej  jednostki  badawczo-

certyfikującej  dla  elementów 

fotowoltaicznych  potwierdzający  ich  zgodność  z  wymaganiami  zawartymi  
w  normach  z  zakresu  projektowania,  kontroli,  badań  i  bezpieczeństwa  modułów 
fotowoltaicznych  tj.  normą  IEC  61215  (lub  równoważną)  „Naziemne  moduły 
fotowoltaiczne  z  krystalicznego  krzemu,  wymagania  bezpieczeństwa  i  badania 

typu

”  i  normą  IEC  61730  (lub  równoważną)  „Wymagania  dotyczące 

bezpieczeństwa  modułów  fotowoltaicznych,  część  1  i  2;  wymagania  dotyczące 
budowy i badań, w tym ochrony klasy II”, 

b) 

sprawozdanie 

badań 

wykonanych 

przez 

jednostkę 

akredytowaną, 

potwierdzających  zgodność  wykonania  paneli  fotowoltaicznych  z  wymaganiami 
zawartymi  w  normie  IEC  61215  (lub  równoważnej)  „Naziemne  moduły 
fotowoltaiczne  z  krystalicznego  krzemu,  wymagania  bezpieczeństwa  i  badania 

typu

”,  


c) 

karta  modułów  lub  paneli  fotowoltaicznych  i  falowników  obejmująca  informacje 

potwierdzające  spełnianie  przez  te  urządzenia  parametrów  zawartych  w  SIWZ 

wraz z załącznikami”. 

Wykona

wca Sanito wraz z ofertą złożył, zastrzeżoną jako tajemnica przedsiębiorstwa, kartę 

katalogową modułu fotowoltaicznego Hyundai. 3 lutego 2020 r. komisja przetargowa uznała 

zastrzeżenie tajemnicy za bezpodstawne i zadecydowała o odtajnieniu dokumentu. 

Na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp wykonawca Sanito złożył z kolei: 

kartę  katalogową  modułu  fotowoltaicznego  Hyundai  (tą  samą,  co  złożona  razem  

z ofertą), 

certyfikat  zgodności  ww.  modułu  z  normami  IEC  61215  i  IEC  61730  wraz  

z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, 

raport z badań modułu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

Wykonawca  Sanito 

zastrzegł  raport  z  badań  modułu  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  

21  kwietnia  2020  r.  komisja  przetargowa  Zamawiającego  uznała  to  zastrzeżenie  

za nieprawidłowe i podjęła decyzję o odtajnieniu dokumentu. 

Biorąc  pod  uwagę  ustalony  stan  faktyczny  wątpliwości  Izby  nie  budziło,  że  wbrew 

twierdze

niu  Odwołującego  wykonawca  Sanito  w  celu  wykazania  zgodności  oferowanego 

modułu  z  wymogami  SIWZ  złożył  wszystkie  dokumenty  wskazane  w  punkcie  7.8  ppkt  2 

SIWZ. 

Odwołujący twierdził, że wykonawca Sanito wbrew wymaganiom SIWZ złożył jedynie 

kartę  katalogową  oraz  certyfikat  modułu,  bez  raportu  z  badań.  Okoliczność  ta  nie 

potwierdziła się, wskutek czego Izba uznała stanowisko Odwołującego za niezasadne. 

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust. Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp przez 

nieprawidłową  ocenę  oferty  wykonawcy  Sanito  i  przyznanie  punktów  temu  wykonawcy  

w odniesieniu do kryterium jakościowego: „Odporność kolektora słonecznego na gradobicie”, 

mimo, że wykonawca Sanito na spełnienie tego kryterium przedłożyło raport z badań innego 

modelu kolekto

ra niż zaoferowany nie potwierdził się. 

Zgodnie z punktem 13.1 SIWZ 

Zamawiający oceniał oferty według następujących kryteriów: 

1.  Cena 

– waga 60%,  

Kryterium  jakościowe  –  „Odporność  kolektora  słonecznego  na  gradobicie”  –  waga 

Kryterium  jakościowe  –  „Współczynnik  wypełnienia  modułu  fotowoltaicznego  FF”  – 

waga 10%,  

Kryterium jakościowe – „Rodzaj konstrukcji skraplacza pompy ciepła” – waga 10%, 

Kryterium jakościowe – „Minimalna moc cieplna kotła na biomasę” – waga 10%. 


W  zakresie  odporności  kolektora  na  gradobicie  zgodnie  z  punktem  2  Tabeli  13.2:  „Punkty 

zostaną  przyznane  w  skali  punktowej  od  0  do  10  pkt.  W  powyższym  kryterium  oceniana 

odporność kolektora słonecznego na gradobicie zgodnie z normą PN-EN 12975 lub PN-EN 

9806 lub równoważną”. Zamawiający wskazał, że oferty będą oceniane według następującej 

skali punktowej: 

Kolektor  nie  posiadający  badań  potwierdzających  odporność  na  gradobicie  zgodnie  

z normą PN-EN 12975 lub PN-EN 9806 – P

OKS

 = 0,0 pkt, 

Kolektor  posiadający  badania  potwierdzające  odporność  na  gradobicie  zgodnie  

z n

ormą PN-EN 12975 lub PN-EN 9806 – P

OKS

 = 10,0 pkt. 

Zamawiający  wskazał  ponadto:  „Na  potwierdzenie  spełnienia  powyższego  kryterium 

Wykonawca  wraz  z  ofertą  przedłoży  pełen  raport  z  badań  kolektora  słonecznego 

potwierdzający  spełnienie  powyższego  kryterium.  W  przypadku  nieprzedłożenia  wraz  

z  ofertą  pełnego  raportu  z  badań  kolektora  słonecznego,  Zamawiający  przyjmie,  

że Wykonawca oferuje kolektor nie posiadający odporności na gradobicie oraz przyzna 0 pkt 

w tym zakresie

”. 

Wykonawca Sanito 

w formularzu oferty zaoferował kolektory Hewalex KS2400 F TLP ACRm. 

Wraz  z  ofertą,  na  potrzeby  wykazania  odporności  oferowanych  kolektorów  na  gradobicie, 

wykonawca  Sanito  złożył  raport  z  badań  kolektorów  Hewalex  KS  2550F  TP  ACRm  wraz  

z  tłumaczeniem  na  język  polski.  Raport  potwierdzał,  że  kolektor  Hewalex  KS  2550F  TP 

ACRm jest odporny na gradobicie w sposób z wskazanymi wyżej normami. Wraz z raportem 

wykonawca  Sanito  złożył  również  oświadczenie  producenta  oferowanych  kolektorów  – 

Hewalex Sp. z o.o. Sp. 

k. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, o następującej treści: 

„Oświadczamy, że produkowane przez nas kolektory słoneczne o oznaczeniach: 

KS2100F TP ACRm  

KS2100F TLP ACRm 

KS2200F TP ACRm  

KS2200F TLP ACRm 

KS2400F TP ACRm  

KS2400F TLP ACRm  

KS2550F TP ACRm 

KS2550F TLP ACRm  

różniące  się technicznie między  sobą wyłącznie  wielkością lub kolorem obudowy,  wchodzą  

w skład tak zwanej „rodziny kolektorów”, czyli grupy kolektorów tego samego typu. 

Zgodnie  ze  Szczegółowymi  Zasadami  Programu  Solar  Keymark  (wersja  31,  marzec  2018) 

wyniki  przeprowadzonych  badań  dla  kolektora  KS2550F  TP  ACRm  według  normy  PNEN 


12975-1+A1:2010  oraz  PN-EN  ISO  9806:2017-12  (odpowiednio  DIN  EN  12975-1:201101 

oraz  DIN  EN  ISO  9806:2015-

06)  są  reprezentatywne  i  obowiązujące  dla  całej  rodziny 

kolektorów słonecznych ujętych w certyfikacie na znak jakości „Solar Keymark” numer 011-

7S2808  F,  który  został  wydany  w  dniu  04.01.2019  r.  na  podstawie  raportów  z  badań  

dla kolektora KS2550F TP ACRm

”.  

W oparciu o raport z badań kolektora KS2550F TP ACRm oraz przytoczonego oświadczenia 

producenta 

kolektorów Zamawiający podjął decyzję o przyznaniu ofercie wykonawcy Sanito 

10  punktów  w  ramach  kryterium  jakościowego  „Odporność  kolektora  na  gradobicie”.  

W  ocenie  Odwołującego  działanie  Zamawiającego  było  nieprawidłowe,  ponieważ 

Zamawiający  przyznał  punkty  ofercie  wykonawcy  Sanito  w  oparciu  o  raport  dotyczący 

kolektora  KS2550F TP ACRm 

podczas, gdy wykonawca ten zaoferował kolektor KS2400 F 

TLP ACRm. 

W  toku  rozprawy  Przystępujący  Sanito  wyjaśnił,  że  zgodnie  z  metodologią  wynikającą  z 

obowiązujących norm  badania prowadzone są na  największym,  a  zarazem  najwrażliwszym 

na  uszkodzenia, kolektorze w  rodzinie kolektorów.  Odwołujący  wskazał  z  kolei,  że badaniu 

podlega  największy  i  najmniejszy  kolektor  w  rodzinie.  Między  Odwołującym,  

a  Przystępującym  Sanito  nie  było  sporu,  co  do  faktu,  że  nie  przeprowadza  się  badań  dla 

każdego  modelu  kolektora  w  rodzinie  i  że  nie  ma  raportu  z  takich  badań  dla  kolektora 

KS2400 F TLP ACRm. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  skład  orzekający  uznał,  że  decyzja  Zamawiającego  

o  przyznaniu  ofercie  wykonawcy 

Sanito  10  punktów  w  ramach  kryterium  jakościowego 

dotyczącego  odporności  oferowanego  kolektora  na  gradobicie  była  prawidłowa. 

Zamawiający  na  potwierdzenie  odporności  na  gradobicie  przez  oferowany  kolektor  żądał 

raportu  z  badań,  ale  oferowany  przez  wykonawcę  Sanito  kolektor  nie  podlegał  takiemu 

badaniu.  W 

tej  sytuacji  wykonawca  prawidłowo  złożył  raport  dla  kolektora  KS2550F  TP 

ACRm  wraz  z  oświadczeniem  producenta  kolektora,  które  stanowiło  powiązanie 

przebadanego modelu kolektora z kolektorem oferowanym. 

Wymogiem Zamawiającego było 

złożenie  przez  wykonawcę  wraz  z  ofertą  pełnego  raportu  z  badań  kolektora  słonecznego 

potwierdzającego  spełnienie  kryterium  odporności  na  gradobicie.  Raport  złożony  przez 

wykon

awcę  Sanito  potwierdzał  odporność  kolektora,  ale  złożony  wraz  z  oświadczeniem 

producenta  kolektorów.  Raport  zaświadczył  o  odporności  kolektora  KS2550F  TP  ACRm,  

a oświadczenie producenta o reprezentatywności raportu dla całej rodziny kolektorów, w tym 

zaoferowanego  przez 

wykonawcę  Sanito  KS2400  F  TLP  ACRm.  Wobec  braku  raportu  dla 

kolektora  KS2400  F  TLP  ACRm  taki  sposób  wykazania  odporności  na  gradobicie 


oferowa

nego  kolektora  był  właściwy.  Z  tego  względu  Izba  uznała  zarzut  za  niezasadny  

i oddaliła go.  

W k

onsekwencji Izba oddaliła również zarzuty naruszenia przez Zamawiającego: 

art.  91  ust.  1  Pzp  przez  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Sanito 

(zarzut nr 1),  

art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę 

uczciw

ej konkurencji i równego traktowania wykonawców (zarzut nr 5). 

Zarzuty  powyższe zostały  postawione przez  Odwołującego  jako wynikowe  wobec zarzutów 

nr  2  i  3.  Zarzuty  nr  2  i  3  nie  potwierdziły  się,  zatem  w  konsekwencji  Izba  oddaliła  również 

zarzuty o numerach 1 i 5. 

KIO 932/20 

Zarzut  nr  1  odwołania,  tj.  zarzut  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp 

przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert 

wykonawców  Sanito  i  ML  System,  mimo  że  oferty  tych 

wykonawców  nie  spełniały  określonych  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wymagań 

minimalnych 

dotyczących kotłów grzewczych na biomasę nie potwierdził się.  

W pierwszym rzędzie wskazać należy, że o ile zarzut skierowany  został przeciwko ofertom 

wykonawców Sanito i ML System, to uzasadnienie zarzutu w stosunku do oferty wykonawcy 

ML System sprowadza się do stwierdzenia Odwołującego, że wykonawca ten zaoferował taki 

sam 

kocioł  jak  wykonawca  Sanito.  Odwołujący  zarówno  w  uzasadnieniu  odwołania  jak  

i w toku rozprawy nie podjął próby udowodnienia, że pomiędzy ofertami wykonawców Sanito 

i  ML  System  w  zakresie  zaoferowanego  kotła  wystąpiły  podobieństwa  tak  znaczące,  by 

pozwalały na uznanie, że argumentacja dotycząca oferty  wykonawcy Sanito znajduje pełne 

zastosowanie w stosunku do oferty wykonawcy ML System.  

Załącznik nr 8 do SIWZ w tabeli nr 18 zawiera m. in. następujące wymogi, co do żądanych 

przez Zamawiającego parametrów technicznych kotła na biomasę:  

1.  Znamionowa moc cieplna 

– nie mniej niż 20 kW, 

2.  Minimalna  moc  cieplna  Q

min

  (potwierdzona  badaniami  przeprowadzonymi  przez 

ak

redytowaną jednostkę) – nie więcej niż 5 kW, 

Sezonowa  sprawność  energetyczna  ogrzewania  pomieszczeń  (potwierdzona 

badaniami przeprowadzonymi przez akredytowaną jednostkę) – nie mniej niż 79 %. 


Sposób wykazania spełniania powyższych wymogów przez oferowane kotły określony został 

w  punkcie  7.8  ppkt  4  SIWZ

,  zgodnie  z  którym  wykonawcy  mieli  obowiązek  złożyć 

(odpowiednio 

– wraz z ofertą lub na wezwanie zamawiającego) następujące dokumenty: 

„a)  pełen  raport  z  badań,  certyfikat  potwierdzający  zgodność  kotła  z  normą  EN  303-

5:2012 (lub równoważną) potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła, wydany 

przez  jednostkę  oceniającą  zgodność  zgodnie  z  art.  30b  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz 

certyfikat Ecodesign dla kotłów na biomasę,  

b) karty  techniczne  kotłów  na  biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie 

przez  kotły  parametrów  zawartych  w  szczegółowym  opisie  przedmiotu  zamówienia 

stanowiącym załącznik do SIWZ”.  

Na potwierdzenie spełniania ww. wymogów przez oferowany kocioł wykonawca Sanito złożył 

kartę techniczną kotłów OPOP Biopel Premium, zawierającą m. in. szczegółową specyfikację 

kotła  OPOP  Biopel  20.  Ze  złożonego  dokumentu  wynikało,  że  oferowane  urządzenie  

w zakresie dotyczącym zarzutu charakteryzują następujące parametry: 

1.  Znamionowa moc cieplna 

– 20 kW, 

2.  Minimalna moc cieplna Q

min

– 4,7 kW, 

Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – 79,88 %. 

Odwołujący  oparł  zarzut  m.  in.  na  stwierdzeniu,  że  z  certyfikatu  kotła  złożonego  przez 

wykonawcę Sanito wynikało, że kocioł charakteryzuje się mocą zmierzoną równą 19,43 kW. 

Wskazać jednak  należy,  że Zamawiający  jednoznacznie opisał  w  Załączniku  nr  8  do  SIWZ 

(Tabela  nr  18),  że  ocenie  podlegać  będzie  moc  znamionowa,  która  ma  być  weryfikowana  

na  podstawie  kart  technicznych  oferowanych  kotłów.  Moc  znamionowa  to  moc,  przy  której 

urządzenie  pracuje  prawidłowo  i  zgodnie  z  normami  lub  zaleceniami  producenta.  Wartość  

ta  zazwyczaj  podawana  jest  na  tabliczce  znamionowej 

urządzenia.  Moc  zmierzona  to  inny 

parametr,  a  jego  wartość  ustalana  jest  w  toku  odpowiednich  badań  urządzenia.  

Co  do  zasady  moc  zmierzona  jest  niższa  od  mocy  znamionowej.  W  tej  sytuacji  nie  ma 

znaczenia  fakt,  że  moc  zmierzona  kotła  jest  niższa  niż  wymagana  przez  Zamawiającego 

minimalna  moc  znamionowa 

–  są  to  dwa,  różne  parametry.  Izba  wzięła  zatem  pod  uwagę 

moc znamionową kotła Biopel 20 wykazaną przez wykonawcę Sanito (20 kW) oraz sposób, 

w  jaki  wykonawca  wykazał  ten  parametr  –  tj.  zgodnie  z  wymogiem  określonym  

w  pkt  7.8  ppkt  4  lit.  b  SIWZ. 

Moc  znamionową  oferowanego  kotła  potwierdzał  dodatkowo 

certyf

ikat  kotła  złożony  przez  wykonawcę  Sanito,  z  którego  również  wynikało,  że  parametr 

ten wynosi 20 kW. 

W  analogiczny  sposób  wykonawcy  mieli  wykazać  wartość  sezonowej  sprawności 

energetycznej  ogrzewania  pomieszczeń.  Skoro  ze  złożonej  przez  wykonawcę  Sanito  karty 


technicznej  wynikało,  że  przedmiotowy  parametr  osiąga  wartość  79,88%  przy  minimalnym 

wymogu Zamawiającego równym 79%, to Izba uznała, że oferowany kocioł również pod tym 

względem  był  zgodny  z  SIWZ.  Dodatkowym  potwierdzeniem  sprawności  na  poziomie 

% jest złożony przez wykonawcę Sanito certyfikat zgodności z Ecodesign. Odwołujący 

podniósł,  że  z  treści  certyfikatu  złożonego  przez  wykonawcę  Sanito  na  okoliczność 

wykazania,  że  oferowany  kocioł  spełnia  wymogi  normy  EN  303-5:2012  wynikało,  

że sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania to jedynie 78,47%. Zamawiający wykazał 

jednak,  że  w  tej  sprawie  22  maja  2020  r.  zwrócił  się  o  wyjaśnienie  do  producenta  kotła  – 

OPOP  s.r.o. 

i  zadał  mu  pytanie:  „Wykonawca  do  złożonej  oferty  załączył  Certyfikat 

zgodności  z  normą  EN  303-5:2012,  w  którym  to  certyfikacie  wskazana  jest  sezonowa 

sprawność  energetyczna  powierzchni  na  poziomie:  78,47%.  Na  wezwanie  przez 

Zamawiającego  do  uzupełnienia  dokumentów  Wykonawca  przedłożył  kolejny  certyfikat,  

w  którym  to  certyfikacie  wskazana  jest  sezonowa  sprawność  energetyczna  pomieszczeń  

na  poziomie  79,88%.  Z  uwagi  na  wskazane  rozbieżności  w  przedstawionych  przez 

Wykonawcę dokumentach zwracamy  się z  uprzejmą  prośbą  o  udzielenie odpowiedzi, która 

wartość  sezonowej  sprawności  energetycznej  pomieszczeń  jest  prawidłowa  i  dlaczego  

w  przedstawionych  przez  Wykonawcę  dokumentach  istnieje  taka  rozbieżność”.  

W  odpowiedzi  Zamawiający  uzyskał  następujące  wyjaśnienie  producenta  kotła:  „Certyfikat 

zgodności  z  normą  EN  303-5:2012  został  przesłany  celu  potwierdzenia  minimalnej  mocy 

cieplnej  kotła  na  biomasę  BIOPEL  20;  następnie  zwrócono  się  do  nas  o  potwierdzenie 

kolejnego  parametru  jakim  jest  sezonowa 

sprawność  energetyczna.  Po  jego  wysłaniu 

zorientowaliśmy się, że przesłany certyfikat Ecodesign jest nieaktualny, dlatego w załączeniu 

przesyłamy  aktualny  certyfikat  Ecodesign  potwierdzający  sprawność,  energetyczną  

na poziomie 79%

”. 

Izba  uznała,  że  wykonawca  w  prawidłowy  sposób  wykazał,  że  sporna  wartość  sezonowej 

sprawności energetycznej odpowiadała wymogom SIWZ. Wartość równa 78,47% wskazana 

została w dokumencie służącym potwierdzeniu oferowanego kotła z normą EN 303-5:2012, 

ale Zamawiający w oparciu o załączone do odpowiedzi na odwołanie wyjaśnienie producenta 

kotła OPOP wykazał, że prawidłowy parametr sprawności sezonowej dla urządzenia Biopel 

20  to  79,88%.  Tym  samym  w  ocenie  Izby  brak  podstaw  do  uznania,  że  oferowany  przez 

wykonawcę Sanito kocioł nie odpowiada wymogom SIWZ. 

Odwołujący  nie  udowodnił  zarzutu  w  zakresie  dotyczącym  braku  wymaganego  przez 

Zamawiającego  systemu  czyszczenia  palnika  kotła  oferowanego  przez  wykonawcę  Sanito. 

W  Załączniku  nr  8  do  SIWZ,  Tabela  nr  18,  punkt  14  Zamawiający  postawił  wymóg,  


by  oferowany  mu  kocioł  wyposażony  był  w  funkcję  samooczyszczenia  palnika  z  popiołu. 

Zgodność  oferowanego  urządzenia  z  tym  wymogiem  wykonawcy  mieli  wykazać  w  sposób 

określony  w  pkt  7.8  ppkt  4  lit.  b  SIWZ,  czyli  składając  karty  techniczne  kotłów  na  biomasę 

obejmująca  informacje  potwierdzające  spełnianie  przez  kotły  parametrów  zawartych  

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. W części 

karty  zawierającej  szczegółową  specyfikację  techniczną  kotłów  Biopel  10,  15,  20,  30  i  40,  

w punkcie Palnik zawarto następującą informację: „Wrzutkowy ze stali nierdzewnej z funkcją 

samoczyszczenia  (przedmuch)  montowany  z  prawej  lub  lewej  strony  (dowolnie)

”.  Część 

wstępna  karty  technicznej  ogólnie  charakteryzująca  kotły  Biopel  zawierała  z  kolei  m.  in. 

informację  o  możliwości  dodania  układu  czyszczenia  palnika  i  wymiennika  za  pomocą 

sprężarki.  Odwołujący  twierdził,  że  informacja  ta  dowodzi,  że  oferowany  przez  wykonawcę 

Sanito  kocioł  dysponuje  funkcją  samooczyszczenia  palnika  tylko  opcjonalnie.  Zamawiający  

i  Przystępujący  Sanito  w  oparciu  o  przytoczone  fragmenty  karty  technicznej  twierdzili,  

że  kocioł  oferowany  przez  wykonawcę  Sanito  spełnia  wymóg  SIWZ,  co  do  przedmiotowej 

funkcji,  natomiast 

możliwość  dodania  układu  czyszczenia  palnika  i  wymiennika  za  pomocą 

sprężarki to opcja dodatkowa montowana na życzenie klienta jako drugi system czyszczenia 

palnika,  obok  standardowego  czyszczenia  przedmuchem. 

Odwołujący nie zgodził się z tym 

twierdzeniem, ale nie 

udowodnił swojego stanowiska. W tej sytuacji, Izba w oparciu o treść 

karty technicznej kotła  oferowanego  przez  wykonawcę Sanito uznała,  że brak jest  podstaw 

do  stwierdzenia,  że  przedmiotowy  kocioł  nie  odpowiada  wymogowi  wskazanemu  

Załączniku nr 8 do SIWZ, Tabela nr 18, punkt 14. 

Odwołujący wskazał ponadto, że wykonawca Sanito nie złożył zgodnie z wymogiem pkt 7.8 

ppkt 4 lit. a SIWZ certyfi

katu Ecodesign dla kotła na biomasę. Odwołujący podniósł, również 

w  toku  rozprawy,  że  złożony  przez  wykonawcę  Sanito  dokument  nie  nosi  cech  właściwych 

dla  certyfikatu  Ecodesign. 

Izba  wzięła  pod  uwagę  postanowienie  zawarte  na  str.  7  SIWZ: 

„Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę 

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako 

środka  dowodowego  potwierdzającego  zgodność  z  wymaganiami  lub  cechami  określonymi  

w opisie przedmiot

u zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia 

oznacza,  że  zamawiający  akceptuje  również  certyfikaty  wydane  przez  inne  równoważne 

jednostki oceniające zgodność (...)”. W tej sytuacji Izba uznała, że skoro Zamawiający żądał 

w  pkt  7.8  ppkt  4  lit.  a  SIWZ 

by  wykonawcy  złożyli  certyfikat  Ecodesign,  ale  zgodnie  

z  przytoczonym  wyżej  postanowieniem  SIWZ  dopuścił,  by  wykonawcy  posłużyli  się 

certyfikatami  wystawionymi  przez  inne

,  równoważne  jednostki  oceniające  zgodność,  

to  intencją  Zamawiającego  było  przede  wszystkim  uzyskanie  dokumentu  potwierdzającego 


zgodność  oferowanego  kotła  z  wymogami  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Komisji  UE 

2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i  Rady  2009/125/WE  w  odni

esieniu  do  wymogów  dotyczących  ekoprojektu  dla  kotłów  

na paliwo stałe. Zgodnie z punktem 1 Załącznika II do ww. Rozporządzenia: „od 1 stycznia 

2020 r. kotły na paliwo stałe muszą spełniać następujące wymogi: 

a) 

sezonowa  efektywność  energetyczna  ogrzewania  pomieszczeń  dla  kotłów  

o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%; 

b) 

sezonowa  efektywność  energetyczna  ogrzewania  pomieszczeń  dla  kotłów  

o  znamionowej  mocy  cieplnej  przekraczającej  20  kW  nie  może  być  mniejsza  niż 

c)  emisje 

cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą 

przekraczać 40 mg/m

w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa 

oraz 60 mg/m

w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; 

d) 

emisje  organicznych  związków  gazowych  dotyczące  sezonowego  ogrzewania 

pomieszczeń  nie  mogą  przekraczać  20  mg/m

w  przypadku  kotłów  

z  automatycznym  podawaniem  paliwa  oraz  30  mg/m

w  przypadku  kotłów  

z ręcznym podawaniem paliwa; 

e) 

emisje  tlenku  węgla  dotyczące  sezonowego  ogrzewania  pomieszczeń  nie  mogą 

prze

kraczać 500 mg/m

w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa 

oraz 700 mg/m

w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; 

f) 

emisje  tlenków  azotu,  wyrażone  jako  ekwiwalent  dwutlenku  azotu,  dotyczące 

sezonowego  ogrzewania  pomieszczeń  nie  mogą  przekraczać  200  mg/m

w  przypadku  kotłów  na  biomasę  oraz  350  mg/m

w  przypadku  kotłów  na  paliwa 

kopalne. 

W przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa zalecanego 

i  dowolnego  innego  odpowiedniego  paliwa

”.  Wykonawca  Sanito  na  wezwanie 

Zamawiającego złożył dokument o nazwie „ORYG EN Atest zgodności z Ekodesign 10-200 

kW-sig

”  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski.  Dokument  ten  potwierdzał  spełnienie 

wszystkich  przytoczonych  wyżej  wymogów  zawartych  w  Załączniku  II  do  Rozporządzenia 

Komisji UE 2015/1189. 

Na dokumencie nie ma nazwy Ecodesign, ale został on wystawiony 

przez 

Technický Skúšobný Ústav Pieštany, š.p. (Instytut Nadzoru Technicznego Pieštany) – 

jednostkę  uprawnioną  do  badań  kotłów  (czego  Odwołujący  nie  kwestionował).  Zarzut 

Odwo

łującego sprowadzał się do twierdzenia, że złożony przez wykonawcę Sanito dokument 

nie  był  certyfikatem  Ecodesign.  Biorąc  pod  uwagę,  że  zgodnie  z  przytoczonym  wyżej 

postanowieniem na str. 7 SIWZ Zamawiający dopuścił posługiwanie się przez wykonawców 


certyf

ikatami  wydanymi  przez  inne,  równoważne  jednostki  oceniające  zgodność  oraz  fakt,  

że  treść  certyfikatu  potwierdzała  spełnienie  przez  kocioł  OPOP  Biopel  20  wymogów 

Rozporządzenia  Komisji  UE  2015/1189  (czego  Odwołujący  nie  kwestionował)  Izba  uznała, 

że  wykonawca  Sanito  wypełnił  wymogi  zawarte  w  punkcie  7.8  SIWZ  ppkt  4  lit.  a.  Biorąc  

pod uwagę powyższe Izba uznała zarzut nr 1 odwołania za niezasadny. 

Nie potwierdziły się zarzuty nr 2 i 3 odwołania, tj. zarzuty naruszenia przez Zamawiającego: 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty 

wykonawcy 

Sanito, mimo zaoferowania przez tego wykonawcę dwóch różnych kotłów 

grzewczych na biomasę, a zatem złożenie dwóch ofert na ten zakres zamówienia, 

3.  art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w zw. z art. 87 ust. 1 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty 

wykonawcy  Sanito  wobec  wprowadzenia  zmian  do  oferty

, po jej złożeniu, na skutek 

złożenia dokumentów, dotyczących nowego produktu. 

W  formularzu  oferty 

złożonym  przez  wykonawcę  Sanito,  w  części  C,  tabela  nr  1,  punkt  9 

wykonawca wskazał, że oferuje kocioł na biomasę o mocy 20 kW: „Producent: OPOP Model: 

Biopel  20

”.  Wraz  z  ofertą  wykonawca  Sanito  złożył  certyfikat  zgodności  kotłów  Biopel  

z  normą  EN  303-5:2012  wraz  z  tłumaczeniem.  W  dokumencie  tym  znajdowała  się 

informacja, że dokument dotyczy urządzenia określonego jako: 

„Produkt: Stalowy kocioł grzewczy Biopel z palnikiem do peletu drzewnego 

Typ: Biopel 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200

”. 

Następnie,  na  wezwanie  Zamawiającego  wykonawca  Sanito  złożył  kartę  techniczną  

dla  kotłów  na  paliwo  stałe  lub  pellet  drzewny  OPOP  Biopel  Premium.  Dokument  zawierał 

szczegółową  specyfikację  techniczną  w  formie  tabelarycznej,  w  której  wskazane  zostały 

szczegółowe parametry kotłów oznaczonych jako Biopel 10, Biopel 20, Biopel 30 i Biopel 40. 

Ponadto  wykonawca  Sanito  ponownie  złożył  certyfikat  zgodności  kotłów  Biopel  z  normą  

EN  303-

5:2012  wraz  z  tłumaczeniem  oraz  atest  zgodności  z  Ecodesign  dotyczący  kotłów: 

Biopel 10, Biopel 15, Biopel 20, Biopel 30, Biopel 40, Biopel 60, Biopel 80, Biopel 100, Biopel 

150  i  Biopel  200. 

Odwołujący  twierdził,  że  wykonawca  Sanito  składając  kartę  techniczną 

poddał  w  wątpliwość jaki  model kotła  oferuje  – Biopel  20  czy  Biopel  20  Premium.  Fakt  ten  

w  ocenie  Odwołującego  świadczyć  miał  również  o  zmianie  oferty  przez  wykonawcę  Sanito 

po jej złożeniu. 

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania,  w  szczególności  wymienionych  wyżej 

dokumentów  pochodzących  od  wykonawcy  Sanito  Izba  uznała,  że  brak  jest  podstaw  

do  stwierdzenia,  że  oferta  wykonawcy  jest  niejednoznaczna,  co  do  zaoferowanego  kotła.  

W  ocenie  Izby 

określenie  „kotły  na  paliwo stałe  lub  pellet  drzewny  OPOP  Biopel  Premium” 


zawarte w nagłówku karty technicznej kotłów stanowiło oznaczenie typoszeregu kotłów, nie 

świadczyło  o  istnieniu  dwu  linii  kotłów  –  Biopel  i  Biopel  Premium.  Z  tego  względu  Izba 

uznała,  że  nie  budzi  wątpliwości,  że  wykonawca  Sanito  zaoferował  kocioł  Biopel  20 

producenta  OPOP. 

Odwołujący  mimo treści  podniesionego  zarzutu  nie wykazał,  by  istniały 

dwa odrębne modele kotła – Biopol 20 i Biopol 20 Premium, co za tym idzie nie udźwignął 

ciężaru  dowodu  określonego  w  art.  190  ust.  1  Pzp,  zgodnie  z  którym  strony  i  uczestnicy 

postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  

z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swoich  twierdzeń  lub  odparcie 

twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą 

przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy. Wobec powyższego Izba uznała zarzutu nr 2 i 3 

odwołania za niezasadne. 

Zarzut nr 4

, tj. zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 

22  ust.  1b  pkt  3  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  Sanito, 

mimo niespełnienia przez tego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

dyspo

nowania  specjalistą  do  spraw  robót  teletechnicznych,  ewentualnie  naruszenie  art.  26 

ust. 4 Pzp przez zaniechanie wyjaśnienia kwestii posiadania odpowiednich uprawnień przez 

osobę wskazaną jako specjalista do spraw robót teletechnicznych nie potwierdził się. 

Zgodnie z punktem 6.4 ppkt 2 SIWZ o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy 

spełniający  następujące  warunki  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  (osoby 

skierowane  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia):  „Warunek  będzie  uznany  

za 

spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  skieruje  do  realizacji  zamówienia  zespół 

składający się z co najmniej 5 osób gwarantujących właściwą jakość wykonanych usług, przy 

zachowaniu  warunku,  że  jedna  osoba  może  łączyć  kilka funkcji  z  niżej  wymienionych,  pod 

warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla 

poszczególnych funkcji: (...) 

–  Specjalista  ds.  robót  teletechnicznych  –  posiadający  uprawnienia  do  kierowania 

robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  telekomunikacyjnej  oraz 

doświadczenie  jako  kierownik  budowy  lub  kierownik  robót  podczas  realizacji  

co najmniej jednego zadania polegające na wykonaniu instalacji OZE zintegrowanych 

z niezależnym systemem zarządzania energią o wartości zadania co najmniej 5 mln 

P

LN  brutto,  pełniący  w  ramach  budowy  funkcję  kierownika  budowy  od  przekazania 

placu budowy do odbioru końcowego; (...).  


Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, od których wymagane są uprawienia budowlane, 

powinny posiadać aktualne uprawnienia budowlane nadane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994  r

.  Prawo  Budowlane  oraz  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  

w  sprawie  samodzielnych funkcji  technicznych  w  budownictwie  z  dnia  11  września  2014  r. 

(Dz.U.  z  2014  r.  poz.  1278)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane,  które 

zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów,  a  które  uprawniają  

do  pełnienia  tych  funkcji  w  odpowiednim  zakresie,  lub  odpowiadające  im  uprawnienia 

wydane  obywatelom  państw  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Konfederacji 

Szwajcarskiej,  z  zastrzeżeniem  art.  12a  oraz  innych  przepisów  ustawy  Prawo  Budowlane 

oraz  ustawy  z  dnia  22  grudnia  1015  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych 

nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  (Dz.  U.  z  2016  poz.  65).  Osobami 

takimi mogą być również osoby spełniające warunki określone w art. 20a ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (Dz. 

U. z 2014 poz. 1946)

”. 

W  punkcie  7  SIWZ 

–  „Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych 

wymaganych  dokumentów”  Zamawiający  określił  sposób  w  jaki  zamierzał  weryfikować 

spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Punkt 7.1 SIWZ stanowił: 

„Do  oferty  wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  w  zakresie 

wskazanym  przez  zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie 

podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  wymaga, 

aby  w  niniejszym  postępowaniu  oświadczenie,  o którym  mowa  powyżej,  wykonawca  złożył  

w  formularzu  JEDZ  zgodnym  ze  wzorem  zamieszc

zonym  w  załączniku  nr  7  do  SIWZ  (...). 

Wykonawca Sanito wraz z ofertą złożył wymagany dokument JEDZ.  

Punkt  7.5 

SIWZ  stanowił:  „Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  może  wezwać 

wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie 

krótszym  niż  10  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  takim 

przypadku  wykonawca  będzie  obowiązany  złożyć  następujące  oświadczenia  i  dokumenty, 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (...):  

Wykaz  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania 

tymi osobami. 


Wzór wykazu osób zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 

Zgodnie  z  przytoczonym  postanowieniem  punktu  7.5  Zamawiający  wezwał  wykonawcę 

S

anito  na  podstawie  art.  26  ust.  1  Pzp  m.  in.  do  złożenia  ww.  wykazu  osób  skierowanych 

przez  wykonawcę  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  W  dokumencie  tym,  w  zakresie 

dotyczącym  specjalisty  ds.  robót  teletechnicznych  wykonawca  Sanito  wskazał  pana  S.  P., 

l

egitymującego  się  uprawnieniami  budowlanymi  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez 

ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr 521.1992.GM. Wykonawca zawarł ponadto 

informację,  że  wskazana  osoba  posiada:  „doświadczenie  zawodowe  28  lat  w  tym 

doświadczenie  na  stanowisku  Koordynatora  prac  zespołu  nadzoru  inwestorskiego  na 

budowie  farmy  fotowoltaicznej  o  mocy  993,20  kW  zintegrowanej  z  niezależnym  systemem 

zarządzania  energią  wraz  z  wykonaniem  zdalnego  monitoringu  parametrów  roboczych, 

akwizycji danych pomia

rowych i zdalnego sterowania elektrowni o wartości zadania OZE – 9 

323 400,00 zł”. Tym samym wykonawca Sanito wykazał spełnienie przedmiotowego warunku 

udziału w postępowaniu w sposób określony w SIWZ. W toku rozprawy Przystępujący Sanito 

złożył dowód w postaci dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pana S. P.: 

Stwierdzenie  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji 

technicznych w budownictwie z 26 lipca 1982 r. potwierdzające, że pan S. P. posiada 

przygotowanie  zawodowe,  upoważniające  do  wykonywania  samodzielnej  funkcji 

kierownika  budowy  i  robót  w  specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej  w  zakresie 

instalacji elektrycznych, 

Aktualne  zaświadczenie  Mazowieckiej  Okręgowej  Izby  Budownictwa  potwierdzające 

przynależność pana S. P. do tej Izby, 

Stwierdzenie  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji 

technicznych  w  budownictwie  z  5  października  1992  r.  (nr  521.1992.GM) 

potwierdzające,  że  pan  S.  P.  posiada  przygotowanie  zawodowe,  upoważniające  do 

wykonywania  samodzielnej  fu

nkcji  projektanta  i  kierownika  budowy  w  specjalności 

instalacyjno-

inżynieryjnej w telekomunikacji w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Zgodnie z art. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016  z  ze  zm.

)  osoby,  które  przed  dniem  wejścia  w  życie  ustawy  uzyskały  uprawnienia 

budowlane  lub  stwierdzenie  posiadania  przygotowania  zawodowego  do  pełnienia 


samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie,  zacho

wują  uprawnienia  do  pełnienia 

tych  funkcji  w  dotychczasowym  zakresie. 

W  oparciu  o  złożone  dowody  Izba  stwierdziła,  

że uprawnienia budowlane nr 521.1992.GM z 5 października 1992 r. są to uprawnienia bez 

ograniczeń  upoważniające  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  projektanta  oraz 

kierownika budowy 

w specjalności telekomunikacyjnej. W konsekwencji Izba uznała, że pan 

S.  P.  dysponuje  kwalifikacjami  wskazanymi  przez  Zamawiającego  w  punkcie  6.4  ppkt  2 

SIWZ,  a  wykonawca  Sanito  w  prawidłowy  sposób  wykazał  spełniania  przedmiotowego 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Z  powyższych  względów  Izba  uznała  zarzut  nr  4 

odwołania za niezasadny. 

Izba uznała, że nie potwierdził się żaden z zarzutów o numerach od 1 do 4, oraz stwierdziła, 

że brak jest też podstaw do nakazania Zamawiającemu wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp 

wykonawcy Sanito z przyczyn określonych w uzasadnieniu odwołania. W konsekwencji Izba 

uznała, że nie potwierdził się również zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust. 1 

Pzp  przez  nieup

rawniony  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  Sanito,  która  

to  oferta  powinna  być  odrzucona,  a  nadto  wykonawca  powinien  być  wykluczony  

z postępowania. 

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 


Przewodniczący:…………………………..…………… 

…………………………..…………… 

…………………………..…………… 


wiper-pixel