KIO 9/20, KIO 11/20 WYROK dnia 31 stycznia 2020 r.

Data: 14 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 9/20,  KIO 11/20 

WYROK 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2020 r. 

w Warszawie odwołań wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A. 

w dniu 2 stycznia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie 

oraz 3City Electronics Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gdańsku (sygn. akt: KIO 9/20),  

B.  w  dniu  2  stycznia  2020 

r. przez wykonawcę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie 

(sygn. akt: KIO 11/20), 

w postępowaniu prowadzonym przez Kancelarię Sejmu w Warszawie

przy  udziale  wykonawcy  Sygnity 

S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  9/20  po  stronie 

Zamawiającego, 

orzeka: 

1.  W sprawie o sygn. akt: KIO 9/20: 

Umarza  postępowanie  odwoławcze  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  91  ust.  1  

w zw.  z art. 7 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz  w zakresie zarzutu 

naruszenia  art.  7  ust.  3,  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17,  art.  24  ust.  4  oraz  art.  89  ust.  1  

pkt  5  ust

awy  Prawo  zamówień  publicznych  w  zakresie  w  jakim  jego  podstawa 

faktyczna  oparta  jest  na  okoliczności  odnoszącej  się  do  zaniechania  wykluczenia 

wykonawcy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie z uwagi na niespełnienie warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia wykonawcy oraz osób zdolnych 

do wykonania zamówienia. 

Uwzględnia  odwołanie  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  Pentacomp Systemy  Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie  oraz 


3City  Electronics  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku  i  nakazuje  Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  powtórzenie  czynności 

badania  i  oceny  ofert,  w  tym  ujawnienie  złożonych  przez  Sygnity  S.A.  z  siedzibą  

w  Warszawie  dokumentów:  projektu  wstępnego  oferowanego  Systemu  Obsługi 

Głosowań,  prezentacji  oprogramowania  Systemu  Obsługi  Głosowań,  zestawienia 

ocenianych parametrów technicznych, modelu czytnika Systemu Obsługi Głosowań 

ora

z części III lit. C Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

1.3. Pozo

stałe zarzuty odwołania uznaje za nieuzasadnione. 

2.  W sprawie o sygn. akt: KIO 11/20: 

Uwzględnia odwołanie wykonawcy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie i nakazuje 

Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty, 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  ujawnienie  złożonych  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Pentacomp 

Systemy  Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  3City  Electronics  

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku  dokumentów:  pisma  ww.  wykonawców  z  dnia  

21  listopada  2019  r., 

wykazu  usług  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich 

należyte  wykonanie,  wykazu  osób  z  wyłączeniem  danych  dotyczących  imienia  

i  nazwiska, 

zobowiązania  podmiotu  trzeciego  do  udostępnienia  zasobów  wraz  

z  dokumentami  dotyczącymi  tego  podmiotu,  danych  podwykonawcy  wraz  

z  dokumentami  dotyczącymi  tego  podmiotu,  projektu  wstępnego  Systemu  Obsługi 

Głosowań, prezentacji oprogramowania wraz  z  instrukcją uruchomienia prezentacji, 

informacji o modelu czytnika Sys

temu Obsługi Głosowań oraz informacji dotyczącej 

makiety czytnika Systemu Obsługi Głosowań. 

3. K

osztami postępowania obciąża Zamawiającego - Kancelarię Sejmu w Warszawie i: 

.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  30  000  zł  00  gr 

słownie:  trzydzieści  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołujących  – 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Pentacomp 

Systemy  Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  3City  Electronics  

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku  (sygn.  akt:  KIO  9/20)  oraz  wykonawcę  Sygnity 

S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 11/20) tytułem wpisu od odwołań, 

.2.  zasądza  od  Zamawiającego  –  Kancelarii  Sejmu  w  Warszawie  kwotę  33  600  zł  

00 gr (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), w tym: 

A.   

kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) na 

rzecz  Odwołujących  -  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie 

oraz 

3City  Electronics  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku  (sygn.  akt:  KIO  9/20) 


stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika, 

B.  

kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz 

Odwołującego – wykonawcy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 

)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 9/20,  KIO 11/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Kancelaria  Sejmu  w  Warszawie  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

b

udowę systemu obsługi głosowań w Sali Posiedzeń Sejmu (znak postępowania: BIT 3021- 

38/19/AK). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 5 sierpnia 2019 r. pod numerem 2019/S 149-366602. 

Sprawa o sygn. akt: KIO 9/20 

W  dniu  2  stycznia  2020  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  3City 

Electronics  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku  [dalej  „Odwołujący  1”  lub  „Konsorcjum 

Pentacomp”]  wnieśli  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  

w postępowaniu polegających na: 

1.  zaniechaniu  czynności  odtajnienia  zastrzeżonych  przez  Sygnity  S.A.  jako  niejawnych 

informacji zawartych w dokumentach: 

a) wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; 

b) wykaz osób; 

c) Projekt wstępny oferowanego SOG; 

d) Prezentacja oprogramowania SOG; 

e) zestawienie ocenianych parametrów technicznych; 

f) model czytnika SOG; 

g) część III lit. C JEDZ 

pomimo,  iż  informacje  te  nie  zostały  skutecznie  zastrzeżone  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa; 

2. zaniechaniu wykluczenia Sygnity S.A. z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków 

udziału  w  postępowaniu  oraz  wprowadzeniu  w  błąd  Zamawiającego  poprzez  podanie 

nieprawdziwych  informacji,  z  których  wynika,  że  Sygnity  S.A.  dysponuje  zdolnościami 

zawodowymi  koniecznymi  do  realizacji  zamówienia,  podwykonawcami  oraz  osobami 

zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  

w postępowaniu. 

Konsorcjum Pentacomp zarzuciło Zamawiającemu naruszenie: 


1. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru 

oferty najkorzystniejszej z pominięciem przyjętych kryteriów oceny oferty; 

2.  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) [dalej „uznk”] poprzez 

uznanie,  że  określone  w  pkt  1  powyżej  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa, 

podczas  gdy  informacje  te  nie  mieszczą  się  w  kategorii  informacji  technicznych, 

technologicznych,  organizacyjnych  lub  innych  posiadających  dla  wykonawcy  Sygnity  S.A. 

wartość gospodarczą; 

3. art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 uznk 

poprzez uznanie, że określone w pkt 1 

powyżej  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  podczas  gdy  wykonawca  Sygnity 

S.A.  nie wykazał,  że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa i  nie  wykazał  faktu  podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania w poufności zastrzeganych informacji; 

4. art. 7 ust. 3, art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17, art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

poprzez  uznanie,  iż  w  stosunku  do  Sygnity  S.A.  nie  zachodzą  przesłanki  do  wykluczenia 

wykonawcy Sygnity S.A. z uwagi na fakt przedstawienia informacji wprowadzających w błąd 

oraz  mogących  mieć  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  przy 

przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  przy  jednoczesnym 

braku samooczyszczenia. 

Wobec ww. zarzutów Odwołujący 1 wnieśli o: 

1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

2. odtajnienie informacji zawartych w d

okumentach wskazanych w treści odwołania; 

3. wykluczenie Sygnity S.A.; 

4. dokonane 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący 1 wskazali, że z udostępnionych wykonawcy 

w dniu 2 stycznia 2019 r. dokumentów postępowania wynika, iż Sygnity S.A. zastrzegło jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa informacje zawarte w następujących dokumentach: 

a) Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; 

b) Wykaz osób; 

c) Projekt wstępny oferowanego SOG; 

d) Prezentacja oprogramowania SOG; 

e) Zestawienie ocenianych parametrów technicznych; 

f) Model czytnika SOG; 

g) Część III lit. C JEDZ. 

Odwołujący 1 nadmienili, iż uzasadnienie to nie wskazuje na ziszczenie się przesłanki 

definicji  legalnej  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Informacje  zawarte  w  dokumentach  „Wykaz 


usług”,  „Wykaz  osób”  i  Część  III  lit.  C  JEDZ  nie  mają  charakteru  technicznego  czy 

technologicznego. Mogą mieć charakter organizacyjny lub inny. 

Pozostałe  informacje  objęte  lit.  c-f  mogą  mieć  charakter  techniczny.  Nadmienić 

jednak należy, iż konieczne jest wykazanie wartości gospodarczej wszystkich wymienionych 

informacji.  Warunkiem  koniecznym  jest  również  wykazanie  pozostawienia  tych  informacji 

jako poufne. 

Odwołujący  1  nadmienili,  iż  powoływanie  się  przez  Sygnity  S.A.  na  utajnienie 

realizowanych zamówień jest zupełnie nie trafione. Informacja ta jest jawna. Sygnity S.A. jest 

też spółką giełdową i spoczywają na niej obowiązki informacyjne na gruncie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Ponadto Sygnity S.A. nie wskazało na wartość gospodarczą zastrzeżonych informacji 

– tj. nie określiło jej wysokości. 

Co  istotne  przy  żadnej  z  przywołanych  powyżej  jako  poufne  informacji  Sygnity  S.A. 

nie  wykazało  zasadności  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Nie  zostały  załączone 

żadne  dowody  potwierdzające  podjęcie  działań  mających  zapewnić  poufność 

przedmiotowych informacji  jako tajemnica przedsiębiorstwa. W konsekwencji  należy  uznać, 

że informacje te nie zostały prawidłowo zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Dalej 

Odwołujący 1 wskazali, iż oferta Sygnity S.A. jest utajniona. Odwołujący wnieśli 

odwołanie  na  nieodtajnienie  dokumentów  wymienionych  powyżej.  Stąd  też  Odwołujący  1 

musz

ą oprzeć swoje odwołanie tylko na pewnych przypuszczeniach, stąd też Odwołujący 1 

zastrzegają sobie możliwość rozbudowania argumentacji w tym zakresie. 

W  ocenie  Odwołujących  1  Sygnity  S.A.  nie  dysponuje  wymaganymi  zdolnościami 

zawodowymi  koniecznymi  do  rea

lizacji  zamówienia,  podwykonawcami  ani  też  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Odwołujący  1  przywołali  zawartą  w  art.  11  ust.  2  uznk  definicję  tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Wskazali, iż w świetle ww. definicji wymagane jest zatem łączne spełnienie 

trze

ch przesłanek przez taką informację, która: 

a) 

powinna być poufna, tj. niedostępna łatwo nawet dla osób z danej branży, 

b) 

posiada wartość gospodarczą, 

c) 

jest poddana odpowiednim (rozsądnym) działaniom w celu zachowania stanu poufności. 

Odwołujący 1 przywołali fragmenty wyroku KIO z dnia 10 lipca 2019 r. sygn. akt: KIO 

1091/19 oraz wyroku z dnia 17 stycznia 2019 r. sygn. akt: KIO 2673/18 

dotyczące tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

Jednocześnie  Odwołujący  1  wskazali,  że  nie  ulega  wątpliwości,  iż  skutki  złożenia 

przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mają doniosłe znaczenie. Jak wynika z wyroku 

KIO  z  dnia  4  marca  2019  r.  sygn.  akt:  KIO  272/19: 

„Złożenie  przez  wykonawcę 

nieprawdziwych  informacji  wyłącza  możliwość  uzupełniania  dokumentów  wymaganych  na 


potwierdzen

ie spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  trybie art.  26  ust.  3 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  a  następstwem  złożenia  przez  wykonawcę  nieprawdziwych 

informacji  jest  konieczność  wykluczenia  go  z  udziału  w  postępowaniu  w  oparciu  

o obligatoryjne przepisy art. 24 ust. 1 

pkt 16 lub 17 wskazanej ustawy.” 

W  przypadku  wystąpienia  takiego  przypadku  nie  jest  dopuszczalne  stosowanie 

procedury z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z dnia 20 stycznia 2020 r. wniósł  

o o

ddalenie odwołania. 

Zamawiający wskazał, że zarzuty przedstawione w odwołaniu opierają się w głównej 

mierze  na  braku  odtajnienia  przez  Zamawiającego  informacji  zastrzeżonych  przez  Sygnity 

S.A.  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Co  symptomatyczne,  w  dużej  części  zakres 

zastrzeżonych  przez  Sygnity  S.A.  informacji  pokrywa  się  z  zakresem  informacji 

zastrzeżonych przez Konsorcjum Pentacomp. Co więcej, oba podmioty, żądając ujawnienia 

przez swoich konkurentów wskazanych danych, same takich informacji odnoszących się do 

nich ujawniać nie chcą. 

Zamawiający  wskazał,  iż  nie  posiada  wszystkich  dokumentów,  które  zostały 

zastrzeżone przez Sygnity S.A. jako tajemnica przedsiębiorstwa, ponieważ zgodnie z art. 26 

ust.  1 ustawy  Pzp  zwrócił  się jedynie do  Konsorcjum  Pentacomp jako wykonawcy,  którego 

oferta  została  oceniona  najwyżej  o  przedstawienie  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  związku  

z  tym  nie  miał  również  możliwości  zweryfikowania  wszystkich  zastrzeżonych  przez  Sygnity 

S.A.  dokumentów  i  podjęcia  decyzji  co  do  ich  ewentualnego  odtajnienia.  Reasumując: 

Zamawiający  nie  uzyskał  od  Sygnity  S.A.  ani  Wykazu  usług  wraz  z  dokumentami 

potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie,  ani  Wykazu  osób.  W  związku  z  tym,  że 

Za

mawiający  nie  posiada  wskazanych  dokumentów,  to  nie  podjął  również  decyzji  o  ich 

nieujawnianiu. 

Zamawiający  uznał,  iż  należy  utrzymać  zastrzeżoną  przez  Sygnity  S.A.  tajemnicę 

przedsiębiorstwa odnośnie reszty uzyskanych dokumentów. Słusznie odwołujący się podmiot 

podniósł,  iż  spełnienie  przesłanek  koniecznych  do  uznania  określonych  informacji  za 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  wymaga  spełnienia  trzech  warunków  z  art.  11  ust.  2  uznk.  Po 

pierwsze  informacje  takie  muszą  być  informacjami  o  charakterze  technicznym, 

te

chnologicznym, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub innymi informacjami, które posiadają 

wartość gospodarczą. Ponadto takie informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu  

i zbiorze ich elementów nie powinny być powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się 

tym  rodzajem  informacji  albo  też  nie  być  łatwo  dostępnymi  dla  takich  osób.  Trzecia 

przesłanka  polega  na  tym,  że  uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania 


nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania mające na celu utrzymanie ich 

w poufności. 

Odnosząc  się  do  pierwszej  z  przesłanek  -  jak  wskazał  Sygnity  S.A.  w  dokumencie  

z  dnia  15  października  2019  r.  uzasadniającym  zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa, 

informacje  zawarte  w  Projekcie  wstępnym  oferowanego  SOG,  prezentacji  oprogramowania 

SOG, Zestawieniu ocenianych parametrów technicznych oraz informacje dotyczące Modelu 

czytnika  SOG  zawierają  wyraźne  wskazania  odnoszące  się  do  szczegółów  technicznych 

związanych  z  oferowanym  Systemem  Obsługi  Głosowań,  zarówno  w  warstwie  sprzętowej 

(infr

astrukturalnej),  jak  i  software’owej.  Sygnity  S.A.  podkreśliło,  że  mają  one  dla  spółki 

istotną  wartość  gospodarczą  i  zawierają  wiedzę  pozwalającą  na  utrzymanie  przewagi  nad 

konkurencyjnymi  przedsiębiorstwami.  Sygnity  S.A.  zwraca  uwagę,  iż  z  zastrzeżonych 

informacji, w przypadku ich odtajnienia, można wywieść wiedzę dotyczącą zwłaszcza tego, 

jakie  konkretnie  urządzenia  zostaną  wykorzystane  do  realizacji  zamówienia  przez  spółkę,  

w tym dotyczące budowy tych urządzeń i funkcjonalności, zestawienie kompletnych danych 

technicznych  zawartych  m.  in.  w  kartach  katalogowych  czy  Zestawieniu  parametrów 

technicznych,  a  także  rodzaju  i  konkretnych  parametrach  oprogramowania  wraz  

z informacjami na temat architektury Systemu. 

Zamawiający  wskazał,  że  zgadza  się  z  przedstawioną  przez  Sygnity  S.A. 

argumentacją.  Podkreślał,  iż  proponowane  przez  wykonawców  w  przedmiotowym 

postępowaniu  rozwiązania  mają  charakter  wyjątkowy  i  jednostkowy  -  System  Obsługi 

Głosowań  w  Sejmie  nie  ma  swojego  odzwierciedlenia  w  rozwiązaniach  oferowanych  na 

rynku. Jego przygotowanie pod względem technicznym i technologicznym stanowi wyzwanie 

zmuszające  wykonawców  do  proponowania  rozwiązań  specyficznych,  dostosowanych  do 

przedmiotu  zamówienia,  w  związku  z  tym  również  nowatorskich.  Charakter  przedmiotu 

zamówienia  powoduje,  iż  wykonawcy  muszą  swoją  ofertę  samodzielnie  skonstruować 

niejako  od  podstaw,  opierając  się  tylko  i  wyłącznie  na  swoich  pomysłach,  korzystając  ze 

swojej wiedzy i umiejętności. Cały przedmiot postępowania nie jest tylko prostą czynnością 

przygotowania  urządzenia,  którym  jedna  osoba  będzie  głosować,  a  druga  zbierać  wyniki. 

System  Obsługi  Głosowań  to  -  jak  właśnie  nazwa  wskazuje  -  cały  system  oparty  

szczególne  rozwiązania  informatyczne,  bazujący  na  specyficznej  architekturze 

informatycznej, mający za zadanie sprostać najwyższym wymaganiom przed nim stawianym. 

SOG  tworzony  jest  dla  Sejmu,  który  jest  częścią  władzy  ustawodawczej  Rzeczypospolitej 

Polski

ej.  Przedstawienie  rozwiązań,  które  sprostałyby  stawianym  Systemowi  wyzwaniom, 

wymaga  od  w

ykonawcy  zaprezentowania  rozwiązań,  których  technologiczna  i  techniczna 

wartość jest na tyle cenna, że jej upublicznienie miałoby poważne negatywne konsekwencje. 

Każde  z  zaproponowanych  w  przedmiotowym  postępowaniu  rozwiązań  musi  zostać 


wymyślone  na  nowo.  Dlatego  każde  z  przedstawionych  rozwiązań  jest  inne.  Trudno  więc 

oczekiwać od wykonawców, iż zgodzą się je zaprezentować publicznie. 

Zamawiający  wskazał,  że  jak  pokazuje  motyw  14  Dyrektywy  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/943  z  dnia  8  czerwca  2016  r.  w  sprawie  ochrony 

niejawnego know-

how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed 

ich  bezprawnym  pozyskiwaniem,  wykorzystywaniem  i  ujawnianiem  (Dz.  Urz.  UE  L  Nr  156, 

2016.06.15,  s.  1)  „informacje  lub  know-how  powinny  być  uważane  za  informacje  

o  wartości  handlowej  wówczas,  gdy  przykładowo  ich  bezprawne  pozyskiwanie, 

wykorzystywanie  lub  ujawnianie  może  spowodować  szkody  dla  interesów  osoby,  która 

zgodnie z  prawem  sprawuje nad nimi kontrolę, szkodząc jej  naukowemu lub  technicznemu 

potencjałowi,  interesom  gospodarczym  lub  finansowym,  pozycji  strategicznej  lub  zdolności 

do konkurowania”. 

Dlatego,  należy  zgodzić  się,  iż  zastrzeżone  informacje  posiadają  wartość 

gospodarczą.  Wartość  tę  określa  dobór  zastosowanych  urządzeń,  składników 

oprogramowania  i  ich  zespolenie  w  ramach  zaproponowanego  przez  Sygnity  S.A. 

rozwiązania uzewnętrznionego w przedstawionej ofercie. Zamawiający zgadza się z Sygnity 

S.A.

, że ujawnienie tych danych mogłoby spowodować zaistnienie rzeczywistego zagrożenia 

uzasadnionych interesów i narazić spółkę na szkodę przejawiającą się w utracie możliwości 

konkurowania nie tylko w tym postępowaniu, ale również na rynku, na którym prowadzi ona 

standardową  działalność  gospodarczą.  Ujawnienie  newralgicznych  informacji  technicznych  

i  technologicznych,  jak  również  źródeł  zaopatrzenia  czy  informacji  na  temat  podmiotów  

z  jakimi  spółka  współpracuje  może  zostać  wykorzystana  przez  konkurencję  

celu  utrudnienia  jej  działalności.  Wartość  gospodarcza  w  niniejszej  sprawie  wynika  

z  wyjątkowego  charakteru  rozwiązania  zaproponowanego  przez  Sygnity  S.A.,  które  

to rozwiązanie nie ma swojego odzwierciedlenia w rozwiązaniach istniejących na rynku. Jak 

ws

kazano to wyżej - zaproponowane rozwiązanie ma charakter wyjątkowy i niepowtarzalny, 

stanowi  więc  specyficzne  know-how  firmy  Sygnity  S.A.,  bowiem  to  ta  spółka  jest  twórcą 

zaproponowanych  w  ofercie  rozwiązań.  Zresztą  jak  zwróciła  w  swoim  wyroku  z  dnia  

listopada  2017  r.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  (sygn.  akt:  2252/17)  sam  fakt,  że  podmiot 

musiał  dla  wytworzenia  przedmiotowej  oferty  „dokonać  nakładów  czasowych  i  finansowych 

dowodzi wartości gospodarczej tych informacji.” 

Sygnity S.A. spełniło też kolejną przesłankę zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Informacje  zawarte  w  ofercie  nie  zostały  ujawnione.  Jak  wskazało  Sygnity  S.A.  nigdy  nie 

zostały  upublicznione  w  żadnej  formie  dokumenty  przekazane  Zamawiającemu  ani  Model 

czytnika  SOG,  a  jedynymi  osobami  mającymi  do  nich  dostęp  były  osoby  bezpośrednio 

zaangażowane  w  przygotowanie  oferty.  Wynika  z  tego,  że  informacje  dotyczące 

dokumentów  i  rzeczy  (Model  czytnika  SOG)  przekazanych  Zamawiającemu  nie  są 


powszechnie znane  osobom  zwykle zajmującym  się tym rodzajem  informacji  i  nie są łatwo 

dostępne  dla  takich  osób,  co  wskazuje  na  spełnienie  kolejnej  przesłanki  koniecznej  do 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Zdaniem  Zamawiającego,  Sygnity  S.A.  w  omawianym  zakresie  spełniło  też 

wymagania odnośnie trzeciej  przesłanki  dotyczącej  poufności.  Jak  wskazał  Sąd  Najwyższy  

w  orzeczeniu  z  dnia  20  stycznia  2016  r.  (sygn.  akt  Il  PK  108/15)  „poufność  informacji 

oznacza,  że  krąg  podmiotów,  które  mają  dostęp  do  informacji,  jest  ograniczony  

i  kontrolowan

y”.  Dlatego  też  spółka  podjęła  działania  w  celu  zachowania  w  tajemnicy 

przekazanych  Zamawiającemu  informacji.  Zawarła  odpowiednie  umowy  o  zachowaniu 

poufności,  a  w  pozostałych  umowach  handlowych  zastosowała  odpowiednie  klauzule. 

Informacje  w  obrębie  firmy  są  klasyfikowane  co  ogranicza  dostęp  do  części  informacji  dla 

poszczególnych  grup  pracowników  spółki.  Przedsięwzięte  rozwiązania  skutkują  brakiem 

możliwości  wejścia  przez  osobę  postronną  w  posiadanie  w  zwykłej  i  legalnej  drodze 

zastrzeżonych  informacji.  Sygnity  S.A.  przytoczyła  również  konkretne  rozwiązania 

zastosowane  w  swojej  organizacji  polegające  na  nierozpowszechnianiu  zastrzeżonych 

informacji na swojej stronie internetowej oraz w publikacjach i komunikatach kierowanych do 

mediów, a także włączyła w umowy  z pracownikami i  współpracownikami zobowiązania do 

zachowania  poufności  informacji,  w  szczególności  dotyczących  przygotowywanych  ofert  

i  wniosków.  Spółka  podkreśliła  ponadto,  że  stosuje  wewnętrzną  politykę  bezpieczeństwa,  

a  poszczególne  pliki  zastrzega  kodem.  Dlatego  też,  Zamawiający  uważa,  że  Sygnity  S.A. 

skutecznie  zastrzegła  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  omawianym  powyżej  zakresie.  

W związku z tym, Zamawiający nie miał podstaw do ujawnienia zastrzeżonych informacji. 

Odnosząc  się  do  zastrzeżenia  tajemnicy  w  stosunku  do  Części  III  lit.  c  JEDZ 

Zamawiający wskazał, iż Sygnity S.A. podało, że informacje te mają charakter organizacyjny 

i związane są ze szczegółami odnoszącymi się do sytuacji faktycznej oraz formalno-prawnej 

powstałej  w  toku  realizacji  konkretnych  kontraktów  przez  spółkę,  a  także  przyjęcia 

określonych  założeń  dla  sporządzenia  oferty.  Znajdują  się  tam  też  informacje  dotyczące 

strategii  spółki  związanej  z  działaniami  wobec  zamawiającego  wskazanego  w  zastrzeżonej 

części  JEDZ,  zarówno  już  podjętych,  jak  i  działań  które  są  planowane  do  podjęcia. 

Wskazane  informacje  mają  wartość  gospodarczą  związaną  z  ewentualną  szkodą  jaka 

mogłaby powstać na skutek upublicznienia przyjętej przez spółkę strategii postępowania, co 

mogłoby  też  wpłynąć  na  cenę  akcji  spółki.  Sygnity  S.A.  zwraca  uwagę  także  na  fakt,  że 

informacje  te  stanowią  również  tajemnicę  związaną  z  ustaleniami  biznesowymi  z  innym 

podmiotem,  odnoszącymi  się  do  planów  dalszych  decyzji.  W  związku  z  tym  ewentualne 

ujawnienie  tych  informacji  wpłynęłoby  również  na  ochronę  informacji  dotyczących  partnera 

biznesowego Sygnity S.A., co miałoby negatywne konsekwencje w postaci obniżenia oceny 

wiarygodności  spółki  jako  podmiotu  działającego  na  rynku  informatycznym.  Sygnity  S.A. 


podkreśliło  jednocześnie,  że  omawiane  informacje  zawarte  w  JEDZ  nie  są  powszechnie 

dostępne,  nie  da  się  ich  znaleźć  w  internecie,  w  tym  na  stronie  internetowej  spółki,  ani  

w  jakimkolwiek  miejscu  dostępnym  ogółowi.  Informacji  tych  nie  da  się  zdobyć  w  zwykłej, 

legalnej  drodze.  Spółka  wskazała  również  na  podjęcie  czynności  zmierzających  do 

zachowania  informacji  w  poufności. Wskazała  tu  zwłaszcza  na  zobowiązanie  pracowników 

przygotowujących  ofertę  do  zachowania  wskazanych  informacji  w  poufności,  nieujawnianie 

ich  w  miejscach  publicznie  dostępnych,  zawieranie  w  kontraktach  handlowych  oraz  ze 

współpracownikami  stosownych  klauzul  dotyczących  poufności  oraz  zobowiązywanie 

ewentualnych  konsorcjantów  do  nieujawniania  treści  informacji,  jakie  powezmą  w  związku  

z udziałem w tworzeniu ofert handlowych wspólnie z Sygnity. 

Zda

niem  Zamawiającego  również  w  tym  zakresie  Sygnity  S.A.  spełnił  wymogi 

odnoszące  się  do  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Wykazał,  że  wskazane 

informacje  mają  charakter  organizacyjny  i  posiadają  wartość  gospodarczą.  Nie  są 

powszechnie  znane  osobom  zw

ykle zajmującym  się tym rodzajem  informacji  i  nie są łatwo 

dostępne  dla  takich  osób,  a  podjęte  przez  spółkę  działania  pozwalają  na  utrzymanie  ich  

w poufności. 

Z powyższych względów, wbrew stanowisku Odwołującego, Zamawiający jest zdania, 

że  Sygnity  S.A.  skutecznie  zastrzegło  tajemnicę  przedsiębiorstwa  odnośnie  informacji 

przekazanych Zamawiającemu. 

Zamawiający  na  marginesie  zwracał  uwagę,  że  Odwołujący  -  podobnie  jak  Sygnity 

S.A.  w  swoim  odwołaniu  z  dnia  2  stycznia  2020  r.  (sygn.  akt  KIO  11/20)  -  poprzestał  na 

składanych deklaracjach dotyczących poufności, bez przedstawienia dowodów w postaci np. 

kopii dokumentów dotyczących podjętych środków zapobiegających ujawnieniu chronionych 

danych.  Krajowa Izba  Odwoławcza  w  orzeczeniu z  dnia 8 listopada 2017 r.  (sygn.  akt  KIO 

opartym  o  tożsamy  w  tym  zakresie  stan  faktyczny  -  wskazała,  że  zamawiający 

prawidłowo  podjął  decyzję  o  nieodtajnieniu  […]  informacji  zawartych  w  ofercie  że 

z

amawiający  poprawnie  zbadał  i  ustalił  faktyczne  przesłanki  objęcia  danych  informacji 

tajemnicą  przedsiębiorstwa”,  mimo  że  -  co  stwierdziła  w  innym  fragmencie  „uzasadnienia 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa odwołującego i przystępującego, biorąc pod uwagę 

ich treść, są na porównywalnym poziomie argumentacji i szczegółowości”. Tym bardziej więc 

Zamawiający  uważa  swoje  decyzje  podjęte  odnośnie  informacji  zastrzeżonych  jako 

tajemnica przedsiębiorstwa za prawidłowe. 

W  odniesieniu  do  przedstawionego  w  pkt  2  uzasadnienia  odwołania,  zarzutu 

określonego jako „Zarzut 3”, a dotyczącego dysponowania przez Sygnity S.A. zdolnościami 

zawodowymi,  Zamawiający  wskazał,  że  nie  jest  możliwym  odniesienie  się  do  niego  

z  przytaczanych  wcześniej  już  względów.  Zamawiający  w  zakresie  oceny  zdolności 

zawodowych  Sygnity  S.A.  koniecznych  do  realizacji  zam

ówienia  dysponuje  jedynie 


oświadczeniem  tej  spółki  co  do  spełnienia  tego  warunku.  Zamawiający  nie  wnioskował  do 

Sygnity  S.A.  o przekazanie mu dokumentów  poświadczających ten  stan,  stąd też  nie mógł 

ocenić  zasadności  zastrzeżenia  tajemnicy  informacji  obejmujących  te  dokumenty.  Dlatego 

też  nie  może  odnieść  się  w  sposób  merytoryczny  do  postawionego  w  odwołaniu  w  tym 

zakresie zarzutu. 

Sprawa o sygn. akt: KIO 11/20 

W  dniu  2  stycznia  2020  r.  wykonawca  Sygnity  S.A. 

[dalej  „Odwołujący  2”  lub 

„Sygnity”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

Konsorcjum  Pentacomp

,  pomimo,  że  Zamawiający  zaniechał  dokonania  wszystkich 

czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów; 

2. art. 7 ust. 1 w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie 

odtajnienia  i  udostępnienia  Zamawiającemu  informacji  zawartych  w  pełnej  treści 

korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum Pentacomp, informacji 

w  zakresie  wykazu  usług  wraz  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie, 

wykazu  osób,  w  treści  udostępnienia  zasobów  przez  podmiot  trzeci  wraz  z  dokumentami 

dotyczącymi tego podmiotu, danych podwykonawcy wraz z dokumentami dotyczącymi tego 

podmiotu,  treści  „Projektu  wstępnego  SOG”,  Prezentacji  oprogramowania  wraz  

z  instrukcją  uruchomienia  prezentacji,  informacji  o  Modelu  czytnika  SOG  oraz  informacji 

dotyczącej makiety czytnika SOG, z uwagi na to, że informacje oraz dostarczone dokumenty 

nie stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji; 

3. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum 

Pentacomp 

do  uzupełnienia  w  zakresie  złożonego  na  wezwanie  w  trybie  przepisu  art.  26  

ust. 2f ustawy Pzp 

wykazu wykonanych usług. 

W  związku  z  powyżej  wskazanymi  zarzutami  Odwołujący  2  wniósł  o  uwzględnienie 

odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1.  unieważnienie  czynności  oceny  ofert,  w  tym  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum 

Pentacomp; 

2.  odtajnienie  i  udostępnienie  Odwołującemu  informacji  zawartych  w  pełnej  treści 

korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum Pentacomp, informacji 

w  zakresie  wykazu  usług  wraz  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie, 

wykazu  osób,  w  treści  udostępnienia  zasobów  przez  podmiot  trzeci  wraz  z  dokumentami 

dotyczącymi tego podmiotu, danych podwykonawcy wraz z dokumentami dotyczącymi tego 


podmiotu, 

treści  „Projektu wstępnego SOG”,  Prezentacji  oprogramowania wraz  z  instrukcją 

uruchomienia  prezentacji,  informacji  o  Modelu  czytnika  SOG  oraz  informacji  dotyczącej 

makiety czynnika SOG; 

3.  dokonanie  powtórnej  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród  ofert 

niepodlegających  odrzuceniu  z  uwzględnieniem  okoliczności,  iż  Konsorcjum  Pentacomp 

w ramach prowadzonych czynności badania i oceny ofert zostało wezwane już wcześniej do 

uzupełnienia błędnego wykazu usług w trybie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  2  wskazał  na  wykładnię  art.  8  ust.  1  –  3 

ustawy Pzp oraz art. 11 ust. 2 uznk. 

W zakresie w

ykazu osób wraz z informacją o certyfikatach Odwołujący 2 wskazał, iż 

w  odniesieniu  do  tego  dokumentu  Konsorcjum  Pentacomp 

szczegółowo  opisuje  spełnienie 

przesłanek  warunkujących  uznanie  ich  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Tym  niemniej  

w  ocenie  Odwołującego  2  Konsorcjum  Pentacomp  nie  wykazało  spełnienia  wymaganych 

przesłanek  określonych  treścią  przepisu  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji. W szczególności podnieść należy, iż dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia 

wykonawca winien udowodnić podjęcie przy zachowaniu należytej staranności niezbędnych 

działań w celu utrzymania ich w poufności. Warunek ten w ocenie Odwołującego 2, podobnie 

zresztą jak w przypadku pozostałych utajnionych informacji, nie został spełniony. Co prawda 

treść  wyjaśnień  dołączonych  do  oferty  wskazuje  na  istnienie  wewnętrznych  regulacji 

istniejących u obu Członków Konsorcjum w przedmiocie bezpieczeństwa informacji, a także 

realizacji określonych czynności jakie teoretycznie obaj Partnerzy Konsorcjum podjęli w celu 

zachowania  tego  dokumentu  w  poufności,  tym  niemniej  do  wyjaśnień  w  przedmiotowym 

zakresie nie został przedłożony jakikolwiek dowód na to, aby  w rzeczywistości regulacje te 

obowiązywały, albo aby konkretne działania, na które powołuje się Konsorcjum Pentacomp 

rzeczywiście zostały w tym przypadku zrealizowane. Odwołujący 2 zwrócił uwagę, iż zgodnie 

z treścią przepisu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, do wykonawcy należy obowiązek wykazania, iż 

określone  informacje  zostały  prawidłowo  utajnione.  Przy  czym  jak  wynika  z  jednolitej  w  tej 

mierze linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej kwestia wykazania nie oznacza jedynie 

wskazania  określonych  czynności  podejmowanych  przez  wykonawcę  w  celu  zachowania  

w  poufności  zastrzeganych  informacji,  ale  konieczność  udowodnienia  skutecznej  ich 

ochrony. Dla potwierdzenia stanowiska 

Odwołujący 2 wskazał wyrok KIO z dnia 8 listopada 

2017 r. sygn. akt: K

IO 2252/17. Odwołujący 2 wskazał również, że wraz z firmą Pentacomp 

Systemy  Informatyczne  S.A.  (Lider  Konsorcjum)  uczestniczył  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W tamtej sprawie Izba również 

dokonała  oceny  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy  informacji  utajnionych  przez 

Pentacomp  (wyrok  z  dnia  2  grudnia  2019  r.  sygn.  akt:  KIO  2284/19  oraz  KIO  2288/19) 


uznając, iż Pentacomp nie wykazał spełnienia przesłanek uprawniających go do zachowania 

w  poufności  zastrzeżonych  dokumentów  (poza  danymi  osobowymi  zawartymi  w  treści 

wykazu  osób).  Wskazał,  że  w  tym  stanie  rzeczy,  a  także  biorąc  pod  uwagę,  iż  

w przedmiotowym postępowaniu stan faktyczny jest w zasadzie identyczny należy dojść do 

wniosku,  iż  wniosek  w  tym  przedmiocie  co  do  odtajnienia  treści  Wykazu  osób  oraz 

certyfikatów za wyjątkiem danych dotyczących imienia i nazwiska konkretnych osób jest ze 

wszech miar uzasadniony. 

przedmiocie 

dokonanego  przez  Konsorcjum  Pentacomp  zastrzeżenia  

w  odniesieniu  do  wykazu  usług  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte 

wykonanie 

Odwołujący  2  podkreślił,  iż  z  jawnej  części  otrzymanej  przez  Odwołującego 

korespondencji w tym postępowaniu oraz z treści złożonej przez Konsorcjum oferty wynika, 

że  w  treści  wykazu  usług  zostało  wskazane  zamówienie  zrealizowane  na  przez  podmiot 

trzeci udostępniający zasoby, przy czym usługa ta spełnia warunki określone w Rozdziale I, 

pkt 2.2.3. ppkt 1) lit a) SIWZ. Po drugie z informacji udostępnionych wynika, iż wykaz osób 

wraz  z  dokumentem  potwierdzającym  należyte  wykonanie  usługi  przedstawiono  wraz  

z  tłumaczeniem,  co  sugeruje,  iż  odbiorcą  był  podmiot  zagraniczny.  Biorąc  pod  uwagę 

powyższe  w  naszej  ocenie  wykazywane  usługa  najprawdopodobniej  dotyczyła  systemu  do 

głosowania  zrealizowanego  na  rzecz  podmiotu  publicznego  za  granicą  (wymóg  z  treści 

warunku  co  do  skali,  czyli  min.  100  stanowisk  do  głosowania  raczej  wyklucza  inwestycje 

komercyjne).  Biorąc  zatem  pod  uwagę,  iż  wykaz  zrealizowanych  zamówień 

najprawdopodobniej  z

awiera  usługi  realizowane  na  rzecz  zagranicznego  podmiotu 

publicznego, należy dojść do wniosku, że w związku z tym informacje o udzieleniu zamówień 

w tym zakresie jaki obejmuje Wykaz usług, tj. określenie i opis usługi oraz jej wartość, data 

realizacji,  na

zwa  wykonawcy  oraz  nazwa  i  adres  odbiorcy  usługi,  powinny  być  dostępne 

publicznie. W zakresie zatem, w jakim wskazane w Wykazie usług zamówienia realizowane 

były na rzecz podmiotów publicznych (realizowane na podstawie przepisów o zamówieniach 

publicznych)

,  co  do  zasady  informacje  na  temat  ich  realizacji  są  jawne.  Na  potwierdzenie 

prezentowanego  stanowiska  przywołał  wyrok  KIO  z  dnia  7  czerwca  2011  r.  sygn.  akt:  KIO 

W  ww.  zakresie  Odwołujący  2  zauważył,  że  w  odniesieniu  do  Wykazu  usług 

uzasadnienie 

dołączone do oferty de facto zupełnie pomija wykazanie spełnienia przesłanek 

w  odniesieniu  do  tego  dokumentu.  Konsorcjum  Pentacomp  koncentruje  się  wyłącznie  na 

uzasadnieniu poufności w odniesieniu do tożsamości podmiotu udostępniającego zasoby, na 

tej  pods

tawie  jak  rozumie  Odwołujący  budując  tezę  o  konieczności  ochrony  również 

informacji  o 

zrealizowanej  usłudze,  która  to  informacja  mogłaby  ujawnić  dane  podmiotu 

udostępniającego zasoby. Tym niemniej zwrócić należy uwagę na fakt, iż okoliczność ta nie 

zwalnia w

ykonawcy od udowodnienia spełnienia przesłanek w odniesieniu do tych konkretnie 


utajnianych  informacji.  A  w  uzasadnieniu  brak  jest  jakichkolwiek  informacji  pozwalających 

uzyskać  informacje jaki  charakter  ma  ta  informacja,  jaką  wartość  gospodarczą  stanowi  dla 

wykonawcy (i to nie tylko Konsorcjum, ale też przede wszystkim dla właściciela tej informacji, 

czyli  podmiotu,  który  tę  informację  przekazał  Konsorcjum),  w  końcu  czy  podmiot 

udostępniający  zasoby  w  jakikolwiek  sposób  chroni  informacje,  które  konsorcjum  zastrzegł  

w  odniesieniu  do  jego  przedsiębiorstwa.  Co  więcej  zwrócić  należy  uwagę  na  aspekt,  który 

przewijał się będzie w odniesieniu do wszystkich utajnionych przez Konsorcjum Pentacomp 

dokumentów,  a  mianowicie  omówionego  powyżej  problemu  związanego  z  niewykazaniem 

podjęcia  działań  zmierzających  do  ochrony  utajnianych  informacji.  Z  treści  wyjaśnień  nie 

wynika,  ani  jakie  działania  w  tym  przedmiocie  przedsięwziął  podmiot,  którego  informacje 

dotyczą,  ani  też  Konsorcjum  nie  przedstawiło  jakichkolwiek  dokumentów  wskazujących  na 

to,  z  czego  wynikają  działania  podjęte  przez  Konsorcjum  w  odniesieniu  do  dokumentów 

podmiotu trzeciego/

podwykonawcy, w szczególności nie przedstawiło treści umowy, z której 

wynikałby  obowiązek  pozostawienia  w  poufności  tych  danych.  Oczywistym  w  tym  stanie 

wydaje  się  być  wniosek,  iż  utajnienie  ma  na  celu  tylko  i  wyłącznie  uniemożliwienie 

konkurencyjnym  wykonawcom  weryfikacji  prawidłowości  złożonych  dokumentów.  

W  odniesieniu  do  nazwy  podwykonawcy/podmiotu  udostępniającego  zasoby  dodatkowo 

pragniemy  nadmienić,  iż  Konsorcjum  Pentacomp  nie  wykazało  w  wystarczającym  stopniu 

spełnienia przesłanek warunkujących skuteczność dokonanego zastrzeżenia.  Odwołujący 2 

na potwierdzenie ww. stanowiska przywołał wyrok KIO z dnia  15 grudnia 2018 r. sygn. akt: 

KIO 2395/18. 

W  odniesieniu  do  zastrzeżonych  -  zgodnie  z  treścią  uzasadnienia  zawartego  

w  ofercie  - 

„Projektu  wstępnego  SOG”,  Prezentacji  oprogramowania  wraz  z  instrukcją 

uruchomienia  prezentacji,  Modelu  czytnika  SOG  oraz  informacji  dotyczących  makiety 

czytnika  SOG 

Odwołujący  2  wskazał,  iż  de  facto  w  odniesieniu  do  żadnego  z  tych 

dokumentów  Konsorcjum  Pentacomp  nie  wykazało  istnienia  jakiejkolwiek  wartości 

gospodarczej  informacji  zawartych  w  tych  dokumentach.  Uzasadnienie  w  tym  przedmiocie 

jest  zbiorcze 

i  nie odnosi  się do  informacji  zawartych w  każdym  konkretnym  zastrzeganym 

dokumencie,  a  zbiorczo  podsumowuje  wartości  związane  z  informacjami  zawartymi  we 

wszystkich  dokumentach  o  charakterze  merytorycznym.  Konsorcjum  Pentacomp  wskazuje, 

iż:  „Pozyskanie wiedzy  na  temat  wykorzystywanych narzędzi  oraz  stosowanych technologii  

i metodyk, może wpłynąć zarówno na wykorzystywanie tych narzędzi przez konkurencję, ale 

też  pozwoli  konkurencji  posiąść  wiedzę,  która  pozwoli  jej  na  szacowanie  pracochłonności. 

Pozyskanie  tych  informacji  przez  konkurencję  może  spowodować,  że  będzie  mogła  ona 

określić  poziom  cenowy  oferowany  przez  uczestników  Konsorcjum  przy  tego  typu 

zamówieniach,  a  tym  samym  docelowo  uniemożliwić  im  składanie  konkurencyjnych  ofert”. 

Odwołujący  2  podniósł,  iż  informacja  ta  nie  wskazuje,  jaką  wartość  dla  któregokolwiek  


z Konsorcjantów (a jeśli tak to dla którego) ma ujawnienie informacji zawartych w utajnianych 

dokumentach,  a  także  jaka  rzeczywista  wartość  miałaby  zostać  uzyskana  w  związku  

nieujawnieniem tych informacji podmiotom trzecim. Zwracamy uwagę na to, iż informacja 

na  temat  np.  modelu  czytnika  i  tak  staną  się  jawne  wraz  z  zawarciem  umowy  w  sprawie 

zamówienia publicznego. Jeśli - jak zakłada Odwołujący 2 na podstawie informacji o liczbie 

przyznanych  punktów  -  Konsorcjum  Pentacomp  przedstawiło  wraz  z  ofertą  informację  

o istniejącym  już  produkcie (a tak  należy  założyć  też  biorąc  pod uwagę fakt,  iż  firma 3City 

Electronics  Sp.  z  o.o.  brała  udział  jako  podwykonawca  firmy  Asseco  w  poprzedniej  próbie 

wdrożenia  SOG  u  Zamawiającego)  -  stąd  też  należy  wskazać,  iż  przynajmniej  w  części 

informacje  ogólne  na  temat  czytników  będą  miały  charakter  jawny.  Co  więcej  trudno  jest 

powiązać logikę uzasadnienia utajnienia w tym przedmiocie z rzeczywistym stanem sprawy. 

Zwracał  uwagę,  iż  pozyskanie  informacji  przez  Odwołującego  2  w  zakresie  zawartym  

w  utajnionych  dokumentach  w  żaden  sposób  nie  są  powiązane  z  „poziomem  cen 

oferowanych przez uczestników Konsorcjum przy tego typu zamówieniach”, w szczególności 

zaś  ze  względu  na  to,  iż  informacje  zawarte  w  utajnionych  dokumentach  nie  zawierają 

jakichkolwiek informacji cenotwórczych. Nawet jeśli uznać, że za tego typu informację można 

uznać  informacje  na  temat  pracochłonności  wykonania  poszczególnych  zadań  określonych 

w  Projekcie  wstępnym  SOG,  to  przecież  przy  następnych  realizacjach  poziom 

pracochłonności  i  tak  będzie  musiał  uwzględniać  inne  założenia  określone  przez  kolejnych 

Klientów. 

Odwołujący  2  wskazywał,  iż  tak  jak  przy  pozostałych  dokumentach  na  brak 

wykaz

ania  podjęcia  z  należytą  starannością  działań  zmierzających  do  zachowania  

w poufności ww. dokumentów z uwagi na fakt nieprzedstawienia jakiegokolwiek dowodu na 

ww.  okoliczności.  Co  warte  zauważenia  Konsorcjum  Pentacomp  w  tym  zakresie  zresztą 

dokonując uogólnienia w odniesieniu do uzasadnienia utajnienia dokumentów technicznych 

nawet z nazwy pominęło w treści uzasadnienia informacje na temat makiety czytnika SOG, 

pomimo,  iż  jak  wynika  ze  spisu  treści  załączonego  do  oferty  Konsorcjum  Pentacomp 

dokument  taki 

do  oferty  został  zastrzeżony  i  został  oznaczony  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa. 

Dodatkowo  zwracał  uwagę,  iż  Zamawiający  uznając  jako  zasadne  dokonane  przez 

Konsorcjum  Pentacomp 

zastrzeżenie,  udostępniając  Odwołującemu  część  dokumentacji 

postępowania  pominął  najprawdopodobniej  część  korespondencji  odnoszącej  się  do 

dokumentów,  które  zostały  uznane  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Dotyczy  to  tak 

korespondencji  dotyczącej  dokumentów  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  jak  również 

informacji  z  przekazanego  nam  w  dniu  2  stycznia  2020  r.  pisma  Konsorcjum  Pentacomp  

z dnia 21 października 2019 r. w zakresie uzasadnienia wniosku co do terminu dostarczenia 

dokumentów.  Jako  że  Odwołujący  nie  zna  całości  prowadzonej  korespondencji  wnosimy 


więc o udostępnienie nam jej w całości w takim zakresie, w jakim Zamawiający nie dokonał 

tego do dnia wniesienia odwołania. 

Biorąc  pod  uwagę  wszystkie  ww.  okoliczności  Odwołujący  2  uważa,  iż  odwołanie  

w  tym  zakresie  jest  jak najbardziej  uzasadnione.  Nieodtajnienie  ww.  informacji  nie  pozwala 

Odwołującemu, wbrew przepisom ustawy, zweryfikować prawidłowości czynności dokonanej 

przez  Zamawiającego,  co  przesądza  o  słuszności  decyzji  i  konieczności  unieważnienia 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  ponownego  jej  dokonania  w  taki  sposób,  aby 

ewentualnie  umożliwić  Odwołującemu  obronę  swojego  interesu  prawnego  w  tym 

postępowaniu. 

zakresie  zarzutu  trzeciego Odwołujący  2  wskazał,  że  zarzut  naruszenia  przepisu 

art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

w  odniesieniu  do  wykazu  usług  jest  zarzutem  ewentualnym, 

podniesionym  przez  Odwołującego  2  z  ostrożności  procesowej.  Jak  wynika  z  treści 

przekazanej  Sygnity 

dokumentacji  Zamawiający  w  dniu  21  października  2019  r.  na 

podstawie  przepisu  art.  26  ust.  2f  ustawy  Pzp 

zwrócił  się  do  Konsorcjum  Pentacomp  

o przedłożenie „Wykazu zamówień”. W wyznaczonym przez Zamawiającego dniu (tj. 28.10) 

dokument  ten  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski  został  Zamawiającemu  przedstawiony.  

W  dniu  12  listopada  2019  r.  Zamawiający  z  kolei  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp 

(procedura  od

wrócona)  wezwał  Konsorcjum  Pentacomp  do  przedłożenia  dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  przesłanek 

wykluczenia  w  stosunku  do  wybranego  w

ykonawcy.  W  piśmie  tym  Zamawiający  zwrócił 

uwagę  na  to,  iż  Wykaz  zamówień  został  już  wraz  z  dokumentem  referencji  na  podstawie 

poprzedniego  wezwania  w  trybie  art.  26  ust.  2f  ustawy  Pzp 

złożony.  Tym  niemniej  jak 

stwierdził  wezwanie  Zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  2f  ustawy  Pzp  nie  zastępuje 

wezwania  w  trybie  przepisu  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp

,  w  związku  z  czym  Zamawiający 

zwrócił  się  o  ponowne  przedłożenie  tego  dokumentu,  który  tym  razem  miał  adresować 

zastrzeżenia  Zamawiającego  do  uprzednio  złożonego  dokumentu  (udowodnienie,  co  

w  rzeczywistości  obejmował  przedmiot  zamówienia  wykazywanego  przez  Konsorcjum 

Pentacomp). 

W tej sytuacji Odwołujący 2, z daleko posuniętej ostrożności procesowej stwierdził, że 

podjęte  przez  Zamawiającego  działanie  było  nieprawidłowe.  Zamawiający  w  ocenie 

Odwołującego w sytuacji, gdy zwrócił się do Konsorcjum Pentacomp w trybie przepisu art. 26 

ust.  2f  ustawy  Pzp 

o  złożenie  dokumentu  potwierdzającego  spełnianie  warunku  udziału  

w postępowaniu nie miał prawa, przy wezwaniu w trybie przepisu art. 26 ust. 1 ustawy Pzp 

formułować  uwag,  co  do  tego  dokumentu.  Jeśli  bowiem  poprzednio  złożony  dokument  

w  jego  ocenie  był  nieprawidłowy,  to  powinien  był  on  wezwać  wykonawcę  do  jego 

uzupełnienia w trybie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Odwołujący 2 wskazał, że podobne 

stanowisko  zajęła  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  17  maja  2018  r.  (sygn.  akt: 


KIO 867/18). 

Uzasadniał,  iż  w  sytuacji,  w  której  Zamawiający  jeszcze  przed  obligatoryjnym 

wezwaniem wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp korzysta z przepisu art. 26 ust. 2f 

ustawy Pzp

, a następnie w ramach wezwania w trybie 26 ust. 1 ustawy Pzp formułuje uwagi  

i  zastrzeżenia  co  do  prawidłowości  złożonych  na  jego  wezwanie  dokumentów  doprowadza 

do  sytuacji,  w  której  wykonawca przez  niego  wzywany  otrzymuje de  facto więcej  szans  na 

poprawienie/uzupełnienie błędnie złożonych dokumentów. W sytuacji, gdy  jak powszechnie 

wiadomo  procedura  uzupełnienia  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  jest  procedurą 

jednokrotną  zastąpienie  procedury  uzupełnienia  błędnie  złożonych  dokumentów  kolejno 

stosowaną po sobie procedurą określoną w przepisach art. 26 ust. 1 oraz 26 ust. 2f ustawy 

Pzp 

prowadzi  do  wniosku  o  naruszeniu  przez  Zamawiającego  zasad  uczciwej  konkurencji  

i  równego  traktowania  wykonawców.  Kwestia  ta  ma  dla  Odwołującego  2  o  tyle  istotne 

znaczenie, iż o ile na chwilę obecną nie widząc ani pierwotnie złożonych, ani uzupełnionych 

dokumentów  (które  w  jego  ocenie  zostały  utajnione  w  sposób  nieprawidłowy)  nie  jest  

w  stanie  na  obecnym  etapie  sformułować  konkretnego  zarzutu,  który  mógłby  skutkować 

wykluczeniem  Konsorcjum  Pentacomp 

z  postępowania.  Tym  niemniej  w  przypadku,  gdyby 

Izba  uwzględniła  zarzuty  dotyczące  bezpodstawnego utajnienia informacji  opisane powyżej 

Odwołujący  2  być  może  będzie  miał  szanse  skutecznie  zakwestionować  prawidłowość 

dokumentów  przedstawionych  w  ramach  wykazu  usług.  Istotne  znaczenie  w  tej  sytuacji 

może mieć wtedy fakt, czy w przypadku stwierdzenia dalszych nieprawidłowości poprzednie 

wezwanie  miało  charakter  uzupełnienia  (a  zatem  procedura  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

została  w  tym  zakresie  już  „wykorzystana”),  czy  też  będzie  to  traktowane  jako  pierwsza 

zgłoszona  „nieprawidłowość”  w  stosunku  do  wykazanego  zamówienia,  gdyż  konsekwencją  

w  jednym  przypadk

u  będzie  bezpośrednie  wykluczenie  Konsorcjum  Pentacomp  

z  postępowania,  w  drugim  zaś  jedynie  obowiązek  wezwania  go  do  uzupełnienia.  W  tym 

stanie rzeczy Odwołujący 2 z ostrożności podniósł ten zarzut na wypadek, gdyby ewentualne 

kwestionowanie  tej  okoliczno

ści  dopiero  po  odtajnieniu  wykazu  usług  spotkałoby  się  

z zarzutem co do spóźnionego podniesienia ww. zarzutu. 

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z dnia 20 stycznia 2020 r. wniósł  

o oddalenie odwołania. 

Zamawiający wskazał, że zarzuty przedstawione w odwołaniu opierają się w głównej 

mierze  na  braku  odtajnienia  przez  Zamawiającego  informacji  zastrzeżonych  przez 

Konsorcjum  Pentacomp  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Co  symptomatyczne,  w  dużej 

części  zakres  zastrzeżonych  przez  Konsorcjum  Pentacomp  informacji  pokrywa  się  

z  zakresem  informacji  zastrzeżonych przez  Sygnity  S.A.  Co  więcej,  oba podmioty,  żądając 


ujawnienia  przez  swoich  konkurentów  wskazanych  danych,  same  takich  informacji 

odnoszących się do nich ujawniać nie chcą. 

Zamawiający  uznał,  iż  należy  utrzymać  zastrzeżoną  przez  Konsorcjum  Pentacomp 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  odnośnie  przekazanych  Zamawiającemu  informacji.  Słusznie 

odwołujący  się  podmiot  podniósł,  iż  spełnienie  przesłanek  koniecznych  do  uznania 

określonych  informacji  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa  wymaga  spełnienia  trzech  warunków 

(art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  - 

zwaną  dalej:  „uznk”).  Po  pierwsze  informacje  takie  muszą  być  informacjami  o  charakterze 

technicznym,  technologicznym

,  organizacyjnym  przedsiębiorstwa  lub  innymi  informacjami, 

które  posiadają  wartość  gospodarczą.  Ponadto  takie  informacje  jako  całość  lub  

w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  powinny  być  powszechnie  znane 

osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo też nie być łatwo dostępnymi 

dla  takich  osób.  Trzecia  przesłanka  polega  na  tym,  że  uprawniony  do  korzystania  

z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 

mające na celu utrzymanie ich w poufności. 

Uzasadniając zarzut nieodtajnienia informacji dotyczących Wykazu osób Sygnity S.A. 

w

skazuje na niespełnienie przez Konsorcjum Pentacomp jednej z przesłanek przewidzianych 

w  art.  11  ust.  2  uznk

,  przesłanki  utrzymania  tych  informacji  w  poufności.  Sygnity  S.A. 

wskazuje, że nie został przedłożony jakikolwiek dowód na to, aby w rzeczywistości regulacje 

te  obowiązywały,  albo  aby  konkretne  działania,  na  które  powołuje  się  Konsorcjum 

Pentacomp, rzeczyw

iście zostały w tym przypadku zrealizowane. 

Zdaniem  Zamawiającego  nie można  zgodzić  się z  postawionym  zarzutem.  Zdaniem 

Zamawiającego  Konsorcjum  Pentacomp  w  sposób  wystarczający  uzasadniło  spełnienie 

przesłanki  poufności.  Wskazało,  że  żadna  z  informacji  zawartych  w  Wykazie  osób  nie  jest 

dostępna dla osób innych niż zaangażowane do przygotowania Wykazu, a osoby te zostały 

dodatkowo zobowiązane do zachowania tych informacji w poufności. Każdy z pracowników 

podmiotów  tworzących  Konsorcjum  Pentacomp  ma  określony  zakres  dostępu  do  zasobów 

firmowych.  W  spółce  Pentacomp  informacjom  takim  nadawany  jest  specjalny  status: 

„Pentacomp  ZASTRZEŻONE”  -  czyli  dostępne  tylko  dla  wybranej,  upoważnionej  grupy 

personelu  bez  możliwości  upublicznienia.  Natomiast  w  spółce  3CityElectronics  takie 

informacje  otrzymują  status  „3ce  ZASTRZEŻONE”.  Podkreślono,  że  zasady  ochrony  tych 

informacji szczegółowo regulują wewnętrzne dokumenty dotyczące Polityki Bezpieczeństwa 

Informacji.  Konsorcjum  Pentacomp  wskazało,  że  firma  Pentacomp  posiada  Zintegrowany 

System  Zarządzania  zgodny  z  wymogami normy  ISO/IEC  27001:2017 dotyczącej  Systemu 

Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji  oraz  przyznany  przez  audytora  certyfikat 

potwierdzający, że Pentacomp zachowuje w poufności chronione informacje, gwarantuje ich 

integralność,  rozliczalność  oraz  dostępność w  zakresie wymaganym  celem  zachowania ich 


w poufności. Wskazano też niektóre z dokumentów obowiązujących w Pentacomp Systemy 

Informatyczne  S.A.,  w  tym  zwłaszcza  Politykę  Bezpieczeństwa  Informacji,  Politykę 

b

ezpieczeństwa danych osobowych czy Zarządzanie bezpieczeństwem. Wskazano również 

na  dokumenty  obowiązujące  w  spółce  3City,  w  tym  zwłaszcza  na  Politykę  bezpieczeństwa 

informacji,  zgodną  z  normą  PN-ISO/IEC-27001:2014.  Ponadto  obie  firmy  w  ramach 

obowiązującej  ich  umowy  konsorcjum  zobowiązały  się  do  ochrony  wszystkich  informacji 

związanych z realizacją niniejszego zamówienia. 

Zdaniem  Zamawiającego,  Konsorcjum 

Pentacomp  skutecznie  uzasadniło 

zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  spełniając  wszystkie  przesłanki  przewidziane 

prawem,  w  tym  przesłankę  dotyczącą  zachowania  poufności.  Nie  może  przy  tym 

Zamawiający  zgodzić  się  z  argumentacją  przytoczoną  przez  Odwołującego,  iż  Konsorcjum  

w celu spełnienia powyższej przesłanki powinno przedstawić treść wskazanych przez siebie 

dokumentów  dotyczących  polityki  bezpieczeństwa.  Zadaniem  Zamawiającego  zasady 

polityki  bezpieczeństwa  jakichkolwiek  podmiotów  nie  powinny  być  przedmiotem 

upublicznienia. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 

8  gru

dnia  2005  r.  (sygn.  akt  Il  SA/Wa  1539/05)  (odnosząc  się  do  polityki  bezpieczeństwa 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) zawartość dokumentów składających 

się  na  politykę  bezpieczeństwa  powoduje,  że  powinny  one  być  chronione  przed 

nieuprawnionym 

dostępem.  Zdaniem  Zamawiającego  każda  polityka  bezpieczeństwa 

zawiera  bardzo  liczne  rozwiązania  i  informacje  służące  ochronie  danych  stanowiących 

tajemnicę, w tym tajemnicę przedsiębiorstwa, minimalizujące zagrożenia jej ujawnienia oraz 

zapewniające  poufność,  integralność  i  rozliczalność  przetwarzanych  danych.  Ujawnienie 

rozwiązań zawartych w polityce bezpieczeństwa, sposobów realizacji tej polityki i przyjętych 

rozwiązań,  w  tym  zasad  zachowania  tajemnicy  i  poufności,  mogłoby  narazić  podmioty  na 

szkodę.  Z  powyższych  powodów  Zamawiający  nie  zgadza  się  ze  stanowiskiem,  że 

Konsorcjum  Pentacomp 

powinno  było  przedstawić  dokumenty  określające  zasady 

zachowania poufności w obu spółkach. 

Zamawiający  podnosił,  że  Konsorcjum  Pentacomp  wskazało  na  konkretne 

rozwiązania  obowiązujące  w  obu  spółkach.  Są  to  ograniczenia  w  zakresie  dostępu  do 

informacji dla pracowników i osób współpracujących ze spółkami, kategoryzowanie samych 

informacji  poprzez  nadawanie  im  statusu  „ZASTRZEŻONE”  oraz  spełnienie  wymogów 

wynikających z powszechnie przyjętych standardów ISO i Norm Polskich. Nie jest więc tak, 

jak  zdaje  się  sugerować  Odwołujący,  przytaczając  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

z dnia 8 listopada 2017 r. (sygn. akt: 

KIO 2252/17), że nie wiadomo jakie procedury stosuje 

Konsorcjum  w  spółkach  i  jakie  zastosował  w  tej  konkretnej  sprawie  w  odniesieniu  do 

zastrzeganych  informacji.  Zdaniem  Zamawiającego,  co  wykazano  powyżej,  Konsorcjum 

Pentacomp 

podało  te  informacje.  Zresztą  przytoczona  przez  Odwołującego  argumentacja 


pochodząca  ze  wspomnianego  wyroku  KIO  jest  fragmentem  stanowiska  przedstawionego 

przez  jednego  z  uczestników  tamtego  postępowania,  która  zresztą  argumentacja  została  

w  tym  wyroku  skrytykowana  przez  Izbę  („Odwołujący  [w  sprawie  KIO  2252/17]  

w  przeważający  sposób  swoją  argumentację  oparł  na  cytowaniu  fragmentów  orzeczeń  

KIO,  które  pasowały  do  przedstawianych  tez”).  Omówiony  powyżej  fragment  uzasadnienia 

wyroku  KIO  z  8  listopada  2017  r.,  dotyczący  braku  możliwości  zweryfikowania 

zastosowan

ych  procedur  mających  na  celu  zachowanie  zastrzeżonych  informacji  

w  poufności,  pochodzi  z  innego  wyroku  KIO  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  (sygn.  akt:  KIO 

703/17).  Należy  przy  tym  zauważyć,  że  w  tamtej  sprawie  (sygn.  akt:  KIO  703/17)  podmiot 

zastrzegający  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  jako  uzasadnienie  poufności  przedstawił,  jak 

stwierdziła  Izba,  lakoniczne  oświadczenie,  że  „wchodzi  on  w  skład  międzynarodowej 

korporacji,  która  posiada  długoletnie  tradycje  w  zakresie  tworzenia  zasad  organizacyjnych,  

w szczególności w odniesieniu do strzeżenia informacji o charakterze poufnym. Oświadczył 

także,  że  posiada  wewnętrze  regulacje  oraz  postanowienia,  które  w  jak  najszerszym 

zakresie mają zapobiec ujawnianiu informacji. Wskazał także, że informacje te odpowiednio 

oznaczy

ł  i  wyodrębnił  w  ofercie”.  Informacje  podane  wówczas  przez  podmiot  mające 

charakter  merytoryczny,  jak  stwierdziła  Izba,  „pozostały  nad  wyraz  ogólne,  lakoniczne, 

niejasne”.  Z  powyższego  wynika  odmienny  stan  faktyczny  tamtej  sprawy  i  sprawy 

rozstrzyganej  obecnie.  O  ile  w  sprawie  o  sygn.  akt: 

KIO 703/17 faktycznie nie sposób było 

wywnioskować,  jakie  działania  prowadził  podmiot  w  celu  zachowania  poufności  informacji,  

o tyle w przedmiotowej sprawie działania te zostały wskazane. Nie można więc na tle stanu 

fakt

ycznego  niniejszej  sprawy  zgodzić  się  z  twierdzeniem  Odwołującego,  że  nie  są  znane 

działania jakie podjęło Konsorcjum w celu utrzymania zastrzeżonych informacji w poufności. 

Co więcej, Izba w przytoczonym przez Sygnity S.A. wyroku o sygn. akt: KIO 2252/17, 

powołując  się  na  bogate  orzecznictwo  Sądu  Najwyższego  (w  tym  wyrok  z  dnia  

5 września 2001  r., sygn.  akt I  CKN  1159/00), stwierdziła,  że działania  służące  utrzymaniu 

zastrzeżonych  informacji  w  tajemnicy  „powinny  zmierzać  do  osiągnięcia  takiego  stanu,  

w  k

tórym  osoby  trzecie  chcąc  zapoznać  się  z  treścią  informacji,  muszą  doprowadzić  do 

wyeliminowania  przyjętych  przez  przedsiębiorcę  mechanizmów  zabezpieczających  przed 

niekontrolowanym  wypływem  danych.”  Izba  stwierdziła,  że  wykonawca  w  tamtym 

postępowaniu  „podjął  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  poufności  zastrzeżonych 

informacji,  które  to  działania  doprowadziły  do  powstania  warunków  stwarzających  bardzo 

duże  prawdopodobieństwo,  że  wskazane  informacje  pozostaną  nieujawnione,  gdyż 

wykonawca  stosuje  następujące  zasady  ochrony  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  tj.  klauzule 

poufności  w  umowach  handlowych,  ma  wdrożoną  politykę  bezpieczeństwa  informacji  

w  ramach  korporacji  międzynarodowej,  do  której  należą  podmioty  tworzące  konsorcjum  

(w  tym  klauzule  poufności  w  umowach  z  podmiotami  współpracującymi).”  Stan  faktyczny 


sprawy  rozpatrywanej  w  niniejszym  postępowaniu  wydaje  się  nie  tylko  nie  odbiegać  od 

powyższego,  ale  wskazuje  daleko  idące  podobieństwa,  jeśli  nie  zbieżność.  Trudno  więc  

w tym kontekście mówić o tym, że Konsorcjum Pentacomp w niniejszej sprawie nie wypełniło 

przesłanki  zachowania  zastrzeżonych  informacji  w  poufności,  a  Zamawiający  błędnie 

zachował je w tajemnicy. 

W  zakresie  do  pozostałych  zarzutów  przedstawionych  przez  Sygnity  S.A. 

dotyczących  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  odniesieniu  do  pozostałych  informacji, 

Zamawiający podtrzymuje argumentację przedstawioną powyżej dotyczącą poufności. 

Jednocześnie w odniesieniu do zarzutu dotyczącego Wykazu usług, podnosząc jego 

nietrafność,  Zamawiający  zgadza  się  z  Odwołującym,  że  „w  zakresie  w  jakim  wskazane  

w  Wykazie  usług  zamówienia  realizowane  były  na  rzecz  podmiotów  publicznych 

(realizowane  na  podstawie  przepisów  o  zamówieniach  publicznych)”,  informacje  o  tych 

zamówieniach powinny być jawne. Zamawiający podnosi jednak, że w odniesieniu do usług 

realizowanych  przez  podmiot  trzeci  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  zamówienie 

publiczne,  usługi  te  nie  były  realizowane  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych,  w  związku  z  czym  nie  można  mówić  o  obowiązku  ich 

ujawnienia z tego powodu. 

Ponadto odnosząc się do zarzutów dotyczących Wykazu usług, Projektu wstępnego 

SOG,  Prezentacji  oprogramowania  wraz  z  instrukcją  uruchomienia  prezentacji,  Modelu 

czytnika SOG oraz informacji dotyczących Makiety czytnika SOG Zamawiający podniósł, że 

Konsorcjum  Pentacomp  prawidłowo  dokonało  zastrzeżenia  informacji  w  tym  zakresie, 

spełniając wymogi stawiane przez art. 11 ust. 2 uznk. Wskazane informacje mają charakter 

techniczny, technologiczny, organizacyjny lub in

ny i posiadają wartość gospodarczą. Nie są 

powszechnie  dostępne  i  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym  rodzajem  informacji,  

a  Konsorcjum  Pentacomp  podjęło  działania  niezbędne  do  zachowania  tych  informacji  

w poufności. W tym ostatnim zakresie Zamawiający wskazuje na argumentację przytoczoną 

wcześniej  w  odniesieniu  do  Wykazu  osób.  Zamawiający  zauważa  ponadto,  że 

zaproponowane  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne  mają  charakter  wyjątkowy  

i  jednostkowy  - 

System  Obsługi  Głosowań  w  Sejmie  nie  ma  swojego  odzwierciedlenia  

w  rozwiązaniach  oferowanych  na  rynku.  Jego  przygotowanie  pod  względem  technicznym  

i technologicznym stanowi wyzwanie zmuszające wykonawców do proponowania rozwiązań 

specyficznych,  dostosowanych  do  przedmiotu  zamówienia,  w  związku  z  tym  również 

nowatorskich.  Charakter  przedmiotu  zamówienia  powoduje,  iż  wykonawcy  muszą  swoją 

ofertę  samodzielnie  skonstruować  niejako  od  podstaw,  opierając  się  tylko  i  wyłącznie  na 

swoich  pomysłach,  korzystając  ze  swojej  wiedzy  i  umiejętności.  Cały  przedmiot 

pos

tępowania  nie  jest  tylko  prostą  czynnością  przygotowania  urządzenia,  którym  jedna 

osoba będzie głosować, a druga zbierać wyniki. System Obsługi Głosowań to  - jak właśnie 


nazwa wskazuje - 

cały system oparty o szczególne rozwiązania informatyczne, bazujący na 

specyficznej  architekturze  informatycznej,  mający  za  zadanie  sprostać  najwyższym 

wymaganiom przed nim stawianym. SOG tworzony jest dla Sejmu, który jest częścią władzy 

ustawodawczej  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Przedstawienie  rozwiązań,  które  sprostałyby 

stawianym  Systemowi  wyzwaniom,  wymaga  od  w

ykonawcy  zaprezentowania  rozwiązań, 

których technologiczna i techniczna wartość jest na tyle cenna, że jej upublicznienie miałoby 

poważne  negatywne  konsekwencje.  Każde  z  zaproponowanych  w  przedmiotowym 

postępowaniu  rozwiązań  musi  zostać  wymyślone  na  nowo.  Dlatego  każde  

z przedstawionych rozwiązań jest inne. Trudno więc oczekiwać od  wykonawców, iż zgodzą 

się je zaprezentować publicznie. 

Dlatego,  należy  zgodzić  się,  iż  zastrzeżone  informacje  o  charakterze  technicznym, 

technologicznym, organizacyjnym i inne posiadają wartość gospodarczą. Wartość tę określa 

dobór  zastosowanych  urządzeń,  składników  oprogramowania  i  ich  zespolenie  w  ramach 

zaproponowanego 

przez 

Konsorcjum 

Pentacomp 

rozwiązania  uzewnętrznionego  

w przedstaw

ionej ofercie. Zamawiający zgadza się z Konsorcjum Pentacomp, że ujawnienie 

tych  danych  mogłoby  spowodować  zaistnienie  rzeczywistego  zagrożenia  uzasadnionych 

interesów  i  narazić  spółki  wchodzące  w  skład  Konsorcjum  na  szkodę  przejawiającą  się  

w  utracie  możliwości  konkurowania  przez  nie  tylko  w  tym  postępowaniu,  ale  również  w  na 

możliwość  konkurowania  na  rynku,  na  którym  prowadzą  standardową  działalność 

gospodarczą.  Ujawnienie  newralgicznych  informacji  technicznych  i  technologicznych,  jak 

również  źródeł  zaopatrzenia  czy  informacji  na  temat  podmiotów  z  jakimi  Konsorcjum 

współpracuje może zostać wykorzystane przez konkurencję w celu utrudnienia działalności. 

Wartość  gospodarcza  w  niniejszej  sprawie  wynika  z  wyjątkowego  charakteru  rozwiązania 

zaproponowanego  prz

ez  Pentacomp  i  3City,  które  to  rozwiązanie  nie  ma  swojego 

odzwierciedlenia  w  rozwiązaniach  istniejących  na  rynku.  Jak  wskazano  to  wyżej  - 

zaproponowane  rozwiązanie  ma  charakter  wyjątkowy  i  niepowtarzalny,  stanowi  więc 

specyficzne  know-how  firm  Pentacomp  i 

3City,  bowiem  to  te  spółki  są  twórcami 

zaproponowanych w ofercie rozwiązań. 

Zamawiający  wskazał,  iż  jest  to  zbieżne  z  motywem  14  Dyrektywy  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/943  z  dnia  8  czerwca  2016  r.  w  sprawie  ochrony 

niejawnego know-how i niejaw

nych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed 

ich  bezprawnym  pozyskiwaniem,  wykorzystywaniem  i  ujawnianiem  (Dz.  Urz.  UE  L  Nr  156, 

2016.06.15, s. 1). 

Zamawiający przywołał wyrok KIO z dnia 9 listopada 2016 r. (sygn. akt: KIO 2024/16), 

w którym Izba stwierdziła, że „informacje w zakresie doświadczenia określonego podmiotu,  

a  także  fakt  współpracy  z  danymi  partnerami  bez  wątpienia  posiada  dla  wykonawcy 

określoną, wymierną wartość gospodarczą”  


Zamawiający  podał,  że  Konsorcjum  Pentacomp  spełniło  też  kolejną  przesłankę 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje zawarte w ofercie nie zostały ujawnione 

ani  udostępnione  publicznie.  Dostęp  do  informacji  objętych  tajemnicą  są  ograniczone  do 

określonego grona osób wewnątrz spółek wyznaczonych do przygotowania oferty. Wskazuje 

to na spełnienie kolejnej przesłanki koniecznej do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Jednym  z  argumentów  podnoszonych  w  odwołaniu  jest  również  argument 

wskazujący  na  to,  że  informacja  na  temat  np.  Modelu  czytnika  i  tak  stanie  się  jawną  wraz  

z  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Zamawiający  uważa,  że 

ewentualny  fakt  późniejszego ujawnienia  informacji  na  temat modelu czytnika nie powinien 

zaważyć  na  skuteczności  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Nie  może  dziwić  chęć 

zachowania  w  poufności  informacji  w  zakresie  zaproponowanych  rozwiązań  technicznych  

i  technologicznych.  Ujawnienie  swoistej  i  niespotykanej  know-

how  zaproponowanej  choćby  

w  przedstawionym  Modelu  czytnika  mogłoby  narazić  Konsorcjum  na  powstanie  szkody 

polegających  na  podpatrzeniu  zastosowanych  rozwiązań,  których  realizacja  wynikała  

z  posiadanej  wiedzy  i  doświadczenia,  ale  również  poświęconego  czasu.  Krajowa  Izba 

Odwoławcza w przytaczanym już wyroku z dnia 8 listopada 2017 r. (sygn. akt: KIO 2252/17) 

także  zdecydowała  o  nieuwzględnieniu  argumentu  późniejszego  ujawnienia  zastrzeżonych 

informacji, ze względu na możliwość ich wykorzystania przez konkurencję. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  zaniechania  wezwania  Konsorcjum 

Pentacomp do uzu

pełnienia Wykazu usług w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający 

wyjaśnił,  że  pismem  z  dnia  12  listopada  2019  r.  na  podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp 

wezwał Konsorcjum do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  z  postępowania.  Zastrzegł  jednocześnie 

potrzebę  doprecyzowania  informacji  zawartych  we  wcześniej  otrzymanym  Wykazie 

zamówień, otrzymanym na podstawie wezwania w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. Potrzeba 

taka  wynikała  z  ogólności  informacji  podanych  uprzednio  przez  Konsorcjum  Pentacomp. 

Informacje  te  nie  budziły  wątpliwości  Zamawiającego  pod  kątem  zgodności  z  wymogami 

SIWZ,  istota  natomiast  intencji  Zamawiającego  sprowadzała  się  do  potwierdzenia 

otrzymanych  informacji.  Nie 

wynikała  z  wątpliwości  co  do  ich  treści  i  prawidłowości  

z  wymogami  SIWZ.  Tym  niemniej  Zamawiający  zwraca  uwagę,  iż  nawet  gdyby  przyjąć 

argumentację  o  nieprawidłowości  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego,  to  bardziej 

właściwym byłoby posłużenie się art. 26 ust. 4 ustawy Pzp niż art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zamawiający podkreślał, że nie posłużył się ani art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ani art. 26 

ust. 4 ustawy 

Pzp, ponieważ taka potrzeba nie zaistniała, a Konsorcjum Pentacomp złożyło 

zgodne  z  wymogami  SIWZ  dokumenty, które były  kompletne,  nie zawierały  błędów  ani  nie 

wzbudzały wątpliwości. Przedstawione na żądanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp dokumenty były 


prawidłowe i Zamawiający nie widział potrzeby ani konieczności korzystania w stosunku do 

nich z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  dotyczącego  nieudostępnienia  Odwołującemu  części 

korespondencji Zamawiającego z Konsorcjum, Zamawiający wyjaśnia, iż w dniu 17 stycznia 

2020 r. przekazał część dokumentacji dotąd nieudostępnionej Odwołującemu. Jednocześnie 

zwraca  uwagę,  iż  niektóre  informacje  w  dokumentach  -  jak  choćby  w  piśmie  Konsorcjum 

Pentacomp 

z dnia 21 listopada (a nie jak omyłkowo w odwołaniu „z października” 2019 r.) - 

zostały  ukryte  (wybiałkowane),  ze  względu  na  to,  że  dotyczyły  informacji  zastrzeżonych 

przez Konsorcjum Pentacomp 

jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Zamawiający  na  marginesie  zwracał  uwagę,  że  Odwołujący  2  -  podobnie  jak 

Konsorcjum Pentacomp 

w swoim odwołaniu z dnia 2 stycznia 2020 r. (sygn. akt: KIO 9/20) - 

poprzestał na składanych deklaracjach dotyczących poufności, bez przedstawienia dowodów 

w postaci np. kopii dokumentów dotyczących podjętych środków zapobiegających ujawnieniu 

chronionych  danych.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  orzeczeniu  z  dnia  8  listopada  2017  r. 

(sygn. akt: KIO 2252/17) - 

opartym o tożsamy w tym zakresie stan faktyczny - wskazała, że 

zamawiający prawidłowo podjął decyzję o nieodtajnieniu […] informacji zawartych w ofercie 

że  zamawiający  poprawnie  zbadał  i  ustalił  faktyczne  przesłanki  objęcia  danych  informacji 

tajemnicą  przedsiębiorstwa”,  mimo  że  -  co  stwierdziła  w  innym  fragmencie  „uzasadnienia 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa odwołującego i przystępującego, biorąc pod uwagę 

ich treść, są na porównywalnym poziomie argumentacji i szczegółowości”. Tym bardziej więc 

Zamawiający  uważa  swoje  decyzje  podjęte  odnośnie  informacji  zastrzeżonych  jako 

tajemnica przedsiębiorstwa za prawidłowe. 

Po  przeprowadzeniu  rozpraw

y  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika 

postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołań. 

Izba, po wysłuchaniu stanowisk Stron, oddaliła wniosek Przystępującego Sygnity S.A. 

o odrzucenie odwołania wniesionego przez Konsorcjum Pentacomp (sygn. akt: KIO 9/20) na 

podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  2 

ustawy  Pzp.  Powyższy  wniosek  Przystępujący  uzasadniał 

tym, że pełnomocnictwo udzielone na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, na mocy którego 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  Pentacomp  Systemy 

Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  3City  Electronics  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Gdańsku ustanowili pełnomocnikiem do reprezentowania wykonawców spółkę Pentacomp 


Systemy  Informatyczne  S.A. 

zostało  ustanowione  w  dniu  14  października  2019  r.  Z  kolei 

pełnomocnictwo  dalsze  udzielone  przez  Lidera  Konsorcjum,  tj.  Pentacomp  Systemy 

Informatyczne  S.A.  panu  D.  F. 

umocowujące  m.in.  do  wniesienia  odwołania  zostało 

udzielone wcześniej aniżeli ww. pełnomocnictwo podstawowe, tj. w dniu 26 września 2019 r. 

Wykonawca 

Sygnity 

S.A. 

kwestionował  fakt  działania  pełnomocnika  dalszego  

w sytuacji, gdy wykonuje on czynności, które swoimi skutkami miałyby obejmować czynności 

Konsorcjum Pentacomp.  

Izba stwierdziła, że wniosek o odrzucenie odwołania wniesionego przez Konsorcjum 

Pentacomp nie zasługiwał na uwzględnienie. Zgodnie bowiem z art. 187 ust. 7 ustawy Pzp, 

j

eżeli  niezachowanie  warunków  formalnych  lub  niezłożenie  pełnomocnictwa  zostanie 

stwier

dzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1-6 stosuje się, z tym że kompetencje 

Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby. Mając na uwadze powyższe, Izba na 

posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  Stron  i  Przystępujących  w  dniu  21  stycznia  2020  r., 

działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 9 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołania (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1092), postanowiła wezwać Odwołujących 

Konsorcjum  Pentacomp 

do  złożenia  pełnomocnictwa  (pełnomocnictw)  uprawniającego 

(uprawniających) do wniesienia odwołania w terminie 3 dni pod rygorem zwrotu odwołania.  

Odwołujący Konsorcjum Pentacomp w terminie wyznaczonym przez Izbę (24 stycznia 

2020 r.) 

uzupełnił braki formalne odwołania w ww. zakresie.  

Jednocześnie  Izba,  po  wysłuchaniu  stanowisk  Stron,  oddaliła  wniosek 

P

rzystępującego  Sygnity  S.A.  o  odrzucenie  odwołania  wniesionego  przez  Konsorcjum 

Pentacomp  (sygn.  akt:  KIO  9/20)  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  7  ustawy  Pzp.  Ww. 

wniosek  wykonawca  Sygnity  S.A.  uzasadniał  tym,  że  wykonawca  Konsorcjum  Pentacomp, 

nie przekazał Zamawiającemu, uzupełnionego na wezwanie składu orzekającego Izby z dnia 

21  stycznia  2020  r.

,  pełnomocnictwa  uprawniającego  do  wniesienia  odwołania,  przez  co  

w konsekwencji nie przekazał Zamawiającemu pełnej treści odwołania.  

Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp, 

Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, 

że  odwołujący  nie  przesłał  zamawiającemu  kopii  odwołania,  zgodnie  z art.  180  ust.  5. 

Stosownie  natomiast 

do  treści  art.  180  ust.  5  ustawy  Pzp,  odwołujący  przesyła  kopię 

odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

z

amawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Izba  wskazuje,  iż  ustawa  Pzp  nakazuje  przesłać  zamawiającemu  kopię  odwołania, 

nie  wymieniaj

ąc  przy  tym  załączników.  Celem  ww.  przepisu  jest  zapewnienie 


z

amawiającemu  możliwości  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  w  całości  lub  części, 

wniesienia odpowiedzi na odwołanie, jak również przekazania wykonawcom uczestniczącym 

w  postępowaniu  kopii  odwołania  wraz  z  wezwaniem  wykonawców  do  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego. Niewątpliwie w przedmiotowej sprawie Zamawiający nie został 

pozbawiony  możliwości  zapoznania  się  z  pełną  treścią  odwołania  wniesionego  przez 

Konsorcjum  Pentacomp,  a  w  konsekwencji 

realizacji  powyższych  uprawnień  oraz 

obowiązków  wynikających  z  ustawy  Pzp.  Ponadto  jak  wskazano  w  uzasadnieniu  druku 

sejmowego  Nr  2310,  Sejm  VI kadencji,  s.  25,  „na mocy  art.  180 ust.  5 przekazaniu będzie 

podlegała jedynie kopia odwołania. Zawartość odwołania została zdefiniowana w nowelizacji 

i  nie  obejmuje  załączników,  na  które  składają  się  m.in.  pełnomocnictwo,  dowód  uiszczenia 

wpisu  oraz  dowód  przekazania  kopii  odwołania  zamawiającemu.  W  związku  z  tym 

obowiązek  przesłania  kopii  odwołania  będzie  spełniony  w  przypadku  nieprzesłania 

załączników do odwołania.” 

Z uwag

i na powyższe wniosek o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 

pkt 7 ustawy Pzp Izba oddaliła. 

Izba  oceniła,  że  Odwołujący  1  i  2  wykazali  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz 

możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego 

przepisów  ustawy  Pzp,  czym  wypełnili  materialnoprawne  przesłanki  dopuszczalności 

odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający  w  dniu  3  stycznia  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  odwołaniu 

wniesionym przez Odwołujących 1 oraz o odwołaniu wniesionym przez Odwołującego 2.  

Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  Sygnity  S.A.  

z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

o sygn. akt: KIO 9/20 w dniu 3 stycznia 2020 r

. po stronie Zamawiającego. 

Izba nie dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  

z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  3City  Electronics  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 11/20 w dniu 

7 stycznia 2020 

r. po stronie Zamawiającego.  

Przystępujący  nie  wykazali  umocowania  dla  osoby  wnoszącej  zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  w  imieniu 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w terminie, o którym mowa 

w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp.  Do  zgłoszenia  przystąpienia  wykonawcy  załączyli 

pełnomocnictwo z dnia 14 października 2019 r. udzielone na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy 

Pzp,  na  mocy  którego  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 

Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  3City  Electronics  

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku  ustanowili  pełnomocnikiem  do  reprezentowania 


wykonawców spółkę Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Z kolei pełnomocnictwo dalsze 

udzielone  przez  Lidera  Konsorcjum,  tj.  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  panu  D.  F. 

umocowujące  m.in.  do  zgłoszenia  przystąpienia  zostało  udzielone  wcześniej  aniżeli  ww. 

pełnomocnictwo  podstawowe,  tj.  w  dniu  26  września  2019  r.  Z  treści  pełnomocnictwa 

dalszego  nie  wynikało  umocowanie  pana  D.  F.  do  działania  w  imieniu  obu  podmiotów 

tworzących konsorcjum. 

Brak  wykazania  prawidłowego  umocowania  dla  osoby  wnoszącej  zgłoszenie 

przystąpienia  w  momencie  dokonania  zgłoszenia  do  Prezesa  KIO  przesądził  

o nieskuteczności zgłoszenia przystąpienia. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia, ofertę Konsorcjum 

Pentacomp  wraz  z  wyjaśnieniami  oraz  dokumentami  i  oświadczeniami  uzupełnionymi  na 

wezwania 

Zamawiającego, ofertę Sygnity oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

i  Uczestnika 

postępowania odwoławczego  złożone  w  pismach  procesowych oraz  ustnie do 

protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 21 i 28 stycznia 2020 r.  

Nadto  Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentów  złożonych  przez  Konsorcjum 

Pentacomp w toku rozprawy, tj.: 

JEDZ    wykonawcy  Decsoft  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  złożony  w  postępowaniu 

prowadzonym przez Urząd Patentowy RP, 

2. wykaz osób Sygnity S.A. złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

3. załącznik nr 1 do JEDZ wraz z pismem z dnia 16 sierpnia 2018 r. wykonawcy Sygnity S.A. 

złożony  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Ministerstwo 

Sprawiedliwości. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Stan faktyczny sprawy nie był sporny między Stronami postępowania odwoławczego. 

Wykonawca  Sygnity  zastrzegł  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  informacje  zawarte  

następujących dokumentach: 

a)  Wykaz  usług  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie  (wykaz  

w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ); 

b) Wykaz osób (wykaz w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ); 

c) Projekt wstępny oferowanego SOG; 


d) Prezentacja oprogramowania SOG; 

e) Zestawienie ocenianych parametrów technicznych; 

f) Model czytnika SOG; 

g) Część III lit. C JEDZ. 

Do  oferty  wykonawca  Sygnity 

załączył  uzasadnienie  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa w zakresie ww. dokumentów. 

Wykonawca  Konsorcjum  Pentacomp  w  punkcie  12 

oferty  oświadczył,  że  informacje  

i dokumenty zawarte w załącznikach: 

a) projekt wstępny oferowanego SOG, wraz z kartami katalogowymi, 

b) model czytnika SOG, 

c) prezentacja oprogramowania, 

d) dokumenty podmiotu udostępniającego zasoby 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

Z  kolei  w  punkcie  15  oferty  ww.  wykonawca  wskazał,  iż  załącznikami  do  niniejszej 

oferty, stanowiącymi jej integralną część, są: 

projekt  wstępny  oferowanego  SOG  (z  zaznaczonymi  miejscami,  w  których  zawarte  są 

informacje niezbędne do oceny w kryterium „Ocena techniczna zaoferowanego rozwiązania 

w  projekcie  wstępnym  SOG”),  wraz  z  kartami  katalogowymi  producentów  lub 

zaświadczeniami  niezależnych  podmiotów  uprawnionych  do  kontroli  jakości  dla  elementów 

składowych SOG – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, 

2) model czytnika SOG - 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, 

3)  prezentacja  oprogramowania  wraz  z  instrukcją  uruchomienia  prezentacji  -  TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA, 

4) zestawienie ocenianych parametrów technicznych, 

5) informacje dotyczące makiety czytnika SOG - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, 

6) dokumenty podmiotu udostępniającego zasoby  - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, 

7) (…). 

Do  ofert

y  wykonawca  Konsorcjum  Pentacomp  załączył  uzasadnienie  zastrzeżenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do: 

1) wykazu osób i certyfikatów, 

2) danych podwykonawców wraz z dokumentami formalnymi podwykonawców, 

3) wykazu usług i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie oraz zobowiązania 

do udostępnienia zasobów wraz z dokumentami formalnymi podmiotu zobowiązującego się 

do ich udostępnienia, 

4) projektu wstępnego SOG, modelu czytnika SOG, prezentacji oprogramowania. 


Za  najkorzystniejszą  w  ww.  postępowaniu  Zamawiający  uznał  ofertę  Konsorcjum 

Pentacomp,  która  otrzymała  łącznie  73,9  punktów.  Na  drugim  miejscu  w  rankingu  ofert 

uplasowała się oferta Sygnity z 54,61 punktami. 

Izba zważyła, co następuje: 

Sygn. akt: KIO 9/20  

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  iż  Krajowa  Izba  Odwoławcza  umorzyła 

postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy  Pzp  polegającego  na  dokonaniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  pomięciem 

przyjętych  kryteriów  oceny  ofert  oraz  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  7  ust.  3,  art.  24  

ust. 1 pkt 16 i 17, art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zakresie w jakim jego 

podstawa faktyczna oparta jest na okoliczności odnoszącej się do zaniechania wykluczenia 

wykonawcy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie z uwagi na niespełnienie warunku udziału 

w postępowaniu dotyczącego doświadczenia wykonawcy oraz osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, z uwagi na cofnięcie odwołania w tym zakresie przez Konsorcjum Pentacomp.  

Tym samym ww. zarzuty n

ie podlegały merytorycznej ocenie Izby.  

Zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  3,  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17,  art.  24  ust.  4  oraz  art.  89  

ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  w  części  niewycofanej  przez  Konsorcjum  Pentacomp  dotyczącej 

wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  poprzez  podanie  nieprawdziwych  informacji 

dotyczących  braku  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  przy  jednoczesnym 

braku samooczyszczenia 

Izba uznała za nieuzasadniony.  

Wskazać  należy,  iż  w  treści  odwołania  w  zakresie  ww.  zarzutu  Odwołujący  1  jako 

okoliczność  faktyczną  uzasadniającą  postawiony  zarzut  podali:  „W  ocenie  Odwołującego, 

Sygnity  S.A.  nie  dysponuje  wymaganymi  zdolnościami  zawodowymi  koniecznymi  do 

realizacji  zamówienia,  podwykonawcami  ani  też  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia.”  

Mając na uwadze powyższe Izba wskazuje, iż zasadnym jest przedstawienie uwag 

natury  ogólnej,  odnoszących  się  do  wymogów  formalnych  odwołania,  określonych 

przepisami ustawy Pzp oraz aktem wykonawczym do tejże ustawy. 

Izba  wskazuje,  że stosownie do  treści  art.  180 ust.  3 ustawy  Pzp oraz  analogicznie  

§  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092), odwołanie powinno 

wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się 

niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać 


żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie 

odwołania. Tym samym należy podkreślić, że właśnie określone w  ww. przepisach  wymogi 

konstrukcyjne  odwołania  przesądzają,  że  treść  zarzutu  nie  jest  ograniczona  wyłącznie  do 

twierdzeń zawartych we wstępnej części odwołania (petitum), a dotyczy również okoliczności 

f

aktycznych  zawartych  w  sformułowanej  przez  odwołującego  argumentacji.  Odwołanie 

powinno  wyrażać  zastrzeżenia  wobec  dokonanych  przez  zamawiającego  czynności  lub 

zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania przez odwołującego nie tylko podstawy 

prawnej  ta

kich  zastrzeżeń,  ale  przede  wszystkim  argumentacji  odnoszącej  się  do 

postulowanej  oceny.  Oznacza  to  zatem  konieczność  odniesienia  się  do  elementów  stanu 

faktycznego, jak również podjętych czynności lub zaniechań zamawiającego w taki sposób, 

który  pozwoli  na  uznanie,  że  podniesione  zostały  konkretne  zarzuty  wobec  tych  czynności 

lub zaniechań przypisanych zamawiającemu (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 

26 czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1187/17). 

Poza treścią samego odwołania wykonawca nie 

ma  możliwości  doprecyzowywania  zawartych  w  nim  zarzutów  przez  wskazywanie  na 

właściwe  im  okoliczności  faktyczne.  Jeżeli  zatem  podnoszone  przez  odwołującego  w  toku 

rozprawy  przed  Izbą  okoliczności  nie  zostały  wyraźnie  i  wprost  ujęte  w  treści  wniesionego 

odwołania, to ich późniejsze wskazywanie nie może być, w świetle przepisu art. 192 ust. 7 

ustawy  Pzp,  brane  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  pod  uwagę,  choćby  okoliczności  te 

mieściły się w ramach ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu. 

Podsumowując  powyższe  Izba  stwierdza,  że  to  na  wykonawcy,  będącym 

profesjonalistą, spoczywa ciężar przedstawienia w treści odwołania jasnych i szczegółowych 

zarzutów  zbudowanych  z  dwóch  warstw,  tj.  prawnej  i  faktycznej,  które  wyznaczają  granice 

rozstrzygni

ęcia  Izby,  która  może  orzekać  wyłącznie  w  zakresie  zarzutów  zawartych  

w odwołaniu (arg. z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp). 

Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt niniejszej sprawy Izba wskazuje, 

iż lektura odwołania prowadzi wniosku, że Konsorcjum Pentacomp nie postawiło skutecznie 

zarzutu  dotyczącego  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  w  zakresie  braku  podstaw 

wykluczenia  wykonawcy  Sygnity 

z  postępowania.  W  szczególności  odwołujący  się 

wykonawcy nie przedstawili żadnych okoliczności faktycznych referujących do wprowadzenia 

Z

amawiającego  w  błąd  oraz  instytucji  tzw.  self  –  cleaning’u,  a  konkretyzowanie  zarzutu  

w  rzeczonym  zakresie  w  toku  rozprawy  przed  I

zbą  należało  uznać  za  niedopuszczalne  

w świetle przepisów ustawy Pzp. 

Tym samym ww. zarzut Izba uzna

ła za niezasadny. 

Zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 uznk 

polegający na 

uznaniu,  iż  zastrzeżone  przez  wykonawcę  Sygnity  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  podczas  gdy  informacje  te  nie  mieszczą  się  w  kategorii  informacji 


technicznych,  technologicznych,  organizacyjnych  lub  innych  posiadających  wartość 

gospodarczą,  jak  również,  że  ww.  wykonawca  nie  wykazał,  iż  stanowią  one  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  i  nie  wykazał  faktu  podjęcia  niezbędnych  działań  w  celu  zachowania  

w poufności zastrzeganych informacji, zasługiwał na uwzględnienie w części. 

Izba uwzględniła ww. zarzut odwołania w zakresie odnoszącym się do zastrzeżonych 

przez  Sygnity  informacji  zawartych  w  dokumentach:  projekcie  wstępnym  oferowanego 

Systemu  Obsługi  Głosowań,  prezentacji  oprogramowania  Systemu  Obsługi  Głosowań, 

zestawieniu  ocenianych  parametrów  technicznych,  modelu  czytnika  Systemu  Obsługi 

Głosowań oraz części III lit. C Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

Izba wskazuje, iż art. 8 ust. 1 ustawy Pzp normuje fundamentalną zasadę udzielania 

zamówień  publicznych,  tj.  zasadę  jawności  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający  może  ograniczyć  dostęp  do  informacji  związanych  

z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  tylko  w  przypadkach  określonych  w  ustawie  

(art.  8  ust.  2  ustawy  Pzp). 

Ww.  zasada  doznaje  ograniczenia  w  ust.  3  ww.  przepisu,  który 

stanowi, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  

w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu, 

zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Przepis  art. 

8  ust.  3  ustawy  Pzp,  określa  również  moment,  w  którym  wykonawca 

obowiązany  jest  zastrzec  i  wykazać  zasadność  utajnienia  danych  informacji  zawartych  

w  ofercie,  wskazując,  iż  powinno to nastąpić  najpóźniej  do  upływu  terminu  składania ofert.  

W  odniesieniu  d

o  dokumentów  przedstawianych  na  późniejszych  etapach  postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego należy przyjąć, że zasadność zastrzeżenia zawartych 

nich  informacji  musi  być  wykazana  wraz  ze  złożeniem  takiego  dokumentu.  Podkreślić 

należy, iż ratio legis ww. przepisu, który uprawnia wykonawców do zastrzeżenia określonych 

informacji  tajemnicą  przedsiębiorstwa  z  jednej  strony,  ale  z  drugiej  nakłada  obowiązek  

w  postaci  wykazania  skuteczności  takiego  zastrzeżenia,  było  ograniczenie  nadużywania 

przez 

wykonawców  ww.  instytucji  w  celu  uniemożliwienia  weryfikacji  przez  konkurentów 

spełniania  wymagań  postawionych  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Jak wynika z przywołanego przepisu, na wykonawcę nałożono obowiązek wykazania 

zamawiającemu przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Z kolei 

obowiązkiem  zamawiającego  jest  zbadanie  skuteczności  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa przez wykonawcę i podjęcie stosownych działań w zależności od wyniku tej 

analizy.  Zdaniem  Izby  sformułowanie  użyte  przez  ustawodawcę,  w którym  akcentuje  się 

obowiązek  „wykazania”  oznacza  coś  więcej  aniżeli  oświadczenie  co  do  przyczyn  objęcia 


informacj

i tajemnicą przedsiębiorstwa.  Izba  podziela stanowisko zaprezentowane w  wyroku 

KIO  z  dnia  2  grudnia  2019  r.  sygn.  akt:  KIO  2284/19  oraz  KIO  2288/19,  iż  użyte  w  art.  8  

ust.  3  ustawy  Pzp 

przez  ustawodawcę  sformułowanie  „wykazania”,  nie  oznacza  wyłącznie 

„oświadczenia”, czy „deklarowania”, ale stanowi znacznie silniejszy wymóg „udowodnienia”. 

Nie ulega również wątpliwości, iż za wykazanie nie może być uznane ogólne uzasadnienie, 

sprowadzające  się  de  facto  do  przytoczenia  elementów  definicji  legalnej  tajemnicy 

przedsiębiorstwa, wynikającej z art. 11 ust. 2 uznk i deklaracja, że przedstawione informacje 

spełniają określone w tym przepisie przesłanki. 

Aby wykazać skuteczność zastrzeżenia danych informacji, wykonawca zobowiązany 

jest  wykazać  łącznie  wystąpienie  przesłanek  definicji  legalnej  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  

o  których  mowa  w  art.  11  ust.  2  uznk.  I  tak  zgodnie  z  ww.  przepisem,  przez  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  rozumie  się  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub 

w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,  

o ile uprawniony do ko

rzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

W  końcu  wskazać  należy,  iż  zaniedbanie  wykonawcy  przejawiające  się  w  braku 

łącznego  wykazania  przesłanek,  o  których  mowa  powyżej,  obciąża  wykonawcę 

zastrzegającego  tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  zwalnia  tym  samym  zamawiającego  

z obowiązku zachowania określonych informacji w poufności.    

Na  wstępie  Izba  wskazuje,  iż  sam  wykonawca  Sygnity  w  części  wstępnej 

uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  stwierdził,  że  „niewątpliwie  należy 

każdorazowo  udowodnić  zaistnienie  ustawowych  przesłanek  umożliwiających  skuteczne 

zastrzeżenie danej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa”. 

ocenie  Izby  dokonując  analizy  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  dotyczącego  projektu  wstępnego  oferowanego  SOG,  prezentacji 

oprogramowania,  zestawienia  ocenianych  parametrów  technicznych  oraz  modelu  czytnika 

SOG

, jak również części III lit. C JEDZ wykonawca Sygnity nie sprostał ciężarowi wykazania 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 uznk.  

Izba  wskazuje,  iż  wykonawca  Sygnity  nie  wykazał  jakie  działania  zostały  podjęte 

celem  zachowania  zastrzeganych  informacji  w  poufności.  Z  przepisu  art.  11  ust.  2  uznk 

wynika,  iż  podmiot  uprawniony  do  korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi,  przy 

zachowaniu należytej  staranności, ma podjąć działania  w  celu utrzymania ich  w  poufności.  

Z ww. przepisu, 

jak i z treści art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie wynika, iż wykonawca obowiązany 

jest wykazać zamawiającemu wszystkie stosowane środki gwarantujące poufność, ale takie, 

które stanowią realną gwarancję utrzymania danych informacji w poufności.  


Przystępujący  Sygnity  wykazując  ww.  przesłankę  tajemnicy  przedsiębiorstwa  

w  zakresie  dotyczącym  projektu  wstępnego  oferowanego  Systemu  Obsługi  Głosowań, 

prezentacji  oprogramowania  Systemu  Obsługi  Głosowań,  zestawienia  ocenianych 

parametrów technicznych, modelu czytnika Systemu Obsługi Głosowań oraz części III lit. C 

Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  ograniczył  się  do  oświadczenia,  iż 

wykonawca  w  umowach  handlowych  stosuje  odpowiednie  klauzule,  czy  też  umowy  

o  zachowaniu  poufności,  dokonuje  klasyfikacji  informacji  wewnątrz  swojej  organizacji, 

ogra

niczając  dostęp  do  części  informacji  określonej  grupie  swoich  pracowników.  Ponadto 

wykonawca Sygnity oświadczył, że w odniesieniu do informacji objętych klauzulą „tajemnica 

przedsiębiorstwa”  podjęte  zostały  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  poufności  tych 

informacji,  w  szczególności  poprzez:  1)  nierozpowszechnianie  tych  informacji  na  stronie 

internetowej  wykonawcy,  w  publikacjach  i  komunikatach  kierowanych  do  mediów,  

2) zobowiązanie w umowach z pracownikami i współpracownikami do zachowania poufności 

i

nformacji,  w  szczególności  dotyczących  przygotowanych  ofert  i  wniosków  oraz  

3) zastrzeganie w uzasadnionych przypadkach jako tajemnicy przedsiębiorstwa części ofert  

i  wniosków  składanych  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 

Uzasadniając  ww.  przesłankę  w  zakresie  informacji  zastrzeżonych  w  części  III  lit.  C  JEDZ 

wykonawca Sygnity powołał się również na zobowiązywanie ewentualnych konsorcjantów do 

nieujawnienia  treści  informacji,  jakie  powezmą  w  związku  z  udziałem  w  tworzeniu  ofert 

handlowy

ch wspólnie z Sygnity.  

Odnosząc  się  do  podjętych  przez  wykonawcę  Sygnity  działań  mających  na  celu 

zachowanie  w  poufności  ww.  informacji  Izba  wskazuje,  że  wykonawca  nie  załączył  do 

uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  ani  nie  podał  w  jego  uzasadnieniu 

brzmienia stosowanych klauzul umownych, w tym 

formułowanych w umowach z partnerami 

biznesowymi, czy też pracownikami i współpracownikami, mającymi gwarantować poufność 

informacji. Na tej podstawie nie sposób stwierdzić, czy zostały one przewidziane, a jeśli tak 

to 

jaka  była  ich  treść  oraz  jakie  były  sankcje  za  naruszenie  powyższego  zakazu  przez 

pracownika,  czy  partnera  biznesowego  wykonawcy.  Brak  jest  również  informacji,  czy 

stosowane  przez 

wykonawcę  w  umowach  z  pracownikami  i  innymi  podmiotami  klauzule  

o zachowaniu poufności informacji, ograniczenie dostępu do części zastrzeżonych informacji 

pewnej  grupie  pracowników,  jak  również  nierozpowszechnianie  zastrzeżonych  tajemnicą 

przedsiębiorstwa  informacji  na  stronie  internetowej  wykonawcy,  w  publikacjach  

i  komunikatach  kierowanych  do  mediów,  mają  swoje  źródło  w  obowiązujących  u  Sygnity 

wewnętrznych regulacjach. 

Co  więcej  przystępujący  Sygnity  w  zakresie  omawianej  przesłanki  w  ogóle  nie 

wyjaśnił,  czy  w  jego  przedsiębiorstwie  obowiązują  jakiekolwiek  regulacje  mające  na  celu 

ochronę  informacji  wymagających  zachowania  poufności,  ani  nie  złożył  żadnych  dowodów 


potwierdzających powyższe. W świetle ww. okoliczności nie sposób uznać, że Przystępujący 

opisał  i  wykazał  metody  oraz  podejmowane  przez  niego  środki  w  celu  zachowania 

określonych informacji jako poufnych. Powyższe zaniechania Przystępującego uniemożliwiły 

ustalenie,  czy  środki  stosowane  przez  Przystępującego  są  skuteczne  i  rzeczywiście  mogły 

być  one  uznane  za  działania  wystarczające  do  zachowania  zastrzeżonych  informacji  

w poufności.  

Dalej Izba wskazuje, że przesłanka „posiadający wartość gospodarczą” odnosi się nie 

tylko do informacji „innej”, ale także informacji technicznej, technologicznej i organizacyjnej. 

Nie  wystarcza  więc  stwierdzenie,  że  dana  informacja  ma  charakter  techniczny, 

technologiczny  czy  organizacyjny,  ale  musi  także  ona  przedstawiać  pewną  wartość 

gospodarczą dla wykonawcy właśnie z tego powodu, że pozostanie poufna. Taka informacja 

może  być  dla  wykonawcy  źródłem  jakichś  zysków  lub  pozwalać  mu  na  zaoszczędzenie 

określonych  kosztów.  Zgodnie  z  zasadą  jawności  wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  powinni  liczyć  się  z  tym,  iż  ich  oferty  co  do  zasady  będą  jawne,  

w  szczególności  w  zakresie,  w  jakim  będą  podlegały  ocenie  co  do  spełnienia  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  zgodności  oferowanego  świadczenia  z  wymaganiami 

zamawiającego  oraz  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert.  Wartość  gospodarcza  powinna  mieć 

wymiar obiektywny, co oznacza że samo przekonanie o wartości posiadanych przez danego 

wykonawcę informacji jest niewystarczające. 

W  okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  nie  było  sporne  między  Stronami 

postępowania  odwoławczego,  iż  informacje  zawarte  w  dokumentach  stanowiących  projekt 

wstępny  SOG,  prezentacja  oprogramowania  SOG,  zestawienie  ocenianych  parametrów 

technicznych oraz model czytnika SOG 

mają charakter techniczny. W rozpatrywanej sprawie 

wykonawca  Sygnity 

uzasadniał,  iż  „niewątpliwie  informacja o konkretnym  doborze zarówno 

poszczególnych  urządzeń,  składników  oprogramowania,  jak  i  sposobu  podejścia  do 

zestawienia tych wszystkich elementów jako całego konkretnego rozwiązania spełniającego 

wymagania określone przez Zamawiającego w tym w szczególności projekt wstępny posiada 

wartość  gospodarczą.  Ewentualne  ujawnienie  tych  informacji  potencjalnym  konkurentom 

mogłoby niewątpliwie narazić Sygnity na szkodę o charakterze majątkowym. Przejawiać się 

ona może nie tylko w utracie możliwości konkurowania przez Sygnity w tym postępowaniu, 

ale też w szerszym aspekcie może wpłynąć na możliwości konkurowania przez wykonawcę 

na  rynku,  na  którym  prowadzi  własną  działalność  gospodarczą.  Ujawnienie  bowiem 

newralgicznych 

informacji  technicznych  i  technologicznych  jak  również  źródeł  zaopatrzenia 

czy informacji na temat podmio

tów z jakimi współpracuje przy realizacji określonego rodzaju 

zamówień  na  danym  rynku  może  w  sposób  oczywisty  zostać  wykorzystane  przez 

konkurencję  w  celu  bezpośredniego  lub  pośredniego  utrudnienia  działalności  wykonawcy 


(np. wzrost cen poszczególnych elementów asortymentu przy wzmożonym zainteresowaniu 

rynkowym).” 

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, iż wykonawca Sygnity nie odniósł się 

w  sposób  zindywidualizowany  do  wartości  gospodarczej  zastrzeżonych  dokumentów. 

Wykonawca  Sygnity  nie  wyjaśnił  w  jaki  sposób  zestawienie  sprzętu  oraz  oprogramowania 

dopasowanego  do  wymogów  Zamawiającego,  może  wpłynąć  na  konkurencyjność 

wykonawcy w tym konkretnym 

postępowaniu, jak i na rynku, na którym wykonawca prowadzi 

działalność  gospodarczą.  Innymi  słowy,  wykonawca  Sygnity  nie  wyjaśnił  w  jaki  sposób 

zostanie  zaburzona  konkurencja  na  rynku, 

w  przypadku  ujawnienia  zastrzeżonych  w  tym 

postępowaniu  konkretnych  informacji,  skoro  inne  podmioty  zamawiające  stawiają  właściwe 

dla  ich  potrzeb  wymogi  zamówienia.  Samo  stwierdzenie,  iż  ujawnienie  newralgicznych 

informacji technicznych i technologicznych, jak również źródeł zaopatrzenia czy informacji na 

temat podmiotów z jakimi spółka współpracuje może zostać wykorzystane przez konkurencję 

w  celu  utrudnienia  jej  działalności,  nie  jest  w  ocenie  Izby  wystarczające  dla  wykazania 

przesłanki  wartości  gospodarczej  zastrzeżonych  informacji  technicznych.  Ponadto  wbrew 

twierdzeniom  Zamawiającego  wykonawca  Sygnity  nie  powoływał  się  w  uzasadnieniu 

zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  na  wyjątkowy  czy  specyficzny  charakter 

oferowanego  rozwiązania,  które  to,  jak  twierdził  Zamawiający,  nie  ma  swojego 

odzwierciedlenia  w  rozwiązaniach  istniejących  na  rynku.  Wykonawca  nie  twierdził  również, 

że jego przygotowanie pod względem technicznym i technologicznym stanowi wyzwanie dla 

wykonawcy  do  proponowania  rozwiązań  specyficznych,  dostosowanych  do  przedmiotu 

zamówienia, w związku z tym również nowatorskich. Subiektywne odczucia Zamawiającego 

dotyczące  wyjątkowego  rozwiązania  objętego  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  nie 

mogą  uzasadniać  zaniechania  odtajnienia  dokumentów,  co  do  których  wykonawca  nie 

wykazał  zasadności  ich  zastrzeżenia.  Zauważyć  należy,  iż  w  przypadku  zamówień  na 

budowę  systemów  informatycznych,  z  perspektywy  zamawiającego,  niemalże  w  każdym 

przypadku  mamy  do  czynienia  z  wyjątkowym  rozwiązaniem.  Istotnym  jest  natomiast  to,  

w jaki sposób zbudowany jest system, na jakich rozwiązaniach został  oparty, jaka jest jego 

architektura.  Wykonawca  Sygnity  w  przedmiotowej  sprawie  nie  powoływał  się  w  ww. 

zakresie na rozwiązania autorskie, unikatowe, nieznane dotychczas wykonawcom.  

Podobnie  rzecz  ma  się  w  odniesieniu  do  zastrzeżonej  tajemnicą  przedsiębiorstwa 

przez  wykonawcę  Sygnity  części  III  lit.  C  JEDZ.  W  ocenie  Izby  wykonawca  Sygnity  nie 

wykazał  wartości  gospodarczej  informacji  zastrzeżonych  w  ww.  części  JEDZ  w  zakresie 

podstawy  wykluczenia  dotyczącej  rozwiązania  umowy  przed  czasem,  odszkodowania  lub 

innych 

porównywalnych  sankcji.  W  ww.  zakresie  wykonawca  podał,  iż  zastrzeżone 

informacje  mają  charakter  organizacyjny,  posiadający  wartość  gospodarczą.  Ponadto 

Sygnity  wskazał,  że  zastrzeżone  informacje  zawierają  „dane  związane  ze  szczegółami 


odnoszącymi  się  do  sytuacji  faktycznej  oraz  formalno-prawnej  powstałej  w  toku  realizacji 

konkretnych  kontraktów  realizowanych  przez  Spółkę,  a  także  powodów  przyjęcia 

określonych  założeń  dla  sporządzenia  oferty.  Wśród  zbioru  informacji  są  tam  również 

informacje  dotyczące  strategii  Spółki  związanej  z  działaniami  wobec  zamawiającego, 

wskazanego w  Części  III  lit.  C  JEDZ,  zarówno  podjętych dotychczas przez  Spółkę oraz  jej 

partnera  biznesowego  (…),  jak  i  działań,  które  są  planowane  do  podjęcia.  Całość  tych 

informacji  niewątpliwie  ma  również  dla  Spółki  wartość  gospodarczą,  gdyż  ich  ujawienie  

z jednej strony z całą pewnością mogłoby spowodować powstanie po stronie Spółki szkody 

związanej z upublicznieniem przyjętej przez Spółkę strategii postępowania w tym przypadku, 

a  także  realnie  informacje  te  mogą  wpłynąć  chociażby  na  cenę  akcji  Spółki”.  Wykonawca 

wskazał  również,  że  informacje  stanowią  tajemnicę  związaną  z  ustaleniami  biznesowymi 

pomiędzy oboma partnerami tworzącymi konsorcjum. 

W  zakresie  powyższego  zauważyć  należy,  iż  Sygnity  nie  wykazał  podjętych  

z  partnerem 

tworzącym  konsorcjum  ustaleń  biznesowych  i  strategii  w  zakresie  dalszych 

decyzji  związanych ze stanem faktycznym  powstałym  w  związku z  zakończeniem  realizacji 

przedmiotu  umowy  z  innym  zamawiającym.  Izba  wskazuje,  iż  analiza  załącznika  nr  1  do 

JEDZ nie wskazuje na szczególną, unikatową strategię wykonawców dotyczącą zakończenia 

umowy  z  innym  zamawiającym,  której  można  byłoby  przypisać  wartość  gospodarczą,  lecz 

stanowi  zwykłe działania  wykonawców  podejmowane  w  celu obrony  swoich praw.  Ponadto 

sam wykonawca wskazał, iż zastrzeżone informacje dotyczyły zakończenia realizacji umowy 

z innym zamawiającym, co wskazuje na to, iż mamy do czynienia z podmiotem publicznym. 

Nie wiadomo również w jaki sposób i na jakich zasadach partner Sygnity zobowiązany jest 

do  zachowania  ustaleń  biznesowych  i  strategii  spółek  w  poufności  oraz  czy  przewidziano 

sankcję za naruszenie powyższych ustaleń. Wykonawca nie wykazał jaki wpływ na sytuację 

Sygnity,  jak  i  jej  Partnera  biznesowego 

będzie  miało  ujawnienie  zastrzeżonych  informacji. 

Samo  stwierdzenie,  iż  ujawnienie  zastrzeżonych  informacji  mogłoby  narazić  spółkę  na 

szkodę  jest  niewystarczające  dla  skutecznego  zastrzeżenia  informacji.  Co  więcej,  za 

niezrozumiałą  należy  uznać  argumentację  Sygnity  odnośnie  utajnienia  zastrzeżonych 

informacji 

jako  zawierających  „powody  przyjęcia  określonych  założeń  do  sporządzenia 

oferty

”.  Wskazać  należy,  iż  w  przypadku  wypełnienia  formularza  JEDZ  wykonawca 

obowiązany jest podać informacje zgodne z rzeczywistością, dotyczące zaistniałych faktów, 

w  tym 

odnoszących  się  do  rozwiązania  umowy  przed  czasem  i  okoliczności  temu 

towarzyszących.  Przypomnieć  należy,  iż  jednolity  dokument  stanowi  oświadczenie  wiedzy 

wykonawcy,  tym  samym  nie sposób  wywieść jakie  założenia przy  sporządzeniu oferty  miał 

na myśli wykonawca. 

Ponadto 

Izba  wskazuje,  iż  w  ww.  części  JEDZ  wykonawca  składa  oświadczenie 

wiedzy dotyczące szeregu podstaw wykluczenia związanych z niewypłacalnością, konfliktem 


interesów  lub  wykroczeniami  zawodowymi.  Jak  wynika  z  części  wstępnej  uzasadnienia 

zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  wykonawca  Sygnity  zastrzegł  całą  część  III  lit.  C 

JEDZ, z kolei w dalszej treści pisma ograniczył się do przedstawienia uzasadnienia objęcia 

ochroną  jednej  przesłanki  wykluczenia,  tj.  rozwiązania  umowy  przed  czasem, 

odszkodowania  lub  innych 

porównywalnych  sankcji.  Brak  jest  zatem  podstaw  do 

zastrzeżenia  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wszystkich  przesłanek  wykluczenia 

wskazanych w lit. C części III JEDZ. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  Zamawiający  naruszył  wskazane 

przez Odwołującego 1 przepisy art. 8 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2 uznk, przez zaniechanie 

czynności  odtajnienia  części  oferty  wykonawcy  Sygnity,  co  do  której  nie  wykazano,  aby 

stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa tego wykonawcy. 

Za  niezasadny  Izba 

uznała  natomiast  zarzut  naruszenia  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  

w  zw.  z  art.  11  ust.  2  uznk  w  zakresie  objętych  przez  wykonawcę  Sygnity  tajemnicą 

przedsiębiorstwa  wykazu  usług  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte 

wykonanie oraz wykazu osób. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wskazał,  iż  nie  posiada  wszystkich 

dokumentów, które zostały zastrzeżone przez Sygnity S.A. jako tajemnica przedsiębiorstwa, 

ponieważ zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się jedynie do Konsorcjum Pentacomp 

jako  wykonawcy,  którego  oferta  została  oceniona  najwyżej  o  przedstawienie  oświadczeń  

i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

W  związku  z  tym  nie  miał  również  możliwości  zweryfikowania  wszystkich  zastrzeżonych 

przez Sygnity S.A. dokumentów i podjęcia decyzji co do ich ewentualnego odtajnienia. 

Powyższa okoliczność nie była kwestionowana przez Konsorcjum Pentacomp w toku 

rozprawy,  jednakże  w  ocenie  Odwołujących  1,  nie  zmieniała  oceny  prawnej  postawionego 

zarzutu. 

Izba 

uznała,  iż  przyjęcie  stanowiska  Odwołujących  1  za  słuszne  w  odniesieniu  do 

wykazu  osób  oraz  wykazu  usług  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte 

wykonanie  oznaczałoby  stwierdzenie  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy 

Pzp  „na  przyszłość”.  Nie  sposób  na  tym  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego przesądzić,  jakie działania podjąłby Zamawiający  względem  ww.  dokumentów, 

gdyby  zostały  one  złożone  przez  wykonawcę  Sygnity,  a  w  konsekwencji  przypisać 

Zamawiającemu  naruszenie  art.  8  ust.  3  w  zw.  z  art.  11  ust.  2  uznk.  Za  racjonalne  należy 

uznać  wyjaśnienia  Zamawiającego,  iż  skoro  gospodarz  postępowania  nie  posiada  na 

obecnym etapie postępowania wskazanych dokumentów, to nie podjął również decyzji o ich 

nieujawnianiu. 


Z  uwagi  na  powyższe  zarzut  dotyczący  zaniechania  ujawnienia  dokumentów 

zastrzeżonych  przez  Sygnity  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  w  postaci  wykazu  osób  oraz 

wykazu usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie w ocenie Izby 

nie zasługiwał na uwzględnienie.  

Sygn. akt: KIO 11/20 

Zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  8  ust.  1,  2  i  3  ustawy  Pzp,  poprzez 

zaniechania odtajnienia i udostępnienia Odwołującemu 2 informacji zawartych w pełnej treści 

korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum Pentacomp, informacji 

w  zakresie  wykazu  usług  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie, 

wykazu  osób,  treści  udostępnienia  zasobów  przez  podmiot  trzeci  wraz  z  dokumentami 

dotyczącymi tego podmiotu, danych podwykonawcy wraz z dokumentami dotyczącymi tego 

podmiotu,  treści  projektu  wstępnego  SOG,  prezentacji  oprogramowania  wraz  z  instrukcją 

uruchomienia  prezentacji,  informacji  o  modelu  czytnika  SOG  oraz  informacji  dotyczącej 

makiety  czytnika  SOG,  z  uwagi  na  to,  iż  informacje  oraz  dostarczone  dokumenty  nie 

stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji, zasługiwał na uwzględnienie. 

Za  aktualną  dla  niniejszej  sprawy  uznać  należy  argumentację  prawną 

zaprezentowaną  powyżej  dotyczącą  wykładni  art.  8  ust.  1  –  3  ustawy  Pzp  oraz  definicji 

legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w art. 11 ust. 2 uznk. 

W  ocenie  Izby  dokonując  analizy  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  dotyczącej  informacji  w  zakresie  wykazu  usług  wraz  z  dokumentami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie, wykazu osób, treści udostępnienia zasobów przez 

podm

iot  trzeci  wraz  z  dokumentami  dotyczącymi  tego  podmiotu,  danych  podwykonawcy 

wraz  z  dokumentami  dotyczącymi  tego  podmiotu,  treści  projektu  wstępnego  SOG, 

prezentacji oprogramowania wraz z instrukcją uruchomienia prezentacji, informacji o modelu 

czytnika  SO

G  oraz  informacji  dotyczącej  makiety  czytnika  SOG,  a  także  korespondencji 

prowadzonej  przez  Zamawiającego  z  Konsorcjum  Pentacomp,  wykonawca  Konsorcjum 

Pentacomp 

nie sprostał ciężarowi wykazania przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 uznk.  

Izba  wskazuje, 

iż  wykonawca  Konsorcjum  Pentacomp  nie  wykazał  jakie  działania 

podjął  celem  zachowania  zastrzeżonych  informacji  w  poufności.  Wykonawca  Konsorcjum 

Pentacomp w zakresie ww. przesłanki  tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do wykazu 

osób  i  certyfikatów  podał,  że:  „zasady  ochrony  informacji  zawartych  w  niniejszych 

wyjaśnieniach  regulują  m.in.  niżej  wskazane  Polityki,  Procedury  i  Instrukcje  stosowane  

w przedsiębiorstwie Pentacomp celem zachowania tych informacji w poufności: 

IWB0403 Polityka Bezpieczeństwa Informacji; 


IWB0401 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych; 

IWB0405 Zasady zarządzania dokumentami i nośnikami; 

IIT0301 Zarządzanie upoważnieniami w Systemach IT; 

- WB-

04 Zarządzenie bezpieczeństwem; 

SP01 Obsługi okazji biznesowych; 

- FKR05012 

– Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji; 

- FKR0522 

– Oświadczenie o zachowaniu w poufności dla przedstawicieli firmy sprzątającej; 

Przy  czym  wskazujemy,  iż  jest  to  jedynie  niewielki  wycinek  obowiązujących  w  Pentacomp 

regulacji wewnętrznych. 

Z  kolei  uczestnik  Konsorcjum  3City  Electronics  Sp.  z  o.o.  chroni  swoje  informacje  

w następujący sposób: 

- Polityka 

bezpieczeństwa informacji – procedura wewnętrzna zgodna z normą PN-ISO/IEC-

Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przejścia na normę 

PN-ISO/IEC-27001:2014 

Zarządzenie  nr  1/2014  Prezesa  Zarządu  Spółki  w  sprawie  zatwierdzenia  i  wdrożenia 

Polityki Bezpieczeństwa informacji w firmie 3City Electronics Sp. z o.o.  

Uczestnicy  konsorcjum  w  swych  wzajemnych 

relacjach  związania  się  umową  konsorcjum, 

która zobowiązuje ich do ochrony wszystkich informacji związanych z realizacją niniejszego 

zamówienia  –  z  wyłączeniem  tych  które  na  gruncie  ustawy  Pzp  muszą  być  ujawnione”. 

Jednocześnie  wykonawca  wskazał,  iż  „Pentacomp  posiada  Zintegrowany  System 

Zarządzania zgodny m.in. z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017 dotyczącej Systemu 

Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji  potwierdzony  stosowny  certyfikatem  wydawanym 

przez  niezależnego  audytora.  Audytor  ten  przyznając  certyfikat  potwierdza,  iż  Pentacomp 

zachowuje w poufności chronione informacje, gwarantuje ich integralność, rozliczalność oraz 

dostępność w zakresie wymaganym celem zachowania ich w poufności”.  

Ponadto  w  przypadku  utajnienia 

wykazu  osób,  danych  podwykonawców  wraz  

z  dokumentami  formalnymi  podwykonawcy,  w  zakresie  wykazu  usług  i  dokumentów 

potwierdzających  ich  należyte  wykonanie  oraz  zobowiązania  do  udostępniania  zasobów 

wraz  z  dokumentami  formalnymi  podmiotu  zobowiązującego  się  do  ich  udostępnienia,  

także w odniesieniu do projektu wstępnego SOG, modelu czytnika SOG oraz prezentacji 

oprogramowania 

Konsorcjum  Pentacomp  podał,  iż:  „w  przedsiębiorstwie  Pentacomp 

informacje  te  mają  status  informacji  „Pentacomp  ZASTRZEŻONE”  zaś  w  3City  Electronics 

Sp.  z  o.o

.  status  informacji  „3ce  ZASTRZEŻONE”  –  zasady  ochrony  tych  informacji 

szczegółowo regulują wewnętrzne dokumenty dotyczące Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 

Konsorcjum  Pentacomp  wskazywało,  iż  każdy  z  uczestników  konsorcjum  ogranicza  

i kontroluje dostęp do ww. informacji wewnątrz ich przedsiębiorstwa zapewniając możliwość 


zapoznania  się  z  nimi  tylko  wybranej  upoważnionej  grupie  pracowników  lub 

współpracowników.  Tożsamy  poziom  ochrony  dla  tej  informacji  zapewnia  również 

podwykonawca”. 

Analiza  ww.  przesłanki  zastrzeżenia  informacji  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa 

prowadzi  do  wniosku,  iż  Konsorcjum  Pentacomp  ograniczyło  się  jedynie  do  oświadczenia  

w  przedmiocie  stosowanych  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  środków  mających  gwarantować  poufność  informacji.  Konsorcjum  Pentacomp 

nie załączył do uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa żadnych dokumentów, 

ani  nie  przedstawił  w  jego  treści  zawartych  w  poszczególnych  dokumentach  postanowień,  

w  tym  k

lauzul  umownych  wiążących  obu  partnerów  zobowiązujących  ich  do  ochrony 

wszystkich informacji związanych z realizacją niniejszego zamówienia. Z uwagi na powyższe 

nie  sposób  zweryfikować,  czy  przywołane  przez  wykonawcę  środki  rzeczywiście  istnieją, 

jakie  są  ich  treści,  czy  skutkują  zachowaniem  zastrzeżonych  konkretnych  danych  

w  poufności,  jak  również  co  nie  mniej  istotne,  czy  przewidziane  zostały  sankcje  za 

naruszenie  poufności.  Powyższe  w  ocenie  Izby  w  żadnej  mierze  nie  może  skutkować 

uzn

aniem,  iż  Konsorcjum  Pentacomp  sprostało  określonemu  w  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp 

wymogowi 

„wykazania”  zasadności  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  odniesieniu 

do wszystkich wskazanych powyżej dokumentów.  

W  odniesieniu  do  zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  ww.  dokumentów 

wykonawca  Konsorcjum  Pentacomp  nie  wykazał  również  przesłanki  dotyczącej  „wartości 

gospodarczej” zastrzeżonych danych. 

Odnosząc  się  do    wykazu  osób  wykonawca  Konsorcjum  Pentacomp  wskazał,  iż  do 

realizacji  przedmiotowego 

zamówienia  Zamawiający  oczekuje  posiadania  zasobów 

osobowych  o  szczególnie  wysokich  i  rzadkich  kompetencjach,  a  już  sama  możliwość 

współpracy  z  osobami  mającymi  ważkie  kompetencje,  jest  informacją  o  znacznej  wartości 

gospodarczej. 

Jednocześnie  wykonawca  powołał  się  na  występujące  na  rynku 

informatycznym  zjawisko  „podkupywania”  specjalistów,  których  deficyt  jest  szczególnie 

odczuwalny  w  branży,  a  samo  pozyskanie  informacji  o  kompetencjach  danej  osoby  

i  odpowiednim  doświadczeniu  ma  istotną  wartość  gospodarczą.  Wykonawca  jednocześnie 

wskazał,  iż  trwające  wiele  miesięcy  a  nawet  lat  projekty  informatyczne  wymuszają 

zapewnienie 

trwałego  i  stabilnego  zespołu  realizującego  projekt,  a  odejście  nawet  jednego 

pracownika/współpracownika  może  skutkować  spowolnieniem  prowadzonych  prac, 

wynikającym  z  konieczności  wdrożenia  nowej  osoby,  powodować  opóźnienia  oraz  ryzyko 

naliczenia kar umownych w przypadku nieterminowego wykonania zamówienia. 

W  przedmiocie  powyższych  informacji  Izba  wskazuje,  że  podnoszona  przez 

Konsorcjum P

entacomp teza o istnieniu praktyki przejmowania personelu przez konkurencję 

i  związanym  z  tym  ryzyku  nie  została  jednak  w  żaden  sposób  udowodniona.  Jeżeli 


wykonawca  Konsorcjum  Pentacomp  wywodził  podstawy  do  zastrzeżenia  informacji 

dotyczących  personelu,  którym  dysponuje,  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  z  ryzyka 

podkupienia  tego  personelu,  co  też  wiązałoby  się  z  dalszymi  konsekwencjami  w  postaci 

destabilizacji  zespołu,  opóźnienia  prac  czy  też  ryzyka  naliczenia  kar  umownych,  to  nie 

powinien  poprzestać  na  powołaniu  się  na  tę  okoliczność,  lecz  wykazać,  że  takie  ryzyko 

faktycznie  występuje  -  wyjaśnić  czy  w  ogóle  zetknął  się  z  taką  praktyką,  jakiej  liczby  osób  

w  jego  firmie  to  dotyczyło  (por.  m.in.  wyrok  KIO  z  dnia  19  maja  2017  r.,  sygn.  akt  KIO 

863/17). Wprawdzie wykonawca Konsorcjum Pentacomp w treści uzasadnienia zastrzeżenia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  wskazał:  „w  celu  pozyskania  takich  informacji,  zgodnie  

z  prawem,  angażuje  się  firmy  rekrutacyjne,  które  za  samo  tylko  przedstawienie  CV 

potencjalnych  kandydatów  otrzymują  wynagrodzenie.  Proces  pozyskania  takich  danych 

często trwa kilka miesięcy i powoduje zaangażowanie szeregu osób, przez co jest procesem 

kosztowym

”, to jednak z ww. fragmentu nie wynika wprost, czy ww. działania są stosowane 

przez Konsorcjum Pentacomp celem pozyskania pracowników konkurencyjnych podmiotów, 

czy  też  że  wykonawca  zetknął  się  z  tym  zjawiskiem  względem  własnych  zasobów 

kadrowych. 

Co  więcej,  wykonawca  Konsorcjum  Pentacomp  w  uzasadnieniu  zastrzeżenia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  winien  wykazać,  czy  w  dokumentach  składanych  na  wezwanie 

Zamawiającego  personel  oraz  jego  doświadczenie  miało  charakter  unikalny,  wyjątkowo 

specjalistyczny,  usprawiedliwiający  przypuszczenie,  że  na  rynku  może  istnieć  praktyka 

pozyskiwania  takich  osób,  czy  istotnie  ograniczona  na  rynku  jest  liczba  osób  

z doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego, a nie poprzestać na stwierdzeniu, że 

zamawiający  oczekuje  posiadania  zasobów  osobowych  o  szczególnie  wysokich  i  rzadkich 

kompetencjach. 

Ponadto  zauważyć  należy,  iż  analiza  wymogów  SIWZ  w  zakresie 

kompetencji  potencjału  kadrowego  nie  wskazuje  na  wyjątkowo  rzadkie  kompetencje. 

Wymagane  przez  Zamawiającego  w  niniejszym  postępowaniu  certyfikaty  jak  PRINCE2 

Practitioner,  Project  Management  Professional  (PMP),  IPMA  Level  C,  czy  ITIL  Foundation, 

są  standardowymi  certyfikatami  wymaganymi  przez  zamawiających  przy  przetargach  

o zbliżonym przedmiocie zamówienia. 

Z uwagi na powyższe, Izba zgodnie z żądaniem Odwołującego 2 skonkretyzowanym 

w  uzasadnieniu  odwołania  nakazała  Zamawiającemu  ujawnienie  złożonego  przez 

wykonawcę Konsorcjum Petancomp wykazu osób z wyłączeniem imion i nazwisk personelu. 

Przechodząc  następnie  łącznie  do  wartości  gospodarczej  zastrzeżonych  przez 

Konsorcjum  Pentacomp 

dokumentów,  tj.:  wykazu  usług  wraz  z  dokumentami 

potwierdzającymi  ich  należyte  wykonanie,  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  do 

udostępnienia zasobów wraz z dokumentami formalnymi podmiotu zobowiązującego się do 

ich  udostępnienia  oraz  danych  podwykonawcy  wraz  z  dokumentami  formalnymi 


podwykonawcy Izba wskazuje

, że i w powyższym zakresie wykonawca nie sprostał ciężarowi 

wykazania omawianej przesłanki.  

Zastrzegając  poufność  ww.  dokumentów  Konsorcjum  Pentacomp  wskazał,  iż 

zastrzeżone  informacje  zapewniają  przewagę  konkurencyjną  nad  innymi  podmiotami 

działającymi na rynku usług informatycznych, fakt współpracy z podmiotem udostępniającym 

zasoby  jest  istotną  informacją  o  stosunkach  partnerskich  i  dotyczy  wiążących  go  umów 

współpracy, informacje te stanowią wartość gospodarczą, która umożliwia świadczenie usług 

na najwyższym poziomie. Ponadto wykonawca wskazał, że „ujawnienie informacji o zakresie 

współpracy  oraz  wzajemnych  relacjach  biznesowych,  może  spowodować  spadek 

konkurencyjności  firmy.  Może  doprowadzić  do  utraty  możliwości  pozyskiwania  zamówień  

o podobnym  przedmiotowo  zakresie, gdyż  bez  możliwości  skorzystania z  zasobów  danego 

podwykonawcy, dany uczestnik Konsorcjum nie będzie mógł realizować kolejnych zamówień 

o  podobnym  charakterze.  Niewątpliwie  może  to  doprowadzić  do  pogorszenia  sytuacji 

finansowej”.  Jednocześnie  w  odniesieniu  do  utajnienia  danych  podwykonawców  wraz  

z dokumentami formalnymi podwykonawcy  wykonawca  Konsorcjum Pentacomp 

wskazał, iż 

zastrzeżone  informacje  mają  wartość  gospodarczą,  bowiem  wskazują  na  możliwy  do 

osiągnięcia  –  z  uwagi  na  fakt  współpracy  –  potencjał  Konsorcjum,  co ma istotny  wpływ  na 

budowanie  pozycji  i  konkurencyjności  na  rynku,  a  ujawnienie  tych  informacji  może 

spowodować  spadek  konkurencyjności  firmy,  czy  też  utraty  możliwości  pozyskania 

zamówień o podobnym przedmiotowo zakresie.  

W  ww.  zakresie  Izba  wskazuje,  iż  uzasadnienie  przesłanki  dotyczącej  wartości 

gospodarczej  zastrzeżonych  danych  wykonawcy  Konsorcjum  Pentacomp  miało  charakter 

ogólny, sprowadzający się w istocie do obaw wykonawcy przed spadkiem konkurencyjności, 

utratą  kontraktów  o  podobnym  charakterze,  czy  też  pogorszenia  sytuacji  finansowej. 

Zdaniem  Izby  Konsorcjum  Pentacomp  nie  wykazał,  iż  dobór  podmiotu  udostępniającego 

zasoby  czy 

też  dobór  podwykonawcy  w  przedmiotowej  sprawie  ma  wartość  gospodarczą  

z uwagi na jakąś szczególną specyfikę tych podmiotów. Ponadto taką specyfikę należałoby 

szczegółowo opisać i poprzeć dowodami wskazującymi np. że pozyskanie, danego podmiotu 

wiązało  się  z  pozyskaniem  wyjątkowej  oferty,  albo  że  dany  podmiot  dysponuje  nowym, 

nieznanym rozwiązaniem itp. Jednocześnie Konsorcjum Pentacomp nie wykazało, iż zasoby 

podmiotu  trzeciego/podwykonawcy 

posiadają  jakieś  szczególne  umiejętności,  czy  oferty  do 

których  dostęp  jest  utrudniony  i  które  powodują,  że  tylko  ww.  wykonawca  może  z  tymi 

podmiotami  współpracować.  Za  Odwołującym  2  zauważyć  również  należy,  iż  spółka  3City 

Electronics  Sp.  z  o.o.  brała  udział  jako  podwykonawca  firmy  Asseco  w  poprzedniej  próbie 

wdrożenia  systemu  obsługi  głosowań  u  Zamawiającego,  co  też  potwierdza,  iż 

podwykonawcy na rynku informatycznym 

pojawiają się w ofertach przetargowych w różnych 

konfiguracjach i nawiązują współpracę z różnymi podmiotami. Ponadto zauważyć należy, iż 


skoro  Konsorcjum  Pentacomp 

powoływało  się  na  okoliczność,  iż  umowa  regulująca 

współpracę  z  podwykonawcą  w  sposób  jednoznaczny  wskazuje  jako  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  już  sam  fakt  nawiązania  współpracy,  to  nic  nie  stało  na  przeszkodzie,  by 

taką  umowę  w  wersji  częściowo  zanonimizowanej  przedstawić  Zamawiającemu.  Wskazać 

również należy, iż z treści uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie wynika, 

czy  i  w  jaki  sposób  podmiot  udostępniający  zasoby  chroni  informacje,  które  Konsorcjum 

Pentacomp zastrzegło w odniesieniu do jego przedsiębiorstwa. 

Dodatkowo Izba wskazuje, że sam Zamawiający w piśmie z dnia 12 listopada 2019 r. 

skierowanym  do  Konsorcjum  Pentacomp  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

wskazał,  że 

wykonawca zast

rzegł m.in. jako tajemnicę przedsiębiorstwa informację, który podmiot udzieli 

(udostępni)  swoje  doświadczenie  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  jednocześnie  realizując  część  zamówienia  jako  podwykonawca, 

zastrzegając  przy  tym,  iż  powyższa  informacja  powinna  być  ujawniona.  Sam  Zamawiający 

zwrócił  uwagę,  iż  podobnie  należy  odnieść  się  do  referencji  wystawionych  dla  podmiotu 

udzielającego doświadczenia oraz  że  wystawca  referencji  nie  zastrzegł w  ich treści,  że nie 

mogą być one nikomu udostępnione. 

W konsekwencji powyższego Izba uznała, iż Zamawiający winien udostępnić Sygnity 

również pismo Konsorcjum Pentacomp z dnia 21 listopada 2019 r. w pełnym brzmieniu, jako 

że  dotyczyło  one  informacji  niezasadnie  zastrzeżonych  tajemnicą  przedsiębiorstwa  

w zakresie 

referującym do podmiotu trzeciego. W tym miejscu zwrócić należy uwagę, iż sam 

wykonawca Konsorcjum Pentacomp w treści ww. pisma nie wskazał na objęcie części treści 

zawartych 

w ww. piśmie jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W  końcu  odnosząc  się  do  projektu  wstępnego  SOG,  modelu  czytnika  SOG  oraz 

prezentacji  oprogramowania  (wykonawca  Konsorcjum  Pentacomp  nie  odwołuje  się  

w  uzasadnieniu  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wprost  do  makiety  czytnika  SOG) 

wykonawca  wskazał,  iż  informacje  mają  charakter  techniczny  i  technologiczny 

przedsiębiorstwa  (czego  nie  podważał  Odwołujący  2),  wskazują  na  know  –  how  członków 

konsorcju

m, który ma istotny wpływ na budowanie pozycji i konkurencyjności na rynku, a tym 

samym 

posiadają  wartość  gospodarczą  i  handlową,  która  umożliwia  świadczenie  usług  na 

najwyższym  poziomie.  Jak  wskazał  Konsorcjum  Pentacomp  podane  w  ww.  dokumentach 

„informacje  dotyczą  rozwiązań,  które  Konsorcjum  zamierza  zastosować  przy  tym 

zamówieniu,  ale  także  wskazuje  na  rozwiązania  wykorzystywane  przez  uczestników 

Konsorcjum  przy  tego  typu  zamówieniach.  Pozyskanie  wiedzy  na  temat  wykorzystanych 

narzędzi  oraz  stosowanych  technologii  i  metodyk,  może  wpłynąć  zarówno  na 

wykorzystywanie  tych  narzędzi  przez  konkurencję  ale  też  pozwoli  konkurencji  posiąść 

wiedzę, która pozwoli jej na szacowanie pracochłonności. Pozyskanie tych informacji przez 

konkurencję  może  spowodować,  że  będzie  mogła  ona  określić  poziom  cenowy  oferowany 


przez  uczestników  konsorcjum  przy  tego  typu  zamówieniach,  a  tym  samym  docelowo 

uniemożliwi im składanie konkurencyjnych ofert”.  

Izba  wskazuje,  iż  uzasadnienie  przesłanki  referującej  do  wartości  gospodarczej 

za

strzeżonych przez Konsorcjum Pentacomp danych jest na tyle ogólne, że mogłoby znaleźć 

zastosowanie niemalże w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wskazywanie na 

know 

– how wykonawcy oraz budowanie pozycji i konkurencyjności na rynku, nie przesądza 

per  se 

o  wartości  gospodarczej  zastrzeżonych  danych,  zwłaszcza  gdy  stwierdzenie  takie 

pozbawione jest szerszego wywodu myślowego. Z treści uzasadnienia nie sposób wywieść, 

jakie rozwiązania Konsorcjum Pentacomp zamierza zastosować przy realizacji zamówienia, 

bowiem  wykonawca  nie  odwołuje  się  do  konkretnych  dokumentów  oraz  treści  w  nim 

zawartych  choćby  poprzez  przywołanie  odpowiednich  stron  czy  punktacji.  Analogicznie  nie 

wiadomo  do  jakich  konkretnie 

narzędzi,  technologii  i  metodyk  odwołuje  się  Konsorcjum 

Pentacomp 

zwłaszcza, że zastrzeżeniem objęto treść całych dokumentów. Wykonawca nie 

wyjaśnił  również,  w  jaki  sposób  pozyskanie  przez  konkurencję  ww.  informacji  pozwoli 

określić  poziom  cen  oferowanych  przez  Konsorcjum  Pentacomp  przy  tego  typu 

zamówieniach,  a  tym  samym  uniemożliwi  składanie  konkurencyjnych  ofert  w  przyszłości. 

Słusznie w ocenie Izby argumentował Odwołujący 2, iż pozyskanie informacji przez Sygnity 

w  zakresie  zawartym  w  utajnionych  dokumentach  w  żaden  sposób  nie  jest  powiązane  

z  „poziomem  cen  oferowanych  przez  uczestników  Konsorcjum  przy  tego  typu 

zamówieniach”,  w  szczególności  z  uwagi  na  to,  że  informacje  zawarte  w  utajnionych 

dokumentach nie zawierają jakichkolwiek informacji cenotwórczych. Nawet jeśli uznać, że za 

tego  typu  informację  można  uznać  informacje  na  temat  pracochłonności  wykonania 

poszczególnych  zadań  określonych  w  Projekcie  wstępnym  SOG,  to  przecież  przy 

następnych  realizacjach  poziom  pracochłonności  i  tak  będzie  musiał  uwzględniać  inne 

założenia  określone  przez  kolejnych  Klientów.  Izba  podkreśla,  iż  Konsorcjum  Pentacomp 

w  uzasadnieniu  zastrzeżenia tajemnicy  przedsiębiorstwa nie powoływało się na  wyjątkowy 

czy specyficzny charakter oferowanego rozwiązania, które to, jak twierdził Zamawiający, nie 

ma  swojego  odzwierciedlenia  w  roz

wiązaniach  istniejących  na  rynku.  Wykonawca  nie 

twierdził  również,  że  jego  przygotowanie  pod  względem  technicznym  i  technologicznym 

stanowi  wyzwanie  dla  wykonawcy  do  proponowania  rozwiązań  specyficznych, 

dostosowanych  do  przedmiotu  zamówienia,  w  związku  z  tym  również  nowatorskich.  

Z uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa można wysnuć odmienny wniosek. 

Sam  wykonawca  Konsorcjum  Pentacomp  wskazał,  iż  zastosowane  w  tym  zamówieniu 

rozwiązania,  są  stosowane  przez  członków  konsorcjum  przy  zamówieniach  o  zbliżonym 

przedmiocie zamówienia.   

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  stwierdziła,  że  Zamawiający  naruszył  wskazane 

przez  Odwołującego  2  przepisy  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  –  3  ustawy  Pzp,  przez 


zaniechanie  czynności  odtajnienia  oferty  wykonawcy  Konsorcjum  Pentacomp,  co  do  której 

nie wykazano, aby stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa tego wykonawcy. 

Podsumowując  powyższe,  w  zakresie  dotyczącym  zarzutu  zaniechania  odtajnienia 

dokumentów  zastrzeżonych  w  poufności  przez  obu  Odwołujących  Izba  wskazuje,  iż 

podzieliła  akcentowane  przez  Zamawiającego  stanowisko,  że  uzasadnienia  zastrzeżenia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  sporządzone  przez  Wykonawców  były  na  zbliżonym  poziomie. 

Izba  nie  podzieliła  jednak  wyprowadzonego  przez  Zamawiającego  wniosku  z  analizy  tych 

uzasadnień.  Podkreślić  należy,  iż  okoliczność,  że  wykonawcy  „nie  chcą  ujawniać” 

zastrzeżonych  informacji,  nie  zwalnia  Zamawiającego  z  obowiązku  ustalenia,  czy 

poszczególni  wykonawcy  wykazali,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  To  na  Zamawiającym  spoczywa  bowiem  obowiązek  przeprowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp. 

Wskazać  również  należy,  iż  okoliczność,  że  konkurencyjni  wobec  siebie  wykonawcy 

podejmują próby zastrzeżenia określonych dokumentów w poufności, a priori nie przesądza 

o  tym,  że  informacje  w  nich  zawarte  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Co  więcej,  jak 

wskazuje  doświadczenie  życiowe,  niejednokrotnie  takie  działania  zmierzają  jedynie  do 

utrudnienia  konkurencyjnym  wykonawcom  możliwości  zweryfikowania  prawidłowości 

złożonych oświadczeń i dokumentów i ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. 

W konsekwencji powyższego potwierdził się zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Pentacomp, mimo 

że Zamawiający zaniechał dokonania wszystkich czynności, do których był zobowiązany na 

podstawie przepisów ustawy Pzp. 

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

wezwania  Konsorcjum  Pentacomp  do  uzupełnienia  w  zakresie  złożonego  na  wezwanie  

w trybie przepisu art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wykazu usług Izba pozostawiła bez rozpoznania.  

Odwołujący  2  sformułował  ww.  zarzut  jako  zarzut  ewentualny,  podniesiony  

z  ostrożności  procesowej,  na  wypadek  nieuwzględnienia  przez  Izbę  zarzutu  dotyczącego 

naruszenia  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  8  ust.  1,  2  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odtajnienia  i  udostępnienia  Odwołującemu  zastrzeżonego  przez  Konsorcjum  Pentacomp 

wykazu usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.   

Izba 

w  przedmiotowej  sprawie  uwzględniła  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  w  zw.  

z  art.  8  ust.  1,  2  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  zan

iechanie  odtajnienia  i  udostępnienia 

Odwołującemu  zastrzeżonego  przez  Konsorcjum  Pentacomp  wykazu  usług  wraz  

z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.   


W  ocenie  Izby  o

dwołujący  jest  dysponentem  odwołania  i  do  niego  należy  decyzja,  

co  do  sta

wianych  zarzutów,  w  tym  zarzutów  podnoszonych  z  ostrożności  procesowej, 

których rozpoznanie winno nastąpić w przypadku nieuwzględnienia zarzutu podstawowego. 

W przedmiotowej sprawie poczynione przez Odwołującego 2 zastrzeżenie należy uznać  za 

uzasadnione, 

gdyż  brak  znajomości  dokumentów  złożonych  przez  Konsorcjum  Pentacomp  

w zakresie wykonanych zamówień, uniemożliwia wykonawcy sformułowanie zarzutów wobec 

c

zynności lub zaniechań Zamawiającego, opartych na faktycznych podstawach.  

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

W  konsekwencji  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  Pzp  Izba  

orzekła  w  formie  wyroku,  uwzględniając  odwołania.  O  kosztach  Izba  orzekła  na  podstawie  

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku. Zgod

nie zaś z § 3 pkt 1 i 2 lit. b 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.), Izba zasądziła 

od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołujących  -  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  zamówienia  Pentacomp  Systemy  Informatyczne  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie 

oraz 3City Electronics Sp. z o.o. z siedzibą  w Gdańsku (sygn. akt: KIO 9/20) koszty strony 

poniesione z tytułu wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika, na podstawie złożonej do akt 

faktury do wysokości wynikającej z ww. rozporządzenia, stanowiące łącznie kwotę 18 600 zł. 

Ponadto  Izba  zasądziła  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  –  wykonawcy  Sygnity 

S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt: KIO 11/20) koszty strony poniesione z tytułu wpisu 

stanowiące kwotę 15 000 zł. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel