KIO 910/20 POSTANOWIENIE dnia 1 lipca 2020 r.

Data: 21 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 910/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 lipca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  1  lipca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu  27 kwietnia 2020 r. przez  wykonawcę  OPTeam Spółka 

Akcyjna  z  siedzibą  w  Tajęcinie  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Akademię Techniczno-Humanistyczną z siedzibą w Bielsku-Białej 

przy udziale wykonawcy 

SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze. 

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

OPTeam  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Tajęcinie  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Przewodniczący:   ………………………………………. 


Sygn. akt KIO 910/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Akademia 

Techniczno-

Humanistyczną  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej,  dalej 

„Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  dialogu  konkurencyjnego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego pn. Usługa wdrożenia,  wykonania analizy, opracowania  koncepcji, 

dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu 

zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią 

(ZSZU). 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2020/S 074-176637 w dniu 15 kwietnia 2020 r. 

W  dniu  27  kwietnia  2020 

r. spółka OPTeam  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą w  Tajęcinie, 

dalej  „Odwołujący”,  złożyła  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp poprzez określenie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  dotyczącym  wymaganego  doświadczenia 

zawodowego  oraz  wymagań  odnoszących  się  do  kwalifikacji  i  doświadczenia  personelu 

kluczowego,  w  sposób  nieproporcjonalny,  dyskryminujący  oraz  prowadzący  do  naruszenia 

zasady równości i uczciwej konkurencji. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu zmiany 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony w odwołaniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego  w  ustawowym  terminie 

przystąpił wykonawca SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  

Izba  postanowiła  oddalić  opozycję  zgłoszoną  przez  Zamawiającego  przeciw 

przystąpieniu  wykonawcy  SIMPLE  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  po  stronie 

Odwołującego. Uwzględnienie odwołania wniesionego przez Odwołującego zwiększa szansę 

wykonawcy  na  osiągnięcie  celu  w  postaci  ubiegania  się  o  zamówienie.  Izba  uznała,  że  w 

granicach pojęcia interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego mieści się 

sytuacja

, w której wykonawcy zainteresowani zamówieniem dążą do zmiany warunków udziału 

postępowaniu,  będących  przeszkodą  do  ubiegania  się  o  zamówienie.  Okoliczności 

powołane w zgłoszonym przystąpieniu stanowią, w ocenie Izby, wystarczające wywiedzenie 

interesu w uzyskaniu tego rozstrzygn

ięcia na korzyść Odwołującego. 

Odwołujący  pismem  z  dnia  26  czerwca  2020  r.  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie. 

Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania 


Odwołującego i stanowi podstawę do umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie 

art. 187 ust. 8 zd. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  

o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  wpisu,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ………………………………………. 


wiper-pixel