KIO 925/20 POSTANOWIENIE dnia 2 czerwca 2020r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 2 czerwca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 czerwca 2020r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  2  czerwca  2020  r.  

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  29  kwietnia  2020r. 

przez 

wykonawcę SANITO sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Działoszyce  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

wykonawcę SANITO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13.500 zł 00 

gr 

(słownie:  trzynastu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

Prz

ewodniczący:      ……………………..… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający – Gmina Działoszyce, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)

,  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”  pn. 

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów”. 

Wykonawca SANITO 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „odwołującym”, 

29 kwietnia 2020r. wni

ósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Następnie w dniu 2 czerwca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołujący przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust. 8  ustawy  Pzp, 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia rozprawy; w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie odwoławcze.  Zgodnie 

zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka 

w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie

Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba 

Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zd.  2  ustawy  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90  %  wpisu.  Analogiczne  brzmienie 

posiada  przepis  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972). 

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  powołanego  rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.5

00,00  zł,  stanowiącej  90  %  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel