KIO 919/20 WYROK dnia 23 czerwca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 919/20 

WYROK 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Protokolant:             

Aldona Karpińska         

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  23  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  o

dwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ę  Ormazabal  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Magazynowa  4,  44-120  Pyskowice                            

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  PGE  Dystrybucja  S.A.,  ul.  Garbarska  21A,  20-340 

Lublin 

w  imieniu  której  postępowanie  prowadzi:  PGE  Dystrybucja  S.A.  Oddział 

Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok 

przy  udziale  wykonawcy 

ABB  Power  Grids  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Żegańska  1,  04-713 

Warszawa,  Oddział  w  Łodzi,  ul.  Aleksandrowska  67/93,  91-205  Łódź  zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie  

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  Ormazabal  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Magazynowa  4,                  

44-120 Pyskowice i:   

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę                

Ormazabal  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Magazynowa  4,  44-120  Pyskowice 

tytułem 

wpisu od o

dwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843

z  późn.  zm.)

na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 919/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

pn:  „Dostawa  transformatorów  SN/nN  na  rzecz  Oddziałów  PGE 

Dystrybucja  S.A.”  -  zadanie  2,  Nr  referencyjny:  LZA/ZWL/ZP/477/2019;  zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej                       

w dniu 24.12.2019 r. pod nr 2019/S 248-

616540 przez: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 

21A, 20-340 Lublin 

w imieniu której postępowanie prowadzi: PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok zwana dalej: „Zamawiającym” 

W  dniu  21.04.2020  r.  (e-mailem) 

Zamawiający  poinformował  o  odrzuceniu  –                          

w  zadaniu  2  -  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej: „Pzp” oferty 

Ormazabal  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Magazynowa  4,  44-120  Pyskowice  zwanej  dalej: 

Ormazabal  Polska  Sp.  z  o.o.”  albo  „Odwołującym”.  Zgodnie  z  postanowieniami  pkt  15 

Załącznika  nr  2  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zwanej  dalej:  „SIWZ” 

(Szczegółowy  Opis  Przedmiotu  Zamówienia)  Zamawiający  wymaga,  aby  oferowany 

transformator o mocy 63kVA z opcją wyposażenia TO+MID był wypełniony: 

Płynem elektroizolacyjnym: 

• 

olej mineralny nieinh

ibitowany, nie zawierający PCB ani siarki korozyjnej, 

• 

typu  MIDEL  lub  równoważny  (oznaczony  w  zamówieniu  jako  „MID”).  Równoważność 

oznacza zastosowanie estru syntetycznego o parametrach nie gorszych niż: 

• 

biodegradowalność po 28 dniach min 89%, 

• 

punkt żelowania nie mniejszy niż -600 C, 

• 

temperatura zapłonu ISO 2592 nie mniejsza niż 3000C. 

Oznaczone w zamówieniu jako „MID” 

Z przedłożonych na wezwanie Zamawiającego dokumentów, tj. certyfikatu zgodności 

nr  097/2018  wydanego  przez  INSTYTUT  ENERGETYKI  Instytut  Badawczy  w  dniu 

13.06.2019  r.  wynika,  że  oferowane  transformatory  o  mocy  63kVA  wypełnione  są  cieczą 

izolacyjną:  „olej  mineralny”.  Mając  na  uwadze  powyższe  zaoferowane  transformatory  nie 

spełniają  wymogów  określonych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  co  skutkuje  odrzuceniem 

oferty  Wykonawcy  w  zakresie  zadania  2  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2)  Pzp,  jako 

niezgodnej z treścią SIWZ. 

W  dniu  28.04.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

pod

pisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)  


Ormazabal  Polska  Sp.  z  o.o. 

wniosła  odwołanie  na  czynność  z  21.04.2020  r.  Kopie 

odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  tym  samym  dniu  (e-mailem).  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp poprzez bezzasadne odrzucenie oferty 

złożonej  przez  Odwołującego  pomimo,  że  oferta  ta  jest  zgodna  z  treścią  SIWZ,                               

a  zaoferowane  transformatory  w  opcji  TO+MID  wypełnione  są  płynem  typu  MIDEL.  

Odw

ołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu:  

1) p

owtórzenie czynności badania i oceny ofert;  

2) u

nieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego.   

Odwołujący  wskazał,  że  jako  wykonawca,  który  złożył  ofertę  w  przedmiotowym 

postępowaniu w zakresie zadania nr 2, posiada interes w jego uzyskaniu. Ponadto, będąca 

przedmiotem  niniejszego  odwołania,  bezzasadna  czynność  odrzucenia  jego  oferty,  która 

została najwyżej  oceniona,  skutkuje poniesieniem  szkody  przez  Odwołującego,  polegającej 

na pozba

wieniu go możliwości uzyskania zamówienia.   

Odwołujący  podnosił,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  transformatorów 

rozdzielczych  SN/nN  o  mocy  od  40  kVA  do  630  kVA.    Przedmiot  zamówienia  podzielony 

został  na  siedem  zadań  obejmujących  transformatory  o  różnej  mocy,  z  dopuszczeniem 

możliwości  składania  ofert  częściowych  na  każde  z  zadań.  Zadanie  nr  2,  którego  dotyczy 

niniejsze  odwołanie,  obejmuje  dostawę  569  transformatorów  o  mocy  63  kVA,  które 

dodatkowo podzielone zostały na sześć pozycji asortymentowych, różniących się przekładnią 

oraz opcją wyposażenia (bez opcji; opcja  „O”; opcja „TA”; opcja  „TO+MID”).  Stosownie do 

wzoru specyfikacji cenowej, obowiązkiem wykonawcy było określenie ceny jednostkowej dla 

każdej z tych pozycji. Jedna z tych pozycji (nr 4) obejmowała dostawę 19 transformatorów o 

mocy 63 kVA, z opcją wyposażenia TO + MID.  

Pismem z 21.04.2020 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego 

oferty  w  zakresie  zadania  nr  2  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp.  W  uzasadnieniu 

faktycz

nym  swojej  tej  decyzji,  Zamawiający  wskazał,  iż  zgodnie  z  postanowieniami  pkt  15 

załącznika  nr  2  do  SIWZ  (Szczegółowy  Opis  Przedmiotu  Zamówienia),  Zamawiający 

wymagał,  aby  oferowany  transformator  o  mocy  63  kVA  z  opcją  wyposażenia  TO+MID  był 

wypełniony płynem elektroizolacyjnym:  

−  Olej  mineralny  nieinhibitowany,  niezawierający  PCN  ani  siarki  korozyjnej,  −  Typu  MIDEL 

lub równoważny (oznaczony w zamówienia, jako „MID”).   

Następnie Zamawiający wskazał w treści ww. pisma: „Z przedłożonych na wezwanie 

Zamawiającego  dokumentów,  tj.  certyfikatu  zgodności  nr  097/2018  wydanego  przez 

INSTYTUT  ENERGETYKI  Instytut  Badawczy  w  dniu  13.06.2019  r.  wynika,  że  oferowane 

transformatory  o  mocy  63kVAwypełnione  są  cieczą  izolacyjną:  „olej  mineralny”.  Mając  na 

uwadze  powyższe  zaoferowane  transformatory  nie  spełniają  wymogów  określonych  przez 


Zamawiającego w SIWZ, co skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy w zakresie zadania 2 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ”.  

Odwołujący stwierdził, że Zamawiający w sposób dowolny ustalił, że zaoferowane mu 

transformatory o mocy 63 kVA z opcją wyposażenia TO+MID nie są zgodne z SIWZ, tj. są 

wypełnione  płynem  elektroizolacyjnym  „olej  mineralny”,  zamiast  jak  być  powinno  płynem 

elektroizolacyjnym 

„typu MIDEL”.   

 W 

pierwszej  kolejności  wskazał,  że  w  treści  swojej  oferty  Odwołujący  w  sposób 

jednoznaczny zadeklarował spełnienie wszystkich wymagań SIWZ dla objętych zadaniem nr 

2 transformatorów o mocy 63 kVA, w tym w opcji wyposażenia TO+MID (wymóg wypełnienia 

płynem  „MIDEL”).  Stosowne  oświadczenia  zawarte  zostały  m.in.  w  pkt  III.2,  5,  6  i  11 

formularza oferty. Ponadto, w poz. 4 specyfikacji cenowej dla zadania II, Odwołujący wprost 

wskazał, że oferuje ww. transformatory (19 sztuk) w opcji wyposażenia TO+MID i określił dla 

nich cenę jednostkową.  Ponadto wskazał, iż Zamawiający w sposób dowolny ustalił, jakoby 

z treści przedłożonego przez Odwołującego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp certyfikatu zgodności 

nr  097/2018,  wydanego  przez  INSTYTUT  ENERGETYKI  Instytut  Badawczy  w  dniu 

13.06.2019 r., miało wynikać, że zaoferowane przez Odwołującego transformatory o mocy 63 

kVA  w  opcji  wyposażenia  TO+MID  były  wypełnione  płynem  „olej  mineralny”.    Odwołujący 

wyjaśnił,  że  w  pkt  12.3.2  SIWZ,  dla  wszystkich  zadań,  Zamawiający  określił  jednakowy 

wymóg  przedłożenia  na  jego  wezwanie:  „  -  Certyfikaty  zgodności  potwierdzające,  że 

oferowane  wyroby  są  zgodne  z  normami  określonymi  przez  Zamawiającego  i  które  zostały 

wydane  przez  jednostkę  certyfikującą  posiadającą  akredytację  Polskiego  Centrum 

Akredy

tacji  w  zakresie  danej  normy  lub  przez  jednostkę  certyfikującą  posiadającą 

akredytację  w  zakresie  danej  normy  udzieloną  przez  jednostkę  akredytującą  będącą 

członkiem porozumienia EA MLA  lub  

− Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z daną przedmiotową normą  

(PN-EN 60076-

1:2011) i które zostały wydane przez jednostkę […..]”.   

Z powyższego wynika, że rolą certyfikatu, o którym mowa w pkt 12.3.2 SIWZ, nie było 

określenie  specyfikacji/parametrów  oferowanych  transformatorów,  w  tym  w  opcji 

wyp

osażenia  TO+MID,  ale  potwierdzenie,  że  oferowane  transformatory  są  zgodne  ze 

wskazaną  normą.  Już  sama  ta  okoliczność  potwierdza  wadliwość  decyzji  Zamawiającego                    

o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego.    Podkreślił,  że  w  odniesieniu  do  zadania  nr  II,  wymóg                    

z pkt 12.3.2 SIWZ oznaczał obowiązek przedłożenia certyfikatów zgodności z normą PN-EN 

1:2011  dla  oferowanego  wyrobu  tj.  transformatorów  rozdzielczych  olejowych 

(wypełnionych cieczą) o mocy 63 kVA.   

Jak wprost wynika z 

treści przedłożonego przez Odwołującego certyfikatu, dotyczy on 

wyrobu  określonego  jako  „Transformatory  rozdzielcze  olejowe”  tj.  zanurzone  w  cieczy,                              

o  mocy  mieszczącej  się  w  zakresie  25-250  kVA.  Odwołujący  podnosi,  iż  każdy                                    


z  zaoferowanych  przez  niego  w  zadaniu  II  transformatorów,  niezależnie  od  opcji 

wyposażenia, w tym zastosowanego do wypełnienia oleju (cieczy), kwalifikuje się do wyrobu 

objętego  przedmiotowym  certyfikatem.  Okoliczność  ta  oznacza,  że  przedłożony  certyfikat 

dotyczy transformatorów rozdzielczych olejowych (wypełnionych cieczą) o mocy 63 kVA, bez 

względu na zastosowany w nim rodzaj płynu (oleju) tj. „olej mineralny” lub „typu MIDEL”.   

Wyjaśnił,  że  transformatory  dzielą  się  na  dwie  grupy:  olejowe  (inaczej  zanurzone                      

w cieczy) oraz suche. Transformatory olejowe wypełnione są płynem (np. olejem mineralnym 

lub  płynem  MIDEL),  a  transformatory  suche  wypełnione  są  żywicą.  Transformatory 

zaoferowane  przez  Odwołującego,  niezależnie  od  opcji  jego  wypełnienia,  są  tymi  samymi 

produktami/wyrobami  w  rozumieniu  przedłożonego  certyfikatu,  stąd  też,  jak  wynika                            

z  przedłożonego  certyfikatu,  dotyczy  on  wyrobu  oznaczonego  jako  „transformatory  olejowe 

rozd

zielcze”, które to pojęcie obejmuje w sobie zarówno transformatory wypełnione płynem 

„olej mineralny” jak i płynem „MIDEL”.   

Uwzględniając wskazane powyżej  okoliczności  stwierdził,  że  wadliwa jest  czynność 

Zamawiającego  polegająca  na  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  z  powołaniem  się  na 

zaoferowanie  przez  niego  transformatorów  w  opcji  TO+MID  wypełnionych  olejem 

mineralnym.  Treść  oferty  Odwołującego  w  zakresie  transformatorów  w  opcji  TO+MID  jest 

zgodna  z  wymaganiami  SIWZ,  jak  również  przedłożony  przez  niego  certyfikat  spełnia 

wymagania z 12.3.2 SIWZ. Wymaga podkreślenia, że treść pkt 12.3.2 SIWZ nie wskazywała, 

że  wymagane  jest  przedłożenie  odrębnych  certyfikatów  dla  każdej  z  opcji  wyposażenia 

oferowanego  transformatora.  Użyte  w  treści  tego  punktu  określenie  „oferowany  wyrób” 

należało  rozumieć  jako  oferowany  „transformator  olejowy  (wypełniony  cieczą)  rozdzielczy                 

o mocy 63 kVA”.   

Zamawiający w dniu 29.04.2020 r. (e-mailem) wezwał wraz kopią odwołania, w trybie 

art.  185  ust.1  Pzp, 

uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału                               

w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  30.04.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)  ABB 

Power  Grids  Poland  Sp.  z  o.o.

,  ul.  Żegańska  1,  04-713  Warszawa,  Oddział  w  Łodzi,                           

ul.  Aleksandrowska  67/93,  91-

205  Łódź  zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia 

zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu.  

Do otwarcia posiedzenia Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO 

nie wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedzi na odwołanie.  


Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej  po  zapoznaniu  się  z  przedstawionymi 

poniżej  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  i  stanowisk  stron  oraz 

Przystępującego  złożonych  ustnie  do  protokołu w  toku  rozprawy,  ustalił  i  zważył,  co 

następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp,  a  Wykonawca 

wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego 

złożenia.  Odwołujący,  którego  oferta  została  odrzucona  w  zadaniu  2,  w  wypadku 

potwierdzenia zarzutu 

ma szanse na uzyskanie zamówienia w tych zadaniu.  

Skład  orzekający  Izby  dopuścił  w  niniejszej  sprawie  dowody  z:  dokumentacji 

postępowania  o  zamówienie  publiczne  nadesłanej  przez  Zamawiającego  w  formie 

elektronicznej

W  szczególności  postanowień  SIWZ  wraz  z  załącznikami,  oferty 

Odwołującego,  wezwana  w  trybie  art.  26  ust.  1  Pzp  skierowanego  do  Odwołującego, 

odpowiedzi  Odwołującego  na  niniejsze  wezwanie,  wezwania  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp, 

o

dpowiedzi Odwołującego na wezwanie w tym trybie wraz z załącznikiem.  

Podobnie,  Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  również  złożone  wraz                 

z pismem przygotowawczym przez Przystępującego jako dowód: 

Załącznik 1/3 Certyfikatu Zgodności Przystępującego 

Wyciąg z normy PN-EN 60076-2:2011 

Załącznik 1/2 Certyfikatu Zgodności Odwołującego 

Odnośnie - opinii nr EE/EM1/1500/20 Zakładu Pomiarowo – Badawczego Energetyki 

z 19.06.2020 r.

Izba p

rzypomina za judykaturą, że ma ona charakter opinii prywatnej, która 

jednakże  nie  mogą  stanowić  dowodu  w  sprawie  wskazując,  iż  na  podstawie  art.  278  k.p.c 

opinią  biegłego  jest  wyłącznie  opinia  sporządzona  przez  osobę  wyznaczoną  przez  sąd 

(uzasadnienie wyroku SN z 10.12.1998 r., I CKN 922/97). Według judykatury, nie może być 

traktowana jako dowód w postępowaniu opinia biegłego (w tym również biegłego sądowego) 

sporządzona na polecenie strony i złożona do akt sądowych (za wyrokiem SO we Wrocławiu 

z  22.01.2009  r.,  sygn.  akt:  X  Ga  22/08).  W  konsekwencji  s

twierdzając,  że  niniejsza  opinia 

prywatna stanowi stanowisko st

rony, w tym wypadku Przystępującego, stanowi ona jedynie 

dowód  tego,  że  osoba  lub  osoby,  które  ją  podpisały  wyraziły  zawarty  w  niej  pogląd,  nie 

korzystają  one  natomiast  z  domniemania  zgodności  z  prawdą  zawartych  w  niej  twierdzeń. 

Stanowisko  doktryny  jasno  pokazuje,  że  ekspertyza  prywatna  nie  może  być  podstawą 

wniosków sądu pozostających w opozycji do stanowiska strony przeciwnej. W orzecznictwie 

SN  wyrażono  także  stanowisko,  że  gdyby  ekspertyzę  prywatną  przyjęto  za  podstawę 

orzeczenia,  stanowiłoby  to  istotne  uchybienie  procesowe,  które  mogłoby  być  nawet 


podstawą  skutecznego  zarzutu  apelacyjnego  (tak  SN    w  wyroku  z  29.09.1956  r.,  III  CR 

121/56, OSN 1958, nr 1, poz. 16). 

Dodatkowo

,  Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  również  złożone  na 

rozprawie przez Odwołującego jako dowód: 

karty  katalogowe na  transformatory  z  wyposażeniem  standardowym  oraz  z  opcjonalnym             

z płynem MIDEL; 

2)  wydruk 

SIWZ  z  analogicznego  postępowania  Zamawiającego  z  roku  2018  oraz  kopie 

oferty

, którą przedstawił w tym postępowaniu wraz z certyfikatem zgodności oraz informację 

o wyborze oferty najkorzystniejszej z 3 lipca 2018 r. - w zadaniu 7; 

3) wydruk SIWZ z 2013 r.

z analogicznego postępowania Zamawiającego oraz kopię oferty, 

którą przedstawił w tym postępowaniu wraz z certyfikatem zgodności; 

wydruk  z  Wikipedii  co  do  podz

iał  transformatorów  na  suche  i  olejowe,  a  olejowe  na 

mineralne i syntetyczne.  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

także złożone pisma procesowe w sprawie, w tym pismo przygotowawcze Przystępującego 

złożone na posiedzeniu, stanowiska i oświadczenia złożone ustnie do protokołu.  

Odnosząc  się  do  podniesionych  w  treści  odwołania  zarzutów  stwierdzić  należy,  że 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołujący sformułował w odwołaniu następujące zarzuty naruszenia:  

  art.  89  ust.  1  pkt  2)  Pzp  poprzez  bezzasadne  odrzucenie  oferty  złożonej  przez 

Odwołującego  pomimo,  że  oferta  ta  jest  zgodna  z  treścią  SIWZ,  a  zaoferowane 

transformatory w opcji TO+MID wypełnione są płynem typu MIDEL.   

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie do przedmiotowego odwołania: 

W pierwszej kolejności Izba przywołuje stan faktyczny wynikający z treści odwołania. 

Skład orzekający Izby stwierdził, że nie było sporu co do zaistniałego stanu faktycznego, ale 

dopuszczalności  określonych  działań  ze  strony  Zamawiającego  w  kontekście 

sformułowanych  wymogów  w  postępowaniu  oraz  wszystkich  okoliczności  zaistniałych                    

w post

ępowaniu. Ich ocena był odmienna między stronami. 

W ramach 

Rozdziału 12 SIWZ Zamawiający zawarł: „12.  WYKAZ 

OŚWIADCZEŃ 

LUB  DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU                    

W  POSTĘPOWANIU,  BRAK  PODSTAW  WYKLUCZENIA  ORAZ  SPEŁNIANIE  PRZEZ 

OFEROWANE  DOSTAWY  /  USŁUGI  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO”,  gdzie  w  pkt  12.3 

stwierdził:  „12.3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) 


Ustawy  PZP, Wykonawca,  na wezwanie Zamawiającego  w  oparciu o  art.  26  ust.  1  Ustawy 

PZP, z

łoży: 

Karty  katalogowe,  w  języku  polskim,  oferowanych  transformatorów  oraz 

zastosowanego  osprzętu  tj.  kondensatorów  nN,  zacisków  przyłączeniowych  nN  (DN), 

zacisków przyłączeniowych SN (GN), przepustów olejowych nN (DN), przepustów olejowych 

SN  (GN)

,  osłon  izolacyjnych  nN,  osłon  izolacyjnych  SN,  ograniczników  przepięć  nN, 

ograniczników  przepięć  SN,  przełącznika  zaczepów.  Zamawiający  dopuszcza  przedłożenie 

innych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań technicznych określonych przez 

Zamawiającego; 

Certyfikaty  zgodności  potwierdzające,  że  oferowane  wyroby  są  zgodne  z  normami 

określonymi  przez  Zamawiającego  i  które  zostały  wydane  przez  jednostkę  certyfikującą 

posiadającą  akredytację  Polskiego  Centrum  Akredytacji  w  zakresie  danej  normy  lub  przez 

jednostkę  certyfikującą  posiadającą  akredytację  w  zakresie  danej  normy  udzieloną  przez 

jednostkę akredytującą będącą członkiem porozumienia EA MLA lub 

Dokumenty  potwierdzające,  że  oferowane  wyroby  są  zgodne  z  daną  przedmiotową 

normą  (PN-EN  60076-1:2011)  i  które  zostały  wydane  przez  jednostkę  posiadającą 

odpowiedni  zakres  akredytacji  udzielony  przez  Polskie  Centrum  Akredytacji  lub  jednostkę 

certyfikującą  posiadającą  akredytację  w  zakresie  danej  normy  udzieloną  przez  jednostkę 

akredytującą będącą członkiem porozumienia EA MLA 

UWAGA:  Zamawiający  akceptować  będzie  również  inne  środki  dowodowe,  przedłożone 

zamiast  certyfikatów  wydanych  przez  określoną  jednostkę  oceniającą  zgodność,  w  tym 

certyfikaty wydane przez równoważne jednostki oceniające zgodność. 

UWAGA:  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  dostarczenia  sprawozdań,  raportów                     

i wyników badań typu potwierdzających wykonanie pełnego badania w celu zweryfikowania 

parametrów oferowanego produktu oraz potwierdzenia pozytywnego wyniku badań. 

Dokumenty dla ograniczników nN, określone w Załączniku nr 2 do SOPZ w pkt 31 lit. 

a) 

oraz dokumenty dla ograniczników SN, określone w pkt 32 lit. e) tego Załącznika. (…)”.  

załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia podał:  

Zadanie nr 2 

Dostawy  transformatorów  rozdzielczych  SN/nN  o  mocy  63  kVA  dla  Oddziałów  PGE 

Dys

trybucja S.A., zgodnie ze zestawieniem jak niżej: 

Poz./nr 

zad. 

Moc 

transformatora 

Przekładnia 

transformatora 

Opcja wyposażenia 

(OW) 

Zamawiana ilość 

A 

e

C

D 

F 

[kVA] 

[kV/kV] 

[szt.] 

l/ll 

TA 


TO+MID 

Ogółem [szt.]: 

(…)  

UWAGA!!! 

Powyższe  ilości  są  ilościami  orientacyjnymi.  W  każdej  z  części  zamówienia 

Zamawiający  ma  prawo  do  udzielenia  zamówienia  w  ilości  mniejszej  niż  maksymalna. 

Udzielenie  zamówienia  w  mniejszej  ilości  może  nastąpić  wyłącznie  w  sytuacji,  gdy  cena 

zaoferowana  w  ofercie  najkorzystniejszej  przekroczy  zaplanowany  na  ten  cel  budżet 

poszczególnych Oddziałów, na rzecz których zamówienie w danej części jest udzielane. 

(OW) - 

Opcja wyposażenia standardowego: 

• „O" - ogranicznik przepięć po stronie SN, 

• „T" - zaciski przyłączeniowe na izolatorach nN typu TOGA, 

• „A" - przepusty olejowe SN typu (K) 180AR-1 z zatyczką izolacyjną, 

• „MID" - transformator z płynem elektroizolacyjnym typu MIDEL lub równoważnym, 

• „M" - transformator wyposażony standardowo w  zaciski przyłączeniowe na izolatorach nN 

typu MK.”

Natomiast, 

w załączniku nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, czyli 

do  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  tabeli  wymagań  technicznych  dla  transformatorów 

rozdzielczych SN/nN podał: 

„31.Wyposażenie dodatkowe standardowe: 

a. 

Ograniczniki  przepięć  nN  zamocowane  na  wspornikach  z  wysunięciem  ogranicznika 

poza obrys transformatora. 

Wymagania techniczne: 

a)  bez

iskiernikowy, warystorowy ogranicznik przepięć, 

b) 

warystor z tlenku cynku z dodatkiem tlenków innych metali, 

c) 

osłona zewnętrzna wykonana z materiału izolacyjnego, 

d) 

odłącznik stanowiący wskaźnik uszkodzenia, 

e) 

odporny na warunki środowiskowe i promieniowanie UV 

f)  p

rzewody przyłączeniowe zakończone końcówkami. 

Dane znamionowe: 

L

L.p 

Parametry 

Wymagane 

wartości 

przy 

znamionowym  prądzie  wyładowczym 

(8/20 ps) 10kA 

Częstotliwość 

50 Hz 

Napięcie trwałej pracy Uc 

500 V 

Prąd wyładowczy lmax 

≤40 kA 


Zdolność pochłaniana energii 

≥3 kJ/ kV Uc 

Klasa rozładowania linii 

II 

Napięciowy poziom ochrony Up 

≤2 kV 

Dostosowane 

do 

pracy 

na 

wysokościach 

do 2000 m n.p.m. 

Temperatura 

otoczenia 

warunkach pracy i składowania 

Od -

40°C do +70°C 

Wymagane dokumenty dla ogran

iczników nN: 

Dokumenty dołączane do oferty 

1) Karty katalogowe w języku polskim zawierające wymagane parametry techniczne wraz z 

rysunkami; 

Oświadczenie  Wykonawcy,  że  oferowane  wyroby  są  zgodne  z  normą  PN-EN  61643- 

Dokumenty przekazywane wraz z dostawa 

1) Karty gwarancyjne; 

2) Deklaracja zgodności dla wszystkich zaoferowanych wyrobów, zgodnie z definicją zawartą 

w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1645, z późn. zm.), spełniające wymagania określone w PN-EN ISO/iEC 17050-1. 

b. Kompensacja indywidualna mocy biernej transformatorów SN/nN: 

a) kompensację indywidualną mocy biernej biegu jałowego transformatorów SN/nN o mocy 

powyżej 250 kVA należy zrealizować za pomocą kondensatorów, 

b) kondens

ator powinien być dobrany indywidualnie do prądu biegu jałowego, 

c)  kondensatory  mocowane  do  kadzi  transformatora  za  pomocą  łatwo  demontowanego 

uchwytu  (tzw.  klipsa),  samoczynnie  wyłączające  się  od  strony  zasilania  w  przypadku 

uszkodzenia  (zrywające  połączenia  elektryczne  wewnątrz  obudowy),  sygnalizujące 

uszkodzenie poprzez odkształcenie obudowy,  

d) Podstawowe dane techniczne kondensatorów: 

napięcie znamionowe: 440 V, 

częstotliwość: 50 Hz, 

wykonanie konstrukcyjne: trójfazowe, napowietrzne, 

stopień ochrony kompletnego kondensatora z wyprowadzonymi przewodami: co najmniej IP 

wykonanie zwijek kondensatora: samoregenerujące, 

zabezpieczenie od zwarć: ciśnieniowe, wewnętrzne, 

izolacja wewnętrzna: gazowa (azotowa - N2), 

- straty mocy czynnej: pon

iżej 0,2 W/kvar, 

napięcie probiercze: 

zacisk - zacisk 2 x Un / 50 Hz /2 s,  


zacisk - obudowa 3 kV /50 Hz /10 s, 

dopuszczalne napięcie robocze: 1,1 x Un - 8 h / dobę, 

wymagania środowiskowe: 

* klasa temperaturowa: D, 

* min. temperatura otoczenia: -

40°C, 

* max. temperatura otoczenia: + 50 °C, 

* max. temperatura obudowy: + 70 °C. 

c. Transformatory bez iskierników   

d. Osłony izolacyjne na zaciski po stronie GN (nie dotyczy przepustów konektorowych) oraz 

przepusty i zaciski po stronie DN, dwuwarstwowe, mo

cowane śrubami izolacyjnymi, odporne 

na promieniowanie UV o poziomie niepalności co najmniej VI 

32. Opcja wyposażenia (OW): 

a.  Zaciski  przyłączeniowe  na  izolatorach  nN:  kute,  mosiężne,  cynowane,  umożliwiające 

bezkońcówkowe  podłączenie 2 torów  prądowych głównych w  zakresie  50-240 mm2 oraz  2 

przewodów  pomocniczych  w  zakresie  od  2,5  do  50  mm2  (do  przyłączenia  ogranicznika 

przepi

ęć i kondensatora) - typu TOGA. Zacisk przyłączeniowy na przepuście neutralnym nN: 

wykonany jw. lub zacisk z możliwością dodatkowego podłączenia bednarki uziemiającej-np. 

TOGA  1/U.  Dokładne  typy  zacisków  zostaną  określone  w  zamówieniach  szczegółowych, 

indywi

dualnie dla każdego z Oddziałów.  

Oznaczone w zamówieniach szczegółowych oraz w zamówieniu jako „T" 

b. 

Zaciski  przyłączeniowe  na  izolatorach  nN:  kute,  mosiężne,  cynowane,  do  połączeń 

szynowych -typuMK. 

Oznaczone w zamówieniach szczegółowych jako „M" 

c. 

Zaciski przyłączeniowe na izolatorach SN: mosiężne, cynowane - typu ZGU.  Oznaczone 

w zamówieniach szczegółowych jako „Z" 

d.  Zaciski  p

rzyłączeniowe  na  izolatorach  SN:  mosiężne,  cynowane  -  typu  ZGU-OP. 

Oznaczone w zamówieniach szczegółowych jako „ZO" 

e. 

Ograniczniki przepięć po stronie SN - dla transformatorów od 40 do 630 kVA o napięciu 

górnym 15 kV. 

Wymagania techniczne: 

1) Budowa ogran

icznika przepięć: 

beziskiernikowy, warystorowy ogranicznik przepięć, 

osłona zewnętrzna silikonowa typu LSR lub HTV wykonana metodą wtryskową, 

obudowa  wewnętrzna  wykonana  z  materiału  izolacyjnego  zapewniającego  dobrą 

wytrzymałość mechaniczną. 

2) Wielk

ość i kształt osłony izolacyjnej ogranicznika ma zapewnić wymaganą drogę upływu. 


Wszystkie  metalowe  akcesoria  przyłączeniowe  (zacisk  górny  liniowy  oraz  zacisk 

uziomowy)  powinny  być  wykonane  z  materiałów  nierdzewnych  lub  ocynkowanych  metodą 

ogniową. 

Dane znamionowe: 

Oznaczone w zamówieniu jako „O" 

L.P 

Parametr 

Wymagana wartość   

Napięcie znamionowe sieci  15 kV   

Napięcie znamionowe Ur≥  21 kV   

Napięcie trwałej pracy Uc ≥  17,5 kV 

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 PS)  10 kA   

Wytrzymałość na udar prądowy długotrwały (2000 ps)≥   250 A   

Zdolność pochłaniania energii ≥ 

3,3 ki / kV Uc   

Klasa rozładowania linii wg PN/IEC 99- 4  1 

Wytrzymałość zwarciowa ≥  20 kA/0,2 s 

Napięcie obniżone (udar 8/20 ps; 10 kA) ≤  63 kV   

Graniczny prąd rozładowczy (4/10 ps) 

100 kA  

Częstotliwość znamionowa  48-62 Hz 

We

wnętrzne wyładowania niezupełne ≤ 

10 pC   

Temperatura pracy 

40 °C do + 40 °C 

Wytrzymałość na moment zginający ≥ 

200 Nm 

Minimalna droga upływu dla II strefy 460 mm 

Wymagane dokumenty dla 

ograniczników SN: 

Wymagane dokumenty do oferty 

1)  Karty  katalogowe  w  języku  polskim  potwierdzające  wymagane  parametry  techniczne. 

Karty katalogowe powinny zawierać następujące informacje: 

podstawowe dane techniczne, rysunki gabarytowe, szczegółową specyfikację wyposażenia, 

instrukcję montażu; 

2)  Oświadczenie  Wykonawcy,  że  oferowane  wyroby  są  zgodne  z  normą  PN-EN  60099- 

4:2009 lub PN-EN 60099-4:2015-01. 

Wymagane dokumenty do dostawy 

1) Karty gwarancyjne; 

2)  Deklaracja  zgodności  dla  wszystkich  zaoferowanych  ograniczników,  zgodnie  z  definicją 

zawartą w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 

r. poz. 1645, z późn. zm.), spełniające wymagania określone w PN-EN ISO/iEC 17050-1; 

3)  Oryginał  lub  kopia  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  protokołu  badania  (próby) 

wyrobu, dla każdego ogranicznika będącego przedmiotem dostawy. (…)”. 

W formularzu ofertowym 

Odwołujący złożył m.in. następujące oświadczenia: 


„2.Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz 

treść wyjaśnień i modyfikacji do SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

3.  Otrzymaliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania  Oferty  i  wykonania  Zamówienia 

oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania Oferty. (…) 

5.Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  Zamówienia  na  warunkach  i  terminach  zgodnych                       

z  SIWZ,  stosownie  do  zakresu  i  wymagań  określonych  w  SIWZ,  zgodnie  z  cenami 

ofertowymi, obliczonymi zgodnie  z formularzami specyfikacji cenowych, dla 

poszczególnych 

zadań jak niżej: (…) 

6.  Podane  w  Ofercie  elementy  ceny  obejmują  przedmiot  i  zakres  Zamówienia  zgodnie                         

z  zasadami  i  warunkami  określonymi  w  SIWZ,  a  także  uwzględniają  wszystkie  składniki 

związane z realizacją przedmiotu Zamówienia wpływające na wysokość ceny. 

11.  Wszystkie  oferowane  urządzenia  (również  ich  wyposażenie  dodatkowe)  spełniają 

wymagania  określane  dokumentami,  o  których  mowa  w  pkt  1  ppkt  4  Szczegółowej 

Specyfikacji  Technicznej  Transformatory  Rozdzielcze  SN/nN 

i  posiadają  następujące 

parametry: (…)”

Z kolei w specyfikacji cenowej 

w zadaniu 2 zawarł co następuje:  

„Dostawy transformatorów rozdzielczych SN/nN o mocy 63 kVA 

Poz. 
/nr 

zad. 

Moc 

Przekładnia 

OW 

Ilość 

Cena jednostkowa 

netto 

Wartość netto (Wn) 

A

B

C

D

E

F

Wn = F x E

[kVA]

[kV/kV]

[szt.]

[PLN]

[PLN]

1/II 

2/II 

O 

3/II 

TA 

4/II 

TO+MID 

5/II 

6/II 

Wartość netto ogółem: 

Oświadczamy,  iż  uzwojenia  wyżej  wskazanych  transformatorów  zostaną  wykonane                           

z aluminium ** 

UWAGA: 

1. Ceny i wartości należy podać z dokładnością do 1/100 PLN; 

2. Skróty: 

OW - 

Opcja wyposażenia: 


„O"  -  transformator  wyposażony  standardowo  w  ograniczniki  przepięć  po  stronie  SN;  „T"  - 

transformator  wyposażony  standardowo  w  zaciski  przyłączeniowe  na  izolatorach  nN  typu 

TOGA;  „A"  -  przepusty  olejowe  SN  typu  (K)  180AR-1  z  zatyczką  izolacyjną;  „M"  - 

transformator  wyposażony  standardowo  w  zaciski  przyłączeniowe  na  izolatorach  nN  typu 

MK; „MID" - transformator z płynem elektroizolacyjnym typu MIDEL lub równoważnym; 

3.  Ceny  jednostkowe  oferowanych  transforma

torów  powinny  uwzględniać  ich  wyposażenie       

w  zakresie  zacisków  przyłączeniowych  po  stronie  SN  (ZGU  lub  ZGU-OP)  i  po  stronie  nN 

(TOGA  lub  MK),  które  będą  określane  przez  zamawiające  Oddziały  w  zamówieniach 

szczegółowych na etapie realizacji umów.”.  

W dniu 04.03.2020 r. 

Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp: 

„(…)do  złożenia,  aktualnych  na  dzień  złożenia,  oświadczeń  lub  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a wymaganych 

w pkt 12.2., 12

.3. (dot. zadania nr 2), 12.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

W odpowiedzi  w dniu 13.03.2020 r. 

Odwołujący złożył wymagane w pkt 12.2., 12.3., 

12.4.  m.in.  certyfikat 

zgodności  nr  097/2018  wydanego  przez  INSTYTUT  ENERGETYKI 

Instytut Badawczy w dniu 13.06.2019 r. 

W dniu 06.04.2020 r. 

Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp 

stwierdzając,  że:  „W  przedłożonym  na  wezwanie  Zamawiającego  certyfikacie  została 

zawarta  informacja  o  wypełnieniu  oferowanych  transformatorów  o  mocy  63kVA  „olejem 

mineralnym".  Potwierdza  powyższe  spełnienie  wymogu  dla  transformatorów  bez 

dodatkowego wyposażenia oraz z opcją O i TA. Zgodnie natomiast z postanowieniami pkt 15 

Załącznika  nr  2  do  SIWZ  (Szczegółowy  Opis  Przedmiotu  Zamówienia)  Zamawiający 

wymaga, 

aby  oferowany  transformator  o  mocy  63kVA  z  opcją  wyposażenia  TO+MID  był 

wypełniony: 

Płynem elektroizolacyjnym: 

olej mineralny nieinhibitowany, nie zawierający PCB ani siarki korozyjnej, 

•typu  MIDEL  lub  równoważny  (oznaczony  w  zamówieniu  jako  „MID”).  Równoważność 

oznacza zastosowanie estru syntetycznego o parametrach nie gorszych niż: 

• biodegradowalność po 28 dniach min 89%, 

•punkt żelowania nie mniejszy niż -600 C, 

•temperatura zapłonu ISO 2592 nie mniejsza niż 3000C.   

Oznaczone w zamówieniu jako „MID” 

W  związku  z  powyższym  wzywa  się  Wykonawcę,  do  przedłożenia  dokumentu 

określonego  w  pkt  12.3.2.  lub  12.3.3.  SIWZ,  potwierdzającego  spełnienie  wymogu 

Zamawiającego. (…)”


W odpowiedzi 

pismem z 09.04.2020 r. Odwołujący wskazał, że: „ (…)Ad 1. Wezwanie 

w zak

resie płynu elektroizolacyjnego typu MIDEL.  

Z  przedstawionej  opinii  wynika,  iż  transformatory  produkowane  przez  firmę 

Ormazabal  zarówno  te  wypełnione  olejem  mineralnym  jak  również  innymi  płynami 

elektroizolacyjnymi (w tym MIDEL) spełniają wymagania Zamawiającego.  Ponadto, zgodnie 

z  załączoną  opinią,  firma  Ormazabal  dostarczyła  zestaw  badań  dla  transformatora 

wypełnionego  płynem  elektroizolacyjnym  typu  MIDEL,  potwierdzający  spełnienie  wymagań 

normy oraz przytoczonych w pkt. 15 Załącznika nr 2 do SIWZ. Protokoły z badań, jak zostało 

to  podkreślone  w  opinii  IEn  traktowane  są  jako  badania  wykonane  w  jednostce 

akredytacyjnej.  (…)”.  Dodatkowo  załączył  do  tej  odpowiedzi  –  pismo  Instytutu  Energetyki                    

z 09.04.2020 r., gdzie zawarto następujące informację: „(…) 1. W wydanym przez jednostkę 

certyfikującą  IEn  Certyfikacie  zgodności  nr  097/2018  (wydanie  02  z  dnia  13.06.2019  r.) 

zostały  potwierdzone  parametry  techniczne  transformatorów  wypełnionych  olejem 

mineralnym, bez uwzględnienia innych typów płynów elektroizolacyjnej (np. typu MIDEL, olej 

mineralny), ponieważ taki był uzgodniony  zakres procesu certyfikacji. Nie oznacza to braku 

możliwości stosowania w Państwa transformatorach innych typów płynów elektroizolacyjnych 

a  jedynie  nie  jest  to  w  sposób  formalny  potwierdzone.  Obecnie  dostarczyli  Państwo  pełne 

raporty  z  badań  z  wynikiem  pozytywnym  transformatora typu  160/36/35  0,4 K-PE  z  estrem 

syntetycznym  typu  MIDEL,  które  wskazywać  mogą  z  dużym  prawdopodobieństwem  na 

możliwość  potwierdzenia  parametrów  transformatorów  z  tego  typem  płynem 

elektroizolacyjnym. W tym przypadku mogą być wzięte pod uwagę pozytywne wyniki badań  

z  zastosowaniem  płynu  typu  MIDEL  innych  producentów  transformatorów  (potwierdzone 

badaniami),  co  w  naszej  interpretacji  wskazuje  nie  gors

ze  parametry  zarówno  pod  kątem 

wytrzymałości  izolacji  jak  i  przyrostów  temperatury  płynu  MIDEL  w  porównaniu  z  olejem 

mineralnym.  Jednocześnie  potwierdzamy,  że  w  końcu  2018  r  jednostka  certyfikująca  IEn 

przeprowadziła  cykliczny  audyt  kontrolny  w  laboratoriach  fabrycznych  zakładów 

transformatorowych  firmy  Ormazabal  w  Hiszpanii.  Pozytywny  wynik  tego  audytu  pozwala 

naszej  jednostce  w  procesach  certyfikacyjnych  traktować  protokoły  z  badań  wykonanych                   

w tych laboratoriach jako badania wykonane w laboratoriach akredytowanych. 

2.  Informacyjnie  - 

jednostka  certyfikująca  IEn  nie  odnosi  się  do  innych  parametrów 

technicznych  z  zakresu  własności  fizyko-chemicznych  płynów  elektroizolacyjnych, 

pozostawiając tę przestrzeń dla producentów ww. płynów. (…)”. Szczegółowe odniesienie do 

poszczególnych kwestii będzie miało miejsce w ramach rozpatrywanego zarzutu.  

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   

Izba 

uznała, że zarzut sformułowany w odwołaniu podlega oddaleniu. 


W  ocenie  Izby  należy  zgodzić  się  ze  stanowiskiem  Zamawiającego,  że  należało 

złożyć certyfikat zgodności potwierdzający, że oferowane wyroby są zgodne z normami. Przy 

czym,  Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Odwołującego,  że  SIWZ  nie  wymagało  złożenia 

certyfikatu  na  transformatory  z  opcja  MIDEL.  Nie  budzi  bowiem  żadnych  wątpliwości,  że 

należało złożyć certyfikaty zgodności na oferowane wyroby, czyli wszystkie oferowane, czyli 

potwierdzić  że  są  zgodne  z  normami.  Certyfikat  przedstawiony  przez  Odwołującego  na 

wezwanie  z  art.  26  ust.  1  Pzp  dotyczył  transformatorów  z  wyposażeniem  standardowym,                

a nie wypełnionych płynem MIDEL. Odwołujący generalnie tego nie kwestionował, przy czym 

Izba nie zgadza się jakoby analiza pkt 32 załącznika nr 2 do załącznika nr 1 do SIWZ ze str. 

43  oraz  postanowień  ze  str.  44  i  45  SIWZ  świadczy  o  tym,  że  certyfikat  dotyczył  jedynie 

transformatorów  z  wyposażeniem  standardowym  w  kontekście  pkt  12.3.2.  SIWZ,  gdyż                     

z płynem  MIDEL to opcja. Izba uznała za własną argumentację Zamawiającego i podzieliła 

jego  stanowisko,  że  różnica,  co  do  opcji  dotyczyła  jedynie  ogranicznika,  co  wynika  z  pkt 

12.3.4  SIWZ,  do  transformatorów  wszystkich  oferowanych  miały  zastosowanie  dokumenty                

z pkt 12.3.2 oraz pkt 12.3.3 SIWZ.  

Jednocześnie, Izba uznaje, że zasadnie Przystępujący podnosił, iż certyfikat dotyczy 

konkretnej  grupy  produktów  i  nie  może  by  rozszerzony  na  produkty,  które  nie  są 

zdefiniowane  według  parametrów  załącznika  do  tego  certyfikatu.  Przystępujący  wykazał                 

i  udowodnił  istotne  różnice  w  zakresie  transformatorów  standardowych  i  z  wyposażeniem 

takim  jak  płyn  MIDEL  (poprzez  certyfikaty  załączone  do  pisma  przygotowawczego 

Przystępującego).  Nadto,  na  bazie  załączonego  wyciągu  z  normy  do  pisma 

przygotowawczego  Przystępującego,  Izba  podzieliła  stanowisko  Przystępującego,  że 

transformatory  wypełnione  cieczą  elektroizolacyjna  inną  niż  olej  mineralny,  np.  płyn 

biodegradowalny 

– typu MIDEL jest kolejną podgrupa transformatorów. Potwierdzają to także 

pośrednio załączone do pisma przygotowawczego Przystępującego certyfikaty. W rezultacie 

załączony  przez  Odwołującego  certyfikat  na  transformatory  wypełnione płynem  mineralnym 

był  niewystarczający.  Odwołujący  nie  przedstawił  certyfikatu  zgodności  na  zaoferowane 

transformatory  wypełnione  płynem  typu  MIDEL  o  mocy  63KVA.  Pismo Instytutu  Energetyki                  

z  09.04.2020  r.  wspomina  jedynie  o  transformatorach  o  mocy  163KVA  i  raportach  ich 

dotyczących.  

Jednocześnie,  Izba  zgadza  się,  że  dotychczasowa  praktyka  Zamawiającego  we 

wcześniejszych  postępowaniach  nie  może  rzutować  na  ocenę  zaistniałego  stanu 

faktycznego.  Przy  czym, 

w  certyfikacie  złożonym  w  postępowaniu  z  2013  r.  nie  było 

informacji jakim rodzajem cieczy izolacyjne

j jest wypełniony. 

Izba zweryfikował także wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp i nie znalazła żadnych 

podstaw do zanegowania jego prawidłowości i czytelności. Wprost Zamawiający zwraca tam 


uwagę,  ze  certyfikat  złożony  dotyczy  transformatorów  standardowych,  a  nie  wypełnionych 

płynem MIDEL, powołał się przy tym na konkretne postanowienia SIWZ, wskazując także na 

postanowienia  pkt  12.3.2  i  12.3.3  SIWZ

,  czyli  jakie  dokumenty  należy  złożyć  na 

wystosowane wezwanie.     

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.  

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba  oddaliła  odwołanie  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie 

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji.   

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy,  na  podstawie 

przepisu art. 192 ust. 9 i 10 Pzp w zw. z 

§ 3 pkt 1 lit. a oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel