KIO 914/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 914/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  27  maja  2020  r.,  w  Warszawie, 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

przez 

wykonawcę  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  z  siedzibą 

w

e Wrocławiu, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Związek  Międzygminny  Ślęża  – 

Oława, z siedzibą w Świętej Katarzynie,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

ALBA  S.A. 

z  siedzibą  we  Wrocławiu  kwoty  13  500,00  złotych  (słownie: 

trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 914/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  27  kwietnia 

2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie  

wykonawcy 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  z  siedzibą  we 

Wrocławiu  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając  zamawiającemu  Związkowi  Międzygminnemu 

Ślęża – Oława, z siedzibą w Świętej Katarzynie (dalej „Zamawiający”): (1) naruszenie art. 29 

ust. 1 i 2 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 

353¹  i  art.  487  §  2  k.c.  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  naruszający 

równowagę stron i obciążający nadmiernym ryzykiem kontraktowym wykonawcę,  w sposób 

utrudniający  uczciwą  konkurencję,  zakładający  realizację  obowiązków,  których  rozmiar  i 

zakres na etapie składania oferty nie może być przewidziany wobec braku podania informacji 

według jakich ilości odpadów wykonawca ma kalkulować ofertę, co uniemożliwia wykonawcy 

należytą  wycenę  usługi;  (2)  ujednolicenie  stawki  za  odbiór  1  Mg  (tony)  odpadów  bez 

zagwarantowania 

ilości odpadów ogółem oraz bez  zagwarantowania  odbioru  wskazanej 

ilości odpadów poszczególnych frakcji - naruszenie art. 29 § 1 i 2 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 

ustawy  Pzp 

w  zw.  z  art.  6f  ust.  3  u.c.p.g.  poprzez  sporządzenie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  niejednoznaczny,  niewyczerpujący,  nieuwzględniający  wszystkich 

wymagań  i  okoliczności  mających  wpływ  na  należytą  wycenę  usługi  i  tym  samym  na 

sporządzenie  oferty;  co  narusza  równowagę  stron  i  obciąża  wykonawcę  nadmiernym 

ryzykiem  kontraktowym  i  tworzy  po  stronie  wykonawców  stan  niepewności,  który  może 

skutkować  złożeniem  nieporównywalnych  ofert;  (3)  dopuszczenie  możliwości  złożenia 

deklaracji  przez  właściciela  nieruchomości  o  braku  prowadzenia  selektywnej  zbiórki  po  6 

września 2020 r. - naruszenie art. 29 § 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 3, art. 3 ust. 

2  pkt  35  u.c.p.g.  i  art.  9  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  roku  o  zmianie  ustawy  o  utrzymaniu 

czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  niektórych  innych  ustaw  poprzez  przyznanie 

właścicielom nieruchomości wyboru sposobu zbierania odpadów  i 

(segregacja/brak 

segregacji) i narzucenie wykonawcy, by ten wybór respektował, co stoi w sprzeczności z ww. 

wskazanymi  przepisami ustaw,  bowiem  wszyscy  właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są 

segregować  odpady;  (4)  brak  informacji  niezbędnych  do  kalkulacji  kosztów  odbioru 

odpadów,  tj.  brak  wykazu  nieruchomości  wraz  ze  wskazaniem  rodzaju  nieruchomości 

(zamieszkała  wielo  -  lokalowa,  jednorodzinna  lub  niezamieszkała),  ilości  i  pojemności 

pojemników na poszczególne frakcje odpadów i przypisanej do nieruchomości częstotliwości 

opróżniania pojemników  -  naruszenie art.  29  § 1 i  2 ustawy  Pzp  i  art.  7  ust.  1 ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  sporządzenia  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jasny, 

jednoznaczny, dokładny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności 

mające wpływ na należytą wycenę usługi i tym samym na sporządzenie oferty; co narusza 


dla wykonawcy niewywiązania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki w kolorystyce wskazanej przez Zamawiającego - naruszenie art. 

29 § 1 i 2, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 

1 ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  353¹  i  art.  487 § 2 k.c.  w  zw.  z  § 3  i  4  rozporządzenia  Ministra 

Środowiska  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  selektywnego  zbierania  wybranych  frakcji 

odpadów  poprzez  sporządzenie  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  określenie  obowiązków 

wykonawcy 

dokumentacji 

przetargowej 

sposób 

niejasny, 

niedokładny, 

nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na należytą wycenę i 

właściwą realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia; co uniemożliwia sporządzenie i 

skalkulowanie oferty; a także narusza równowagę stron i  obciąża  wykonawcę  nadmiernym 

ryzykiem  kontraktowym  i  tworzy  po  stronie 

wykonawców  stan  niepewności,  który  może 

skutkować  złożeniem  nieporównywalnych  ofert;  (6)  brak  wskazania  instalacji  w  przypadku 

awarii  ZGO  Gać;  brak  wskazania  instalacji  w  przypadku  braku  zezwolenia  ZGO  Gać  - 

naruszenie art. 

29 § 1 i 2, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 36 ust 1 pkt 16 ustawy Pzp w zw. 

z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 353¹ i art. 487 § 2 k.c. w zw. z § 3 i 4 rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji  odpadów  poprzez  sporządzenie  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  określenie 

obowiązków  wykonawcy  w  dokumentacji  przetargowej  w  sposób  niejasny,  niedokładny, 

nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na należytą wycenę i 

właściwą realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia, co uniemożliwia sporządzenie i 

skalkulowanie  oferty,  a  tak

że  narusza  równowagę  stron  i  obciąża  wykonawcę  nadmiernym 

ryzykiem  kontraktowym  i  tworzy  po  stronie  wykonawców  stan  niepewności,  który  może 

skutkować  złożeniem  nieporównywalnych  ofert;  (7)  brak  wskazania  dokumentów 

wymaganych  przez  Zamawiającego  uzasadniających  wpływ  zmian  wprowadzonych  przez 

Zamawiającego  na  koszty  wykonania  usługi  przez  wykonawcę  oraz  brak  określenia 

precyzyjnych  i  maksymalnych  ram  czasowych  procedury  weryfikacji  wniosku  wykonawcy  o 

zmianę umowy i terminu zawarcia aneksu  - naruszenie art. 29 § 1 i 2, art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp oraz art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 

353¹ 

i  art.  487  §  2  k.c.  w  zw.  z  §  3  i  4  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie 

szczegółowego  sposobu  selektywnego  zbierania  wybranych  frakcji  odpadów  poprzez 

sporządzenie  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  określenie  obowiązków  wykonawcy  w 

dokumentacji  przetargowej  w  sposób  niejasny,  niedokładny,  nieuwzględniający  wszystkich 

wymagań  i  okoliczności  mających  wpływ  na  należytą  wycenę  i  właściwą  realizację  usługi 

objętej  przedmiotem  zamówienia;  co  uniemożliwia  sporządzenie  i  skalkulowanie  oferty;  a 

także narusza równowagę stron i obciąża wykonawcę nadmiernym ryzykiem kontraktowym i 

tworzy  po  s

tronie  wykonawców  stan  niepewności,  który  może  skutkować  złożeniem 

nie

porównywalnych  ofert;  (8)  wskazanie  pojazdów  wyłącznie  obsługujących  gminę  -


na

przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  nieproporcjonalny,  powodujący  nadmierne  obciążenie 

wykonawcy 

nieadekwatne  do  przedmiotu  zamówienia,  które  nie  znajduje  uzasadnienia  w 

obiektywnych 

potrzebach  Zamawiającego;  co  utrudnia  uczciwą  konkurencję;  (9)  brak 

wskazania  rodzajów  i  ilości  odpadów  budowalnych  i  rozbiórkowych  objętych  przedmiotem 

zamówienia - naruszenie art. 29 § 1 i 2 ustawy Pzp poprzez sporządzenie opisu przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  niedokładny,  niewyczerpujący,  nieuwzględniający  wszystkich 

wymagań  i  okoliczności  mających  wpływ  na  należytą  wycenę  i  właściwą  realizację  usługi 

objętej przedmiotem zamówienia; co uniemożliwia sporządzenie i skalkulowanie oferty; (10) 

b

rak określenia parametrów/kryteriów, według których wykonawca ma stwierdzać, czy dany 

właściciel  nieruchomości  prowadzi  selektywną  zbiórkę  -  naruszenie  art.  29  §  1  i  2  ustawy 

Pzp  poprzez 

sporządzenie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  niedokładny, 

niewyczerpujący, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mających wpływ na 

należytą  wycenę  i  właściwą  realizację  usługi  objętej  przedmiotem  zamówienia,  co  obciąża 

wykonawcę  nadmiernym  ryzykiem  kontraktowym  i  tworzy  po  stronie  wykonawców  stan 

niepewności; (11) obowiązek zatrudnienia kierowców na umowę o pracę - naruszenie art. 29 

ust.  3  a  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

w  zw.  z  art. 22  § 1 k.p.  poprzez  przygotowanie i 

prowadzenie   

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji 

oraz  równego  traktowania  wykonawców  oraz  naruszający  zasadę  proporcjonalności  i 

przejrzystości  przy  formułowaniu  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia;  (12)  odbiór 

odpadów  w  godzinach  6.00  -  22.00  -  naruszenie  art.  29  §  1  i  2  ustawy  Pzp  poprzez 

sporządzenie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  nieuwzględniający  wszystkich 

okoliczności mających wpływ na właściwą realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia; 

co tworzy po stronie wykonawców stan niepewności. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

następujących czynności: (i) dokonania jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu 

zamówienia poprzez modyfikację treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia,  zgodnie  z  propozycjami  Odwołującego  przedstawionymi  w 

uzasadnieniu 

odwołania;  (ii)  dokonania  modyfikacji  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  który  pozwoli  na  oszacowanie  ryzyka  związanego  ze  zmianą  zasad  realizacji 

przedmiotu  zamówienia  w  związku  z  wejściem  w  życie  nowego  regulaminu  utrzymania 

czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława (ZMSO) i należyte 

skalkulowanie  oferty,  względnie  nakazanie  Zamawiającemu  zmiany  terminu  składania  ofert 

na  termin  po  uchwaleniu  nowego  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie 

ZMSO; (iii) 

nakazanie Zamawiającemu zmiany terminu składania ofert o czas  niezbędny  do 

wprowadzenia zmian z zachowaniem terminu określonego w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp 


uchwaleniu nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZMSO. 

Iz

ba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca.   

W dniu 25 maja 2020 r. do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo prawidłowo 

umocowanego  pełnomocnika  Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  że  cofa,  w  imieniu 

Odwołującego, wniesione odwołanie.   

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 50,00 zł.  

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel