KIO 923/20 POSTANOWIENIE dnia 14 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 923/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 14 maja 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu  niejawnym  w dniu 14 maja 2020 r. w 

Warszawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej I

zby Odwoławczej 29 kwietnia 2020 r. przez  wykonawcę 

Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze

postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Kamienna Góra

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł  00    gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy) 

st

anowiącej 90% wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 923/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Gmina  Kamienna  Góra 

prowadzi 

w trybie 

przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Usługa  na 

wykaszanie  zieleni  na  terenie  Gminy  Miejskiej  Kamienna  Góra.  Wartość  zamówienia  jest 

mniejsza 

niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 27 

marca 2020 r. pod numerem 527465-N-2020. 

W  dniu  29  kwietnia  2020  r.  wykonawca 

Spółka  Mieszkaniowa  Sp.  z  o.o.  wniósł 

odwołanie  wobec  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  PHU  DENDREX  G.  E.  . 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 7 ust  1 i 3 ustawy Pzp,  poprzez zaniechanie przeprowadzenia badania oferty PHU 

DENDREX G. E. 

pod kątem rażąco niskiej ceny; 

2)  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  wezwania  PHU  DENDREX  G.  E.  o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu; 

3)  art. 

91  ust  1  ustawy  Pzp,  poprzez  dokonanie czynności  wyboru jako  najkorzystniejszej 

oferty PHU DENDREX G. E.

, mimo że oferta ta dla usług opisanych w poz. 20 i poz. 21 

zawiera rażąco niskie ceny jednostkowe; 

4)  art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty PHU DENDREX 

G. E. 

zawierającej rażąco niskie ceny jednostkowe dla usług opisanych w poz. 20 i 21. 

W  dniu  12  maja  2020  r. 

do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  6.750  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel