KIO 915/20 POSTANOWIENIE dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 915/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  18  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę Usługi Transportowe Melioracyjne Roboty Ziemne M. W. z siedzibą w Opolu 
postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Ur

zędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz  wykonawcy 

Usługi  Transportowe  Melioracyjne  Roboty  Ziemne  M.  W.  z  siedzibą  w 

Opolu 

kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90 % 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a  i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu. 

Przewodniczący…………………… 


Sygn. akt KIO 915/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Miejski  Zarząd  Dróg  w  Opolu  wszczął  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Optymalizuj i buduj - Przebudowa ulicy 
Bronicza  w  Opolu”,  (nr  referencyjny  NP.260.30.2020.P).  Ogłoszenie  o  przedmiotowym 
zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  numerem 

528139-N-2020 w dniu 31 marca 2020 r. 

Odwołujący:  Usługi  Transportowe  Melioracyjne  Roboty  Ziemne  M.  W.  z  siedzibą  w 

Opolu 

powziął  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  do  wniesienia  środka 

ochrony  prawnej  w  dniu  23  kwietnia  2020  r.,  kied

y  to  Zamawiający  przesłał  informację  o 

odrzuceniu oferty Odwołującego drogą elektroniczną. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższym  rozstrzygnięciem  Odwołujący  w  dniu  28  kwietnia 

2020  r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec  czynności  i 

zaniech

ań Zamawiającego, polegających na: 

odrzuceniu oferty Odwołującego jako niezgodnej z treścią SIWZ; 

zaniechaniu wezwania Odwołującego do wyjaśnień treści oferty; 

unieważnieniu  postępowania,  ponieważ  najkorzystniejsza  oferta  jest  z  ceną 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwa

nej dalej ustawą Pzp poprzez niezgodne z 

prawem  odrzucenie  oferty  pomimo,  że  złożona  oferta  spełniała  wymogi  wskazane  w 

Rozdziale 24 SIW

Z „Opis sposobu obliczenia ceny”; 

art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  do  wyjaśnień  w 

zakresie  elementów  złożonej  przez  Odwołującego  oferty,  czego  efektem  było  niezgodne  z 

przepisami ustawy Pzp jej odrzucenie; 

art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  czynności  poprawienia 

omyłki polegającej na niezgodności oferty ze treścią SIWZ, niepowodującej istotnych zmian 
w treści oferty; 

art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  czynności  unieważnienia 

postępowania pomimo, że oferta Odwołującego mieściła się w kwocie przeznaczonej przez 
zamawiającego  na  sfinansowanie  zamówienia  i  w  przypadku  prawidłowego  dokonania 
badania i oceny ofert i nie dokonania nieuprawnionego odrzucenia mogła być wybrana jako 


najkorzystniejsza i powyższa przesłanka by nie zaistniała; 

art.  93  ust.1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  wskazanie  niezgodnej  ze  stanem 

faktycznym podstawy prawnej zastosowania tego przepisu; 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  ich  błędną  wykładnię  oraz  niewłaściwe 

zastosowanie,  prowadzące  do  rażącego  naruszenia  zasady  równego  traktowania  oraz 
zasady uczciwej konkurencji prowadzącymi do odrzucenia oferty Odwołującego; 

innych przepisów wymienionych lub wynikających z uzasadnienia niniejszego 

o

dwołania. 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie Zamawiającemu: 
-  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  i  w  wyniku  tego 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

-  powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 
-  wezwanie do wyjaśnień Odwołującego, 
-  dokonanie  wyboru  oferty  Odwołującego,  jako  najkorzystniejszej  na  podstawie 

przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert. 

W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

W  dniu  17  czerwca 

2020r.,  przed  wyznaczoną  rozprawą,  do  siedziby  Krajowej  Izby 

Odwoławczej wpłynęło oświadczenie Odwołującego z tą samą datą o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.), 
postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.2  ustawy  Pzp  Izba  postanowiła  zwrócić  na  rzecz 

Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  podstawie 

przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3 

lit.  a  i  ust.  

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 
wraz ze zm.).  

Przewodniczący…………………… 


wiper-pixel