KIO 917/20 POSTANOWIENIE dnia 20 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 917/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  20  maja  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  D.  L. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  PPHU  InterCom_plus  D.  L.  

postępowaniu prowadzonym przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, 

postanawia: 

Odrzuca odwołanie. 

2.  K

osztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  -  wykonawcę  D.  L.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą PPHU InterCom_plus D. L. i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  - 

wykonawcę  D.  L.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  PPHU 

InterCom_plus D. L. 

tytułem wpisu od odwołania; 

2.2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  -  wykonawcy  D.  L.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  PPHU  InterCom_plus  D.  L.  kwoty  7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej nadpłatę ponad należny wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 917/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Poczta  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  [dalej  „Zamawiający”] 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu  odrębnego 

nieograniczonego  na 

dostawę  materiałów  eksploatacyjnych  do  drukarek  komputerowych, 

faksów, 

urządzeń 

wielofunkcyjnych 

kserokopiarek 

(znak 

postępowania: 

BZA.DTZ.2600.5.2020).  

W dniu 28 kwietnia 2020 r. wykonawca D. L. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

PPHU  InterCom_plus  D.  L. 

[dalej  „Odwołujący”]  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art.  24  ust.  5  pkt  4  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp,  w  związku  z  niezasadnym  wykluczeniem 

Odwołującego  w  części  zamówienia  1-10  (tj.  w  całości)  oraz  uznaniem  jego  oferty  za  odrzuconą, 

podczas  gdy  nie  doszło  do  sytuacji,  w  której  Odwołujący  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  nie 

wykonał  albo  nienależycie  wykonał  w  istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  zawartą  z 

Zamawiającym, co skutkowałoby zasądzeniem na rzecz Zamawiającego odszkodowania; 

2.  art.  24  ust.  8  i  9  us

tawy  Pzp  w  związku  z  jego  niezastosowaniem  i  w  konsekwencji 

uniemożliwieniem Odwołującemu skorzystania z procedury tzw. samooczyszczenia; 

3. art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku z zaniechaniem wskazania okoliczności świadczących o 

wyrządzeniu Zamawiającemu szkody przez Odwołującego; 

4.  art.  91b  ust.  1  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  w  związku  z  ich  bezpodstawnym 

zastosowaniem  i  w  konsekwencji  zaniechaniem  zaproszenia  Odwołującego  do  udziału  

w aukcji elektronicznej, podczas gdy oferta Odwołującego nie podlegała odrzuceniu, gdyż Odwołujący 

nie podlegał wykluczeniu; 

5.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  w  związku  z  ich  niezastosowaniem,  polegające  na  przeprowadzeniu 

przez  Zamawiającego  postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  zasady  uczciwej 

kon

kurencji 

równego 

traktowania 

wykonawców 

oraz 

zgodnie  

z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o: 

1. uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

a) unieważnienia czynności  wykluczenia  z postępowania  w części 1-10 Odwołującego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp i w konsekwencji - 

uznania jego oferty za odrzuconą; 

b) powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 

c)  unieważnienia  aukcji  elektronicznej  i  przeprowadzenia  jej  ponownie  poprzedzonego  ponownym 

zaproszeniem wykonawców do wzięcia udziału w aukcji; 


2.  jeżeli  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  została  zawarta  -  uwzględnienie 

odwołania i unieważnienie umowy; 

3. obciążenie kosztami postępowania Zamawiającego, w ramach którego to żądania wnoszę 

o  zaliczenie  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwoty  uiszczonej  przez 

Odwołującego tytułem  wpisu od  odwołania oraz  o zasądzenie od  Zamawiającego na rzecz 

Odwołującego  zwrotu  kosztu  uiszczonego  wpisu  od  odwołania  oraz  zwrotu  kosztów 

poniesionych 

z  tytułu wynagrodzenia pełnomocnika  i  z  tytułu dojazdu  na rozprawę zgodnie 

ze spisem kosztów, który zostanie przedstawiony na rozprawie. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje:  

W  dniu  4  maja  2020  r.  Zamawiający  złożył  do  Izby  pismo  zawierające  wniosek  

o  odrzucenie  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  1  ustawy  Pzp.  Zamawiający  uzasadniał,  iż 

przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego. 

Wskazał,  iż  zamówienie  zgodnie  z  treścią  art.  132  ust.  1  pkt  7  ustawy  Pzp  udzielane  jest  w  celu 

wykonywania  usług  przyjmowania,  sortowania,  przemieszczenia  lub  doręczania  przesyłek 

pocztowych.  Przedmiotem  zamówienia  są  dostawy  materiałów  eksploatacyjnych  do  drukarek 

komputerowych,  faksów,  urządzeń  wielofunkcyjnych  i  kserokopiarek,  które  będą  stosowane  do 

świadczenia ww. usług.  

Ponadto  jak  wskazał  Zamawiający,  wartość  szacunkowa  zamówienia  sektorowego 

jest  mniejsza  od  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Wartość  zbilansowana  w  skali  Poczty  Polskiej  wynosi: 

670,89  zł  (408 655,02  euro),  natomiast  wartość  szacunkowa  przedmiotowego 

zamówienia stanowi: 1 714 370,89 zł (401 557,84 euro). 

Z uwa

gi na powyższe do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Pzp. 

Do ww. pisma Zamawiający załączył warunki udziału w ww. postępowaniu.  

Jednocześnie  w  piśmie  z  dnia  5  maja  2020  r.  Zamawiający  wyjaśnił,  że  kopia 

odwołania  nie  została  przekazana  pozostałym  uczestnikom  postępowania,  gdyż  w  sprawie 

nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. 

Na  podstawie  przekazanej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  oraz  ww.  pism  Izba 

ustaliła,  że przedmiotem  niniejszego zamówienia  są dostawy,  których  wartość  oszacowano 

poniżej    tzw.  „progów  unijnych”.  Ponadto  Izba  ustaliła,  iż  Zamawiający  jest  zamawiającym 

sektorowym, 

do którego stosuje się przepisy rozdziału 5  Działu III ustawy Pzp. 

Biorąc pod uwagę powyżej poczynione ustalenia Izba wskazuje, iż stosownie do treści art. 133 

ust.  1  ustawy  Pzp,  do  udzielania  zamówień  sektorowych  ustawę  stosuje  się,  jeżeli  wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 


ust.  8. 

Tym  samym,  jeżeli  wartość  szacunkowa  zamówienia    jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8

,  to  do  zamówień  sektorowych  przepisy  Prawa 

zamówień publicznych,  w tym dotyczące środków ochrony prawnej, nie mają zastosowania. Dlatego 

też Odwołujący  w  przedmiotowym postępowaniu  o  wartości poniżej  tzw. „progów unijnych” nie mógł 

skorzystać ze środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Z kolei zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że 

sprawie 

nie 

mają 

zastosowania 

przepisy 

ustawy. 

Przepis art. 

ust.  2 

ustawy  Pzp  obliguje  Izbę  do  odrzucenia  odwołania,  w  przypadku  stwierdzenia,  że  zachodzi 

którakolwiek 

okoliczności 

tam 

wskazanych, 

co 

podlega 

weryfikacji 

przez 

Izbę  

z urzędu. 

Konkludując  powyższe,  brak  stosowania  przepisów  ustawy  Pzp,  w  przypadku  gdy  wartość 

zamówienia sektorowego  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8, 

skutkuje brakiem możliwości skorzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej 

przewidzianych w ustawie Pzp 

i koniecznością odrzucenia odwołania zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 1 w 

zw. z art. 133 ust. 1 ustawy Pzp. 

Z

godnie  z  art.  189  ust.  3  zd.  1  ustawy  Pzp,  Izba  może  odrzucić  odwołanie  na  posiedzeniu 

niejawnym. 

związku 

powyższym 

Izba 

odrzuciła 

odwołanie 

na 

podstawie  

art.  189  ust.  2  pkt  1 

ustawy Pzp, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 i 

10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972). W 

myśl 

powołanych 

przepisów, 

także 

zgodnie  

z  poglądem  jednolicie  prezentowanym  w  orzecznictwie,  tak  Izby,  jak  i  Sądów  Okręgowych,  

w przypadku odrzucenia odwołania odwołującego obciąża się całością wniesionego wpisu, zgodnie z 

zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania wynikającą z art. 192 ust. 10 ustawy Pzp. 

Izba zaliczyła do kosztów postępowania odwoławczego kwotę wpisu wniesioną przez 

Odwołującego  w  wysokości  7  500  zł.  Jednocześnie  Izba  nakazała  zwrócić  Odwołującemu 

kwotę  7  500  zł  nadpłaconą  ponad  należny  wpis  w  postępowaniu  o  wartości 

nieprzekraczającej  kwoty,  od  której  uzależniony  jest  obowiązek  publikacji  ogłoszenia  

o zamówieniu w publikatorze unijnym. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel