KIO 911/20 POSTANOWIENIE dnia 28 lipca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 911/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  28  lipca  2020  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

27 kwietnia 2020 

r. przez wykonawcę P. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą DROMAX P. S. z siedzibą w Knybawie 

w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tczewie 

przy  udziale  wykonawcy  S.  R. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

„ATR”  S.  R.  z  siedzibą  w  Tczewie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1. umor

zyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  P.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

DROMAX  P.  S.  kwoty  7  500 

złotych  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy

) stanowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019,  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


Sygn. akt: KIO 911/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych w Tczewie prowadzi postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  „pełnienie  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego 

wielobranżowego  nad  realizacją  zadania  inwestycyjnego  p.n.  Wykonanie  przebudowy  ulicy 

Krętej w ramach zadania Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta 

i  Podgórna  w  Tczewie”  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 

z późn. zm.).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  19  marca  2020  r.  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  pod  numerem  517174. 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący – P. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMAX P. S. wniósł 

odwołanie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  czynności 

Zamawiającego  z  20  kwietnia  2020  r.,  w  części  dotyczącej  wyboru  oferty  S.  R. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „ATR”  S.  R.  jako  najkorzystniejszej, 

zarzucając  jej  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  12  oraz  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych 

poprzez wybór oferty ww. wykonawcy jako najkorzystniejszej wskutek błędnego 

uznania przez Zamawiającego, że wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia zaskarżonej czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty S. R. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ATR” S. R. jako najkorzystniejszej,  

2.  wykluczenia  S.  R. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „ATR”  S.  R.  na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  lub  ewentualnie 

wezwania go  do  uzupełnienia dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  Zamawiającego  kopię  odwołania  przekazał  on  wykonawcom 

biorącym udział w postępowaniu 29 kwietnia 2020 r.  

4  maja 

2020 r. przystąpienie po stronie odwołującego zgłosił S. R. prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą „ATR” S. R. . 

22  lipca  2020  r.,  pismem  z  21  lipca  2020  r.,  Z

amawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  

w  której  oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  i  wniósł  

o umorzenie postępowania odwoławczego.  


przez Zamawiającego w całości zarzutów postawionych w odwołaniu.  

Izba  uznała,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

otwarciem  posiedzenia,  a 

jako  że  przystępujący  po  stronie  zamawiającego  nie  wniósł 

sprzeciwu, 

stwierdziła,  iż  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie  postępowania 

odwoławczego i, zgodnie z przepisem art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

orzekła jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………….……… 


wiper-pixel