KIO 920/20 WYROK dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 920/20 

WYROK 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:  Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 3 czerwca 2020

r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  kwietnia  2020r.  przez  wykonawcę  M.J. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AN-MAR M.J. z siedzibą w Gryfinie, 

ul. Wodna 5a 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4 

orzeka : 

Oddala odwołanie 

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę M. J. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod firmą AN-MAR M.J. z siedzibą w Gryfinie, ul. Wodna 5a i: 

zalicza na poczet post

ępowania odwoławczego kwotę 7 500zł. 00 gr. (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M. J. prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  AN-MAR  M.  J.  z  siedzibą  w  Gryfinie,  ul. 

Wodna 5a 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od wykonawcę M. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AN-

MAR M. J. 

z siedzibą w Gryfinie, ul. Wodna 5a na rzecz zamawiającego Samodzielny 

Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4 kwotę 3 904zł. 

gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset cztery złote dwadzieścia pięć groszy) tytułem 

zwr

otu kosztów zastępstwa prawnego i dojazdu na rozprawę.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Szczecinie

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 920/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie  usług  w  zakresie  transportu  osób  dializowanych  w  Stacji  Dializ  dla  SPWSZ  w 

Szczecinie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  zamieszczonym  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych z dnia 17 marca 2020r. za numerem 523438-N-2020. 

W dniu 2

3 kwietnia 2020r. zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 4 ustawy wskazując, że cena oferty niepodlegającej odrzuceniu tj. cena 1 030 480,01zł. 

brutto 

przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 696 360,08zł. brutto. Poinformował także o odrzuceniu oferty wykonawcy 

M. J. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AN-MAR M. J. z siedzibą w Gryfinie, 

ul. Wodna 5a 

– dalej odwołującego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. W uzasadnieniu 

zamawiający  wskazał,  że  zgodnie  z  postanowieniami  rozdziału  VI  pkt  2  siwz  każdy  z 

wykonawców był zobowiązany złożyć wraz z ofertą wypełnione załączniki nr 1A i 1B do siwz, 

określające  wymagane  parametry  graniczne  pojazdów,  którymi  będą  świadczone  usługi 

transportowe 

–  odpowiednio  osób  siedzących  o  niepełnosprawnych  poruszających  się  na 

wózku  inwalidzkim.  W  pkt  4  tabeli  nr  2  odpowiednio  załącznika  1  a  oraz  załącznika  1B 

zamawiający  zastrzegł  wymóg  wyposażania  pojazdu  w  „dodatkowy  stopień  umożliwiający 

swobodne wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu przez osoby przewożone.” Składając wraz 

z o

fertą wypełnione Załączniki nr 1A i 1B do SIWZ odwołujący złożył oświadczenie, iż pojazdy, 

którymi  będzie  wykonywał  usługi  stanowiące  przedmiot  zamówienia  są  wyposażone  w 

dodatkowy stopień, umożliwiający swobodne wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu przez 

osoby przewożone. Stosownie do postanowień Rozdziału VI pkt 5 SIWZ, w celu potwierdzenia, 

że  oferowane  przez  wykonawcę  usługi  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez 

zamawiającego, wykonawca zobowiązany był złożyć na wezwanie zamawiającego dokumenty 

pojazdów, którymi świadczone będą usługi przewozu, zawierające ich dane techniczne i ich 

dodatkowego  wyposażenia,  pozwalające  na  potwierdzenie  zgodności  pojazdów  z 

wymaganymi parametrami granicznymi, określonymi przez zamawiającego w Załącznikach nr 

IA i IB do SIWZ (w szczególności katalogi, zdjęcia, karty pojazdu, certyfikaty itd.). Pismem z 

dnia  03.04.2020  r.,  znak:  EP/220/15/202

0/4  (dalej  „Wezwanie”)  zamawiający  wezwał 

wykonawcę  m.in.  do  złożenia  dokumentów,  o  których  mowa  w  Rozdziale  VI  pkt  5  SIWZ. 

Złożone  przez  wykonawcę  w  odpowiedzi  na  wezwanie  dokumenty  nie  zawierały  jednakże 

między innymi: 

1)  dokumentów  potwierdzających  oświadczenia,  złożone  na  wzorze  Załącznika  nr  1A  do 

SIWZ, w zakresie posiadania przez wskazany przez 

wykonawcę pojazd OPEL VIVARO, nr rej. 

ZS 6

…S:  


a) klimatyzacji w całym pojeździe — łącznie z przedziałem dla pasażerów - poz. 3 w tabela nr 

b) dodatkowy stopień umożliwiający swobodne wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu przez 

osoby przewożone - poz. 4 tabela nr 2, 

dokumentów  potwierdzających  oświadczenia,  złożone  na  wzorze  Załącznika  nr  1B  do 

SIWZ, w zakresie posiadania przez wskazany przez 

wykonawcę pojazd OPEL VIVARO, nr rej. 

ZGR 2

…: 

a) 

klimatyzacji w całym pojeździe — łącznie z przedziałem dla pasażerów - poz. 3 tabela nr 2, 

b) 

dodatkowy stopień umożliwiający swobodne wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu przez 

osoby przewożone - poz. 4 tabela nr 2. 

W takim stanie rzeczy z

amawiający, pismem z dnia 15.04.2020r., działając w oparciu o art. 26 

ust. 3 ustawy

, wezwał wykonawcę do złożenia brakujących dokumentów w terminie do dnia 

20.04.2020r.  W  wyznaczonym  przez 

zamawiającego  terminie  wykonawca  złożył  m.in. 

fotografie obrazujące mały podeścik (stołeczek), stojący obok otwartych drzwi odpowiednio do 

pojazdu,  którym  przewożone  będą  osoby  dializowane  siedzące  oraz  pojazdu,  którym 

przewożone  będą  osoby  dializowane  niepełnosprawne,  poruszające  się  na  wózkach 

inwalidzkich. 

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy nakazuje 

zamawiającemu odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zgodnie ze stanowiskiem preze

ntowanym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej 

— „KIO") „Stosownie do treści art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ z zastrzeżeniem 

art.  87  ust. 

2  pkt  3.  Zgodnie  z  utrwalonym  już  orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej, 

interpretacja  ww.  przepisu  nakazuje  odniesienie  normy  tego  przepisu  do  merytorycznego 

aspektu  zaofer

owanego  przez  wykonawców  świadczenia,  a  także  wymagań  postawionych 

przez zamawiaj

ącego w dokumentacji postępowania, w szczególności co do zakresu, ilości, 

jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych d/a wykonania zamówienia. "(wyrok 

KIO z dnia 24 października 2019r., sygn. akt: KIO 2034/19). 

Tożsame stanowisko KIO zajęła w wyroku z dnia 9 grudnia 2019r., sygn. akt: KIO 2382/19, w 

wyroku  z  dnia  22  listopada  2019r.,  sygn.  akt:  KIO  2253/19.  W  rozpatrywanej  sytuacji 

niezgodność  oferty  wykonawcy  z  treścią  SIWZ  przejawia  się  w  niespełnieniu  wymogu 

wyposażenia  pojazdów,  którymi  zaoferował  wykonawca  realizację  usług  przewozu  osób 

dializowanych,  stanowiących  przedmiot  zamówienia,  w  dodatkowy  stopień  umożliwiający 

swobodne  wchodzenie  i  wychodzenie  do/z  pojazdu  przez  osoby  przewożone.  W  ocenie 

zamawiającego, zaoferowany przez wykonawcę podeścik (stołeczek) nie spełnia wymagania 

określonego  w  pkt  4  tabeli  nr  2  odpowiednio  Załącznika  nr  1A  i  1B  do  SIWZ.  Po  pierwsze 

bowiem  podeścik ten  nie umożliwia bezpiecznego wchodzenie i  wychodzenie do/z  pojazdu 


przez  osoby  przewożone.  Zważyć  bowiem  należy,  iż  osobami  przewożonymi  będą  osoby 

schorowane, często starsze, mające problemy z poruszaniem się. Zejście z pojazdu na wąski 

podeścik może być dla nich problematyczne — istnieje bowiem duże ryzyko upadku wskutek 

nastąpienia  na  podeścik  tylko  częścią  stopy.  Ryzyko  to  będzie  wzrastać  w  przypadku 

posadowienia podeściku na nierównym chodniku. O ile zamawiający dba o zachowanie we 

właściwym stanie technicznym chodników i traktów pieszych znajdujących się w obrębie jego 

nieruchomości, to nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny chodników pod adresami 

zamieszkania osób dializowanych. Z tych zatem powodów zaproponowany przez wykonawcę 

podeścik nie może zostać uznany za pozwalający na bezpieczne wchodzenie i wychodzenie 

do/z pojazdu przez osoby przewożone. 

Niezgodność przyjętego przez wykonawcę rozwiązania z treścią SIWZ przejawia się również 

w tym, że podeścik stanowi odrębny od pojazdów element, nie jest z nimi połączony w sposób 

trwały i nie stanowi elementu wyposażenia pojazdów. Nie można go zatem kwalifikować jako 

części  składowej  bądź  przynależności  pojazdu.  Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  wymóg 

zapewnienia  wyposażenia  pojazdów  w  dodatkowy  stopień  umożliwiający  swobodne 

wchodzenie  i  wychodzenie  do/z  pojazdu  przez  osoby  przewożone  został  określony  w 

Za

łącznikach  nr  1A  i  1B  do  SIWZ  zatytułowanych  odpowiednio  „Wymagane  parametry 

graniczne pojazdu, którym świadczone będą usługi przewozu osób dializowanych siedzących” 

oraz  „Wymagane  parametry  graniczne  pojazdu,  którym  świadczone  będą  usługi  przewozu 

osób dializowanych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich”. Zawarta 

w tych Załącznikach tabela nr 2 nazwana została: „Wymogi techniczne dla każdego pojazdu 

wskazanego w tabeli nr 1”. 

Całokształt treści Załączników nr 1A i 1B do SIWZ prowadzi zatem według zamawiającego do 

wniosku,  iż  określają  one  wymagania  dotyczące  pojazdu  i  jego  części  składowych  i 

przynależności, połączonych z pojazdem w sposób trwały. W takim stanie rzeczy nie może 

budzić  wątpliwości,  że  zamawiający  wymagał  zaoferowania  pojazdów  posiadających 

dodatkowy stopień umożliwiający swobodne wchodzenie i  wychodzenie do/z pojazdu przez 

osoby przewożone, to jest wyposażonych w taki stopień połączonych z pojazdem w sposób 

trwały. Prawidłowość takiej właśnie interpretacji jednoznacznych postanowień Załącznika nr 

1A i 1

B SIWZ potwierdził wykonawca w swoim oświadczeniu z dnia 21.04.2020r. (złożonym 

po  upływie  terminu  na  uzupełnienie  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy),  w  którym 

wskazał,  że  uwidoczniony  na  dokumentacji  fotograficznej  podeścik  jest  rozwiązaniem 

tymczasowym,  gdyż  wykonawca  zlecił  wyposażenie  obu  pojazdów  w  dodatkowe  stopnie. 

Gdyby wykonawca 

nie rozumiał wymagania zawartego w pkt 4 tabeli nr 2 Załączników 1A i 1B 

do  SIWZ  w  sposób  tożsamy  do  przedstawionego  przez  zamawiającego,  to,  oceniając 

rozsądnie,  nie  zdecydowałby  się  na  poniesienie  kosztów  montażu  dodatkowych  stopni  w 

pojazdach.  Zasadniczo  zatem  treść  złożonego  przez  wykonawcę  oświadczenia  z  dnia 


21.04.2020r. potwierdza niezgodność oferty wykonawcy z treścią SIWZ, polegającą na braku 

wyposażenia  pojazdów,  którymi  realizowane  będą  usługi  przewozu  w  dodatkowy  stopień 

umożliwiający swobodne wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu przez osoby przewożone. 

Ów stan niezgodności występował w dniu składania ofert, i trwa nadal. 

Niezgodność oferty wykonawcy z treścią SIWZ powoduje ziszczenie się określonej w art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy 

przesłanki odrzucenia oferty i obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty. 

W  związku  z  powyższym,  zamawiający  poinformował  o  odrzuceniu  oferty  wykonawcy  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

W dniu 28 kwietnia 2020r. odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez 

pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  28  kwietnia  2020r. 

udzielonego przez właściciela firmy. Kopię odwołania odwołujący przekazał zamawiającemu 

w dniu 28 kwietnia 2020r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

- art. 89 ust, 1 pkt 2 w zw. z art 7. ust. 1 w zw z. art. 26 ust. 1 ust, 1 i ust. 3 i ust. 4 w zw, z art. 

36 ust. 1 pkt 5a) ustaw

y w związku z art. 51 § 1 i § 3 kodeksu cywilnego w zw. z art. 15zzr ust. 

1  pkt  10)  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r. 

o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z 

zapobieganiem,  p

rzeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  Covid-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zwaną dalej ZapCovidU w 

zw. z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 

z 2020 

r. poz. 566) w zw. z § 1 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 r. rady ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 658) w zw. z 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 

kwietnia  2020  r. 

w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w 

związku  z  wystąpieniem  stanu  epidemii  (Dz.U,  z  2020  r.  poz.  697)  przez  bezpodstawne 

odrzucenie  oferty 

odwołującego  jako  niezgodnej  z  SIWZ,  pomimo  że  oferta  odpowiadała 

SIWZ, żądanie do wykonawcy oświadczeń, dokumentów i zdjęć nie wskazanych w ogłoszeniu 

i w SIWZ jako dokumenty wymagane celem wykazania spełnienia udziału w postępowaniu, 

podjęcie  czynności  odrzucenia  oferty  wykonawcy  i  unieważnienia  postępowania  przed 

u

pływem  terminów  do  złożenia  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  celem  wykazania 

warunków udziału w postępowaniu  

-  naruszenie  art.  93  ust,  1  pkt  1  ustawy 

przez unieważnienie postępowania podczas gdy w 

postępowaniu została złożona oferta odwołującego, która nie powinna być odrzucona. 

Wniósł o: 

uwzględnienie odwołania  

2)  nakazanie 

zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania 


3)  nakazanie 

zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego 

4)  nakazanie 

zamawiającemu  dokonania  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  wyboru 

oferty najkorzystniejszej  

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania.   

Odwołujący podniósł, że jako jeden z 2 wykonawców złożył ofertę w przetargu ogłoszonym 

przez  zama

wiającego.  Oferta  drugiego  wykonawcy  przekraczała  kwotę  jaką  zamawiający 

chciał przeznaczyć na realizację zamówienia. Gdyby oferta wykonawcy nie została odrzucona 

byłby  on  jedynym  wykonawcą,  którego  oferta  byłaby  niższa  niż  kwota  jaką  zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, a tym samym jego oferta musiałaby zostać 

wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

Jednocześnie w takiej sytuacji zamawiający nie miałby 

podstaw do unieważnienia postępowania. Odwołujący uważa, że ma więc interes w uzyskaniu 

zamówienia i może ponieść szkodę w postaci utraconego przychodu wobec niewybrania jego 

oferty jako najkorzystniejszej i unieważnienia postępowania. Zamawiający wymagał m. in., aby 

pojazdy  były  wyposażone  w  dodatkowy  stopień  umożliwiający  swobodne  wchodzenie  i 

wychodzen

ie do/z pojazdu przez osoby przewożone, a w zakresie pojazdu przeznaczonego 

do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  poruszających  się  na  wózkach  inwalidzkich  także  w 

krzesełko transportowe z udźwigiem do 120 kg i min. jedną parą kółek. W postępowaniu ofertę 

poza 

odwołującym złożył jeszcze jeden wykonawca GREGOR TRANS G. C., którego oferta 

przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta 

odwołującego  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy,  gdyż  według 

zamawiającego  treść  oferty  odwołującego  nie  odpowiadała  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia.  Odwołujący  na  wykazanie  wymogu  spełnienia  przez  pojazdy 

wymagania dodatkowego stopnia umożliwiającego swobodne wchodzenie i wchodzenie do/ z 

pojazdu 

przez  osoby  przewożone  przedstawił  zdjęcie  przewożonego  w  samochodzie  i 

wyjmowanego stopnia, który umożliwiał wg wykonawcy swobodne wchodzenie i wychodzenia 

do/z pojazdu przez osoby przewożone. Zamawiający uznał, że takie zdjęcie za niespełniające 

wymagań SIWZ wskazując, że całokształt treści Załączników 1A i 1B do SIWZ prowadzi zatem 

do  wniosku,  iż  określają  one  wymagania  dotyczące  pojazdu  i  jego  części  składowych  i 

przynależności  z  pojazdem  w  sposób  trwały,  co  miał  w  ocenie  zamawiającego  potwierdzić 

także  wykonawca  wskazując  w  piśmie  z  dnia  12  kwietnia  2020  roku,  że  uwidoczniony  na 

dokumentacji  fotograficznej  stopień  (podeścik)  jest  tylko  rozwiązaniem  tymczasowym,  a 

wykonawca 

zlecił wyposażenie obu pojazdów w dodatkowe stopnie. Odwołujący wskazał, że 

wbrew  temu  co  wskazuje  z

amawiający,  określenie  przez  niego  wymogów  dotyczących 

pojazdów nie mogło być rozumiane na podstawie całokształtu okoliczności jako dysponowanie 

przez pojazdy stopniem trwale związanym z pojazdem. Wskazał, że zarówno w załączniku 1A 

zama

wiający  wymienił  m.  in.  telefon  komórkowy  do  łączności  z  zamawiającym  i  nie  ulega 

wątpliwości,  że  taki  telefon  nie  jest  i  być  nie  może  trwale  złączony  w  pojazdem,  Z  kolei  w 


załączniku  1B  zamawiający  wskazał  na  wymóg  systemu  umożliwiającego  wprowadzenie 

wódka do pojazdu dopuszczając jednocześnie, by mogła być to zarówno rampa, jak i szyny, a 

więc elementy, które nie musza być trwale związane z pojazdem. Zamawiający wymagał także 

by pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych był wyposażony w krzesełko transportowe. 

Takie  krzesełko  nie  jest  elementem  trwale  związanym  z  pojazdem  i  może  być  do  pojazdu 

wkładane  i  z  pojazdu  wyjmowana  w  sposób  swobodny.  Wbrew  więc  twierdzeniom 

zamawiającego brak było podstaw do tego, by zakładać, że wszystkie elementy wskazane w 

załącznikach 1A i 1B do SIWZ musiałby być trwale związane z pojazdem, W uzasadnieniu 

odrzucenia oferty z

amawiający zdaniem odwołującego sam popada w sprzeczność w zakresie 

własnego  stanowiska,  gdyż  wskazuje,  że  wystarczy  by  stopień  był  albo  częścią  składową 

po

jazdu  albo  przynależnością  pojazdu.  Użyte  przez  zamawiającego  sformułowania  wprost 

odwołują się do pojęć części składowej i przynależności zawartych odpowiednio w art. 47 KC 

oraz art. 

51 kc. Zgodnie zaś z art. 51 kc przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do 

korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z 

nią  w  faktycznym  związku  odpowiadającym  temu  celowi.  Nie  budzi  więc  wątpliwości,  że 

przynależnościami samochodu jest trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, ale także rzeczy ruchome, 

które nie muszą występować w każdym pojeździe, a takim rzeczami jest wyjmowany stopień 

w  przypadku  samochodu  przeznaczonego  do  przewożenia  osób  niepełnosprawnych 

Podkreślił, że zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w 

sprawie KIO 1612/18 obecnie zamawiający wskazuje warunek udziału w postępowaniu, a nie 

dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Aby możliwe było 

skuteczne  zweryfikowanie  wykonawców  wymagania  im  stawiane  muszą  być 

skonkretyzowane.  Opis  sposobu  dokonania  oceny  spełnienia  warunków  musi  być 

jednoznaczny,  a  dokumenty,  jakimi  ma  wykazać  się  wykonawca  muszą  być  konkretnie 

określone i wskazane. Wymagania, które określa zamawiający wynikają wprost z literalnego 

brzmienia 

ogłoszenia i SIWZ. Ocena spełnienia wymagań winna zostać dokonana w oparciu 

o  literalne  brzmienie  ukształtowanych  przez  zamawiającego  wymagań  co  zapobiega 

jakiejkolwiek  uznaniowości  na  etapie  oceny  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  Nie  jest  więc  dopuszczona  rozszerzająca,  niewyartykułowana  interpretacja 

opisu  warunku  udziału  w  postępowaniu  oraz  dokonana  w  oparciu  o  nią  ocena  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  Należy  odrzucić  interpretacje  oparte  na  intencjach, 

dorozumianym znacz

eniu w obliczu danej sprawy o udzielenie zamówienia publicznego. Tak 

samo w wyroku KIO z dnia 30-09-2014 w sprawie KIO 1924/14, KIO 274/13 - wyrok KIO z dnia 

20-02-2013, wyrok KIO z dnia 11-01-2016 KIO 2787/15. 

Zamawiający nie wskazał w SIWZ, 

że  pojazd  będzie  spełniał  warunek  udziału  w  postępowaniu  tylko  wtedy,  gdy  będzie 

dysponował  stopniem  trwale  złączonym  z  pojazdem,  a  nie  gdy  będzie  wyposażony  w 

wyjmowany  stopień.  Zamawiający  nie  określił  także  jakie  dokumenty  wykonawca  będzie 


musiał  przedstawić  celem  wykazania,  że  pojazd  jest  wyposażony  w  dodatkowy  stopień. 

Zamawiający ograniczył się jedynie do żądania oświadczenia nie mogąc tym samym żądać 

dodatkowych jeszcze zdjęć, wobec czego nie mógł żądać od wykonawcy przedstawienia zdjęć 

celem  wykazania,  że  wykonawca  spełnia  wymógł  w  zakresie  dodatkowego  stopnia  do 

pojazdów. Odwołujący wskazał także, że o spełnieniu lub niespełnieniu przez odwołującego 

spornego  udziału  w  postępowaniu  nie  może  decydować  treść  jego  pism,  ale  SIWZ.  To,  że 

wykonawca 

zamierza w przyszłości zmienić obecny sposób ułatwiania pacjentom wchodzenie 

i wychodzenia z pojazdu na montaż stałych stopni zamiast stopni wyjmowanych z pojazdu nie 

oznacza, że rozumiał on treść SIWZ w taki sposób jak teraz chciałby tego zamawiający, ale 

tylko  tyle,  że  odwołujący  zamierza  zmienić  stosowane  rozwiązanie  na  inne.  Formułowanie 

przez 

zamawiającego nieprecyzyjnych warunku oraz niewskazywanie dokumentów mających 

potwierdzać  spełnienie  warunku  narusza  zdaniem  odwołującego  art.  7  ustawy  zgodnie  z 

którym zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz 

zgodnie z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  Sposób  sformułowania SIWZ  był  co 

najmniej na tyle nieprecyzyjny, że nie gwarantował, że każdy odbiorca SIWZ będzie rozumiał 

wymóg w zakresie dodatkowego stopnia w taki sam sposób, co świadczy o nieprzejrzystości 

prowadzonego  postępowania,  a  sam  odwołujący  dowiedział  się  o  tym  jak  zamawiający 

rozumie sporny wymóg dopiero z uzasadnienia czynności odrzucenia jego oferty, mimo że w 

poprzednich latach ułatwianie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu pacjentom odbywało się 

przy użyciu takich samych przenoszonych stopni i zamawiający nigdy tego nie kwestionował, 

ani nie dochodziło do żadnych uszczerbku na zdrowiu pacjentów w związku ze stosowaniem 

takich stopni. 

Odwołujący wskazał, że możliwość odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 

1  pkt  2  ustawy  musiała  być  poprzedzona  podjęciem  przez  zamawiającego  czynności 

wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów zgodnie art. 26 ustawy. 

Zamawiający  takiej  czynności  przed  odrzuceniem  oferty  wykonał  wzywając  wykonawcę  w 

trybie art. 26 ust. 1,2, 3 i ust. 4 ustawy pismami z dnia 3 kwietnia 2020 roku i 15 kwietnia 202o 

roku,  ale  uszło  uwadze  zamawiającego,  że  przepis  art.  26  ust.  2  ustawy  wymaga,  aby 

oświadczenia lub dokumenty były aktualne na dzień składania oświadczeń lub dokumentów, 

a nie składania ofert. Odwołujący podkreślił, że zgodnie z art, 15zzs ust. 1 pkt 10) ZapCovidU 

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID 

bieg  terminów  procesowych  i  sądowych  w  (,..)  innych  postępowaniach  prowadzonych  na 

podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. W okresie 

w  jakim  z

amawiający  kierował  pisma  do  wykonawcy  na  terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej 

obowiązywał  ciągle stan  epidemii  w  konsekwencji  czego wiążące  odwołującego terminy  do 

uzupełnienia oferty Tym samym na moment odrzucenia oferty wykonawcy nie upłynął jeszcze 

termin  do  uzupełnienia  dokumentów  i  oświadczeń  przez  odwołującego,  W  ocenie 


odwołującego przepis art. 89 ust, 1 pkt 2 ustawy umożliwia zamawiającemu odrzucenie oferty 

dopiero  w  przypadku  bezskutecznego  upływu  terminów  wynikających  z  art.  26  ustawy.  W 

konsekwencji  nieuzasadnionego  odrzucenia  oferty 

odwołującego  zamawiający  nie  mógł 

unieważnić postępowania, gdyż art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy umożliwia podjęcie takiej czynności 

dopiero, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy  niepodlegającego 

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, a taka sytuacja nie miała miejsca. Odwołujący wniósł 

o przeprowadzenie dowodu ze z

djęcia krzesełka transportowego na okoliczność, że krzesełko 

transportowe nie jest trwale związane z pojazdem. 

W dniu 29 kwietnia 2020r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

Do postępowania odwoławczego nikt nie przystąpił.  

Zama

wiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o: 

oddalenie odwołania w całości, przeprowadzenie dowodów z dokumentów postępowania na 

okoliczności  wskazane  w  uzasadnieniu  odpowiedzi  na  odwołanie,  zasądzenie  od 

o

dwołującego  na  rzecz  zamawiającego  kosztów  postępowania  odwoławczego  zgodnie  ze 

spisem kosztów, który zostanie złożony na rozprawie. 

Argumentując zasadność unieważnienia postępowania zamawiający podał, że bezpośrednio 

przed otwarciem ofert 

wskazał, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 

696.360,08  zł.  Tymczasem  cena  jedynej  nieodrzuconej  oferty  -  złożonej  przez  p.  G.  C. 

przekracz

ała o blisko 300.000 zł budżet zamawiającego. 

Zamawiający wyjaśnił, że decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/BZK/2020 z dnia 28 

lutego  2020r.,  mającej  rygor  natychmiastowej  wykonalności,  na  zamawiającego  został 

nałożony obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w 

stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w związku z pojawieniem się COVID-19. Następnie 

zaś,  na  mocy  polecenia  Wojewody  Zachodniopomorskiego,  zamawiający  został 

przekształcony  w  jednoimienny  szpital  zakaźny.  W  konsekwencji  ww.  aktów  prawnych  na 

z

amawiającego  nałożone  zostały  nowe  obowiązki,  implikujące  konieczność  dokonania 

wyda

tków dotychczas przez zamawiającego nie planowanych, związanych z zakupem leków 

stosowanych w leczeniu pacjentów z COVID-19, respiratorów, środków ochrony osobistej dla 

personelu i pacjentów. Konieczność sfinansowania tych dodatkowych działań spowodowała, 

że  zamawiający  nie  mógł  zwiększyć  kwoty  na  sfinansowanie  zamówienia  udzielanego  w 

ramach p

ostępowania do ceny jedynej nieodrzuconej oferty. 

Odwołane  w  ocenie  zamawiającego  winno  podlegać  oddaleniu  z  uwagi  brak  prawidłowego 

sformułowana  zarzutów  przez  odwołującego.  Gdyby  jednak  nawet,  wbrew  stanowisku 

prezentowanemu  w  orzecznictwie  Izby,  podjąć  próbę  zdekodowania  treści  zarzutów 


formułowanych  w  odwołaniu,  to  i  tak  należałoby  uznać,  że  odwołanie  jest  oczywiście 

bezzasadne i powinno podlegać oddaleniu. 

Odwołujący argumentuje (nie można bowiem powiedzieć, że zarzuca z uwagi na de facto brak 

skonstru

owania zarzutów odwołania), iż zamawiający wymagał złożenia przez odwołującego 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dokumentów i oświadczeń, 

kt

órych obowiązek złożenia przez wykonawców nie został przewidziany w SIWZ i ogłoszeniu 

o  zamówieniu  dla  postępowania.  Konstatacja  powyższa  wynika  z  niezrozumienia  przez 

o

dwołującego  charakteru  prawnego  dokumentów  opisujących  pojazdy,  którymi  miały  być 

świadczone usługi stanowiące przedmiot zamówienia udzielanego w ramach postępowania. 

Dokumenty te nie były bowiem składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

Postępowaniu.  Jak  bowiem  wynika  z  Rozdziału  V  SIWZ  zamawiający  nie  sformułował 

warunków  udziału  w  postępowaniu  odnoszących  się  do  szczegółowych  cech  pojazdów, 

którymi miałyby być świadczone usługi stanowiące przedmiot zamówienia.  

Zamawiający  niewątpliwie natomiast  określił  w  załącznikach  nr IA  i  IB  do SIWZ, minimalne 

wymagania  odnoszące  się  do  pojazdu.  Na  charakter  tych  wymagań  wskazują  w  sposób 

jednoznaczny już nazwy tych załączników: 

załącznik  nr  IA  do  SIWZ  - Wymagane  parametry  graniczne  pojazdu,  którymi  świadczone 

będą usługi przewozu osób dializowanych siedzących, 

załącznik nr IB do SIWZ — Wymagane parametry graniczne pojazdu, którymi świadczone 

będą usługi przewozu osób dializowanych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

W  celu  potwierdzenia.  że  oferowane  przez  wykonawcę  usługi  odpowiadają  określonym  w 

wyżej  przywołanych  załącznikach  do  SIWZ,  zamawiający,  zgodnie  z  Rozdziałem  VI  pkt  5 

SIWZ  miał  wezwać  wykonawcę,  którego  oferta  została  oceniona  najwyżej,  do  złożenia  w 

wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni  terminie,  aktualnych  na  dzień  złożenia  dokumentów 

pojazdów  zawierających  dane  techniczne  pojazdów,  którymi  świadczone  będą  usługi 

stanowiące  przedmiot  zamówienia  i  ich  dodatkowego  wyposażenia,  pozwalających  na 

potwierdzenie  zgodności  pojazdów  z  wymaganymi  parametrami  granicznymi,  określonymi 

przez z

amawiającego w załącznikach nr IA i IB do SIWZ (w szczególności katalogi, zdjęcia, 

karty pojazdu, certyfikaty itd.). 

Dokumenty  te 

nie  były  składane  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu, a miały charakter dokumentów przedmiotowych, o których mowa w art. 25 ust. 

1 pkt 2 ustawy . Trudno przy tym w jakikolwiek sposób usprawiedliwić wadliwe kwalifikowanie 

analizowanych  dokumentów  przez  odwołującego.  SIWZ  nie  daje  bowiem  najmniejszych 

podstaw do wątpliwości co do ich charakteru prawnego. 

świetle  powyższego  twierdzenia  odwołującego,  iż  zamawiający  zażądał  złożenia 

niewskazanych  w  SIWZ  dokumentów  i  oświadczeń  w  celu  wykazania  spełniania  warunku 


udziału  w  postępowaniu  nie  polegają  na  prawdzie.  Zamawiający  zażądał  bowiem  jedynie 

złożenia  wyraźnie  wyspecyfikowanych  w  treści  SIWZ  dokumentów  przedmiotowych, 

konkrety

zujących  zobowiązanie  ofertowe  odwołującego.  Odwołujący  nie  podjął  przy  tym 

choćby  próby  zakwestionowania  żądania  przez  zamawiającego  złożenia  dokumentów 

przedmiotowych,  o których  mowa  w  Rozdziale  VI  pkt  5  SIWZ.  Cala  retoryka  odwołującego 

skupia  się  bowiem  na  żądaniu  niewskazanych  w  SIWZ  dokumentów  w  celu  wykazania 

spełniania warunku udziału w  postępowaniu.  Zamawiający  w  załączniku nr IA  do  SIWZ nie 

sformułował  wymogu  wyposażenia  pojazdu  w  telefon  komórkowy  do  łączności  z 

z

amawiającym.  Z  kolei  w  przypadku  systemu  do  wprowadzenia  wózka  inwalidzkiego  do 

poj

azdu, zarówno szyny jak i rampa stanowią elementy wyposażenia pojazdu, cechujące się 

możliwością trwałego połączenia z pojazdem. Podeścik oferowany przez odwołującego w celu 

wchodzenia do i z pojazdu charakteru takiego niewątpliwie nie ma. 

Argumentacja o

dwołującego nie zmienia jednakże obiektywnej okoliczności, iż zaoferowany 

podeścik nie może być uznany za spełniający wymóg umożliwienia swobodnego wchodzenia 

i  wychodzenia  do/z  pojazdu.  Co  w

ięcej,  retoryka  przyjęta  przez  odwołującego  jawi  się 

zamawiającemu jako taktyka procesowa przyjęta na potrzeby postępowania odwoławczego. 

Treść  pisma  odwołującego  z  dnia  21  kwietnia  2020r.  wskazuje  bowiem  wyraźnie,  że 

o

dwołujący  rozumiał  wymóg  zapewnienia dodatkowego stopnia umożliwiającego  swobodne 

wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu d

okładnie w taki sam sposób jak zamawiający - jako 

wymóg zapewnienia stopnia trwale połączonego z pojazdem. 

Odwołujący  w  treści  odwołania  kwestionuje  również  prawidłowość  sformułowania  przez 

z

amawiającego  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  określenia  katalogu  dokumentów 

składanych w celu ich wykazania. Podnoszona przez odwołującego argumentacja (nie zarzut 

zgodnie  z  rozum

ieniem  tego  pojęcia  ukształtowanym  w  orzecznictwie  KIO)  jest  jednakże 

spóźniona  i  jako  taka  nie  może  zostać  poddana  merytorycznej  ocenie.  Zgodnie  bowiem  z 

przepisem art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy

, odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 

wobec tre

ści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  .  Termin  na 

wniesienie odwołania wobec treści SIWZ w Postępowaniu upłynął zatem z dniem 23 marca 

2020r. 

Z

amawiający  nie  objął  treścią  warunków  udziału  w  postępowaniu  wymagań  określonych  w 

załączniku nr IA do SIWZ i załączniku nr IB do SIWZ, zaś dokumenty i oświadczenia składane 

w celu potwierdzenia spełniania wymogów określonych w tych dokumentach miały charakter 

przedmiotowych. o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy . Argumentacja odwołującego 

jest zatem nie tylko spóźniona, ale i nieadekwatna do rozpatrywanej sytuacji faktycznej. 


Odwołujący podniósł również, że odrzucenie złożonej przez niego oferty na podstawie art 89 

ust.  1  pkt  2  ustawy 

było  przedwczesne,  gdyż  wyznaczony  przez  zamawiającego  termin  na 

uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy jeszcze nie upłynął. 

W ocenie o

dwołującego termin na uzupełnienie dokumentów uległ zawieszeniu na podstawie 

przepisu  art.  15  zzs 

ust.  10  ustawy  z  dnia  2  marca  2020r.  o  szczególnych  rozwiązaniach 

związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Specustawa”). 

Zgodnie  z  przywołanym  przepisem,  w  okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu 

epidemii  ogłoszonego  z  powodu  COVID,  bieg  terminów  procesowych  i  sądowych  w  innych 

postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu na ten okres. Brzmieni

e przepisu nie pozwala na uznanie, by odnosił się on do 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Tożsama  konkluzja  wynika  z  analizy  uzasadnienia  do  projektu  Specustawy,  w  którym 

wskazano, że na podstawie analizowanego przepisu „(...) w czasie trwania stanu zagrożenia 

epidemicznego  lub  epidemii  wstrzymaniu  i  zawieszeniu  ulegną  terminy  przewidziane 

przepisami  prawa  cywilnego  i  administracyjnego,  od  których  zależy  udzielenie  ochrony 

prawnej  przed  sądem  lub  organem  oraz  terminy  do  dokonania  przez  stronę  czynności 

kszta

łtujących prawa i obowiązki lub drugiej strony, terminy do zasiedzenia, przedawnienia, 

przemilczenia,  terminy  zawite,  z  niezachowaniem  których  ustawa  wiąże  ujemne  skutki  dla 

strony, terminy do dokonania przez podmioty lub jednostki organizac

yjne podlegające wpisowi 

do  rejestru  przedsiębiorców  lub  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i 

zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru prowadzonego przez organ administracji 

publicznej czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do właściwego rejestru, a także 

terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju. 

Z  powyższego  wynika  zatem,  że  zakres  normowania  art.  15zzs  nie  obejmuje  terminów  do 

uzupełnienia dokumentów wyznaczanych przez zamawiających publicznych na podstawie, a 

dokonana przez o

dwołującego wykładnia przepisu art. 15 zzs ust. 1 pkt 10 Specustawy jest 

błędna. 

Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  odwołujący  uczynił  zadość  wezwaniu  zamawiającego  i  w 

odpowiedzi  na  wezwanie  wystosowane  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy 

złożył  wymagany 

dokument W takim stanie rzeczy, nawet gdyby uznać (co byłoby przejawem wykładni contra 

legem),  że  termin  na  uzupełnienie  dokumentu  jeszcze  odwołującemu  nie  upłynął,  to 

okoliczność  ta  nie  miałaby  jakiegokolwiek  znaczenia  prawnego  z  uwagi  na  złożenie 

brakującego dokumentu przez odwołującego. zamawiający, mając na uwadze ukształtowaną 

w  orzecznictwie  Izby  zasadę  jednokrotności  wezwania  nie  mógłby  bowiem  umożliwić 

o

dwołującemu ponownego złożenia brakującego dokumentu, gdyż w ten sposób naruszyłby 


wywiedzioną z art. 7 ust. 1 ustawy zasadę jednokrotności wezwania. 

Jakkolwiek żaden przepis ustawy wprost nie zakazuje wielokrotnego wzywania wykonawcy do 

uzupełnienia  brakujących  lub  wadliwych  oświadczeń  i  dokumentów,  w  orzecznictwie  KIO 

jednolicie przyjmuje się, że wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy oraz uzupełnienie dokumentów 

w tym trybie jest czynnością jednokrotną. Oznacza to, że zamawiający nie może ponownie 

wezwać  wykonawcę  do  złożenia  oświadczenia  lub  dokumentu,  do  którego  złożenia  lub 

poprawienia wykonawca był już wzywany, jak również nie może samodzielnie złożyć ponownie 

dokumentu,  który  już  uprzednio  złożył,  zgodnie  z  wezwaniem  zamawiającego.  Zasada 

jednokrotności  wezwania  jest  wywodzona  z  zasad  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

uczciwej konkurencji. KIO wielokrotnie podkreślała, m.in. w wyroku z dnia 11 stycznia 2018 r., 

sygn. akt: KIO 2706/18 

Podsumowując,  zamawiający  nie  mógłby  po  raz  kolejny  wezwać  odwołującego  do 

uzupełnienia  dokumentu  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  czy  też  umożliwić  odwołującemu 

samodzielne jego uzupełnienie. Ewentualny brak upływu terminu dla uzupełnienia dokumentu 

nie miałby zatem żadnego znaczenia prawnego. 

Wbrew  twierdzeniom  o

dwołującego  ziściły  się  przesłanki  uzasadniające  odrzucenie  jego 

oferty. 

Zamawiający,  co  było  już  wskazywane  sformułował  jednoznaczny  wymóg  (warunek 

graniczny) wyposażenia pojazdu w dodatkowy stopień umożliwiający swobodne wchodzenie i 

wychodz

enie do/z pojazdu przez osoby przewożone. 

Z  przedłożonej  przez  odwołującego  dokumentacji  fotograficznej  jednoznacznie  wynika,  że 

wymóg ten nie został przez odwołującego spełniony. 

Po  pierwsze  bowiem  podeścik  ten  nie  umożliwia  bezpiecznego  wchodzenie  i  wychodzenie 

do/z  pojazdu  przez  osoby  przewożone,  którymi  będą  osoby  schorowane,  często  starsze, 

mające problemy z poruszaniem się. Zejście z pojazdu na wąski podeścik może być dla nich 

problematyczne 

— istnieje bowiem duże ryzyko upadku wskutek nastąpienia na podeścik tylko 

częścią stopy. Ryzyko to będzie wzrastać w przypadku posadowienia podeściku na nierównym 

chodniku. O ile z

amawiający dba o zachowanie we właściwym stanie technicznym chodników 

i  traktów  pieszych  znajdujących  się  w  obrębie  jego  nieruchomości,  to  nie  ponosi 

odpowiedzialności  za  stan  techniczny  chodników  pod  adresami  zamieszkania  osób 

dializowanych. Z tych zat

em powodów zaproponowany przez odwołującego podeścik nie mógł 

zostać uznany za pozwalający na bezpieczne wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu przez 

osoby przewożone. 

Po  drugie  - 

podeścik  stanowi  odrębny  od  pojazdów  element,  nie  jest  z  nimi  połączony  w 

sposób  trwały  i  nie  stanowi  element  ich  wyposażenia.  Tymczasem  wymóg  zapewnienia 

wyposażenia  pojazdów  w  dodatkowy  stopień  umożliwiający  swobodne  wchodzenie  i 

wychodzenie do/z pojazdu przez osoby przewożone został określony w Załącznikach nr IA i 

IB do SIWZ zatytułowanych odpowiednio „Wymagane parametry graniczne pojazdu, którym 


świadczone  będą  usługi  przewozu  osób  dializowanych  siedzących”  oraz  „Wymagane 

parametry graniczne pojazdu, którym świadczone będą usługi przewozu osób dializowanych 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich". Zawarta w tych Załącznikach 

tabela nr 2 nazwana została: „Wymogi techniczne dla każdego pojazdu wskazanego w tabeli 

nr 1”. Całokształt treści Załączników nr IA i IB do SWZ prowadzi zatem do wniosku, iż określają 

one wymagania dotyczące pojazdu i jego części składowych i przynależności, połączonych z 

pojazdem  w  sposób  trwały.  W  takim  stanie  rzeczy  nie  może  budzić  wątpliwości,  że 

z

amawiający  wymagał  zaoferowania  pojazdów  posiadających  w  dodatkowy  stopień 

umożliwiający swobodne wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu przez osoby przewożone, 

to jest wyposażonych w taki stopień połączonych z pojazdem w sposób trwały. 

Prawidłowość takiej właśnie interpretacji jednoznacznych postanowień Załącznika nr IA i IB 

SIWZ potwierdził zresztą sam odwołujący w swoim oświadczeniu z dnia 21 kwietnia 2020r. 

(złożonym po upływie terminu na uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy ), w 

którym wskazał, że uwidoczniony na dokumentacji fotograficznej podeścik jest rozwiązaniem 

tymczasowym,  gdyż  zlecił  wyposażenie  obu  pojazdów  w  dodatkowe  stopnie.  Gdyby  zatem 

o

dwołujący  rozumiał  sformułowany  przez  zamawiającego  wymóg  w  sposób  taki,  jak 

przedstawiony  w  treści  odwołania  (i  zapewne  wykreowany  na  potrzeby  postępowania 

odwoławczego), to, oceniając rozsądnie, nie zdecydowałby na poniesienie kosztów montażu 

dodatkowych stopni w pojazdach. 

Przepis art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy nakazuje z

amawiającemu odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentacji  postępowania  tj.  siwz,  wraz  z  załącznikami,  oferty 

odwołującego,  kierowanych  do  niego  wezwań  do  złożenia,  uzupełnienia  i  wyjaśnienia 

dokumentów  oraz  udzielonych  odpowiedzi,  informacji  o  wyniku  postepowania,  zdjęcia 

krzesełka transportowego.  

Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający w rozdziale III SIWZ zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia: 

1.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  świadczenie  usług  w  zakresie  transportu  w  pozycji 

siedzącej osób dializowanych w Stacji Dializ dla SPWSZ w Szczecinie. 

2.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowi  załącznik  nr  1  do  SIWZ  -  Opis 

Przedmiotu  zamówienia  oraz  załącznik  nr  1A  -  Wymagane  parametry  graniczne  pojazdu, 

którym świadczone będą usługi przewozu osób dializowanych siedzących i Załącznik nr 1B do 

SIWZ - Wymagane parametry graniczne pojazd

u, którym świadczone będą usługi przewozu 

osób dializowanych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

7. wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 


w  projekcie  umowy  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  SIWZ  i  opisie  przedmiotu  zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 oraz 1A i 1B do SIWZ 

W rozdziale VI zamawiający zawarł wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy  w  celu potwierdzenia spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu oraz  braku 

podstaw do wykluczenia: 

1.  Każdy  wykonawca  zobowiązany  jest  załączyć  do  oferty  (sporządzonej  według  wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2, 2A do SIWZ): 

1)  oświadczenie,  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  SIWZ,  stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

2)  oświadczenie,  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  3A  do  SIWZ,  stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

3)  odpowiednie  pełnomocnictwa  lub  dokumenty  (np.  odpisy  z  rejestru)  wykazujące 

umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy), 

4)  Zobowiązania podmiotów  trzecich  –  w  przypadku  powoływania się przez  wykonawcę  na 

zasoby  in

nych podmiotów  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 7 do SIWZ wraz z odpowiednimi 

pełnomocnictwami/dokumentami (np. odpis z rejestru) potwierdzającymi umocowanie osoby 

podpis

ującej zobowiązanie, do reprezentowania tego podmiotu trzeciego. 

5) Wymagane parametry graniczne pojazdu, którym świadczone będą usługi przewozu osób 

siedzących, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ, 

6) Wymagane parametry graniczne pojazdu, kt

órym świadczone będą usługi przewozu osób 

siedzących poruszających się na wózkach inwalidzkich, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1B do SIWZ, 

7)  dokumenty  potwierdzające  datę  produkcji  pojazdów  oraz  typ  siedzeń  oferowanych  w 

pojazdach (strony katalogo

we lub foldery, ulotki informacyjne, zdjęcia itp.), którymi świadczone 

będą usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w j. polskim, pozwalające na potwierdzenie 

zgodności  oświadczeń  wykonawcy  co  do  spełnienia  przez  oferowane  parametry  (wiek 

pojazdów oraz typ siedzeń) podlegające ocenie w zakresie kryteriów jakościowych zawartych 

w załączniku nr 2 do SIWZ pkt 7 (typ siedzeń) oraz w Załączniku nr 1A i 1B do SIWZ (wiek 

pojazdu 

– tabela nr 1). wykonawca winien wskazać, którego pojazdu dotyczy dany dokument. 

Zamaw

iający pouczył: 

- Dokumenty o których mowa w pkt 1 ppkt 5), 6) składane wraz z ofertą, stanowią część oferty 

i nie podlegają uzupełnieniu. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ppkt 5,6 powyżej 

lub złożenie dokumentów niekompletnych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

- W przypadku niezłożenia lub złożenia niekompletnego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 


ppkt 7), wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w kryterium oceny ofert (wiek pojazdu, typ 

siedzeń), na potrzeby którego dokument jest składany. 

5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego,  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego 

oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) dokumentów pojazdów zawierających dane techniczne pojazdów, którymi świadczone będą 

usługi stanowiące przedmiot zamówienia i ich dodatkowego wyposażenia, pozwalających na 

potwierdzenie  zgodności  pojazdów  z  wymaganymi  parametrami  granicznymi,  określonymi 

przez 

zamawiającego w załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ (w szczególności katalogi, zdjęcia, 

karty  pojazdu,  certyfikaty  itd.).  wykonawca  winien  wska

zać,  którego  pojazdu  dotyczy  dany 

dokument. 

14. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1 i 2 

SIWZ,  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  rozdziale  VI  pkt  3-5  lub  innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień 

w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  ch

yba,  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

W rozdziale X 

zamawiający opisał sposób przygotowywania ofert: 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik 

nr  2  do  SIWZ  i  formularz  asortymentowo-

cenowy,  sporządzony  z  wykorzystaniem  wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ; 

2)  odpow

iednie  pełnomocnictwa  lub  dokumenty  (np.  odpisy  z  rejestru)  wykazujące 

umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy); 

3) oświadczenia, sporządzone z wykorzystaniem wzorów stanowiących załącznik nr 3 i 3A do 

SIWZ; 

4) zob

owiązania podmiotów trzecich, na zasobach których wykonawca polega (jeżeli dotyczy) 

– sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,, 

5) Wymagane parametry graniczne pojazdu, którym świadczone będą usługi przewozu osób 

siedzących, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ; 

6) Wymagane parametry graniczne pojazdu, którym świadczone będą usługi przewozu osób 

siedzących poruszających się na wózkach inwalidzkich, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1B do SIWZ, 

7)  dokumenty  potwierdzające  datę  produkcji  pojazdów  oraz  typ  siedzeń  oferowanych  w 


pojazdach (strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne, zdjęcia itp.), którymi świadczone 

będą usługi stanowiące przedmiot zamówienia, w j. polskim, pozwalające na potwierdzenie 

zgodności  oświadczeń  wykonawcy  co  do  spełnienia  przez  oferowane  parametry  (wiek 

pojazdów oraz typ siedzeń) podlegające ocenie w zakresie kryteriów jakościowych zawartych 

w załączniku nr 2 do SIWZ pkt 7 (typ siedzeń) oraz w Załączniku nr 1A i 1B do SIWZ (wiek 

pojazdu 

– tabela nr 1). wykonawca winien wskazać, którego pojazdu dotyczy dany dokument.  

Zamawiający ponownie pouczył: 

Dokumenty o których mowa w pkt 1 ppkt 5), 6) składane wraz z ofertą, stanowią część oferty 

i nie podlegają uzupełnieniu. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ppkt 5,6 powyżej 

lub złożenie dokumentów niekompletnych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

W przypadku niezłożenia lub złożenia niekompletnego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 

ppkt 7), wykonawcy ni

e zostaną przyznane punkty w kryterium oceny ofert (wiek pojazdu i typ 

siedzeń), na potrzeby którego dokument jest składany. 

Zamawiający ponadto zalecił aby wykonawca załączył do oferty dowód wniesienia do wadium. 

Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach 

stanowiących załączniki do SIWZ. 

Z załącznika nr 1 do siwz wynika, że: 

Pkt.  1.1.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  świadczenie  usług  w  zakresie  transportu  osób 

dializowanych:  chodzących,  poruszających  się  na  wózkach  lub/i  wymagających 

wniesienia/zniesienia  na  obszarze  województwa  zachodniopomorskiego  z  miejsca 

zamieszkania/pobytu do Stacji Dializ w SPWSZ w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 4 oraz po 

wykonanej dializie z powrotem do miejsca zamieszkania /pobytu. 

2.1  wykona

wca  zobowiązany  jest  do  organizacji  transportu  wszystkich  osób  dializowanych 

zgłoszonych na daną zmianę hemodializy, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt. 

1.2. Organizacja transportu obejmuje: 

Pkt.  2.1.1.  Odbiór  osoby  dializowanej  bezpośrednio  z  miejsca  zamieszkania/pobytu  (spod 

drzwi  mieszkania),  pomoc  przy  dojściu  do  pojazdu,  pomoc  przy  wsiadaniu  i  wysiadaniu  z 

pojazdu,  jak  również  pomoc  w  dojściu  do  i  z  Sali  dializ  w  budynku  Stacji  Dializ,  a  także 

doprowadzenie osoby dializowanej do drzwi mieszka

nia, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

Z  pkt.  1.8.  wynika,  że  wykonawca  dla  osób  poruszających  się  na  wózkach  inwalidzkich 

zapewnia  asystenta  wspomagającego  kierowcę,  który  odbierze  osobę  dializowaną 

poruszająca się na wózku spod drzwi mieszkania, pomoże przy zjeździe do pojazdu, w razie 

konieczności zniesie osobę dializowaną z pomocą kierowcy, umieści wózek w pojeździe i do 

zabezpieczy, pomoże przy wsiadania i wysiadaniu z pojazdu pomoże w dojściu/dojeździe do i 

z Sali dializ, a w przypadku braku konieczności przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku 

inwalidzkim,  zniesienie/wniesienie osoby  na  krzesełku transportowym  stosownie do  stopnia 


niepełnosprawności.  

W  pkt.  4.2.1  zamawiający  określił  wymogi  graniczne  dla  przewozu  osób  dializowanych 

samodzielnych, w tym 

w literze d) dodatkowy stopień lub drabinkę umożliwiającą wchodzenie 

i  wychodzenie  pasażerów,  analogiczne  postanowienie  znalazło  się  w  literze  d)  pkt.  4.2.2. 

dotyczącego pojazdów do przewozu osób dializowanych niepełnosprawnych poruszających 

się na wózkach inwalidzkich.  

Z załącznika nr 1A wynika, że zamawiający żądał następujących informacji: 

Dane informacyjno 

– identyfikacyjne pojazdu 

Tabela nr 1  

Marka pojazdu, Model pojazdu, Data produkcji pojazdu, Nr rejestracyjny pojazdu lub nr VIN, 

Informacja o podstawie dysponowania pojazdem 

Zamawiający wskazał, że maksymalny wiek pojazdu – 60 m-cy 

Oferty oferujące wiek pojazdu powyżej 60 m-cy zostaną odrzucone.  

Tabela nr 2 

Zamawiający  opisał  następujące  wymagania  i  oczekiwał  potwierdzenia  lub  zaprzeczenia 

parametru wraz z opisem oferowanego parametru w poz. 1  

1.  pojazd osobowy 

–opis 

2.  p

ojazd  nie  starszy  niż  5  lat  od  daty  produkcji  do  dnia  składania  ofert  (pojazd 

wymieniony w tabeli nr 1) 

Klimatyzacja w całym pojeździe – łącznie z przedziałem dla pasażerów   

4.  dodatkowy st

opień umożliwiający swobodne wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu 

przez osoby przewożone 

Zamawiający pouczył: 

1) należy wskazać liczbę miejsc w pojeździe 

Zamawiający wyjaśnił: 

Zamawiający wymaga od wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi 

„TAK” (dla poz. 1 tabeli nr 2 należy uzupełnić udzielone odpowiedzi przez opis oferowanego 

parametru)  lub  „NIE”  –  dla  potwierdzenia  spełnienia  wymaganego  parametru/warunku. 

Wpisanie „NIE” lub brak wpisu spowoduje odrzucenie oferty.  

Zamawiający  sugeruje,  aby  celem  ułatwienia  potwierdzenia  oferowanego  parametru 

wykonawca 

w przesłanych na wezwanie zamawiającego dokumentach opisujących przedmiot 

zamówienia  (katalog  lub  folder,  strony  katalogowe,  ulotki  informacyjne,  zdjęcia), 

sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany parametr techniczny. 

W z

ałączniku nr 1B zamawiający wymagał podania następujących informacji: 

Dane informacyjno 

– identyfikacyjne pojazdu 

Tabela nr 1  

Marka pojazdu, Model pojazdu, Data produkcji pojazdu, Nr rejestracyjny pojazdu lub nr VIN, 


Informacja o podstawie dysponowania pojazdem 

Zamawiający wskazał na maksymalny wiek pojazdu – 60 m-cy 

Oferty oferujące wiek pojazdu powyżej 60 m-cy zostaną odrzucone.  

Wymogi techniczne dla k

ażdego pojazdu wskazanego w tabeli nr 1 

Tabela nr 2 

Zamawiający  opisał  następujące  wymagania  i  oczekiwał  potwierdzenia  lub  zaprzeczenia 

parametru wraz z opisem oferowanego parametru w poz. 1, 6,7 

1.  pojazd  osobowy  1

),  przystosowany  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich – opis 

2.  p

ojazd  nie  starszy  niż  5  lat  od  daty  produkcji  do  dnia  składania  ofert  (pojazd 

wymieniony w tabeli nr 1) 

Klimatyzacja w całym pojeździe – łącznie z przedziałem dla pasażerów 

dodatkowy stopień umożliwiający swobodne wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu przez 

osoby przewożone 

zabudowa do przewozu wózka inwalidzkiego 

system umożliwiający wprowadzenie wózka do pojazdu2) - opis 

7.- s

posób mocowania wózka inwalidzkiego w pojeździe 3) - opis 

8. k

rzesełko transportowe z udźwigiem do 120 kg i min. jedną parą kółek  

Zamawiający pouczył: 

1)  należy  wskazać  liczbę  miejsc  siedzących  oraz  liczbę  miejsc  dla  wózków  inwalidzkich 

pojeździe 

2)  należy  wskazać  system  umożliwiający  wprowadzenie  wózka  do  pojazdu:  szyny/  rampa/ 

winda  

3)  należy  wskazać  sposób  mocowania  wózka  inwalidzkiego  w  pojeździe,  np.  czy  pojazd 

wyposażony jest w zestaw szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego , system 

grzybkowy lub inny system mocowania; 

Zamawiający wyjaśnił: 

Zamawiający wymaga od wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi 

„TAK” (dla poz. 1, 6 i 7 w tabeli nr 2 uzupełnić opisem) lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia 

wymaganego  parametru/warunku.  Wpisanie  „NIE”  lub  brak  wpisu  spowoduje  odrzucenie 

oferty.  

Zamawiający  sugeruje,  aby  celem  ułatwienia  potwierdzenia  oferowanego  parametru 

wykonawca 

w przesłanych na wezwanie zamawiającego dokumentach opisujących przedmiot 

zamówienia  (katalog  lub  folder,  strony  katalogowe,  ulotki  informacyjne,  zdjęcia), 

sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany parametr techniczny. 

W  ofercie  odwołującego  na  str.  7  i  18  znajdują  się  załączniki  nr  1A  i  1B,  gdzie  w  obu 

załącznikach  w  tabelach  nr  2  pkt  4  przy  parametrze  dodatkowy  stopień  umożliwiający 


swobodne  wchodzenie  i  wychodzeni

e do/z pojazdu przez osoby przewożone  – wykonawca 

oświadczył  TAK.  Do  oferty  odwołujący  załączył  zdjęcia  pojazdów,  w  tym  szyn,  dowody 

rejestracyjne, deklaracje zgodności oraz fakturę zakupu.  

Z wstępnej oceny ofert z dnia 1 kwietnia 2020r. wynika, że załączona do oferty odwołującego 

dokumentacja  potwierdza  wymagania  zamawiającego  dotyczące  daty  produkcji  oraz  typu 

oferowanych  siedzeń  (załączone  fotografie,  dowodów  rejestracyjnych  pojazdów  i  wnętrz 

pojazdów).  

W dniu 3 kwietnia 2020r. zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 2 odwołującego m. in. 

w  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  usługi  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez 

zamawiającego  o  dokumenty  pojazdów  zawierające  dane  techniczne  pojazdów,  którymi 

świadczone będą usługi stanowiące przedmiot zamówienia i ich dodatkowego wyposażenia, 

pozwalające na potwierdzenie zgodności pojazdów z parametrami granicznymi, określonym i 

przez zamawiającego w załącznikach nr 1A i 1Bdo siwz (w szczególności katalogi, zdjęcia, 

karty  pojazdu,  certyfikaty  itp.).  Wykonawca 

winien  wskazać,  którego  pojazdu  dotyczy  dany 

dokument. 

W  odpowiedzi  na  to  wezwanie  w  dniu  6  kwietnia  2020r.  w  wyżej  wskazanym  zakresie 

odwołujący złożył oświadczenie, że dokumenty załącznik 1A i załącznik 1B złożone do oferty 

dotyczące  pojazdów  oraz  wszelkie  wymagane  dokumenty  odnośnie  parametrów  tych 

pojazdów są w posiadaniu zamawiającego i są one nadal aktualne.  

W dniu 15 kwietnia 2020r. zamawiający wezwał odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 m. in. do 

złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez oferowane pojazdy klimatyzacji w 

całym  pojeździe  łącznie  z  przedziałem  pasażerów  oraz  dodatkowy  stopień  umożliwiający 

swobodne wchodzenie i wychodzenie do/z pojazdu przez osoby przewożone. Dokumentami 

tymi mogą być w szczególności katalogi, zdjęcia, certyfikaty.  

W dniu 20 kwietnia 2020r. odwołujący przedstawił na wezwanie zdjęcia, które w jego ocenie 

potwierdzają  że  pojazdy  posiadają  klimatyzację  w  całym  pojeździe,  łącznie  z  przedziałem 

pasażerów,  oraz  posiadają  dodatkowy  stopień  umożliwiający  swobodne  wchodzenie  i 

wychodzenie do/z pojazdu przez osoby przewożone. Na zdjęciach str. 243 i 245 dokumentacji 

według  numeracji  widać  ustawiony  obok  pojazdu  składany  stołek.  Odwołujący  w  dniu  21 

kwietnia  2020r.  złożył  także  oświadczenie,  ze  zamówił  dodatkowe  stopnie  do  aut 

przeznaczonych  do  wykonywania  zadania  w  związku  z  postępowanie,  jednak  w  związku  z 

pandemią  Covid-19  wszystkie  terminy  są  przesunięte,  na  dzień  rozpoczęcia  świadczenia 

usługi takie stopnie będą wykonane. Stopnie widoczne na zdjęciach są stopniami zastępczymi, 

jednakże świetnie spełniają swoją rolę  i  wzorując się na  obecnym  wykonawcy, który  tylko  i 

wyłącznie takie stopnie stosuje do realizacji odwołujący je przedstawił.  


Izba zważyła, co następuje: 

Izba  nie  dopatrzyła  się  zaistnienia  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na 

podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.  

Izba oceniła, że odwołujący wykazał istnienie przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności 

odwołania, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego - art. 89 ust, 1 pkt 2 w zw. z art 7. ust. 1 w zw z. art. 

26 ust. 1 ust, 1 i ust. 3 i ust. 4 w zw, z art. 36 ust. 1 pkt 5a) 

ustawy w związku z art. 51 § 1 i § 

3  kodeksu  cywilnego  w  zw.  z  art.  15zzr  ust.  1  pkt  10)  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 374) zwaną dalej ZapCovidU w zw. z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 

marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566) w zw. z § 1 rozporządzenia z dnia 

10 kwietnia 2020 r. Rady M

inistrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i  zakazów  w  związku  z  wystąpieniem  stanu  epidemii  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  658)  w  zw.  z 

Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  19  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U, 

z 2020 r. poz. 697)  przez bezpodstawne odrzucenie oferty 

odwołującego jako niezgodnej z 

SIWZ,  pomimo  że  oferta  odpowiadała  SIWZ,  żądanie  do  wykonawcy  oświadczeń, 

dokumentów i zdjęć nie wskazanych w ogłoszeniu i w SIWZ jako dokumenty wymagane celem 

wykazania  spełnienia  udziału  w  postępowaniu,  podjęcie  czynności  odrzucenia  oferty 

wykonawcy i unieważnienia postępowania przed upływem terminów do złożenia dokumentów, 

oświadczeń i wyjaśnień celem wykazania warunków udziału w postępowaniu  

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Izba  nie  podziela  stanowiska  zamawiającego 

wyrażonego w odpowiedzi na odwołanie, że odwołujący nie sformułował zarzutu. W ocenie 

Izby  zarzut  został  sformułowany,  choć  przyznać  należy,  że  odwołujący  niezbyt  sprawnie 

porusza  się  w  siatce  pojęciowej  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  i  myli  instytucje 

warunków  udziału  w  postępowaniu  i  powiązanych  z  nimi  dokumentów  podmiotowych 

składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału – art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy i treści 

oferty  i  dokumentów  przedmiotowych  służących  wykazaniu  spełniania  przez  zaoferowany 

przedmiot wymagań zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia – art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy. Jednakże odwołujący wskazał, że jego zarzut dotyczy niezasadnego odrzucenia jego 

oferty  z  powodu  niezgodności  treści  tej  oferty  z  treścią  siwz,  niezasadnego  wezwania 

odwołującego  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  wymaganie  zamawiającego 

wyposażenia pojazdu w stopnień pozwalający na swobodne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu 


oraz  nieprawidłowe  w  ocenie  odwołującego  unieważnienie  postępowania  w  sytuacji,  gdy 

zdaniem odwołującego jego oferta nie podlegała odrzuceniu. Tak postawione zarzuty w ocenie 

Izby wynikały wprost z treści odwołania i zakreślały zakres rozpoznania przez Izbę, a drobne 

niedokładności  w  nazewnictwie  instytucji  nie  mogą  pozbawiać  odwołującego  prawa  do 

ochrony jego interesu w uzyskaniu zamówienia. Nie mniej jednak Izba podziela w niniejszej 

sprawie stanowisko wyrażone przez zamawiającego, co do tego, że oferta odwołującego nie 

odpowiada w swojej treści treści siwz. Przede wszystkim Izba zwraca uwagę na następujące 

okoliczności  :  stopień  zgodnie  z  definicją  słownika  języka  polskiego to  pojedynczy  element 

schodów;  też:  występ  w  jakimś  podwyższeniu  umożliwiający  wchodzenie  lub  schodzenie, 

natomiast zaprezentowany przez odwołującego na zdjęciach podest, to składany stołek, który 

oczywiście  może  być  wykorzystywany  do  wejścia  na  niego  i  zajścia,  ale  nie  jest  to 

przeznaczenie tego produktu. 

Z definicji zatem wynika, że stopień będzie częścią składową 

pojazdu, do którego dokonywane będzie wejście i wyjście. Zaoferowany zaś stołek składany 

to 

mały  mebel  do  siedzenia,  składający  się z  prostokątnego  siedziska i 4 nóg,  pozbawiony 

oparcia i poręczy. Tym samym jego przeznaczeniem nie jest wchodzenie/wychodzenie, ale 

siedzenie. 

Rację ma zamawiający, że sam odwołujący dostrzegał tę okoliczność wskazując w 

piśmie  z  dnia  21  kwietnia  2020r.,  że  prezentowane  rozwiązanie  jest  rozwiązaniem 

tymczasowym,  a  dodatkowe  stopnie  zostały  przez  odwołującego  zamówione.  Jednakże 

postępowanie  przedmiotowe  jest  postępowaniem  prowadzony  w  procedurze  zamówień 

publicznych i podlega jego rygorom. Tym samym treść oferty ma być zgodna z treścią siwz w 

dacie  składania  ofert,  a  nie  jest  możliwe  doprowadzenie  do  zgodności  zaoferowanego 

przedmiotu na późniejszym etapie postępowania np. na etapie realizacji. Jest to tak zwana 

triada zamówień publicznych treść siwz musi być zgodna z treścią oferty i obie zgodne z treścią 

zawartej umowy. Tym samym nie można zaakceptować sytuacji, w której na datę składania 

ofert  wykonawca  nie  oferuje  przedmio

tu  zamówienia  zgodnego  z  ofertą.  Oczywiście  jest 

możliwe,  że  przedmiot  zamówienia  nie  istnieje  na  datę  składania  ofert,  ale  zostanie 

wytworzony  w  toku  realizacji  umowy  np.  dedykowane  oprogramowanie  komputerowe, 

wybudowanie budynku, ale taka sytuacja nie miała miejsca w przedmiotowym postępowaniu. 

Odwołujący  na  datę  składania  oferty  miał  dysponować  pojazdami  i  ich  wyposażeniem 

zgodnym z wymaganiami zamawiającego, za pomocą których będzie realizował zamawianą 

usługę.  Wykazanie  zatem  na  wezwanie  zamawiającego  zastępczego  stołeczka  mającego 

przejściowo  służyć  jako  stopień,  nie  może  być  uznane  za  wykazanie  zamawiającemu,  że 

pojazdy  wyposażone  są  zgodnie  z  wymaganiami  zamawiającego.  Odwołujący  nawet  nie 

uprawdopodobnił,  że  zlecił  wykonanie  stopni,  nie  przedstawił  dowodów,  jak  to  ostateczne 

rozwiązanie będzie umożliwiało swobodne wejście i wyjście z pojazdu i czy będzie dostępne 

wykonawcy  w  dacie  rozpoczęcia  świadczenia  usługi.  Zaprezentowany  składany  stołek  nie 

tylko nie odpowiada wymaganem

u przez zamawiającego stopniowi, ale również w ocenie Izby 


nie  spełnia  innego  wymagania  zamawiającego  tj.  „swobodnego  wsiadania  i  wysiadania”. 

Swobodny  oznacza 

niepodlegający  przymusowi  ani  ograniczeniom,  zachowujący  się  w 

sposób naturalny, natomiast w ocenie Izby osoba korzystająca ze stołeczka będzie musiała 

skorzystać przy wsiadaniu lub wysiadaniu, albo z oparcia – złapania się futryny drzwi pojazdu, 

albo  będzie  musiała  skorzystać  z  pomocy  kierowcy  lub  asystenta  w  celu  utrzymania 

równowagi  podczas  wsiadania,  aby  nie  ryzykować  przechylenia  się  stołeczka,  czy  jego 

odsunięcia,  co  może  mieć  miejsce  zwłaszcza  jak  wskazuje  zamawiający  na  nierównych 

powierzchniach chodnika, czy drogi. Tym samym skorzystania z

a stołeczka przy wsiadaniu i 

wysiadaniu  nie można  uznać  za  spełniający  cechę  „swobodnego”.  Z  tego  również  względu 

Izba  przyznała  rację  zamawiającemu,  co  do  tego,  że  zdjęcie  stołeczka  –  jako  dokument 

wymagany przez zamawiającego na potwierdzenie spełniania przed wyposażenie pojazdów 

wskazanych  przez  zamawiającego  wymagań  nie  potwierdza,  że  zaoferowane  wyposażenie 

jest stopniem i zapewnia swobodne wsiadania i wysiadanie z pojazdu. W konsekwencji zdjęcie 

stanowiło dowód na treść oferty odwołującego i ta treść nie odpowiadała treści siwz, co wpisuje 

się w normę art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Co do naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 

ustawy, to w ocenie Izby zamawiający nie dopuścił się jego naruszenia, choć także z innych 

powodów, niż wskazane w odpowiedzi na odwołanie. Rzeczywiście odwołujący był wzywany 

do  uzupełnienia dokumentów  w  trybie art.  26  ust.  3 ustawy  i  na  to  wezwanie odpowiedział 

składając  zdjęcie  stołeczka  składanego  ustawionego  pry  wejściu  do  pojazdu.  Zatem 

prawidłowo zamawiający powołuje się na zasadę jednokrotności wezwania na podstawie art. 

26 ust. 3 ustawy 

– odwołujący już z szansy uzupełnienia dokumentów skorzystał. Dodatkowo 

wskazać  należy,  że  gdyby  zamawiający  wezwał  ponownie  do  uzupełnienia  stopnia 

pozwalającego na swobodne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, to musiało by dojść do zmiany 

treści oferty czyli zastąpienia stołeczka stopniem, a więc byłaby to zmiana niezgodna z treścią 

art. 87 ust. 1 ustawy. Z tego również powodu ponowne wezwanie nie byłoby możliwe. Rację 

należy przyznać również zamawiającemu co do interpretacji art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 

2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i 

zwalczaniem Covid-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. z 

2020 r. poz. 374). Przepis ten odnosi się do biegu terminów procesowych i sądowych, 

natomiast  terminy  wynikające  z  Prawa  zamówień  publicznych  z  zakresie  postępowania  o 

udzielenie zamówienia nie są terminami  ani  procesowymi,  gdyż  postępowanie o udzielenie 

z

amówienia  zgodnie  z  definicją  z  art.  2  pkt  7a  ustawy  jest  to  postępowanie  wszczynane  w 

drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert 

albo  przesłania  zaproszenia  do  negocjacji  w  celu  dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy,  z 

którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu 

zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy. Jest to zatem sposób 

dochodzenia do umowy, a nie postępowanie przed organem sądowym czy administracyjnym. 


Tym samym terminy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych w części dotyczącej 

postępowania o udzielenie zamówienia nie są objęte uregulowaniem z art. 15 zzs cyt. Ustawy. 

Świadczy  o  tym  także  par.  13  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  31  marca  2020  r.  w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566) 

, który stanowi że w okresie epidemii wykonywanie 

zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o 

charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu: 

wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom; 

określonych  zadań  przez  ten  urząd  lub  jednostkę  w  sposób  wyłączający  bezpośrednią 

obsługę  interesantów.  Niewątpliwie  prowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 

zwłaszcza  jest  realizacją  zadań  danej  jednostki  organizacyjnej  i  jest  ono  możliwe  bez 

konieczności  bezpośredniego  kontaktu  z  wykonawcami  –  czy  to  przez  prowadzenie 

postępowania  w  formule  pisemnej  czy  elektronicznej,  tym  samym  zawieszenie  terminów 

dotyczących  realizacji  zadań  jednostek  organizacyjnych  nie  zostało  przez  ustawodawcę 

ograniczone

. Tym samym niezasadne jest stanowisko odwołującego w tym zakresie. Skoro 

zam

awiający prawidłowo ustalił, że treść oferty nie odpowiada treści siwz, to zarzuty odwołania 

nie potwierdziły się i należało je oddalić.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  przez  unieważnienie 

postępowania podczas gdy w postępowaniu została złożona oferta  odwołującego, która nie 

powinna być odrzucona. 

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Przede  wszystkim  Izba  zauważa,  że  zamawiający 

unieważnił  postępowanie  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy,  gdyż  cena  oferty 

n

iepodlegającej  odrzuceniu  przekraczała  możliwości  finansowe  zamawiającego  i  w  ocenie 

Izby zamawiający wykazał w odpowiedzi na odwołanie, że nie było możliwe zwiększenie kwoty 

przeznaczonej  na  sfinansowanie  zamówienia  do  wartości  tej  oferty,  z  uwagi  na  dodatkowe 

obowiązki  nałożone  na  zamawiającego  i  związane  z  nimi  potrzeby  zakupowe.  Nadto  Izba 

oceniła, że zamawiający zasadnie odrzucił ofertę odwołującego, zatem zamawiający nie miał 

możliwości  zakończenia  postępowania  wyborem  oferty  najkorzystniejszej.  W  konsekwencji 

Izba nie dopatrzyła się naruszenia ustawy w unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

Zarzut należało oddalić.  

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła o oddaleniu odwołania na podstawie art. 192 ust. 1 

i 2 ustawy.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego 

rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r.  zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  

obciążając  odwołującego  kosztami  uiszczonego  wpisu  oraz  zobowiązując  do  zwrotu 

zamawiającemu kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 3 600zł. oraz do zwrotu kosztów 

dojazdu w kwocie 304,25zł., zgodnie ze złożonym zestawieniem kosztów.  

Przewodniczący:…………………….. 


wiper-pixel